Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse"

Transkript

1 + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten Mikael.Bonnevier Dnr Fax Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Inom Upplands Väsbys kommunförvaltning ska Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1997:6) om gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse tillämpas enligt nedan. Anvisningarna gäller för kommunstyrelsens beslut om regler för gallring av e- post (Dnr ). Observera att handlingar som innehåller uppgifter som tillför ett ärende något eller som är av betydelse för inte får gallras enligt dessa regler. 1. När en sådan handling som anges i tabellen nedan och som är av tillfällig eller ringa betydelse för och som inte ska kontoren gallra handlingen vid tidpunkt eller den frist som anges i tabellen. 2. Gallring får bara ske under förutsättning att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Handlingar som har tillfällig betydelse genom att innehållet överförts till nya databärare, eller genom att de har ersatts av nya handlingar, får gallras under förutsättning att det kan ske utan eller med endast ringa förlust av viktiga uppgifter eller data, sammanställnings- och sökmöjligheter eller möjligheter att fastställa autenticiteten. En ytterligare förutsättning är att handlingarna inte har någon funktion. 3. Har någon enligt bestämmelserna i 2kap. tryckfrihetsförordningen begärt att få ta del av en allmän handling som anges i tabellen nedan får handlingen inte gallras innan ärendet om utlämnande av handlingen slutgiltigt har avgjorts. 4. Observera att enligt 2kap. 9 tryckfrihetsförordningen blir utkast, koncept, minnesanteckningar och annat arbetsmaterial allmänna bara om de tas om hand för arkivering. Om dessa handlingar inte KS_2013_404 - Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse - ver 1{FCFE D9D-0000-A102}.docx/Kaumheimer Emma SP /

2 2 (9) tillför ärendet något eller är av betydelse för ska de rensas bort innan ärendet arkiveras. Definitioner av ovanliga ord finns på sidan 9. A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller funktion är av tillfällig eller ringa betydelse Handlingsslag Gallring Anmärkning och Inkomna handlingar som inte berör Upplands Väsby kommuns verksamhetsområden eller som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte ska vidarebefordras till annat kontor eller enskild för åtgärd. Vid inaktualitet exempel Spam Bifogade filer i e- postmeddelanden som inte kan öppnas. Kopior eller dubbletter som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll. Vid inaktualitet Information som delas på hemsidor, projektplatser och liknande. Handlingar som inkommit för kännedom och som inte lett till någon åtgerd, om de även i övrigt är av ringa betydelse Förfrågningar, svar, meddelanden och korrespondens av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. Vid inaktualitet. Cirkulär, inbjudningar, reklam Korrespondens i ärende som efter bedömning anses vara av tillfällig eller ringa betydelse. E-post av ringa betydelse. Förfrågningar om tjänster. Handlingar som har kommit bort från sitt sammanhang eller som på annat sätt förlorat sin betydelse. Gallras efter bedömning och efter nödvändig efterforskning. Bilagor utan sitt huvuddokument Handlingar där nödvändig metadata saknas Inbjudningar, anmälningar Inbjudningar med

3 3 (9) och kallelser till kurser, konferenser och möten/ sammanträden och tillhörande dokumentation. Register, liggare, listor och andra tillfälliga hjälpmedel som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete, och som saknar betydelse Handlingar som fungerar som tillfälliga hjälpmedel och som tillkommit för att underlätta kontorets arbete Rutinartade rapporter som uppstår i myndigheternas verksamhet Handlingar som inkommit eller upprättats när en försändelse har skickats iväg eller tagits emot tillhörande dokumentation t.ex. broschyrer och program Anmälningar till externa och interna kurser, seminarier och konferenser Kallelser/dagordningar Agenda Antagningsbesked Adresslistor/ adressregister Cirkulationslistor Semesterlistor/ semesterplan Telefonlistor de saknar betydelse när det gäller att dokumentera kontorets verksamhet, att hitta handlingar eller att upprätta sambandet inom arkivet. Verksamhetsöversikter Presentationer i form av exempelvis bildspel, skapade för att förtydliga muntlig presentation i samband med möten. Dygnsrapporter Veckorapporter Månadsrapporter de inte används som verifikationer. Mottagningsbevis gällande beslut som kan överklagas ska sparas tillsammans med övriga handlingar i ärendet. Fraktsedlar Följesedlar Avier Packsedlar Mottagningssedlar Mottagningsbevis Kuvert/emballage

4 4 (9) Beställningar och bokningsbekräftelser samt avbeställningar Kvittenser och lånekvitton Handlingar inkomna för kännedom eller orientering Handlingar i syfte att sprida kortfattad och rutinartad information Gallras efter bedömning eller när de inte Beställningar, bekräftelser resor/hotell Beställning av lokaler Avbeställning, resor, hotell Beställningar rörande ITtjänster Transportbeställningar det inte gjorts anteckningar på handlingen som rör ett ärende. Utlåning av bil från bilpoolen Utlåning av cykel från cykelpoolen Utlåning och återställande av material Lånehandlingar rörande material Nyckelkvittenser Lån från kommunarkivet de inte påförts någon tjänsteanteckning, föranleder något annat än en ringa åtgärd eller tillför ett ärende något. Cirkulär, nyhetsbrev, rapporter eller liknande från andra myndigheter, andra stater eller mellan folkliga organisationer. Meddelanden som uteslutande har till syfte att informera eller orientera. Reklam och broschyrer oavsett medium de inte föranleder någon åtgärd eller tillför uppgifter i ett ärende. Kortfattad och rutinartad information på intranätet eller motsvarande

5 5 (9) Kopior och dubbletter av handlingar oavsett medium och format Handlingar rörande utlämnande av allmän handling enligt TF 2 kap 1 Då begärd/a handling/ar lämnas ut utan förbehåll kan ärendet gallras när inte behöver det, dock tidigast 1år efter eller meddelanden på anslagstavlor Interna informationsbrev ett arkivexemplar i ursprungligt och format eller bevarandeformat bevaras och kopian inte innehåller tjänsteanteckning som tillför något i ärendet Kopior och dubbletter av ritningar Kopior och dubbletter av kartor Identiska kopior och dubbletter av bilder Elektroniska handlingar som endast har framställts för överföring, utlämnande, utlåning eller spridning av handlingar (Arkivexemplar finns i annat medium) Handlingar som överförts till annan databärare inom samma medium t.ex. mikrofilm eller digitala filer Kopior och dubbletter av upprättade handlingar Kopior och dubbletter av inkomna handlingar Begäran och beslut om utlämnande som helt eller delvis avslagits eller lämnats ut med förbehåll ska bevaras. Kopia av utlämnad handling där informationen delvis har maskerats ska bevaras.

6 6 (9) Handlingar rörande registerutdrag enligt 26 personuppgiftslagen (1998:204) Tillfälliga digitala filer med anledning av internet- eller intranätsanvändning Handling som inkommit till myndighet i form av meddelande i röstbrevlåda, telefonsvarare, mobilsvar eller motsvarande beslut. Då begärd/a handling/ar har lämnats ut utan förbehåll kan ärendet gallras när inte behöver det, dock tidigast 1 år efter utlämnande. 1. Gallras efter att innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning. 2. Gallras efter avlyssning de inte föranleder någon åtgärd eller tillför något i ett ärende. Cookie-filer Globalfiler Historiskfiler Andra temporära filer 1. Handling som tillför ärende en uppgift. Innehållet i handlingen ska dokumenteras i en tjänsteanteckning som tillförs övriga handlingar i ärendet. 2. Handling som inte tillför ärendet någon uppgift. SMS B. Handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare eller genom att handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar Handlingsslag Gallring Anmärkning och exempel Handlingar som har inkommit till myndighet eller expedierats från myndighet i elektronisk form om handlingarna har överförts till annat format eller annan databärare t.ex. genom utskrift på papper. En förutsättning är att överföringen endast har medfört ringa förlust. För att förlusten ska anses ringa krävs att handlingarna inte är autentiserade genom Vid inaktualitet E-post Upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel i enlighet med 2 kap 3 tryckfrihetsförordningen.

7 7 (9) elektroniska signaturer eller motsvarande. De får inte heller vara strukturerade på ett sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte under förutsättning att handlingarna har överförts till annat lagringsformat eller annan databärare för bevarande. Om överföringen innebär förlust av samband med andra handlingar inom eller utom myndigheten t.ex. genom elektroniska länkar får en bedömning göras i varje enskilt fall av länkarnas värde. Felaktiga eller inaktuella uppgifter i digitala handlingar eller i digitala register Handlingar som inkommit till myndigheten digitalt eller via fax och som har ersatts av en senare Vid inaktualitet Gallras efter rättning Gallras efter det att underskriven handling har inkommit och registrerats Dokumentation (ögonblicksbilder) av sociala medier, hemsidor, projektplatser och liknande bör göras. Beslut om i vilken omfattning och i vilka intervaller dokumentationen ska göras beslutas i respektive myndighets dokumenthanteringsplan. Hemsidor Facebooksidor Bloggar uppgifterna är av tillfälligt intresse och att de saknar betydelse när det gäller att dokumentera. rättelse är dokumenterad när så krävs. Felaktiga eller inaktuella uppgifter i information på intranätet Felaktiga eller inaktuella upp-gifter på externa nätet eller motsvarande Felaktiga eller inaktuella upp-gifter i register över handlingar eller ärenden tjänsteanteckning som tillför något till ärendet inte påförts fax, utskriven handling

8 8 (9) inkommen underskriven handling eller elektronisk handling. Om den först inkomna handlingen har ankomststämplats ska den bevaras till dess ärendet har avslutats. Om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild ska den först inkomna handlingen inte gallras förrän överklagandetiden gått ut. C. Övriga handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Programvara efter uppdatering/versionsha ntering Programvara som Upplands Väsby kommun bedömer ska avvecklas Gallras efter dokumentation och bedömning av Upplands Väsby kommuns behov av programvara för arkivering. Gallras efter dokumentation och bedömning av Upplands Väsby kom-muns behov av program-vara för arkivering programvaran före uppdatering inte att läsa filer med information som efter bevarande- och gallringsutredning bedöms ska bevaras. Uppdatering ska dokumenteras enligt de krav Riksarkivet ställer i RA-FS 2009:1. programvaran inte att läsa filer med information som efter bevarande och gallrings- utredning bedöms ska bevaras. Programvara och Upplands Väsby kommuns användning av den ska dokumenteras enligt det krav på systemdokumentation Riksarkivet ställer i RA-FA 2009:1.

9 9 (9) Definitioner Arkivuttag Export av information ur ett IT-system i ett programoberoende format som följer Riksarkivets föreskrifter för elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1 och 2009:2). Digital handling Se Elektronisk handling. Elektronisk handling Upptagning för automatiserad behandling i enlighet med 2 kap 3 tryckfrihetsförordningen. Gallra Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar eller göra något med handlingarna som leder till att det inte går att hitta viktiga uppgifter att det inte är möjligt att göra sammanställningar förlorade sökmöjligheter att det inte blir möjligt att bedöma handlingars autenticitet Radering av filer utan gallringsbeslut räknas också som gallring. Handling Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel. Medium Medel och metoder för överföring och lagring av information.. Metadata Uppgifter som beskriver sammanhang, innehåll och struktur för ärenden, handlingar och filer etc.

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer