Verksamhet i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet i samverkan"

Transkript

1 Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Verksamhet i samverkan Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs har identifierat samverkansområden som på ett långvarigt och hållbart sätt förväntas bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten. Målet är att sänka ungdomsarbetslösheten till 4 % under riksgenomsnittet till år Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs vill på ett effektivt sätt erbjuda insatser i samverkan som leder till att unga inom 90 dagar återgår till studier, kommer till arbete eller påbörjar en aktivitet som rustar dem att på sikt komma ut i sysselsättning eller självförsörjning. Ungdomsarbetslösheten i Strängnäs är idag 7,8 %. Det innebär att 204 av unga i åldern år är öppet arbetslösa eller i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Genomsnittet i Riket är 8,0 %. Målsättningen om att ungdomsarbetslösheten ska vara 4 procentenheter under riket innebär att antal unga i arbetslöshet måste minska med 100 till 2018, dvs en halvering. Denna siffra ligger till grund för antalet utbildningskontrakt och traineeanställningar enligt denna bilaga. Satsningen ska inledas i och med denna överenskommelse. Nedan redovisas de identifierade områden som Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs vill utveckla sin samverkan inom. Det handlar om förstärkt samverkan inom olika insatser som syftar till att förbereda ungdomar för arbete eller studier och två insatser som innebär studier i kombination med sysselsättning. Innehåll 1 Gemensamt ansvar Gemensam kartläggningsverksamhet för unga Målgrupp Arbetssätt Ansvarsfördelning Fler ska fullfölja gymnasieutbildningen UngKOMP Kompletterande stöd inom ungdomsgymnasiet Grundskolan förutsättningen för att lyckas Arbetsmarknadskunskap i grundskolan och gymnsiet Utbildningskontrakt Målgrupp Överenskommelse om studier Studier på deltid Ansvarsfördelning Arbetssätt och rutiner Ungdomstraineejobb

2 6.1 Målgrupp Aktuella sektorer och yrken Ansvarsfördelning Arbetssätt och rutiner Budget Utbildningskontrakt kommunala kostnader Ungdomstrainee kommunala kostnader Varaktighet och revidering Sammanfattning Gemensamt ansvar Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs ska utveckla ett samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor. För detta ska finnas en styrgrupp som leds av Strängnäs Kommuns kommunchef och arbetsförmedlingschefen ingår. Styrgruppen ska innehålla kompetenser för att hålla ihop kommunens arbetsmarknadsinsatser enligt kommunens arbetsmarknadsstrategi. Strängnäs kommun och arbetsförmedlingen ska gemensamt verka för att den regionala arbetsmarknad som utgörs av Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping, kallad 4 Mälarstäder, ska utvecklas till en växande funktionell arbetsmarknad. För uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet inom överenskommelsen tillsätts en operativ ledningsgrupp bestående av: Sektionschef på Arbetsförmedlingen med ansvar för ungdomsuppdraget Enhetschef Jobbtorg Strängnäs med ansvar för kommunens insatser riktade till ungdomar Enhetschef Jobbtorg Strängnäs med ansvar för försörjningsstöd till ungdomar Ansvarig på Vuxenutbildningen Ansvarig inom Barn- och utbildningskontoret. Gruppens ansvar blir att följa upp och leda arbetet. Gruppen skall vara rollbaserad och ha kontinuerliga möten. Gruppens sammansättning kan komma att förändras vid behov. Fördelningen av ansvar för olika frågor mellan gruppen och övriga funktioner i de samverkande organisationerna ska förtydligas och ingå vid första revidering av den lokala överenskommelsen under andra halvåret Gemensam kartläggningsverksamhet för unga För att uppnå målet med att ungdomar kommer i sysselsättning eller aktivitet inom 90 dagar har Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs ambitionen att få till stånd en gemensam verksamhet för ungdomar som saknar planering och vars behov inte är tydliggjorda. Det ger möjlighet att få kontakt med arbetslösa ungdomar och genomföra gemensam kartläggning som underlättar både för ungdomen och myndigheterna att upprätta en individanpassad planering framåt. 2

3 2.1 Målgrupp Unga år som saknar planering och som tillhör en av följande: Är inskriven på Arbetsförmedlingen Ansöker om försörjningsstöd Är aktuell inom det kommunala aktivitetsansvaret Underlaget enligt bilaga 1 Kartläggning utgör grunden för denna kartläggning. 2.2 Arbetssätt Med denna överenskommelse som start kommer en arbetsplan att upprättas för hur målsättning och utbildningskontrakt/traineeanställningar ska kunna omsättas i aktiviteter med kartläggning, vägledning och motivationsarbete. Syftet med denna gemensamma kartläggning skulle vara att tillsammans komma fram till en individanpassad planering framåt, vilket skulle kunna resultera i insatser från Arbetsförmedlingen på heltid eller andra insatser inom kommunal verksamhet, om inte ungdomen går direkt vidare till arbete eller studier. Samtidigt ska kommunen fortsätta arbetet med analys och åtgärder för att fler ska fullfölja studierna för gymnasieexamen se avsnitt 3 Fler ska fullfölja gymnasieutbildningen. 2.3 Ansvarsfördelning Förutsättningarna och ansvar är inte klarlagda för kartläggning, vägledning och motivationsarbete. Planering bygger på en samverkan i Ungdomsteam på Jobbtorg Strängnäs mellan arbetsförmedlare, 1 handläggare för försörjningsstöd och jobbcoacher från kommunen. Samlokalisering är att föredra. Rutiner kring kartläggningen kommer att arbetas fram av arbetslaget och baseras på målgruppens behov och delaktighet. 3 Fler ska fullfölja gymnasieutbildningen Strängnäs kommun har, som framgår av kartläggningen i bilaga 1 mycket svaga resultat i hur många elever i gymnasieutbildning som uppnår gymnasieexamen. Endast 56% av eleverna som är folkbokförda i kommunen når gymnasieexamen. Resultatet borde med hänsyn till kommunens socioekonomiska förutsättningar vara 70 %. Det innebär att cirka av varje årskull på cirka 400 elever behöver ytterligare cirka 60 unga fullfölja sina gymnasiestudier. 3.1 UngKOMP Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun behöver utreda och pröva att kunna ansluta till Ung- KOMP, ett ESF-finansierat projekt. Bakgrunden till projektet är det nationella projektet Unga in som fanns på fem orter i Sverige med syfte att tillsammans med berörda kommuner ta ett krafttag kring den växande problematiken med unga i utanförskap. Projektet visade sig väldigt framgångsrikt och mer än 60 % av deltagarna som lämnade Unga in började arbeta eller studera. Med den vetskapen har Arbetsförmedlingen nu en plan att implementera projekt UngKOMP i ett antal städer där man ser att det finns ett stort utanförskap bland ungdomar och Strängnäs är en av städerna som har aktualiserats för projektet. Idag finns det 10 etablerade UngKOMP i landet och tanke på utökning till 15 under

4 3.2 Kompletterande stöd inom ungdomsgymnasiet Strängnäs kommuns elever finns till 75 % på 15 gymnasieskolor med elever och ytterligare cirka 100 elever på olika specialgymnasier spridda över hela landet. Det kommunala aktivitetsansvarets har en särskild roll med väldigt många kontaktytor. Det kommunala aktivitetsansvaret är inte särskilt knutet till den egna gymnasieskolan. Strängnäs kommun behöver utreda hur utbildningskontoret på förvaltningsnivå har resurser att ta ansvar för att elever för stöd under sin tid på ungdomsgymnasiet får stöd att fullfölja till gymnasieexamen. Antal gymnasieelever totalt 1150 Egen gymnasieskola; Thomasgymnasiet 300 Andra gymnasieskolor 850 Europaskolan, Strängnäs 200 Eskilstuna (8 gymnasieskolor) 400 Södertälje, Nykvarn (3 gymnasieskolor) 125 Stockholm 25 Övriga 100 Det kommunala aktivitetsansvaret flyttades 2014, i samband med ny lagstiftning och ny arbetsmarknadsstrategi, över från gymnasieskolan till Jobbtorg Strängnäs. Nu behöver detta följas upp och utvärderas i syfte att ytterligare höja aktivitetsnivån och att involvera utbildningskontorets ansvar. 3.3 Grundskolan förutsättningen för att lyckas Som framgår av kartläggningen i bilaga 1 är det många elever som lämnar grundskolan utan behörighet att komma in på ett nationellt program. Enligt p1.1 i kartläggningen är det 16 % som saknar denna behörighet. Strängnäs kommun behöver koppla analyser av grundskolans resultat till hur eleverna från olika grundskolor lyckats att fullfölja gymnasieskolan. Samtidigt bör analyser göras av förhållandet mellan grundskolans generella elevpeng (95 %) och elevpengen för strukturtillägg/socioekonomiska förutsättningar (5 %). Strängnäs kommun har en starkt segregerad grundskola med stora skillnader mellan i resultat mellan de kommunala grundskolorna och friskolorna. Ändå fördelas endast 5 % av elevpengen på socioekonomisk grund. Stor möda och avancerad beräkning ligger till grund för fördelningen av strukturtillägg/socioekonomisk peng. Strängnäs behöver utreda och analysera fördelningen mellan den generella elevpengen och strukturtillägg/socioekonomisk peng som en viktig förutsättning för att fler elever ska klara att komma in på och fullfölja gymnasieskolan. 3.4 Arbetsmarknadskunskap i grundskolan och gymnasiet Idag erbjuds grundskolor och gymnasieskolan förutsättningar för att kunna ge eleverna arbetsmarknadskunskap via Regionförbundet Sörmland. Arbetsmarknadskunskap är en satsning för att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan genom att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar. Det ökar i sin tur deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete. Tanken bakom projektet "Arbetsmarknadskunskap i skolan" är att tidigt väcka intresse och lust bland elever i grundskolan och på gymnasiet att fundera på sin framtid. I satsningen erbjuds lektions medverkan och arbetsmarknadskunskap till länets elever från årskurs sju till sista året på gymnasiet. Sam- 4

5 tidigt bjuds deras föräldrar in till föräldramöten för att tillsammans med skolan prata om arbetsmarknadskunskap. Arbetsmarknadskunskap är en del i arbetet med att få fler ungdomar att börja studera i unga år och med en tydligare matchning där ungdomar väljer utbildningar som på sikt leder till ett arbete. Insatserna kompletterar den ordinarie studie- och yrkesvägledningen, och görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare som gått samman för att berätta om framtidens arbeten i olika branscher och hur man tar sig dit. Strängnäs skolor har som enstaka event låtit elever och skolpersonal ta del av detta erbjudande. Det behöver utredas hur arbetsmarknadskunskap kan bli en integrerad del i undervisningen inom många ämnen och fortlöpande under grund- och gymnasietiden och inte som event en gång per läsår. 5 Utbildningskontrakt Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Under förutsättning att beslut om fördelningen av statliga medel till studieplatser tillåter finns det 2016 behov av drygt 50 studieplatser. Förhoppningen är att Strängnäs kommun under 2016 ska kunna erbjuda 50 anställningar inom utbildningskontrakt. 5.1 Målgrupp Utbildningskontraktet ska vara huvudspåret för de ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning. För att kunna få utbildningskontrakt ska en arbetssökande uppfylla följande: vara inskriven på Arbetsförmedlingen. ha fyllt 20 men inte 25 år. sakna gymnasieexamen, eller inte vara godkänd i de programgemensamma ämnena (tidigare kärnämnen) på gymnasienivå, eller sakna grundläggande behörighet till högskola. 5.2 Överenskommelse om studier Utbildningskontraktet är en överenskommelse om att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kommunen och berörd ungdom. 5.3 Studier på deltid Ungdomen kan vid behov studera på deltid och ska då kombinera studierna med arbete, praktik eller annan lämplig arbetsmarknadspolitisk insats som stödjer eller motiverar ungdomen att påbörja och genomföra sina studier. För de personer som studerar på deltid och är kvalificerade för jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin ges praktik eller andra aktiviteter inom garantierna. För övriga ges de utanför garantierna enligt särskilda skäl. Den tid som en ungdom deltar i studier inom utbildningskontraktet räknas som kvalificerande tid för jobbgaranti för ungdomar. 5

6 5.4 Ansvarsfördelning Arbetsförmedlingen ansvarar för att avgöra om en ungdom hör till målgruppen och informera om insatsen. När en ungdom är intresserad av ett utbildningskontrakt, kontaktas studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen för gemensamt trepartsmöte. Vid överenskommelse om studier tar Arbetsförmedlingen beslut och ett utbildningskontrakt tecknas. Studie- och yrkesvägledare meddelar Vuxenutbildningen som ansvarar för undervisning i de teoretiska ämnena. Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljning av utbildningskontraktet. Arbetsförmedlingen har uppföljningsansvaret gentemot ungdomarna. 5.4 Arbetssätt och rutiner Arbetsförmedlingen gör en första bedömning om ungdomen är aktuell för utbildningskontrakt: Trepartsmöte bokas av Arbetsförmedlingen med Studie- och Yrkesvägledare på Vuxenutbildningen Trepartssamtal genomförs och studieplan upprättas Vid aktualisering av anställning i kombination med studier ska Arbetsförmedlingen gå via kontakten på Jobbtorg Strängnäs som matchar ut mot arbete Kriterierna för ungdomar som blir aktuella för anställning via kommunen är: Studier på 50% och arbete på 50% Ungdomen studerar på distans 6 månaders anställning med möjlighet till förlängning Eventuella signaler om något inte fungerar, ska gå via Arbetsförmedlingen som agerar vidare med eventuella flerpartssamtal samt meddelar eventuella avbrott i insatserna vidare mot Jobbtorg Strängnäs och/eller Vuxenutbildningen. 6 Ungdomstraineejobb Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb är en möjlighet för ungdomar att kombinera yrkesutbildning med ett arbete på deltid för att få formell kompetens inom de yrken där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Ungdomstraineejobben är också en insats för att underlätta generationsväxlingen. Insatsen riktar sig därför till yrken inom den offentliga sektorn och bristyrken inom privat sektor. Traineeanställningar kommer att kunna erbjudas inom Barn- och utbildningsverksamheterna samt Vård- och omsorgsverksamheterna under förutsättning att kostnaden för anställningarna kan täckas inom kommunens budget. Bedömningen är att 2016 inom Strängnäs kommun kunna erbjuda 25 traineeanställningar Målgrupp För att tillhöra målgruppen för traineejobb ska den arbetssökande: ha fyllt 20 men inte 25 år ha fullföljd gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper (SKL ska återkomma) vara inskriven på Arbetsförmedlingen varit arbetslös på heltid under minst 6 månader (under en ramtid på 9 månader) för trainee inom välfärdssektorn eller minst 3 månader (under en ramtid på 6 månader) för trainee inom bristyrkesområden. 6

7 6.2 Aktuella sektorer och yrken Det finns två typer av traineejobb. Traineejobb inom välfärden och traineejobb inom bristyrkesområden. Traineejobb inom välfärden kan ges inom följande sektorer: Hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och finansieras av landstinget. Utbildningsverksamhet som regleras i skollagen och är offentligt finansierad. Äldreomsorg och funktionshinderomsorg som regleras i hälso- och sjukvårdslagen och är offentligt finansierad. Traineejobb inom bristyrkesområden kan ges till arbetsgivare för anställning inom yrken där det regionalt råder brist på arbetskraft. Det är lokal Arbetsförmedling som bedömer inom vilka yrken det råder brist på arbetskraft. Bedömningen baseras på Arbetsförmedlingens prognoser. 6.3 Ansvarsfördelning Arbetsförmedlingen ansvarar för att avgöra om ungdomen hör till målgruppen och har behov av traineejobb. Arbetsförmedlingen för en dialog med ungdomen om vilka yrkesområden som är aktuella. Inom Kommunen finns befintlig organisation för organisering och hantering av ungdomstraineeplatser. Inskrivningen sker via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har uppföljningsansvaret gentemot ungdomarna. 6.4 Arbetssätt och rutiner Arbetsförmedlingen identifierar ungdomar som är aktuella för traineejobb, ungdomar kan också identifieras av kommunen eller Arbetsförmedling och kommun i samverkan inom den gemensamma kartläggningen. Arbetsförmedlingen arbetar med förberedande insatser för att ungdomen ska veta vad de ger sig in på och vad som kommer att krävas. Detta sker i samarbete med SYV, studie- och yrkesvägledare, på Vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen håller informationsmöten om studier i allmänhet och vald yrkesutbildning. Även studiebesök inom aktuell bransch kan genomföras. Efter att Arbetsförmedlingen har säkerställt att ungdomen är aktuell för traineejobb kontaktas Jobbtorg Strängnäs för att påbörja matchning mot arbete. Kontaktvägarna för insatsen sköts av Arbetsförmedlingen mellan Vuxenutbildningen, Jobbtorg Strängnäs och ungdomen. När startdatum för anställning är klar kan ungdomen starta yrkesutbildningen, senast inom en månad. Eventuella signaler om något inte fungerar, ska gå via Arbetsförmedlingen som agerar vidare med eventuella flerpartssamtal samt meddelar eventuella avbrott i insatserna vidare mot Jobbtorg Strängnäs och/eller Vuxenutbildningen. Vid första revidering av överenskommelsen under första kvartalet 2016, ska samverkan med Näringslivsenheten stärkas. Här finns förslag om att bättre knyta an yrkesutbildningarna mot bristyrken utanför offentlig sektor. 7

8 7 Budget 7.1 Utbildningskontrakt kommunala kostnader Årskostnad vid X individer Utbildningskontrakt år, kombinerat Månadskostnad Årskostnad med arbete 50 % per individ per individ 20 Månadslön, beräknat på heltid kr Kommunens PO-pålägg (beräknat på 40,40 %) Lön inkl. PO-pålägg anställningen (handledning, utrustning, Bidrag från Arbetsförmedlingen Finansiering från enhet (1 000 kr/månad) ANSTÄLLNINGEN utbildningen (handledning/syv, utrustning, Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser UTBILDNINGEN Utbildningskontrakt år, kombinerat med praktikplats 50 % Månadskostnad per individ Årskostnad per individ Årskostnad vid X individer praktikplatsen (handledning, utrustning, Bidrag från Arbetsförmedlingen PRAKTIKPLATSEN utbildningen (handledning/syv, utrustning, Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser UTBILDNINGEN

9 Månadskostnad per individ Årskostnad per individ Årskostnad vid X individer Utbildningskontrakt år, 100% studier 15 utbildningen (handledning/syv, utrustning, Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser UTBILDNINGEN KOMMUNENS TOTALA KOSTNADER Ungdomstrainee kommunala kostnader Traineejobb 20-24år i välfärdssektorn, kombinerat Månadskostnad Årskostnad Årskostnad vid X individer med arbete 50 % per individ per individ 20 Månadslön, beräknat på heltid kr Kommunens PO-pålägg (beräknat på 40,40 %) Lön inkl. PO-pålägg anställningen (handledning, utrustning, Bidrag från Arbetsförmedlingen (85% av lönekostnaden plus PO-pålägg 25,46 %) Bidrag från Arbetsförmedlingen för handledare (100 kr/arbetsdag - 21 arbetsdagar/månad) Finansiering från enhet (1 000 kr/månad) ANSTÄLLNINGEN utbildningen (handledning/syv, utrustning, administration m.m.) Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser UTBILDNINGEN KOMMUNENS TOTALA KOSTNADER

10 Traineejobb 20-24år i bristyrken, kombinerat med arbete 50 % Månadskostnad Årskostnad Årskostnad vid X individer per individ per individ 5 Månadslön, beräknat på heltid kr Kommunens PO-pålägg (beräknat på 40,40 %) Lön inkl. PO-pålägg anställningen (handledning, utrus tning, Bidrag från Arbetsförmedlingen (50 % av lönekostnaden plus PO-pålägg 25,46 %) Finansiering från enhet - näringslivet ( ANSTÄLLNINGEN utbildningen (handledning/syv, utrustning, administration ) Kostnader för utbildning Statsbidrag för utbildningsinsatser UTBILDNINGEN KOMMUNENS TOTALA KOSTNADER TOTALT traineejobb + utbildning: Varaktighet och revidering Överenskommelsen skall ses över och vid behov revideras första gången under första kvartalet 2016 och därefter i september varje år. Om någon part är föranledd att aktualisera en revidering vid annan tid på året. 9 Sammanfattning Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs är överens om att denna samverkan ska utvecklas och långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslösheten i Strängnäs. Målet i Strängnäs är att sänka ungdomsarbetslösheten bland åringar till 4 % under riksgenomsnittet år Målsättningen innebär att om riksgenomsnittet minskar tack vare ökade ungdomssatsningar över hela riket, så ökar också kravet på Strängnäs att lyckas ännu bättre, men också att om ungdomsarbetslösheten i riket ökar av anledningar som idag inte är kända, så är målsättningen anpassad till aktuella förutsättningar. Målet är också att inom 90 dagar ska målgruppen ha kommit in i studier, arbete eller en behovsanpassad aktivitet. Överenskommelsen gäller för ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. 10

11 För att säkerställa att arbetet fortgår mot uppsatta mål ska en operativ ledningsgrupp tillsättas. Gruppens ansvar blir att följa upp, kvalitetssäkra och leda utvecklingen av arbetet. Överenskommelsen ska revideras och utökas under första kvartalet Kommunens Näringslivsenhet ska då kopplas på för att utöka samverkan inom företag utanför offentlig sektor. Inom ramen för åtagandet finns de flesta resurser redan på plats. Lokaler för gemensam kartläggning och utveckling av samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen finns inom ramen för Jobbtorg Strängnäs. Här bör utredas om att utveckla ett särskilt Ungdomstorg där personalsamverkan kan ske och dit inte minst gemensamma aktiviteter för unga kan förläggas. Redan idag är kommunens bemanningsenheten för vård- och omsorg, Lokalerna erbjuder möjlighet information om näringslivet, temautställningar, jobbmässor att marknadsföra utbildningar på gymnasienivå, kommunal vuxenutbildning samt riktade arbetsmarknadsutbildningar och högskoleutbildningar Kostnader till utbildningskontrakt, ungdomstrainee och jobbcoacher kan väsentligen prövas inom budget Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs planerar en stegvis förflyttning till att uppnå målen med överenskommelsen. Under våren 2016 beräknas flera av samverkansinsatserna komma igång. 11

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Under hösten 2015 identifierade Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun,

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, 2016-12-14 Parter Norsjö kommun, organisationsnummer 212000-2858 Skellefteå

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan.   mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016). 1(9) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/kommunmapp mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o 1 (7) ARBETE & FÖRSÖRJNING Maria Nässing Samordnare DUA - Sala 2017-01-12 BILAGA 3.1 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\Arbetsmarknad\DUA\Operativa gruppen\rutin och flödesschema\dua_överenskommelse_bilaga

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Parter Arbetsförmedlingen Hallsberg 202100-2114 Kumla kommun 212000-1975 Syfte Att genom samverkan, utifrån

Läs mer

Arbetsmarknadsutredningen

Arbetsmarknadsutredningen Kompetensförsörjningsdagarna 26 oktober Upplägg 1. Om utredningen 2. Om delbetänkandet som släpptes igår 3. Om arbetet framöver Om utredningen December 2016 januari 2019 Särskild utredare: Cecilia Fahlberg

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket)

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket) Målgrupp bilaga 1 Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen i Surahammar/Hallstahammar har gemensamt gjort kartläggningar (2015) för att få ett grepp om målgruppens storlek samt att försöka kartlägga vilka

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte går på

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 1 (12) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arbetsförmedlingen, Trelleborgs kommun och Skurups kommun 2015-11-30 2 (12) Innehåll Verksamheter och insatser inom respektive identifierat fokusområde... 3 Insatskarta...

Läs mer

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ Innehållsförteckning Organisering av samverkan utifrån överenskommelse 1 Budget och personella resurser för samverkan 1-2 Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna 2 Övergripande

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet i samverkan

Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Organisering av samverkan DUA:s samverkansgrupp i Emmaboda kommun består av representanter från Vilhelm Mobergsgymnasiet, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadscentrum

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Sedan våren/sommaren 2015 har Svalövs kommun påbörjat ett samarbete med Landskrona stad inom ramen för LUST (Landskrona Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Lokal modell Örkelljunga kommun

Lokal modell Örkelljunga kommun Lokal modell Örkelljunga kommun» En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Bilderna nedan visar kompetensförsörjningsbehovet i Örkelljunga. Arbetsförmedlingens prognosundersökning,

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Gruppen nyanlända ungdomar behöver vi kartlägga ytterligare inom ramen

Läs mer

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen Webbinarium 13 oktober 2015 Fråga Delegationen Dagens program Inledning Ord från ordförande Utbildningskontrakt & traineejobb Vuxenutbildning Frågestund ORDFÖRANDE HAR ORDET Utbildningskontrakt & traineejobb

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Sida 1(10) Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Parter: Nora Kommun, organisationsnummer 212000-2007 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna inom

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet 1. Kristianstads kommun Feriearbete Kristianstads kommun erbjuder varje år 40% av årskullen 17-18 åringar (gymnasiestuderande åk 1-2) ett feriearbete inom i

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Överenskommelse Parter Eslövs kommun, 212000-1173. Arbetsförmedlingen i Eslöv, 202100-2114. Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Den

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD Lokala kompetensförsörjningsbehovet: Arbetsförmedlingens kartläggning av målgruppens behov visar att en stor andel av etableringssökande i Sundbybergs

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument reviderad 20161221 KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i Sandvikens Kommun Reviderad MAJ 2016 Revidering av Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslösheten i Sandvikens kommun DUA-arbetet har överlag

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan SWECO STRATEGY 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Livets skola, eller livet efter skolan?

Livets skola, eller livet efter skolan? Livets skola, eller livet efter skolan? Duas sammansättning och organisation Inrättades dec 2014, arbetar tom feb 2021 Delegation består av företrädare för Arbetsförmedlingen, SKL, Försäkringskassan, Skolverket,

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018 2022 Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2017-11-14 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Handlingsplan för

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Parter Ljusnarsbergs kommun, organisationsnummer 212000-1959 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer 201200-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt

Läs mer

OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN

OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN Stockholm 5 april 2016 Diarienummer: Komm 2016/00644 OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN Ett stöd från Dua för att revidera den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

LAGA 1 - Kartläggning av storlek, sammansättning och behov bland unga som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta i Norrköpings kommun

LAGA 1 - Kartläggning av storlek, sammansättning och behov bland unga som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta i Norrköpings kommun Bilaga 1 2015-11-13 LAGA 1 - Kartläggning av storlek, sammansättning och behov bland unga som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta i Norrköpings kommun 2 (13) 1 Inledning Den här kartläggningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) Dir. 2017:20

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) Dir. 2017:20 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) Dir. 2017:20 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Utökning och förlängning av uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Parter Nordanstigs kommun 212000-2312 Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland Hälsinglands utbildningsförbund 222000-3111 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Denna uppdateras årligen och nedan finns aktiviteterna som är aktuella i juni

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Innehållsförteckning Bilaga 3 VERKSAMHET I SAMVERKAN FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETER I SAMVERKAN Projekt Nollvision... sid.2 Ungdomsnätverket... sid.2 Handläggarträffar Ungdom...

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Arbetsmarknadsutredningen

Arbetsmarknadsutredningen Arbetsmarknadsutredningen Växjö 19 oktober Upplägg 1. Kort presentation av delbetänkandet 2. Frågor om kompetensförsörjning inför slutbetänkandet 1 Uppdraget till delbetänkandet Analysera och lämna förslag

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ungdomar utanför gymnasieskolan

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Redovisning regeringsuppdrag

Redovisning regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning regeringsuppdrag 1 (10) Redovisning av uppdrag om statsbidrag till kommuner för som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning

Läs mer

Vägledning för framtidens arbetsmarknad

Vägledning för framtidens arbetsmarknad Vägledning för framtidens arbetsmarknad Delbetänkande från Arbetsmarknadsutredningen Uppdraget Analysera och lämna förslag om hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning.

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Uppdrag DUA Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet 1. Målgrupp 2. Mål 3. Genomförande Gunilla Bergström Casinowsky, forskare FoU i Väst/GR gunilla.bergstromcasinowsky@grkom.se

Läs mer

Lokal modell. Ängelholms kommun

Lokal modell. Ängelholms kommun Lokal modell Ängelholms kommun Innehållsförteckning Lokal modell 1 Ängelholms kommun 1 En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet 2 En kartläggning och en analys av målgruppens

Läs mer

Plan för näringsliv och arbete

Plan för näringsliv och arbete Plan för näringsliv och arbete 2017-2018 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner. En av utmaningarna Fler jobb,

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Samverkanskoordinator

Samverkanskoordinator PROJEKTUPPDRAG Sida 1(7) Version Projektnr Arbetsmarknadsenheten Tommy Berglund, 0240-565461 tommy.berglund@ludvika.se Projektnamn Syfte Verka för ett bättre samarbete mellan och näringslivet och få fler

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 206 Något fler fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 44 personer någon

Läs mer

Överenskommelse DUA Jönköping

Överenskommelse DUA Jönköping Överenskommelse DUA Jönköping Del 1. Kartläggning och analys 1.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Industrin behöver väldigt mycket arbetskraft. Trenden är att alla arbeten

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:830

Post 1 av 1 träffar. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:830 Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2015:502 Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända Departement: Arbetsmarknadsdepartementet Utfärdad: 2015-06-25 Ändring

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Unga som varken arbetar eller studerar i Dals-Ed... 3 Elever årskurs 9 som inte är behöriga till nationella

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument SWECO STRATEGY KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer