Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten"

Transkript

1 Sida 1(10) Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Parter: Nora Kommun, organisationsnummer Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer Syfte: Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål: Nora kommun har under hösten 2016 omorganiserats. Såväl AME som Integration har blivit sina egna organisationer. Det betyder att vi under första halvåret 201 avser att analysera och revidera vår överenskommelse ytterligare. Vi kommer se över nätverk, kanaler och samverkan. Vi kommer ta fram strukturer för statistik, analys och åtgärder. Vi kommer att se på goda exempel och söka samverkan utanför kommungränsen. Vi kommer att genomlysa vårt arbete utifrån ett jämställdhets-, ungdoms- och tillgänglighetsperspektiv. - Ungdomsarbetslösheten i Nora kommun låg 2015 på 15.4 %. Vårt mål för 2016 var att sänka den siffran till 14.5% under 2016 och sedan att sänka den ytterligare 1 % lägre arbetslöshet till 13.5% under Arbetslöshetssiffran för 2016 (november) ligger på 14,8%. Det gör att vårt nya mål för 2017 är att sänka arbetslösheten till 13.8%. Den fortsatt försiktiga prognosen bygger vi på att det väntas att än fler bli aktiva och stå till arbetsmarknadens förfogande, som resultat av vår samverkan och motiverande arbete. Även de unga nyanlända kommer förmodligen bidra till att ungdomsarbetslösheten ökar.

2 Sida 2(10) - Under 2017 skall styrgruppen, representerad av chef från Arbetsmarknadsenheten (AME), försörjningsstöd, rektor vuxenlärandeenheten samt chef från Arbetsförmedlingen fortsätta sin samverkan. Målet för styrgruppen är att fortsätta samverkan med denna överenskommelse, i syfte att utvärdera, utveckla och revidera nuvarande överenskommelse och gemensamma arbetsmetoder. - Under 2017 skall arbetsgruppen, som representeras av handläggare från kommun, SYV från vuxenlärandeenheten och förmedlare från Arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla sitt samverkande arbete. Gruppen ska hitta fler instanser att samverka med samt i övrigt fortsätta sin roll att arbeta aktivt med att utforma individuella lösningar för målgruppen, samt till styrgruppen skicka signaler om hinder och möjligheter i samverkan. Arbetsgruppen kommer fortsätta att genomföra en djupare kartläggning av målgruppen och dess behov två ggr om året. Dess emellan kommer gruppen ha regelbunden kontakt varje månad för att arbeta tillsammans kring individer. - Traineejobb och utbildningskontrakt kommer att vara två verktyg som Nora Kommun och arbetsförmedlingen använder och arbetar aktivt med. Under 2016 var målet att 4 traineejobb samt 3 utbildningskontrakt skulle påbörjas. Resultatet blev 1 traineejobb samt 4 utbildningskontrakt. Målen för 2017 är 4 traineejobb samt 5 utbildningskontrakt. - Med regelbundenhet (minst 2 ggr om året) kommer individer inom målgruppen (20-24år) kallas till informationsträffar. Där kommer Nora kommun och Arbetsförmedling informera om vilka möjligheter som finns för individen, där fokus ligger på traineejobb och utbildningskontrakt. Mellan dessa informationsträffar kommer regelbunden information ges av AME och Arbetsförmedlingen till de individer som kan vara aktuella för dessa insatser. Syftet är att motivera dem till vidare studier genom information och vägledning. - En kartläggning av målgruppen och målgruppens behov kommer att genomföras av arbetsgruppen (minst 2 ggr om året) där informationsträffarna kommer ligga som grund. - Under 2017 ska nya rutiner och ett nytt avtal ha upparbetats, gällande rutiner och arbetssätt, mellan SYV, AME, AF och ungdomssamordnare kring individer inom

3 Sida 3(10) Introduktionsprogrammet samt det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är att minska avhoppen från gymnasiet samt att fånga upp ungdomar som är utan aktivitet och därefter erbjuda dem att ingå i nedanstående aktivitet. - Tid från handläggare och SYV skall fördelas under Den tiden skall främst användas med ungdomarna inom KAA. - Under 2017 skall ett aktivt samarbete med lokala näringslivsorganisationer och privata arbetsplatser etableras För att skapa förutsättningar till god måluppfyllelse måste vi: -Skapa en fördjupad samverkan mellan Nora Kommun, Arbetsförmedlingen samt det lokala näringslivet. -Skapa ett ökat engagemang hos kommunala verksamheter och lokala företag -erbjuda kvalitativa insatser som utifrån arbetsgivarnas och ungdomarnas behov leder till vidare studier och arbete. Målgrupp: (Bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (Bilaga 2) Verksamhet i samverkan (Bilaga 3) Dokumentation och uppföljning Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter under placeringstiden och överfora denna information till Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande Förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter. Styrgruppen ansvarar för att uppsatta mål följs upp och resultatet utvärderas. Överenskommelsens varaktighet och revidering:

4 Sida 4(10) Överenskommelsen gäller tillsvidare och revideras årligen eller oftare vid behov. Nora För Nora Kommun Jan Norlund, Kommunchef Raili Strömberg, sektionschef Arbetsförmedlingen

5 Sida 5(10) Bilaga 1 Revidering bilaga 1: (Siffror inom parantes avser dec 2015) Målgrupp Alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Nytt för 2017 blir att vi även kommer inkludera nyanlända i målgruppen, oavsett ålder. Jan -17 vet vi hur många som kommer att omfattas av överenskommelsen. Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten i Nora just nu ligger på 9,1% ( 8,1 %) Arbetslösheten för ungdomar i Nora ligger på 14,8 %(15,4 %) Arbetslösheten för utrikesfödda ungdomar ligger på 49,1 (47,2 %) Antal i åldern år som omfattas av överenskommelsen: 103 (105) personer Av det totala antalet 105 personer så utgörs åldersgruppen år av de personer som kommunen har inom sitt aktivitetsansvar (23 stycken). Varav inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern år: 74 (84) personer Öppet arbetslösa (skat 11) 34(27) personer Inskriven i UGA (skat 69) 19(25) personer Ej till förfogande (skat 14) 8 (2) personer Varav inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern år: 2(3) personer Öppet arbetslösa (skat 11) 1 (3) personer Inskriven i UGA (skat 69) 0 (0) personer Ej till förfogande (skat 14) 1 (0) personer Av de 74(84) inskrivna ungdomarna så är 23(32)st kvinnor och 51(52)st män. Utrikesfödda 26 (25 personer, kvinnor 11, män 14) Funktionsnedsatta 9(10 personer; 1 öppet arbetslös, 6 inom program, 2 arbete m stöd, 1 ej till förfogande) Inskrivna på Arbetsförmedlingen Nora utan fullständigt gymnasiebetyg år: 19(14) personer Öppet arbetslösa (skat 11) 13( 6 )personer Inskriven i UGA (skat 69) 3( 5) personer Ej till förfogande (skat 14) 3(3) personer

6 Sida 6(10) Målgrupp fortsättning.. Antal unga som saknar behörighet till gymnasiets nationella program: 14,5(14,9% ) Det betyder att 85.5 ( 85,1) % av Noras ungdomar har behörighet för vidare studier. Uppskattat antal av unga som varken arbetar eller studerar eller har känd aktivitet (UVAS) i åldersgruppen år 2012: 15 personer (9 män 6 kvinnor) Nyare statistik från 2014, inte att jmf då åldersgruppen är år: 82 personer (40 män, 31 kvinnor) Antalet unga (16-19 år) som kommunen har inom sitt aktivitetsansvar: 31 (23) personer varav 2 (2) stycken är inskrivna på arbetsförmedlingen. 7 av dem har genomgått fullständigt gymnasium utan examensbevis. 19 hushåll (under 25 år) fick ekonomiskt bistånd, (9 kvinnor och 10 män). Av de 19 så var 12 arbetslösa (utan ersättning eller otillräcklig ersättning) 2 arbetar helt eller delvis 3 sjukskriven med läkarintyg eller arbetshinder sociala skäl 2 övrig orsak, och i detta fall innebär det studerande med otillräcklig ersättning. Anställda i Nora Kommun: 119 ungdomar år fick lön utbetald, avseende kommunalt arbete i september av dessa var månadsanställda och 89 var timanställda.

7 Sida 7(10) Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten är från 1/ inte längre organiserad inom Vuxenlärandeenheten utan Tillväxt och utveckling. Där tillhör vi Näringsliv och sysselsättning. Nora kommun är organiserad i en särskild Vuxenlärandeenhet. Den innefattar Vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, gymnasieskolans introduktionsprogram (IM), SFI samt flyktingmottagning. Arbetsmarknadsenhet (AME) Nora kommuns Arbetsmarknadsenhet tillhandahåller insatser såsom sysselsättningsplatser, arbetsträning, arbetspraktik och språkpraktik. Vi jobbar på uppdrag av myndigheter t.ex. arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Vi har redan i dag ett gott samarbete och samverkar i planering, uppföljningar och möten med deltagare i 3parts träffar. I verksamheten deltar idag ca 40 personer på olika typer av insatser. Förutom tillskapande av ovan nämnda praktikplatser handlar AME s arbete i stor utsträckning om individuella coachsamtal där arbetsmarknadskonsulenter planerar för den enskildes stegförflyttning för att öka dess anställningsbarhet. Nora kommun har bestämt på kommunledningsnivå att vara mycket öppen för att bistå med praktikplatser i den egna verksamheten. Men inte sällan visar det sig att en person har intresse av en praktik hos ett privat företag. Dessa företag är många gånger oumbärliga för att personer ska utvecklas än mer. Av den anledningen har vi ett nära samarbete med såväl kommunens egen näringslivsenhet, som med det privata näringslivet. För att stärka samverkan så medverkar vi vid företagsfrukostar och företagsbesök, och vi är med och arrangerar gymnasie-och arbetsmarknadsmässor tillsammans med exempelvis arbetsförmedlingen och näringslivsutvecklare. AME är ansvarig för den feriepraktik som kommunen erbjuder till ungdomar som under året fyller 16 år. Syfte är att stärka individer mot arbetslivet och långsiktigt bidra till lösning av kommunens kompetensförsörjningsbehov. Kommunal vuxenutbildning Inte sällan kopplas vår studie- och yrkesvägledare på, i samband med eller direkt efter, samtal mellan våra arbetsmarknadskonsulenter och enskilda personer. På så vis kan en deltagare snabbt få information om vilka utbildningsmöjligheter som finns. Personen kan erbjudas i stort sett samtliga kurser som finns på gymnasienivå, det mycket tack vare den yrkesvuxsatsning som pågår. Kurserna kan erbjudas fysiskt på plats eller på distans. Det finns ett pågående arbete i kommunen som tar sikte på kompetensförsörjningsbehoven,

8 Sida 8(10) framförallt inom vård och omsorg. Både SYV, arbetsmarknadskonsulenter och arbetsförmedlare arbetar med ett jämställdhetsperspektiv t.ex. genom insatser för att få kvinnor o män att göra otraditionella studieval. Gymnasieskola (IM) Introduktionsprogrammet, IM är det enda gymnasieprogram vi har i Nora. Normalt åker våra gymnasieelever till någon grannkommun för studier på nationella program. De som går IM är givetvis de som inte lyckats nå behörighet till gymnasieskolan, men även ensamkommande barn samt avhoppare från nationella program. För den senare målgruppen finns ett stort behov av att utveckla möjligheter för att dessa personer ska motiveras på olika vis beträffande sin framtid. I samband med detta måste kommunens olika aktörer tillsammans med arbetsförmedlingen bli bättre på att skapa sådana insatser. Se vidare förslag under rubrik Mål samt bilaga 3. Kommunens aktivitetsansvar är uppdelat i två delar. Dels en administrativ del som finns mer centralt i organisationen, dels en operativ del som är kopplad till vuxenlärandeenhetens studie- och yrkesvägledare. Kommunen har ansvar för att: - Inom det kommunala aktivitetsansvaret aktivt arbeta med ungdomar år som avbryter sina studier - Tillhandahålla aktiviteter och arbetsträning kopplat till arbetsförmedlingens avtal. - Tillhandahålla vuxenutbildning på grund-och gymnasienivå. - Tillhandahålla studie och yrkesvägledning för målgruppen AME, försörjningsstödshandläggare, etableringshandläggare och lärare från SFI har återkommande möten för att gemensamt stämma av och hitta förslag på bästa insatserför nyanlända. Det samarbetet gäller fler än den aktuella målgruppen. Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingen ansvarar för att ungdomar får en korrekt arbetsmarknadspolitisk bedömning och därefter erbjuds ett relevant stöd för att komma vidare i sitt arbetssökande alternativt vidare till studier

9 Sida 9(10) Ungdomar ges aktuell information om var de lediga jobben finns samt motiveras att bredda sitt sökområde både yrkesmässigt och geografiskt, vi matchar och anvisar till lediga arbeten. Vi följer upp att ungdomen är aktiv i sitt arbetssökande Arbetsförmedlingen identifierar de ungdomar som har behov av extra stöd, t.ex. personer med funktionsnedsättning för att öka chanserna till arbete. Detta kan ske till exempel genom att koppla in rehabteam som består av socialkonsulent, arbetsterapeut, psykolog för att identifiera och klargöra arbetsförmåga eller funktionsnedsättningar. Vid behov använder vi oss av arbetsprövning för att fastställa arbetsförmåga eller identifiera hinder som kan leda till en anpassning. Ibland erbjuder vi tjänsten SIUS för de sökande som är färdigutredda och behöver extra stöd i sitt arbetssökande för att finna, få och behålla et arbete. Vi kan vid behov ta tillvara möjligheten att använda oss av kompletterande aktör inom stöd o matchning, det finns ett flertal i Nora samt kringliggande kommuner. Det finns också möjlighet för ungdomar att arbetsträna hos Nora kommun. Arbetsförmedlingen har satt av resurs i form av arbetsförmedlare som kan vara med i olika samverkans forum för att nå resultat Vi har möjlighet att erbjuda ungdomar nystartsjobb, lönebidrag, praktik, yrkesintroduktionsanställningar, arbetsmarknadsutbildningar mm för att korta vägen till arbete. I vissa fall erbjuder vi studiemotiverande insatser för ungdomar hos folkhögskolan.

10 Sida 10(10) Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Vi har som mål att en resursperson ska anställas under första kvartalet Resurspersonen ska inom ramen för sin anställning jobba med motiverande insatser, stöttande och vägledande med personer inom hela målgruppen men framför allt med den i Nora stora gruppen ungdomar inom KAA. Arbetet sker på uppdrag av arbetsgruppen. Resurspersonen skall även vara behjälplig med aktiviteter och sysselsättning. Den resurspersonen anställdes inte 2016, men vi ser att behovet har blivit större under höst-16 så det är åter aktualiserat till vår I styrgruppen kommer riktlinjerna upprättas utifrån målen, och i arbetsgruppen kommer arbetsförmedlare och handläggare från kommunen arbeta tillsammans med individplanering, kartläggning och måluppföljning och där kommer även samverkan ske i trepart mellan individ, arbetsförmedlare och kommun. Arbetsgruppen kommer att bjuda in andra aktörer såsom resurser från det mottagningsteam som är på gång att starta upp under våren Mottagningsteamet är en del av samverkansteamet i Norra länsdelen där arbetsförmedling, kommun, försäkringskassan och psykiatrin ingår och de kommer bl.a. att jobba med ungdomar som är i behov av samordnade insatser för att klara sin egen försörjning. Det kan också vara andra berörda samverkansparter såsom SYV vuxenutbildning, SYV högstadiet, ungdomssamordnare, handledare IM samt försörjningsstödshandläggare. Nedan räknas en del ansvarsfördelningar upp, syftet med detta är att förtydliga varandras roller i denna fas av samverkan. Grunden i denna överenskommelse är dock att styrgrupp- och arbetsgrupp kan arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna vi kan för de unga. En handläggarresurs från arbetsförmedlingen kommer att finnas fysiskt på plats i AME s lokaler två gånger i månaden. Detta för att vara tillgänglig för individerna i målgruppen och för samverkansparter. Arbetsförmedlingen avsätter resurser till styrgrupp- och arbetsgrupp. Handläggare i arbetsgruppen kommer att medverka under bl.a. informationsträffar, vid kartläggning av målgruppen och i ett kontinuerligt arbete kring individer i målgruppen.

11 Sida 11(10) Arbetsförmedlingens handläggare och kommunens handledare kommer tillsammans att anordna informationsträffar för ungdomar som kan vara aktuella för utbildningskontrakt eller traineejobb, där syftet är att motivera dem till vidare studier genom att ge information och vägledning. Informationsträffarna kommer hållas i kommunens lokaler. Arbetsförmedlingen identifierar ungdomar med fördjupat behov och använder flera olika insatser tillsammans med utbildningskontrakt och trainee jobb. T.ex. arbetsträning/prövning, praktik, förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildningar. Personal från Arbetsförmedlingen gör överenskommelser gällande praktik och arbetsträning. AME avsätter personal- och lokalresurser för samverkans arbete inom överenskommelsen. Handläggare och chef kommer arbeta i styrgrupp- och arbetsgrupp. Handläggare i arbetsgruppen kommer att medverka under bl.a. informationsträffar, vid kartläggning av målgruppen och i ett kontinuerligt arbete kring individer i målgruppen. Kommunens Arbetsmarknadsenhet kommer fungera som samordnare av de insatser som bedrivs inom kommunens verksamheter. Kommunen är behjälplig med arbetsgivarkontakter när det gäller praktik, traineejobb och utbildningskontrakt. Nora kommun tillhandahåller studie- och yrkesvägledning samt gymnasiekurser efter ungdomarnas individuella behov. Arbetsförmedlingen och kommun kommer medverka under företagsfrukostar i kommunen för att verka för ett utökat samarbete med näringslivet. AME och AF etablerar en samverkan med kommunens ungdomssamordnare samt handledarna/lärarna på IM. Kommunen är fortfarande ansvarig för ungdomar år, men arbetsförmedlingen kommer vara med som en diskussionspart. AF informerar åk 9 inför gymnasievalet sker det på den lokala arbetsmarknadsmässan i februari. Tid och plats för information kan variera.

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten:

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Sida 1 av 5 Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknadsenheten är organiserad inom Tillväxt och utveckling.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Parter Ljusnarsbergs kommun, organisationsnummer 212000-1959 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer 201200-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt

Läs mer

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Sida 1 av 8 Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 5. Lokal modell 5.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet, Nora

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Parter Arbetsförmedlingen Hallsberg 202100-2114 Kumla kommun 212000-1975 Syfte Att genom samverkan, utifrån

Läs mer

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun,

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, 2016-12-14 Parter Norsjö kommun, organisationsnummer 212000-2858 Skellefteå

Läs mer

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Sida 1 av 9 Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 5. Lokal modell 5.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet, Nora

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Överenskommelse inom Dua

Överenskommelse inom Dua Överenskommelse inom Dua (reviderat förslag 2016 12 19) Parter Lekebergs kommun org. nummer: 21 2000-2981 Arbetsförmedlingen Hallsberg, org. nummer: 20 2100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan.   mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016). 1(9) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/kommunmapp mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Gruppen nyanlända ungdomar behöver vi kartlägga ytterligare inom ramen

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Trollhättans Stad och Arbetsförmedlingen i Trollhättan om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2017 1 1. Bakgrund I december

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Parter Nordanstigs kommun 212000-2312 Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland Hälsinglands utbildningsförbund 222000-3111 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3 Brev Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen i Åmål har identifierat verksamheter samt behov

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i Sandvikens Kommun Reviderad MAJ 2016 Revidering av Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslösheten i Sandvikens kommun DUA-arbetet har överlag

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 1 (12) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arbetsförmedlingen, Trelleborgs kommun och Skurups kommun 2015-11-30 2 (12) Innehåll Verksamheter och insatser inom respektive identifierat fokusområde... 3 Insatskarta...

Läs mer

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket)

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket) Målgrupp bilaga 1 Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen i Surahammar/Hallstahammar har gemensamt gjort kartläggningar (2015) för att få ett grepp om målgruppens storlek samt att försöka kartlägga vilka

Läs mer

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1 Kartläggning av unga i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Innehållsförteckning Utbildning...2 Grundskolan - slutbetyg årskurs 9...2 Grundskolan -

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument reviderad 20161221 KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39

Läs mer

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Beskrivning av hur verksamheterna i samverkan ska bedrivas och organiseras på lokal nivå. Så arbetar Arbetsförmedlingen med nyanländas etablering Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för att personer

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE angående utökat samarbete enligt kriterier DUA Unga till arbete (Reviderad )

ÖVERENSKOMMELSE angående utökat samarbete enligt kriterier DUA Unga till arbete (Reviderad ) ÖVERENSKOMMELSE angående utökat samarbete enligt kriterier DUA Unga till arbete (Reviderad 2019-04-01) Parter Tjörns kommun (212000-1306) Orust kommun (212000-1314) Arbetsförmedlingen Stenungsund (202100-2114)

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen Söderhamn angående ungdomssamverkan.

Lokal överenskommelse mellan Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen Söderhamn angående ungdomssamverkan. Lokal överenskommelse mellan Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen Söderhamn angående ungdomssamverkan. Parter Söderhamns kommun organisationsnummer 212 000-2353 Arbetsförmedlingen i Söderhamn organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument SWECO STRATEGY KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se

Läs mer

Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. ÖVERENSKOMMELSE Parter Forshaga kommun 212000-1819 Arbetsförmedlingen Forshaga 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Att

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Överenskommelse Parter Eslövs kommun, 212000-1173. Arbetsförmedlingen i Eslöv, 202100-2114. Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Den

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Innehållsförteckning Bilaga 3 VERKSAMHET I SAMVERKAN FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETER I SAMVERKAN Projekt Nollvision... sid.2 Ungdomsnätverket... sid.2 Handläggarträffar Ungdom...

Läs mer

1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Sektionschef AME Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning...4 Inledning...4 Lagstiftning

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Sedan våren/sommaren 2015 har Svalövs kommun påbörjat ett samarbete med Landskrona stad inom ramen för LUST (Landskrona Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 2. Befintlig verksamhet. Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 2. Befintlig verksamhet. Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun Bilaga 2 Befintlig verksamhet Arvidsjaurs kommun 2015-11-27 1 Innehåll Befintlig verksamhet 3-4 AME:S verksamhet.. 5 IFO.... 5-6 Arbetsförmedlingen. 6 Skolan. 7 2 Idag arbetar utifrån

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arvidsjaurs kommun 2015-11-27 1 Innehåll Samverkan.. 3 Organisation.. 4 Samverkan i projektform. 4 Ansvarsfördelning. 5 Budget 5 Tillgång till relevant

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Livets skola, eller livet efter skolan?

Livets skola, eller livet efter skolan? Livets skola, eller livet efter skolan? Duas sammansättning och organisation Inrättades dec 2014, arbetar tom feb 2021 Delegation består av företrädare för Arbetsförmedlingen, SKL, Försäkringskassan, Skolverket,

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-05-02 237 Status: reviderad ks 2018-11-13 415 Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Revidering av LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kiruna kommun, Arbetsförmedlingen, Lapplands gymnasium, Lapplands Lärcentra & Malmfältens Folkhögskola Lokal överenskommelse om samverkan för ungdomar 16-24 år Sverige

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 1 av 10 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 3 B Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 2 av 10 1. Inledning

Läs mer

Lokal modell Örkelljunga kommun

Lokal modell Örkelljunga kommun Lokal modell Örkelljunga kommun» En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Bilderna nedan visar kompetensförsörjningsbehovet i Örkelljunga. Arbetsförmedlingens prognosundersökning,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. ÖVERENSKOMMELSE Parter Sala Kommun 212 000-2098 Arbetsförmedlingen i Sala 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Att Sala

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Mellan Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att minska ungdomsarbetslösheten

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Mellan Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att minska ungdomsarbetslösheten LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Mellan Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att minska ungdomsarbetslösheten Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Sinderstalpsvägen 1 Dalkarlshyttan

Läs mer

UNGA SOM VARKEN STUDERAR ELLER ARBETAR. Kartläggning Sollentuna januari Gögüs Dincer Karlqvist

UNGA SOM VARKEN STUDERAR ELLER ARBETAR. Kartläggning Sollentuna januari Gögüs Dincer Karlqvist UNGA SOM VARKEN STUDERAR ELLER ARBETAR Kartläggning Sollentuna januari 2018 Gögüs Dincer Karlqvist Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod och avgränsning...

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bakgrund till lokal överenskommelse Gnosjö hade höga siffror för ungdomsarbetslösheten i februari 2015. En handläggare på Arbetsförmedlingen fick därför i uppdrag att arbeta specifikt mot målgruppen unga

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: SID 1(13) Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD Lokala kompetensförsörjningsbehovet: Arbetsförmedlingens kartläggning av målgruppens behov visar att en stor andel av etableringssökande i Sundbybergs

Läs mer

ESF-projekt Samstart Skype möte

ESF-projekt Samstart Skype möte ESF-projekt Samstart Skype möte 190523 Utlysning med inriktning fast etablering på arbetsmarknaden av unga funktionsnedsatta Bidra till att modeller utarbetas och/eller strukturer utvecklas med syfte att

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Bilaga 2 Hur arbetet ska organiseras och bedrivas 2.1 Beskriv verksamheten i samverkan - en sammanhållen process

Bilaga 2 Hur arbetet ska organiseras och bedrivas 2.1 Beskriv verksamheten i samverkan - en sammanhållen process Bilaga 2 Hur arbetet ska organiseras och bedrivas 2.1 Beskriv verksamheten i samverkan - en sammanhållen process Samarbetet mellan parterna avseende denna överenskommelse sker i följande former: En styrgrupp

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Samverkan gällande unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Inledning Det finns sedan tidigare, och inom ramen för DUA, en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o 1 (7) ARBETE & FÖRSÖRJNING Maria Nässing Samordnare DUA - Sala 2017-01-12 BILAGA 3.1 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\Arbetsmarknad\DUA\Operativa gruppen\rutin och flödesschema\dua_överenskommelse_bilaga

Läs mer

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ Innehållsförteckning Organisering av samverkan utifrån överenskommelse 1 Budget och personella resurser för samverkan 1-2 Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna 2 Övergripande

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten (AME) Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan

Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan KS.2018.0057 2018-02-26 Annie Niubó 076-723 40 10 Annie.Niubo@eslov.se Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan Överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering innebär att Eslövs kommun,

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Silvija Mehrstam Verksamhetsamordnare Västra Götaland

Silvija Mehrstam Verksamhetsamordnare Västra Götaland 181016 Silvija Mehrstam Verksamhetsamordnare Västra Götaland Arbetsförmedlingens uppdrag Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom

Läs mer