Trainee för personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015"

Transkript

1 Trainee för personer med funktionsnedsättning Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet genomförs av Studium Årsrapport från programmet Göteborg i december 2015 Eva Norinder Studium Telefon E-post:

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 GENOMFÖRANDE... 4 Organisation av programmet... 4 Faser i genomförandet... 4 RESULTAT... 5 Deltagare... 5 Praktikplatser... 5 KONKRET RESULTAT... 5 Utvärdering... 6 Praktiska erfarenheter och reflektioner från projektledaren... 7 Urval av deltagare... 8 Tydlig information... 9 Arbetsplatsanpassning... 9 Övergång till anställning... 9 Social situation på arbetsplatsen... 9 SLUTSATSER

3 Sammanfattning Trainee för personer med funktionsnedsättning är ett uppdrag från Göteborgs Stad, nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Programmet genomförs av Studium, i samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Stadsledningskontoret och Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg, HSO. Programmets målgrupp är arbetslösa personer, anmälda på arbetsförmedlingen, med en dokumenterad funktionsnedsättning som kan leda till arbetshinder. Deltagarna ska vara motiverade och stå nära arbetsmarknaden. Programmets syfte är att öka deltagarnas anställningsbarhet och arbetslivserfarenhet. Syftet är också att öka rekryteringen av personer med funktionsnedsättning till Göteborgs Stads verksamheter för att därigenom bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg. Programmet har haft 76 deltagare under år Målet är att erbjuda ca 40 nya utvalda deltagare relevant praktik inom Göteborgs Stad eller i annan verksamhet under år Praktiken ska i bästa fall leda till anställning. 31 deltagare har fått praktik under år Fyra av dessa har haft två olika praktikplatser under året, en deltagare har haft tre olika praktikplatser och en har haft fyra. Två deltagare har fått jobb, efter insatser genom TFF, utan föregående praktik. 37 deltagare har gjort praktik genom programmet under året, varav nio hade praktik redan arbetsplatser har deltagit i programmet. Resultatet är positivt. 28 av deltagarna fanns i programmet vid årsskiftet 2014/ nya deltagare har skrivits in i programmet under år deltagare finns kvar i programmet vid årsskiftet 2015/2016. Utöver de 76 här redovisade deltagarna har vi träffat tre personer, som var helt fel målgrupp och som inte kom att ingå i programmet. 24 deltagare har blivit anställda under år Nio av dessa påbörjade sin praktik under år 2014, 13 började 2015 och två fick anställning utan föregående praktik. Alla som har blivit anställda under året utom tre, är fortfarande anställda (december 2015). En av dem har nu en ny praktik. Denna deltagare återfinns därför på två ställen i redovisningen, blivit anställd och pågående praktik, varför summan här blir 77 deltagare. En deltagare kommer att bli anställd i början av nästa år. Fem deltagare har under året påbörjat heltidsstudier. 10 deltagare har en pågående praktik. Två deltagare kommer att börja en praktik i januari Sex deltagare söker praktik genom programmet. 29 deltagare har under året avslutats från programmet. Två valde att söka jobb på egen hand, en flyttade till en annan kommun och sju avslutades på grund av sjukdom. 19 deltagare visade sig inte tillhöra målgruppen, de stod av olika anledningar inte tillräckligt nära arbetsmarknaden. 2

4 Programmets utvärdering visar att deltagarna övervägande är mycket nöjda. Programmet har gett dem ökad arbetslivserfarenhet, bättre kompetens, ett större kontaktnät och i flera fall anställning. Även handledare på praktikplatserna är övervägande positiva till programmet. Inledning Bakgrund Trainee för personer med funktionsnedsättning påbörjades i slutet av år Programmet har pågått under år 2006 till och med Det kommer att fortsätta även under år Uppdragsgivare till programmet är Göteborgs Stad, nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Uppdraget är att driva ett aktivt arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning. Syfte Programmets syfte är att Mål Öka deltagarnas anställningsbarhet och arbetslivserfarenhet. Öka rekryteringen av personer med funktionsnedsättning till Göteborgs Stads verksamhet för att därigenom bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg. Sprida kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder och därigenom bidra till attitydförändringar. Genom goda exempel visa positiva effekter från ett mångfaldsperspektiv vid rekrytering till arbete. Målet under 2015 har varit att erbjuda ca 40 nya deltagare relevant praktik inom offentlig eller privat verksamhet, under tre till sex månader. Under praktiktiden kan deltagaren även erbjudas skräddarsydd kompetenshöjande utbildning, upp till en femtedel av arbetstiden. Deltagarna skall vara arbetslösa och anmälda på arbetsförmedlingen, med en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Deltagarna skall stå nära arbetsmarknaden och vara motiverade. Programmet arbetar för att praktiken skall övergå i en anställning efter praktiktiden, vid behov med lönebidrag eller annat anställningsstöd. 3

5 Genomförande Organisation Programmet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) Göteborg. Programmet har en styrgrupp på fem personer: en representant för Stadsledningskontoret, en representant för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, en representant för Arbetsförmedlingen, en representant för HSO och projektledaren. Programmet genomförs av Studium. Studium samarbetar med kontaktpersoner från arbetsförmedlingskontoren under hela praktiktiden, och cirka ett halvår under den första anställningstiden. Framför allt sker samarbetet med respektive arbetsförmedlare, men även med avdelningen Rehabilitering till arbete. Under år 2015 har programmet varit bemannat med en och en halv tjänst. Inför år 2016 har vi valt att öka den egna bemanningen till en och tre fjärdedels tjänst, och istället avstå från att köpa in fördjupad vägledning. Budgetramen är densamma som tidigare. Utöver detta är också två datalärare och en skrivpedagog kopplade till programmet. Faser i genomförandet Programmet delas in i följande faser: 1. Arbetsförmedlingen remitterar arbetslösa personer med funktionsnedsättning till programmet. 2. Personal i programmet bedömer i samarbete med arbetsförmedlingen om dessa personer passar i programmet. 3. Deltagaren får sin profil kartlagd, och en handlingsplan upprättas tillsammans med deltagaren. 4. Personal i programmet och deltagare letar tillsammans efter lämplig praktikplats. 5. Deltagaren gör praktik mellan tre månader och ett halvår. Vid behov anpassar Arbetsförmedlingen Rehabilitering arbetsplatsen individuellt, till exempel med telefonförstärkning, förstoringsprogram i datorn eller annat aktuellt hjälpmedel. Under praktiktiden erhåller deltagaren individuell fortbildning upp till en femtedel av tiden, om så önskas. Handledning till personal på praktikplatsen erhålls, efter önskemål och behov. Praktiken innebär inte någon kostnad för arbetsplatsen som erbjuder praktikplatsen. Det utgår inte någon ersättning till handledaren. 6. I bästa fall blir det en anställning efter praktiktiden, vid behov med anställningsstöd. 4

6 Resultat Deltagare Programmet har haft 76 deltagare under år Den vanligaste funktionsnedsättningen bland deltagarna i programmet är psykisk funktionsnedsättning, 40 deltagare. Den näst vanligaste funktionsnedsättningen är rörelsehinder, 26 deltagare. 24 deltagare har en kombination av minst två olika funktionsnedsättningar. Deltagarnas medelålder är 45 år. 44 deltagare är kvinnor. 32 deltagare är män. 49 deltagare är födda i Sverige. 27 deltagare är utrikes födda. 41 deltagare har eftergymnasial utbildning. 35 deltagare har högst gymnasieutbildning. Praktikplatser Av de 54 arbetsplatser som programmet aktivt har haft kontakt med under år 2015 har drygt hälften, 29 platser, varit inom Göteborgs Stad. Ytterligare 25 arbetsplatser har tagit emot personer från programmet på praktik, 14 inom privat verksamhet, nio i föreningsverksamhet och två inom offentlig verksamhet, annan än Göteborgs Stad. Konkret resultat 24 deltagare har blivit anställda under år En deltagare kommer att bli anställd i början av nästa år. Fem deltagare har under året påbörjat heltidsstudier. 10 deltagare har en pågående praktik. En av dessa blev anställd tidigare i år, men klarade inte att jobba heltid. Hon har därför en ny praktik nu. Två deltagare kommer att börja en praktik i januari Sex deltagare söker idag praktik genom programmet. 29 deltagare har avslutats från TFF under år Två deltagare valde efter ett tag att söka jobb på egen hand. En deltagare flyttade till en annan kommun. Sju deltagare har avslutats på grund av sjukdom. 19 deltagare har gått tillbaka till arbetsförmedlingen. Vår bedömning är att vi har fått in alldeles för många sökande under året som inte tillhör målgruppen, av olika anledningar. De står inte tillräckligt nära arbetsmarknaden. Utöver detta har vi träffat tre personer, som vi direkt insåg att de inte var aktuella för TFF och som inte blev våra deltagare. 5

7 Utvärdering Programmet har utvärderats genom en deltagarenkät, med tydligt fokus på om deltagaren själv tycker att hans eller hennes anställningsbarhet har ökat. Deltagaren värderar om han eller hon har blivit bättre på att presentera sig, om han eller hon känner sig starkare/bättre förberedd inför en jobbintervju, om han eller hon har förbättrat sin kompetens och sin medvetenhet om den egna kompetensen. Det finns även möjlighet att skriva vad deltagaren tycker har varit bäst med programmet och vad som skulle kunna förbättras. Resultat av enkäten Tyvärr har vi i år fått väldigt få svar på enkäten. De deltagare som har svarat är övervägande positiva. De flesta upplever att de har fått ökad självkänsla och att de på olika sätt har nytta av praktiken. Den ger nya erfarenheter, nya och fler kontakter, ökad kompetens. Att bli sedd och bekräftad av programmets personal, och dess engagemang, är det som upplevs mest positivt av deltagarna. Programmet har alltid deltagaren i fokus. Frågor som: Vad vill du? Vad behöver du för att nå ditt mål? Hur kan TFF på bästa sätt bidra i den processen? ställs till deltagaren. Deltagarna uppskattar att programmet är flexibelt. De som så önskar har möjlighet att få mycket stöd och att ha regelbunden kontakt med personal i programmet. Utifrån önskemål, förutsättningar och behov kan man välja att vara med på programmets datakurs och/eller skrivkurs. Några deltagare har också fått fördjupad vägledning genom programmet, efter önskemål och behov. Möjligheten att få individuell fortbildning, utifrån egna önskemål, är också uppskattad. TFF ordnar ett antal deltagarträffar per år. Dessa ses som ett positivt inslag av de flesta. Någon deltagare tycker att datasalen behöver förbättras. Detta har i viss mån tillgodosetts, bland annat har Studium införskaffat ett antal höj- och sänkbara bord till datasalen, vilket tidigare inte fanns. Det bästa med TFF, enligt deltagarnas utvärdering: Det finns bara positivt. Det bemötande och de kontakter jag fick har varit bra. Jag tackar Eva och Fredrik för deras insatser. De är helhjärtat engagerade i sitt uppdrag. De olika verksamheterna kompletterar varandra och har bidragit till att jag har fått ny kunskap. Jag har fått ta del av andra deltagares berättelser och jag har ökat min självkänsla. Jag uppskattar personalens pedagogiska medvetenhet kring helhetssyn och att lärande är en pågående process. Det kan bli bättre, enligt deltagarnas utvärdering: Vet ej, jag är nöjd. Jag vet inte. Datasalens ergonomiska arbetsmiljö och ljudmiljö behöver undersökas och förbättras tillsammans med en arbetsterapeut. 6

8 Praktiska erfarenheter och reflektioner från programmets personal Rolig utmaning, men svår Arbetet under år 2015 med Trainee för personer med funktionsnedsättning har varit roligt, stimulerande och lärorikt. Det har också varit svårt många gånger. Programmet har haft 76 deltagare. Flera av dessa påbörjade praktiken under år Nya deltagare tillkommer fortlöpande och deltagarna befinner sig i olika faser av sin praktikperiod. Vissa deltagare har ett stort behov av kontakt med programmets personal, medan andra är mer självgående. Typ av funktionsnedsättning Deltagarna har olika funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan på olika sätt och förutsättningarna i övrigt ser också olika ut. Det handlar om människor, alla är unika och det är svårt eller omöjligt att förutsäga resultatet har programmet haft många deltagare som av olika anledningar inte tillhör målgruppen. Dessa deltagare var inte tillräckligt anställningsbara, på grund av sjukdom, psykisk ohälsa med stor skörhet, väldigt dåligt språk och väldigt låg utbildningsnivå. Vi behöver rannsaka oss själva, och arbetsförmedlingen. Vi behöver bli bättre på att hitta rätt deltagare. Det är många gånger svårt att bedöma den sökandes förutsättningar. Det finns oftast en potential, om förutsättningarna är de rätta. Deltagaren ska känna att programmet är till för hans eller hennes bästa, i första hand, och att det finns stora möjligheter att lyckas. Förmågorna måste stå i centrum, även om det också finns begränsningar. Ofta växer deltagaren under praktiktiden och självkänslan ökar, men självklart blir inte alla placeringar lika bra. Ibland blir det helt fel. Då avbryts och utvärderas praktiken. Personal och deltagare lär sig av erfarenheterna och deltagaren går vidare, i programmet eller med en annan, för aktuell deltagare lämpligare insats. Ibland framkommer dessutom nya fakta, som inte var kända från början, och som i hög grad påverkar deltagarens förutsättningar att lyckas. I vissa fall ser programmet efter hand att en deltagare inte tillhör målgruppen. Många gånger är detta ett resultat i sig, aktuell deltagare blir bättre kartlagd och förutsättningarna att lyckas nästa gång blir större. Av årets totala antal deltagare, 76, har drygt hälften en psykisk funktionsnedsättning. Av de 24 deltagare som har blivit anställda under året har 11, ungefär hälften, en psykisk funktionsnedsättning. Av de ca 145 deltagare som hittills (sedan programmets start 2006) fått fortsatt anställning efter praktik i programmet, har en dryg tredjedel en psykisk funktionsnedsättning och/eller specifika inlärningssvårigheter, en dryg tredjedel har rörelsehinder. Det är alltid svårt att tolka individens förutsättningar, både för arbetsförmedlare, personal i TFF och för deltagaren själv. Ibland är viljan och ambitionen större än den faktiska förmågan och kompetensen. Stadens arbetsmarknadspolitik Personer med funktionsnedsättning drabbas alltid hårt av arbetslöshet, det är särskilt svårt för programmets målgrupp att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Det är därför programmet finns och man önskar att det går att hitta varaktiga lösningar. Det är viktigt att samma värderingar genomsyrar personalpolitiken i hela staden, att tankarna om speglingen av befolkningsstrukturen i Göteborg ständigt hålls levande och beaktas vid rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer. 7

9 Anställningsregler Lagen om anställningsskydd är ofta till nackdel för programmets deltagare. I de fall det finns övertaliga inom samma organisation går de före och det blir svårare för programmets deltagare både att få anställning efter praktiken och att få en tidsbegränsad anställning förlängd. Av de ca 145 deltagare, som hittills (december 2015) fått anställning efter praktiken genom TFF, är dock ca 110 fortfarande anställda, de flesta på samma arbetsplats. Ungefär 60 av dessa är idag tillsvidareanställda. Konkurrensen om praktikplatser är stor Den ökade pressen på stadens alla arbetsplatser att ta emot personer på praktik gör det ibland svårt att hitta platser. Det har blivit en större apparat, det är mer komplicerat, frågan ska passera fler instanser, innan det i bästa fall blir ett ja. Deltagarträffar Programmet har ordnat fyra deltagarträffar under året. På en träff var Marina Johansson, ordförande för Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor och för Social resursnämnd, inbjuden. På en annan träff kom två representanter för Länkarna i Göteborg och berättade om sitt arbete. Utöver detta har TFF besökt Bokmässan och några gratis teaterförställningar på Stadsteatern. Datakurs TFF erbjuder deltagarna en individuellt upplagd datakurs, en halvdag i veckan på Studium. Kursen är mycket uppskattad. Skrivkurs TFF erbjuder också en skrivkurs för de deltagare som önskar vara med. Syftet med kursen är främst att stärka deltagarnas självkänsla och självförtroende. Vi får mycket positiv respons från skrivkursens deltagare. Fördjupad vägledning TFF har tidigare erbjudit fördjupad vägledning, vid önskemål och behov. Denna insats har varit mindre utnyttjad under 2015, än tidigare år. Vi har nu beslutat att istället utöka vår egen personalstyrka i TFF, från en och en halv tjänst till en och tre fjärdedels tjänst. Styrkor En styrka i programmet är att det är förhållandevis litet. Det är överblickbart. Programmets personal känner deltagarna väl. Deltagarna blir sedda. De vet att de kan få stöd och att personalen är tillgänglig. Deltagarna uppskattar personalens engagemang. De uppskattar att vi finns till hands, att de alltid kan vända sig till oss. Deltagarna vet att vi i alla lägen vill deras bästa, att vi är till för dem. Programmet är flexibelt. Den individuella fortbildningen är också en stor styrka i programmet. Urval av deltagare Urvalet av deltagare är oerhört viktigt och oerhört svårt. Programmets uppdrag är att arbeta med de personer som står allra närmast arbetsmarknaden, ibland är det svårt att avgöra om så är fallet. Gemensamt för flertalet av de deltagare som inte tillhör målggruppen, är att de inte har en realistisk självbild. I många fall har de inte heller en realistisk uppfattning av arbetslivet. Ibland kanske detta har med funktionsnedsättningen att göra, ibland kan det hänga ihop med personlighet och det kan också vara ett resultat av en längre tids arbetslöshet. I bästa fall förbättras både självbild och verklighetsuppfattning under praktiktiden, men så är inte alltid fallet. Det är svårt att förutsäga individens förutsättningar. 8

10 Deltagare som inte är tillräckligt motiverade, som har högst gymnasieutbildning eller ibland inte ens det och som inte kan svenska tillräckligt bra är självklart svårare att lyckas med än motiverade och högutbildade, som har en tydlig vilja och en klar inriktning. Valet av praktikplats måste noga matchas mot den sökandes profil. Om förutsättningar för en fortsättning ska finnas måste både yrkesmässig och social kompetens stämma. Resultatet är i hög grad beroende av vilka deltagare vi arbetar med. Under år 2015 har vi sett en tendens till att arbetsförmedlingen skickar deltagare som vi inte tycker tillhör programmets målgrupp. Målgruppen är en ständig diskussion och ibland känns det som om TFF och arbetsförmedlingens personal har olika uppfattning om hur nära arbetsmarknaden en arbetssökande befinner sig. Tydlig information Tydlighet i all information om programmet, till alla parter, såsom deltagare, handledare och övrig personal på arbetsplatser, kontaktpersoner och arbetsförmedlare på arbetsförmedling är oerhört viktig. I alla situationer och i alla nya kontakter försöker programmets personal förmedla tydlig information om programmet, vilka förutsättningar som gäller och vilka mål programmet jobbar mot. Informationen om TFF säger tydligt att det efter praktiktiden finns en förhoppning om åtminstone visstidsanställning, men inga krav. Detta är en känslig balansgång. Programmet vill helst inte ha praktikplatser där man från början vet att en fortsättning inte är möjlig. Samtidigt kan inga krav på fortsättning ställas, då kanske det inte blir något alls. I vissa fall kan det också vara gott nog med nya erfarenheter, nya kontakter, nya referenser. Praktiken är nästan alltid ett steg i rätt riktning, ett steg mot anställning, även om det inte blir jobb just på den aktuella arbetsplatsen. Arbetsplatsanpassning Rätt arbetsplatsanpassning och rätt hjälpmedel är en förutsättning för att praktiken ska lyckas. Om inte deltagaren har optimala förutsättningar att kunna utföra arbetsuppgifterna efter bästa förmåga blir det en frustration för alla parter. Under år 2015 har det varit förhållandevis få behov av hjälpmedel inom programmet. Övergång till anställning I de fall där praktiken har övergått i anställning har samarbetet med arbetsförmedlingen fungerat utmärkt. Många arbetsgivare saknar information och kunskap om olika former av anställningsstöd. De vet inte vilken hjälp som finns att få, ekonomiskt och även på annat sätt, i samband med anställning av en person med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har emellertid gjort ett strålande jobb och förhoppningen är att programmet kan bidra till att sprida information och öka denna kunskap. Social situation på arbetsplatsen De flesta som idag gör praktik eller har fått anställning trivs på sina arbetsplatser. De känner sig som en i gänget och de flesta har fått en introduktion som de är nöjda med. Det finns alltid undantag, men för flertalet av programmets deltagare har praktiken stämt bra socialt. Ibland är det viktigare att passa in, än att ha precis rätt kompetens. 9

11 Slutsatser Trainee för personer med funktionsnedsättning är ett mycket spännande och utmanande uppdrag att arbeta med. Det är roligt och givande, för alla parter, för programmets ledning, annan personal i och omkring programmet, arbetsförmedlare, deltagare och handledare på arbetsplatserna. Varje efterlängtad praktikplats, och framför allt varje anställning, känns som en framgång och en seger. Samtidigt är arbetet också många gånger svårt och tungt. Programmet har gett ett gott resultat. Vi har uppnått målet, ca 40 praktikplatser för nya deltagare och i bästa fall en fortsättning efter praktiken. År 2015 fick 24 deltagare anställning genom TFF, det är nästan exakt samma antal som 2014 och I många fall har programmet hittat rätt deltagare och rätt handledare. I de fall praktiken inte har fungerat väl har den avbrutits. Valet är oerhört viktigt, både av deltagare och av arbetsplats. Om inte deltagaren stämmer på arbetsplatsen finns inga förutsättningar för fortsättning. Programmet måste hitta precis rätt arbetsplats för de personer som vill delta. Deltagaren måste ha rätt kompetens för aktuell arbetsplats och inte minst är den sociala kompetensen viktig. Många bolag, fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar är införstådda med vikten av att ta emot en praktikant med funktionsnedsättning. De är i bästa fall medvetna om kommunens mål att rekryteringar till Göteborgs Stads verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg, dvs. att politikens vilja är att rekryteringar av personer med funktionsnedsättning inom Göteborgs Stad ska öka. Trots detta är det många gånger mycket svårt för TFF att hitta praktikplatser inom Göteborgs Stad. År 2015 har många stadsdelar och många fackförvaltningar erbjudit praktikplatser, men inte så många bolag. Samtidigt ökar programmet samarbetet med olika arbetsplatser utanför Göteborgs Stads verksamheter. Den gemensamma uppgiften är att efter vars och ens förmåga försöka underlätta för personer med funktionsnedsättning att hitta ett varaktigt arbete. All information runt programmet måste vara mycket tydlig, för att undvika missförstånd och svikna förväntningar. Varje lyckad praktik och anställning har ett högt värde, både mänskligt och samhällsekonomiskt. 10

Trainee för personer med funktionsnedsättning

Trainee för personer med funktionsnedsättning Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2012 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2014

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2014 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2014 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Årsrapport 2016 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning

Årsrapport 2016 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning Årsrapport 2016 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg.

Läs mer

Slutrapport 2018 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning

Slutrapport 2018 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning Slutrapport 2018 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Funktionsrätt

Läs mer

Årsrapport 2017 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning

Årsrapport 2017 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning Årsrapport 2017 TFF - Trainee för personer med funktionsnedsättning Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Programmet

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Etableringskedjan 2010-04-12

Etableringskedjan 2010-04-12 Etableringskedjan 2010-04-12 Etableringskedja - från nyanländ till nyanställd Söka jobb Arbetslivserfarenhet genom praktik Kunskap om den egna kompetensen Nyanländ Personliga mål och ambitioner Grundläggande

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:71 RII (Dnr 331-910/2012) Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten.

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten. POLISASPIRANTPOLICY DATUM: 2005-09-11 DIARIENR: A-761-4849/05 PERSONALENHETEN Policy beträffande polisaspiranter (Syfte, mål och innehåll enligt nationell plan samt lokala tillägg med inspiration från

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress:

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress: Besöksadress: Brämhultsvägen 53, Borås Postadress: Televäxel: 033-616 10 00 Trainee sjuksköterska Besöksadress: Varbergsvägen 50, Skene Postadress: 511 81 Skene Televäxel: 0320-77 80 00 E-post: sas@vgregion.se

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag.

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. Vi arbetar med ett unikt handlingsinriktat träningsprogram för

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare

Utvärdering APL frågor till handledare Utvärdering APL frågor till handledare Utvärdering för handledare VT 13 Jag har gått den nya handledarutbildningen A. Ja 14 53,8 B. Nej 12 46,2 Jag har endast gått den gamla handledarutbildningen A. Ja

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD EXTRA KRAFT Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 2 EXTRA KRAFT EXTRA KRAFT 3 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också.

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. 26 AKADEMIKERN xxx 04 Jonas Nshimiyimana hade lagt ner

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Trädgårdsdiakoni. -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat

Trädgårdsdiakoni. -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat Trädgårdsdiakoni -Ett rehabiliterings projekt i Allerums Pastorat Bakgrund På initiativ från kyrkogårdsföreståndare Magnus Näsström och diakon Margareta Thomasson har Allerums pastorat sedan flera år tillbaka

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014

Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014 Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014 7 Gröna fält ska fyllas i Grå fält fylls i automatiskt Nya huvudmän börjar med

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan.

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning beviljades i september 2013 300 000 kronor av styrelsen för Finsam Lekeberg

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer