72 unga om partsmodellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "72 unga om partsmodellen"

Transkript

1 TCO Granskar nr unga om partsmodellen Unga opinionsbildares svar om den svenska partsmodellen TCO frågade unga opinionsbildare om deras kunskap och syn på den svenska partsmodellen. Här redovisas och diskuteras svaren.

2 Kontakt TCO Per Karlberg 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

3 Innehållsförteckning 72 unga om partsmodellen 4 Bakgrund 4 Sammanfattning 4 Unga opinionsbildares syn på partsmodellen 5 Om undersökningen 9 Enkätens resultat Öppen fråga Vad anser du om den svenska modellens framtid? 16 Novus effektmätning 19 TCO unga om partsmodellen TCO Granskar nr

4 72 unga om partsmodellen I samband med lanseringen av listan Framtidens 99 Mäktigaste ställdes ett antal frågor om kunskap och syn på partsmodellen. I denna rapport redovisas och diskuteras svaren. Bakgrund Tisdagen den 10 februari offentliggjorde TCO listan över Framtidens 99 Mäktigaste. En lista över de unga opinionsbildare som idag bedöms ha störst inflytande i framtiden. Listan är en del i TCOs kunskapsuppbyggande om och opinionsbildande för partsmodellen. Andra delar i TCOs arbete är filmerna Like a Swede och Business Like a Swede och hemsidan Syftet med informationsarbetet är att uppmärksamma unga opinionsbildare på fördelarna med den svenska partsmodellen, få dem att gilla den och försvara att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal tar ansvar snarare än att Riksdagen gör det med detaljreglerande lag. Sammanfattning Bland de 72 framtida makthavare som svarat på enkäten finns en stor kunskap och uppslutning kring den svenska partsmodellen. Möjligen är en positiv effekt av arrangemanget Framtidens 99 Mäktigaste och denna enkät att en del av de unga framtida makthavarna har läst på innan de svarat. Detta är på många sätt glädjande eftersom enkäten i sig på så sätt har bidragit till att fördjupa kunskapen om partsmodellen hos målgruppen. Om sambandet mellan kunskap och attityd går från kunskap till attityd eller från attityd till kunskap kan den här rapporten inte avgöra. Men ett samband finns. Och det finns indikationer även om urvalet är litet på att kunskapen om partsmodellen påverkar inställningen till lagstiftning om minimilöner. Ju bättre information respondenterna uppger att de har om modellen desto mer negativa är de till lagstiftning. Detta stöds också av att stödet för modellen är mindre starkt gruppen unga akademiker som kan antas vara lite mindre välinformerade om den svenska partsmodellen. Säkert är att TCO har en god grund att stå på i arbetet med att fortsätta informera om modellen. Den svenska modellens kärnidé att parterna förhandlar med varandra istället för att riksdagen stiftar lagar står sig stark bland de framtida makthavarna. De flesta som svarat på enkäten är emot att riksdagen stiftar lagar om minimilöner, ändrar turordningsreglerna i LAS eller förbjuder sympatiåtgärder och inför ett proportionalitetskrav i konflikträtten. När det gäller frågan om Den behöver moderniseras för att passa en modern ekonomi. Vi har haft större utveckling (tekniskt, ekonomiskt, migrationsmässigt) de senaste decennierna än under 100 år av industriell revolution - dags för ett nytt Saltsjöbadsavtal! Den svenska modellen är bra och har en ljus framtid så länge vi är tydliga med vad den innebär och det finns en kunskap om den. 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

5 att lagstifta om rätt till heltid är det däremot annorlunda. Majoriteten av de tillfrågade framtida makthavarna är negativa till att parterna ska ha beslutanderätten över frågan om rätt till heltid och vill istället att riksdagen beslutar i frågan. Unga opinionsbildares syn på partsmodellen Ett litet men viktigt urval Det är få som svarat på enkäten (72 personer) och det är därför inte möjligt att dra några säkra slutsatser av undersökningen. Däremot bedömer TCO att det är intressant att se vad dessa 72 personer svarat. De svarande är företrädare för de politiska partierna, fackföreningsrörelsen, näringslivet och andra opinionsbildare och är en viktig del av Sveriges framtida makthavare. Bland dem som har svarat på enkäten är det något fler som var med på listan över de 99 framtida makthavarna än som inte var med. Det finns en chans att de som hamnade på 99-listan är mer positiva i sin grundinställning till TCO och partsmodellen. För att relativisera de 72 unga opinionsbildarnas svar jämförs de emellanåt i denna rapport med svaren i den effektmätning i den sekundära målgruppen (unga akademiker) av hela informationsinsatsen som TCO köpt av Novus, för lite mer info om den undersökningen se 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

6 Novus effektmätning nedan. De flesta känner till den svenska partsmodellen Många av de svarande har en mycket hög eller ganska hög kännedom om den svenska partsmodellen. Endast tre svarar att de inte hade någon kännedom alls. Av dem som fanns med på listan över de 99 framtida makthavarna uppgav en något högre andel att de känner till partsmodellen än bland dem som inte fanns med på listan. Motsvarande siffra bland den sekundära målgruppen, unga akademiker, är 18 %. Det är en god siffra men som förväntat anser många fler av de unga opinionsbildarna sig ha god kännedom. I princip samtliga respondenter kunde uppge vad den svenska partsmodellen är för något. Sannolikt har de som kom till evenemanget eller bestämt sig för att svara på enkäten försökt sätta sig in i vad den svenska modellen är åtminstone på ett översiktligt plan. Många är positivt inställda till partsmodellen särskilt de med högre kunskap. Mer än hälften av de svarande (37 personer) uppger att de i huvudsak är positiva till den svenska partsmodellen. Tjugosju (27) personer svarar att de är mest positiv men också något negativ. Tre (3) respondenter är varken positiva eller negativa. Bara en är mest negativ men också något positiv och ingen uppger sig vara i huvudsak negativ till modellen. Det är färre bland de unga akademikerna, cirka sju av tio, som svarat i Novus undersökning som är positiva. Men det är fler indifferenta och fler negativa. Bland respondenterna finns det med andra ord en stark koppling mellan kännedomen om den svenska modellen och inställningen till modellen. De som uppger att de har ganska eller mycket god kännedom om partsmodellen är betydligt mer positiva till modellen (57 procent positiva) än de som har ingen eller ingen särskilt god kännedom om modellen (25 procent positiva). Respondenter med ganska eller mycket god kännedom: Respondenter med Inte särskilt god eller ingen kännedom: Jag är i huvudsak positiv Jag är mest positiv men också något negativ Jag är mest negativ men också något positiv Vet ej Figur 1 Jag är i huvudsak positiv Jag är mest positiv men också något negativ Jag är varken positiv eller negativ Jag är mest negativ men också något positiv Figur 2 Figur 2 och Figur 2, ovan, visar att de respondenter som har god kännedom om partsmodellen är också mer positivt inställda till modellen och tvärtom. 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

7 För mig innebär det att det är legitimt att göra ingripanden i systemet om det inte kan garantera goda förutsättningar för de som är beroende av det. Stor uppslutning kring partsmodellens positiva effekter När respondenterna fått frågan hur partsmodellen påverkar arbetslivet svarar de allra flesta att effekterna är positiva. Sju av tio respondenter menar att partsmodellen skapar en bättre stämning på arbetsplatserna eftersom man känner gemensamt ansvar. Åtta av tio respondenter håller med om påståendet att den svenska partsmodellen gör att företagen fattar bättre beslut eftersom det sker i samråd med facket, att det är lönsamt för företag då det skapar arbetsfred på arbetsmarknaden samt att modellen bidrar till att skapa moderna arbetsplatser där de anställda trivs. Och hela nio av tio respondenter instämmer i påståendet att modellen ger bra villkor för de anställda vilket leder till bra resultat för arbetsgivaren samt att den bidrar till positiva resultat för det svenska arbetslivet och för arbetstagare. De unga akademikerna svarar liknande i Novus undersökning men det är en mindre andel som är positiva (50 70 %). Det betyder att de unga opinionsbildarna har en starkare uppslutning kring partsmodellens positiva effekter än de unga akademikerna. Man bör observera att respondenterna inte har fått ta ställning till negativt laddade påståenden, och därför bör man inte dra några slutsatser från denna fråga. Nio av tio vill, troligen, att den svenska modellen fortsätter att utvecklas Nio av tio respondenter instämmer i påståendet att den svenska partsmodellen inte är självklar och för att fortsatt vara framgångsrika måste arbetsgivare och fack samarbeta. I vilka lägen skulle man anse modellen vara självklar och att parterna inte skulle samarbeta? Här kan respondenterna haft svårt att uppfatta ett motsatsförhållande. Det går att uppfatta svaren som att respondenterna fattar och vill att modellen utvecklas av parterna tillsammans och inte var för sig. Politiken ska inte lägga sig i. Behöver bli mer flexibel för att få bättre rörlighet. Få vill att Riksdagen ska sätta minimilöner Det finns ett stöd för påståendet att det är parterna och inte lagstiftaren som ska besluta om lägstalöner. Men en respondent instämmer helt och hållet och 11 respondenter (var sjätte) instämmer delvis i påståendet att "Riksdagen borde lagstifta om minimilöner istället för att arbetsmarknadens parter kommer överens om det.". Bland de tolv respondenter som uppgav att de inte har så stor kännedom om partsmodellen uppger nästan hälften (fem respondenter) att de kan tänka sig att lagstadga om minimilöner. Bland dem som uppgett att de har en god kännedom om partsmodellen (flertalet respondenter) är däremot motståndet kompakt mot att lagstadga om minimilöner. 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

8 Svaren i denna fråga visar att det i just den här målgruppen finns ett starkt stöd för en av grundbultarna i den svenska partsmodellen nämligen rätten för parterna och inte lagstiftaren att besluta om lägstalöner. Det finns alltså ett starkt stöd för att inte gå den kontinentala vägen och genom lagstiftning införa minimilöner. Varannan vill lagstifta om rätt till heltid I frågan om rätt till heltid är majoriteten av de tillfrågade negativa till att parterna ska ha beslutanderätten över frågan om rätt till heltid. I denna fråga svarar fler än hälften (9+28 av 68 svar) att de instämmer helt och hållet eller delvis att riksdagen bör lagstifta om rätt till heltid. En ganska stor minoritet (9+19 av 68) svarar att de inte instämmer särskilt eller inte alls. Det är fem som avstått från att svara och 3 som svarat, Vet ej. Sambandet mellan stöd för den svenska partsmodellen och stödet för att Riksdagen ska lagstifta om rätten till deltid framgår av Figur 3, nedan. Ju fler som stödjer desto högre pyramid. Figur 3 Här är det tydligt att det finns en klyfta inom målgruppen. Många som är positiva till partsmodellen är också positiva till att lagstifta om rätt till heltid, något som inte är i linje med modellen. Denna inkonsekvens innebär en pedagogisk utmaning för dem som försvarar och vill utveckla partsmodellen Turordningsreglerna fortsatt starkt stöd I frågan om riksdagen bör ändra i turordningsreglerna i LAS i stället för arbetsmarknadens parter är en majoritet (sex av tio) av de svarande emot. Sambandet mellan dem som är positiva till partsmodellen och motstånd mot att riksdagen rör LAS sammanfaller i det här fallet tämligen mycket. Att en stor del av respondenterna är negativa till påståendet om att riksdagen bör ändra turordningsreglerna visar att det finns ett starkt stöd hos de framtida 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

9 makthavarna för att låta parterna ansvara för LAS. Frågan kan dock ha uppfattats som något otydlig, eftersom respondenterna kan ha uppfattat det som att man kan välja mellan att ändra lagen eller ändra LAS via parterna. Inget stöd för förbud mot sympatiåtgärder En stor majoritet av respondenterna (sju av tio) instämmer inte i påståendet att Riksdagen borde förbjuda sympatiåtgärder och införa ett proportionalitetskrav i konflikträtten.". Detta är inget förvånande resultat förutsatt att de flesta respondenter förstår vad en sympatiåtgärd är. Det en risk att en del respondenter inte har förstått vad proportionalitetskrav i konflikträtten betyder. Öppna svar om partsmodellen Bilden av modellen skiljer sig åt mellan respondenterna, men generellt sett en positiv bild av den som en viktig del av en konkurrenskraftig och socialt hållbar arbetsmarknad. Många tar upp de fackliga utmaningarna, att arbeta med löneskillnader och jämställdhet på arbetsplatsen, att partsmodellen tydligare behöver gå i linje med det arbetet samt att modellen behöver moderniseras i takt med arbetsmarknaden. Alla öppna svar redovisas under 12. Öppen fråga Vad anser du om den svenska modellens framtid?, sida 16. Om undersökningen Rapporten är skriven av TCO. Reformklubben har gjort bakgrundsanalys och korskörningar av siffermaterialet. Enkäten skapades i Questbacks programvara Easyresearch. De trettio första svaren samlades in på Ipad: s under eventet Framtidens 99 Mäktigaste på kvällen den 10 februari 2015 av fältpersonal från Reformklubben. De som stod på en bruttolista identifierades som unga opinionsbildare och som inte svarat på enkäten på eventet eller inte var där fick en länk mailade till sig den 12 februari. Enkäten stängdes fredagen den 20 februari utan att någon påminnelse gått ut. Enkäten och dess svar redovisas nedan. Tabellerna nedan bygger på 72 svar. 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

10 Enkätens resultat Är du på TCOs lista över Framtidens 99 Mäktigaste? Ja Nej Vilken kännedom har du om Den svenska partsmodellen? 9 3 Mycket god kännedom 27 Ganska god kännedom 33 Inte särskilt god kännedom Ingen kännedom alls 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

11 Vilken av följande tror du är en beskrivning på "Den svenska partsmodellen"? [Inget svar] Det är en beteckning för den svenska konsensuskulturen Det är en beteckning för svensk detaljhandel 66 Det är facken och arbetsgivarorganisationern a Vet som ej gör upp om villkoren för arbete i Sverige Vilken är din allmänna inställning till "den svenska partsmodellen"? [Inget svar] Jag är i huvudsak positiv Jag är mest negativ men också något positiv Jag är mest positiv men också något negativ Jag är varken positiv eller negativ Vet ej 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

12 I vilken grad anser du att den svenska partsmodellen... att det ger bra villkor för de anställda vilket leder till bra resultat för arbetsgivaren att det skapar en bättre stämning på arbetsplatserna eftersom man känner gemensamt ansvar att det är lönsamt för företag då det skapar arbetsfred på arbetsmarknaden att företagen fattar bättre beslut eftersom det sker i samråd med facket % 20% 40% 60% 80% 100% [Inget svar] I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska liten grad Inte alls Vet ej Upplever du att den svenska partsmodellen bidrar till att skapa moderna arbetsplatser där de anställda trivs bidrar till positiva resultat för det svenska arbetslivet för arbetstagare % 20% 40% 60% 80% 100% [Inget svar] I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska liten grad Inte alls Vet ej 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

13 I vilken grad instämmer du i följande påstående: "Den svenska partsmodellen är inte självklar. För att fortsatt vara framgångsrika måste arbetsgivare och fack samarbeta." [Inget svar] Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Instämmer inte särskilt Vet ej 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

14 Hur mycket instämmer du i påståendet: "Riksdagen borde lagstifta om minimilöner istället för att arbetsmarknadens parter kommer överens om det." [Inget svar] Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Instämmer inte särskilt Instämmer inte alls Vet ej Hur mycket instämmer du i påståendet: "Riksdagen borde lagstifta om rätt till heltid istället för att arbetsmarknadens parter kommer överens om det." [Inget svar] Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Instämmer inte särskilt Instämmer inte alls Vet ej 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

15 Hur mycket instämmer du i påståendet: "Riksdagen borde ändra i turordningsreglerna i LAS istället för att arbetsmarknadens parter kommer överens om det." [Inget svar] Instämmer helt och hållet Instämmer delvis 9 Instämmer inte särskilt Instämmer inte alls 21 Vet ej Hur mycket instämmer du i påståendet: "Riksdagen borde förbjuda sympatiåtgärder och införa ett proportionalitetskrav i konflikträtten." [Inget svar] 8 Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Instämmer inte särskilt 32 Instämmer inte alls 14 Vet ej Antal respondenter: unga om partsmodellen TCO Granskar nr

16 Antal svarande under perioden 72 personer Öppen fråga Vad anser du om den svenska modellens framtid? Jag anser att ni klart vinklar vad "svenska modellen" är. Den saknar perspektivet arbetslös-arbetstagare. Uppressade löner och rigida anställningsvillkor skapar utanförskap. Men parismodellen är viktig för stabiliteten! Den svenska modellen går en ljus framtid till mötes! Den är beroende av nytänkande och innovativa fackförbund och arbetsgivare som också känner och tar ett ansvar för egenföretagare, studenter och personer med svagast ställning på arbetsmarknaden. Den kan inte tas för given. Det behövs hög och jämnhög organiseringsgrad för båda parter för att modellen ska fungera, där framförallt den fackliga sidan idag har en stor utmaning. Samtidigt tror jag få saker är viktigare för framtidens arbetsmarknad, produktivitet, jämlikhet, jämställdhet och integration än att just partimodellen är stark. Och dynamisk. Jag är optimistisk. Exportera den! Bra grepp med filmerna! Den svenska modellen behöver gå hand i hand med arbetet för jämställda löner och ett arbetsliv fritt från diskriminering! Medlingsinstitutet måste få direktiv att verka för jämställda löner eftersom det inte är ett problem som arbetsmarknadens parter ensamma kan lösa. Det är väldigt viktigt att den svenska modellen fortsätter att vara stark då arbetsrätten inte ger ett omfattande skydd för arbetstagare. Det är viktigt att facken är 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

17 tydliga med vad de gör för nytta så att framtidens arbetstagare fortsätter att engagera sig fackligt! Coool Mycket god! Står inför stora utmaningar i och med globalisering, automatisering och ökade migrationsströmmar. Förmodligen krävs mer flexibilitet tex. Hyfsat god men förutsätter att politiken fullt ut respekterar den och att medlemstalen upprätthålls. Den behöver moderniseras för att passa en modern ekonomi. Vi har haft större utveckling (tekniskt, ekonomiskt, migrationsmässigt) de senaste decennierna än under 100 år av industriell revolution - dags för ett nytt Saltsjöbadsavtal! Att den är beroende av att parterna kan ta ett större ansvar även för dem utanför arbetsmarknaden. själva modellen och idén är tidlös, den är ett måste för att vi ska kunna utveckla friska, arbetsplatser som i sin tur är utvecklande för anställda "like a swede". Den svenska modellen är bra och har en ljus framtid så länge vi är tydliga med vad den innebär och det finns en kunskap om den. Jag menar att den svenska modellen bör innebära att arbetsmarknadens parter gör upp om villkoren på arbetsmarknaden utifrån de ramar som samhället sätter. För mig innebär det att det är legitimt att göra ingripanden i systemet om det inte kan garantera goda förutsättningar för de som är beroende av det. Jag tror att modellens framtid är god så länge den är progressiv och solidarisk. Jag tycker det är oroande att det finns sådana svårigheter att hantera till exempel omotiverade löneskillnader mellan branscher och inte minst könsbaserade och andra diskriminerande löneskillnader. Det finns en oroande segmentering mellan olika branscher, istället för en solidarisk rörelse. Förhållandena och förutsättning för framgångsrik förhandling på olika områden kan leda till strukturella problem om de inte medlas. På detta måste parterna finna en lösning. Jag är i huvudsak positiv, men det finns nackdelar. Ett exempel är ansvarsutkrävandet. Om vi tar frågan om jämställda löner, så är den och betraktas som en politisk fråga. Men lönerna sätts av arbetsmarknadens parter, där det inte finns politiker frånsett den offentliga sektorn. Jag hoppas att de respektive inblandade parterna förstår storheten i denna modell och dess värde som bygger på en gemensam omsorg. Med trygga anställningar och klara tydliga besked på arbetsplatsen oavsett om det är positiva eller negativa besked så kan arbetstagarna känna trygghet och tillit till arbetsgivaren. Det resulterar i bättre resultat. Upptäcker arbetarna brister eller felaktigheter eller andra lösningar på ett problem så funkar oftast dialogerna fram till en lösning oerhört mycket bättre än på de platser där förtroendet saknas parterna emellan. Jag har tidigare arbetat som arbetsmiljölärare varav jag är helt övertygad om detta sedan jag träffat människor både i arbetsgivarroller och i arbetstagarroller. Lyssnat och stämt av deras ståndpunkter och tankar. Det har gjort mig 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

18 än mer övertygad om att den bästa PR ett företag kan ha är gratis - en nöjd personal! I grunden bra. Politiken ska inte lägga sig i. Behöver bli mer flexibel för att få bättre rörlighet. Jag tror att den svenska modellen kommer att fortsätta vara en framgångssaga för relationerna på svensk arbetsmarknad. Starkt hotad Anser att det är viktigt att den svenska modellen följer utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden utvecklas snabbt och har förändrats drastiskt de senaste decennierna. För att den svenska modellen fortsatt ska ha såväl folkligt som politiskt stöd så krävs att den moderniseras i takt med förändringarna på arbetsmarknaden. En del fackförbund har missat detta, vilket jag tror är anledningen till medlemstapp och att människor ifrågasätter nyttan av ett medlemskap. I grunden är det bra att villkor beslutas av parterna själva och inte av riksdagspolitiker. Krävs dock en stor förståelse för varandra och respektive sidas villkor och förutsättningar. TCO känns som ett bra exempel. Stefan Löfvéns pragmatism inom Metall också. Såna exempel banar väg för en fortsatt framgångsrik svensk modell. Den borde anpassas till tillväxtföretag/startups. Min uppfattning är att den svenska modellen tvingar arbetsgivare och fack att mötas, se varandra i ögonen och komma fram till något som funkar för båda. Detta är viktigt för att skapa en konkurrenskraftig och socialt hållbar arbetsmarknad. Den är god. Arbetstagare måste få en större roll på bekostnad av facken. Hyfsad, men arbetsmarknaden behöver reformer i liberal riktning. Jag vet inte riktigt... Att den behöver värnas och tydligare kopplas till det viktiga arbetet med jämställdhet och välfärd. 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

19 Novus effektmätning TCO har också mätt informationsinsatsens effektivitet i den sekundära målgruppen, unga akademiker. Undersökningen är beställd av TCO och genomförd av Novus. Syftet är att undersöka unga akademikers kännedom och inställning av den svenska partsmodellen. En kommunikationsinsats via framförallt en video har genomförts mellan för- och eftertestet. En kontrollundersökning har också genomförts bland allmänheten för att se om målgruppen skiljer sig från allmänheten. Undersökningen gjordes veckan före att filmen släpptes och tre veckor efter. De personer som ingick i företestet fick inte inbjudan till eftertestet, dvs ingen överlappning fanns. Respondenterna är ett slumpmässigt urval av unga akademiker har dragits ur Novus Sverigepanel. Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i svarsfrekvenser när det gäller kön, ålder och geografi. Datainsamling: CAWI, dvs webbintervjuer. 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

20 72 unga om partsmodellen TCO Granskar nr

21 TCO TCO är en facklig centralorganisation som har 14 medlemsförbund med tillsammans 1,3 miljoner medlemmar. Därav är studerandemedlemmar i något av fackförbunden inom TCO. Bland TCO-förbundens medlemmar finns många olika yrkesgrupper, allt från civilekonomer, jurister, civilingenjörer och statsvetare till socionomer, lärare, sjuksköterskor, poliser och skådespelare. TCO är den fackliga centralorganisation vars förbund organiserar flest akademiker. TCO-förbunden finns inom alla områden på arbetsmarknaden, inom såväl privat och offentlig sektor som inom tjänste- och tillverkningsindustrin. Fackförbunden har stora kunskaper och lång erfarenhet av de spelregler som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Vill du veta mer? Gå in på 72 unga om partsmodellen TCO Granskar

22 Tjänstemännens centralorganisation Linnégatan 14, Stockholm Tel , tco.se unga om partsmodellen TCO Granskar 2015

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension FAQ om Flexpension 1. Vad är flexpension? 2 2. Varför driver Sveriges Ingenjörer krav på flexpension? 2 3. Vad tjänar jag på flexpension? 2 4. Varför är det viktigt med liknande pensionsvillkor för olika

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Novus riksrepresentativa webbpanel 17-22 mars 2011. Tre kompletterande frågor om försäkringskassans

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft Alumnstudie 2015 Genomförd av Linda Widetoft Vilka 32 pers. intervjuade (av 70) 1/3 kvinnor Var Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter avslutade studier. Den främsta

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Januari 2016 Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Dags att modernisera kollektivavtalen Jour och beredskap försämrar livskvaliteten -Dags att modernisera kollektivavtalen Flera av Visions medlemmar

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

2008-05-15 A/2008/969/ARM

2008-05-15 A/2008/969/ARM 2008-05-15 A/2008/969/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektören Nikolaus G. van der Pas, GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter B-1049

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

1977178:1351. Motion. a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst

1977178:1351. Motion. a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst 15 Motion 1977178:1351 a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst Statens avtalsverk-sav-äger enligt instruktion för ämbetsverket SFS 1965:642

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Påståenden (1 = stämmer sämst och 4 = stämmer bäst), 2015 års resultat i blått 1 Personalen lyssnar, förstår och respekterar

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning det

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010 BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 0 Margareta Bolinder Sundin Kvalitetsledare SAMMANFATTNING Syftet med undersökningen var att mäta hur nöjda brukarna är med hjälpen de får av äldreomsorgen. Enkäten, som användes

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer