Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden"

Transkript

1 Sida 1 av 8 Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 5. Lokal modell 5.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet, Nora Kommun: Siffrorna för det uppskattade behovet av ny arbetskraft inom yrkesgrupperna är baserade på statistik över avslutade anställningar från tidigare år samt uppgifter över hur många medarbetare per yrkesgrupp som fyller 65 år de kommande åren samt samtal med chefer i verksamheterna. Under sommaren 2017 skrevs 117 anställningsavtal för sommarvikarier inom vården. Vården söker alltid i första hand undersköterskor men på grund av bristen på utbildade undersköterskor anställs outbildad personal som timvikarier och på visstidsanställningar. Att arbeta som vårdbiträde på timme eller på längre vikariat kan vara en bra väg in på arbetsmarknaden. Det ger en inkomst och förhoppningsvis väcker det ett intresse för att utbilda sig till undersköterska. Bedömningen är att det under de kommande två åren kommer behöva tillsättas stora mängder visstidsanställningar inom främst vården i Nora och att personer med personlig lämplighet för att arbeta inom vården och tillräckliga kunskaper i svenska kommer ha möjlighet att arbeta som timvikarie och visstidsanställd inom kommunen. Kommunens förhoppning är sedan att så många som möjligt väljer att vidareutbilda sig till undersköterska eftersom det krävs för tillsvidareanställning inom äldreomsorgen. 17 personer som idag arbetar som Uska/vårdbiträde kommer under perioden fylla 65 år och gå i pension. Tjänsterna inom skola och förskola är inte alls lika många. Inom förskolan så arbetar outbildad personal som vikarier men för att få en tillsvidareanställning behövs utbildning som barnskötare eller förskolelärare. Tidigare har det funnits ett politiskt beslut om att fördelningen mellan andelen förskollärare och barnskötare i Nora kommun ska vara 70 % - 30 %. Nyligen har ett nytt beslut fattats som gör det möjligt att gå ner till 50 % förskollärare om det inte går att rekrytera på grund av kompetensbrist. Då har förskolecheferna möjlighet att istället fylla på med annan kompetens vilket kan vara barnskötare, pedagoger, beteendevetare eller socionomer. Elevassistenter och fritidsledare är mycket små yrkesgrupper. Viss personalomsättning är möjlig men ingen av medarbetarna fyller 65 inom de närmaste åren och ingen har heller sagt upp sig. Tillsatta tillsvidare anställningar i Nora Kommun 2017: 47 Undersköterskor och 8 barnskötare (Inga fritidsledare, vårdbiträden och elevassistenter.)

2 Sida 2 av 8 Behov av rekrytering till Nora Kommun: Undersköterskor på kort sikt: (2år) 15 st. Krav Undersköterskeutbildning Barnskötare på kort sikt: (2 år) 3 st. Krav barnskötarutbildning Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet, AF Enligt analytiker Maria Håkansson, Arbetsförmedlingen, bedöms sysselsättningen i Örebro län att öka med 2600 personer till slutet av Enligt arbetsförmedlingens prognos för riket så är bristen av kvalificerad arbetskraft fortfarande hög och behovet fortsatt stort inom bl.a. pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård, data/it, bygg- och anläggningsbranschen samt transportbranschen. På topplistan över branscher med rekryteringsbehov återfinns främst yrken som kräver gymnasieexamen eller högre utbildning. Då tillgången på utbildad arbetskraft minskar blir vägledning och motivation till utbildning som leder till jobb mycket viktig. Samtidigt har det blivit lättare att få jobb för fler yrkesgrupper, till exempel inom administration, när arbetsgivaren söker nya medarbetare för att avlasta och komplettera personal inom bristyrken. Sari Harju, chef för arbetsförmedlingen Örebro län, berättar att arbetsförmedlingen effektiviserar och påskyndar valideringen av nyanländas utbildning och erfarenheter och intensifierar arbetsgivarkontakterna för att finna lösningar kring matchning och företagens behov. Inskrivna på arbetsförmedlingen tillhörande målgruppen: Statistik, Nora kommun, januari 2018 Alla Kvinna Man Arbetslöshet i % Totalt 7,8 6,6 8,8 Totalt, utrikesfödda 31,5 26,2 36,8 Ungdomar (18-24 år) 8,8 6,3 11,0 Utrikesfödda ungdomar 36, ,9 Totalt antal personer i målgruppen för DUNA Varav öppet arbetslösa och i program hos AF i åldern år i åldern år i åldern 50+ år med registrerad funktionsnedsättning Utbildningsnivåer (öppet arbetslösa och i program) saknar formell utbildning förgymnasial utbildning gymnasial utbildning eftergymnasial utbildning

3 Sida 3 av Kartläggning och analys av målgruppens sammansättningar och behov, AF: På Arbetsförmedlingen finns totalt 224 inskrivna personer, som omfattas av DUNA i Nora kommun. De som är öppet arbetslösa eller inskrivna i program hos Arbetsförmedlingen är 151 st. Av dessa är 122 personer nyanlända (varav 15 personer nyanlända ungdomar) samt 29 personer är ungdomar som inte tillhör målgruppen nyanlända. Av den totala målgruppen för DUNA i Nora kommun, saknar 100 personer en gymnasieutbildning och bedöms därmed som kortutbildade. Antalet personer som saknar gymnasieutbildning kan vara fler, eftersom Arbetsförmedlingen ännu inte kunnat validera alla uppgifter om utbildning som personerna själva lämnat. Identifiering av målgrupp i behov av insats i form av lokala jobbspår. Totalt har 90 personer ur den totala målgruppen bedömts vara i behov av insatser i form av de lokala jobbspåren. Analysen visar att 34st i nuläget har intresse inom spåret skola/förskola och 13st inom spåret vård/omsorg. Övriga 43st tillhör spåret kortutbildade, vilket innebär att de är i behov av annan insats. Skola/förskola Vård/omsorg Totalt Varav Kvinnor 25 7 Män år år år 3 1 Kortutbildade Totalt 43 Varav Kvinnor 26 Män 17 Saknar formell grundläggande utbildning 9 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 18 Förgymnasial utbildning 9(10)år 10 Gymnasial utbildning 4 Eftergymnasial utbildning kortare än 2år 1 Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 Forskarutbildning 0

4 Sida 4 av 8 Kartläggning och analys av målgruppens sammansättning och behov, Försörjningsstöd: November 2017 fanns 10 ungdomar i åldrarna år aktuella för försörjningsstöd, varav 6 stycken bedöms vara aktuella för insats inom DUNA. Samma månad fanns i gruppen försörjningsstöd flykting 40 personer i åldrarna år som var aktuella för försörjningsstöd, varav 27 bedöms vara aktuella för insats inom DUNA. Flertalet av individerna som är kartlagda från försörjningsstöd tillhör målgruppen utrikesfödda och kortutbildade, dvs. de saknar en formell grundläggande utbildning eller har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Flera är väldigt språksvaga och har inte kunnat slutföra SFI. Deras behov av utbildning och individanpassad sysselsättning som stärker förutsättningarna till etablering i samhället och på den svenska arbetsmarknaden är stort. Med tanke på detta så deltar Nora Kommun i ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden och innefattar samverkan med 9 kommuner i Örebro län. Antalet unga (16-19 år) som kommunen har i sitt aktivitetsansvar: 93 personer. 21,5% av dem har genomgått fullständigt gymnasium utan examensbevis. Ungdomar med arbete i Nora Kommun: (avser september 2017) 131 ungdomar år fick lön utbetald avseende kommunalt arbete. 35 av dessa var månadsanställda och 96 var timanställda.

5 Sida 5 av Verksamhet i samverkan Befintligt samarbete: Nora kommun och Arbetsförmedlingen samarbetar genom regelbundna möten kring individers behov och vidare planering. I dessa möten träffas vid olika tillfällen bl.a. arbetsförmedlare, arbetsmarknadskonsulenter, SFI-lärare, Komvuxlärare, integrationshandläggare, studie- och yrkesvägledare samt socialsekreterare. I dessa möten diskuteras samplanering och hur vi kan använda våra gemensamma resurser för att hjälpa individen vidare. Förslag på insatser kan vara praktik/arbetsträning, vägledning, utbildning, integrationsskapande insatser, kontakt med specialist på arbetsförmedlingen och olika typer av anställningsstöd. Det finns en styrgrupp gällande DUNA-överenskommelse. Där ingår rektor för vuxenlärandeenheten, chef för arbetsmarknadsenheten (AME), försörjningsstöd samt sektionschef på arbetsförmedlingen. Styrgruppen ansvarar för att sätta och mål och riktlinjer och sedan ge uppdrag till arbetsgruppen. Styrgruppens uppgift är också att utvärdera, utveckla och revidera nuvarande överenskommelse och gemensamma arbetsmetoder. I arbetsgruppen ingår arbetsmarknadskonsulenter från AME, studie- och yrkesvägledare från vuxenlärandeenheten, försörjningsstödshandläggare samt arbetsförmedlare. Arbetsgruppen jobbar aktivt med att utforma individuella lösningar för målgruppen och ska till styrgruppen skicka signaler om hinder och möjligheter i samverkan. Därtill adjungeras handläggare från samverkansaktörer såsom resurser från mottagningsteamet. Mottagningsteamet är en del av samverkansteamet i Norra länsdelen där arbetsförmedling, kommun, försäkringskassan och psykiatrin ingår och de jobbar bl.a. med ungdomar som är i behov av samordnade insatser för att klara sin egen försörjning. Det kan också vara andra berörda samverkansparter såsom ungdomssamordnare, handledare IM samt integrationsenheten. Arbetsförmedlingen identifierar sökanden som tillhör målgruppen för den utökade överenskommelsen där nu även nyanlända innefattas, och använder sig av insatser såsom utbildningskontrakt, arbetsträning/prövning, praktik, förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsförmedlingen och kommunen har överenskommelser gällande praktik, arbetsträning och jobbcoachning. Kommunens arbetsmarknadsenhet är samordnare av de insatser som bedrivs inom kommunens verksamheter och är behjälplig med arbetsgivarkontakter när det gäller praktik, utbildningskontrakt, extratjänster eller andra av arbetsförmedlingen lönesubventionerade anställningar.

6 Sida 6 av 8 Nora kommun tillhandahåller studie- och yrkesvägledning. Arbetsförmedlingen och kommun medverkar i företagsfrukostar i kommunen för att verka för ett utökat samarbete med näringslivet. AME och AF har en etablerad samverkan med kommunens ungdomssamordnare samt handledarna/lärarna på IM. Kommunen har ett aktivitetsansvar för de ungdomar år som saknar gymnasieexamen. Det innebär att kommunen står för kartläggning och aktivitet men arbetsförmedlingen kan vara med som en diskussionspart. Tidig insats kan vara ett alternativ för att påskynda vägen till egen försörjning. I det här fallet betyder det praktisk insats av kommunen innan garantierna träder in. Framtida utvecklat samarbete Under 2018 fortsätter befintlig samverkan (beskriven ovan). Fokus för den fördjupade samverkan är kartläggning och insatser enligt de tre lokala jobbspåren. Arbetsgruppen för DUNA har gjort en första kartläggning och identifierat personer som är aktuella för insats. Nästa steg är att komma vidare mot att påbörja insatser, utvärdera och följa upp resultat. Kartläggning kommer att göras kontinuerligt då nya personer bedöms bli aktuella för insats. Sådan kartläggning görs av alla berörda parter (socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen). En djupare kartläggning och analys genomförs i slutet av 2018, i samband med revidering. I samverkan kommer kommunen och Arbetsförmedlingen verka för att de nyanlända ungdomarna får ta stor del av insatser, exempelvis feriepraktik då de tillhör särskilt utsatt grupp.

7 Sida 7 av Individprocessen Modul 1: Etableringssamtal, etableringsprogram sker parallellt med: Modul 2: 0-7 månader: SFI i kombination med samhällsorientering och arbetsmarknadsnära insatser såsom validering av betyg och yrkeskunskaper. Matchning mot ett yrke och ge underlag för val av spår. Modul 3: 7-24 månader: SFI i kombination med studiebesök och praktik för att få inblick i kommunens verksamheter. Jobbcoachning, fortsatt validering av betyg och yrkeskunskaper. Arbetsplatsbesök, vägledning och utbildningsinformation. Matchning mot extratjänst/introduktionsarbete. 5.5 De tre lokala spåren 1. Bristyrket vård och omsorg: Praktik i kombination med studier, extratjänst/introduktionsjobb ev. i kombination med SFI och/eller andra studier. Alt. studiestartsstöd i kombination med arbete eller praktik. Anmälan och inskrivning i vår lokala vikariepool. Timvikarie/kortidsvikariat. Mål: Yrkesvux: Omvårdnadsutbildning. Enstaka kurser eller helt program. Hel/deltid. Distans eller platsförlagd. CSN och/eller studiestartsstöd 2. Bristyrket förskola, skola. Praktik i kombination med studier, extratjänst/introduktionsanställning i kombination med SFI och/eller andra studier. Alt. Studiestartsstöd i kombination med arbete eller praktik. Anmälan och inskrivning i vår lokala vikariepool. Timvikarie/korttidsvikarie. Mål: Yrkesvux : Barnskötarutbildning. Enstaka kurser eller helt program. Hel/deltid. Distans eller platsförlagd. CSN och/eller studiestartsstöd. 3. Kortutbildade: Att genom vägledning styras mot studier för att rustas och bli anställningsbar. För mer resurssvaga individer finns enklare datautbildning, studiebesök och praktik. *All-in projektet kommer in som stöd med aktiviteter som främjar språkutveckling och samhälls-/arbetsmarknad- och entreprenörskunskap. Ett delmål kan vara arbete inom kommunala verksamheter med stöd från AF. För unga: Extra handgripligt stöd med avstämning och uppföljningar till de unga som inte har en fullföljd gymnasieutbildning i syfte att påbörja studier och nå gymnasieexamen för att senare etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen kan kombineras med praktik och ett verktyg kan vara utbildningskontrakt. För personer under 20 år gäller KAA, en reguljär verksamhet inom kommunen.

8 Sida 8 av 8 *Projektet All In Syftar till att öppna upp nya vägar till arbete, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Projektet utgår från individens förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden och har fokus på arbete och utbildningsinsatser som leder till egen försörjning. Projektet riktar sig bland annat till nyanlända som inte deltar i/fullföljer etableringsprogrammet. Samtliga deltagare i projektet All-In kommer att anvisas från försörjningsstöd AME vägleder och stöttar vid behov under hela tiden som en praktik eller en subventionerad anställning pågår. 5.6 Unga och unga nyanlända, år, utan fullföljd gymnasieutbildning Under 2018 ska SYV, AME, ungdomssamordnare och arbetsförmedlare uppdatera rutiner och arbetssätt kring individer inom Introduktionsprogrammet samt det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är att stötta ungdomar till att fullfölja en gymnasieutbildning och att etablera sig på arbetsmarknaden, samt fånga upp ungdomar som är utan aktivitet. Vägledning, motiverande insatser, praktik mm kan erbjudas vid behov.

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Sida 1 av 9 Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 5. Lokal modell 5.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet, Nora

Läs mer

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Sida 1(10) Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Parter: Nora Kommun, organisationsnummer 212000-2007 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten:

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Sida 1 av 5 Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknadsenheten är organiserad inom Tillväxt och utveckling.

Läs mer

Lokal modell samverkan Ekerö kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal modell samverkan Ekerö kommun och Arbetsförmedlingen Lokal modell samverkan Ekerö kommun och Arbetsförmedlingen En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet. Både kommunen och arbetsförmedlingen har tagit fram kartläggningar på

Läs mer

Bilaga 1: Lokal modell för fördjupad samverkan kring unga, nyanlända (inklusive unga nyanlända) och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden

Bilaga 1: Lokal modell för fördjupad samverkan kring unga, nyanlända (inklusive unga nyanlända) och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden 2018-02-25 1 (6) Bilaga 1: Lokal modell för fördjupad samverkan kring unga, nyanlända (inklusive unga nyanlända) och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden Parter: Arbetsförmedlingen 202100-2114 Höörs kommun

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD Lokala kompetensförsörjningsbehovet: Arbetsförmedlingens kartläggning av målgruppens behov visar att en stor andel av etableringssökande i Sundbybergs

Läs mer

Bilaga 2 Hur arbetet ska organiseras och bedrivas 2.1 Beskriv verksamheten i samverkan - en sammanhållen process

Bilaga 2 Hur arbetet ska organiseras och bedrivas 2.1 Beskriv verksamheten i samverkan - en sammanhållen process Bilaga 2 Hur arbetet ska organiseras och bedrivas 2.1 Beskriv verksamheten i samverkan - en sammanhållen process Samarbetet mellan parterna avseende denna överenskommelse sker i följande former: En styrgrupp

Läs mer

Lokal modell Örkelljunga kommun

Lokal modell Örkelljunga kommun Lokal modell Örkelljunga kommun» En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Bilderna nedan visar kompetensförsörjningsbehovet i Örkelljunga. Arbetsförmedlingens prognosundersökning,

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering

Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering INNEHÅLL LOKAL MODELL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 2 KARTLÄGGNING OCH ANALYS... 3 2.1 Kompetensförsörjningsbehovet i offentlig och privat sektor...

Läs mer

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering Bilaga DUA Statsbidrag 2017:01 Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering Lokal modell 1 Innehåll 1. Kartläggning och analys.3 2. Beskrivning av hur verksamheten i samverkan ska bedrivas

Läs mer

Bilaga 1 Lokal modell för samverkan om nyanländas etablering

Bilaga 1 Lokal modell för samverkan om nyanländas etablering 2018-02-26 Dnr AVN 2017/0109-6 106 Bilaga 1 Lokal modell för samverkan om nyanländas etablering Mellan Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen 2 (17) Innehåll Inledning... 3 Kartläggning och analys...

Läs mer

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Parter Arbetsförmedlingen Hallsberg 202100-2114 Kumla kommun 212000-1975 Syfte Att genom samverkan, utifrån

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan.   mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016). 1(9) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/kommunmapp mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Lokal modell. Ängelholms kommun

Lokal modell. Ängelholms kommun Lokal modell Ängelholms kommun Innehållsförteckning Lokal modell 1 Ängelholms kommun 1 En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet 2 En kartläggning och en analys av målgruppens

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Samverkanskoordinator

Samverkanskoordinator PROJEKTUPPDRAG Sida 1(7) Version Projektnr Arbetsmarknadsenheten Tommy Berglund, 0240-565461 tommy.berglund@ludvika.se Projektnamn Syfte Verka för ett bättre samarbete mellan och näringslivet och få fler

Läs mer

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Beskrivning av hur verksamheterna i samverkan ska bedrivas och organiseras på lokal nivå. Så arbetar Arbetsförmedlingen med nyanländas etablering Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för att personer

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o 1 (7) ARBETE & FÖRSÖRJNING Maria Nässing Samordnare DUA - Sala 2017-01-12 BILAGA 3.1 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\Arbetsmarknad\DUA\Operativa gruppen\rutin och flödesschema\dua_överenskommelse_bilaga

Läs mer

Lokal modell för samverkan om nyanländas etablering. Mellan Valdemarsviks kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal modell för samverkan om nyanländas etablering. Mellan Valdemarsviks kommun och Arbetsförmedlingen Lokal modell för samverkan om nyanländas etablering Mellan Valdemarsviks kommun och Arbetsförmedlingen Inledning Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) arbetar för att främja utvecklingen av

Läs mer

Lokala jobbspår. Bilaga till lokal modell för fördjupad samverkan om nyanlända på Gotland

Lokala jobbspår. Bilaga till lokal modell för fördjupad samverkan om nyanlända på Gotland Lokala jobbspår Bilaga till lokal modell för fördjupad samverkan om nyanlända på Gotland Lokalt jobbspår Korttidsutbildade Längd: ca 1-2 år Ansvarig kontaktperson Rektor vuxenutbildning Region Gotland

Läs mer

Lokal modell för fördjupad samverkan

Lokal modell för fördjupad samverkan Bilaga till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Lokal modell för fördjupad samverkan 1.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Överenskommelse Parter Eslövs kommun, 212000-1173. Arbetsförmedlingen i Eslöv, 202100-2114. Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Den

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan

Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan KS.2018.0057 2018-02-26 Annie Niubó 076-723 40 10 Annie.Niubo@eslov.se Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan Överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering innebär att Eslövs kommun,

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Gruppen nyanlända ungdomar behöver vi kartlägga ytterligare inom ramen

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Parter Ljusnarsbergs kommun, organisationsnummer 212000-1959 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer 201200-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt

Läs mer

Bilaga: Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Bilaga: Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2018-02-20 Bilaga: Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-02-20 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet

Läs mer

Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering

Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering 2018 Lokal modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering INNEHÅLL LOKAL MODELL 1 KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSBEHOVET 4 1.1 Kompetensförsörjningsbehovet i offentlig och privat

Läs mer

Överenskommelse inom Dua

Överenskommelse inom Dua Överenskommelse inom Dua (reviderat förslag 2016 12 19) Parter Lekebergs kommun org. nummer: 21 2000-2981 Arbetsförmedlingen Hallsberg, org. nummer: 20 2100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala

Läs mer

Livets skola, eller livet efter skolan?

Livets skola, eller livet efter skolan? Livets skola, eller livet efter skolan? Duas sammansättning och organisation Inrättades dec 2014, arbetar tom feb 2021 Delegation består av företrädare för Arbetsförmedlingen, SKL, Försäkringskassan, Skolverket,

Läs mer

1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Sektionschef AME Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning...4 Inledning...4 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 13 mars 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är betydande,

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Lokal modell för fördjupad samverkan för ungas och nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Lokal modell för fördjupad samverkan för ungas och nyanländas etablering på arbetsmarknaden Lokal modell för fördjupad samverkan för ungas och nyanländas etablering på arbetsmarknaden 1 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet....

Läs mer

Bilaga 1 DUA-nyanlända Bakgrund och ambition

Bilaga 1 DUA-nyanlända Bakgrund och ambition Af 00008_1.0_(2015-12-10, AF2000) Bilaga 1 DUA-nyanlända Bakgrund och ambition Version 1.0 Fotograf: Werner Nystrand 1 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund till överenskommelsens innehåll... 2 1.2 Målgrupper

Läs mer

Dnr. Kon 2017/110 Nationella perspektiv på vuxenutbildning

Dnr. Kon 2017/110 Nationella perspektiv på vuxenutbildning RAPPORT 1 (7) 2017-11-21 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/110 Nationella perspektiv på vuxenutbildning 1. Sammanfattning Regeringens intentioner om att öka sysselsättningen, främst för individer som står

Läs mer

Bilaga till överenskommelse gällande DUA nyanlända. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun.

Bilaga till överenskommelse gällande DUA nyanlända. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun. 1 (11) 2018-01-31 Bilaga till överenskommelse gällande DUA nyanlända. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun. 2 (11) Innehåll 1 Kartläggning... 3 2. Målsättning...

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer

Dokumentationsmall för genomförande av nämndbesök inom arbetsmarknad och integration 2018/19

Dokumentationsmall för genomförande av nämndbesök inom arbetsmarknad och integration 2018/19 Dokumentationsmall för genomförande av nämndbesök inom arbetsmarknad och integration 2018/19 Besöken genomförs av två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen samt av en tjänsteperson

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 1 (12) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arbetsförmedlingen, Trelleborgs kommun och Skurups kommun 2015-11-30 2 (12) Innehåll Verksamheter och insatser inom respektive identifierat fokusområde... 3 Insatskarta...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsläget Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april 2016 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 2005 2006 2007 2009 2011 2005 2006 2007 2009 2011 Sverige har relativt hög arbetslöshet jämfört

Läs mer

Ung Vägledning/Unga Vuxna

Ung Vägledning/Unga Vuxna Ung Vägledning/Unga Vuxna Uppsökande 20-24 år och UngKOMP Helena Risholm och Leena Cronelöv Studie- och yrkesvägledare Kompetenscentrum 2017-05-02, reviderad 2017-05-11 Uppdrag/Mål Uppsökande 20-24 år

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Kvalitetssäkrad inkludering verksamhet och organisation

Kvalitetssäkrad inkludering verksamhet och organisation Kvalitetssäkrad inkludering verksamhet och organisation Annika Bergman Samverkansansvarig KIVO nationellt, Hudiksvalls kommun annika.bergman@hudiksvall.se 070-191 46 63 Per Iversen Kompetensförsörjningsstrateg

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

Lokala jobbspår och Sfi-Bas i Nacka

Lokala jobbspår och Sfi-Bas i Nacka Lokala jobbspår och Sfi-Bas i Nacka Alexandra Pihl, Processutvecklare Arbets- och företagsenheten Jen Holmberg, biträdande rektor Vuxenutbildningen, Arbets- och företagsenheten NACKA VÄXER FÖR FLER Var

Läs mer

Stockholms stad satsar på språk och arbete i samverkan med arbetsgivare. The Capital of Scandinavia

Stockholms stad satsar på språk och arbete i samverkan med arbetsgivare. The Capital of Scandinavia Stockholms stad satsar på språk och arbete i samverkan med arbetsgivare The Capital of Scandinavia Budget 2018 Samarbetet med det privata näringslivet och andra externa aktörer ska utökas under samordningen

Läs mer

Kompetenscenter. på vägen till egen försörjning. Malin Goldkuhl, Samordnare Kompetenscenter Hisingen

Kompetenscenter. på vägen till egen försörjning. Malin Goldkuhl, Samordnare Kompetenscenter Hisingen Kompetenscenter på vägen till egen försörjning Malin Goldkuhl, Samordnare Kompetenscenter Hisingen Yrkande 2012-11-14 (S, V, MP) Den nya organisationen ska vara en resurs som utvecklar och erbjuder åtgärder

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ Innehållsförteckning Organisering av samverkan utifrån överenskommelse 1 Budget och personella resurser för samverkan 1-2 Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna 2 Övergripande

Läs mer

Lokal modell Landskrona Stad och Arbetsförmedlingen

Lokal modell Landskrona Stad och Arbetsförmedlingen Lokal modell Landskrona Stad och Arbetsförmedlingen Lokal modell Landskrona Stad Den lokala modellen i Landskrona bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad Landskrona, Individ och Familjeförvaltningen,

Läs mer

Överenskommelse DUA Jönköping

Överenskommelse DUA Jönköping Överenskommelse DUA Jönköping Del 1. Kartläggning och analys 1.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Industrin behöver väldigt mycket arbetskraft. Trenden är att alla arbeten

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter

Arbetsmarknadsutsikter Arbetsmarknadsutsikter Dalarnas län, våren 2018 2018-06-13 Jan Sundqvist öjdpunkterna i vårens prognos ögkonjunkturen biter sig fast o men allt fler tecken på avmattning. Stark global handel gynnar tillväxten

Läs mer

Regeringens satsningar på nyanländas etablering

Regeringens satsningar på nyanländas etablering Regeringens satsningar på nyanländas etablering Statssekreterare Anders Kessling Tylösand 22 maj 2018 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Effektiv användning av tid fokus på jobb ETABLERINGS- INSATSER SUBVENTIONERAD

Läs mer

Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Stödmaterial för framtagande av en överenskommelse om fördjupad samverkan och utformning av en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning och analys

Bilaga 1 Kartläggning och analys Bilaga 1 Kartläggning och analys 1.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Arbetsförmedlingen genomför prognosintervjuer två gånger om året med både privata och offentliga

Läs mer

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Innehåll 1. Målgruppens sammansättning 2 2. Lagändringar 3 3. Insatser för målgruppens behov 4 3.1 Gymnasieskola 4 3.2 Ung framtid 5 4.

Läs mer

Analys av lokala kompetensbehov

Analys av lokala kompetensbehov Analys av lokala kompetensbehov Behov av rekrytering (ungefärligt antal) Bransch Kort sikt Lång sikt Yrke/ arbetsställe Förkunskapskrav Arbetsgivare Bransch 1 50 130 Vård och omsorg Ej fastställda Kommun

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Relativ arbetslöshet (i relation till antalet personer i arbetskraften) för utrikes födda boende i Sandviken i januari Kvinnor Män Kvinnor Män

Relativ arbetslöshet (i relation till antalet personer i arbetskraften) för utrikes födda boende i Sandviken i januari Kvinnor Män Kvinnor Män Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Statistik målgruppen i Sandviken I januari 2018 uppgick det totala antalet arbetslösa, samtliga åldrar och kategorier, i Sandviken till 2 539, varav 418 var ungdomar

Läs mer

DUA:s modell framtagen av Solna stad och Arbetsförmedlingen Solna/Sundbyberg/Ekerö

DUA:s modell framtagen av Solna stad och Arbetsförmedlingen Solna/Sundbyberg/Ekerö DUA:s modell framtagen av Solna stad och Arbetsförmedlingen Solna/Sundbyberg/Ekerö Del 1: kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Vilka branscher har stora eller måttliga

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

andra åtgärder via AF NEJ Gemensamt ställningstagande: förberedande insatser (AMA) 50 % Antagen SALT yrkes eller språk spår

andra åtgärder via AF NEJ Gemensamt ställningstagande: förberedande insatser (AMA) 50 % Antagen SALT yrkes eller språk spår Övergripande process modul 1 3 i Västerås lokala modell för samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden (OBS! Tidsupplägget är individuellt och kan variera, detta är ungefärliga tider) Övergripande

Läs mer

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Ansökan Sida 1 (5) 2016-11-18 Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: 210-1196/2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket)

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket) Målgrupp bilaga 1 Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen i Surahammar/Hallstahammar har gemensamt gjort kartläggningar (2015) för att få ett grepp om målgruppens storlek samt att försöka kartlägga vilka

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen Webbinarium 13 oktober 2015 Fråga Delegationen Dagens program Inledning Ord från ordförande Utbildningskontrakt & traineejobb Vuxenutbildning Frågestund ORDFÖRANDE HAR ORDET Utbildningskontrakt & traineejobb

Läs mer

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun,

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, 2016-12-14 Parter Norsjö kommun, organisationsnummer 212000-2858 Skellefteå

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering Lokal samverkansmodell i Bollnäs kommun Bollnäs Folkhögskola 1(21) Inledning Detta dokument innehåller en lokal överenskommelse gällande

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Sedan våren/sommaren 2015 har Svalövs kommun påbörjat ett samarbete med Landskrona stad inom ramen för LUST (Landskrona Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Överenskommelse. om fördjupad samverkan om nyanländas etablering

Överenskommelse. om fördjupad samverkan om nyanländas etablering Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering 1. Parter Kristianstads kommun 212000-0951 Hässleholms kommun 212000-0985 Osby kommun - 212000-0902 Hörby kommun - 212000-1108 Bromölla kommun

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Denna uppdateras årligen och nedan finns aktiviteterna som är aktuella i juni

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 1 MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Kartläggning av målgruppen Målgrupp Målgruppen definieras som alla unga i åldrarna

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Dnr Kon 2019/13 Överenskommelse om samverkan för unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Dnr Kon 2019/13 Överenskommelse om samverkan för unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden RAPPORT 1 (6) 219-1-22, reviderad 219-2-15 Kompetensnämnden Dnr Kon 219/13 Överenskommelse om samverkan för unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden Bakgrund Järfälla kommun samverkar med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Revidering av LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kiruna kommun, Arbetsförmedlingen, Lapplands gymnasium, Lapplands Lärcentra & Malmfältens Folkhögskola Lokal överenskommelse om samverkan för ungdomar 16-24 år Sverige

Läs mer

Bilaga 5 En lokal modell sammanha llen process kring nyanla nda

Bilaga 5 En lokal modell sammanha llen process kring nyanla nda Bilaga 5 En lokal modell sammanha llen process kring nyanla nda Innehållsförteckning Samverkan för nyanländas etablering... 2 Arbets- och ansvarsfördelning mellan aktörer i det gemensamma arbetet... 2

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen DATUM Sida 1 (5) Dnr Region Västernorrland 18RS726 Dnr Arbetsförmedlingen Af-2018/0006 9811 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen Bakgrund Under juni 2017 träffade

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen

Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen Barn o utbildningsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Klintberg, Åsa 021-391610 asa.klintberg@vasteras.se Innehållsförteckning

Läs mer