Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument"

Transkript

1 Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Grundla rarprogrammet 4-6 Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella kursplaner för VFU, med möjlighet till ämnesinfärgning. Avsikten är att skapa likvärdighet och tydlig progression, samt ge utrymme för ämnesspecifika inslag. Då VFU-kurserna genomförs i samverkan med våra partnerskolor är det av central betydelse att innehåll och ramar för kurserna kommuniceras på ett tydligt och likvärdigt sätt. Syftet med detta dokument är att standardisera den information som skickas av kursledaren till partnerområdet inför studentens VFU-period. Beskrivning av kursen i sin helhet med ämnesinfärgning Under ovanstående rubrik i dokumentet ska partnerområdet informeras om hur ämnesinfärgningen av den verksamhetsförlagda utbildningen skall genomföras och hur lärandemålen konkretiseras. Här skall också tydligt framgå hur många dagar studenten skall vara ute i verksamheten samt hur många dagar studenten skall vara på universitetet för examination. Det ska även framgå hur mycket egen undervisning studenten förväntas genomföra samt beskrivning av vad som avses med egen undervisning. Generellt sett kan sägas att viss tid betyder att studenten tar ansvar för att planera och genomföra enskilda undervisningslag. Studentens arbetsinsatts skall motsvara en lärares heltidsarbete. Undervisningsinsatsen skall vara av sådan omfattning att studenten når lärandemålen. Det innebär att undervisningen skall balanseras i relation till studentens behov av för- och efterarbetstid. Antalet, liksom längden på undervisningstillfällen kan därför variera beroende av studentens undervisningsvana och lokala förutsättningar på skolan. Studenten och den lokala lärarutbildaren bör på ett tidigt plan komma överens om undervisningens omfattning. Ett riktvärde är minst 5 undervisningstillfällen i veckan. VFU-uppgifter Under ovanstående rubrik i dokumentet ska information om hur lärandemålen konkretiseras i examinationsuppgifterna finnas. Här skall VFU-uppgifterna och kopplingen till lärandemålen tydliggöras. Det ska också framgå vilka examinationsformer som är aktuella i kursen. Betygskriterier skall ej anges i dokumentet heller ej instruktioner som är riktade till studenten. Bedömningsunderlag Då studenten ska ges förutsättningar att bli bedömd emot samtliga mål i kursplanen, är det viktigt att VFU-dokumentet skickas ut (e-postadresser till aktuella VFU-samordnare i en specifik kurs återfinns i VFU-databasen till samordnaren på partnerområdena i god tid före VFU-perioden tillsammans med bedömningsunderlaget. Det är kursledaren som ansvarar för att bedömningsunderlag finns med i utskicket.

2 VFU-dokument info r VFU-kurs Grundla rarprogrammet a k 4-6 1

3 Innehåll Kontaktuppgifter... 3 VFU vid Karlstads universitet... 4 Din uppgift som lokal lärarutbildare... 4 Lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning... 4 Matris över lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning... 5 Beskrivning av kursen i sin helhet med ämnesinfärgning... 6 VFU-uppgifter... 6 Digital portfolio... 6 Vikariat och arbete under VFU-perioden... 6 Frånvaro under VFU-perioden... 7 Vid problem under VFU-perioden... 7 Instruktion för bedömningsunderlag... 7 Bilaga: Bedömningsunderlag 2

4 Kontaktuppgifter Kursledare ansvarar för att dokumentet kommer respektive lärarutbildare tillhanda VFU-ansvarig kursledare: E-post: Alternativ kontaktperson: Telefonnummer: Telefonnummer: E-post: Kursens namn och kurskod: VFU-veckor: Mer information hittar du på lärarutbildningens webbsida: 3

5 VFU vid Karlstads universitet Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen som studenten genomför i för-, grund- och gymnasieskolor i de kommuner eller fristående skolor som Karlstads universitet samarbetar med. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen en helhet. VFU är av central betydelse för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. Din uppgift som lokal lärarutbildare Under VFU:n ska studenten medverka i förskolans/skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som lokal lärarutbildare är därför förskollärarna och lärarna nyckelpersoner för lärarstudentens professionsutveckling. Det är viktigt att den som ska vara verksam som lokal lärarutbildare är behörig för ämne och skolform. Lärarutbildarens främsta uppgift är att stödja den enskilde lärarstudentens utveckling till professionell lärare genom att stödja, uppmuntra, utmana och bedöma den studerandes insatser. Till uppdraget hör också att tillsammans med andra lärarutbildare på partnerområdet svara för kontinuitet i studentens utbildning samt fortlöpande ansvara för progression i de verksamhetsförlagda momenten för den studerande. Den lokala lärarutbildaren ska vara ett stöd vid samtal med studenten om dennes framtida yrkesval. Du som lärarutbildare ansvarar för att det förs samtal där studenten kan reflektera över sin yrkesroll och identifiera sina starka och svaga sidor. I samtalen med dig som lärarutbildare ska studenten kunna identifiera aspekter av lärarrollen som bör utvecklas och andra som redan behärskas. Studenten ska under sin VFU utveckla kunskaper om centrala områden, såsom ledningsfunktion, läroplansarbete, skolverksamheten, elevvårdsarbete, utvärdering, bedömning och föräldrasamverkan. Med anledning av detta är det av största betydelse att du som lärarutbildare erbjuder studenten förutsättningar att ta del av alla förekommande arbetsuppgifter. Den totala arbetsinsatsen skall vara jämförbar med en motsvarande heltidstjänst. Förutom undervisning med planering och efterarbete ingår övrigt lärararbete samt uppgifter relaterade till kursen från universitetet. Studentens egen undervisning bör ökas successivt. Lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning Lärandemålen på följande sida visar vad studenten ska kunna efter avslutad kurs. I matrisen tydliggörs vilka kursmål som bedöms och examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU och vilka som bedöms och examineras genom andra examinationsformer. De mål som lärarutbildaren på skolan ska bedöma återfinns i bedömningsunderlaget (som är bilagt detta utskick). Lärandemålen är framtagna för att säkerställa och tydliggöra studentens progression. Bedömningsunderlagen utgår från lärandemålen och utgör en dokumentation av studentens progression. 4

6 Matris över lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning för grundskolan och gymnasiet Kursen syftar till att de studerande introduceras i skolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik. Kursen syftar till att de studerande fördjupar sitt yrkeskunnande genom att med utgångspunkt i möten med eleverna tillämpa vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och utveckling. Kursen syftar till att de studerande professionellt kan tillämpa och förena innehållslig, didaktisk och ledarskapskompetens i självständig yrkesutövning. Lärandemål VFU 1. 7,5 hp Lärandemål VFU 2. 7,5 hp Lärandemål VFU hp Efter den inledande VFU-perioden ska Efter den andra VFU-perioden ska studenten studenten kunna: kunna: Efter den avslutande terminens VFU ska studenten kunna: 1. etablera en professionsinriktad kontakt med elever och skolans personal, 2. redogöra för skolans läroplan, relevanta kursplaner och lokala styrdokument samt utifrån exempel tolka relationer mellan praktik och styrdokument, 3. planera och genomföra viss undervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier, 4. beskriva och förklara egen undervisning och auskultationserfarenheter med beaktande av relevanta kunskaper och teorier, 5. utifrån lokala exempel beskriva grunder för skolans specialpedagogiska och elevvårdande arbete, 6. redogöra för den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter under utbildningen och tidigare, 7. förklara innebörden av lagstiftning gällande lärarens tystnads- och anmälningsplikt, 8. redogöra för användning av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Examination Lärandemål 1 och 3 examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU. Lärandemål 2 och 7 examineras genom skriftlig uppgift. Lärandemål 4, 5, 6 och 8 examineras genom digital redovisning. Samtliga examinationer redovisas i portfolio. 1. redogöra och argumentera för hur en utvecklande lärandemiljö för elever kan planeras och iscensättas, 2. planera, leda och genomföra sekvenser av undervisning med beaktande av elevers olika behov med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier, 3. under handledning bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling och skolsociala situation, samt diskutera hur detta kan kommuniceras med elever, föräldrar och berörd skolpersonal, 4. integrera IKT och sociala medier som pedagogiska verktyg i planering av undervisning, 5. under handledning beakta specialpedagogiska behov i planering av undervisning, 6. redogöra för lagstiftning angående skolans skyldigheter att förebygga och åtgärda kränkningar samt i relation till exempel analysera skolans lokala policy, 7. under handledning förebygga och hantera vardagskonflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund. 8. analysera den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter samt identifiera sitt vidare behov av utveckling. Examination Lärandemål 1, 2, 3, 5, 7 examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU. Lärandemål 6 examineras genom en skriftlig uppgift. Lärandemål 2, 4, 8 examineras genom digital redovisning. Samtliga examinationer redovisas i portfolio. 1. självständigt iscensätta en utvecklande lärandemiljö för elever, 2. självständigt och i samverkan planera, leda, genomföra och efterarbeta längre perioders undervisning inom den egna ämneskombinationen, 3. självständigt kunna organisera, dokumentera, och bedöma/betygssätta elevers lärande, samt under handledning kommunicera detta med elever, föräldrar och berörd skolpersonal, 4. självständigt iscensätta och värdera undervisning som integrerar IKT och sociala medier, 5. identifiera specialpedagogiska behov och vidta relevanta åtgärder i iscensättning av undervisning, 6. anpassa och variera undervisning med utgångspunkt i pedagogiska och ämnesdidaktiska överväganden, 7. under handledning förebygga och bearbeta konflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund (självständigt i förhållande till handledning), 8. självständigt exemplifiera teoretiskt välgrundade möjligheter till verksamhetsutvecklande arbete, 9. analysera och värdera den egna professionsutvecklingen utifrån egna erfarenheter, skolans uppdrag och relevanta teorier. Examination Lärandemål 1-7 examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU. Lärandemål 3 examineras genom en skriftlig uppgift. Lärandemål 4. 5, 8, 9 examineras genom digital redovisning. Samtliga examinationer redovisas i portfolio 5

7 Beskrivning av kursen i sin helhet med ämnesinfärgning VFU-uppgifter VFU 1: VFU 2: VFU 3: Digital portfolio Portfolion syftar till att beskriva, tydliggöra och ge ett utvecklingsperspektiv på vad och hur studenten lär sig, hur de förväntade studieresultaten uppnås, vilket stöd som behövs samt hur studenten tänker kring sitt eget lärande och sin utveckling. Studenten är ansvarig för att skapa sin VFU-portfolio och att bjuda in kursledare vid universitetet och lärarutbildare på partnerområdet så att dessa får åtkomst till innehållet: Följande dokument skall ingå i studentens portfolio: Kursplan Litteraturlista VFU-dokumentet Bedömningsunderlag för aktuell VFU-kurs Utvecklingsområde inför kommande VFU-kurs (fylls i efter genomförd VFU och kommer därför inte finnas med i digital portfolio för VFU1) Inloggningsuppgifter till studentens digitala portfolio tillhandahålls av studenten. Vikariat och arbete under VFU-perioden Den verksamhetsförlagda utbildningen innebär studier på heltid. Studenten förväntas medverka aktivt i skolans verksamhet och genomföra de uppgifter som är relaterade till kursen. Då VFU är en del av studentens utbildning är det inte tillåtet för studenten att vikariera eller arbeta på VFU-platsen under VFU-perioden. 6

8 Frånvaro under VFU-perioden Närvaro krävs på de skolförlagda delarna av VFU:n. Enstaka dagars frånvaro tas igen efter överenskommelse med lärarutbildaren. Student som varit frånvarande mer än 5 dagar underkänns och VFU-perioden görs om i sin helhet, om inte särskilda skäl föreligger. Vid problem under VFU-perioden En student som inte når upp till de mål som är angivna i styrdokumenten för respektive VFU blir underkänd. Universitetets examinator har det yttersta ansvaret. Så snart tveksamheter råder om en students lämplighet eller sätt att genomföra sin VFU på, ska den lokala lärarutbildaren/arbetslaget kontakta VFU-ansvarig kursledare i aktuell kurs. Universitetets lärarutbildare ansvarar då för att det förs samtal med inblandade parter. Om kursen bedöms som underkänd kallas studenten till ett möte. Deltagare i detta möte är student, VFU-ansvarig kursledare, VFU-handläggare och en utbildnings- och forskningssamordnare. Vid behov kan även studievägledare och/eller lärarutbildare från partnerområdet närvara. Studenten kan också ha med ett ombud, om så önskas. Det ska vid detta tillfälle finnas en skriftlig dokumentation som berörda parter för en diskussion runt. Under mötet upprättas en handlingsplan för hur ärendet ska hanteras vidare. Lokal lärarutbildare informeras sedan om vilket beslut som fattats. En student som avbryter eller blir underkänd på sin VFU har rätt att göra om den en gång. Instruktion för bedömningsunderlag Studenten ska under sin tid på partnerområdet ges förutsättningar att bli prövad mot samtliga mål som finns angivna i kursplanen. Då den bedömning som görs av lokala lärarutbildare utgör en viktig del i samband med examination av studenten ska underlaget fyllas i så fullständigt som möjligt. Kommentarer gällande utvecklingsmöjligheter är av största vikt och ska därför lämnas för varje lärandemål i bedömningsunderlaget. Kommentarerna utgör ett stöd för examinator vid betygssättning av VFU-kursen. Vid frågor eller om det varit problem under studentens VFU, kontaktas kursledaren i kursen. Bedömningsunderlag finns som bilaga till detta utskick. 7

9 Bedömningsunderlag VFU1 Grundlärarprogrammet 4-6 Studenten ansvarar för att dokumentet kommer respektive lärarutbildare tillhanda Student Personnummer Lärarutbildare på partnerområdet /skola/ kommun: Telefon arbetet E-post Mobiltelefon Närvaro Studenten har varit närvarande antal dagar: VFU-periodens totala antal dagar: VFU-ansvarig kursledare: E-post: Telefon arbetet Genomfört VFU i följande ämne/ämnen:

10 Kursen VFU1, syftar till att de studerande introduceras i skolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik. Studenten måste ges förutsättningar att bli prövad mot samtliga mål i kursplanen för VFU1; 1. etablera en professions-inriktad kontakt med elever och skolans personal, 2. redogöra för skolans läroplan, relevanta kursplaner och lokala styrdokument samt utifrån exempel tolka relationer mellan praktik och styrdokument, 3. planera och genomföra viss undervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier, 4. beskriva och förklara egen undervisning och auskultationserfarenheter med beaktande av relevanta kunskaper och teorier, 5. utifrån lokala exempel beskriva grunder för skolans specialpedagogiska och elevvårdande arbete, 6. redogöra för den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter under utbildningen och tidigare, 7. förklara innebörden av lagstiftning gällande lärarens tystnads- och anmälningsplikt, 8. redogöra för användning av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning Bedömningen som görs av lokal lärarutbildare utgör en del av det underlag som ligger till grund för examination av kursen. För studentens utveckling till professionell lärare är kommentarer gällande utvecklingsmöjligheter av största vikt och kommentar ska därför lämnas för varje lärandemål. Kommentarerna utgör även ett stöd för examinator vid betygssättning av VFUkursen. Vid frågor eller om det varit problem under studentens VFU, ta kontakt med kursledaren i kursen. Nedanstående mål examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU. Övriga mål examineras genom skriftlig uppgift eller genom digital redovisning vid universitetet.

11 I vilken utsträckning anser du att studenten har visat färdighet och förmåga i att: Etablera en professionsinriktad kontakt med elever och skolans personal Planera och genomföra viss undervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier Antal timmar: Sammanfattande kommentar av studentens prestation: Datum Underskrift, lärarutbildare Datum Underskrift, student

12 Utvecklingsområden inför VFU-period 2. Grundlärarprogrammet åk 4-6 Student Personnummer Efter den inledande VFU-perioden ska studenten kunna: 1. etablera en professionsinriktad kontakt med elever och skolans personal, 2. redogöra för skolans läroplan, relevanta kursplaner och lokala styrdokument samt utifrån exempel tolka relationer mellan praktik och styrdokument, 3. planera och genomföra viss undervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier, 4. beskriva och förklara egen undervisning och auskultationserfarenheter med beaktande av relevanta kunskaper och teorier, 5. utifrån lokala exempel beskriva grunder för skolans specialpedagogiska och elevvårdande arbete, 6. redogöra för den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter under utbildningen och tidigare, 7. förklara innebörden av lagstiftning gällande lärarens tystnads- och anmälningsplikt, 8. redogöra för användning av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Som en del av dokumentationen av sin utveckling till professionell lärare, är det viktigt att identifiera sitt vidare behov av utveckling. Baserat på målformuleringarna (ovan) formulerar studenten utvecklingsområden inför nästa VFU-period. Dokumentet publiceras sedan i portfolion för aktuell period. Utvecklingsområden inför nästa VFU-period: Studenten ansvarar för att dokumentet kommer nästkommande lärarutbildare och kursledare tillhanda genom att spara dokumentet i den digitala portfolion för VFU-kurs 2.

13 Bedömningsunderlag VFU2 Grundlärarprogrammet 4-6 Studenten ansvarar för att dokumentet kommer respektive lärarutbildare tillhanda Student Personnummer Lärarutbildare på partnerområdet /skola/ kommun: Telefon arbetet E-post Mobiltelefon Närvaro Studenten har varit närvarande antal dagar: VFU-periodens totala antal dagar: VFU-ansvarig kursledare: E-post: Telefon arbetet Genomfört VFU i följande ämne/ämnen:

14 Kursen VFU2 syftar till att de studerande fördjupar sitt yrkeskunnande genom att med utgångspunkt i möten med eleverna tillämpa vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och utveckling. Studenten måste ges förutsättningar att bli prövad mot samtliga mål som finns i kursplanen för VFU2; 1. redogöra och argumentera för hur en utvecklande lärandemiljö för elever kan planeras och iscensättas, 2. planera, leda och genomföra sekvenser av undervisning med beaktande av elevers olika behov med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier, 3. under handledning bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling och skolsociala situation, samt diskutera hur detta kan kommuniceras med elever, föräldrar och berörd skolpersonal, 4. integrera IKT och sociala medier som pedagogiska verktyg i planering av undervisning, 5. under handledning beakta specialpedagogiska behov i planering av undervisning, 6. redogöra för lagstiftning angående skolans skyldigheter att förebygga och åtgärda kränkningar samt i relation till exempel analysera skolans lokala policy, 7. under handledning förebygga och hantera vardagskonflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund. 8. analysera den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter samt identifiera sitt vidare behov av utveckling. Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning Bedömningen som görs av lokal lärarutbildare utgör en del av det underlag som ligger till grund för examination av kursen. För studentens utveckling till professionell lärare är kommentarer gällande utvecklingsmöjligheter av största vikt och kommentar ska därför lämnas för varje lärandemål. Kommentarerna utgör även ett stöd för examinator vid betygssättning av VFUkursen. Vid frågor eller om det varit problem under studentens VFU, ta kontakt med kursledaren i kursen. Nedanstående mål är de som examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU. Övriga mål examineras genom skriftlig uppgift eller genom digital redovisning vid universitetet. I vilken utsträckning anser du att studenten har visat färdighet och förmåga i att: Redogöra och argumentera för hur en utvecklande lärandemiljö för elever kan planeras och iscensättas.

15 I vilken utsträckning anser du att studenten har visat färdighet och förmåga i att: Planera, leda och genomföra sekvenser av undervisning med beaktande av elevers olika behov med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier Antal timmar: Under handledning bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling och skolsociala situation, samt diskutera hur detta kan kommuniceras med elever, föräldrar och berörd skolpersonal Under handledning beakta specialpedagogiska behov i planering av undervisning

16 I vilken utsträckning anser du att studenten har visat färdighet och förmåga i att: Under handledning förebygga och hantera vardagskonflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund Sammanfattande kommentar av studentens prestation: Datum Underskrift, lärarutbildare Datum Underskrift, student

17 Utvecklingsområden inför VFU-period 3. Grundlärarprogrammet åk 4-6 Student Personnummer Efter den andra VFU-perioden ska studenten kunna: 1. redogöra och argumentera för hur en utvecklande lärandemiljö för elever kan planeras och iscensättas, 2. planera, leda och genomföra sekvenser av undervisning med beaktande av elevers olika behov med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier, 3. under handledning bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling och skolsociala situation, samt diskutera hur detta kan kommuniceras med elever, föräldrar och berörd skolpersonal, 4. integrera IKT och sociala medier som pedagogiska verktyg i planering av undervisning, 5. under handledning beakta specialpedagogiska behov i planering av undervisning, 6. redogöra för lagstiftning angående skolans skyldigheter att förebygga och åtgärda kränkningar samt i relation till exempel analysera skolans lokala policy, 7. under handledning förebygga och hantera vardagskonflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund. 8. analysera den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter samt identifiera sitt vidare behov av utveckling. Som en del av dokumentationen av sin utveckling till professionell lärare, är det viktigt att identifiera sitt vidare behov av utveckling. Baserat på målformuleringarna (ovan) formulerar studenten utvecklingsområden inför nästa VFU-period. Dokumentet publiceras sedan i portfolion för aktuell period. Utvecklingsområden inför nästa VFU-period: Studenten ansvarar för att dokumentet kommer nästkommande lärarutbildare och kursledare tillhanda genom att spara dokumentet i den digitala portfolion för VFU3.

18 Bedömningsunderlag VFU3 Grundlärarprogrammet 4-6 Studenten ansvarar för att dokumentet kommer respektive lärarutbildare tillhanda Student Personnummer Lärarutbildare på partnerområdet /skola/ kommun: Telefon arbetet E-post Mobiltelefon Närvaro Studenten har varit närvarande antal dagar: VFU-periodens totala antal dagar: VFU-ansvarig kursledare: E-post: Telefon arbetet Genomfört VFU i följande ämne/ämnen:

19 Kursen VFU3 syftar till att de studerande professionellt kan tillämpa och förena innehållslig, didaktisk och ledarskaps-kompetens i självständig yrkesutövning. Studenten måste ges förutsättningar att bli prövad mot samtliga mål som finns i kursplanen för VFU3; 1. självständigt iscensätta en utvecklande lärandemiljö för elever, 2. självständigt och i samverkan planera, leda, genomföra och efterarbeta längre perioders undervisning inom den egna ämneskombinationen, 3. självständigt kunna organisera, dokumentera, och bedöma/betygssätta elevers lärande, samt under handledning kommunicera detta med elever, föräldrar och berörd skolpersonal, 4. självständigt iscensätta och värdera undervisning som integrerar IKT och sociala medier, 5. identifiera special-pedagogiska behov och vidta relevanta åtgärder i iscensättning av undervisning, 6. anpassa och variera undervisning med utgångs-punkt i pedagogiska och ämnesdidaktiska överväganden, 7. under handledning före-bygga och bearbeta konflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund (självständigt i förhållande till handledning), 8. självständigt exemplifiera teoretiskt välgrundade möjligheter till verksamhetsutvecklande arbete, 9. analysera och värdera den egna professionsutvecklingen utifrån egna erfarenheter, skolans uppdrag och relevanta teorier. Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning Bedömningen som görs av lokal lärarutbildare utgör en del av det underlag som ligger till grund för examination av kursen. För studentens utveckling till professionell lärare är kommentarer gällande utvecklingsmöjligheter av största vikt och kommentar ska därför lämnas för varje lärandemål. Kommentarerna utgör även ett stöd för examinator vid betygssättning av VFUkursen. Vid frågor eller om det varit problem under studentens VFU, ta kontakt med kursledaren i kursen. Nedanstående mål examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU. Övriga mål examineras genom skriftlig uppgift eller genom digital redovisning vid universitetet.

20 I vilken utsträckning anser du att studenten har visat färdighet och förmåga i att: Självständigt iscensätta en utvecklande lärandemiljö för elever Självständigt och i samverkan planera, leda, genomföra och efterarbeta längre perioders undervisning inom den egna ämneskombinationen Självständigt kunna organisera, dokumentera, och bedöma/betygssätta elevers lärande, samt under handledning kommunicera detta med elever, föräldrar och berörd skolpersonal,

21 I vilken utsträckning anser du att studenten har visat färdighet och förmåga i att: Självständigt iscensätta och värdera undervisning som integrerar IKT och sociala medier, Identifiera specialpedagogiska behov och vidta relevanta åtgärder i iscensättning av undervisning Anpassa och variera undervisning med utgångspunkt i pedagogiska och ämnesdidaktiska överväganden Under handledning förebygga och bearbeta konflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund (självständigt i förhållande till handledning)

22 Sammanfattande kommentar av studentens prestation: Datum Underskrift, lärarutbildare Datum Underskrift, student

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet (from vt 2017) Programledare Katarina Ribaeus VFU-kursansvariga Anette Haglund och Irene Olsson VFU-kursernas syften VFU 1: Kursen

Läs mer

Kursplan. Svenska med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap

Kursplan. Svenska med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap Dnr: SVGL02/20161 Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap Kursplan Svenska med didaktisk inriktning 2 Kurskod: SVGL02 Kursens benämning: Svenska med didaktisk inriktning 2 Swedish and Swedish Teaching

Läs mer

Kursplan. Matematik med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Matematik

Kursplan. Matematik med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Matematik Dnr: MAGL06/20161 Lärarutbildningsnämnden Matematik Kursplan Matematik med didaktisk inriktning 2 Kurskod: MAGL06 Kursens benämning: Matematik med didaktisk inriktning 2 Mathematics and Mathematics Teaching

Läs mer

Kursplan. Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet. Lärarutbildningsnämnden Engelska

Kursplan. Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet. Lärarutbildningsnämnden Engelska Dnr: ENGL02/20161 Lärarutbildningsnämnden Engelska Kursplan Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet Kurskod: Kursens benämning: Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:

Läs mer

Kursplan. Geografi med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Geografi

Kursplan. Geografi med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Geografi Dnr: GEGL03/20161 Lärarutbildningsnämnden Geografi Kursplan Geografi med didaktisk inriktning 2 Kurskod: GEGL03 Kursens benämning: Geografi med didaktisk inriktning 2 Geography and Geography Education

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Biologi. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Biologi. Kursplan Dnr: LUN 2013/10 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-06-03 och gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR HUVUDSAMORDNARE/VFU- SAMORDNARE FÖR LÄRARSTUDENTER VID KARLSTADS UNIVERSITET

TILL DIG SOM ÄR HUVUDSAMORDNARE/VFU- SAMORDNARE FÖR LÄRARSTUDENTER VID KARLSTADS UNIVERSITET 1(5) TILL DIG SOM ÄR HUVUDSAMORDNARE/VFU- SAMORDNARE FÖR LÄRARSTUDENTER VID KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningen på Karlstads universitet startade redan 1843. På Karlstads universitet utbildas förskollärare,

Läs mer

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP)

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) VT-15 Till studenter och handledare Den praktiska delen av lärarutbildningen har alltid inneburit ett tillfälle

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter

Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter Studenten ansvarar för att dokumentet kommer respektive lärarutbildare till handa. Student: Lärarutbildare på partnerområdet: Skola: Ort: Telefon/arb: Telefon/hem:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LAU935 Professionell förändring i läraryrket, 30 högskolepoäng Professional Development in the Teacher Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Blanketter för bedömning av VFU-kurs 2 på Ämneslärarprogrammet, GU

Blanketter för bedömning av VFU-kurs 2 på Ämneslärarprogrammet, GU Blanketter för bedömning av VFU-kurs 2 på Ämneslärarprogrammet, GU Följande blanketter är samlade här (ett blad vardera): 1. Självvärdering - ifylls av den studerande. 2. VFU-besök - ifylls av besökande

Läs mer

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering Rev 161220 Innehåll Vad är VFU?... 3 Lärandemål... 3 VFU-placering... 3 VFU-portalen... 3 Eventuell anknytning till VFU-platsen... 3 Vikariat och VFU... 4 Belastningsregistret... 4 Sekretess och tystnadsplikt...

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU

Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU Linköpings universitet HT 2017 ISV Maria Simonsson Maria.simonsson@liu.se 011-363062 Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU Tack för att

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2014-08-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, 15hp, ht 2014

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017 Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare Karlstads universitet 2 februari 2017 Dagens schema: 10.15 10.30 Välkomna! 10.30 11.30 Handledning och bedömning 11.30 12.30 Gemensam lunch 12.30 13.30

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I,

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå 2015-06-03 RIKTLINJER-VFU Innehållsligt fokus i de skilda VFU-perioderna Sid 1 (11) Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under

Läs mer

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Umeå universitet Fakultetsnämnden för lärarutbildning Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Studentens namn: Lokal lärarutbildare: Ansvarig universitetslärare: Kurs: Termin: Partnerområde/skola:

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Regler fo r verksamhetsfo rlagd utbildning (VFU) inom la rarutbildningen vid Karlstads universitet

Regler fo r verksamhetsfo rlagd utbildning (VFU) inom la rarutbildningen vid Karlstads universitet Regler fo r verksamhetsfo rlagd utbildning (VFU) inom la rarutbildningen vid Karlstads universitet Fastställda av lärarutbildningsnämnden 2013-08-13, reviderade 2015-06-17, 2016-10-11 Dnr LUN2015/83 Regler

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III) av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III) gäller för: Kursnamn: Läraryrkets dimensioner i förskolan II 7,5hp (VFU III:II) Kurskod: 6PE105 Program och termin: Termin 7 i Förskollärarprogrammet

Läs mer

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, februari 2015 3 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 2011, 2012, 2013, 2014, feb resp sept 2015, feb 2017 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Matematik. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Matematik. Kursplan Dnr: FL 2011/11 Lärarutbildningsnämnden Matematik Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-03-15 och gäller från vårterminen 2012 vid Karlstads

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet HT16 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning PE538G, 15hp Omfattning

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3,

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Personnummer. Som VFU-lärare lämnar jag detta dokument som underlag för bedömning av VFU.

Personnummer. Som VFU-lärare lämnar jag detta dokument som underlag för bedömning av VFU. Student Namn Personnummer Kurs Kursnamn Ladokkod Kursansvarig VFU-lärare Namn Telefonnummer E-post VFU-placering Enhetens namn Telefonnummer Årskurs eller ålder på barngruppen Närvaro Studenten har fullgjort

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Kursbeskrivning för kursen Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU HT12

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Naturvetenskap, teknik, bild och drama

Naturvetenskap, teknik, bild och drama Dnr: LPGF04/20171 Lärarutbildningsnämnden Fysik Kursplan Naturvetenskap, teknik, bild och drama Kurskod: Kursens benämning: LPGF04 Naturvetenskap, teknik, bild och drama Science, technology, visual arts

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet 2013-09-12 Programrådet för ämneslärarexamen inom nämnden för lärarutbildning Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet Syftet med detta dokument är att på ett kortfattat sätt beskriva

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Bildningsförvaltningen 2008-06-24 Handlingsplan för: Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Detta dokument är en handlingsplan för genomförandet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU

Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU Betyg U/G/VG på VFU Studenter som har påbörjat sin utbildning i januari 2015 eller senare omfattas av nationella bestämmelser gällande betyg på VFU, se

Läs mer

Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april

Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april Malmö högskola 2012-05-04 Fakulteten för lärande och samhälle Minnesanteckningar från partnerområdesdagen den 18 april 2012-04-23 Under dagen fördes samtal partnerområdesvis som byggde på förmiddagens

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Fysik. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Fysik. Kursplan Dnr: LUN 2014/08 Lärarutbildningsnämnden Fysik Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-01-10 och gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Läs mer

Kursplan. Kemi med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Kemi

Kursplan. Kemi med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Kemi Dnr: KEGL02/20161 Lärarutbildningsnämnden Kemi Kursplan Kemi med didaktisk inriktning 2 Kurskod: KEGL02 Kursens benämning: Kemi med didaktisk inriktning 2 Chemistry and Chemistry Education 2 Högskolepoäng:

Läs mer

Guide för lärarutbildare

Guide för lärarutbildare Guide för lärarutbildare Råd till dig som handleder lärarstuderande inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) VFU står för verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att pedagogisk personal inom sektor

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 Svenska Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Grundlärarprogrammet F-3 Svenska Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Grundlärarprogrammet F-3 Svenska Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU i Svenska 4,5 hp kurskod 972G37 Skolans namn och

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogrammen

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogrammen HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogrammen Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning 1, Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans högstadium resp. gymnasiet, 6,5 hp (kurskod CHVFU1)

Verksamhetsförlagd utbildning 1, Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans högstadium resp. gymnasiet, 6,5 hp (kurskod CHVFU1) Centrum för de Humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT HISTORIA OCH RELIGIONSKUNSKAP STUDIEHANDLEDNING för kursen Verksamhetsförlagd utbildning 1, Ämneslärarprogrammet

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Plan för VFU i Älmhults kommun

Plan för VFU i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen 2015-05-25 Plan för VFU i Älmhults kommun Syfte och uppdrag för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) I Linnéuniversitetets Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering Innehåll Vad är VFU?... 3 Lärandemål... 3 VFU-placering... 3 VFU-portalen... 3 Eventuell anknytning till VFU-platsen... 3 Vikariat och VFU... 4 Belastningsregistret... 4 Sekretess och tystnadsplikt...

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping kännetecknas av en tydlig relation

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Handbok för. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen

Handbok för. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen Innehåll Välkommen till lärarutbildningen 3 Handbokens syfte 4 Lärarexamina vid Linnéuniversitetet 4 Verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte Dagens innehåll Inledning Kort presentation Studiegång Förskollärarprogrammet Kursens innehåll och lärandemål Diskussion och erfarenhetsutbyte Studiegång Förskollärarprogramm I lärarutbildningen finns

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Lärarutbildningen 90hp/180hp

Lärarutbildningen 90hp/180hp Fördjupningsämne Lärarutbildningen 90hp/180hp Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/sol Inledning Lärarutbildningen 90 hp/180 hp vänder sig till de som vill bli lärare och har studerat ämnen

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning sid 1 (5) Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 www.karlstad.se

Läs mer

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård 7.5 högskolepoäng Vårterminen 2016 YP21LÄ Kursens upplägg Kursen VFU II omfattar

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Lärarutbildning på distans för gymnasieskolans yrkesämnen

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Lärarutbildning på distans för gymnasieskolans yrkesämnen 2010-10-06 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Lärarutbildning på distans för gymnasieskolans yrkesämnen 1. Inledning och bakgrund Yrkeslärarutbildningen inleddes under hösten 2007 som ett projekt mellan

Läs mer

VFU idrott och hälsa

VFU idrott och hälsa Studieanvisning 2016-12-07 VFU idrott och hälsa 1,5 hp VT 2017 v.4 Kurskod 971G30 (Grundlärare fritidshem) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV Linköpings Universitet 1 INNEHÅLL FÖRORD...

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, PE531G, 15hp,

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer