Beslut för vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för vuxenutbildning"

Transkript

1 rn i %if Skolinspektionen Dnr :10613 Partille kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen Box 2320, Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20

2 Dnr : (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Partille kommun att senast den 23 februari 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på annat sätt. Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen Skolinspektionen konstaterar att Partille kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: För de vuxna som har rätt till det och önskar delta i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå verkar hemkommunen aktivt för att nå ut, motivera och se till att de får delta i sådan utbildning. (21 kap. 10 skollagen) För de vuxna som har rätt till det och önskar delta i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå informerar och verkar hemkommunen aktivt för att de ska delta och ser till att de får delta i sådan utbildning. (21 kap skollagen) Huvudmannen säkerställer att rektorn ser till att betyg sätts i enlighet med författningarnas krav. (2 kap. 8, 3 kap och 20 kap skollagen; 4 kap. 6, 10 och 11 förordning om vuxenutbildning; Lvux 12,2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.3 Bedömning och betyg) Åtgärder - Partille kommun ska verka aktivt för att nå ut till dem i kommunen som har rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. - Partille kommun ska informera om möjligheterna till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. Partille kommun ska säkerställa att rektorn ser till att betyg inom kommunal vuxenutbildning sätts i anslutning till att kursen har avslutats i enlighet med författningarnas krav. Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen Skolinspektionen konstaterar att Partille kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 skollagen)

3 Dnr : (7) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om och genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar dessa. (4 kap. 3 och 6 g skollagen; Lvux 12, 1 Utbildningens uppdrag och värdegrund, Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter) Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten. (4 kap. 7 skollagen) Åtgärder - Huvudmannen ska följa upp resultat inom särskild utbildning för vuxna och dokumentera denna uppföljning. - Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen ska huvudmannen besluta om och genomföra nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumentera dessa. Huvudmannen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten.

4 Dnr : (7) Bedömning Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Partille kommun under våren Intervjuer med företrädare för huvudmannen genomfördes den 9-11 maj Kompletterande information inhämtades den 25 augusti Detta beslut avser det samlade ansvarstagandet för vuxenutbildningen. Skolinspektionen bedömer att Partille kommun bedriver verksamhet inom kommunal vuxenutbildning som i de flesta delar motsvarar författningarnas krav på de områden som granskats. Däremot kan Skolinspektionen konstatera att Partille kommun brister i sitt ansvarstagande för särskild utbildning för vuxna. Tillsynen visar att kommunen inte bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar särskild utbildning för vuxna. Resultaten i verksamheten följs inte upp på ett systematiskt vis av huvudmannen, vilket innebär att det saknas underlag för analys för att identifiera utvecklingsbehov i denna verksamhet. Detta leder i sin tur till att nödvändiga utvecklingsåtgärder som huvudmannen ska ansvara för riskerar att utebli. Vidare bedömer Skolinspektionen att Partille kommun inte verkar tillräckligt aktivt för att nå ut till och motivera personer som har rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå att delta i sådan utbildning. Inte heller verkar kommunen tillräckligt aktivt för att personer som har rätt till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska delta i sådan utbildning. Skolinspektionen vill i sammanhanget påpeka att det är anmärkningsvärt att brister som i denna tillsyn konstateras inom särskild utbildning för vuxna gällande det systematiska kvalitetsarbetet, också identifierades och förelades i Skolinspektionens tillsyn med beslut år Vidare visar tillsynen att det förekommer att betyg sätts alltför lång tid efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning. Detta får konsekvenser för likvärdigheten för denna myndighetsutövning och huvudmannen och rektor måste se till att betygs sätts i enlighet författningarna. Föreläggande Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen Nå ut och verka för deltagande i särskild utbildning för vuxna Skolinspektionen bedömer att Partille kommun inte verkar aktivt för att nå ut till dem i kommunen som har rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och inte heller verkar aktivt för att motivera dem att delta i sådan utbildning. Vidare bedömer Skolinspektionen att Partille kommun inte informerar om möjligheterna till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, och inte heller verkar aktivt för att vuxna i kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning. Bedömningarna har sin grund i att det saknas ett aktivt uppsökande arbete för att nå ut till målgruppen för dessa utbildningar. Visserligen finns information om särskild utbildning för vuxna på kommunens webbplats och enligt ansvariga finns det information om denna skolform på gruppboenden och daglig verksamhet i kommunen. Detta är enligt Skolinspektionen dock inte tillräckligt för att uppfylla kraven att aktivt verka för, och när gäller grundläggande nivå även motivera, att målgruppen ska delta i sådan utbildning.

5 Dnr : (7) Av skollagen framgår att varje kommun aktivt ska verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. Vidare ska varje kommun informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att de vuxna i kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning. I Partille kommun finns vid tiden för tillsynen tre elever vid särskild utbildning för vuxna, ett antal som enligt Skolverkets statistik har minskat de senaste åren. Lärare vid särskild utbildning för vuxna och de studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen som Skolinspektionen intervjuar uppger att de inte deltar i något arbete för att nå ut till målgruppen för särskild utbildning för vuxna. I intervjuer med rektor och avdelningschef med ansvar för särskild utbildning för vuxna uppges att de tidigare år har haft en person som har arbetat uppsökande för att nå ut till målgruppen, men att de i dagsläget inte har någon som gör detta. Ansvarig avdelningschef uppger i svar på en kompletterande fråga att den uppsökande verksamheten har varit bristfällig det senaste året och att rektor och huvudman har identifierat detta. Vidare uppges att Partille kommun i samband med en omorganisering av verksamheten också har utsett en person som kommer att ha ansvar för den uppsökande verksamheten. Betyg sätts inte i enlighet med författningarnas krav Skolinspektionen bedömer att betyg inte alltid sätts i enlighet med författningarnas krav inom vuxenutbildningen. Bedömningen grundar sig i att det förekommer kurser inom kommunal vuxenutbildning i vilka lärare ej sätter betyg på elevernas kunskaper förrän sju veckor efter att kursen avslutats. Detta är inte förenligt med författningarna, där det anges att betyg ska sättas efter avslutad kurs. Att betyg sätts i anslutning till att en kurs avslutas är viktigt ur ett likvärdighets- och rättviseperspektiv. Enligt skollagen ska betyg sättas på varje avslutad kurs. Enligt förordningen om vuxenutbildning ska betyg sättas på varje avslutad delkurs inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna som inte motsvarar träningsskolan. Enligt Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning ska beslut om betyg föras in i betygskatalogen i anslutning till att kursen har avslutats. I intervju med lärare vid vuxenutbildningen framkommer att det inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan dröja upp emot sju veckor efter att en kurs har avslutats innan betyg sätts. I lärarintervjun uppges att eleverna först fem veckor på sig om de vill "läsa upp betyget", därefter dröjer det ytterligare två veckor innan läraren "låser" betyget. Rektorn uppger i intervju att det finns tid för att "justera betyget" inom viss kommunal utbildning på gymnasial nivå. Motivering till föreläggande som ingripande Partille kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter. Partille kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

6 Dnr : (7) Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte tar ansvar för följa upp, planera och utveckla utbildningen inom skolformen särskild utbildning för vuxna. Bedömningen grundar sig i att särskild utbildning för vuxna inte omfattas av huvudmannens kvalitetsarbete. Att utbildningens resultat och verksamhet inte följs upp på ett systematiskt vis innebär att huvudmannen svårligen kan identifiera behov av utvecklingsåtgärder och fatta beslut om nödvändiga åtgärder för att utveckla verksamheten i relation till nationella mål. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det vid uppföljning eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Skolinspektionen har i samband med tillsynen har tagit del av huvudmannens dokumenterade kvalitetsarbete på såväl nämnds- som förvaltningsnivå. I denna dokumentation finns ingen uppföljning av resultat och verksamhet inom skolformen särskild utbildning för vuxna. Skolinspektionen kan konstatera att det på enhetsnivå sker uppföljning av frågor som rör elevernas trivsel med kopplingar till trygghet och studiero inom ramen för den årliga planen för att förebygga kränkande behandling. Inom ramen för huvudmannens kvalitetsarbete redovisas emellertid varken sammanställningar över kunskapsresultat eller resultat i förhållande till andra nationella mål för utbildningen. Av intervju med lärare inom vuxenutbildningen framgår att lärare på särskild utbildning för vuxna inte deltar i något systematiskt kvalitetsarbete med uppföljningar och analys av resultat inom skolformen. I intervju uppger förvaltningsledning att de inte har följt upp resultat inom särskild utbildning för vuxna i den omfattning de borde. De beskriver vidare att denna verksamhet bedrivs i liten omfattning och inte är tydlig. I intervju med avdelningschef och rektor med ansvar för särskild utbildning för vuxna framkommer att resultat och analys inom särskild utbildning för vuxna inte har efterfrågats av nämnden och att det inte finns analyser av kunskapsresultaten på huvudmannanivå. Motivering till föreläggande som ingripande Partille kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter. Partille kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa

7 Dnr : (7) På Skolinspektionens vägnar Frida Eek sfattare Linda Svensson Föredragande Allmänt om tillsynen: Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på Bilagor Bilaga 1: Fakta om vuxenutbildningen i Partille kommun

8 Bilaga 1 Dnr :10613 Fakta om vuxenutbildningen i Partille kommun 1 (2) Partille kommun har en befolkning på drygt invånare. Ansvaret för skolväsendet i kommunen ligger på utbildningsnämnden. Förvaltningsorganisationen för utbildningsnämndens, utbildningsförvaltningen, leds av en förvaltningschef chef. Utbildningsförvaltningen är indelad i tre avdelningar med ansvar för olika skolformer och utbildningsverksamheter och tre avdelningar för centrala funktioner och uppdrag; bland annat stöd och utveckling med barn- och elevhälsan samt förvaltningskansli. Avdelningarna leds av en avdelningschef vardera. En av avdelningarna ansvarar för skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Utbildningen inom vuxenutbildningen var under tiden för tillsynen organiserad i två enheter, vilka leddes av varsin rektor. Den ena rektorn ansvarade för kommunal vuxenutbildning och den andra rektorn ansvarade för särskild utbildning för vuxna. Rektorn som ansvarade för särskild utbildning för vuxna är tillika rektor för gymnasiesärskolan i kommunen. I kompletterande information som lämnas av huvudmannen till Skolinspektionen i augusti 2017 uppges att rektorn för kommunal vuxenutbildning från och med augusti 2017 även kommer att ansvara för särskild utbildning för vuxna. Partille kommun erbjuder, i egen regi, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial nivå inom viss yrkesutbildning (vård- och omsorgsutbildning) och i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Utöver detta erbjuds kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, bland annat yrkesutbildningar, samt särskild utbildning för vuxna genom samverkansavtal med Göteborgs kommuns Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, yrkesutbildningar, erbjuds även genom samverkansavtal med ett antal (13) kommuner i kommunalförbundet Göteborgsregionen (GR). Även validering erbjuds inom ramen för detta samverkansavtal. Enligt de uppgifter som huvudmannen inkommit med inför tillsynen fanns det, vid tiden för tillsynen 439 kursdeltagare inom kommunal vuxenutbildning under våren 2017, varav 175 kursdeltagare inom svenska för invandrare, 54 kursdeltagare på grundläggande nivå och 210 kursdeltagare på gymnasial nivå. Inom särskild utbildning för vuxna fanns 3 elever vid samma tidpunkt. Av Skolverkets statistik för år 2016 framgår att den genomsnittliga undervisningstiden per elev och vecka var 1,8 timmar i Partille kommun, vilket är lägre än genomsnittet för riket som samma år var 3,6 timmar. Undervisningstiden inom särskild utbildning för vuxna i Partille kommun har legat på ungefär samma nivå sedan år 2013, med det enda smärre undantaget år 2015 då den genomsnittliga undervisningstiden låg på 2,1 timmar i veckan. Måluppfyllelse Enligt Skolverkets statistik för år 2016 var det i Partille kommun 3,1 procent av den vuxna befolkningen som deltog i kommunal vuxenutbildning inom grundläggande och gymnasial nivå. Detta var lägre än genomsnittet för riket som samma år var 3,8 procent. År 2016 var det i kommunen 5,4 procent av den vuxna befolkningen med kort

9 Bilaga 1 Dnr :10613 utbildningsbakgrund som deltog i kommunal vuxenutbildning inom grundläggande och gymnasial nivå, vilket ligger i nivå med riket. 2(2) I kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå var det år 2016 enligt Skolverkets statistik 37 procent av kursdeltagarna i Partille kommun som slutförde sina kurser. Detta är lägre än genomsnittet för riket som samma år var 62 procent. År 2016 var det 34 procent av kursdeltagarna som gjorde avbrott i sina kurser. Detta var en högre andel än genomsnittet för riket som samma år var 24 procent. Måluppfyllelsen inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, mätt i andel kursdeltagare som slutfört sina kurser, ligger i nivå med resultatet år 2015, då 36 procent av eleverna slutförde sina kurser. Det saknas nationellt sammanställd aktuell statistik för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för Partille kommun. Enligt Skolverkets statistik för utbildning i svenska för invandrarel år 2016 var det genomsnittliga antalet veckor som behövdes för att en elev skulle bli minst godkänd i kurs fler i Partille kommun än i riket i samtliga studievägar och kurser förutom i kurs C inom studieväg 3. Exempelvis behövdes det i genomsnitt 63 veckor för en elev i Partille kommun att bli minst godkänd i kurs B inom studieväg 1, jämfört med 36 veckor i riket. Liknande differenser mellan den genomsnittliga tidsåtgå'ngen i Partille kommun och i riket återfinns även i kurs B inom studieväg 2, där det i genomsnitt tog 41 veckor att slutföra kursen, jämfört med rikets 26 veckor. Antalet veckor det i genomsnitt behövdes för en elev att bli minst godkänd på kurs C inom studieväg 3 var 30 veckor i Partille kommun jämfört med 25 veckor i riket. Av Skolverkets statistik i kommunbladet för år 2015 framgår att 77 procent av eleverna som var nybörjare i utbildning i svenska för invandrare år 2013 fått minst godkänt i någon kurs under åren Detta är en högre andel än i riket där andelen var 64 procent detta år. För särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå finns ingen nationellt sammanställd statistik över kunskapsresultaten. 1 Sedan den 1 juli 2016 omfattar vuxenutbildningen två skolformer istället för tre. Utbildning i svenska för invandrare är sedan dess en del av kommunal vuxenutbildning kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. I beslutet hänvisas till utbildning i svenska för invandrare då utbildning före den 1 juli 2016 avses, till exempel den utbildning som ligger som underlag för den statistik som hänvisas till. Vad gäller hänvisningar till utbildning som bedrivs efter den 30 juni 2016 används kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Ne# Dnr 43-2017:5424 Stenungsunds kommun kommun@stenungsund.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Stenungsunds kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2017:5424 2 (7) s beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5782 Motala kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Motala kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning r a j Ne. Skolinspektionen Dnr 43-2016:4439 Lidingö kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5765 Mjölby kommun mjolbykommun@mjolby.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Mjölby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5403 Lidköpings kommun kommun@lidkoping.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5435 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5976 Åtvidabergs kommun kommun@atvidaberg.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Åtvidabergs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5795 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Skövde kommun Beslut 2(15) Tillsyn i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under hösten 2016. Detta

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10373 Tierps kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tierps kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning %eis Skolinspektionen Dnr 43-2017:5390 Kungsbacka kommun info@kungsbacka.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Kungsbacka kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10354 Sigtuna kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Dnr 43-2016:10354 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem %AoF Dnr 43-2017:5417 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för fritidshem efter tillsyn i Sotenäs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:6151 Dorotea kommun info@dorotea.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Dorotea kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10885 Härnösands kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2016:10572 B åstad kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Båstad kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5361 Karlsborgs kommun kommun@karlsborg.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:6691 Markaryds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Markaryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5686 Kristianstads kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Kristianstads kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5686 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ån %.10 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5420 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2(8) Tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10421 Ödeshögs kommun kommun@odeshog.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Ödeshögs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Dnr 43-2016:10421 2 (9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Vimmerby kommun kommun@vimmerby.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Vimmerby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5736 Lunds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola tiu) Dnr 43-2016:10733 Falköpings kommun kommunen@falkoping,se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falköpings kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10733 2 (5) s beslut

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:4469 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5475 Montessoriskolan i Onsala ekonomisk förening Org.nr. 769601-3361 ordforande@onsalamontessoriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Onsala Montessoriskola i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem a Dnr 44-2017:10742 Stiftelsen Göteborgs högre samskola Org.nr. 857205-9197 lilla.exp@samskolan.se stora.exp@samskolan.se för fritidshem efter tillsyn av Stiftelsen Göteborgs högre samskola Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:5692 Kristianstads kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Kristianstads kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5692 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Kungälvs kommun kommun@kungalv.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av skolformerna inom vuxenutbildning i Kungälvs kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:7138 Robertsfors kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Robertsfors kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2018:7138 2(5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 1 (4) Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Dnr 43-2017:4621 Västerdalarnas utbildningsförbund Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Västerdalarnas utbildningsförbund Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen Filipstads kommun kommun@filipstad.se för NI1 xenutbilohnirg efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:2984 Hallands läns landsting regionen@regionhalland.se för gymnasieskola efter tillsyn i Hallands läns landsting Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(4)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5465 Forsviks friskola Org.nr. 865501-0661 styrelsen@forsviksfriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Forsviks friskola belägen i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn i Skolinspektionen Dnr 43-2017:5354 Härryda kommun utbildning@harryda.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rävlandaskolan 2 i Härryda kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4445 Lidingö kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10499 Tingsryds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tingsryds kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10499 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10526 Hultsfreds kommun kommunen@hultsfred.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Hultsfreds kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Dnr 43 2016:10526 2(10)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5952 Vetlanda kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Vetlanda kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande vid

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:7124 Örnsköldsviks kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn i Skolinspektionen Dnr 43-2016:10727 Falköpings kommun kommunen@falkoping.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Falköpings kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2016:11193 Kitas utbildning AB Org.nr. 556709-7117 info@kitas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Kitas Gymnasium i Göteborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7150 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Kiruna kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en jp Ne# Skolinspektionen Dnr 43-2017:5441 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola Dnr 43-2017:5800 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10744 Arvika kommun arvika.kommun@arvika.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Arvika kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10744 2 (5)

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7129 Örnsköldsviks kommun bildning@ornskoldsvik.se Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:3986 Vänersborgs kommun kommun@vanersborg.se för grundsärskola efter tillsyn i Vänersborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola rn i Skolinspektionen Dnr 44-2016:11196 Kitas utbildning AB Org.nr. 556709-7117 info@kitas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Kitas Natur i Göteborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Göteborgs kommun Beslut 2 (16) Tj- syn av vamsnutbildnjngen i Gä ebess kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:5365 Karlsborgs kommun kommun@karlsborg.se för gymnasieskola efter tillsyn i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2017:5365 2 (7)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10385 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Eskilstuna kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(11) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Marks kommun markskommun@mark.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Marks kommun 2(20) Tillsyn i Marks kommun har genomfört tillsyn av Marks kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:7992 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun 2(11) Tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun har genomfört tillsyn av Kils

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning e Forshaga kommun kommun@forshaga.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Forshaga kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2018:7478 2 (3) s beslut fattade den 3 oktober 2018

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Alvesta kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Alvesta kommun 2 (8) Tillsyn i Alvesta kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Alvesta kommun under våren 2015. Detta

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borås kommun Boras.stad@boras.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borås kommun 2(14) Tillsyn i Borås kommun har genomfört tillsyn av Borås kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen 2015-11-16 Värmdö kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Värmdö kommun Tillsyn i Värmdö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Värmdö kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2017:1518 Stiftelsen årsta gård Org.nr. 802017-7427 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Stiftelsen Årsta gård Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2016:11271 Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk förening Org.nr. 769607-4181 st yrelsen@morupsfriskola.se för fritidshem efter tillsyn av Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning .rn Beslut Åsele kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i vuxenutbildningen Åsele kommun Skoiinspektionen 2(12) Tillsyn i vuxenutbildningen Åsele kommun har genomfört tillsyn av Åsele kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5433 Stenungsunds kommun kommun@stenungsund.se för grundsärskola efter tillsyn i Kristinedal Trubaduren, grundsärskola i Stenungsunds kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem NN, Skolinspektionen Dnr 44-2015:9878 Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Org.nr. 802400-7380 för fritidshem efter tillsyn av Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10388 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eskilstuna kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Beslut för gymnasieutbildning

Beslut för gymnasieutbildning Dnr 43-2014:8497 Storfors kommun storfors.kommun@storfors.se Beslut för gymnasieutbildning efter tillsyn i Storfors kommun 2(12) Tillsyn i Storfors kommun har genomfört tillsyn av Storfors kommun under

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8221 Nordmalings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun Tillsyn i Nordmalings kommun Beslut 2(15) Dnr 43-2014:8221 har genomfört tillsyn av Nordmalings kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:11195 Kitas utbildning AB Org.nr. 556709-7117 info@kitas.se för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Kitas Ekonomi i Göteborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rn I No, Skolinspektionen Dnr 43-2017:5387 Karlstads kommun karlstadkommungkarlstad.se olalohansson@karlstad.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nobelgymnasiet i Karlstads kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5858 Solna kommun för grundsärskola efter tillsyn i Solna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola en jp Dnr 43-2016:10937 Luleå kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Luleå kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10937 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6145 och 2017:6149 Dorotea kommun info@dorotea.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dorotea kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5741 Lunds kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Dnr 43-2017:5821 Ronneby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Ronneby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2017:5821

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Karlstads kommun 2(8) Uppföljning av tillsyn i Karlstads kommun genomförde tillsyn av Karlstads kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6095 Vims AB Org.nr. 556859-1555 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Huvudmannabeslut för fritidshem

Huvudmannabeslut för fritidshem Dnr 43-2016:10950 Bodens kommun Huvudmannabeslut för fritidshem efter tillsyn i Bodens kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10950 2(5) Skolinspektionens

Läs mer