Beslut för vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för vuxenutbildning"

Transkript

1 Dnr :10421 Ödeshögs kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Ödeshögs kommun Skolinspektionen Box 330, Linköping, Besöksadress Storgatan 33

2 Dnr : (9) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Ödeshögs kommun att senast den 8 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på annat sätt. Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen Skolinspektionen konstaterar att Ödeshögs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: För de som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och i svenska för invandrare verkar hemkommunen aktivt för att nå ut och motivera att de får delta i sådan utbildning. (20 kap. 10, skollagen) För de vuxna som har rätt till det och önskar delta i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå verkar hemkommunen aktivt för att nå ut, motivera och se till att de får delta i sådan utbildning. (21 kap. 10 skollagen) För de vuxna som har rätt till det och önskar delta i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå informerar och verkar hemkommunen aktivt för att de ska delta och ser till att de får delta i sådan utbildning. (21 kap skollagen) Huvudmannen ser till att kommunal vuxenutbildning är flexibel till arbetsformer, tid och bedrivs kontinuerligt under hela året så att den möter varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar. (20 kap. 2, 16 och 24 skollagen; 2 kap och 25 förordning om vuxenutbildning; Lvux 12,2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.1 Kunskaper, 2.4 Rektorns ansvar) Åtgärder - Ödeshögs kommun ska aktivt verka för att nå ut, motivera och se till att vuxna som har rätt till och önskar delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå också får delta i sådan utbildning. - Ödeshögs kommun ska aktivt verka för att nå ut och se till att vuxna som har rätt till och önskar delta i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå också får delta i sådan utbildning. - Ödeshögs kommun ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare inom tre månader från att rätten till utbildning inträtt. - Ödeshögs kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen om etableringsinsatser ska kunna påbörja utbildning inom en månad från det att

3 3(9) den nyanlände anmält sig till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. - Ödeshögs kommun ska se till att utbildningen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare bedrivs kontinuerligt under hela året så att utbildningen anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen Skolinspektionen konstaterar att Ödeshögs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 skollagen) Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 skollagen) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om och genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar dessa. (4 kap. 3 och 6 skollagen; Lvux 12, 1 Utbildningens uppdrag och värdegrund, Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter) Kommunen fördelar resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (2 kap. 8a skollagen) Åtgärder - Ödeshögs kommun ska följa upp resultaten inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. - Ödeshögs kommun ska ta fram och implementera ett resursfördelningssystem där resurser viktas utifrån hur det ser ut på skolor, förskolor och fritidshem i kommunen. Utgångspunkten för hur resurserna ska fördelas är elevernas olika förutsättningar och behov. Kommunen måste därför även se till att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete som ger tillräckligt underlag från samtliga verksamheter innan resursfördelningen görs. Bedömning Skolinspektionens tillsyn visar att Ödeshögs kommun brister i arbetet med att aktivt nå ut och motivera presumtiva elever att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Kommunen brister även i arbetet med att aktivt nå ut till presumtiva elever för särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Tillsynen visar vidare att kommunen inte arbetar aktivt för att de nyanlända som omfattas av lagen kring etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildning till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare inom en månad. Det finns även elever i kommunen som fått vänta mer än tre månader innan de kunnat

4 4(9) påbörja utbildning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Utbildningen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare behöver också kunna möta elevernas behov av kontinuerlig utbildning under hela året. Skolinspektionens tillsyn visar vidare att Ödeshögs kommun saknar en planering, uppföljning och utveckling av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, på huvudmannanivå. Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete ska vara att nationella mål och krav uppfylls. I och med att kommunen inte följer upp och analyserar arbetet inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare saknar huvudmannen också ett viktigt verktyg för att fördela resurser till utbildningen efter elevernas förutsättningar och behov. Föreläggande Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen Aktivt nå ut och motivera till vuxenutbildning Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att Ödeshögs kommun inte verkar aktivt för att nå ut och motivera de vuxna i kommunen som har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna, att delta i sådan utbildning. Vidare bedömer Skolinspektionen att hemkommunen brister i sitt arbete med att informera om möjligheterna till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och att aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. Bristen får till följd att presumtiva elever riskerar att gå miste om utbildning som de har rätt till. Rättslig reglering Enligt skollagen ska varje kommun aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. Vidare framgår det av skollagen att varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att vuxna i kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning. Skolinspektionens utredning Av intervju med nämnden framgår att kommunen annonserar i lokaltidningen en gång per år och att det finns information via kommunens hemsida men att det i övrigt inte sker något aktivt arbete med att nå ut och motivera till studier för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller till särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Av kommunens hemsida (den 26 juni 2017) framgår att kommunen endast kan erbjuda grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Vidare framgår det av hemsidan att en ansökan kan göras till studie- och yrkesvägledare men det framgår inte hur en sådan ansökan ska ske. Det finns ingen övrig information på hemsidan om kommunal

5 Dnr : (9) vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Uppgifter om att presumtiva elever kan läsa särskild utbildning för vuxna saknas helt på kommunens hemsida. Av intervju med studie- och yrkesvägledare framgår att det inte finns någon annan information om kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna än det som framgår av hemsidan. Information om utbildningarna får de presumtiva eleverna efter att de tagit kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Av intervju med representanterna från förvaltningen framgår att det är ett utvecklingsområde med att aktivt nå ut och motivera till studier inom kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Vidare framgår det av intervjun att det inte finns någon riktad information mot dessa målgrupper. Tillhandahålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att Ödeshögs kommun inte tillhandahåller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare i den omfattning som krävs. Utredningen visar att kommunen inte arbetar aktivt med att en nyanländ som omfattas av lagen för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad. Vidare visar utredningen att det finns elever som fått vänta mer än tre månader innan de påbörjat sina studier i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Bristen leder till att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Rättslig reglering Enligt skollagen ska utbildningen finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader. Vidare framgår av skollagen att varje kommun aktivt ska verka för 'att en nyanländ som omfattas av lagen för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till utbildning i svenska för invandrare hos kommunen. Skolinspektionens utredning Förvaltningschefen tillika rektorn för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare i Ödeshögs kommun uppger under intervju att kommunen försöker ge alla elever möjligheter att påbörja sin studier i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare inom tre månader men att det finns elever som fått vänta i mer än tre månader innan de kunnat påbörja sina studier. Kontinuerlig utbildning under hela året Skolinspektionens bedömning

6 6(9) Skolinspektionen bedömer att den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare i Ödeshögs kommun inte bedrivs kontinuerligt under hela året. Utredningen visar att elever hänvisas till självstudier i totalt cirka nio veckor under året, inklusive ett sommaruppehåll på fem veckor. Att under stora delar av året endast hänvisa elever inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare till självstudier kan enligt Skolinspektionens bedömning inte anses uppfylla kravet att utbildningen ska organiseras utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Rättslig reglering Enligt skollagen är målet med för den kommunala vuxenutbildningen att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Vidare ska utgångspunkten för kommunal vuxenutbildning vara den enskildes behov och förutsättningar. Enligt förordningen om vuxenutbildning (Lvux 12) ska utbildningen bedrivas kontinuerligt under hela året. Av Läroplan för vuxenutbildning 2012 framgår att rektorn har ett särskilt ansvar för att utbildningen organiseras så att den så långt som möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser och att lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. Skolinspektionens utredning Enligt kommunens plan för svenska för invandrare (daterad den 27 januari 2017) framgår att det är uppehåll i studierna totalt cirka nio veckor under året, varav fem veckor för sommaruppehåll. Förvaltningschefen uppger under intervju att det är väl mycket självstudier och att anledningen till att det är uppehåll i studierna under sommaren är att det inte finns tillräckligt med personal. Förvaltningen uppger vidare under intervjun att kommunen planerar att rekrytera ytterligare personal. Motivering till föreläggande som ingripande Då Ödeshögs kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Ödeshögs kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen Systematiskt kvalitetsarbete Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att det för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare inte sker någon uppföljning eller analys av resultaten i förhållande till de nationella målen, på huvudmannanivå. Huvudmannen använder inte heller uppföljningar och analyser av kunskapsresultaten för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för att analysera hur de förutsättningar som nämnden ger, påverkar utbildningens måluppfyllelse och för att vid behov vidta nödvändiga utvecklingsåtgärder. Enligt Skolinspektionen medför detta att huvudmannen saknar viktiga verktyg för att utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen, kunna fatta beslut om och genomföra nödvändiga utvecklingsåtgärder.

7 7(9) Rättslig reglering Skollagen anger att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Enligt förarbetena till lagen (prop. 2009/10:165, s. 306) har huvudmannen det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen, vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter. Skolinspektionens utredning I huvudmannens senast dokumenterade kvalitetsredovisning för framgår inte någon uppföljning eller analys av om de nationella målen uppfylls inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Det som huvudmannen följer upp i kvalitetsredovisningen är antalet elever samt hur många kursdeltagare som genomfört nationella prov. Andelen nybörjare som godkänts på någon kurs under åren skrivs också fram i kvalitetsredovisningen men ingen analys eller utvecklingsåtgärder planeras utifrån dessa data. Av kvalitetsredovisningen framgår vidare att ett förbättringsområde är att göra en "Fördjupad uppföljning av resultaten i vuxenutbildningen" och som en kommentar framgår också "Snabbare genomströmning av elever på SFI". Analys, planering eller insatser kopplade till detta framgår inte. Förvaltningens representanter uppger under intervju att nämnden inte följer upp de nationella målen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, utan det som de följer upp är endast det som framkommer i kvalitetsredovisningen. Av intervju med representanter från nämnden framkommer att det inte finns några andra mål för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare än de som framgår av kvalitetsredovisningen. Nämnden uppger att de fått kännedom om att genomströmningen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är låg och att de därför riktat mer resurser till utbildningen. Resursfördelning Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att Ödeshögs kommun inte har ett resursfördelningssystem som utgår från elevernas förutsättningar och behov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Utredningen visar att kommunen saknar ett resursfördelningssystem som visar hur förhållandena i skolenheten påverkar resursfördelningen och hur kommunen på ett objektivt sätt vägt in elevers olika förutsättningar och behov. Konsekvensen av att huvudmannen inte har ett

8 8(9) resursfördelningssystem som utgår från elevers behov och förutsättningar innebär att eleverna riskerar att inte få en likvärdig utbildning och att de kan få svårare att nå utbildningsmålen. Rättslig reglering Av skollagen framgår att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. Av förarbetena till lagen (prop. 2013/14:148, s. 21) framgår att varje kommun måste ha ett resursfördelningssystem där resurser viktas utifrån hur det ser ut i kommunen. Kommunen måste också kunna redogöra för på vilket sätt detta förväntas bidra till att eleverna når utbildningens mål. Det måste framgå hur förhållandena på skolor, förskolor och fritidshem påverkat resursfördelningen och hur kommunen vägt in elevernas förutsättningar och behov. Skolinspektionens utredning Av intervjuer med rektorerna samt representanter för förvaltning och nämnd framgår att kommunen inte har något system för att fördela resurser utan nämnden beviljar förvaltningen en summa pengar. Storleken på summan baseras på vad de har fått tidigare år och även på kända framtidsfaktorer som exempelvis elevantal. Därefter fördelar förvaltningen pengarna mellan de olika verksamheterna och rektorsområdena i dialog med förskolechefen och rektorerna. Förvaltningens representanter uppger att de nu har sett att verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-5 är underfinansierade. Av Skolinspektionens tillsyn framgår att huvudmannen även saknar ett systematiskt kvalitetsarbete för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola samt vuxenutbildningen. I och med detta saknar huvudmannen också viktig information för att kunna fördela resurserna med hänsyn till förhållandena inom varje verksamhet. Av intervjuer med rektorerna och representanter för förvaltningen och nämnden framgår att kommunen håller på att omarbeta resursfördelningssystemet. Enligt förvaltningschefen förväntas det nya systemet gälla från och med budgetåret Motivering till föreläggande som ingripande Då Ödeshögs kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Ödeshögs kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

9 9(9) På Skolinspektionens vägnar Allan West sfattare Alexander Aleryd Utredare/Föredragande Allmänt om tillsynen: Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på Bilagor Bilaga 1: Fakta om Ödeshögs kommun

10 Bilaga 1 Fakta om Ödeshögs kommun Dnr : (1) Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ödeshögs kommun under våren Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen vuxenutbildning Inom Ödeshögs kommun ligger det politiska ansvaret för vuxenutbildningen på barnoch utbildningsnämnden. Till nämndens stöd finns en förvaltning som leds av en förvaltningschef. Kommunen bedriver egen verksamhet inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Övrig kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna erbjuds i andra kommuner genom samverkansavtal. Antalet elever inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare var vid tidpunkten för tillsynen 40. Måluppfyllelse Nationell betygsstatistik för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för kommunen saknas för kurserna beroende på att det är få deltagare. Kommunen har ingen egen statistik avseende vuxenutbildningens resultat.

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5782 Motala kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Motala kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Ödeshögs kommun. Beslut Dnr : Ödeshögs kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Ödeshögs kommun. Beslut Dnr : Ödeshögs kommun Dnr 43-2016:10423 Ödeshögs kommun kommun@odeshog.se för förskola efter tillsyn i Ödeshögs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5765 Mjölby kommun mjolbykommun@mjolby.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Mjölby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5976 Åtvidabergs kommun kommun@atvidaberg.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Åtvidabergs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2(8) Tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen har

Läs mer

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen Filipstads kommun kommun@filipstad.se för NI1 xenutbilohnirg efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:6151 Dorotea kommun info@dorotea.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Dorotea kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10373 Tierps kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tierps kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5795 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för vuxenutbildning efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Dnr 43-2017:4621 Västerdalarnas utbildningsförbund Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Västerdalarnas utbildningsförbund Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10385 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Eskilstuna kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(11) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Vimmerby kommun kommun@vimmerby.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Vimmerby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem %AoF Dnr 43-2017:5417 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för fritidshem efter tillsyn i Sotenäs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:6691 Markaryds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Markaryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2016:11263 Föräldrakooperativet i ur och skur mullebo, ek f Org.nr. 769600-8585 för fritidshem efter tillsyn av Föräldrakooperativet i ur och skur mullebo, ek f Skolinspektionen Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:7124 Örnsköldsviks kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10499 Tingsryds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tingsryds kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10499 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10526 Hultsfreds kommun kommunen@hultsfred.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Hultsfreds kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Dnr 43 2016:10526 2(10)

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Mjölby kommun. Beslut Dnr :5767. Mjölby kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Mjölby kommun. Beslut Dnr :5767. Mjölby kommun. Dnr 43-2017:5767 Mjölby kommun mjolbykommun@mjolby.se för förskola efter tillsyn i Mjölby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning r a j Ne. Skolinspektionen Dnr 43-2016:4439 Lidingö kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2016:10572 B åstad kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Båstad kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn i %if Skolinspektionen Dnr 43-2016:10613 Partille kommun kundcenter@partille.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:8760 Flens kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Flens kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5435 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5686 Kristianstads kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Kristianstads kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5686 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2017:5920 Uppvidinge kommun för fritidshem efter tillsyn i Uppvidinge kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2016:11111 Uppsala Montessoriskola AB Organisationsnummer 556552-7354 för fritidshem efter tillsyn av Uppsala Montessoriskola AB Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5858 Solna kommun för grundsärskola efter tillsyn i Solna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem NN, Skolinspektionen Dnr 44-2015:9878 Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Org.nr. 802400-7380 för fritidshem efter tillsyn av Stiftelsen Sverigefinska skolan i Järva Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola Dnr 43-2017:5800 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5952 Vetlanda kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Vetlanda kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10388 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eskilstuna kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Alvesta kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Alvesta kommun 2 (8) Tillsyn i Alvesta kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Alvesta kommun under våren 2015. Detta

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10354 Sigtuna kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Dnr 43-2016:10354 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Nora kommun nora.kommun@nora.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Nora kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2(10) Tillsyn i Nora kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Skolinspektionen Värnamo kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm 2 (13) Uppföljning av tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening 2 (9) Tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening har genomfört tillsyn av Vibyskolan

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem rn ¼) i Dnr 44-2016:11083 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för fritidshem efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskola. fin. Skolinspektionen. efter tillsyn i Säffle kommun. Besk. Skolinspektionen Box 2320, Göteborg

Beslut för förskola. fin. Skolinspektionen. efter tillsyn i Säffle kommun. Besk. Skolinspektionen Box 2320, Göteborg fin Besk Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för förskola efter tillsyn i Säffle kommun Beshh 2 (9) Tillsyn i Säffle kommun har genomfört tillsyn av Säffle kommun under våren 2017. Detta beslut avser

Läs mer

Beslut efter uppföljning av vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning av vuxenutbildning Västerdalarnas utbildningsförbund Beslut efter uppföljning av vuxenutbildning efter tillsyn i Västerdalarnas utbildningsförbund 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Västerdalarnas utbildningsförbund genomförde

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Nee. Skolinspektionen j Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för grundsärskola efter tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2 (8) Tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7129 Örnsköldsviks kommun bildning@ornskoldsvik.se Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Kalmar kommun kommun@kalmar.se för fritidshem efter tillsyn i Kalmar kommun, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (8) Tillsyn i Kalmar

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2018:179 Hope stiftelsen Org.nr. 827500-7683 för fritidshem efter tillsyn av Hope stiftelsen Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Valdemarsviks kommun kommun@valdemarsvik.se Dnr 43-2017:5933 2oisota 49_2-Acts._ s c.,< \lia 4.4( 16 för fritidshem efter tillsyn i Valdemarsviks kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ån %.10 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5420 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2017:5854 Solna kommun för fritidshem efter tillsyn i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5361 Karlsborgs kommun kommun@karlsborg.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Flens Kristna Skola AB info@flenskristna.se daniel.steeen@flenskristnaskola.se Flens Kristna Skola AB Org. nr 818501-0470 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn av Flens Kristna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10885 Härnösands kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7150 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Kiruna kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skoli- s ektionen Orsa kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Orsa kommun 2(10) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Skara kommun skara.kommun@skara.se Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Skara kommun 2(8) Uppföljning av tillsyn i Skara kommun genomförde tillsyn av Skara kommun under våren 2017.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:5692 Kristianstads kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Kristianstads kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5692 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Hallstahammars kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Hallstahammars kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Hallstahammars kommun genomförde tillsyn av Hallstahammars kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola liiffpt Beslut Sofiaängen AB Org.nr. 556598-0942 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Sofiaängen AB Tillsyn av Sofiaängen AB Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Sofiaängen AB (556598-0942) under

Läs mer

Beslut Dnr :4047. Täby kommun. Beslut för förskola. efter tillsyn i Täby kommun. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm

Beslut Dnr :4047. Täby kommun. Beslut för förskola. efter tillsyn i Täby kommun. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm Täby kommun för förskola efter tillsyn i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10744 Arvika kommun arvika.kommun@arvika.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Arvika kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10744 2 (5)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Ne# Dnr 43-2017:5424 Stenungsunds kommun kommun@stenungsund.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Stenungsunds kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2017:5424 2 (7) s beslut

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Motala kommun. Beslut Dnr :5784. Motala kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Motala kommun. Beslut Dnr :5784. Motala kommun. Dnr 43-2017:5784 Motala kommun Motala.kommun@motala.se för förskola efter tillsyn i Motala kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10539 Olofströms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Olofströms kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10539 2 (9) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Kalmar kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Kalmar kommun fin Skolinspektionen Kalmar kommun kalmar@kommun.se för förskola efter tillsyn i Kalmar kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Upplands Väsby kommun efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Upplands Väsby kommun genomförde tillsyn av Upplands Väsby kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Strängnäs kommun Box 330, 581 03 Linköping 201 7-04-1 0 2(9) Tillsyn i Strängnäs kommun har genomfört tillsyn i Strängnäs

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem a Dnr 44-2017:10742 Stiftelsen Göteborgs högre samskola Org.nr. 857205-9197 lilla.exp@samskolan.se stora.exp@samskolan.se för fritidshem efter tillsyn av Stiftelsen Göteborgs högre samskola Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem AcadeMedia fria grundskolor AB Org.nr. 556932-0699 Beslut för fritidshem efter tillsyn av AcadeMedia fria grundskolor AB 2 (9) Tillsyn av AcadeMedia fria grundskolor AB har genomfört tillsyn av AcadeMedia

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6145 och 2017:6149 Dorotea kommun info@dorotea.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dorotea kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5736 Lunds kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5403 Lidköpings kommun kommun@lidkoping.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2017:5835 Sandvikens kommun för fritidshem efter tillsyn i Sandvikens kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5741 Lunds kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola en jp Dnr 43-2016:10937 Luleå kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Luleå kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10937 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11365 Kastellskolan Org.nr. 888000-8365 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kastellskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem en Beslut Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Pysslingen förskolor och skolor AB , Beslut 2 (9) Tillsyn av Pysslingen förskolor och skolor AB har

Läs mer

Beslut avseende kommunens ansvarstagande för vuxenutbildning

Beslut avseende kommunens ansvarstagande för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10432 Norrköpings kommun norrkoping.komun@norrkoping.se avseende kommunens ansvarstagande för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Dnr 43-2017:5821 Ronneby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Ronneby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2017:5821

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning en Beslut Örebro kommun kommun@orebro.se Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Örebro kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Örebro kommun genomförde tillsyn av Örebro kommun under

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Karlstads kommun 2(8) Uppföljning av tillsyn i Karlstads kommun genomförde tillsyn av Karlstads kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6095 Vims AB Org.nr. 556859-1555 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2016:10446 Norrköpings kommun norrkoping.kommun@norrkoping.se för grundskola efter tillsyn i Djäkneparksskolan 1 i Norrköpings kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(8) s

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer