Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Dnr: /2016 Arbetsmarknads- och Sida 1 (2) idrottsroteln Datum: Till berörd remissinstans Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret Detta gäller remissvar på Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret Dnr: /2016 Remisstiden sträcker sig till den 28 april 2017, vilket vi ber er respektera. Om det av några skäl inte är möjligt för er att inkomma med svar inom utsatt tid måste en kontakt tas med den för ärendet ansvariga personen på roteln. Ansvarig handläggare/borgarrådssekreterare på Arbetsmarknads- och idrottsroteln är Amanda Schulin, tfn Remissvar skickas till: Arbetsmarknads- och idrottsroteln digitalt i Word-format. Ange KS:s diarienummer som namn på ärenderubrik. Ex: KS KF/KS kansli i pappersform. Bilägg inte remissunderlaget. Det finns redan diariefört i kommunstyrelsens diarium. Häfta inte ihop handlingarna. Adresserna är följande: Rotelns e-post: Funktion SLK RIII-remissvar eller KF/KS kansli, Stadshuset, STOCKHOLM Med vänliga hälsningar Arbetsmarknads- och idrottsroteln

2 Kommunstyrelsen Dnr: /2016 Arbetsmarknads- och Sida 2 (2) idrottsroteln Datum: Remitteringsmapp Ärende: Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret Inkom till KF/KS kansli den Behandling i övrigt: För yttrande senast: 28 april 2017 För yttrande senast: 12 maj 2017 SLK Stadsdelsnämnderna Facknämnderna Övriga Bromma SLK Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen

3 Protokoll AMN Sida 25 (43) 12 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret AMN Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade för egen del att godkänna förslag till Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. 2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. Ärendet Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar (tidigare informationsansvar) för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Skolverket har utarbetat allmänna råd för kommunernas arbete med aktivitetsansvaret och i dessa föreskrivs att kommunerna ska ha en strukturerad handlingsplan för sitt arbete. Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i samverkan utarbetat bilagt förslag till handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i Stockholms stad. Förslaget utgår från skolverkets allmänna råd samt från den ansvarsfördelning mellan stadens nämnder som beslutats av kommunfullmäktige. Målsättningen för arbetet är att få ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning att göra det. De insatser som erbjuds och påbörjas ska i första hand handla om att motivera den unga att återgå till studier. I andra hand kan insatserna syfta till att erbjuda annan sysselsättning, exempelvis arbete. Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 december Beslutsgång Ordföranden Emilia Bjuggren (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

4 Protokoll AMN Sida 26 (43) Särskilt uttalande Vice ordförande Johanna Sjö m.fl. (M) och ledamoten Johan Fälldin (C) lämnade följande särskilda uttalande. Det är självklart att målet ska vara att få ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning göra det. Det är lika självklart att de ungdomar som är skoltrötta och kanske för stunden saknar motivation eller av andra skäl vill avstå från vidare studier ska kunna gå vidare på alternativa vägar genom enkla jobb av olika slag. Många ungdomar mår bra av att få göra annat än att bara studera en tid för att därefter bli motiverade till studier eller gå vidare med andra typer av arbeten när de har erhållit referenser från sin första arbetsgivare. Genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga öppnade Alliansregeringen en väg in i jobb för fler. Att utveckla effektiva sätt att minska kostnaderna för att anställa ungdomar leder till en bättre arbetsmarknad också för dem som saknar arbetslivserfarenhet och gymnasieexamen. I och med att Regeringen höjde arbetsgivaravgifter för unga har ca arbeten för unga försvunnit från arbetsmarknaden i Stockholms län, där flertalet arbeten är relaterade till Stockholms stad. Ersättaryttrande Ersättaren Ofelia Namazova (KD) lämnade följande ersättaryttrande. Det är självklart att målet ska vara att få ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning göra det. Det är lika självklart att de ungdomar som är skoltrötta och kanske för stunden saknar motivation eller av andra skäl vill avstå från vidare studier ska kunna gå vidare på alternativa vägar genom enkla jobb av olika slag. Många ungdomar mår bra av att få göra annat än att bara studera en tid för att därefter bli motiverade till studier eller gå vidare med andra typer av arbeten när de har erhållit referenser från sin första arbetsgivare. Genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga öppnade Alliansregeringen en väg in i jobb för fler. Att utveckla effektiva sätt att minska kostnaderna för att anställa ungdomar leder till en bättre arbetsmarknad också för dem som saknar arbetslivserfarenhet och gymnasieexamen.

5 Protokoll AMN Sida 27 (43) I och med att Regeringen höjde arbetsgivaravgifter för unga har ca arbeten för unga försvunnit från arbetsmarknaden i Stockholms län, där flertalet arbeten är relaterade till Stockholms stad.

6 Arbetsmarknadsförvaltningen Tjänsteutlåtande Utvecklings- och utreningsstaben Dnr AMN DNR UTBN /2016 Sida 1 (4) Handläggare Anki Garcés Telefon: Åsa Eckhardt Telefon: Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende 12 Utbildningsnämnden den 15 december 2016 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar för egen del att godkänna förslag till Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. 2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar för egen del att godkänna förslag till Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. 2. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. Arjun Bakshi Arbetsmarknadsdirektör Tony Mufic Utbildningsdirektör Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utreningsstaben Livdjursgatan 4 Box Stockholm-Globen Telefon stockholm.se Sammanfattning Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar (tidigare informationsansvar) för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

7 Tjänsteutlåtande Dnr AMN DNR UTBN /2016 Sida 2 (4) Skolverket har utarbetat allmänna råd för kommunernas arbete med aktivitetsansvaret och i dessa föreskrivs att kommunerna ska ha en strukturerad handlingsplan för sitt arbete. Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i samverkan utarbetat bilagt förslag till handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i Stockholms stad. Förslaget utgår från skolverkets allmänna råd samt från den ansvarsfördelning mellan stadens nämnder som beslutats av kommunfullmäktige. Målsättningen för arbetet är att få ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning att göra det. De insatser som erbjuds och påbörjas ska i första hand handla om att motivera den unga att återgå till studier. I andra hand kan insatserna syfta till att erbjuda annan sysselsättning, exempelvis arbete. Bakgrund Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar (tidigare informationsansvar) för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret (kommunernas aktivitetsansvar, KAA) ställer krav på att kommunen håller sig informerad om vilka som tillhör målgruppen, kontaktar dessa och erbjuder dem lämpliga individuella åtgärder. Aktivitetsansvaret förutsätter att insatser genomförs under hela året och omfattar allt från kartläggning och uppsökande verksamhet för att hitta de berörda ungdomarna, till olika insatser för att i första hand motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning. Skolverkets allmänna råd för kommunernas aktivitetsansvar (SKOLFS 2016:52) föreskriver att det finns en strukturerad handlingsplan för arbetet. I Stockholms stad har arbetsmarknadsnämnden hand om det kommunala aktivitetsansvaret för åringar för de delar som inte ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Även stadsdelsnämnderna har ett visst ansvar i frågan. Arbetsmarknadsnämnden har ansvaret för den samordning som krävs mellan olika berörda nämnder. Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here. Utbildningsnämnden ska förebygga och förhindra studieavbrott, säkra övergång från grundskola till gymnasieskola, samt erbjuda studier för de ungdomar som vill studera. Nämnden ska också säkerställa att det finns tillräckligt med gymnasieplatser för dem som vill studera.

8 Tjänsteutlåtande Dnr AMN DNR UTBN /2016 Sida 3 (4) Arbetsmarknadsnämnden har, förutom ansvar att samordna arbetet mellan stadens berörda nämnder, ansvar för det uppsökande arbetet, samt för att kartlägga behov, erbjuda stöd och motivera tillbaka till studier, eller arbete, samt stötta ungdomarna i att etablera kontakter med andra stödinsatser utifrån individuella behov. Stadsdelsnämnderna ska samarbeta med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden och erbjuda stöd utifrån socialtjänstlagen. Deras arbete med fritidsverksamheter, fältverksamhet samt andra förebyggande och stödjande insatser är också en viktig del i fullgörandet av aktivitetsansvaret. Ärendet Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tagit fram en gemensam handlingsplan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. I föreliggande ärende har arbetet kring det kommunala aktivitetsansvaret dokumenterats i en handlingsplan. Handlingsplanen föreslås fastställas av kommunfullmäktige efter förslag från arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. Ärendets beredning Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningens utredningsoch utvecklingsstab. Ärendet har samtidigt beretts på utbildningsförvaltningen. Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden förväntas behandla ärendet på deras respektive nämndsammanträden i december Förvaltningarnas synpunkter och förslag Frågan om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar spänner över flera förvaltningars verksamhetsområden. Ett lyckosamt arbete förutsätter en god samverkan med inblandade aktörer, goda rutiner för arbetet och en tydlig ansvarsfördelning inom området. Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har därför initierat ett arbete med att fastställa ovanstående. Detta har sedan dokumenterats i en handlingsplan. Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here. Handlingsplanen fastställer hur Stockholms stad arbetar utifrån kommunernas aktivitetsansvar. Den beskriver uppdrag, organisation, ansvarsfördelning, insatser, rutiner för arbetet, samt identifierade utvecklingsområden. Den tar också upp den samverkan med arbetsförmedlingen som sker och som formulerats i en överenskommelse utifrån regeringens initiativ med en särskild Delegation för unga till arbete (DUA) för att minska

9 Tjänsteutlåtande Dnr AMN DNR UTBN /2016 Sida 4 (4) ungdomsarbetslösheten. Vidare fastställer planen att arbetet årligen ska ses över, och, vid behov, revideras. Ansvar för uppföljning och utvärdering är uppdelat på de berörda aktörerna och framgår av handlingsplanen. Målsättningen för arbetet är att få ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning att göra det. De insatser som sätts in ska i första hand handla om att motivera den unga att återgå till studier. I andra hand kan insatserna syfta till att erbjuda annan sysselsättning, exempelvis arbete. Handlingsplanen är framtagen med hänsyn till bestämmelserna om aktivitetsansvaret i 29 kap. 9 skollagen (2010:800) och med stöd av Skolverkets allmänna råd och tillhörande kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Förvaltningarna föreslår att arbetsmarknadsnämnden respektive utbildningsnämnden: 1. beslutar för egen del att godkänna förslag till Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. 2. beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret. Bilaga 1. Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad, 2016 Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (för ungdomar år) Förslag från arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden

Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (för ungdomar år) Förslag från arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden Utlåtande 2017:221 RIII (Dnr 142-2136/2016) Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (för ungdomar 16-19 år) Förslag från arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE

ANGÅENDE REMISSEN OM IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE KOMMUNSTYRELSEN SKOLROTELN DNR: 031-2674/2010 DATUM: 2010-12-21 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE Detta gäller remissvar på IT-strategi för bättre lärande Dnr:

Läs mer

Angående remissen om Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Angående remissen om Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad Kommunstyrelsen Skolroteln Dnr: Sida 1 (2) Datum Datumet Datum: 2017-04-07 Till berörd remissinstans Angående remissen om Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad Detta

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ungdomar utanför gymnasieskolan

Läs mer

Remiss om Strategi mot våldsbejakande extremism

Remiss om Strategi mot våldsbejakande extremism Bilaga 3 Kommunstyrelsen Dnr: 155-943/2015 Finansroteln Sida 1 (6) Datum: 2015-06-17 Till berörd remissinstans Remiss om Strategi mot våldsbejakande extremism Stockholms stad kommer under år 2015 att besluta

Läs mer

Svar på skrivelse gällande traineejobb

Svar på skrivelse gällande traineejobb Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-11-09 Handläggare Albin Lindström Telefon: 0761247998 Till Arbetsmarknadsnämnden den 21 november 2017 Ärende

Läs mer

Arbetsmarknadsnämnden som vårdgivare inom elevhälsa

Arbetsmarknadsnämnden som vårdgivare inom elevhälsa Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Anna Almén 076-12 35 821 Amanda Hernbäck 08-508 35 511 Till Arbetsmarknadsnämnden den 31

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Angående remissen om Införande av rökfri fr) O/CO /y^ arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Angående remissen om Införande av rökfri fr) O/CO /y^ arbetstid i Stockholms stads verksamheter kom MUNSTYRELSEN D ^n*» Finansroteln Datum: 2009-09-07 Till berörd remissinstans SOPHRMAl.MS STAPSPFI SlöRVM.rNMNG int. 2009-09- 0 8 Angående remissen om Införande av rökfri fr) O/CO /y^ arbetstid i Stockholms

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Inriktningsärende för samverkan mellan Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen avseende pilotverksamhet för unga i Järva

Inriktningsärende för samverkan mellan Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen avseende pilotverksamhet för unga i Järva dte Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande AMN 2017-0131-01.05 Sida 1 (6) 2017-05-22 Handläggare Elizabeth Castañeda Lindahl Telefon: 08-508 35 569 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM INRÄTTANDE AV TRYGGHETSBOENDE I STOCKHOLM STAD

ANGÅENDE REMISSEN OM INRÄTTANDE AV TRYGGHETSBOENDE I STOCKHOLM STAD 8 PH 2 KOMMUNSTYRELSEN H \\JJm X l nnrn^-rrim DATUM: 2009-06-23 ifi \~y «9 ALDREROTELN * n -Q* SÖHRKMALMS TA - STADSni:LSi : öi;\v\ltkin(j Ink 20fl t ) -06-2 4 ^ berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN

Läs mer

Angående remissen om Personalpolicy för Stockholms stad

Angående remissen om Personalpolicy för Stockholms stad Kommunstyrelsen Dnr: RVIII Sida 1 (2) Datum: 2016-03-16 Till berörd remissinstans Angående remissen om Personalpolicy för Stockholms stad Detta gäller remissvar på Personalpolicy för Stockholms stad Dnr:

Läs mer

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10 1(10) Utbildningsförvaltningen kaa@almhult.se Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10

Läs mer

Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Utlåtande 2016:42 RVI (Dnr 106-1027/2015) Ett ungdomsundantag i biståndsnormen Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Kommunalt aktivitetsansvar Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret 3 Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Arbetsmarknadsnämnden Protokoll 2/2018

Arbetsmarknadsnämnden Protokoll 2/2018 Arbetsmarknadsnämnden Protokoll 2/2018 Sida 1 (6) Tidpunkt: Tisdag den 13 mars 2018, kl. 16:30 16:50 Plats: Bråvallasalen, plan 1, Stadshuset Justerat: Måndagen den 19 mars 2018 kl. 18:00 Mirja Räihä Yvonne

Läs mer

Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-)

Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-) Utlåtande 2016:63 RIII (Dnr 106-873/2015) Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:32) av Maria Danielsson

Läs mer

17 Beslut om inriktning för nya Jobbtorg Unga AMN

17 Beslut om inriktning för nya Jobbtorg Unga AMN Sida 57 (63) 17 Beslut om inriktning för nya Jobbtorg Unga AMN 2015-257-01.01 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner genomförandebeslut gällande placering av nya Jobbtorg Unga

Läs mer

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus.

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus. Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin, 016-710 52 31 Barn- och utbildningsnämnden Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 142 Giltighetstid 1 januari 2019-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns

Läs mer

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att stadsdelsnämnd Sida 54 (81) Del 2 Öppna delen 23 Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) - Svar på remiss Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/904-2013,

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2015.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2015. Sida 3 (29) Nelson Mandela-priset instiftades av Stockholms stad 1998 och syftar till att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen och integrerad stad. Förvaltningen föreslår,

Läs mer

Ärende: Ärende 8 Dnr Förslag till yttrande: Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden

Ärende: Ärende 8 Dnr Förslag till yttrande: Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-06-12 Handläggare Jonas Jonsson Direkttelefon 040-34 29 69 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 8 Dnr 2013-208 Förslag till yttrande: Överflytt av JobbMalmö

Läs mer

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande. PM 2017:129 RIII (Dnr 142-380/2017) Anmälan om svar på remiss Förslag på ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala

Läs mer

Svar på skrivelse om mottagandet av nyanlända

Svar på skrivelse om mottagandet av nyanlända Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Sida 1 (7) 2016-12-08 Handläggare Marita Johansson Telefon: 08-508 35 562 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende 13 Svar på

Läs mer

Yttrande över remiss av Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopning och tobakspolitiken

Yttrande över remiss av Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopning och tobakspolitiken Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-01 Handläggare Lisa Svensson Telefon: 08-508 47 980 Till Arbetsmarknadsnämnden den 13 mars 2018 Ärende

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-05-09 49 Giltighetstid 1 juli 2018-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 för arbetsmarknadsnämnden AMN

7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 för arbetsmarknadsnämnden AMN Sida 13 (23) 7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2016-316-01.02 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att fastställa verksamhetsberättelse

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM MOTION (2008:71) OM SKÄLIG LEVNADSNIVÅ FÖR ELFÖRBRUKNING

ANGÅENDE REMISSEN OM MOTION (2008:71) OM SKÄLIG LEVNADSNIVÅ FÖR ELFÖRBRUKNING KOMMUNSTYRELSEN SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSROTELN DNR: 325-2415/2008 DATUM: 2008-12-09 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM MOTION (2008:71) OM SKÄLIG LEVNADSNIVÅ FÖR ELFÖRBRUKNING Detta gäller

Läs mer

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj 2018 Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Leo & Ingvar om utanförskapets kostnader https://www.youtube.com/watch?v=pxwuvjq-rks Samhällsekonomiska

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar

Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2018/1728) Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar Tilläggsöverenskommelse mellan kommuner och regioner i Stockholms län Rekommendation Storsthlm

Läs mer

Utlåtande 2017: RVI (Dnr /2016)

Utlåtande 2017: RVI (Dnr /2016) Utlåtande 2017: RVI (Dnr 154-1131/2016) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2017

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2017 Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Dnr AMN 2017-0254-01.06 Sida 1 (6) 2018-01-18 Handläggare Marita Johansson Telefon: 08-508 35 562 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

Ansvarig handläggare/borgarrådssekreterare på Finansroteln är Carolina Selin, tfn

Ansvarig handläggare/borgarrådssekreterare på Finansroteln är Carolina Selin, tfn KOMMUNSTYRELSEN FINANSROTELN DNR: 667-3851/2007 DATUM: 2008-01-11 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM ÄNDRING AV ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLM STAD. STADSLEDNINGSKONTORET

Läs mer

6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck AMN

6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck AMN Sida 6 (19) 6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 AMN 2016-0269-01.06 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Remissyttrande över Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13)

Remissyttrande över Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0069- 1:6 SID 1 (10) 2013-04-10 Handläggare: Åsa Bengtsson Telefon: 08-508 35 534 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation Östermalms stadsdelsförvaltning socialtjänstavdelningen Sida 1 (5) 2017-04-10 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-06-15 Stärka integrationspakt och obligatorisk

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun 1 (5) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun April 2019 Dnr: Kon 2019/74 2 (5) 1. BAKGRUND Det kommunala aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Gustafsson (S) angående "osynligt" utanförskap

Svar på skrivelse från Karin Gustafsson (S) angående osynligt utanförskap ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN SID 1 (5) 2012-08-15 Handläggare: Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2012 Ärende 8 Svar på

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Jennie Oukbir Telefon: 08-508 35 506 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 september 2016

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 september 2016 PM 2016:148 RIII (Dnr 110-956/2016) Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 september 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

5 Tertialrapport för arbetsmarknadsnämnden AMN

5 Tertialrapport för arbetsmarknadsnämnden AMN Sida 5 (10) 5 Tertialrapport 2 2018 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2017-0297-01.02 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att begära budgetjustering för en sänkning av intäktskravet

Läs mer

Nya riktlinjer för direktupphandling i Stockholms stad och arbetsmarknadsförvaltningen

Nya riktlinjer för direktupphandling i Stockholms stad och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr AMN 2013-0161-1.6 2013-06-05 Handläggare Johnny Ridemar Telefon: 08 508 35 527 Till Arbetsmarknadsnämnden den 18 juni 2013 Ärende

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Vissa skollagsfrågor - del 4

Vissa skollagsfrågor - del 4 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-01-03 Handläggare Johan Adolfsson Telefon: 08-508 33 926 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02 Vissa skollagsfrågor

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Välja yrke. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr /2015

Välja yrke. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr /2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-19 Handläggare Mats Öblad Telefon: 08-508 33 493 Åsa Eckhardt Telefon: 08-508 33 921 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04

Läs mer

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-07 Handläggare Lisa Svensson Telefon: 08-50847980 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 september 2017 Ärende

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-09-12 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 september 2013

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hallstahammars kommun Resultat Syfte och frågeställningar

Läs mer

Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet PM 2015:116 RIII (Dnr 110-770/2015) Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER KOMMUNSTYRELSEN FINANSROTELN DNR: 034-2147/2008 DATUM: 2008-09-12 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER Detta gäller remissvar

Läs mer

12 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 AMN

12 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 AMN Sida 19 (28) 12 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 AMN 2018-0112-1.2.1 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden godkände Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och

Läs mer

Reglemente för utbildnings- och. arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för utbildnings- och. arbetsmarknadsnämnden Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet med

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-07, 194 Dnr: Ks 2017/366 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Chef för Centralt stöd Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2018-10-15 Diarienr: BUN.2018.25 Strategier och

Läs mer

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden Kungsholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Sida 1 (6) 2018-03-27 Handläggare Madelen Lyckedal Telefon: 08-508 08 516 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Handlingsplan för socialtjänstens

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter samt Stockholms stads strategi för romsk inkludering

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter samt Stockholms stads strategi för romsk inkludering Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-15 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Stockholms stads

Läs mer

Handläggare: Inger Norman Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd

Handläggare: Inger Norman Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNGDOM SID 1 (5) 2010-02-23 Handläggare: Inger Norman Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Förslag till riktlinjer för samverkan

Läs mer

Angående remissen om Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

Angående remissen om Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar Kommunstyrelsen Dnr: 170-435/2015 Finansroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-10-02 Spånga-Tensta SDF Dnr 1.5.1-555/2015 Dokid 23795 Till berörd remissinstans Angående remissen om Ökat ansvar till servicenämnden

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2018 Dnr: Kon 2018/53 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-10-03 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2016-10-25 Överenskommelse

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer

Yttrande över Stadsrevisionens projektrapport nr 10, 2013 om granskning av stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Yttrande över Stadsrevisionens projektrapport nr 10, 2013 om granskning av stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-23 Handläggare Marita Johansson Telefon: 08-508 35 562 Till Arbetsmarknadsnämnden den 3 februari 2014 Ärende

Läs mer

12 Tertialrapport för arbetsmarknadsnämnden AMN

12 Tertialrapport för arbetsmarknadsnämnden AMN Sida 30 (39) 12 Tertialrapport 2 2016 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2015-0297-01.02 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2016

Läs mer

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.1-240-2014 Sida 1 (5) 2014-05-27 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 08 640 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Handläggare: Agneta Palmqvist Telefon: 08-508 33 006 Till Utbildningsnämnden 2008 04 17 Ökad likvärdighet för elever

Läs mer

Svar på skrivelse från Johanna Sjö (M) angående Stockholmsjobb

Svar på skrivelse från Johanna Sjö (M) angående Stockholmsjobb Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-18 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Svar på skrivelse angående Vad händer med ungdomarna i 90-dagarsgarantin?

Svar på skrivelse angående Vad händer med ungdomarna i 90-dagarsgarantin? Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-03-03 Handläggare Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 15 mars 2016 Ärende

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Remiss av Motion om att barn i låg- och mellanstadiet bör ges schemalagd motion i enlighet med Bunkefloprojektet

Remiss av Motion om att barn i låg- och mellanstadiet bör ges schemalagd motion i enlighet med Bunkefloprojektet Kommunstyrelsen Remissbrev Sida 1 (2) 2018-05-17 Till berörd remissinstans Remiss av Motion om att barn i låg- och mellanstadiet bör ges schemalagd motion i enlighet med Bunkefloprojektet Ni ombeds att

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016 Utvidgning av uppdraget Regeringen

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Utvärdering av feriejobb för unga

Utvärdering av feriejobb för unga Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-11 Handläggare Emma Holmgren Telefon: 08-508 13 185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Utvärdering av feriejobb

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:111) om ett jobbtorg för validering

Yttrande över remiss av motion (2016:111) om ett jobbtorg för validering Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-01-19 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 31 januari 2017 Ärende

Läs mer

Beslut om vitesföreläggande gentemot en enskild förskola

Beslut om vitesföreläggande gentemot en enskild förskola Förskoleavdelning Dnr 3.3.1 8311/2014 Sida 1 (6) Handläggare Jens Westlund Telefon: 08-508 33 754 Till Utbildningsnämnden 2015-04-14 en Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden förelägger

Läs mer

Svar på skrivelse om lånsiktigt hållbar arbetsmarknadspolitik

Svar på skrivelse om lånsiktigt hållbar arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-01-21 Handläggare Anna Almén Telefon: 08-508 35 821 Till Arbetsmarknadsnämnden den 2 februari 2016 Ärende

Läs mer

Svar på skrivelse sommarjobb till alla un g- domar från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg

Svar på skrivelse sommarjobb till alla un g- domar från Karin Rågsjö (V) och Daniel Söderberg ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-15 Handläggare: Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2012

Läs mer

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige: 60/2015-06-22 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om strukturerad samverkan

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om strukturerad samverkan ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2017-11-08 AMN-2017-0328 Arbetsmarknadsnämnden Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om strukturerad samverkan Förslag till

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

Kerstin Amelin (V) tjänstgörande ersättare för Ronnie Andersson (V)

Kerstin Amelin (V) tjänstgörande ersättare för Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunhuset 2:3, kl. 19:00 ande / Marcus Ekman (S), ordförande Lars Johansson (L), andre vice ordförande Inger Grönberg (MP) tjänstgörande Willy Viitala (M) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-05-07 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende

Läs mer

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer