Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport."

Transkript

1 Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

2 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod och material Inledning Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning under hösten 2015 av kommunernas arbete och insatser för de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Granskningen av Bromölla kommuns arbete i frågan ingår i detta projekt. Enligt skollagen 29 kap 9 framgår att en hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002) och förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Syftet med granskningen är att ta reda på om kommunerna erbjuder ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som på ett tydligt sätt motiverar den

3 2 (12) unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning och därmed öka den unges möjligheter att i framtiden få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Bromölla kommun besöktes den 28 oktober. Ansvariga inspektörer har varit utredarna Verica Stojanovic och Charlotta Nord. Vid besöket genomfördes fem intervjuer; en gruppintervju och fyra enskilda intervjuer. De som har intervjuats har varit samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret som är anställd på utbildningsförvaltningen och som tillika arbetar som folkhälsosamordnare samt fritidsledare. Intervjuer har också gjorts med en av projektledarna för det kommande projektet Plug in 2.0 (se nedan), med ungdomshandläggaren på Arbetsförmedlingen, med kommuncoachen på arbetsmarknadsenheten, med studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen samt gymnasiets introduktionsprogram och med en ungdom som ingått i målgruppen. I denna rapport redovisar inspektörerna sina iakttagelser, analyser och bedömningar. Förutom en redogörelse av kvalitetsgranskningens resultat ges även en kort beskrivning av granskningens syfte, frågeställningar och genomförande. Kvalitetsgranskningen av kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i 15 kommuner. När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. För de kommuner som ingått i granskningen ger rapporten en referensram och en möjlighet till jämförelse med förhållanden i andra kommuner. Det enskilda beslutet kan därmed sättas in i ett större sammanhang. Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Bromölla kommun ligger i Skåne län och har år 2014 en befolkning på invånare. Befolkningen har under perioden ökat med 0,3 procent. Fler unga i åldrarna flyttade ut från kommunen jämfört med de som flyttade in. Under 2014 ökade kommunen med 64 personer. Medelåldern låg under år 2014 på 43,4 år. Arbetslösheten i Bromölla kommun låg år 2014 på 10,6 procent. Bland ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick arbetslösheten till 29,4 procent. Denna siffra låg långt över genomsnittet för riket, som var 13 procent. Antalet högskoleutbildade låg på 13 procent. För invånare i åldrarna år var det 12 procent som endast hade förgymnasial utbildning. Under år 2014 hade 56 procent av eleverna i hemkommunen fullföljt sina studier inom 3 år.

4 3 (12) Under åren 2010 och 2011 ökade andelen unga som varken arbetade eller studerade. För ungdomar i åldrarna år låg andelen på 4,9 procent och för ungdomarna i åldrarna på 12 procent. I Bromölla kommun är den största näringsgrenen tillverkning och utvinning. Stora Enso Nymölla AB var år 2014 den största arbetsgivaren med 575 anställda. Det kommunala aktivitetsansvaret i Bromölla kommun hanteras av utbildningsförvaltningen sedan mars Det kommunala informationsansvaret låg tidigare på arbetsmarknadsenheten. Det operativa ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret finns hos samordnaren. Från och med november månad kommer projektet Plug in 2.0 som finansieras av Europeiska socialfonden att ingå som en åtgärd i det kommunala aktivitetsansvaret. Projektet ska pågå i två år och innehålla aktiviteter som är uppbyggda kring två verkstäder. Den första verkstaden riktas mot ungdomar i åldern år som är eller riskerar att hamna i det kommunala aktivitetsansvaret. Den andra verkstaden riktar sig till ungdomar i åldrarna år som har hög frånvaro eller på annat sätt visar tecken på att inte fullfölja sina studier. Genom projektet Plug in 2.0 är det planerat att ungdomarna kommer att få tillgång till olika kompetenser från grundskolor och gymnasieskolor, samt från socialförvaltningen och kommunens arbetsmarknadsenhet. Verkstäderna kommer att ledas av två projektledare, båda tidigare lärare på de individuella programmen, vilka också ska att ansvara för den uppsökande verksamheten. I Bromölla kommun har 18 ungdomar inte fullgjort sin utbildning vid nationellt program, men har studiebevis. 52 ungdomar går på Introduktions-program. Totalt 16 ungdomar har avbrutit sina gymnasiestudier och saknar studiebevis. Kommunen har inte lyckats få kontakt med 21 ungdomar av de som ingår i målgruppen som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

5 4 (12) Resultat 1. Har kommunen ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar? Skolinspektionen bedömer om kommunen har en tydlig styrning, målsättning och ansvarsfördelning i arbetet med aktivitetsansvaret. I detta ingår att bedöma om kommunen utvärderar och följer upp att det övergripande arbetet med aktivitetsansvaret fungerar och utvecklas. Bedömningen innefattar även i vilken utsträckning samverkan sker mellan aktuella aktörer såväl inom kommunen som med externa aktörer för bästa resultat för den unge. Vidare utreds om kommunen har kontakt med de unga löpande så att kommunen kan följa den unges situation och behov över tid. Kommunens styrning och målsättning i arbetet med aktivitetsansvaret Från 1 januari fram till 1 mars 2015 bedrev Bromölla kommun inget arbete kring det kommunala aktivitetsansvaret. Av intervjun med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret, projektledaren och studie- och yrkesvägledaren framkommer att anledningen var att kommunen istället valde att använda denna tid för att organisera flytten av ansvaret från arbetsmarknadsenheten till utbildningsförvaltningen. När arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret startade i mars månad ägnades tiden fram till oktober åt att hitta en struktur för arbetet. Bland annat anställdes en samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret. Samordnarens uppgift var enligt henne själv att styra upp det kommunala aktivitetsansvaret utifrån lagtexten det vill säga att få igång en organisation och en verksamhet. Fram tills oktober månad har samordnaren därför nätverkat, gjort studiebesök, sökt information på nätet hur andra kommuner har arbetat och försökt hitta olika möjligheter. Hon har även tagit fram en handlingsplan och ansökt om att starta projektet Plug in 2.0. Av intervjun med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret framkommer att ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret i Bromölla kommun registreras i ett register som har upprättats av kommunförbundet Skåne. Detta register har enligt samordnaren uppdaterats en gång sedan aktivitetsansvaret flyttades över till utbildningsutskottet. Registret upplevs dock inte som komplett av samordnaren och hon inte är säker på att alla ungdomar hittats då listor behöver samköras. Det saknas också rutiner att få fram uppgifter på vilka elever som valt att avbryta sina studier på fristående gymnasier utanför kommunen. Samordnaren kontaktar de ungdomar som går på friskolorna men påpekar att det inte finns något etablerat kontaktnät med alla friskolor för att få

6 5 (12) information om frånvaro och avhopp. Hittills har endast ett fåtal skolor rapporterar till samordnaren och samordnaren arbetar därför nu med att få till stånd ett fungerande kontaktnät. Skolinspektionen vill i samband med detta påtala att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur alla ungdomar som ingår i målgruppen är sysselsatta. Enligt förarbetena till skollagen anses det vara för lite med kontakt en gång per termin. Kommunen har ett ansvar att kontakta de unga som ingår i målgruppen. Av handlingsplanen som samordnaren tagit fram framgår att målen är att alla ungdomar som ryms inom det kommunala aktivitetsansvaret ska vara kända, att alla som saknar sysselsättning ska kontaktas per brev, telefonsamtal eller besök löpande under året, att alla ungdomar ska ges stödjande samtal och individuella åtgärder som bygger på vad som framkommit av personliga handlingsplaner samt att alla ungdomar ska erbjudas plats i kommande projektet Plug in 2.0. Av intervjun med samordnaren och projektledaren framkommer att handlingsplanen först kommer att följas till fullo när projektet Plug in 2.0 startar. Någon utvärdering och uppföljning av det övergripande arbetet med aktivitetsansvaret har inte heller gjorts eftersom fokus legat på att strukturera upp en organisation och en verksamhet. Samordnaren påpekar att ett system för rapportering till utbildningsutskottet måste tas fram. I nuläget rapporterar samordnaren till verksamhetschefen på utbildningsförvaltningen antalet ungdomar, vilka kontakter som tagits samt vilka nätverk hon deltagit i, men huruvida chefen rapporterar vidare om det kommunala aktivitetsansvaret till kommunfullmäktige vet hon inte. Kommunens ansvarsfördelning i arbetet med aktivitetsansvaret Ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret i Bromölla kommun ligger som tidigare nämnts hos utbildningsutskottet. Det operativa ansvaret är delegerat till samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret. Samordnaren arbetar femtio procent av sin tjänst som samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret, tjugo procent som folkhälsosamordnare i kommunen och trettio procent som fritidsledare på en fritidsgård. När det nya projektet Plug in 2.0 startar i november kommer samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret att samarbeta med två projektledare i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

7 6 (12) Kommunens kontakt med de unga Av intervjun med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret framgår att hon enbart har haft kontakt med några av de unga som ingår i målgruppen via några brev. Några telefonsamtal eller uppsökande verksamhet, vilket enligt handlingsplanen ska ske, har inte gjorts. Av intervjun med samordnaren framkommer vidare att man inom kommunen inte vet vad alla ungdomar som ingår i målgruppen gör. De ungdomar som själva hört av sig efter det att de mottagit breven har erbjudits vägledande samtal med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret eller med kommuncoachen på arbetsmarknadsenheten gällande skola eller praktik. Dokumentationen kring vilken typ av kontakter som ägt rum mellan kommunen och målgruppen har varit knapp, framkommer det av intervjun med samordnaren. Det har också funnits osäkerhet kring vilka uppgifter som ska dokumenteras på grund av sekretesskäl och var dessa uppgifter ska förvaras. Skolinspektionen vill i samband med detta påtala att kommunen är skyldig att dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Samverkan inom kommunen Av handlingsplanen framgår att kommunen ska samarbeta med olika aktörer såsom ungdomssekreterare och ungdomsbehandlare från socialtjänsten, med studie och yrkesvägledaren från grundskola och från gymnasieskolan, med arbetsförmedlingen, fritidsledare och med kommunens arbetsmarknadsenhet. Några rutiner för hur detta arbete ska gå till finns dock inte framtagna. Med vissa aktörer samverkar samordnaren personligen och med andra via ett nätverk som samordnaren är ansvarig för. Varken samordnaren eller projektledaren tror att alla som de samverkar med vet vad deras roller är. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret samverkar idag med coachen på arbetsmarknadsenheten samt med ungdomsbehandlare och ungdomssekreterare/fältarbetare från socialtjänsten. Kommuncoachen som tidigare arbetat med det kommunala informationsansvaret har idag personlig kontakt med samordnaren och träffar ungdomar i målgruppen via henne. Samverkan finns även med grundskolan, introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret har främst kontakt med lärare och rektorer. Kontakt med studie- och yrkesvägledaren på

8 7 (12) gymnasie- och vuxenutbildningen finns men saknas för grundskolan eftersom kommunen arbetar med att rekrytera en studie- och yrkesvägledare dit. Samverkan finns också med polisen. Samtliga ovan nämnda professioner träffas en gång i månaden i en samverkansgrupp. Till dessa möten bjuds även externa aktörer in så som ungdomshandläggarna från Arbetsförmedlingen. På senaste tiden har gruppen träffats oftare, då de velat säkerställa olika rutiner. Bland annat har gruppen tagit fram en samtyckesblankett, som de unga kan skriva på, för att underlätta informationsutbyte mellan verksamheterna. Kommunens samverkan med externa aktörer Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret samarbetar med näringslivsrådet som består av en grupp företagare i kommunen vilka arbetar mot skolan. Samverkan finns också mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Här samarbetar man om praktikplatser och om ungdomsjobb. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret och ungdomsförmedlare träffas och har kontakt via mejl. När projektet Plug in 2.0 startar kommer samverkan, enligt ungdomshandläggaren på arbetsförmedlingen, förhoppningsvis att bli tydligare eftersom ungdomshandläggaren då kommer att befinna sig i en av verkstäderna. Skolinspektionen bedömer att Bromölla kommun inte har ett tillräckligt strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar. Visserligen finns dokumenterade målsättningar och en handlingsplan som beskriver kommunens arbete. Men varken målsättningarna eller handlingsplanen följs i nuläget och ansvarsfördelningen är otydlig. Det sker inte heller någon utvärdering och utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Vidare är kommunens kontakt med de unga som ingår i målgruppen otillräcklig. Det behöver utveckla samverkan med aktörer ytterligare och säkerställa att alla ungdomar i målgruppen kontaktas löpande samt att de åtgärder som erbjuds ungdomar dokumenteras.

9 8 (12) 2. Erbjuder kommunen individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning? Skolinspektionen bedömer om de aktivitetsinsatser och åtgärder som kommunen erbjuder den unge är anpassade efter individens bakgrund, förutsättningar och behov. Åtgärderna ska också syfta till att motivera den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning. Insatserna ska väcka engagemang och innefatta höga förväntningar på den unge. Individuell kartläggning av alla unga i målgruppen Av intervjuerna med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret framkommer att någon individuell kartläggning av unga i målgruppen hittills inte har gjorts då fokus har legat på att organisera möjliga insatser inför kommande arbete med upprättandet av individuella handlingsplaner. Kommunens insatser och de ungas behov Innan kommunen beslutade att ansöka om pengar från Europeiska socialfonden för att starta projektet Plug in 2.0 projektet deltog kommunen i ett annat Europeiskt socialfondsprojekt kallat Within. I detta projekt utreddes anledningen till varför ett stort antal ungdomar i kommunen stod utanför någon verksamhet och hur kommunen borde agera för att hjälpa dem. Av intervjun med projektledaren framgår att utvärderingen visade att kommunen borde erbjuda fler aktiviteter till ungdomar. Enligt samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret har ingen ungdom som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret och som samordnaren hittills varit i kontakt med velat delta i de aktiviteter som kommunen kunnat erbjuda, det vill säga i utbildning eller i obetald praktik. Av intervjuerna framgår att arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten också har svårt att erbjuda aktiviteter för denna målgrupp ungdomar. På arbetsförmedlingen kan ungdomar skriva in sig från 16 år, och från 15 år finns det möjlighet till lärlingsjobb. Dock har möjligheten sällan använts framkommer det vid intervjun med ungdomshandläggaren eftersom fokus legat på att ungdomarna i målgruppen ska utbilda sig. Arbetsmarknadsenheten har enbart erbjudit feriearbete.

10 9 (12) De ungas delaktighet och motivation Eftersom ingen ungdom velat delta i någon aktivitet som kommunen har erbjudit har samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret inte lyckats upprätta några planeringar tillsammans med dem. Trots att brev har skickats enligt samordnaren av det kommunala aktivitetsansvaret till samtliga ungdomar framkommer av intervjun med en ungdom, som idag har en provanställning men som har ingått i målgruppen, att hen under två års tid inte har kontaktats av kommunen, varken via brev eller via samtal. Den intervjuade känner inte heller till vem som var ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret eller sin rätt att av kommunen erbjudas lämpliga individuella åtgärder. Av intervjun framkommer även att hen gärna hade velat att kommunen tagit kontakt för att motivera och engagera. Istället har ungdomen, enligt deras egna utsagor, levt i rastlöshet där känslan av att vara bortglömd hela tiden funnits. Förväntningar på den unge Enligt projektledaren ser inte många ungdomar i Bromölla utbildning som något viktigt för dem. Av intervjun med projektledaren framgår istället att unga i Bromölla hellre vill jobba och tjäna pengar. Att praktisera utan någon ekonomisk ersättning ses således inte som något alternativ för de unga som befinner sig i målgruppen konstaterar samordnaren. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret har föreslagit att någon form av flitpengar borde utbetalas för att locka ungdomarna att praktisera. Detta förslag godkändes av kommunen men i samband med att det blev klart att projektet Plug in 2.0 skulle starta bestämde kommunen att dessa pengar skulle föras över till projektet istället. I kommunen finns dessutom ett tiotal elever som är hemma istället för att gå i grundskolan och många elever som avbryter sina gymnasiestudier. Kommunen hoppas nå ut även till denna målgrupp via projektet. Samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret tror att det kommer att ta lång tid att införa en studietradition bland ungdomarna kommunen. Detta visar inte minst siffrorna där kommunen idag har den högsta arbetslösheten i Sverige, påpekar samordnaren och projektledaren gång på gång. För att lyckas få ungdomarna motiverade behövs enligt samordnaren flera aktörer som har motivationshöjande samtal och kurser med ungdomarna. Idag finns inga sådana aktiviteter som kommunen kan erbjuda.

11 10 (12) Kommuncoachen och studie- och yrkesvägledaren från gymnasiet och vuxenutbildningen pekar också i intervjun på att ungdomarna i målgruppen i Bromölla kommun måste utbilda sig för att lyckas. Efter grundskolan känns det som om många ungdomar tänker sig att de ska börja jobba påpekar studie- och yrkesvägledaren. Enligt kommuncoachen saknar ungdomarna rätt kompetens för dagens arbetsmarknad. Det räcker inte med grundskola, påpekar han. Enligt studie- och yrkesvägledaren måste något göras omgående. De unga som står utan aktiviteter och skola tappar rutiner och social tillhörighet. Då tar det väldigt lång tid att få dem in i samhället. Samtliga aktörer pekar på att det behövs ett förebyggande arbete och en samverkan med grundskolan för att bygga upp en studietradition bland de unga i kommunen och för att förhindra att ungdomar fortsätter välja att stanna hemma istället för att gå i skolan. Skolinspektionen bedömer att Bromölla kommun inte erbjuder individuellt anpassade insatser som syftar till att de unga i första hand återgår till eller påbörjar utbildning. I kommunen görs inte heller en individuell kartläggning av ungdomarna i målgruppen som tar hänsyn till de ungas generella förutsättningar och behov. Ungdomarna behöver vidare erbjudas en variation av insatser som bättre speglar de behov de unga i kommunen har. 3. Följer kommunerna upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet? Skolinspektionen bedömer om kommunen följer upp och utvärderar de insatser som de unga tar del av. Vidare utreds om kommunen vidtar lämpliga åtgärder utifrån den kunskap som genereras vid utvärdering och uppföljning. Uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade åtgärder Av intervjun med samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret framkommer att det i kommunen saknas rutiner som beskriver hur utvärderingar och uppföljning av individuella insatserna ska gå till, när de ska genomföras och vem som är ansvarig för att genomföra utvärdering och uppföljning av de individuella insatserna. Kommunen saknar vidare exempel på uppföljning och utvärdering av individuella insatser då ingen ungdom velat ingå i de insatser

12 11 (12) som kommunen erbjudit. Det framkommer av intervjun med samordnaren att det i kommunen i dagsläget inte heller finns en beredskap i att kunna erbjuda unga alternativa åtgärder i takt med att de utvecklas eller i de fall de åtgärder man har att tillgå, det vill säga utbildning och praktik, inte fungerar. Skolinspektionen bedömer att Bromölla kommun inte följer upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet. Kommunen behöver utforma rutiner för uppföljning och utvärdering av de individuella insatserna som ska erbjudas till de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen behöver även utarbeta rutiner så att det finns en beredskap att erbjuda unga alternativa åtgärder i takt med att de utvecklas eller i de fall åtgärderna inte fungerar. Syfte och frågeställningar Skolinspektionen granskar kommunernas arbete och insatser för de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det övergripande syftet med granskningen är att ta reda på om kommunerna erbjuder ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som på ett tydligt sätt motiverar den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning och därmed öka den unges möjligheter att i framtiden få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Frågeställningar som besvaras är: - Har kommunerna ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar? - Erbjuder kommunen individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning? - Följer kommunerna upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet?

13 12 (12) Metod och material Projektet omfattar 15 kommuner. Ett strategiskt urval har gjorts av svenska kommuner där andelen arbetslösa ungdomar och ungdomar som står utanför gymnasieskolan under perioder varit hög. Urvalet är baserat på uppgifter om avhopp från gymnasieskolan samt ungas etablering på arbetsmarknaden. Våren 2015 informerades de utvalda kommunerna om kvalitetsgranskningen. Besök genomförs i kommunerna under hösten Granskningen genomförs som en kvalitativ undersökning där dokumentstudier och intervjuer utgör huvudsakliga insamlingsmetoder, även observationer förekommer. En central del i datainsamlingen är intervjuer med målgruppen (unga). För de granskade kommunerna skrivs en verksamhetsrapport och ett beslut.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hallstahammars kommun Resultat Syfte och frågeställningar

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport Bilaga 1 Verksam hetsrapport efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1(13) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Perstorps kommun Resultat Syfte och

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 142 Giltighetstid 1 januari 2019-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-05-09 49 Giltighetstid 1 juli 2018-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Chef för Centralt stöd Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2018-10-15 Diarienr: BUN.2018.25 Strategier och

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10 1(10) Utbildningsförvaltningen kaa@almhult.se Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-07, 194 Dnr: Ks 2017/366 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj 2018 Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Leo & Ingvar om utanförskapets kostnader https://www.youtube.com/watch?v=pxwuvjq-rks Samhällsekonomiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016 Utvidgning av uppdraget Regeringen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10517 Ljungby kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10517 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2015 Skolinspektionens granskning Regeringsuppdrag Slutrapport till regeringen 1 mars 2016 projektet avslutas december 2016 2016-05-13 2 Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ungdomar utanför gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ne/ Dnr 43-2016:10731 Falköpings kommun kommunen@falkoping.se för gymnasieskola efter tillsyn i Falköpings kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10731 2 (7) s beslut

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Kommunalt aktivitetsansvar Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret 3 Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus.

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus. Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin, 016-710 52 31 Barn- och utbildningsnämnden Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 www.pwc.se Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 Inledning Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10354 Sigtuna kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Dnr 43-2016:10354 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av skolornas arbete för att förebygga studieavbrott i gymnasieskolan vid Katedralskolan i Uppsala kommun 1 (6) Innehåll Inledning sid. 1 Bakgrundsuppgifter om Katedralskolan

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn i %if Skolinspektionen Dnr 43-2016:10613 Partille kommun kundcenter@partille.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Beslut för gymnasieutbildning

Beslut för gymnasieutbildning Dnr 43-2014:8497 Storfors kommun storfors.kommun@storfors.se Beslut för gymnasieutbildning efter tillsyn i Storfors kommun 2(12) Tillsyn i Storfors kommun har genomfört tillsyn av Storfors kommun under

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola Överkalix kommun efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Överkalix kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Överkalix kommun Skolinspektionen genomförde

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4445 Lidingö kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN DUA Nyanlända Lund 16 24 år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Styrning, uppföljning och målsättningar...3 1.2.1 Styrning... 3 1.2.2 Uppföljning...

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av skolornas arbete för att förebygga studieavbrott i gymnasieskolan vid Uddevalla Praktiska Gymnasium i Uddevalla kommun 1 (9) Innehåll Inledning sid. 1 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

REMISSVAR Dnr 3.9:0731/15

REMISSVAR Dnr 3.9:0731/15 REMISSVAR 2015-11-16 Dnr 3.9:0731/15 Skolverket Fleminggatan 14 106 20 Stockholm Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, och Skolverkets föreskrifter om innehållet i

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år...

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år... Kommunernas aktivitetsansvar 2016 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...6 Enkätundersökningen...8 Organisation och ansvarsfördelning...9 Kontakten med unga... 11 Individuella åtgärder.... 13 Samverkan...

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Lomma kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lomma kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut rin Skolinspektionen Beslut Drottning Blankas Gymnasieskolor AB 2017-11-13 Annika.silyerupadbgy.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (35) Dnr 40-2014:5608 Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 2 (35) Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Många ungdomar i målgruppen kontaktas inte... 4 Kommunerna behöver bli bättre

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Publiceringsår Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Publiceringsår Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Publiceringsår 2016 Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 2 (29) Kvalitetsgranskning, 2016:2 Diarienummer: 40-2014:5608 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Många

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning r a j Ne. Skolinspektionen Dnr 43-2016:4439 Lidingö kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

(45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

(45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 1 (45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 2 (45) Förord Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. En ungdom

Läs mer

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen Filipstads kommun kommun@filipstad.se för NI1 xenutbilohnirg efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:4468 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenber för gymnasieskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte, revisionsfråga...4 2.3.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:6691 Markaryds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Markaryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Lindesbergs kommun kommunalindesberq.se Dnr :6992. Beslut

Lindesbergs kommun kommunalindesberq.se Dnr :6992. Beslut r Beslut Skolinspektionen Lindesbergs kommun 2017-12-06 kommunalindesberq.se Dnr 400-2016:6992 Rektor johan.dietrichsonalindesberq.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande. PM 2017:129 RIII (Dnr 142-380/2017) Anmälan om svar på remiss Förslag på ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10373 Tierps kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tierps kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:4469 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(7) Skolinspektionens

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3 Brev Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen i Åmål har identifierat verksamheter samt behov

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rin i Skolinspektionen Dnr 43-2016:4714 Grästorps kommun kommun@grastorp.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Grästorps kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Karlshamns kommun Dnr :6992 Rektor Beslut

Karlshamns kommun Dnr :6992 Rektor Beslut en Beslut Karlshamns kommun 2017-11-06 utbildning@karlshamn.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Asa.Wyndhamn@karlshamn.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Vägga

Läs mer

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå Försäkringskassans ställningstagande Den förlängda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Dnr 43-2014:8615 Trollhättans kommun trollhattans.stad@trollhattan.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Trollhättans kommun 2 (6) Tillsyn av skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola 6N 1 Skolinspektionen Dnr 43-2017:4467 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för grundsärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Järfälla kommun 2 (9) Tillsyn i Järfälla kommun har genomfört tillsyn av Järfälla kommun under vårterminen 2017. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i Skellefteå kommun. Skolinspektionen.

Beslut. efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i Skellefteå kommun. Skolinspektionen. Beslut Skellefteå kommun 2017-12-18 kundtianstaskelleftea.se Dnr 400-2016:11447 Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i Skellefteå kommun 2(11)

Läs mer