Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport."

Transkript

1 Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

2 Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Ödeshögs kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod och material Inledning Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning under hösten 2015 av kommunernas arbete och insatser för de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Granskningen av Ödeshögs kommuns arbete i frågan ingår i detta projekt. Enligt skollagen 29 kap 9 framgår att en hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002) och förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar.

3 Skolinspektionen Verksamhetsrapport 3 (12) Syftet med granskningen är att ta reda på om kommunerna erbjuder ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som på ett tydligt sätt motiverar den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning och därmed öka den unges möjligheter att i framtiden få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Ödeshögs kommun besöktes den 16 september Ansvariga inspektörer har varit utredare Charlotta Nord och undervisningsråd Nils Pihlsgård. Vid besöket genomfördes intervjuer med en studie- och yrkesvägledare, områdeschefen för utbildning, omsorg och kultur samt en socialsekreterare. Två ungdomar vars sysselsättning omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret intervjuades. I denna rapport redovisar inspektörerna sina iakttagelser, analyser och bedömningar. Förutom en redogörelse av kvalitetsgranskningens resultat ges även en kort beskrivning av granskningens syfte, frågeställningar och genomförande. Kvalitetsgranskningen av kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i 15 kommuner. När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. För de kommuner som ingått i granskningen ger rapporten en referensram och en möjlighet till jämförelse med förhållanden i andra kommuner. Det enskilda beslutet kan därmed sättas in i ett större sammanhang. Bakgrundsuppgifter om Ödeshögs kommun Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och hade år 2014 en befolkning på invånare. Kommunen hade under åren 2011 till 2014 en blygsam befolkningsminskning, men år 2014 vändes en tidigare negativ trend, och invårantalet ökade med 66 personer. Arbetslösheten i kommunen låg under år 2014 på 7,4 procent vilket är lägre än rikssnittet. Bland invånare i åldrarna år låg andelen arbetslösa under samma period på 14,5 procent. Antalet högskoleutbildade ligger på 13 procent. För invånare i åldrarna år är det 14 procent som endast har förgymnasial utbildning. Under år 2014 hade 56 procent av eleverna i hemkommunen fullföljt sina gymnasiestudier inom 3 år. Kommunens största näringsgrenen är tillverkning och utvinning, men även jordbruk och fiske utgör en stor del. Den största privata arbetsgivaren är Hallins Production AB med 75 anställda. I Ödeshögs kommun har Social-och utbildningsnämnden det operativa ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret har delegerats till

4 4 (12) områdeschefen för utbildning, omsorg och kultur som leder arbetet, vilket utförs av vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare, en praktiksamordnare och två socionomer. Av inskickat dokument från kommunen framgår att det fanns nio ungdomar som ingår i den av Skolinspektionen avgränsade målgrupp som utgör grunden för granskningen av det kommunala aktivitetsansvaret. Studie- och yrkesvägledaren har kontakt med samtliga ungdomar på denna lista. Resultat 1. Har kommunen ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar? Skolinspektionen bedömer om kommunen har en tydlig styrning, målsättning och ansvarsfördelning i arbetet med aktivitetsansvaret. Bedömningen innefattar även i vilken utsträckning samverkan sker mellan aktuella aktörer såväl inom kommunen som med externa aktörer för bästa resultat för den unge. Vidare utreds om kommunen har kontakt med de unga löpande så att kommunen kan följa den unges situation och behov över tid. Kommunens styrning och målsättning i arbetet med aktivitetsansvaret I kommunen finns register över de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Vid kartläggning och registrering använder sig kommunen av ett administrationsprogram tillsammans med ett lokalt Excel-dokument. Av registret framgår sysselsättning för samtliga i kommunen folkbokförda ungdomar i åldern 16 till 20 år. Registret uppdateras två gånger per år, och det görs en avstämning i juni varje år över de ungdomar som har fullföljt sin gymnasieutbildning. Ungdomar från kommunen vilka har valt att gå på en fristående gymnasieskola är ibland svårare att föra in i registret på korrekt sätt då vissa friskolor inte alltid meddelar Ödeshögs kommun att gymnasiestudierna avbrutits. Kommunen har en handlingsplan där aktivitetsansvaret definieras utifrån skollagen. Ansvarsfördelning, organisation och hur uppdraget sköts lokalt framgår av dokumentet. Däremot framgår det inte vilken funktion som har mandat och uppdrag att se till att samverkan såväl inom kommunen som med externa aktörer fungerar. Handlingsplanen beskriver hur kartläggning av, kontakt med och

5 5 (12) uppföljning av ungdomar som berörs av aktivitetsansvaret ska bedrivas. I kommunens handlingsplan finns också dokumentation över åtgärder som erbjuds unga i målgruppen. Kommunens målsättning med hanteringen av aktivitetsansvaret definieras i handlingsplanen utifrån den reglering som ges i skollagen. I kommunen finns ett kvalitetssystem där all aktivitet i kommunen återrapporteras på årsbasis. Det görs ingen specifik utvärdering eller uppföljning av hur det övergripande arbetet med aktivitetsansvaret fungerar och utvecklas. Områdeschefen för utbildning, omsorg och kultur säger i intervju att han planerar att i framtiden utveckla styrdokument som säkerställer att projekt inom ramen för aktivitetsansvaret utvärderas separat. Kommunens ansvarsfördelning i arbetet med aktivitetsansvaret. Av intervjuerna framgår det att Social- och utbildningsnämnden i kommunen har det operativa ansvaret för aktivitetsansvaret. Ansvaret har sedan delegerats till områdeschefen för utbildning, omsorg och kultur som leder arbetet. Studieoch yrkesvägledaren för vuxenutbildningen, en praktiksamordnare och två socionomer är de aktörer inom kommunen som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret. Kartläggning, registrering och uppdatering av listor över ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret görs av en skoladministratör och en ekonom. Studie- och yrkesvägledaren träffar grundskolans studie- och yrkesvägledare och ekonomen en gång i månaden för genomgång av information om ungdomarna. Däremellan uppdateras information och listor via mejl och telefonsamta. Dessutom framgår det av intervjuer att grundskolans elevvårdsteam, i vilket grundskolans studie- och yrkesvägledare ingår, vid behov involveras i kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Av kommunens handlingsplan framgår hur arbetsuppgifter och ansvarsfördelning för aktivitetsansvaret är delegerat, men både områdeschefen för utbildning, omsorg och kultur och intervjuad socionom påpekar att systemet är sårbart då utförandet i stor utsträckning är bundet till vissa nyckelpersoners engagemang och arbetsinsats. Studie- och yrkesvägledaren säger till exempel att hon ser det som sin uppgift att hålla kontakt och samarbeta med grundskolans studie- och yrkesvägledare och grundskolans elevvårdsteam. Denna uppgift finns inte dokumenterad i handlingsplanen, trots att det av intervjuerna framgår att detta samarbete bidrar till att underlätta och förbättra arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

6 Skolinspektionen Verksamhetsrapport 6 (12) Kommunens kontakt med de unga Studie- och yrkesvägledaren berättar att hon initialt kontaktar de unga i målgruppen via brev och/eller telefonsamtal. Hon bedriver även uppsökande verksamhet. För att nå den unge upprättar hon ibland kontakten via vårdnadshavare. Detta tillvägagångssätt används även, om nödvändigt, då den unge är myndig. Studie- och yrkesvägledaren säger att det också händer att den unge själv kontaktar henne efter att denne till exempel ha avbrutit sina gymnasiestudier. Då kontakt har tagits, avtalas tid för möte. Vid detta upprättar hon en individuell handlingsplan för den unge. Hon håller sig sedan informerad på individnivå. Kontakten hålls vid liv genom regelbundna träffar, telefonsamtal, sms och uppsökande verksamhet. Dokumentation kring den unges aktiviteter och vilken typ av kontakter som tagits görs sedan fortlöpande. Av kommunens handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret framgår att kontakt med ungdomar i målgruppen ska ske löpande under året genom brev, telefonsamtal, sms eller e-post [ ] De ungdomar som inte önskar delta i någon planering eller aktivitet, kontaktas igen inom tre månader med nytt erbjudande. Såväl de aktörer som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret som de ungdomar som Skolinspektionen har intervjuat bekräftar att arbetet bedrivs i enlighet med handlingsplanen. Utöver brev- och telefonkontakt träffar aktörerna de unga för avstämning, uppföljning, motivationshöjande samtal etc. Samverkan inom kommunen Inom ramen för kommunens aktivitetsansvar sker samverkan mellan studieoch yrkesvägledaren, praktiksamordnaren och de två socionomer som är knutna till socialförvaltningen. Studie- och yrkesvägledaren och socionomerna träffas en gång i månaden för avstämning av ungdomarnas aktiviteter. Kommunen har en sammanhållen organisation för arbetsmarknadsåtgärder. Här kan den unge få hjälp med att till exempel hitta en praktikplats. Utöver detta deltar Ödeshög kommun i det nyligen startade ESF-projektet #jagmed. Studieoch yrkesvägledaren säger att hon till exempel vill organisera motivationshöjande och självförtroendeskapande gruppsamtal via #jagmed. Till projektet hoppas hon också kunna knyta olika friskvårdsaktiviteter. Av de intervjuer skolinspektionen gjort framgår att såväl studie- och yrkesvägledaren, som socionomen och områdeschefen för utbildning, omsorg och kultur har stora förhoppningar på att detta projekt ska förbättra möjligheterna att arbeta med ungdomarna. Inom kommunen samverkar dessutom ansvarig studie- och yrkesvägledare med grundskolans studie- och yrkesvägledare och grundskolan

7 7 (12) elevvårdsteam kring elever som kan komma att beröras av det kommunala aktivitetsansvaret. Den ansvarige studie- och yrkesvägledaren menar att det är viktigt att på ett tidigt stadium få så mycket information som möjligt om dessa ungdomar eftersom detta bidrar till att hon snabbare kan erbjuda de unga en meningsfull och individanpassad aktivitet. Kommunens samverkan med externa aktörer Ödeshögs kommun har avtal med externa aktörer i syfte att hitta individuella lösningar för ungdomar som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret. Enligt den intervjuade socialsekreteraren samarbetar han med arbetsförmedlingen för att hitta lämpliga aktiviteter för de unga. Studie- och yrkesvägledaren och praktiksamordnaren arbetar mot till exempel verkstadsindustrin för att hitta praktikplatser, och man samverkar också med olika folkhögskolor för att kunna erbjuda alternativ till traditionell utbildning. I kommunen arbetar studie- och yrkesvägledaren, socionomerna och praktiksamordnaren med externa såväl som interna aktörer. Områdeschefen för utbildning, omsorg och kultur säger att Ödeshögs kommun samverkar med närliggande kommuner, till exempel träffas skolchefer regelbundet, och olika nätverk bidrar till att denna samverkan hålls vid liv. Han berättar också att ett nätverk speciellt fokuserar på att utbyta tankar och idéer kring det kommunala aktivitetsansvaret. Vilka personer som har mandat och uppdrag att samverka med interna och externa aktörer framgår inte av handlingsplanen, även om arbetet utförs av dem som har ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret. Skolinspektionen bedömer att Ödeshög kommun har ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar. Kommunens handlingsplaner och riktlinjer fungerar som styrning av arbetet med aktivitetsansvaret. Både handlingsplan och ansvarsfördelning är kända för de tjänstemän och aktörer som arbetar nära de unga. Dock framgår det inte av handlingsplanen vilka funktioner som har mandat och uppdrag att samverka med interna och externa aktörer. Kommunen har rutiner för hur de unga i målgruppen kontaktas, men arbetssättet för hur kontakt tas med de elever som har avbrutit sina studier vid friskolor bör förtydligas.

8 Skolinspektionen Verksamhetsrapport 8 (12) 2. Erbjuder kommunen individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning? Skolinspektionen bedömer om de aktivitetsinsatser och åtgärder som kommunen erbjuder den unge är anpassade efter individens bakgrund, förutsättningar och behov. Åtgärderna ska också syfta till att motivera den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning. Insatserna ska väcka engagemang och innefatta höga förväntningar på den unge. Individuell kartläggning av alla unga i målgruppen Studie- och yrkesvägledaren i Ödeshögs kommun gör en individuell kartläggning av de unga i målgruppen. Hon dokumenterar relevant information för ungdomarna, till exempel den generella skolbakgrunden, tidigare studieavbrott, vilka åtgärder som gjorts och vad som kan göras utifrån var den unge befinner sig. Samarbetet med grundskolan underlättar detta arbete. En eventuell frånvaroproblematik uppmärksammas till exempel på ett tidigt stadium med hjälp grundskolans frånvarorapporteringssystem. De ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier på en kommunal skola fångas upp och kartläggs snabbt. Enligt studie- och yrkesvägledaren kan det däremot ibland vara svårare att få information från friskolor eftersom dessa inte alltid rapporterar när en elev avbryter sina studier. Kommunens insatser och de ungas behov Kommunens arbete med de unga som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret syftar främst till att få den unge att återuppta sina avbrutna studier, men studie- och yrkesvägledaren, praktiksamordnaren och socionomerna hjälper också den unge att hitta praktikplats inom kommunens egna verksamheter eller till exempel inom verkstadsindustrin. Vad gäller studier på gymnasienivå erbjuder kommunen enbart introduktionsprogrammet (IM) där språkintroduktion (SI) och individuellt alternativ (IA) ingår. Fritt sök Östergötland gör det möjligt för ungdomar att söka sig till gymnasieskolor i andra kommuner. Studier vid folkhögskola är också ett alternativ som diskuteras och erbjuds den unge. Via individuellt alternativ (IA) kan den unge erbjudas en kombination av

9 9 (12) praktik och studier, till exempel kan den unge läsa gymnasieämnen i en grannkommun samtidigt som praktikplatsen kan förläggas till hemkommunen. Skulle kollektivtrafik utgöra ett ett hinder för den unge, att ta sig till och från skolan eller praktikplatsen erbjuds hjälp med träning i detta också. Studie- och yrkesvägledaren ser ett problem i att kommunen saknar såväl gymnasieutbildning som folkhögskolealternativ eftersom hon tror att långa pendlingsavstånd och oro över nya miljöer kan avskräcka vissa ungdomar från att påbörja studier. Projektet #jagmed är tänkt att kunna erbjuda mer individanpassade lösningar, till exempel friskvårdsaktiviteter och andra aktiviteter som kan stärka de ungas självförtroende. De ungas delaktighet och motivation Studie- och yrkesvägledaren menar att de unga i målgruppen, tillsammans med vårdnadshavare, görs delaktiga i planeringen av insatserna, och de är väl förtrogna med syfte, mål och upplägg av aktiviteterna. Även om den unge är myndig involveras vårdnadshavare - om den unge önskar detta. Kommunens tillvägagångssätt i detta arbete bekräftas av de unga som intervjuats. De säger att de känner tilltro till att studie- och yrkesvägledarens insatser kan hjälpa dem att hitta individuella lösningar som kan leda till att de kan avsluta eller påbörja en utbildning - något som de unga Skolinspektionen intervjuat i första hand uppger att de vill göra. Förväntningar på den unge Ödeshögs kommun erbjuder olika insatser av varierad art, och de aktörer som finns runt den unge har en positiv uppfattning om den unges utveckling och förmåga att lära och utvecklas, vilket framgår av de intervjuer som Skolinspektionen gjort. Praktiksamordnaren kontrollerar dagligen att den unge går till sin praktikplats, och han har höga krav på ungdomarnas närvaro. För de ungdomar som är myndiga och som erhåller försörjningsstöd kan tydligare krav på närvaro ställas, säger socionomen. Olika projekt och motivationshöjande samtal uppmuntrar de unga till att våga sikta högre, men enlig studie- och yrkesvägledaren händer det att unga trots allt inte vill läsa vidare. Hon påpekar att studier inte är rätta vägen för alla. Studie- och yrkesvägledaren, praktiksamordnaren och de två socionomerna som jobbar med det kommunala aktivitetsansvaret arbetar med att uppmärksamma och hjälpa passiva och oengagerade ungdomar, men vissa unga är

10 10 (12) svåra att nå. Kommunen följer dock sin handlingsplan och kontaktar dessa ungdomar regelbundet. Möten mellan den unge och kommunens ansvariga kan ske på till exempel ett café istället för i skolmiljö. Enligt studie- och yrkesvägledaren kan skolalternativet och skolmiljön i sig avskräcka vissa unga från att engagera sig i de verksamheter som bedrivs inom ramen för kommunens aktivitetsansvar, och därför måste alternativ kunna erbjudas, menar hon. Inom det kommunala aktivitetsansvaret hoppas man att Projektet #jagmed kommer att bidra till att mer okonventionella lösningar och alternativa aktiviteter kan erbjudas den unge. Skolinspektionen bedömer att kommunen erbjuder individuellt behovsanpassade insatser i form av studier och praktikplats. För att säkerställa att ungdomar som avbryter studier vid en friskola fångas upp och erbjuds insatser bör kommunen utarbeta rutiner för att uppmärksamma dem. Ansvariga inom kommunen visar att de har höga förväntningar på de unga i målgruppen. De ungas behov och förutsättningar kartläggs och de unga görs delaktiga i planeringen av aktiviteter. 3. Följer kommunerna upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet? Skolinspektionen bedömer om kommunen följer upp och utvärderar de insatser som de unga tar del av. Vidare utreds om kommunen vidtar lämpliga åtgärder utifrån den kunskap som genereras vid utvärdering och uppföljning. Uppföljning och utvärdering av individuellt anpassade åtgärder Studie- och yrkesvägledaren upprättar en individuell handlingsplan för den unge i vilken det framgår vem som ansvarar för uppföljning och när den ska ske. Handlingsplanen förvaras hos och uppdateras av studie- och yrkesvägledaren. De unga som Skolinspektionen intervjuat känner till och medverkar till att den individuella insatsen kontinuerligt följs upp och utvärderas. Kommunen vidtar lämpliga åtgärder utifrån uppföljning och utvärdering av de åtgärder som den unge tar del av

11 11 (12) I Ödeshög kommun avbryts påbörjade aktiviteter för att initiera alternativa åtgärder om den unge är missnöjd eller inte trivs med det som erbjudits. Studieoch yrkesvägledaren träffar rektor för grundskolan och Introduktionsprogrammen, praktiksamordnaren, praktikanskaffaren och grundskolans studie- och yrkesvägledare en gång i månaden. Vid dessa träffar diskuteras ny information om de ungdomar som berörs av kommunens aktivitetsansvar, och man följer upp och utvärderar de vidtagna insatserna på en individuell nivå. Studie- och yrkesvägledaren menar att kommunen är mycket flexibel i sin strävan att hitta aktiviteter som kan motivera den unge. Om den unge vill avbryta en aktivitet går det bra, och andra lösningar diskuteras omgående i samband med en avbruten aktivitet. Tillvägagångssättet bekräftas av de ungdomar som Skolinspektionen intervjuat. Skolinspektionen bedömer att kommunen följer upp och utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet. Det finns dokumenterade rutiner för hur de ungas behov och förutsättningar kartläggs samt att de individuella insatser som görs utvärderas. Olika aktiviteter erbjuds för att stärka de ungas motivation att delta i någon form av sysselsättning. De ansvariga i kommunen har höga förväntningar på de unga, och ett stort engagemang visas i viljan att hitta passande aktiveter för alla ungdomar som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret. Syfte och frågeställningar Skolinspektionen granskar kommunernas arbete och insatser för de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det övergripande syftet med granskningen är att ta reda på om kommunerna erbjuder ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som på ett tydligt sätt motiverar den unge till att i första hand återgå till eller påbörja en utbildning och därmed öka den unges möjligheter att i framtiden få ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden. Frågeställningar som besvaras är: Har kommunerna ett strukturerat och kontinuerligt arbete för de unga som varken studerar eller arbetar? Erbjuder kommunen individuellt behovsanpassade insatser som syftar till att den unge i första hand återgår till eller påbörjar utbildning? Följer kommunerna upp och

12 12 (12) utvärderar de individuella insatser som riktats mot den unge samt vidtar lämpliga åtgärder utifrån resultatet? Metod och material Projektet omfattar 15 kommuner. Ett strategiskt urval har gjorts av svenska kommuner där andelen arbetslösa ungdomar och ungdomar som står utanför gymnasieskolan under perioder varit hög. Urvalet är baserat på uppgifter om avhopp från gymnasieskolan samt ungas etablering på arbetsmarknaden. Våren 2015 informerades de utvalda kommunerna om kvalitetsgranskningen. Besök genomförs i kommunerna under hösten Granskningen genomförs som en kvalitativ undersökning där dokumentstudier och intervjuer utgör huvudsakliga insamlingsmetoder, även observationer förekommer. En central del i datainsamlingen är intervjuer med målgruppen (unga). För de granskade kommunerna skrivs en verksamhetsrapport och ett beslut.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Hallstahammars kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hallstahammars kommun Resultat Syfte och frågeställningar

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport Bilaga 1 Verksam hetsrapport efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1(13) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Perstorps kommun Resultat Syfte och

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-05-09 49 Giltighetstid 1 juli 2018-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 142 Giltighetstid 1 januari 2019-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-07, 194 Dnr: Ks 2017/366 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Kommunalt aktivitetsansvar Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret 3 Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10 1(10) Utbildningsförvaltningen kaa@almhult.se Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Älmhults kommun Framtaget av Alexander Bråhammar, jobb- och ungdomskoordinator Älmhults kommun 2019-04-10

Läs mer

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj 2018 Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Leo & Ingvar om utanförskapets kostnader https://www.youtube.com/watch?v=pxwuvjq-rks Samhällsekonomiska

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus.

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus. Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin, 016-710 52 31 Barn- och utbildningsnämnden Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2015 Skolinspektionens granskning Regeringsuppdrag Slutrapport till regeringen 1 mars 2016 projektet avslutas december 2016 2016-05-13 2 Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun

Strategier och rutiner för att hantera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Åre kommun Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Chef för Centralt stöd Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2018-10-15 Diarienr: BUN.2018.25 Strategier och

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016 Utvidgning av uppdraget Regeringen

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10517 Ljungby kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10517 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av skolornas arbete för att förebygga studieavbrott i gymnasieskolan vid Katedralskolan i Uppsala kommun 1 (6) Innehåll Inledning sid. 1 Bakgrundsuppgifter om Katedralskolan

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019

Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 www.pwc.se Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 Inledning Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ungdomar utanför gymnasieskolan

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ne/ Dnr 43-2016:10731 Falköpings kommun kommunen@falkoping.se för gymnasieskola efter tillsyn i Falköpings kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10731 2 (7) s beslut

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

(45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

(45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 1 (45) Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 2 (45) Förord Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. En ungdom

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av skolornas arbete för att förebygga studieavbrott i gymnasieskolan vid Uddevalla Praktiska Gymnasium i Uddevalla kommun 1 (9) Innehåll Inledning sid. 1 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun 1 (5) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun April 2019 Dnr: Kon 2019/74 2 (5) 1. BAKGRUND Det kommunala aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Beslut för gymnasieutbildning

Beslut för gymnasieutbildning Dnr 43-2014:8497 Storfors kommun storfors.kommun@storfors.se Beslut för gymnasieutbildning efter tillsyn i Storfors kommun 2(12) Tillsyn i Storfors kommun har genomfört tillsyn av Storfors kommun under

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola Överkalix kommun efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Överkalix kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Överkalix kommun Skolinspektionen genomförde

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10354 Sigtuna kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Dnr 43-2016:10354 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016

Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Aktivitetsansvar Forshaga kommun Peter Aschberg Februari 2016 Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte, revisionsfråga...4 2.3.

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Lomma kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lomma kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (35) Dnr 40-2014:5608 Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 2 (35) Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Många ungdomar i målgruppen kontaktas inte... 4 Kommunerna behöver bli bättre

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Publiceringsår Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Publiceringsår Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Publiceringsår 2016 Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 2 (29) Kvalitetsgranskning, 2016:2 Diarienummer: 40-2014:5608 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Många

Läs mer

REMISSVAR Dnr 3.9:0731/15

REMISSVAR Dnr 3.9:0731/15 REMISSVAR 2015-11-16 Dnr 3.9:0731/15 Skolverket Fleminggatan 14 106 20 Stockholm Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, och Skolverkets föreskrifter om innehållet i

Läs mer

mellan år samt DUA-överenskommelsen

mellan år samt DUA-överenskommelsen www.pwc.se Revisionsrapport Josefine Palmqvist Schultz Malin Ringedal Juni 2017 Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överenskommelsen Innehåll Sammanfattning... 4 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för Introduktionsprogrammen

Riktlinjer för Introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2011-07-01 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 076 12 33 818 Till Utbildningsnämnden 2011-08-18 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år

Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år Täby kommun Oktober 2007 Charlotte Gränefjord *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret RAPPORT 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2017 Kon 2017/52 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret Kommunstyrelsen Dnr: 142-2136/2016 Arbetsmarknads- och Sida 1 (2) idrottsroteln Datum: 2017-01-23 Till berörd remissinstans Angående remissen om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. Beslut. efter kvalitetsgranskning av Dammfriskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Malmö kommun

Beslut. Skolinspektionen. Beslut. efter kvalitetsgranskning av Dammfriskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Malmö kommun Skolinspektionen Beslut Malmö kommun 2018-02-05 malmostad@malmo.se Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Dammfriskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Malmö kommun Inledning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Ansvar och uppföljning när en elev hoppar av gymnasiet

Ansvar och uppföljning när en elev hoppar av gymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 12-425/201 SID 1 (5) 2012-05-10 Handläggare: Ingrid C. Florin Telefon: 076 12 34 803 Till Utbildningsnämnden 2012-06-14 Ansvar och uppföljning

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD Lokala kompetensförsörjningsbehovet: Arbetsförmedlingens kartläggning av målgruppens behov visar att en stor andel av etableringssökande i Sundbybergs

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4445 Lidingö kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Granskning av det kommunala informationsansvaret

Granskning av det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Christina Widerstrand Certifierad kommunal revisor december 2013 Granskning av det kommunala informationsansvaret Kristianstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning Sammanfattning Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan 3 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun. Beslut Beslut Prolympia AB info@prolympia.se 2018-03-01 Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun Inledning Skolinspektionen

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2018 Dnr: Kon 2018/53 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10539 Olofströms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Olofströms kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10539 2 (9) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Överenskommelse inom Dua

Överenskommelse inom Dua Överenskommelse inom Dua (reviderat förslag 2016 12 19) Parter Lekebergs kommun org. nummer: 21 2000-2981 Arbetsförmedlingen Hallsberg, org. nummer: 20 2100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala

Läs mer

Remissyttrande över Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13)

Remissyttrande över Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0069- 1:6 SID 1 (10) 2013-04-10 Handläggare: Åsa Bengtsson Telefon: 08-508 35 534 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 22 oktober 2015, kl ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 22 oktober 2015, kl ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog, (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Bakgrund EU 2020 strategin Nationell och regional tillväxt

Bakgrund EU 2020 strategin Nationell och regional tillväxt Bakgrund EU 2020 strategin Smart och hållbar tillväxt för alla. Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska minskas till under tio procent och minst 40 procent av den yngre generationen (30 34-åringar)

Läs mer