Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser"

Transkript

1 Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad RA-FS 1997:6) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 1 Handlingarna i bilagan till dessa föreskrifter ska gallras under angivna förutsättningar. 2 Ansvaret för att gallring görs åligger den befattningshavare som har ansvaret för handlingen. När det gäller uppgifter i automatiserade register (motsv.) ligger ansvaret även hos den systemansvarige för respektive system. 3 Uppgift om vem som är systemansvarig för Rekryteringsmyndighetens olika IT-system framgår av bilaga till Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (RIB ) med myndighetens arbetsordning. 4 Rekryteringsmyndighetens arkivarie har det övergripande ansvaret för att handlingarna gallras. Ansvaret innebär att ta fram nödvändiga rutiner för hur gallringen ska gå till och att fortlöpande kontrollera att gallringen genomförs. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 september 2011 och samtidigt upphävs Pliktverkets interna bestämmelser (PIB 2008:14) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. BIRGITTA ÅGREN Kjell Kastman

2 RIB 2011:14 Sida 2 Inkomna handlingar vars informationsinnehåll är av ringa betydelse Gäller oberoende av hur handlingen har inkommit (vanlig post, e-post, fax). Handlingstyp Gallringsfrist Annmärkning Reklam, broschyrer etc. Omedelbart efter bedömning. Gallras av registrator eller den som har hand om handlingen. Handlingar med meningslöst eller obegripligt innehåll. Omedelbart efter bedömning. Gallras av registrator eller den som har hand om handlingen. Felsänd post Omedelbart efter bedömning. Ska om möjligt överlämnas till rätt mottag-are eller återsändas till avsändaren. Information som inte Omedelbart efter bedömning. berör myndighetens verksamhet. SPAM Omedelbart efter bedömning. Överförs till en särskild mailserver. Gallras efter E-post som innehåller skadlig programkod. Information som lagrats på PC under Internetanvändning, t.ex. cookies, temporary internet files, history files. Omedelbart efter bedömning. beslut av verksarkivarien Överförs till en särskild mailserver. Gallras av ACP. 1 månad. Gallras av varje enskild användare.

3 RIB 2011:14 Sida 3 Inkomna handlingar vars informationsinnehåll är av tillfällig betydelse Gäller oberoende av hur handlingen har inkommit (vanlig post, e-post, fax). Handlingar för kännedom, t.ex. rapporter, årsredovisningar, verksamhetsberättelser, remissyttranden, pressmeddelanden, cirkulär, protokoll m.m. Inbjudningar och kallelser till kurser, seminarier, konferenser och möten. Bokningsbekräftelser och dylikt. Kursdokumentation. Allmänna frågor (oftast e- post). Loggar för e-post och fax som inkommit till myndigheten. Svar på Rekryteringsmyndighetens enkäter, förfrågningar m.m. Internetsidor som laddas ner eller skrivs ut. Andra övertaliga utskrifter eller kopior. Begäran om information enligt 26 PUL (registerutdrag). Kvittenslista för värdeförsändelser. Begäran att få ta del av en allmän handling. innehållet inte ger upphov till ett ärende eller har betydelse för ett pågående ärende. Omedelbart efter bedömning eller när de inte längre behövs för Kurser, seminarier m.m. innehållet inte ger upphov till ett ärende eller har betydelse för ett pågående ärende. Gallras av ACP. När sammanställning gjorts och underlaget inte längre behövs för Omedelbart efter bedömning. innehållet inte ger upphov till ett ärende eller har betydelse för ett pågående ärende.

4 RIB 2011:14 Sida 4 Upprättade handlingar vars informationsinnehåll är av tillfällig betydelse Gäller oberoende av medium (papper, datalagrat) Övertaliga kopior och dubbletter i ett ärende. Utkast och andra anteckningar i ett ärende. Register, liggare, listor och andra tillfälliga hjälpmedel som har tillkommit för att underlätta arbetet. Underlag för myndighetens interna planering och verksamhetsredovisning. Register över besökare vid Rekryteringsmyndigheten. Flexrättelser Flexlistor Filer i och utdata från administrativa system för uppföljning och kontroll av driftsäkerhet och tidredovisning. Kallelser till möten som protokollförs. Mötesanteckningar. Säkerhetskopior/ backuper. Svar på allmänna frågor (oftast e-post). Information enligt 26 PUL (registerutdrag). Anmälan om missförhållanden till socialnämnden. Kvittensbok för inlämnade värdeförsändelser. Fotografier som tas i samband med mönstring, När ärenden avslutas. När ärendet avslutas. När sammanställning gjorts och underlaget inte längre behövs för Efter införande. Efter kontroll När protokoll upprättats och justerats. ett arkivexemplar finns bevarat. det inte innehåller någon sakuppgift av betydelse. anteckningarna inte är av sådant värde att de ändå ska bevaras för framtiden. Enligt gällande driftsinstruktion. de inte behövs för framtagande av arkivexemplar. Efter genomförd grundutbildning.

5 RIB 2011:14 Sida 5 antagningsprövning. Uppgifter på myndighetens webbplatser och intranät (Insidan). uppgifterna har överförts till annat lagringsformat eller annan databärare för bevarande. Administrativa uppgifter som öppettider m.m. behöver inte överföras. Säkerhetsloggar Efter genomförd kontroll. Se RIB 2011:10 Loggar för e-post och fax (utgående från Pliktverket). Gallras av ACP.

6 RIB 2011:14 Sida 6 Inkomna handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, eller genom att handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar E-post till myndighetens officiella adress. E-post som är adresserad/ankommen till handläggare. Meddelande till röstbrevlåda, telefonsvarare och mobilsvar. Magnetband, disketter, optiska skivor från andra myndigheter. Gallras av registrator två veckor efter att e-posten vidarebefordrats till ansvarig befattningshavare. Gallras när den inte behövs för Efter mottagandet. Efter konvertering. E-post som ger upphov till ett ärende eller har betydelse för ett pågående ärende skrivs ut och bevaras. E-post som ger upphov till ett ärende eller har betydelse för ett pågående ärende skrivs ut och bevaras. Om meddelandet har betydelse för ett ärende ska tjänsteanteckning göras. Se myndighetens strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Vid överföring av uppgifter till Plis och Syom gäller särskilda regler.

7 RIB 2011:14 Sida 7 Upprättade handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, eller genom att handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar Dokument/fil Gallringsfrist Anmärkning Felaktiga uppgifter i ADBfiler Efter rättning. av register-karaktär som tillkommit genom skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel. ADB-upptagningar och Efter överföring. mikrofilm som ersatts av nya exemplar inom samma medium. ADB-upptagningar som endast framställts för När det inte längre behövs för överföring, utlämnande, utlåning eller spridning av handlingar. Uppgifter på Rekryteringsmyndighetens webbplatser och intranät (Insidan) som rättas. Efter rättning.

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Räkenskapsinformation och dess arkivering

Räkenskapsinformation och dess arkivering Räkenskapsinformation och dess arkivering Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om räkenskapsinformation

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan 2005-09-2 3 2005/SN0008 70 Användningsinformation en för ReKo sjuhärad ska ses som ett komplement till övriga styrdokument för att säkerställa en enhetlig hantering av administrativa handlingar oberoende

Läs mer

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

9. Journalhantering. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 9. Journalhantering Innehållsförteckning Journalhantering 2 Lagstiftning om patientjournaler... 2 Patientdatalagen... 2 Patientjournaler i offentlig vård... 4

Läs mer