Biblioteksplan. för Lycksele Kommun. Biblioteksplanen skall ligga till grund för biblioteksverksamheten i kommunen under åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan. för Lycksele Kommun. Biblioteksplanen skall ligga till grund för biblioteksverksamheten i kommunen under åren"

Transkript

1 Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Framtidens V8 3 Lyckseles visin = Vägvisare 4 Kvalité = Prestanda 5 Tillgänglighet = Smörjmedel 7 Samverkan = Synkrnisering 8 Uppföljning = Besiktning 8 Styrdkument = Kravspecifikatin 9 2

3 Inledning Lycksele kmmuns bibliteksverksamhet består av Lycksele biblitek, bkbussen sm har service till sklr ch privatpersner i glesbygd, samt Mediapulsen, sm är mediaservice för sklr. Dessutm finns två sklbiblitek, på högstadiet Finnbackssklan, ch på gymnasiet Tannbergssklan. Sklbibliteken har egna bibliteksplaner, sm tagits fram i samarbete med sklan. Bibliteksverksamheten i Lycksele ingår i ett samarbete där åtta inlandskmmuner tillsammans utvecklar bibliteksverksamheten. Åtta kmmuner bildar V8-Biblitekssamverkan i Västerbtten, sm består av bibliteken i Drtea, Lycksele, Malå, Nrsjö, Srsele, Struman, Vilhelmina ch Åsele. Att namnet V8 kan asscieras med en mtr är för ss en symblik drivkraft framåt för inlandskmmunerna. Gemensamt mål för V8-bibliteken är att vi ska Framtidens V8 erbjuda en hög servicenivå, tillgänglighet ch gd standard, så att alla medbrgare får en så likvärdig service sm möjligt. Vi ska värna m demkrati ch yttrandefrihet. Vi ska vara attraktiva ch inspirerande infrmatins- ch kulturcentra, för att ge ett strt mervärde för alla V8:s bibliteksanvändare. Barn ch ungdmar är en särskilt pririterad grupp. (ur Avsiktsförklaring V8) V8-samarbetet är ett effektivt sätt att via utbyte av media, kunskap ch erfarenheter erbjuda kmmunmedbrgarna en hög servicenivå, detta inkluderar 24-timmarsbibliteket via V8- webben. Lycksele biblitek strävar efter att ta en ledande psitin ch bli drivkraft i V8-samarbetet, ch därigenm underlätta för samarbetet sm helhet, genm att vara ett biblitek i utveckling sm är lyhört för förändringar samtidigt sm vi värnar m biblitekets traditinella värden ta ett större ansvar för gemensamma frågr ch ansvarsmråden med stöd av den redan befintliga kmmunala strukturen 3

4 Lycksele biblitek en viktig klv i V8-samarbetet Lyckseles visin = Vägvisare Bibliteksverksamheten är värdefull för den sciala ch kulturella välfärden ch bidrar därför till utvecklingen av Lycksele kmmun ch Västerbttens inland. I enlighet med biblitekslagen, SFS , vill vi lyfta fram ch synliggöra de särskilt pririterade grupperna: Barn ch unga Natinella minriteter Persner med funktinsvariatiner Lycksele biblitek vill även lyfta fram: Nysvenskar Läsfrämjande arbete Hbtqfrågr Besökarna är i fkus för allt bibliteksarbete ch bibliteket kännetecknas av demkrati, delaktighet ch mångfald. 4

5 Målmråden Kvalité = Prestanda 1. Bibliteket är ett infrmatins- ch kunskapscentrum genm att tillhandahålla ett varierat medieutbud för alla medbrgare kntinuerligt arbeta med utveckling av biblitekets utbud ch tjänster följa med i den tekniska utvecklingen ch nyttja den i bibliteksmiljön erbjuda infrmatin m ch utbildning i digitala tjänster samarbeta med universitetet ch universitetsbibliteket för att skapa en bra lärandemiljö för distansstuderande persnalen kntinuerligt ges möjlighet att delta i kmpetensutveckling aktiv bevaka mvärlden 2. Bibliteket ska inspirera till bildning ch vara en viktig faktr i kmmunens läsfrämjande arbete genm att samarbeta med familjecentralen ch infrmera föräldrar ch persnal m behvet av rim, ramsr, sång ch berättelsernas betydelse för barns språk- ch läsutveckling samarbeta med försklr, sklr ch sklbiblitek samarbeta med SFI ch Flyktingsamrdningen initiera ch driva lässtimulerande prjekt sm till exempel bkcirklar, bkpresentatiner ch bksamtal tillhandahålla medier för användare med lika behv delta i reginala lässtimulerande prjekt för lika åldersgrupper, t.ex. Give me five (ett bilderbksprjekt för femåringar) Västerbtten Läser ch Läskraft (högläsning på äldrebenden i samarbete med studieförbund). FÖR PERIODEN SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN Ungdmar: Arrangemang, medier ch miljö på ungdmsavdelning Medier på andra språk 5

6 3. Bibliteket ska upplevas sm en kreativ ch kulturell mötesplats för kmmunens invånare ch ge inspiratin ch upplevelser genm att inneha en central rll i Lyckseles kulturliv erbjuda kulturella arrangemang riktade till lika ålders- ch intressegrupper priritera kulturella arrangemang med lkal anknytning eftersträva att tillvarata den kulturella mångfalden inm kmmunen ge allmänheten tillgång till biblitekets utställningsytr, både sm besökare ch utställare bkbussen erbjuder kultur till kmmunmedbrgare i glesbygden 4. Bibliteket ska identifiera ch nå ut till nya målgrupper genm att arbeta aktivt med marknadsföring presentera bibliteket i nya sammanhang vara öppna för samverkan med nya aktörer via bkbussen nå nya låntagare 5. Bibliteket ska utveckla värdskapet ch uppvisa ett prfessinellt bemötande genm att bibliteksverksamheten genmsyras av en psitiv människsyn, respekt ch lyhördhet alla besökare ska känna sig sedda ch hörda persnalen erbjuds utbildning inm mrådet 6

7 Tillgänglighet = Smörjmedel Bibliteket skall vara tillgängligt för alla, ge fri ch jämlik tillgång till infrmatin ch upplevelser genm att aktivt utvärdera ch förbättra bibliteksmiljön med fkus på tillgänglighet flexibelt använda bkbussens biblitekstjänster ch ge möjligheter till samhällsservice i glesbygden infrmera m det virtuella bibliteket med visningar av V8-webben ch andra digitala tjänster aktivt arbeta för att möta upp behv av stöd med digitala tjänster tillhandahålla datrer för allmänheten tillhandahålla ch synliggöra medieutbudet för persner med funktinsvariatiner erbjuda speciella tjänster i frm av bkbussbesök, bkdepsitiner ch liknande till persner sm av lika anledningar har svårt att besöka bibliteket FÖR PERIODEN SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN Det fysiska bibliteksrummet Tydligare skyltning, klartext, genreindelning, ledstråk Meröppet Biblitek Uppbyggnad av ett Digitalt servicecentra 7

8 Samverkan = Synkrnisering Bibliteket vill utveckla verksamheten ch öka persnalens kmpetens genm att utveckla samarbetet inm V8 aktivt söka samarbeten utanför den egna verksamheten öppna biblitekets lkaler för andra verksamheter tillsammans med V8-bibliteken ingå i samarbetet med den natinella biblitekskatalgen LIBRIS. FÖR PERIODEN SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN Byte till nytt biblitekssystem tillsammans med alla biblitek i länet Uppgradering av V8-webben Uppföljning = Besiktning För att säkerställa att bibliteket möter besökarnas behv kmmer vi att genmföra utvärderingar lkalt i Lycksele kmmun ch tillsammans med V8-kmmunerna. Bibliteket genmför systematiska uppföljningar via bl.a. nyckeltal. De nyckeltal vi främst använder är: Utlån Utlån 0-14 år Antal arrangemang, besökare vid arrangemangen ch könsfördelning Aktiva låntagare, Fysiska besök Öppethållande h/vecka, Öppethållande utöver 8-17 KB-statistik 8

9 Styrdkument = Kravspecifikatin FN:s barnknventin, Unescs flkbibliteksmanifest, Unescs sklbibliteksmanifest Biblitekslagen SFS 2013:801, Skllagen SFS 2010:800, Reginal bibliteksplan Samverkansavtal för V8 Avsiktsförklaring för V8 Måldkument Lycksele Kmmun Lycksele kmmuns plicys Kmmunal bibliteksplan 9

10 Bibliteksplan för Finnbackssklan Syfte Skapa grunden för ett levande Sklbiblitek Underlätta utvärdering ch verksamhetsutveckling Definitin av ett sklbiblitek Sklverket: En gemensam ch rdnad resurs av medier ch infrmatin sm ställs till elevernas ch lärarnas förfgande med hjälp av kmpetent persnal. Sklbiblitek är en del av sklans pedaggiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Sklbiblitek kan därmed betraktas dels sm en materiell resurs sm är den del i en sklas lärmedel ch övrig utrustning, dels sm en funktin sm bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen ch svarar för viss service. Krav på sklbiblitek Sklinspektinen: 1. Eleverna har tillgång till ett sklbiblitek i den egna sklenhetens lkaler eller på rimligt avstånd från sklan sm gör det möjligt att kntinuerligt använda bibliteket sm en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 2. Bibliteket mfattar böcker, facklitteratur ch skönlitteratur, infrmatinsteknik ch andra medier. 3. Bibliteket är anpassat till elevernas behv för att främja språkutveckling ch stimulera till läsning. Biblitekslagen ( 8): Sklbibliteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktinshindrade samt invandrare ch andra minriteter bland annat genm att erbjuda litteratur på andra språk än svenska ch i frmer särskilt anpassade till dessa gruppers behv. LGR 11: Språk, lärande ch identitetsutveckling är nära förknippade. Genm rika möjligheter att samtala, läsa ch skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kmmunicera ch därmed få tilltr till sin språkliga förmåga.

11 Elever ska kunna använda det svenska språket i tal ch skrift på ett rikt ch nyanserat sätt. Elever ska kunna använda mdern teknik sm ett verktyg för kunskapssökande, kmmunikatin, skapande ch lärande. Det är ckså nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta ch förhållanden ch att inse knsekvenserna av lika alternativ. Övergripande mål Främja läslust för att ge varje elev en gd läsvana ch främja språkutveckling Sklbibliteket ska ses sm en pedaggiskresurs i undervisningen Ge varje elev en gd grundläggande infrmatinskmpetens Förmedla resurser både fysik- ch virtuellfrm till elever ch lärare Sklbibliteket ska samarbeta med flkbibliteken för att uppnå bästa resultat Mål åk 7 till åk 9 Grundläggande verktyg för infrmatinssökning Kan använda register ch innehållsförteckningar i facklitteratur ch på webbsidr. Kan använda fysiska ch digitala uppslagsverk. Grundläggande förståelse för källkritik Kan urskilja budskap, avsändare ch syfte i lika medier. Allmän förtrgenhet med biblitek Känner till lika srters litteratur ch media sm finns i bibliteket. Förstår att facklitteratur placeras efter ämne. Kan utföra sökningar i biblitekskatalgen ch förstå kpplingen mellan biblitekskatalg ch böckernas placering i bibliteket.

12 I slutet av åk 9 har eleverna: Fördjupad kunskap i infrmatinssökning Kan frmulera relevanta sökrd ch sökfrågr. Har kunskap ch färdigheter i lika sökstrategier, i både tryckta ch elektrniska medier. Kan välja rätt infrmatinskälla i varje enskilt fall. Kan använda en sökmtr ch känna till några av de sökmtrer sm finns. Kan söka i minst en databas utöver biblitekskatalgen. Fördjupad förståelse för källkritik Kan kritiskt granska, värdera ch jämföra infrmatin från lika källr. Kan ange sina källr ch veta varför det är viktigt att ange källan. Känner till vad upphvsrätt innebär. Gd förtrgenhet med biblitek Kan hitta i sitt eget biblitek ch förstå grunderna i hur ett biblitek är rganiserat. Kan använda biblitekskatalgen ch hitta de medier de söker i bibliteket.

13 Handlingsplan MÅL AKTIVITET ANSVAR FÖRBÄTTRINGS MÖJLIGHETER Ett tillgängligt sklbiblitek Eleverna blir förtrgna med bibliteket Eleverna blir förtrgna med lika Infrmatinskällr ch med att värdera ch använda infrmatin Elevinflytande över bibliteksverksamheten Bibliteket håller öppet minst fem timmar per dag. Klassbesök med bibliteksintrduktin. Undervisning i biblitekskunskap ch infrmatinssökning Elever från varje årskull deltar i bibliteksgruppen. Rektr Biblitekarie Biblitekskun skap genmfört med åk 7 Biblitekarie Biblitekarie Sklbibliteket har ett aktuellt ch för sklan relevant mediabestånd Sklbibliteket stimulerar elevernas läslust, läsvana ch språkutveckling Samråd m Inköpsbehv Priritering av inköp av medier för lässvaga Bkprat i klasserna, Bkjuryn, Världsbkdagen, Någn gång under högstadietiden ska eleverna ta del av ett författarbesök Biblitekarie Arbetslag Biblitekarie

14 Eleverna har kännedm m flkbiblitekens verksamhet Sklbibliteket har böcker ch annan media för elever med annat mdersmål Samarbete med flkbibliteken, klassbesök Inlån av depsitiner från Länsbibliteket. En långsiktig satsning att bygga upp ett eget bestånd av media. Biblitekarie Biblitekarie FBK-lärare SVA-lärare

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Digitalisering ch skla Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Vad menar vi med digitalisering av sklan? Digitalisering av prcesser för att rganisera utbildning Digitaliseringen av undervisning

Läs mer

Strategi Mediesamverkan i Sörmland

Strategi Mediesamverkan i Sörmland Strategi 2016-2019 Mediesamverkan i Sörmland Signeras: Signeras: Ort ch datum Ort ch datum Länsbiblitek Sörmland Flkbiblitek i Sörmland SID 1(10) Versinshantering Versin 1 Datum Kmmentar 2 Ändringar markerade

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Biblioteksplan för Vilhelmina kommun

Biblioteksplan för Vilhelmina kommun Bibliteksplan för Vilhelmina kmmun 2016-2018 Bilagr: Tillgänglighetsplan, Serviceguide, Läsfrämjandeplan, Verksamhetsmål 2016, Verksamhetsmål 2016-2018 2016-06-23 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 FOLKBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Kvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning

Kvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning Kvalitetsrapprt 2017/2018 - Sammanfattning Vår Visin: En förskla för alla där kunskap ch människr växer Engagemang- Kmpetens- Arbetsglädje Mål Linköpings kmmun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Intern rapport - Roller och ansvar

Intern rapport - Roller och ansvar Intern rapprt - Rller ch ansvar Försklan Barn- ch utbildningsförvaltningen LULEÅ KOMMUN Versin 2 (13) Barn- ch utbildningsförvaltningen Förrd Utvecklingsmrådet Arbetslagets ansvar Förskllärarnas ansvar,

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Tillgänglighetsplan Remiss

Tillgänglighetsplan Remiss Kmmunstyrelsen, prtkll 2018-09-19 15(27) 128 Dnr: KS 2018/350 Tillgänglighetsplan 2019 - Remiss Beslut Kmmunstyrelsens beslut Tillgänglighetsplan, enligt bilaga 128/2018, sänds på remiss till nämnder ch

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017 NOV 2016 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag ch direktiv för verksamhetsdelarna i ny rganisatin från januari 2017 Inriktning för ledarskapet Ledarskapet är en central del

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Likabehandlingsplan för Gävle kommunkoncern 2018

Likabehandlingsplan för Gävle kommunkoncern 2018 Källa: DO Fyra steg sju diskrimineringsgrunder fem mråden Likabehandlingsplan för Gävle kmmunkncern 2018 Inledning Gävle kmmunkncerns gemensamma värdegrund; bemötande, kvalitet ch samarbete, är vägledande

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Remiss: Ny Tillgänglighetsplan Ärende 12 BN 2018/245

Remiss: Ny Tillgänglighetsplan Ärende 12 BN 2018/245 Remiss: Ny Tillgänglighetsplan Ärende 12 BN 2018/245 Sida 100 av 160 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-10-03 Dnr: BN 2018/245 Bildningsnämnden Remiss tillgänglighetsplan Förslag till beslut Bildningsnämndens

Läs mer

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum PM Uppdrag Utredning ch analys av mställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Kund Btkyrka kmmun PM nr 01 Datum 2018-06-15 1. Rambölls uppdrag Ramböll har under tidsperiden februari till april genmfört

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM BILAGA 3 SID 1 (5) 2011-09-20 Pm KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas strlek ch sammansättning RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV FÖRÄNDRING

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Samernas bibliotek en dold resurs

Samernas bibliotek en dold resurs 2018 Samernas biblitek en dld resurs Utvärdering, analys ch förslag rörande Sametingets bibliteksverksamhet Nils-Henrik Sikku 2018 Utvärdering, analys ch förslag rörande Sametingets bibliteksverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet Flkhälsplan 2019 Flkhälsrådet Vara Antagen av Flkhälsrådet 2018-09-14 Inledning Flkhälsarbetet strävar mt en jämlik hälsa genm att minska påverkbara skillnader i livsvillkr ch hälsa. En gd flkhälsa är

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019 Södermalms stadsdelsförvaltning Centralvaktens förskla Sida 1 (16) Rev 2019-01-24 Plan mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling 2019 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Gröndalsskolans Elevhälsoplan

Gröndalsskolans Elevhälsoplan Gröndalssklans Elevhälsplan Läsår: 2017/18 Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga arbetet. Barnens ch elevernas behv av kunskaper, färdigheter, mtanke

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nyköping 2019-03-01 Plan mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling 2019 FÖRSKOLAN SAFFRANET 2019-03-01 Enligt Diskrimineringslagen SFS (2008:567) är förskllärare eller annan persnal inm försklan,

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014 Reginal kulturplitik - Värmland Karlstad 3 mars 2014 Regin Värmland Ett reginalt kmmunalförbund för reginal utveckling, tillväxtfrågr samt kultur ch flkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands 16 kmmuner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg Livslångt lärande Kmpetensutveckling i arbetslivet Författare: Olle Ahlberg Bakgrund Stra teknikskiften har genmsyrat samhället ch arbetsmarknaden under lång tid. Men till skillnad från tidigare skiften

Läs mer

Valprogram för Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram för Centerpartiet i Älmhults kommun Valprgram för Centerpartiet i Älmhults kmmun 2019-2022 Centerpartiets värderingar grundas på ett fritt ch tryggt samhälle. Det innebär att vi slår vakt m demkrati, mänskliga frich rättigheter, vi trr på

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Vetlanda kommun Granskning av styrning och uppföljning av grundskolan

Vetlanda kommun Granskning av styrning och uppföljning av grundskolan Revisinsrapprt 2015/2016 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av styrning ch uppföljning av grundsklan Sammanfattning ch slutsatser...2 1. Inledning...4

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANLDING OCH DISKRIMINERING 2019/2020

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANLDING OCH DISKRIMINERING 2019/2020 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANLDING OCH DISKRIMINERING 2019/2020 Sklenhet: Birger Sjöberggymnasiet Riktlinjer för plan mt kränkande behandling ch likabehandlingsplan Sklan ska varje år ta fram två planer, en

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Värmland Karlstad 4 mars 2013 Regin Värmland Ett reginalt kmmunförbund för reginal utveckling, tillväxtfrågr samt kultur ch flkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands 16 kmmuner

Läs mer

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2016/856 Uppdrag m kvalitetsutveckling inm e-lärandemrådet vid Uppsala universitet Direktiv för fas 1 Beslutade av rektr 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund ch förutsättningar 3 2 Uppdraget

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNEstrategi

Aktörsgemensam CBRNEstrategi samhällsskydd ch beredskap 1 (12) Aktörsgemensam CBRNEstrategi Årsrapprt 2016 2017 samhällsskydd ch beredskap 2 (12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun 2019

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun 2019 Kmmunikatinsplicy för Ängelhlms kmmun 2019 Dkumentnamn Dkumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kmmunikatinsplicy Plicy 2019 Kmmunfullmäktige i Ängelhlm Dkumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Utbildningskntret Tr Anderssn Klas Lind Theresia Ängarne Lindberg 2017-03-14 Dnr BOU 2017-213 Dnr BIN 2017-64 Bildningsnämnden Barn- ch ungdmsnämnden Genmlysning av elevhälsan i

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Vallaskolans särskola i Sollefteå

Kvalitetsgranskning av Vallaskolans särskola i Sollefteå Valla särskla Kyrkvägen 7 881 34 Sllefteå 1 (15) Sllefteå kmmun Djupövägen 3 881 80 Sllefteå Kvalitetsgranskning av Vallasklans särskla i Sllefteå kmmun Sklinspektinens beslut Sklinspektinen har i Vallasklans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Plan för forskningskommunikation 2017

Plan för forskningskommunikation 2017 7 Plan för frskningskmmunikatin 2017 Publicerad: 2017-03-07 Beslutsfattare: Prrektr Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2017-03-07 Giltighetstid: 2017 Sammanfattning: Planen för frskningskmmunikatin

Läs mer

Bokrum, läsrum, mediatek, bibliotek - Skolbibliotek i Örebro län

Bokrum, läsrum, mediatek, bibliotek - Skolbibliotek i Örebro län Bkrum, läsrum, mediatek, biblitek - Sklbiblitek i Örebr län Rapprt 2007:04 Utmaningen för lärare ch biblitekarier blir/är att hjälpa eleven skapa mening ch förståelse m företeelser i världen utifrån den

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

ANNERSTASKOLANS. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

ANNERSTASKOLANS. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. ANNERSTASKOLAN ANNERSTASKOLANS Plan mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling. 2019-01-01 till 2019-12-31 Planen (bestämmelserna) gäller för förskleklass, grundskla ch fritidshem Grunduppgifter

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Informationssökning och källkritik

Informationssökning och källkritik Infrmatinssökning ch källkritik Kunskapskrav Eleven kan söka, välja ut ch sammanställa infrmatin från ett [ ]urval av källr ch för då [ ] underbyggda resnemang m infrmatinens ch källrnas trvärdighet ch

Läs mer

Riktlinjer för placering vid skolenhet

Riktlinjer för placering vid skolenhet Riktlinjer för placering vid sklenhet Visin Prgram Plicy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kmmunfullmäktige Kmmunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning 1. Bakgrund ch lagrum a. Rimligt avstånd 2. Urvalskriterier

Läs mer

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år Beslutad i Utbildningsnämnden 2019-04-17 Beslutad i Kommunstyrelsen 2019-05-28 Kunskapsstegen Sökprocess Informationskompet ens Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9 0 5 år F årskurs 5 BVC Lånekort

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun

Biblioteksplan för Söderhamns kommun Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2019-2022 Kultur- och samhällsserviceförvaltningen 2(5) Söderhamns folkbibliotek består av huvudbiblioteket i Söderhamn samt biblioteksfilialerna i Bergvik, Ljusne

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Genomförandebeskrivning Digiresan

Genomförandebeskrivning Digiresan Genmförandebeskrivning Digiresan Ledarskapsprgram att effektivt leda verksamheten, sig själv ch andra Det här är en ledarskapsutbildning i tre steg ch lika många dagar. Syftet är att förbättra din förmåga

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:00. Kristina Lundberg, sekreterare Anette Åhlenius, kultur- och fritidschef

Lilla sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:00. Kristina Lundberg, sekreterare Anette Åhlenius, kultur- och fritidschef ID Malung-Sälens kmmun Kultur- ch fritidsnämndens arbetsutsktt 1 Plats ch tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, bibliteket Malung, kl. 13:00-16:00 Åsa Hedlöf (S), rdförande Janne frsgren () Gun Byttner

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Hardem försklan Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: Hardem förskla är en plats där alla respekterar varandra. Där barn ch vuxna kan öppet framföra

Läs mer