Verksamhet i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet i samverkan"

Transkript

1 Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden som på ett långvarigt och hållbart sätt förväntas bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten. Målet är att sänka ungdomsarbetslösheten till riksgenomsnittet till år Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna vill på ett effektivt sätt erbjuda insatser i samverkan som leder till att unga inom 90 dagar återgår till studier, kommer till arbete eller påbörjar en aktivitet som rustar dem att på sikt komma ut i sysselsättning eller självförsörjning. Satsningen ska inledas i och med denna överenskommelse. Nedan redovisas de identifierade områden som Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna vill utveckla sin samverkan inom. Det handlar om förstärkt samverkan inom olika insatser som syftar till att förbereda ungdomar för arbete eller studier och två insatser som innebär studier i kombination med sysselsättning. Innehåll 1 Gemensamt ansvar Gemensam kartläggningsverksamhet för unga Målgrupp Arbetssätt Ansvarsfördelning Nuevo Målgrupp Arbetssätt Ansvarsfördelning UngKOMP Målgrupp Arbetssätt Förväntade effekter Organisation och kompetens Ansvarsfördelning Utbildningskontrakt Målgrupp Överenskommelse om studier Studier på deltid Ansvarsfördelning Arbetssätt och rutiner

2 6 Ungdomstraineejobb Målgrupp Aktuella sektorer och yrken Ansvarsfördelning Arbetssätt och rutiner Sammanfattning gemensamma insatser Budget Utbildningskontrakt kommunala kostnader Ungdomstrainee kommunala kostnader Varaktighet och revidering Dokumentation och uppföljning Sammanfattning Gemensamt ansvar Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har ett befintligt samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor. För detta finns en styrgrupp som leds av Eskilstuna Kommuns kommundirektör och arbetsförmedlingschefen ingår. Bemanningen av gruppen ska ses över för att tillsätta aktörer och kompetenser som behöver vara med för att hålla ihop kommunens arbetsmarknadsinsatser. För uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet inom överenskommelsen tillsätts en operativ ledningsgrupp bestående av: Sektionschef på Arbetsförmedlingen med ansvar för ungdomsuppdraget Arbetsmarknadschef med ansvar för kommunens insatser riktade till ungdomar Försörjningsstödschef med ansvar för försörjningsstöd till ungdomar Rektor/chef på Komvux Chef inom Barn- och utbildningsförvaltningen Gruppens ansvar blir att följa upp och leda arbetet. Gruppen skall vara rollbaserad och ha kontinuerliga möten. Gruppens sammansättning kan komma att förändras vid behov. Fördelningen av ansvar för olika frågor mellan gruppen och övriga funktioner i de samverkande organisationerna ska förtydligas och ingå vid första revidering av den lokala överenskommelsen under första kvartalet Gemensam kartläggningsverksamhet för unga För att uppnå målet med att ungdomar kommer i sysselsättning eller aktivitet inom 90 dagar har Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna ambitionen att få till stånd en gemensam verksamhet för ungdomar som saknar planering och vars behov inte är tydliggjorda. Det ger möjlighet att få kontakt med arbetslösa ungdomar och genomföra gemensam kartläggning som underlättar både för ungdomen och myndigheterna att upprätta en individanpassad planering framåt. I dag arbetar 10 2

3 handläggare på Arbetsförmedlingen riktat mot ungdomar, inom denna verksamhet avsätter Arbetsförmedlingen en arbetsförmedlare att arbeta inom kartläggningsteamet. 2.1 Målgrupp Unga år som saknar planering och som tillhör en av följande: Är inskriven på Arbetsförmedlingen Ansöker om försörjningsstöd Är aktuell inom det kommunala aktivitetsansvaret 2.2 Arbetssätt Det finns ett utkast om en 3-månaders aktivitet med kartläggning, vägledning och motivationsarbete. Denna idé kommer under hösten 2015 att utvecklas till ett mer konkret förslag av berörd personal och ledning. Syftet med denna gemensamma kartläggning skulle vara att tillsammans komma fram till en individanpassad planering framåt, vilket skulle kunna resultera i insatser från Arbetsförmedlingen på heltid eller andra insatser inom kommunal verksamhet, om inte ungdomen går direkt vidare till arbete eller studier. 2.3 Ansvarsfördelning Förutsättningarna och ansvar är inte klarlagda. Planering bygger på en personalstyrka om: 1 arbetsförmedlare 1 handläggare för försörjningsstöd 3 vägledare från kommunen Samlokalisering är att föredra. Rutiner kring kartläggningen kommer att arbetas fram av arbetslaget och baseras på målgruppens behov och delaktighet. 3 Nuevo Nuevo är en verksamhet för arbetslösa ungdomar och unga vuxna som Eskilstuna Kommun bedriver i samverkan med Arbetsförmedlingen. I verksamheten finns platser. 3.1 Målgrupp Ungdomar och unga vuxna mellan 18 och 29 år som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ca 70 % av platserna är avsedda som kompetenshöjande insats för ungdomar och unga vuxna med försörjningsstöd. Ca 30 % av platserna är avsedda för ungdomar som är aktuella på Arbetsförmedlingen och som har behov av extra stöd i form av vägledning och motivationshöjande insats i Nuevo, eftersom de bedöms riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. 3.2 Arbetssätt Nuevo är en verksamhet som är öppen varje vardag kl Varje deltagare formar sin egen handlingsplan för sitt deltagande i verksamheten. Utifrån deltagarnas individuella behov samverkar Nuevo med andra verksamheter, enheter och myndigheter. Deltagarna erbjuds individuella samtal, tema-arbeten i grupp, studie- och yrkesvägledning, studiebesök mm. Det är också möjligt att inom ramen för Nuevo prova på deltidsstudier på Komvux och praktik. 3

4 En remissgrupp med representanter från verksamheten, ekonomiskt bistånd och Arbetsförmedlingen träffas varje månad. Planeringen för deltagare följs upp samtidigt som handläggarna har med sig uppgifter på presumtiva nya deltagare. Efter dialog om prioriteringsordning får den som kan få en plats i Nuevo en inbjudan att komma på informationsträff. Insatsen är frivillig. 3.3 Ansvarsfördelning Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen finansierar lokal, drift och 3 vägledare i Nuevo. Arbetsförmedlingen finansierar en arbetsförmedlare som arbetar i Nuevo på deltid. 4 UngKOMP Arbetsförmedlingen och Eskilstuna kommun är överens om att starta upp ett UngKOMP i Eskilstuna. UngKOMP är ett ESF-finansierat projekt som Arbetsförmedlingen driver. Bakgrunden till projektet är det nationella projektet Unga in som fanns på fem orter i Sverige med syfte att tillsammans med berörda kommuner ta ett krafttag kring den växande problematiken med unga i utanförskap. Projektet visade sig väldigt framgångsrikt och mer än 60 % av deltagarna som lämnade Unga in började arbeta eller studera. Med den vetskapen har Arbetsförmedlingen nu en plan att implementera projekt UngKOMP i ett antal städer där man ser att det finns ett stort utanförskap bland ungdomar och Eskilstuna är en av städerna som har aktualiserats för projektet. Idag finns det 10 etablerade UngKOMP i landet och tanke på utökning till 15 under Målgrupp Unga i åldern år som riskerar eller har lång tid i arbetslöshet: utan en fullständig gymnasieutbildning som bedöms vara i behov av förstärkta insatser, t ex öppet arbetslösa unga som upprepat går ur och i inskrivning vid Arbetsförmedlingen utan arbets- eller utbildningsrelaterad orsak 4.2 Arbetssätt I Eskilstuna rör det sig om ca 200 ungdomar som kan delta i UngKOMP. Varje arbetsförmedlare kan arbeta med 50 ungdomar samtidigt. De unga kundstödjarna stödjer deltagarnas process till arbete och utbildning och erfarenheten från tidigare projekt Unga In visar att kundstödjarna utgör en brygga mellan myndighet och ungdomar att det finns unga förebilder inom teamet som pratar ungdomarnas språk bidrar till förståelse och till en miljö där ungdomarna känner sig bekväma. Kundstödjarna är viktiga ambassadörer för myndigheterna inom en målgrupp som ofta tappat tron på de samma. 4.3 Förväntade effekter För projektdeltagare på kort sikt ökat antal övergångar till studier och arbete. På lång sikt ökar deltagarnas inkludering i samhället, liksom egenmakt och försörjning. För organisationer och myndigheter - strukturer förändras genom systematiskt samarbete mellan framförallt Arbetsförmedlingen och kommunen vilket innebär minskade ledtider och effektivare resursutnyttjande. För samhället när flera unga övergår till arbete och utbildning minskar samhällets långsiktiga kostnader för stödsystem och intäkterna ökar. 4

5 4.4 Organisation och kompetens I UngKOMP arbetar man i multikompetenta team som består av medarbetare både från Arbetsförmedlingen och kommunen. Genom att teamens olika yrkeskompetenser kan samordnas och tillvaratas påskyndas individens process framåt och teamen medför också ett gemensamt ägandeskap och en känsla av ansvar för ungdomen. I ett tänkt UngKOMP-team i Eskilstuna finns följande funktioner: 1 sektionschef/teamledare - från Arbetsförmedlingen 4 arbetsförmedlare 1 SIUS (en arbetsförmedlare med kompetens i supported employment) från Arbetsförmedlingen 1 psykolog från Arbetsförmedlingen 1 socialkonsulent alt arbetsterapeut från Arbetsförmedlingen 3 unga kundstödjare anställs på Arbetsförmedlingen 1-2 personal från kommunen representation från Fristadshus och KAA-teamet 4.5 Ansvarsfördelning Arbetsförmedlingen ansvarar för projektet. Arbetsförmedlingen har tillsatt ett nationellt implementeringsteam som har operativ och strategisk erfarenhet av konceptet. Implementeringsteamet bidrar med stöd, uppföljning och återkoppling såväl inför som under etableringen av UngKOMP. Arbetsförmedlingens utbildningsproduktion bistår även med pedagogiskt stöd i samband med implementeringen och flertalet workshops kommer att hållas under deras ledning vid ett beslut om att gå med. 5 Utbildningskontrakt Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Under förutsättning att beslut om fördelningen av statliga medel till studieplatser tillåter finns det idag kapacitet för 30 studieplatser 2015 samt under 2016 kan antalet studieplatser öka till 120. Förhoppningen är att Eskilstuna kommun under 2016 ska kunna erbjuda anställningar inom utbildningskontrakt. Beslut fattas i november. 5.1 Målgrupp Utbildningskontraktet ska vara huvudspåret för de ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning. För att kunna få utbildningskontrakt ska en arbetssökande uppfylla följande: vara inskriven på Arbetsförmedlingen. ha fyllt 20 men inte 25 år. sakna gymnasieexamen, eller inte vara godkänd i de programgemensamma ämnena (tidigare kärnämnen) på gymnasienivå, eller sakna grundläggande behörighet till högskola. 5.2 Överenskommelse om studier Utbildningskontraktet är en överenskommelse om att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kommunen och berörd ungdom. 5

6 5.3 Studier på deltid Ungdomen kan vid behov studera på deltid och ska då kombinera studierna med arbete, praktik eller annan lämplig arbetsmarknadspolitisk insats som stödjer eller motiverar ungdomen att påbörja och genomföra sina studier. För de personer som studerar på deltid och är kvalificerade för jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin ges praktik eller andra aktiviteter inom garantierna. För övriga ges de utanför garantierna enligt särskilda skäl. Den tid som en ungdom deltar i studier inom utbildningskontraktet räknas som kvalificerande tid för jobbgaranti för ungdomar. 5.4 Ansvarsfördelning Arbetsförmedlingen ansvarar för att avgöra om en ungdom hör till målgruppen och informera om insatsen. När en ungdom är intresserad av ett utbildningskontrakt, kontaktas studie- och yrkesvägledare på Komvux för gemensamt trepartsmöte. Vid överenskommelse om studier tar Arbetsförmedlingen beslut och ett utbildningskontrakt tecknas. Studie- och yrkesvägledare meddelar Komvux som ansvarar för undervisning i de teoretiska ämnena. Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljning av utbildningskontraktet. Arbetsförmedlingen har uppföljningsansvaret gentemot ungdomarna. 5.4 Arbetssätt och rutiner Arbetsförmedlingen gör en första bedömning om ungdomen är aktuell för utbildningskontrakt: Trepartsmöte bokas av Arbetsförmedlingen med Studie- och Yrkesvägledare på Komvux Trepartssamtal genomförs och studieplan upprättas Vid aktualisering av anställning i kombination med studier ska Arbetsförmedlingen gå via kontakten på Kommunens Jobb Centrum som matchar ut mot arbete Kriterierna för ungdomar som blir aktuella för anställning via kommunen är: Studier på 50% och arbete på 50% Ungdomen studerar på distans 6 månaders anställning med möjlighet till förlängning Eventuella signaler om något inte fungerar, ska gå via Arbetsförmedlingen som agerar vidare med eventuella flerpartssamtal samt meddelar eventuella avbrott i insatserna vidare mot Jobb Centrum och/eller Komvux. 6 Ungdomstraineejobb Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Ungdomstraineejobben är också en insats för att underlätta generationsväxlingen. Insatsen riktar sig därför till yrken inom den offentliga sektorn och bristyrken inom privat sektor. Traineeanställningar kommer att kunna erbjudas inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt Vårdoch omsorgsförvaltningen under förutsättning att kostnaden för anställningarna kan täckas inom kommunens budget. Bedömningen är att redan under 2015 inom Eskilstuna kommun kunna erbjuda traineeanställningar beslut fattas i november. 6

7 6.1 Målgrupp För att tillhöra målgruppen för traineejobb ska den arbetssökande: ha fyllt 20 men inte 25 år ha fullföljd gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper (SKL ska återkomma) vara inskriven på Arbetsförmedlingen varit arbetslös på heltid under minst 6 månader (under en ramtid på 9 månader) för trainee inom välfärdssektorn eller minst 3 månader (under en ramtid på 6 månader) för trainee inom bristyrkesområden. 6.2 Aktuella sektorer och yrken Det finns två typer av traineejobb. Traineejobb inom välfärden och traineejobb inom bristyrkesområden. Traineejobb inom välfärden kan ges inom följande sektorer: Hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och finansieras av landstinget. Utbildningsverksamhet som regleras i skollagen och är offentligt finansierad. Äldreomsorg och funktionshinderomsorg som regleras i hälso- och sjukvårdslagen och är offentligt finansierad. Traineejobb inom bristyrkesområden kan ges till arbetsgivare för anställning inom yrken där det regionalt råder brist på arbetskraft. Det är lokal Arbetsförmedling som bedömer inom vilka yrken det råder brist på arbetskraft. Bedömningen baseras på Arbetsförmedlingens prognoser. 6.3 Ansvarsfördelning Arbetsförmedlingen ansvarar för att avgöra om ungdomen hör till målgruppen och har behov av traineejobb. Arbetsförmedlingen för en dialog med ungdomen om vilka yrkesområden som är aktuella. Inom Kommunen finns befintlig organisation för organisering och hantering av ungdomstraineeplatser. Inskrivningen sker via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har uppföljningsansvaret gentemot ungdomarna. 6.4 Arbetssätt och rutiner Arbetsförmedlingen identifierar ungdomar som är aktuella för traineejobb, ungdomar kan också identifieras av kommunen eller Arbetsförmedling och kommun i samverkan inom den gemensamma kartläggningen. Arbetsförmedlingen arbetar med förberedande insatser för att ungdomen ska veta vad de ger sig in på och vad som kommer att krävas. Detta sker i samarbete med SYV, studie- och yrkesvägledare, på Komvux. Komvux håller informationsmöten om studier i allmänhet och vald yrkesutbildning. Även studiebesök inom aktuell bransch kan genomföras. Efter att Arbetsförmedlingen har säkerställt att ungdomen är aktuell för traineejobb kontaktas Kommunens Jobb Centrum för att påbörja matchning mot arbete. Kontaktvägarna för insatsen sköts av Arbetsförmedlingen mellan Komvux, Jobb Centrum och ungdomen. När startdatum för anställning är klar kan ungdomen starta yrkesutbildningen, senast inom en månad. 7

8 Eventuella signaler om något inte fungerar, ska gå via Arbetsförmedlingen som agerar vidare med eventuella flerpartssamtal samt meddelar eventuella avbrott i insatserna vidare mot Jobb Centrum och/eller Komvux. Vid första revidering av överenskommelsen under första kvartalet 2016, ska samverkan med Näringslivsenheten stärkas. Här finns förslag om att bättre knyta an yrkesutbildningarna mot bristyrken utanför offentlig sektor. 7 Sammanfattning gemensamma insatser Nedan illustreras schematiskt var de nya satsningarna kommer in i den befintliga verksamheten. Ytterligare fördjupningar kommer att tillkomma då även yrkesutbildningar kan komma att beröra nyetablerade företag i och omkring Eskilstuna. Här blidas allianser mellan Näringslivsenheten, Komvux och Arbetsförmedlingen under nästa skede. Inflöde av målgruppen till den gemensamma kartläggningen går till en början via Arbetsförmedlingen eller försörjningsstöd. Detta sker efter en första bedömning på respektive myndighet. Utifrån den gemensamma kartläggningsverksamheten görs en individuellt anpassad plan tillsammans med ungdomen. På illustrationen framgår även hur samverkan ser ut för ungdomstraineejobben och utbildningskontrakten. Projektet Fristadshus kommer att ingå i UngKomp. 8

9 7 Budget 7.1 Utbildningskontrakt kommunala kostnader Utbildningskontrakt år, kombinerat med arbete 50 % Månadskostnad vid X individer 50 Månadslön, beräknat på heltid kr Kommunens PO-pålägg (beräknat på 38,46 %) Lön inkl. PO-pålägg anställningen (handledning, utrustning, administration m.m.) Bidrag från Arbetsförmedlingen KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL ANSTÄLLNINGEN utbildningen (handledning/syv, utrustning, administration m.m.) Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL UTBILDNINGEN KOMMUNENS TOTALA KOSTNADER Utbildningskontrakt år, kombinerat med praktikplats 50 % praktikplatsen (handledning, utrustning, administration m.m.) Månadskostnad vid X individer Bidrag från Arbetsförmedlingen KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL PRAKTIKPLATSEN utbildningen (handledning/syv, utrustning, administration m.m.) Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL UTBILDNINGEN KOMMUNENS TOTALA KOSTNADER

10 Utbildningskontrakt år, 100% studier Månadskostnad vid X individer 100 utbildningen (handledning/syv, utrustning, administration m.m.) Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL UTBILDNINGEN KOMMUNENS TOTALA KOSTNADER Ungdomstrainee kommunala kostnader Traineejobb 20-24år i välfärdssektorn, kombinerat med arbete 50 % Månadskostnad vid X individer 50 Månadslön, beräknat på heltid kr Kommunens PO-pålägg (beräknat på 38,46 %) Lön inkl. PO-pålägg anställningen (handledning, utrustning, administration m.m.) Bidrag från Arbetsförmedlingen (85% av lönekostnaden plus PO-pålägg 25,46 %) Bidrag från Arbetsförmedlingen för handledare (100 kr/arbetsdag - 21 arbetsdagar/månad) KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL ANSTÄLLNINGEN utbildningen (handledning/syv, utrustning, administration m.m.) Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL UTBILDNINGEN KOMMUNENS TOTALA KOSTNADER

11 Traineejobb 20-24år i bristyrken, kombinerat med arbete 50 % Månadskostnad vid X individer 40 Månadslön, beräknat på heltid kr Kommunens PO-pålägg (beräknat på 38,46 %) Lön inkl. PO-pålägg anställningen (handledning, utrustning, administration m.m.) Bidrag från Arbetsförmedlingen (50 % av lönekostnaden plus PO-pålägg 25,46 %) KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL ANSTÄLLNINGEN utbildningen (handledning/syv, utrustning, administration m.m.) Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser KOMMUNENS KOSTNADER KOPPLAT TILL UTBILDNINGEN KOMMUNENS TOTALA KOSTNADER Varaktighet och revidering Överenskommelsen skall ses över och vid behov revideras första gången under första kvartalet 2016 och därefter i september varje år. Om någon part är föranledd att aktualisera en revidering vid annan tid på året. 9 Dokumentation och uppföljning Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter under placeringstiden och överföra denna information till Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter. För att kunna lära av och utvärdera arbetet på nationell nivå krävs ett system för information på individnivå som ger möjlighet att följa resultatet av arbetet. Arbetsförmedlingen ansvara för detta. Dokumentationen av individens insatser och insatsen längd och utförare ska kunna rapporteras i Arbetsförmedlingens systemverktyg. 11

12 10 Sammanfattning Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna är överens om att denna samverkan ska utvecklas och långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna. Målet i Eskilstuna är att sänka ungdomsarbetslösheten bland åringar till riksgenomsnittet år Målsättningen innebär att om riksgenomsnittet minskar tack vare ökade ungdomssatsningar över hela riket, så ökar också kravet på Eskilstuna att lyckas ännu bättre, men också att om ungdomsarbetslösheten i riket ökar av anledningar som idag inte är kända, så är målsättningen anpassad till aktuella förutsättningar. Målet är också att inom 90 dagar ska målgruppen ha kommit in i studier, arbete eller en behovsanpassad aktivitet. Överenskommelsen gäller för ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. För att säkerställa att arbetet fortgår mot uppsatta mål ska en operativ ledningsgrupp tillsättas. Gruppens ansvar blir att följa upp, kvalitetssäkra och leda utvecklingen av arbetet. Överenskommelsen ska revideras och utökas under första kvartalet Kommunens Näringslivsenhet ska då kopplas på för att utöka samverkan inom företag utanför offentlig sektor. Inom ramen för åtagandet finns de flesta resurser redan på plats. I första hand handlar det om förändrade rutiner och arbetssätt. Dock krävs det också följande ekonomiska investeringar från Eskilstuna Kommun: Lokaler för gemensam kartläggning Löner till ungdomstrainee Löner till anställningar inom utbildningskontrakt Administration av anställningar inom ovanstående Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna planerar en stegvis förflyttning till att uppnå målen med överenskommelsen. Under hösten 2015 beräknas flera av samverkansinsatserna komma igång. Ungdomstraineeplatser finns klara att använda så snart beslut fattas och gemensam kartläggningsverksamhet är planerad att starta upp. 12

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Verksamhet i samverkan Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs har identifierat samverkansområden

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Under hösten 2015 identifierade Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 1 Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 3.1 Verksamhet i samverkan Denna del ger en bakgrund av hur arbetet har lagts upp avseende metod, gemensam definition

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Svar på skrivelse om yrkesintroduktionsanställningar

Svar på skrivelse om yrkesintroduktionsanställningar Arbetsmarknadsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Elizabeth Castañeda Lindahl Telefon: 08-508 35 569 Till Arbetsmarknadsnämnden den 14 juni 2016 Ärende 10 Svar på skrivelse

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Några deltagares tankar om Enter

Några deltagares tankar om Enter Några deltagares tankar om Enter Ganska långt över mina förväntningar innan jag blev deltagare i projektet. Bra struktur, klara mål och individanpassade aktiviteter. Tummen upp för Enter och min handledare.

Läs mer

Ansökan om medel till insats för vuxna

Ansökan om medel till insats för vuxna Ansökan om medel till insats för vuxna 1. Behov och idé Projektet Husamrådet har finansierats av samordningsförbundet sedan 2008. Beslut om en stegvis implementering togs under hösten 2010 och varit i

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Samarbete för att minska arbetslöshet bland unga A Arbetsförmedlingen Sollefteå - kommun Parter Sollefteå Kommun 212000-2437 Arbetsförmedlingen Sollefteå 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Överenskommelse Parter Nybro kommun, 212000-0753 Arbetsförmedlingen i Nybro, 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Mål Det här

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län:

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Arbetet med att identifiera länets utmaningar samt möjliga åtgärder för att minska utanförskap

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Stefan Wik Britt-Mari Idensjö Februari 2012 2012-02-28 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar Lättläst svenska Jobbgaranti för ungdomar Du som är ung kan få särskild hjälp för att snabbt hitta ett arbete eller börja studera. Det kallas för jobbgarantin för ungdomar. Det här är jobbgarantin för

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638

Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638 Kommunstyrelsens arbetsutskott 202 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638 Arbetsutskottets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Mål Lista på åtgärder som vidtagits Bedömd påverkan av åtgärderna (kvalitativ eller kvantitativ) Nationellt 2020 mål för sysselsättning

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Föredragningslistan är reviderad och finns filen kallelse handlingar kf 2016-04-05, bifogas även trn e- postmeddelandet om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin; SFS 2015:949 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen

Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen 2007-08-14 Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen Kriminalvårdens klientutbildning omfattar formell vuxenutbildning, yrkesutbildning och högskolestudier. Verksamheten har under de senaste

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE. Mål och budget 2014. Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06

Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE. Mål och budget 2014. Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06 Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE Mål och budget 2014 Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTGÅNGSPUNKTER... 3 Målinriktat arbetssätt...

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer