Verksamhet i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet i samverkan"

Transkript

1 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

2 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur den planerade samverkan mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen ska bedrivas. Syfte och mål Syftet med den lokala överenskommelsen om samverkan kring unga mellan Götene kommun och den lokala Arbetsförmedlingen är: att genom samverkan, utifrån lokala behov långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Målgruppen för samverkan är alla unga i åldern 16 till 24 år som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta. Målen för verksamheten är att: 95 % av de unga som kommer till En väg in ska få ett kartläggande samtal. 90 % av de unga ska inom en månad ha slussats vidare till en insats. 85 % av de unga ska uppleva att de får det stöd de behöver på En väg in. 85 % av de unga ska uppleva att de får ett bra bemötande på En väg in. 80 % av de unga ska uppleva att de slussats vidare till rätt insats. Målen kan komma att justeras för att anpassas till den uppföljning som Arbetsförmedlingen kommer att göra på både kommunal och nationell nivå. Organisation och budget I det här avsnittet beskrivs organisationen av samverkan och budgeten. Styrgrupp och arbetsgrupp Arbetsmarknadsgruppen i Skara blir styrgrupp där Skara kommun finns representerad av AME:s enhetschef, utvecklingschef, barn- och utbildningschef samt Arbetsförmedlingens chef. Under styrgruppen finns en arbetsgrupp som består av handläggare på AME, samordnare arbetsmarknadsfrågor, SYV, mentor i LEVEL UP och handläggare från Arbetsförmedlingen. Denna grupp träffas en gång i månaden med undantag för semesterperioden. Varje berörd verksamhet har sitt ansvarsområde där samma mål vill uppnås, nämligen att få ut ungdomar i arbete, praktik eller i studier. Styrgruppen, arbetsgruppen och samlokaliseringen 2

3 kommer att vara starten till ett utökat samarbete aktörerna emellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen. Vi vill genom samarbetet skapa en ungdomsplattform som arena där ungdomarna ska ha en väg in och får hjälp med att slussas vidare. Namnet på verksamheten kommer att vara En väg in. Samlokalisering Personal från Arbetsförmedlingen, socialsekreterare från försörjningsstöd och aktivitetssamordnare Skara kommun kommer att samlokaliseras för att möta ungdomar. En samordnare för arbetsmarknadsfrågorna kommer också att ha samordningsansvaret för verksamheten har anställts. Vi har hyrt en lokal och räknar med att flytta in vid årsskiftet 2015/2016. I den fokusgrupp som är genomförd i Götene kommun, och vars resultat vi anser är applicerbara även i Skara, framkom att ungdomarna inte visste var de skulle vända sig för att få råd och stöd. Erfarenhetsmässigt vet vi att information måste ges i olika sammanhang och forum samt ske kontinuerligt. Nedan finns en bild som illustrerar En väg in. EN VÄG IN I SKARA Af Studievägen Gymnasiet, vuxenutbildning, folkhögskola Unga år som varken arbetar eller studerar En väg in Samordnare Aktivitetsansvarige Ungdomsplattform med kartläggning Socialsekreterare Arbetsvägen AME, Praktik, Yrkesintroduktion, Traineejobb och Utbildningskontrakt Kartläggnings- och återhämtningsvägen AME, Arbetslivsintroduktion, Arbetsprövning, Level Up, 16-20, utredning Fk De unga som kommer till En väg in får där möta den profession som är mest aktuell för dem. En kartläggning görs av den unges behov, intressen och förutsättningar. Därefter lotsas den unge vidare till studier, arbete eller ytterligare kartläggning och återhämtning. De olika aktiviteterna som erbjuds beskrivs i nästa avsnitt. 3

4 Budget Varje verksamhet har initialt sin budget som i en förlängning kan komma att förändras. Skara kommun bidrar med lokal, en aktivitetssamordnare, personal från AME, SYV när det är aktuellt, mentor för LEVEL UP och Arbetsförmedlingen bidrar med en personal. Hur målgruppen ska nås Vi kommer att arbeta på olika sätt för att nå de unga. Främst kommer vi att arbeta via de kanaler som vi redan har såsom kommunens aktivitetsansvarige, AME och Arbetsförmedlingen. Vi kommer också att utöka informationen, eftersom fokusgruppen med unga visade att de inte visst vart de skulle vända sig. Ett utökat sätt är information i grundskolans år 9, sätta upp affischer och sprida information på olika platser där ungdomar finns. Ytterligare metoder kommer att utvecklas vartefter arbetet med En väg in påbörjats. Kartläggning och stöd som de unga kan få genom En väg in beskrivs på andra ställen i den här bilagan. De professioner som kommer att arbeta direkt med En väg in kommer att ha regelbundna personalmöten, utbildningar med mera. Detta tillsammans med verksamhetens ledningsstruktur innebär att samverkansformen kommer utvecklas för att de insatser som erbjuds till arbetslösa bättre rustar unga. Metoder och verktyg kommer också att vid behov kompletteras, förändras och förnyas för att kunna erbjuda tidiga insatser för alla i målgruppen utifrån vars och ens individuella behov för att korta arbetslöshetstiderna. En viktig fråga i utvecklingsarbetet är uppsökande verksamhet för de unga som står längst från arbetsmarknaden som inte har kontakt med någon myndighet. Metoder och verktyg Under denna rubrik redovisas de metoder som är planerade att användas i Skara kommun och på Arbetsförmedlingen. I kommunen I kommunen finns tre verksamheter med direkt anknytning till En väg in. De är kommunens aktivititetsansvar, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. 4

5 Kommunens aktivitetsansvar I Skara kommun är det gymnasieskolan som rent organisatorisk har kommunens aktivitetsansvar. För de ungdomar som lämnar grundskolans år 9 på våren och inte registreras som studerande på ett nationellt program eller något introduktionsprogram under början av hösten, erbjuder en studie- och yrkesvägledare (SYV) på gymnasiet samtal efter det att kontakt skett per telefon. Under det personliga samtalet kartläggs vad som kan vara aktuellt som insats. Strävan är att få till personliga samtal med var och en av de som är aktuella för kartlägganing och vidare planering. Vidare åtgärder kan vara samtal och erbjudande om praktik eller studier eller dessa i en kombination. Praktikplatsernas mängd och innehåll begränsas av möjligheterna att skaffa sådana, eftersom det är många aktörer som eftersöker praktikplatser av olika slag och för olika ändamål och åldrar. De ungdomar som påbörjar en praktik har uppföljning med SYV eller praktikansvarig och strävan är att med hjälp av praktikmöjligheten söka hitta vägen till studier på ett nationellt program på gymnasiet för att på så sätt få en examen eller för att studera på gymnasiets introduktionsprogram för att sedan kunna läsa vidare. Kommunens vuxenutbildning Det är också möjligt för unga som varken arbetar eller studerar att börja studera vid kommunens vuxenutbildning. På Vuxenutbildningen kan ungdomar (och andra) läsa Svenska för invandrare (SFI), läsa in de grundskole- och gymnasiebetyg som saknas, gå en yrkesutbildning eller läsa på yrkeshögskolan. Arbetsmarknadsenheten På kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) är det också möjligt för unga under 25 år att delta. Där genomförs kartläggningar och vid behov fördjupade kartläggningar. Deltagarna kan få en praktikplacering inom eller utanför kommunens verksamhet eller bli anställda på AME. På arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen har framför allt två aktiviteter som är särskilt aktuella för målgruppen. Det är traineejobb och utbildningskontrakt. Trainee Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar, mellan år, att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Traineejobben är också en insats för att underlätta generationsväxlingen. Insatsen riktar sig därför till yrken inom den offentliga sektorn och bristyrken inom privat sektor. 5

6 Traineejobb är en anställning som kombineras med en reguljär yrkesutbildning på minst 25 procent. Arbetet subventioneras under max ett år. Det finns två typer av traineejobb: 1. Trainee inom välfärdssektorn - För personer som har varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 6 månader. Denna typ av traineejobb kan användas inom hälso- och sjukvården och skolväsendet. 2. Traineejobb inom bristyrkesområden - För personer som har varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 3 månader. Ungdomarna får anvisas till bristyrken som kräver gymnasieutbildning på hela arbetsmarknaden. Bristyrken definieras av Arbetsförmedlingen och kan variera mellan olika regioner. Det är den lokala Arbetsförmedlingen som avgör vilka bristyrken som gäller lokalt. Traineejobb inom välfärdssektorn kan bara ges till arbetsgivare inom vissa sektorer. Detta beror bland annat på EU:s statsstödsregler och den förhållandevis höga subventionsgraden i stödet. Traineejobb inom välfärdssektorn kan ges inom följande sektorer: Hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och finansieras av landstinget. Utbildningsverksamhet som regleras i skollagen och är offentligt finansierad. Äldreomsorg och funktionshinderomsorg som regleras i hälso-och sjukvårdslagen och är offentligt finansierad. För offentliga arbetsgivare inom dessa sektorer kan traineejobb i regel beviljas utan att någon närmare prövning av statsstödsreglerna behöver göras. När det gäller privata företag som är verksamma inom ovan nämnda sektorer behöver en mer fördjupad bedömning göras innan stöd beviljas. För att tillhöra målgruppen för traineejobb ska den arbetssökande: ha fyllt 20 men inte 25 år, ha fullföljd gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, vara inskriven på Arbetsförmedlingen, varit arbetslös på heltid under minst 6 månader (under en ramtid på 9 månader) för trainee inom välfärdssektorn eller minst 3 månader (under en ramtid på 6 månader) för trainee inom bristyrkesområden, ha börjat eller kommer att börja en reguljär yrkesutbildning på minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområde. De arbetsgivare som tar emot en trainee får ett stöd från Arbetsförmedlingen för lönekostnad och handledning. Stödets storlek för lönekostnaden är: Traineejobb inom välfärdssektorn - Subventionen gäller för 85 procent av lönekostnaden upp till 510 kronor per dag för halvtid. Traineejobb inom bristyrkesområden - Subventionen gäller för 50 procent av lönekostnaden upp till 300 kronor per dag för halvtid. Lönekostnaden som ligger till grund för traineejobb är kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön samt lagstadgade socialavgifter. Lönekostnaden baserar sig på anställning på upp till 50 procent av heltid. Om anställningen har mindre omfattning än 50 procent minskas bidragstaket proportionerligt. 6

7 Ekonomiskt stöd för handledning lämnas med 100 kronor per dag för traineejobb inom välfärdssektorn. Beslut om handledningsstöd tas samtidigt med programbeslutet och gäller för hela anvisningsperioden. Före anvisningen med traineejobb ska det vara klarlagt mellan den arbetssökande, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och, i förekommande fall, den fackliga organisationen på arbetsplatsen vilka arbetsuppgifter som ska ingå. Arbetsgivaren ska innan anvisningen redovisa en plan för vilken handledning och vilket stöd som arbetsgivaren ska ge. Introduktionen till arbetsuppgifter ska vara planerad och dokumenterad i överenskommelsen. För att anvisas ett traineejobb måste individen ha påbörjat studier eller ha fått en utfästelse om att börja yrkesrelaterade studier på gymnasial nivå, eller motsvarande. Studierna ska syfta till att leda till en avslutad utbildning, kunna leda till en anställning inom det yrkesområde som traineejobbet avser och gå att kombinera med anställningen. Utbildningskontrakt Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en överenskommelse om att en ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen kommunen berörd ungdom Studier kan vid behov bedrivas på deltid och ska då kombineras med arbete, praktik eller annan lämplig arbetsmarknadspolitisk insats som stödjer eller motiverar ungdomen att påbörja och genomföra sina studier. Den kommunala parten i kontraktet är kommunen där ungdomen bor. Utbildningskontraktet ska vara huvudspåret för de ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning. För att kunna få utbildningskontrakt ska en arbetssökande: Vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Ha fyllt 20 men inte 25 år. Sakna gymnasieexamen, eller inte vara godkänd i de programgemensamma ämnena (tidigare kärnämnen) på gymnasienivå, eller sakna grundläggande behörighet till högskola. Exempel på innehåll inom utbildningskontraktet: 7

8 Studier på heltid. Studier i kombination med arbete (som kan vara både hos kommun eller hos privat arbetsgivare). Studier i kombination med praktik (som kan vara både hos kommun eller hos privat arbetsgivare). Studier i kombination med annan lämplig aktivitet. Utbildningskontraktet ska innehålla studier som syftar till en fullföljd gymnasieutbildning. Målet är att fullfölja studierna så snart som möjligt, men omfattningen på studierna kan minska beroende på ungdomens individuella förutsättningar att studera. I de fall studier är på deltid ska studierna kombineras med arbete, praktik eller andra insatser som bedöms kunna stödja individen i att fullfölja sina studier. Aktiviteterna inom utbildningskontraktet ska tillsammans motsvara ungdomens totala arbetsutbud Kommunen kan få ersättning om de anordnar praktik eller anställning inom kommunens förvaltning som kombineras med studier inom utbildningskontraktet. Ersättning utbetalas av Arbetsförmedlingen. Vid praktik är ersättningen maximalt kronor per månad (150 kronor per dag räknat på 22 dagar per månad). Vid anställning är ersättningen maximalt kronor per månad (500 kronor per dag räknat på 22 dagar per månad). Full ersättning utgår om praktiken eller anställningen utgör minst halvtid av ungdomens totala arbetsutbud. Vid mindre omfattning minskas beloppet proportionerligt. Utbetalningen sker månadsvis i efterskott efter att kommun inkommit med underlag för utbetalning till Arbetsförmedlingen. Vid beslut om ersättning till kommun för anställning inom utbildningskontrakt behöver statsstödsreglerna tillämpas. Detta innebär att ersättning till kommun för anställning inom utbildningskontrakt bara kan ges för anställningar inom följande kommunala verksamheter: Hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Utbildningsverksamhet som regleras i skollagen. Äldreomsorg och funktionshinderomsorg som regleras i hälso-och sjukvårdslagen socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ersättningen till kommunen kan inte kombineras med andra anställningsstöd för samma anställning. Övriga aktiviteter För de som är sjukskrivna eller långt från arbetsmarknaden finns Introduktion till arbete - Arbetslivsintroduktion. Inom Arbetslivsintroduktion används Arbetsprövning bland annat hos Refugium i Skara och Nya Mästers och Götene Företagskoperativ i Götene. 8

9 Samverkansformer Götene kommun ingår också i två olika samverkanskonstellationer kring riktade till för målgruppen. Det är projekten LEVEL UP och, det för medel sökta LEVEL UP LEVEL UP är ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet Västra Skaraborg och riktar sig till unga vuxna mellan år. Framförallt då unga som långtidsarbetslösa, unga med funktionsnedsättning, unga som är eller har varit sjukskrivna främst på grund av psykisk ohälsa, men även unga med psykosociala problem och som ej är anställningsbara. Begreppet LEVEL UP kommer från dataspelsvärlden där det gäller att samla poäng för att komma upp i nästa level (nivå). När man når en ny level får man nya verktyg, nya arenor och nya intressanta möjligheter. Namnet LEVEL UP symboliserar den enskilde deltagaren och våra samverkande myndigheter. Samordningsförbundet Västra Skaraborg består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner. Samordningsförbundet Västra Skaraborg har beslutat sig för att ingå partnerskap med Studieförbundet Vuxenskolan och Vara Folkhögskola för att stödja de ungdomar som har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden, har svårigheter att återuppta sina oavslutade studier samt stödja förebyggande insatser på gymnasienivå. Ambitionen med LEVEL UP är att individen når studier eller arbete och därigenom erhålla livskvalitet och undvika utanförskap. Vi vill även på lång sikt förändra nuvarande strukturer så att unga vuxna inte faller mellan stolarna. Dit vill vi nå genom att arbeta fram en gemensam metod som kan implementeras i ordinarie verksamheter hos de olika myndigheterna i Västra Skaraborg och hos våra samverkanspartner. Vi kommer erbjuda de unga en mentor, som inte är knuten till någon typ myndighetsutövning. Mentorn ska vägleda och stötta inte bara under vägen till studier/arbete men även under studierna/arbetets gång. Mentorerna ska arbeta utifrån individens resurser och behov av stöd, vilket sannolikt innebär att det sannolikt kommer finnas många olika vägar att nå sina mål. 1. Level 1 Relationsskapande insatser tillsammans med mentorn i denna första nivå arbetar mentorn tillsammans med individen och relation mellan de två är i fokus. a. Styrkeanalys och handlingsplan b. Motiverande samtal c. Friskvård d. Externa aktiviteter för enstrukturerad vardag 9

10 2. Level 2 Vägledning om samhällets resurser i denna andra nivå arbetar mentorn och individen med att studera och aktivera vad som finns i resursinsatser i närområdet som kan stärka den unges egna resurser. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan genomförs kurser i studiecirkelform som syftar till att ge grundläggande samhällsinformation, stärkt självbild och självkänsla samt öka individens egen motivation och drivkraft. Arbetsformen bygger på eget engagemang, studiebesök, rollspel etc. a. Styrkeanalys och handlingsplan b. Friskvård c. Externa aktiviteter med studiebesök 3. Level 3 Förberedande insatser Mentorn och individen påbörjar nu en aktivitetsfas som riktar sig mot studier eller arbete. Mentorn har nu hjälp av pedagoger eller arbetsförmedlare beroende på om individen väljer studier eller arbete. a. Styrkeanalys och handlingsplan b. Förberedande studier genom Vara Folkhögskola eller genom annan vuxenutbildning. c. Arbetsprövning/praktik med stöd av arbetsförmedlare d. Friskvård e. Externa aktiviteter 4. Level 4 Arbete (anpassat) eller studier Mentorn finns till hands i ca tre månader efter ingång till ordinarie studier eller arbete, därefter avslutas samarbetet mellan den enskilde individen och mentor. Arbetsgruppen i Västra Skaraborg bestående av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunernas AME enheter, Primärvård och Vuxenpsykiatrin har i en förstudie identifierat cirka 350 unga vuxna mellan år i behov av särskilda insatser på grund av: Att de är sjukskrivna och arbetssökande eller har en anställning som de inte kan återvända till Unga med psykisk ohälsa både långvarig och upprepad Unga som trots behov inte fått kontinuerligt stöd av myndigheter och organisationer Unga som har aktivitetsersättning och som inte är motiverade för studier eller arbete (personkrets 3, LSS ingår inte i målgruppen) Unga som inte fått fortsatt aktivitetsersättning Unga som är nollklassade inom sjukpenningssystemet Unga med psykosocial problematik som inte fungerar i andra kollektiva insatser Unga som har behov av stöd men som inte finns inskrivna hos våra myndigheter I inventeringen ingår inte gruppen år då de omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Projektet LEVEL UP beräknas pågå från 1 november 2015 till och med 31 augusti

11 16 20 En projektansökan om sociala investeringsmedel är inlämnad till Västra Götalandsregionen. Ansökan är inlämnad av Skara och Götene kommun i samverkan samt Arbetsförmedlingen Skara Götene och Vilans vårdcentral och Närhälsan Skara vårdcentral. Projektets målgrupp är ungdomar år i Skara och Götene kommun som varken arbetar eller studerar, unga som efter grundskolan hamnat utanför alla system. Totalt finns minst 60 ungdomar i målgruppen. Tanken är att den planerade verksamheten ska vara en lågtröskelverksamhet och fungera som en mjuk övergång för att åter studera eller arbeta. Metoden som ska användas kallas för ÅKA-metoden och har prövats tidigare av kommunerna men då riktat till en annan målgrupp. ÅKA står för återhämtning klargöra anpassning. Metoden har utvärderats och visat sig fungera mycket bra på vuxna som befunnit sig långt från arbetsmarknaden. I första hand är det återhämtningsfasen som ska användas och faserna klargöra och anpassa kommer i första hand att handla om studier. I återhämtningsfasen planeras insatser som personlig coaching, motiverande samtal, friskvård, resor, studiebesök på intressanta arbetsplatser samt gemensamma frukostar och luncher. Syftet är att genom samverkan förhindra utanförskap och psykisk ohälsa genom att få de ungdomar som varken studerar eller arbetar att börja skolan eller att arbeta. Syftet är även att hitta en verksam metod som kan användas och implementeras i ordinarie kommunal verksamhet. Målet är att 70 % av deltagarna i projektet ska ha återgått till utbildning eller fått ett arbete och en egen försörjning ett år efter de avslutats i projektet. Organisationen består av tre nivåer där en politisk styrgrupp tillsätts som består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande från omsorgs/socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd från respektive kommun. En styrgrupp som består av förvaltningscheferna för barn- och utbildning och omsorg, chefen för utvecklingsenheten i Skara samt socialchef och skolchef från Götene, arbetsförmedlingschefen från Skara-Götene, samt försäkringskassan, samt vårdcentralscheferna i Skara. En arbetsgrupp bestående av personal från Skara och Götene kommuns barn- och utbildningsförvaltning samt omsorgsförvaltning, rehabkoordinatorer från Närhälsan och Vilan samt deltagare från arbetsförmedlingen. Projektet ska nå kvinnor och män som hoppat av utbildning efter eller under högstadieperioden. Nyanlända är en självklar grupp i målgruppen. Om projektmedel erhålls, kommer även detta projekt att ingå som en av de insatser som kan erbjudas målgruppen för att komma vidare till arbete eller studier. Samverkan med näringslivet Skara kommun har påbörjat ett samarbete mer företagarna i Skara när det gäller feriepraktik och andra praktikplatser. Kommunen deltar regelbundet i de frukostmöten näringslivsföreningen har. 11

12 Summering Den verksamhet i samverkan En väg in som kommer att ske i Skara utgår främst från den befintliga verksamhet som finns i kommunen och hos Arbetsförmedlingen. Det behöver dock utvecklas ytterligare metoder och verktyg för samverkan med näringslivet för att stärka dess behov av kompetensförsörjning. Verksamheten kommer att ledas av en styrgrupp som redan bildats. Därtill finns också en arbetsgrupp. Verksamheten kommer att samlokaliseras i en gemensam lokal där det kommer att finnas personal från Arbetsförmedlingen och Skara kommun för att möta ungdomarna. Vid behov kan även andra professioner finnas på plats. De unga som kommer till En väg in får där möta den profession som är mest aktuell för dem. En kartläggning görs av den unges behov, intressen och förutsättningar. Därefter lotsas den unge vidare till studier, arbete eller ytterligare kartläggning och återhämtning. Varje verksamhet har initialt sin budget som i en förlängning kan komma att förändras. Götene kommun bidrar med lokal, en aktivitetssamordnare, personal från AME, SYV när det är aktuellt, mentor för LEVEL UP och Arbetsförmedlingen bidrar med en personal. Målgruppen kommer att främst att nås via redan befintliga kanaler och metoder. Vi kommer också att utöka informationen, eftersom fokusgruppen med unga visade att de inte visst vart de skulle vända sig. Den ledningsstruktur som finns för verksamheten, tillsammans med personalen i verksamheten, innebär att samverkansformen kommer utvecklas för att de insatser som erbjuds till arbetslösa bättre rustar unga. 12

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin; SFS 2015:949 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning. 2 Inledning.. 3 Syfte och mål.. 4-6 Arbetssätt 7 Verksamheter. 8 Övriga ansvarsområden. 9 Målgrupp 10 Resurser.. 11

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 1 Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 3.1 Verksamhet i samverkan Denna del ger en bakgrund av hur arbetet har lagts upp avseende metod, gemensam definition

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Stefan Wik Britt-Mari Idensjö Februari 2012 2012-02-28 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Maj 2014 Henrik Fagerlind Sofia Regnell

www.pwc.se Maj 2014 Henrik Fagerlind Sofia Regnell www.pwc.se Revisionsrapport Henrik Fagerlind Sofia Regnell Granskning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder Tyresö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning...

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638

Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638 Kommunstyrelsens arbetsutskott 202 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638 Arbetsutskottets

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret Det kommunala aktivitetsansvaret KARTLÄGGNING OCH BEH OVSINVENTERING SKARABORGS KOMMUNALF ÖRBUND DECEMBER 2015- JANUARI 2016 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 1 Det kommunala aktivitetsansvaret nuläge, hinder

Läs mer

Svar på skrivelse om yrkesintroduktionsanställningar

Svar på skrivelse om yrkesintroduktionsanställningar Arbetsmarknadsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Elizabeth Castañeda Lindahl Telefon: 08-508 35 569 Till Arbetsmarknadsnämnden den 14 juni 2016 Ärende 10 Svar på skrivelse

Läs mer

Viva Arena. Projektförslag. Deltagande parter bakom projektförslag

Viva Arena. Projektförslag. Deltagande parter bakom projektförslag Utkast 2008 01 11 Viva Arena Projektförslag Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun Socialtjänsten Viva kompetenscentrum, Umeå kommun Sändlista: anita.berg@lanac.amv.se

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Laxå, kl 09.00 11.20 Beslutande Inger Trodell, Örebro läns landsting, ordförande Annelie Moilanen, Försäkringskassan Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Datum 2015-10-13. Kartläggning av befintliga verksamheter

Datum 2015-10-13. Kartläggning av befintliga verksamheter 1(13) Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 2.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Ett villkor

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Överenskommelse Parter Nybro kommun, 212000-0753 Arbetsförmedlingen i Nybro, 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Mål Det här

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

skolan läsåret 2013/2014

skolan läsåret 2013/2014 Introduktionsprogrammen på Bergska skolan läsåret 2013/2014 Upprättad 20110322 Reviderad 2013-01-09 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb

Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab Personalenheten 2016-04-27 Diarienummer 160305 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb Förslag till beslut

Läs mer

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o 1 (7) ARBETE & FÖRSÖRJNING Maria Nässing Samordnare DUA - Sala 2017-01-12 BILAGA 3.1 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\Arbetsmarknad\DUA\Operativa gruppen\rutin och flödesschema\dua_överenskommelse_bilaga

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN PARTERNA STRÖMSUNDS KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN STRÖMSUND 30 NOVEMBER 2015

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN PARTERNA STRÖMSUNDS KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN STRÖMSUND 30 NOVEMBER 2015 ÖVERENSKOMMELSE MELLAN PARTERNA STRÖMSUNDS KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN STRÖMSUND 30 NOVEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERENSKOMMELSE... 4 SAMMANFATTNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET... 5 STRÖMSUNDS KOMMUN...

Läs mer

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet På väg till jobbet ESF Projekt 2012-2014 Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Förprojektering Markera i vilken grad du upplever ett behov av att utveckla och stärka

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Mellan Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att minska ungdomsarbetslösheten

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Mellan Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att minska ungdomsarbetslösheten LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Mellan Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att minska ungdomsarbetslösheten Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Sinderstalpsvägen 1 Dalkarlshyttan

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan.

Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan. Utlysning 2016 av medel för främjande av samverkan. Dua har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för samverkansinsatser för främjande av lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad PROJEKTANSÖKAN Datum: maj 2016 PROJEKTPLAN FÖR Projektbenämning Pilotprojekt Etableringsresurs Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad Projektägare: Jonas Boman. Verksamhetschef

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget 2010-01-22 Arbetsmarknadstorget Berit Björnered, tf. samordnare 1 (7) 2010-01-21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget VERKSAMHETENS UPPDRAG Arbetsmarknadstorgets uppdrag Organisera verksamhet

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. Kartläggningen av unga mellan 16-24 i Knivsta

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016 Beslut UN 2015-12-10 Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer