Överenskommelse inom Dua

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse inom Dua"

Transkript

1 Överenskommelse inom Dua (reviderat förslag ) Parter Lekebergs kommun org. nummer: Arbetsförmedlingen Hallsberg, org. nummer: Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska arbetslösheten bland unga, nyanlända och långtidsarbetslösa och på det sättet bidra till en långsiktig arbetskraftsförsörjning. Mål - I september 2016 låg arbetslösheten bland ungdomar på 10 % i Lekebergs kommun. Bland utrikes födda var arbetslösheten 20,8 % i september 2016, att jämföra med januari 2016 då den låg på 13,5 %. Den totala arbetslösheten i september 2016 var 4,0 % att jämföra med januari då den låg 4,5 %. Målet är att arbetslösheten ska ha minskat bland berörda grupper i september Under 2016 kommer målgruppen för den lokala överenskommelsen utvidgas och därmed också styrgruppen, och även innehålla chefer från AF ansvariga för etableringen och Jobboch utvecklingsgarantin. Detta för att möta upp de nya möjligheterna för målgrupperna inom etableringen samt de över 25 år. Detta ger också en samverkansvinst då vi får en regelbunden och samlat arbete kring de utsatta (ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa) grupperna i Lekebergs kommun. - En arbetsgrupp representerad av handläggare från kommun och förmedlare från Arbetsförmedlingen ha bildats. Denna ska i samverkan arbeta aktivt med att utforma individuella lösningar för individer samt ha i uppdrag från styrgruppen att skicka signaler om hinder och möjligheter i samverkan. Arbetsgruppen kommer arbeta tätt tillsammans för att hitta effektiva lösningar individuellt för målgrupperna. Dess emellan kommer gruppen ha regelbunden kontakt för att arbeta tillsammans kring individer. - Arbetsgruppen kommer under 2017 arbeta enligt de rutiner som arbetas fram under 2016, se bilaga 1 för Traineejobb och Utvecklingskontrakt. - Under 2017 kommer en Mötesplats Lekeberg ha öppnat i AMIs lokaler kommer. Mötesplats Lekeberg kommer vara öppen fredag förmiddag varje vecka. Handläggare och handledare från AF och Lekebergs kommun har denna tid avsatt för samverkansärenden. På Mötesplats Lekeberg kommer medborgare i Lekebergs kommun bl.a. ha möjlighet att få svar på frågor, följa upp sin planering eller inleda en ny. Från kommunen kommer handläggare från AMI (arbetsmarknadshandledare och integrationshandledare) vara representerade. Under tid som Mötesplats Lekeberg är öppet har även handläggare från kommun och Af möjlighet att träffas i olika konstellationer som t.ex. arbetsgrupp för DUA. Målsättningen är att även socialtjänsten skall kunna vara representerade under denna tid och att även Vägvisaren (samordningsteamet)och förstegsverksamheten kan medverka.

2 - I maj 2016 ska en avsiktsförklaring vara skriven mellan ansvariga för delen av skolan som ansvarar för Introduktionsprogrammet samt det kommunala aktivitetsansvaret och AMI samt Arbetsförmedlingen. Målet är att ha arbetat fram rutiner och arbetssätt för hur vi ska arbeta tillsammans runt individer i syfte att minska avhoppen från gymnasiet. Avsiktsförklaringen är skriven och vi kommer arbeta utifrån denna under 2017, se bilaga 2 - Under 2017 kommer styr- och arbetsgrupps arbete kommer ske samlokaliserat i AMIs lokaler. Styrgrupp träffas fyra gånger om året 22/2, 2/5, 5/9 och 7/11. - Under hösten 2017 ska åk 9 i Lekebergs kommun informerats av Arbetsförmedlingen inför gymnasieval. - Under 2017 kommer samverkan ske i högre grad riktad mot subventionerade och anpassade anställningar där extratjänster, traineejobb och utbildningskontrakt kan vara verktyg som Lekebergs kommun och Arbetsförmedling använder och arbetar aktivt med, mot individer, samt i styrgrupp och arbetsgrupp. - Varje anställning ska föregås av en långsiktig, hållbar planering mot arbete med regelbundna uppföljningar. Målgrupp I överenskommelsen för 2017 utvidgar vi målgruppen för samverkan. Förutom ungdomar ingår även långtidsarbetslösa och nyanlända. Lekebergs kommun har tidigare inte tagit emot nyanlända. Detta sker nu och denna målgrupp behöver ingå i framtida inventering. Lekeberg tar emot nyanlända där vi arbetar med AF tillsammans för att hitta metoder för att kunna arbeta på bästa sätt i samverkan. Lokala överenskommelsen för nyanländas etablering (LÖK 2017, bilaga 3). Mötesplats Lekeberg blir här en viktig arena för nyanlända, där man kan träffa handledare och representanter som kan möta upp på frågor och mot de behov som finns hos den enskilde individen. Målsättningen är att SFI ska kunna bedrivas i AMIs lokaler vilket skulle innebära samordningsvinster för alla parter som arbetar inom etableringen. Individer som uppbär försörjningsstöd har ofta behov av samordnade insatser som t.ex. sysselsättning, vård och motiverande insatser. Individerna har ofta en psykisk ohälsa. Statistik för målgruppen för UBK och Trainee ansvarar AF för. Individer som uppbär försörjningsstöd eller befinner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret ansvarar kommunen för i första hand och inventerar denna grupp. Redovisning av befintlig verksamhet Kommunen arbetar just nu med kompetensförsörjningsbehovet från centralt håll. Målet är att ta fram en handlingsplan för hur Lekebergs kommun kan verka för att möta upp mot kommunens kompetensförsörjningsbehov. Kommunens förvaltningar arbetar med lösningar på individ- och verksamhetsnivå för att lösa kompetensförsörjningsbehovet på sikt. AMI och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att ställa individer till arbetsmarknadens förfogande inom ramen för samordningsförbundet FINSAM. AMI är organiserat i tre delar. En praktisk del, Jobb- och Praktikcenter där medborgare kan arbeta, praktisera, arbetsträna m.m. En mer administrativ del där ungdomar som har fysiska eller psykiska behov av en lugnare miljö samt

3 annan typ av arbete erbjuda sysselsättning. Den tredje delen består av coaching, matchning, företagskontakter samt fördjupad arbetsförmågebedömning. AMI arbetar individuellt för att få ungdomar att växa och göra dem redo för arbete eller studier. Då tiderna för att möta individerna är begränsade, arbetar AMI och Arbetsförmedling tillsammans kring planering och uppföljningar i AMIs lokaler. Arbetsförmedling, AMI och socialtjänsten har planerade träffar c:a 1 gång i månaden där individärenden gås igenom och viss planering sker. Kan ersättas mot Mötesplats Lekeberg. Alla kunder ska inkluderas oavsett inskrivningskontor. I Lekebergs kommun saknar vuxenutbildning på orten. Lekebergs kommun köper platser hos andra aktörer, som t.ex. andra kommuner samt folkhögskolor. Det finns en utmaning i att hitta lösningar för utbildningsdelen inom traineejobb och utbildningskontrakt. Det kan uppstå utmaningar kring utbildningsdelen då vuxenutbildning saknas på orten. Kommunens resurser för studie- och yrkesvägledning är begränsade. Där finns ett behov av extra resurs. Flera individer är behov av hjälp kring deras psykiska ohälsa. Där är kommunens resurser ringa och resurserna från vården är mycket begränsade. AMI har som mål att sänka arbetslösheten bland ungdomar (20-25 år). I detta arbete samverkar AMI med Arbetsförmedling, Socialtjänsten, skolan, vården, näringslivet och Försäkringskassan, genom samordningsförbundet FINSAM. Skolan arbetar aktivt med ungdomar år inom introduktionsprogrammet och informationsansvaret. Kommunen är medlem i samordningsförbundet FINSAM där ett projekt pågår just nu riktat mot individer med behov av samordnade insatser. Under 2016 har ett mottagningsteam bildats som heter Vägvisaren. Där samverkar organisationerna för att möta upp behoven hos individer som behöver samordnade insatser. Under vintern kommer en förstegsverksamhet startas där individer som står långt från arbetsmarknaden får en möjlighet att inleda sin stegförflyttning mot arbete eller studier. Kommunen erbjuder feriepraktik för alla ungdomar mellan 16 och 18 år, i syfte att stärka individer mot arbetslivet och bidra till lösning av kommunens kompetensförsörjningsbehov. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan I styrgrupp- och arbetsgrupp kommer kontinuerligt metoder och verktyg utvärderas och utvecklas eller skapas nya. Målet är att i samverkan kunna arbeta med ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa bygga individuella lösningar för varje medborgare. Frågor som till exempel arbetet kring motivationsdelen är viktiga bitar i detta arbete. Överenskommelsen kommer öppna möjligheter för oss att i samverkan arbeta fram metoder och arbetssätt som är lokalt anpassade. I styrgruppen kommer ramarna fastställas för hur handläggare från Arbetsförmedling och kommun kommer se ut och i arbetsgruppen kommer det operativa arbetet att ske. Där kommer arbetsförmedlare och handläggare från kommunen arbeta tillsammans kring dessa arbetsmetoder. Där kommer individplanering ske, dess behov ringas in, där kommer samverkan ske mellan individ, arbetsförmedlare och kommun.

4 Arbetsgruppens arbete kommer alltså ske rent fysiskt på AMI Lekeberg tillsammans där man träffas och planerar kring individen. Vid behov kan även möten ske via Skype. Arbetsgruppen kommer också arbeta för att hitta vägar till att förfina våra metoder och skicka signaler och förslag till styrgruppen om och när något behöver ses över och ändras. Organiseringen av samverkan kommer ske genom styrgruppens- och arbetsgruppens arbete. Nedan räknas en del ansvarsförtydliganden upp, syftet med detta är att förtydliga varandras roller i denna fas av samverkan. Grunden i denna överenskommelse är dock att styrgrupp- och arbetsgrupp kan arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna vi kan för målgrupperna. Informationsträffar kan hållas i kommunens lokaler. Kommunens ansvar är att stå för arbetsgivardelen gällande traineejobb och utbildningskontrakt. Kommunens eget arbetskraftsbehov är tillsammans med det lokala näringslivets behov utgångspunkt för dessa insatser. Kommunens ansvar är också att lösa utbildningsdelen inom dessa verktyg. Kommunens AMI kommer fungera som samordnare av de insatser som bedrivs inom kommunens verksamheter. Arbetsförmedlings ansvar är att tillse att resurs finns att tillgå i styrgrupp- och arbetsgrupp. Arbetsförmedlingen avsätter resurs för informationsträffar för åk 9. Arbetsförmedlingen och kommun kommer medverka under företagsfrukostar i kommunen för att verka för ett samarbete med näringslivet. Arbetsförmedlingen identifierar målgruppen och använder flera olika insatser tillsammans med utbildningskontrakt och trainee jobb. T.ex. arbetsträning/prövning, praktik, förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildningar. AMI ansvarar för frågor rörande arbetsmarknad och arbetslöshet. Inom AMI kommer personal- och lokalresurser avsättas för samverkans arbete inom överenskommelsen. Handläggare och chef kommer arbeta i bl.a. styrgrupp- samt arbetsgrupp. Till detta kommer ett kontinuerligt arbete kring individer i målgruppen hanteras i samverkan. Dokumentation och uppföljning Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter under placeringstiden och överföra denna information till Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter. Överenskommelsens varaktighet och revidering Överenskommelsen gäller Fr.o.m t.o.m Överenskommelsen revideras av styrgruppen kontinuerligt under denna period. Under oktober månad 2017 kommer en grundligare utvärdering ske och en skriftlig revidering kommer genomföras.

5 Fjugesta, Lekebergs kommun Datum Signatur. Marc Antonio Pauletta, sektionschef Arbetsförmedlingen Sara Axén, sektionschef Arbetsförmedlingen.. Stefan Pettersson, sektionschef Arbetsförmedlingen Per Gustafsson, Enhetschef Arbetsmarknads- och Integrationschef

6 Bilaga 1 Rutiner vid Utbildningskontrakt (UBK) Steg 1: Arbetsförmedlingen initierar de individer som uppfyller kriterierna för utbildningskontrakt för kommunens handläggare på AMI. Handläggare från AF har ett övergripande ansvar för alla inskrivna från kommunen. Detta är viktigt då individer från Lekeberg skriver in sig på både Örebro samt Sydnärke kontoret. Även kommunens handläggare kan initiera individ för AF där UBK kan vara aktuellt. Steg 2: Kalla individ- er till en informationsträff där kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans informerar individ-erna vad ett utbildningskontrakt innebär samt, vilka möjligheter det finns. Steg 3: 1. De intresserade individerna kallas till ett möte tillsammans med kommunen, Arbetsförmedlingen samt SYV (studie- och yrkesvägledare) för att tillsammans skapa en studieplan utifrån individens önskemål. Samtidigt diskuteras individens önskemål angående praktik, anställning eller annan form av åtgärd kombinerat med studier. 2. De ungdomarna som är tveksamma till satsningen kallas till en motivations möte tillsammans med handläggare på arbetsförmedlingen. När individen är redo för studier påbörjas steg 1 enligt ovan. Steg 4: Praktik/anställning Steg 5: Individen kan påbörja studier på heltid eller kombineras med praktik, anställning eller annan form av åtgärd efter att en studieplan upprättas samt praktikplats, anställning har arrangerats. Steg 6: Individen kallas till ett möte tillsammans med Arbetsförmedlingen för att skriva på avtal för utbildningskontrakt (studier, praktik eller anställning). Steg 7: Kommunen gör en uppföljning tillsammans med individen för att utreda om studier och praktik/anställning fungerar som det ska.

7 Rutiner vid Traineejobb. Steg 1: Identifiera arbetsplatser som har möjlighet att erbjuda handledning, arbetsuppgifter och en anställning inom välfärdssektorn eller inom bristyrken. Steg 2: Arbetsförmedlingen initierar de individer som uppfyller kriterierna för trainee för kommunens handläggare på AMI. Handläggare från AF har ett övergripande ansvar för alla inskrivna från kommunen. Detta är viktigt då individer från Lekeberg skriver in sig på både Örebro samt Sydnärke kontoret. Etableringshandläggare ska vara involverade i detta arbete. Även kommunens handläggare kan initiera individ för AF där Trainee kan vara aktuellt Steg 3: Kalla individen, - erna till en informationsträff där kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans informerar om vad ett traineejobb innebär samt vilka möjligheter det finns. Steg 4: 1. De intresserade individerna kallas till ett möte tillsammans med kommunen, Arbetsförmedlingen samt SYV (studie- och yrkesvägledare) för att tillsammans skapa en studieplan och titta närmare på yrkesinriktade utbildningar. 2. De ungdomarna som är tveksamma till satsningen kallas till en motivations möte tillsammans med handläggare på arbetsförmedlingen. När individen är redo för studier påbörjas steg 1 enligt ovan. 3. Om det finns fler intresserade individer än Traineejobb platser gör kommunen tillsammans med arbetsförmedlingen ett urval efter de individerna med bäst förutsättningar får gå vidare. Resterande individer får vänta till nästa möjlighet ges. Steg 5: Individen kan påbörja sina yrkesinriktade studier samt med sin anställningsplats. Steg 6: Individen kallas till ett möte tillsammans med Arbetsförmedlingen för att skriva på avtal för Traineejobb och anställning. Steg 7: Kommunen gör en uppföljning tillsammans med individen för att utreda om studier och anställning fungerar som det ska.

8 Rutiner för SYV: Steg 1: Boka in ett möte tillsammans SYV, kommunen, Arbetsförmedlingen samt individen där det diskuteras kring individens önskemål samt studieplanering. Steg 2: Skicka individernas betyg till SYV i förväg, innan det bokade mötet. Steg 3: SYV informerar individen om vilka utbildningar det finns att erbjuda samt vad och/eller hur mycket som krävs av individen för att få slutbetyg utifrån yrkesinriktning. Steg 4: SYV gör en studieplan för individen samt kontaktar kommunen och arbetsförmedlingen efter att en studieplanering har gjorts för individen och skickar studieplaneringen. Vid detta tillfälle kan individen starta både sina studier och praktik/anställning samtidigt. Steg 5: Individen kallas till ett möte tillsammans med Arbetsförmedlingen för att skriva på avtal för utbildningskontrakt (studier, praktik eller anställning).

9 Bilaga 2 Samverkansmodell mellan Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (AMI), skola och Arbetsförmedlingen (AF) för ungdomar som riskerar hoppa av gymnasiet eller ingår inom kommunens aktivitetsansvar.

10 Innehåll Samverkansmodell mellan AMI, skola och Arbetsförmedlingen (AF) för ungdomar som riskerar hoppa av gymnasiet eller ingår inom kommunens aktivitetsansvar Syfte Mål Bakgrund Ansvarsfördelning Rutiner Lämpliga individuella åtgärder Dokumentationsansvar Uppföljning - utvärdering Utvärderingsfrågor... 14

11 1. Syfte Syftet är att erbjuda motiverande insatser för ungdomen som valt, eller funderar på, att avsluta sina gymnasiestudier. Insatserna kan ske via AMI och i form av en individuell lämplig åtgärd utifrån ungdomens behov. Insatsen skall syfta till att individen i första hand ska återuppta gymnasiestudier och i andra hand till självförsörjning. 2. Mål Målet är att anordna insatser för ungdomen som ska motivera till att antingen återgå till gymnasiestudier eller stärka ungdomens ställning i arbets- och samhällslivet. Det är viktigt att insatserna för ungdomen är lätta att förstå och att insatserna är individuellt anpassade. Det är också av vikt att instanserna som jobbar med ungdomen samverkar så att ungdomen inte skickas mellan de olika verksamheterna. Det skall vara tydligt för ungdomen vad målet med insatsen är. Exempel på insatser kan vara: - Motiverande samtal - Arbetsförlagd praktik - Jobbsöksverksamhet med personligt stöd för att skriva ansökningar och cv. - Förstegsverksamhet - Föreläsningar med motiverande, samhällsorienterade och hälsofrämjande inriktning - Vägvisaren Samordnade insatser där kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt region Örebro ingår 3. Bakgrund För att insatser inom kommunens aktivitetsansvar ska gälla ska ungdomen inte ha fyllt 20 år, inte befinna sig under skolplikten samt inte fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Hemkommunen har som ansvar att löpande under året vara uppdaterad hur ungdomen som ingår i kommunens aktivitetsansvar är sysselsatt, samt kunna erbjuda en lämplig individuell åtgärd. Åtgärderna ska i första hand syfta till att försöka motivera ungdomen att påbörja eller återgå till studier. Kommunen ska dokumentera sina insatser på ett lämpligt sätt. Enligt den ändring av 29 kap. 9 Skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 januari 2015 ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning är sysselsatta. Till skillnad från tidigare lydelse finns i den nya lagstiftningen ett uttalat krav att kommunerna även ska se till att ungdomen erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. Vidare betonar förtydligandet i lagen att kommunen har ett ansvar att ha en aktiv relation med ungdomen som omfattas av lagen och för att möjliggöra en utvärdering ska kommunernas insatser även dokumenteras skriftligt. I samband med ändringen i skollagen ändrades benämningen från informationsansvar till aktivitetsansvar för att förtydliga att det ligger i kommunens ansvar att vara aktiv i relation till dessa ungdomar. 9 Skollagen (2010:800) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt

12 utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret, uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som om-fattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. 4. Ansvarsfördelning Komma i kontakt med ungdomar skolan Skaffa information om sysselsättning skolan Registrera information skolan Erbjuda lämpliga individuella åtgärder AMI Dokumentera skolan 5. Rutiner Informationshantering vid studieavbrott: informationshantering av ungdomen som eventuellt berörs av kommunens aktivitetsansvar (KAA) sker bl.a. genom att handläggare på den administrativa avdelningen skickar veckovisa aviseringar till samordnaren för KAA. Informationen innehåller in- och utflyttningar från Lekebergs kommun. Dessutom erhåller samordnaren för KAA en ekonomirapport med aktuella gymnasiefakturor från förvaltningsekonomin så fort ny information har inkommit. På så sätt upptäcks studieavbrott och/eller eventuella personer som berörs av KAA. Extra avstämning mot kommunens register/ekonomirapport sker två gånger per år under maj samt december månad. Informationshantering för ungdomen i riskzonen för studieavbrott: Vid varje antagning till gymnasiet (juli/augusti) sker en avstämning mot antagningsenhetens uppgifter om antagna elever. De som eventuellt inte fått någon gymnasieplats kontaktas. Vilka insatser ska användas för att förhindra studieavbrott? Insatser som används för att förhindra studieavbrott är kontinuerliga uppföljningar av innehållet i den individuella studieplanen men även kontinuerlig social kontakt med ungdomen. Snabb kontakt vid förändring av närvaro eller dylikt är en nödvändig åtgärd. I studieplanen ingår målet och åtgärder för studier på IM. Denna kan komma att revideras under periodens gång utifrån ungdomens behov och förutsättningar. Dokumentationen samt samtalet, ansvarar mentor för. Vad fungerar bra samt mindre bra? Behövs justeringar göras? Iså fall vilka? Ett exempel på anpassningar kan vara omstrukturering av det individuella schemat. Att erbjuda praktik i kombination med studier, alternativt praktik på heltid, antingen genom AMI eller annan arbetsplats, är andra exempel. Individen är välkommen att kontakta egen praktikplats via oss. Stöttning vid kontakt med Arbetsförmedlingen, vårdkontakt alt. SYV kontakt samt studiebesök på alternativa studieformer är andra exempel på insatser. Vid avbrott vilka sysselsättningar finns det för ungdomen? Vid studieavbrott så erbjuds ett uppföljningsmöte för att ta reda på ungdomens behov och nuläget. SYV kontakt, coachande samtal, stöd vid kontakt med diverse myndigheter samt

13 studiebesök är exempel på olika åtgärder som erbjuds. Vad kan vi erbjuda ungdomen? IM erbjuder i dagsläget fyra olika spår: yrkesintroduktion, individuellt alternativ, preparandutbildning samt språkintroduktion. I vägledningssamtal med SYV och samordnare för IM görs en ansökan. IM erbjuder studier i flertalet teoretiska ämnen både på grundskolesamt gymnasienivå. De jobbar med att stärka individen till att ta ansvar för sina egna studier men också att fungera i olika sociala sammanhang. IM utför flertalet studiebesök under inskriven tid. Hur ofta ska ungdomen inom aktivitetsansvar kontaktas? Så fort kommunen har fått information om att ungdomen står under KAA skall denne kontaktas. Om ungdomen avböjer föreslagen åtgärd ska denne kontaktas igen efter 3 månader. Detta gäller fram till dess att ungdomen fyller 20 år och inte längre står under KAA. Om ungdomen arbetar eller valt att återuppta gymnasiestudier på ett nationellt program eller annan studieform, är ungdomen inte längre aktuell för KAA. Ändrar sig situationen innan 20 år fyllda, skall ungdomen registreras för KAA återigen. Diskutera ungdomens åsikter, planering och mål: SYV samt samordnare för IM programmet diskuterar tillsammans med ungdomen kring olika mål och åsikter ungdomen har. Utifrån ungdomens mål görs en individuell planering. 6. Lämpliga individuella åtgärder AMI kan erbjuda ungdomen inom aktivitetsansvaret individuella åtgärder. Dessa åtgärder ska i första hand syfta till att motivera ungdomarna att återgå eller påbörja studier. Åtgärderna från AME kan vara praktiskt inriktade i syfte att väcka individens intresse för arbetslivet och studier. Ungdomen kan även få hjälp att skriva sitt CV och personligt brev inom AMI:s verksamhet och få hjälp via arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller gymnasieskolan om det behövs. AMI ska även följa upp och utvärdera de individuella insatserna som riktas mot ungdomen och sedan vidta lämplig åtgärd utifrån resultatet tillsammans med ansvarig från skolan. Alla ungdomar från 16 år kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Vid inskrivningen informerar arbetsförmedlingen om arbetsmarknaden samt tar reda på vilka mål ungdomen har. Arbetsförmedlingen har som mål att i första hand motivera ungdomen att återvända till studier. I andra hand kan ungdomarna erbjudna att ingå olika arbetsmarknadspolitiska program. Ungdomen måste fylla 18 år för att uppnå kriterierna till ersättningen. Som längst kan man vara inskriven i UGA i högst 15 månader. 7. Dokumentationsansvar Dokumentationen om insatser för ungdomen som omfattas av aktivitetsansvaret ska innehålla uppgifter om: 1. Individuell planering och målet med insatserna 2. Vilka insatser som ungdomen ansvarar för 3. Vilka insatser som kommunen ansvarar för 4. Vilka insatser som någon annan aktör ansvarar för 5. Vilka datum som insatser ska påbörja och avsluta

14 6. Orsaken till insatser upphör 7. Tidpunkter för uppföljning och utvärdering av insatser När insatserna förändras bör dokumentationen revideras. 8. Uppföljning - utvärdering När insatserna förändras bör dokumentationen revideras. Dokumentationen blir ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering av AMI:s insatser och på detta sätt kunna utveckla kvaliteten i verksamheten och insatserna för ungdomen. Ansvaret för dokumentationen ligger på skolan där AME är med som stöd och part i underlaget för denna. Uppföljning, utvärdering och revidering av samverkan mellan AMI och skola skall ske minst två gånger om året, april och oktober varje år. 9. Utvärderingsfrågor Finns det fler insatser som ska inkluderas i avsiktsförklaringen som ungdomen kan ta del av? Hur ofta ska avsiktsförklaringen revideras för att kunna nå målen? Hur har vi uppnått målen? Om vi inte har uppnått målen vad finns det mer för möjligheter? Har ungdomen fått tillräckligt med information angående hantering av studieavbrott? Hur ofta bör vi ha en uppföljning tillsammans med ungdomen? Svar på utvärderingsfrågor oktober 2016: 1. Vi har lagt till föreläsningar som en del av insatserna för att nå målen, samt insatser från vägvisaren. 2. En gång varje termin, april och oktober 3. Ingen individ har varit i insats sedan avsiktsförklaringen skrevs. En individ är på gång för insats i oktober samt troligen flera under senare del av Ett hinder för att komma igång med insats är att individer som vi erbjuder detta inte tackar ja p.g.a. de klarar sin ekonomi utan stöd från kommun eller annan myndighet. Svårigheter med att kunna erbjuda skjuts till och från praktikplats när kollektivtrafik saknas är ett hinder. P.g.a. att förstegsverksamheten ännu inte har startats har vi inte kunnat erbjuda de insatser som beskrivs i avsiktsförklaringen. Troligen startas denna verksamhet upp innan årsskiftet. Nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor i Fjugesta har skapat ovisshet kring hur vi fortsatt ska kunna samverka kring KAA. En diskussion förs just mellan AF och AMI hur vi ska organisera oss på bästa sätt utifrån detta. Viljan är att kunna ha en kontaktperson från AF (en väg in) kring ungdomar i Lekebergs kommun. 5. Ett problem som KAA ansvarig upplever är att gymnasieskolorna inte alltid meddelar hemkommunen vid avhopp eller hög frånvaro. Ett annat problem är att listorna från ekonomi inkommer för sällan till KAA ansvarig. Detta p.g.a. gymnasieskolor skickar fakturorna för sent till ekonomi. I dagsläget finns ingen tillförlitlig förteckning över vilken programinriktning ungdomen ska vara inskriven i. Detta försvårar hanteringen av KAA. 6. När personen är inskriven i insats enligt avsiktsförklaringen upprättas individuell plan där uppföljning av insats skrivs in. Denna uppföljning utgår från den individuella studieplanen i KAA/IM.

15 Bilaga 3 Lokala överenskommelsen av nyanländas etablering

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Sida 1(10) Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Parter: Nora Kommun, organisationsnummer 212000-2007 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Kommunalt aktivitetsansvar Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret 3 Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Parter Arbetsförmedlingen Hallsberg 202100-2114 Kumla kommun 212000-1975 Syfte Att genom samverkan, utifrån

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ungdomar utanför gymnasieskolan

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-05-09 49 Giltighetstid 1 juli 2018-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Lokal modell Örkelljunga kommun

Lokal modell Örkelljunga kommun Lokal modell Örkelljunga kommun» En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Bilderna nedan visar kompetensförsörjningsbehovet i Örkelljunga. Arbetsförmedlingens prognosundersökning,

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 142 Giltighetstid 1 januari 2019-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns

Läs mer

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun,

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, 2016-12-14 Parter Norsjö kommun, organisationsnummer 212000-2858 Skellefteå

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o 1 (7) ARBETE & FÖRSÖRJNING Maria Nässing Samordnare DUA - Sala 2017-01-12 BILAGA 3.1 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\Arbetsmarknad\DUA\Operativa gruppen\rutin och flödesschema\dua_överenskommelse_bilaga

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj 2018 Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Leo & Ingvar om utanförskapets kostnader https://www.youtube.com/watch?v=pxwuvjq-rks Samhällsekonomiska

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3 Brev Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen i Åmål har identifierat verksamheter samt behov

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan.   mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016). 1(9) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/kommunmapp mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Innehåll 1. Målgruppens sammansättning 2 2. Lagändringar 3 3. Insatser för målgruppens behov 4 3.1 Gymnasieskola 4 3.2 Ung framtid 5 4.

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i Sandvikens Kommun Reviderad MAJ 2016 Revidering av Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslösheten i Sandvikens kommun DUA-arbetet har överlag

Läs mer

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Chef för Centralt stöd Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2018-10-15 Diarienr: BUN.2018.25 Strategier och

Läs mer

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10 1(10) Utbildningsförvaltningen kaa@almhult.se Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Beskrivning av hur verksamheterna i samverkan ska bedrivas och organiseras på lokal nivå. Så arbetar Arbetsförmedlingen med nyanländas etablering Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för att personer

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD Lokala kompetensförsörjningsbehovet: Arbetsförmedlingens kartläggning av målgruppens behov visar att en stor andel av etableringssökande i Sundbybergs

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Gruppen nyanlända ungdomar behöver vi kartlägga ytterligare inom ramen

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret RAPPORT 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2017 Kon 2017/52 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 1 (12) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arbetsförmedlingen, Trelleborgs kommun och Skurups kommun 2015-11-30 2 (12) Innehåll Verksamheter och insatser inom respektive identifierat fokusområde... 3 Insatskarta...

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 www.pwc.se Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 Inledning Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ Innehållsförteckning Organisering av samverkan utifrån överenskommelse 1 Budget och personella resurser för samverkan 1-2 Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna 2 Övergripande

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2018 Dnr: Kon 2018/53 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Överenskommelse Parter Eslövs kommun, 212000-1173. Arbetsförmedlingen i Eslöv, 202100-2114. Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Den

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus.

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus. Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin, 016-710 52 31 Barn- och utbildningsnämnden Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Sektionschef AME Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning...4 Inledning...4 Lagstiftning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-07, 194 Dnr: Ks 2017/366 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten:

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Sida 1 av 5 Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknadsenheten är organiserad inom Tillväxt och utveckling.

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun 1 (5) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun April 2019 Dnr: Kon 2019/74 2 (5) 1. BAKGRUND Det kommunala aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Lokal modell. Ängelholms kommun

Lokal modell. Ängelholms kommun Lokal modell Ängelholms kommun Innehållsförteckning Lokal modell 1 Ängelholms kommun 1 En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet 2 En kartläggning och en analys av målgruppens

Läs mer

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Sida 1 av 8 Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 5. Lokal modell 5.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet, Nora

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument SWECO STRATEGY KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport Bilaga 1 Verksam hetsrapport efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1(13) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Perstorps kommun Resultat Syfte och

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hallstahammars kommun Resultat Syfte och frågeställningar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Parter Ljusnarsbergs kommun, organisationsnummer 212000-1959 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer 201200-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Sedan våren/sommaren 2015 har Svalövs kommun påbörjat ett samarbete med Landskrona stad inom ramen för LUST (Landskrona Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Innehållsförteckning Bilaga 3 VERKSAMHET I SAMVERKAN FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETER I SAMVERKAN Projekt Nollvision... sid.2 Ungdomsnätverket... sid.2 Handläggarträffar Ungdom...

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10517 Ljungby kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10517 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Verksamhet i samverkan Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs har identifierat samverkansområden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

ÅRSRAPPORT MOTTAGNINGSTEAMET & COACHINGTEAMET

ÅRSRAPPORT MOTTAGNINGSTEAMET & COACHINGTEAMET ÅRSRAPPORT MOTTAGNINGSTEAMET & COACHINGTEAMET År 2017 Dafina Hasani den 9 februari 2018 LEKEBERGS KOMMUN Bangatan 7, 71631 Fjugesta Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Omvärldsbevakning. 2 Resursfördelning

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna inom

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer