Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport"

Transkript

1 Bilaga 1 Verksam hetsrapport efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

2 1(13) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Perstorps kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod och material Inledning Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning under hösten 2015 av kommunernas arbete och insatser för de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Granskningen av Perstorps kommuns arbete i frågan ingår i detta projekt. Enligt skollagen 29 kap 9 framgår att en hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har. fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (Skolverket) får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002) och förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Syftet med granskningen är att ta reda på om kommunerna erbjuder ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som på ett tydligt sätt motiverar den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning och därmed öka den unges möjligheter att i framtiden få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Perstorps kommun besöktes den 1-3 september 2015.

3 2(13) Ansvariga inspektörer har varit utredare Verica Stojanovic, undervisningsråd Nils Pihlsgård, utredarna Lina Burström Bermehult och Charlotta Nord. Vid besöket genomfördes sju intervjuer; fem enskilda intervjuer och två gruppintervjuer. De som intervjuats är den ansvarige för kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret tillika rektor på den kommunala vuxenutbildningen och på utbildningen i svenska för invandrare (SFI), två studie- och yrkesvägledare, mentor och ansvarig för introduktionsprogrammen (IM), ungdomsförmedlare på arbetsförmedlingen i Klippan som har ansvar för ungdomar från Perstorps kommun, tillförordnade enhetschefen för kommunala jobbcentrum i Klippan som Perstorps kommun samarbetar med samt två ungdomar som nyligen ingått i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret, men som nu båda läser på den kommunala vuxenutbildningen. I denna rapport redovisar inspektörerna sina iakttagelser, analyser och bedömningar. Förutom en redogörelse av kvalitetsgranskningens resultat ges även en kort beskrivning av granskningens syfte, frågeställningar och genomförande. Kvalitetsgranskningen av kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i 15 kommuner. När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskrtingsrapport. För de kommuner som ingått i granskningen ger rapporten en referensram och en möjlighet till jämförelse med förhållanden i andra kommuner. Det enskilda beslutet kan därmed sättas in i ett större sammanhang.

4 3(13) Bakgrundsuppgifter om Perstorps kommun Perstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på invånare (2014). Under åren har befolkningen ökat med 0,2 procent. Under 2014 ökade kommunen sitt invånarantal med 35 personer. För ungdomar i åldrarna var det under år 2013 fler som flyttade till Perstorps kommun än ungdomar som flyttade därifrån. Medelåldern ligger på 42,3 år. Arbetslösheten uppgick under år 2014 till 13,2 procent. Motsvarande siffra bland ungdomar i åldrarna år var under samma år 21,4 procent. Antalet högskoleutbildade ligger på 12 procent. För invånare i åldrarna år är det 18 procent som endast har förgymnasial utbildning. Under år 2014 hade enligt Sveriges kommuner och landsting 81 procent av eleverna i Perstorps kommun fullföljt sina studier inom 3 år. Under år 2011 var det 6,3 procent av ungdomarna i åldrarna år som varken arbetade eller studerade. Året innan uppgick siffran till 7,3 procent. Tittar man istället på åldrarna är motsvarande siffror 14,4 respektive 14,8 procent. Den största näringsgrenen i kommunen är tillverkning och utvinning, där den största privata arbetsgivaren är Perstorps Specialty Chemicals AB med 325 anställda. Aktivitetsansvaret i Perstorps kommun hanteras av Barn- och utbildningsnämnden. Det operativa ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret finns hos arbetsmarknadsenheten som ligger under Barn-och utbildningsnämnden. I Perstorps kommun finns totalt 36 ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. En stor grupp av ungdomarna, 25 elever, är inskrivna på introduktionsprogrammen, en ungdom läser på vuxenutbildningen och resterande 10 ungdomar arbetar kommunen med att hitta utbildning, sysselsättning eller någon alternativ aktivitet till. De tio ungdomarna har olika bakgrund. Tre av dessa tio ungdomar har börjat gymnasiet men gjort avbrott, tre ungdomar har studieuppehåll (en utlandsvistelse och två föräldralediga) och fyra ungdomar har aldrig påbörjat gymnasiestudier. Kommunen känner till vad alla elever inom det kommunala aktivitetsansvaret gör men några enstaka ungdomar tar tid att få in i någon aktivitet då det handlar om personliga eller sociala problem. Här är därför andra instanser inkopplade temporärt men kommunen har fortfarande kontakt med ungdomarna i väntan på att sätta in motivationshöjande insatser.

5 4(13) Resultat 1. Har kommunen ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar? Skolinspektionen bedömer om kommunen har en tydlig styrning, målsättning och ansvarsfördelning i arbetet med aktivitetsansvaret. Bedömningen innefattar även i vilken utsträckning samverkan sker mellan aktuella aktörer såväl inom kommunen som med externa aktörer för bästa resultat får den unge. Vidare utreds om kommunen har kontakt med de unga löpande så att kommunen kan följa den unges situation och behov över tid. Kommunens styrning och målsättning i arbetet med aktivitetsansvaret De ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret i Perstorps kommun registreras av studie- och yrkesvägledarna i ett eget upprättat system. Kommunen uppdaterar listan varje dygn via ett system för ekonomisk samverkan som används av alla kommuner i Skåne Nordväst. I Perstorps kommun är systemet numera uppdaterat mot antagningsstatistiken och examensstatistiken (UHR:s statistik) samt betygsdatabasen (BEDA) vilket ses som positivt av de intervjuade delaktiga i arbetsgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret eftersom de då också kan få information om elevernas gymnasieexamen uppdelat på examensbevis och studiebevis. Denna information är viktig för att ungdomar inte ska falla mellan stolarna. Ungdomar med studiebevis från nationella program från gymnasieskolan uppfyller nämligen inte kraven för gymnasieexamen och ska därför ingå i det kommunala aktivitetsansvaret. Tidigare togs denna information fram av studie- och yrkesvägledarna manuellt efter kontakt med grundskolorna. I Perstorps kommun finns en handlingsplan som fungerar som styrinstrument för kommunens hantering av aktivitetsansvaret. Av handlingsplanen framgår vilka olika åtgärder som kommunen erbjuder de unga i målgruppen. Åtgärderna består av utbildning, jobbcenter i Klippan, arbetsförmedlingen och andra etableringskontakter. Handlingsplanen uppdateras halvårsvis och har dokumenterat syfte och mål. Av handlingsplanen framgår att syftet med arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret i Perstorps kommun är att säkra övergången mellan grundskola, gymnasieskola och arbetsmarknad för unga som har fullgjort sin skolplikt, men inte fyllt 20 år och inte fullföljt utbildning på nationella

6 5(13) eller specialutformade program i gymnasieskola eller motsvarande utbildning, samt att se till att det finns verktyg som underlättar för detta arbete. Målsättningen som kommunen arbetar efter är att kunna erbjuda varje ungdom som berörs av aktivitetsansvaret stöd och vägledning till lämplig aktivitet. Vidare ska ingen ungdom skrivas ut ur det kommunala aktivitetsansvaret förrän det finns en långsiktig planering för fortsatta studier, praktik eller arbete. Kommunens målsättning är välkänd bland de aktörer som arbetar med aktivitetsansvaret. Samtliga åtgärder som erbjuds unga dokumenteras i det lokala registret. Av handlingsplanen framkommer att verksamheten ska utvärderas varje år. Utvärderingen ska bland annat utgå från de svar som ungdomar, delaktiga i det kommunala aktivitetsansvaret, kommer att lämna i en kommande enkätundersökning där de ska få tycka till om åtgärder som de erbjudits. Utifrån utvärderingen ska minst ett förbättringsområde definieras. Frågeformuläret är fastlagt och är tänkt att delas ut till ungdomarna i december år Den ansvarige bedriver ett utvecklingsarbete gällande bland annat strukturer på arbetsgruppens möten, rutiner kring dokumentation samt ansvarsområden. Detta arbete ses som viktigt för att organisationen kring det kommunala aktivitetsansvaret inte ska falla på enskilda individer och individuella kontakter. Kommunens ansvarsfördelning i arbetet med aktivitetsansvaret Ansvaret för det kommunala aktivitetansyaret i Perstorps kommun ligger som tidigare nämnts hos Barn- och utbildningsnämnden. Det operativa ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret firu-ts hos arbetsmarknadsenheten som arbetar under Barn-och utbildningsnämnden. I Perstorps kommun är arbetet med aktivitetsansvaret delegerat till chefen för arbetsmarknadsenheten. Chefen är även rektor för den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) och för utbildningen i svenska för invandrare (SFI). Till sin hjälp har rektorn två studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledarna arbetar med registreringen, sköter kontakterna med ungdomarna och gör uppföljningen av de insatser som erbjuds. Kommunens kontakt med de unga Studie- och yrkesvägledarna följer upp ungdomarnas situation och noterar kontakttillfällen i kommunens eget upprättade register.

7 (13) Av handlingsplanen framgår att studie- och yrkesvägledarna snarast ska ta kontakt med de unga. För att få kontakt använder de sig av brevutskick, telefonkontakt, Facebook och gör hembesök. Kontakterna med ungdomar sker initialt via ett första brev där studie- och yrkesvägledarna tydliggör kommunens skyldighet att erbjuda aktiviteter. I brevet erbjuds ungdomarna hjälp kring sina "behov, tankar och drömmar". I brevet uppmanas ungdomar också att höra av sig inom två veckor. Efter två veckor skickas ytterligare ett brev ut om tid och plats för en träff. Uppsökande verksamhet hemma hos ungdomar förekommer. När det gäller ungdomar som studie- och yrkesvägledarna redan har upprättat kontakt med sker kommunicering vid olika tidpunkter, allt från kontakter varje vecka till mer sporadiska kontakter. Har ungdomarna meddelat att de arbetar under en viss period kontaktas de inte under den tiden om inte signaler visar att det behövs. I dagsläget vet kommunen vad alla ungdomar i målgruppen gör. Ett fåtal ungdomar är dock i nuläget inte i aktiviteter. Detta beror enligt de intervjuade på sjukdom och/eller bristande motivation. Kommunen har dock ständig kontakt med ungdomarna och avbryter inte kontakten. Några ungdomar är inskrivna på arbetsförmedlingen och dem håller arbetsgruppen kontakt med men på grund av sekretessen finns ingen kontinuerlig rapportering från arbetsförmedlingen. Samverkan inom kommunen Då den ansvarige för det kommunala aktivitetsansvaret också är rektor för den kommunala vuxenutbildningen, SFI och introduktionsprogrammen finns en naturlig samverkan med dessa skolformer. Samverkan med nämnden finns också i samband med att den ansvarige en gång i månaden deltar på nämndsmötena där han redovisar situationen gällande det kommunala aktivitetsansvaret Den ena studie- och yrkesvägledaren är stationerad på kommunens enda grundskola med årskurserna 4-9. Hon arbetar med grundskola, introduktionsprogrammen på gyrru-tasieskolan och med det kommunala aktivitetsansvaret. Studie- och yrkesvägledaren har kontakt med lärararbetslagen och eleverna i kommunens samtliga grundskolor samt med kommunens elevhälsa. Den andra studie- och yrkesvägledaren är stationerad på vuxenutbildningen i kommunen.

8 7(13) Hon arbetar med vuxenutbildningen (Komvux), svenska för invandrare (SFI) och med det kommunala aktivitetsansvaret. Studie- och yrkevägledaren har kontinuerlig kontakt med elever och med familjer i kommunen. Hon arbetar mot grundskolan och SFI samt ingår dessutom i arbetslaget på introduktionsprogrammen (med inriktningarna språkintroduktion och individuellt alternativ). Introduktionsprogrammen är de enda gymnasieprogrammen som kommunen erbjuder. I kommunen finns även en friskola som erbjuder ett annat program. Perstorps kommun har dock avtal med alla kommuner i Skåne och elever kan söka fritt till gymnasieskolor i vilken kommun de vill. Båda studie och yrkesvägledarna samverkar med kommunens ungdomsmottagning, med verksamheter som arbetar med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med individ och familjeomsorgen, med flyktingsamordnare, med PlugIn projekt för elever från Perstorp som går på gymnasieskola i Klippan och med folkhögskolor. Kommunens samverkan med externa aktörer Arbetsgruppen för det kommunala aktivitetsstödet i Perstorp samverkar i projekt som finansieras av samordningsförbundet Finsam och samverkansprojektet Ungsam. Arbetsgruppen har dock inget ansvar i dessa projekt utan det är arbetsförmedlingen och försäkringskassan som är ansvariga. Kommunen har ett samarbetsavtal med "Jobbcenter" i den närliggande Klippans kommun. "Jobbcenter" ska hjälpa ungdomar från Perstorp med jobb, framtagande av CV samt anordnande av praktik. Just nu finns inga ungdomar i åldern år på plats i åtgärden, eftersom det pågår diskussioner om att skriva in ungdomar på introduktionsprogrammen samtidigt som de är i åtgärd via jobbcentrum. Detta för att ungdomarna ska få rätt till studiebidrag och resekort för att lättare kunna resa till Klippan. Perstorps kommun planerar också att samverka via arbetsförmedlingens jobbrum. Tidigare bokade ungdomsförmedlaren individuella möten men detta arbetssätt var ganska ineffektivt. Idag finns de istället tillgängliga i Perstorp under vissa tider för korta avstämningar med de sökande. Här är det tänkt att studie- och yrkesvägledarna framöver också ska finnas på plats. Arbetsförmedlingen finns som distanskontor i Perstorp, men ingen fysisk person sitter i kommunen. Studie- och yrkesvägledarna samverkar med ungdomsförmedlaren på Arbetsförmedlingen i Klippan som arbetar mot ungdomarna i Perstorp.

9 8(13) Samverkan sker via trepartssamtal som de har tillsammans med den unge och arbetsförmedlingen. Där går de tillsammans igenom den unges situation, hur det har sett ut i skolan och vad nästa steg kan bli. Vid detta möte förklarar arbetsförmedlingen vad den unge kan få för hjälp via arbetsförmedlingen och vilka krav de ställer. Den ansvarige för det kommunala aktivitetsansvaret samverkar i nätverket Skåne Nordväst där olika aktörer som arbetar med denna målgrupp träffas. Studie- och yrkesvägledarna ingår också i flera nätverk med Klippan där aktörer som arbetar med målgruppen samverkar. I dessa nätverk finns studie- och yrkesvägledarna, rektorer, representanter från folkhögskolan, försäkringskassan, Socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Syftena med nätverken är att förkorta vägarna mellan de aktörer som arbetar med målgruppen, att det finns ett forum för erfarenhetsbyte och att det blir känt vem som ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret i Perstorp samverkar med Navigatorcenter i Klippan. I Navigatorcenter i Klippan erbjuds de unga bland annat stöd och vägledning i vardagen, i ekonomin och i jobbsökandet. Samverkan finns även med gymnasieskolor i Skåne, framförallt med gymnasieskolan i Klippans kommun via projektet Plugin liksom med särvux i Örkelljunga och folkhögskolor på andra orter. Skolinspektionen bedömer att Perstorps kommun har ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar. Det finnsdokumenterade målsättning och en handlingsplan som beskriver kommunens arbete. Kommunens målsättning är välkänd bland de aktörer som arbetar med aktivitetsansvaret. Ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret registreras och kontakterna mellan kommunen och de unga liksom de åtgärder som erbjuds ungdomarna dokumenteras. Ansvarsfördelningen är tydlig och delegation finns. Det finns samverkan både inom kommunen och med externa aktörer. Kommunen har påbörjat utvärdering och utveckling av verksamheten.

10 9(13) 2. Erbjuder kommunen individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning? Skolinspektionen bedömer om de aktivitetsinsatser och åtgärder som kommunen erbjuder den unge är anpassade efter individens bakgrund, förutsättningar och behov. Åtgärderna ska också syfta till att motivera den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning. Insatserna ska väcka engagemang och innefatta höga förväntningar på den unge. Individuell kartläggning av alla unga i målgruppen All information kring tidigare skolgång och eventuella studieavbrott finns i kommunens register. En kartläggning som resulterar i en individuell handlingsplan utförs av studie- och yrkesvägledarna tillsammans med den unge för att påbörja arbetet med att hitta en lämplig åtgärd. Under kartläggningen diskuteras alltid vad ungdomarna har med sig i ryggsäcken, bland annat diagnoser, hur tidigare skolgång fungerat och om har det funnits särskilda insatser/stöd. Samtalen fokuserar på det som har fungerat, dels för att öka motivationen och dels för att inte fokusera på tidigare misslyckande. I kartläggningen utgår studie- och yrkesvägledarna från tre ord "Nu, Vill, Hur". De tittar på den nuvarande situationen och i samband med det så blickar de tillsammans med ungdomen tillbaka på vad som har hänt tidigare, det vill säga vad som föranlett den nuvarande situationen, vad som fungerar bra och vad upplevs som svårt nu och tidigare. Om ungdomar inte vet vad den vill föreslår studie- och yrkesvägledarna vilka steg de kan ta på vägen mot att hitta ett mål. Därefter bestämmer ungdomar själva vilka steg som de vill ta för att komma ut i arbete, utbildning eller annan sysselsättning. För ungdomar som inte är mogna att upprätta en handlingsplan erbjuds coachande samtal i syfte att stärka deras självkänsla och för att öka deras mottaglighet för fortsatt arbete mot aktivitet. Kommunens insatser och de ungas behov Insatserna som ungdomarna erbjuds utgår alltid från den individuella kartläggningen, den individuella handlingsplanen, som gjorts tillsammans med den unge (och för de omyndiga ungdomarnas del även med föräldrarna). Insatserna ser olika ut.

11 10 (13) Någon ungdom praktiserar, någon går på kommunal vuxenutbildning och någon går på introduktionsprogrammen. Arbetsgruppen som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret är medveten om att de ska arbeta med att få ungdomar tillbaka till skolan men då ungdomarna som de kommer i kontakt inte alltid är aktuella för skola erbjuder man olika lösningar. Motivationssamtalen spelar här stor roll. Finns det behov av insatser från andra myndigheter som till exempel arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller gyrnnasieskolan erbjuder kommunen ungdomarna stöd för att etablera dessa kontakter. De ungas delaktighet och motivation Kommunens fokus ligger på ungdomarnas delaktighet i planeringen av insatserna. Alla ungdomarna berättar i intervjuerna att det är de själva som bestämt vilka insatser de vill vara delaktiga i. Planering och kartläggning görs tillsammans med eleven och är den unge under 18 år är alltid vårdnadshavaren delaktig och godkänner handlingsplanen genom att vara med på möte eller genom telefonkontakt. I samband med upprättandet av handlingsplanen får ungdomar reda på syfte, mål och upplägg av insatserna. Av intervjuerna med ungdomarna framkommer att de känner till vilka insatser som ska pågå kortsiktigt respektive långsiktigt. Samtliga intervjuade ungdomar har också kunskap om vad åtgärderna är tänkta att leda till. Aktiviteterna beskrivs av de intervjuade ungdomarna som meningsfulla, motiverande och engagerade, framförallt för att de själva varit delaktiga i att välja dem. Ungdomarna uppger i intervjuerna att de blivit bra bemötta, att de vägletts och att aktörerna i det kommunala aktivitetsansvaret som de mött har haft en hög tillgänglighet. Av intervjuerna med ungdomarna framgår också att de har tilltro till att åtgärderna ska leda till utbildning eller arbete. Förväntningar på den unge Av intervjuerna med aktörerna som finns runt den unge framgår att de alla har en positiv uppfattning om ungdomars utveckling och förmåga att lära. Den ansvarige för det kommunala aktivitetsansvaret menar att varje ungdom kan växa och att det kommunala aktivitetsansvaret handlar om att vara del i ungdomars "fantastiska resa". Medvetenhet om att det kan vara tufft för många ungdomar att göra denna resa finns hos arbetsgruppen men påverkar inte de höga förväntningarna på ungdomarna.

12 11(13) Aktörerna i det kommunala aktivitetsansvaret arbetar oavbrutet med att öka ungdomarnas självförtroende och att motivera dem till att sikta högre. Enligt den ansvarige för det kommunala aktivitetsansvaret arbetar arbetsgruppen efter mottot att "alla kan bli läkare, det tar bara ta lite längre tid ibland". Att ge positiv respons på ansträngningar ses också en viktig del i väglednings- och motivationssamtalen vilka sker löpande med ungdomarna. Studie- och yrkesvägledarna påpekar att de aldrig skulle skicka iväg ungdomar på aktiviteter som de vet att ungdomarna inte skulle klara av. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen till exempel passar inte alla ungdomar eftersom denna myndighet, enligt studie- och yrkesvägledarna, kräver mycket åtaganden av en ung person. Krav på närvaro ställs utifrån den överenskommelse som är gjord mellan ungdomen och aktivitetsanordnaren vilket innebär att närvaron på aktiviteten är anpassad utifrån ungdomars förutsättningar. På introduktionsprogrammen anmäls till exempel frånvaro från första dag enligt det som följer av Skollagen. Om ungdomar är ute i aktivitet på t.ex. Jobbcenter i Klippan kommer de att bli inskrivna på individuellt alternativ på gymnasieskolan, och då följer de CSN:s krav på närvaro. Särskild uppföljning görs veckovis av arbetsgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret i de fall det finns anledning. Skolinspektionen bedömer att Perstorps kommun erbjuder individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning. Ungdomarna erbjuds även alternativa aktiviteter i den närliggande kommunen Klippan och får kontinuerliga motivationssamtal och studievägledning. Kommunen kartlägger de ungas behov och de unga är delaktiga i planeringen och i beslutsfattandet av vilka insatser som kan vara lämpliga för dem.

13 12 (13) 3. Följer kommunerna upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet? Skolinspektionen bedömer om kommunen följer upp och utvärderar de insatser som de unga tar del av. Vidare utreds om kommunen vidtar lämpliga åtgärder utifrån den kunskap som genereras vid utvärdering och uppföljning. Uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade åtgärder De planeringar som gjorts för de unga inom målgruppen följs fortlöpande upp och utvärderas av arbetsgruppen som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret. Uppföljningarna dokumenteras i kommunens eget register. Utvärderingar av individuellt anpassade åtgärder sker dels i samtal med de unga och dels på arbetsgruppens avstämningsmöten som äger rum varannan vecka. Uppföljningarna redovisas för n'åmnden en gång i månaden. I samband med dessa möten presenterar också den ansvarige muntligt olika resultat som kommit fram då arbetsgruppen tillsammans utvärderat de individuellt anpassade åtgärderna. Hittills har nämnden inte haft önskemål kring hur uppföljning och utvärdering ska presenteras. Kommunen vidtar lämpliga åtgärder utifrån uppföljning och utvärdering av de åtgärder som den unge tar del av Av intervjuerna med arbetsgruppen framgår att det i kommunen finns en hög beredskap i att vilja och att kunna erbjuda de unga alternativa åtgärder i takt med att de utvecklas eller i de fall åtgärderna inte fungerar. De intervjuade ungdomarna instämmer i detta. Skolinspektionen bedömer att kommunen följer upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet. Det finns också beredskap att erbjuda de unga andra alternativa åtgärder.

14 13 (13) Syfte och frågeställningar Skolinspektionen kommer att granska kommunernas arbete och insatser för de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det övergripande syftet med granskningen är att ta reda på om kommunerna erbjuder ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som på ett tydligt sätt motiverar den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning och därmed öka den unges möjligheter att i framtiden få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Frågeställningar som ska besvaras är: Har kommunerna ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar? Erbjuder kommunen individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning? Följer kommunerna upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet? Metod och material Projektet omfattar 15 kommuner. Ett strategiskt urval har gjorts av svenska kommuner där andelen arbetslösa ungdomar och ungdomar som står utanför gymnasieskolan under perioder varit hög. Urvalet är baserat på uppgifter om avhopp från gymnasieskolan samt ungas etablering på arbetsmarknaden. Våren 2015 informerades de utvalda kommunerna om kvalitetsgranskningen. Besök genomförs i kommunerna under hösten Granskningen genomförs som en kvalitativ undersökning där dokumentstudier och intervjuer utgör huvudsakliga insamlingsmetoder, även observationer förekommer. En central del i datainsamlingen är intervjuer med målgruppen (unga). För de granskade kommunerna skrivs en verksamhetsrapport och ett beslut.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hallstahammars kommun Resultat Syfte och frågeställningar

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 142 Giltighetstid 1 januari 2019-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-05-09 49 Giltighetstid 1 juli 2018-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Kommunalt aktivitetsansvar Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret 3 Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-07, 194 Dnr: Ks 2017/366 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Chef för Centralt stöd Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2018-10-15 Diarienr: BUN.2018.25 Strategier och

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 www.pwc.se Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 Inledning Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2015 Skolinspektionens granskning Regeringsuppdrag Slutrapport till regeringen 1 mars 2016 projektet avslutas december 2016 2016-05-13 2 Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10 1(10) Utbildningsförvaltningen kaa@almhult.se Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10517 Ljungby kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10517 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av skolornas arbete för att förebygga studieavbrott i gymnasieskolan vid Uddevalla Praktiska Gymnasium i Uddevalla kommun 1 (9) Innehåll Inledning sid. 1 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016 Utvidgning av uppdraget Regeringen

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj 2018 Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Leo & Ingvar om utanförskapets kostnader https://www.youtube.com/watch?v=pxwuvjq-rks Samhällsekonomiska

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Beslut för gymnasieutbildning

Beslut för gymnasieutbildning Dnr 43-2014:8497 Storfors kommun storfors.kommun@storfors.se Beslut för gymnasieutbildning efter tillsyn i Storfors kommun 2(12) Tillsyn i Storfors kommun har genomfört tillsyn av Storfors kommun under

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (35) Dnr 40-2014:5608 Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 2 (35) Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Många ungdomar i målgruppen kontaktas inte... 4 Kommunerna behöver bli bättre

Läs mer

Publiceringsår Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Publiceringsår Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Publiceringsår 2016 Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 2 (29) Kvalitetsgranskning, 2016:2 Diarienummer: 40-2014:5608 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Många

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ungdomar utanför gymnasieskolan

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 22 oktober 2015, kl ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 22 oktober 2015, kl ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog, (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus.

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus. Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin, 016-710 52 31 Barn- och utbildningsnämnden Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

(45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

(45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 1 (45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 2 (45) Förord Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. En ungdom

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun 1 (5) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun April 2019 Dnr: Kon 2019/74 2 (5) 1. BAKGRUND Det kommunala aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

REMISSVAR Dnr 3.9:0731/15

REMISSVAR Dnr 3.9:0731/15 REMISSVAR 2015-11-16 Dnr 3.9:0731/15 Skolverket Fleminggatan 14 106 20 Stockholm Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, och Skolverkets föreskrifter om innehållet i

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om kommunala informations- /aktivitetsansvaret Dnr U 2013/2908/S

Delredovisning av uppdrag om kommunala informations- /aktivitetsansvaret Dnr U 2013/2908/S Utbildningsdepartementet 2014-12 10 1 (9) Delredovisning av uppdrag om kommunala informations- /aktivitetsansvaret Dnr U 2013/2908/S Härmed redovisas uppdraget om det kommunala Informations-/Aktivitetsansvaret

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4445 Lidingö kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ne/ Dnr 43-2016:10731 Falköpings kommun kommunen@falkoping.se för gymnasieskola efter tillsyn i Falköpings kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10731 2 (7) s beslut

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Lomma kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lomma kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av skolornas arbete för att förebygga studieavbrott i gymnasieskolan vid Katedralskolan i Uppsala kommun 1 (6) Innehåll Inledning sid. 1 Bakgrundsuppgifter om Katedralskolan

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan SWECO STRATEGY 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2018 Dnr: Kon 2018/53 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN DUA Nyanlända Lund 16 24 år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Styrning, uppföljning och målsättningar...3 1.2.1 Styrning... 3 1.2.2 Uppföljning...

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola Överkalix kommun efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Överkalix kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Överkalix kommun Skolinspektionen genomförde

Läs mer

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna September Mölndals stad. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna September Mölndals stad. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2018 Mölndals stad Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10354 Sigtuna kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Dnr 43-2016:10354 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5435 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10373 Tierps kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tierps kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret Kommunstyrelsen Dnr: 142-2136/2016 Arbetsmarknads- och Sida 1 (2) idrottsroteln Datum: 2017-01-23 Till berörd remissinstans Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte, revisionsfråga...4 2.3.

Läs mer

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå Försäkringskassans ställningstagande Den förlängda

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i Sandvikens Kommun Reviderad MAJ 2016 Revidering av Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslösheten i Sandvikens kommun DUA-arbetet har överlag

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera SOU 2016:94 Saknad! Utredningens uppdrag: Kartlägga långvarig och ofta förekommande frånvaro, ogiltig+giltig Analysera orsakerna Föreslå förbättrat arbete

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun. Beslut Beslut Prolympia AB info@prolympia.se 2018-03-01 Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun Inledning Skolinspektionen

Läs mer

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ Innehållsförteckning Organisering av samverkan utifrån överenskommelse 1 Budget och personella resurser för samverkan 1-2 Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna 2 Övergripande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn i %if Skolinspektionen Dnr 43-2016:10613 Partille kommun kundcenter@partille.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer