Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet."

Transkript

1

2 Parter Nordanstigs kommun Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland Hälsinglands utbildningsförbund Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Att fortsätta det arbete som påbörjades januari 2015, med visionen att ingen ungdom i Nordanstig ska vara utan sysselsättning. Att med en uppsökande verksamhet kunna finna alla unga som befinner sig i målgruppen och kontakta dem Att samtliga ungdomar ska ha haft kontakt med Arbetsmarknadsenheten vid minst ett tillfälle. Att förstärka och utveckla den redan pågående samverkan och integrationsarbete som finns i Nordanstigs kommun med Arbetsförmedlingen, grundskolan, vuxenutbildningen och Näringslivet. Ambitionen finns också att utveckla ett samarbete med andra aktörer som exempelvis FINSAM och Regionen. Målgrupp (bilaga 1) Alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. I Nordanstig finns det 924 personer i åldern år varav 488 personer är i åldern år. I den kartlagda målgruppen finns 169 personer. Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) 0%-visionen Gruppverksamhet Individuella samtal och vägledning Praktik i egna verksamheter Anställningar med stöd Utbildningsmöjligheter Feriearbete Mobila Teamet Ung framtid Utbildningskontrakt Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Open-door verksamhet Uppsökande verksamhet Förstärkt coachning enligt 7-tjugo metoden Gruppverksamhet Utveckla ett preventivt samarbete med grundskolan Utökat preventivt arbete för delar av målgruppen Utveckla uppföljningarna av feriearbetet Möjlighet till konkret stöttning i vardagen Traineejobb 2

3 Utbildningskontrakt Dokumentation och uppföljning Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter under placeringstiden och överföra denna information till Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter. Överenskommelse i varaktighet och revidering Överenskommelsen gäller fr.o.m t.o.m. tillsvidare Överenskommelsen revideras årligen i december månad, om ingen av parterna begär en omedelbar revidering till följd av ändrade förutsättningar. Ort: Datum: Nordanstigs Kommun Ort: Datum: Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland Fredrik Pahlberg Kommunchef Gabriella Persson Turdell Arbetsförmedlingschef Ort: Datum: Thomas Winqvist Förbundschef Hälsinglands utbildningsförbund Reviderad

4 Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens sammansättning, storlek och behov Uppgifterna är hämtade från oktober månad Totalt antal ungdomar mellan år som finns folkbokförda i Nordanstigs kommun är individer är mellan år. 336 individer är mellan år. För att säkerställa antalet i målgruppen har dialog förts på handläggarnivå med arbetsförmedlare och försörjningsstödshandläggare. Vidare har dialog skett med samordnare inom utbildningssektorn för att få fram uppgifter om skolavhopp och antal utan behörigheter. En medvetenhet finns att individer kan förekomma i flera av nedanstående kategorier. När det gäller unga inom det kommunala aktivitetsansvaret så har ett precist antal inte har kunna hämtats från tidigare inrapportering, därför har kommunen gjort en uppskattning utifrån den dokumentation som funnits att tillgå. Nedan specificeras och fördelas målgruppen år och i den kartlagda målgruppen finns det 169 individer. Eftersom som man vet att antalet unga med utländsk bakgrund kommer att öka väsentligt kommande år kommer arbetet med integration vara viktigt. Antal unga som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet På försörjningsstöd har man identifierat totalt 29 i åldern år. Av dessa var 20 mellan år och 9 mellan år. Av det totala antalet är 12 flickor och 17 pojkar. Av totalen är det 6 utrikesfödda fördelat på 3 flickor och 3 pojkar Behov: Genom samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgen kan dessa ungdomar synliggöras och få möjlighet att ta del av de insatser som arbetsmarknadsenheten kan erbjuda ungdomarna. I dagsläget befinner sig inte alla, av de hos individ- och familjeomsorgen identifierade ungdomarna, hos arbetsmarknadsenheten. Samverkan: Att fortsätta det befintliga samarbetet och den kontinuerliga avstämningen en gång per månad mellan arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgen. Unga inom det kommunala aktivitetsansvaret Uppskattat antal 38. Då ett precist antal inte har kunna hämtats från tidigare inrapportering, så har kommunen gjort en uppskattning utifrån den dokumentation som funnits att tillgå. Det innebär att fördelningen avseende kön, ålder, eventuell funktionsnedsättning, utbildningsnivå och födelseland inte kan specificeras. Behov: Utifrån det begränsade uppgifter som funnits att tillgå, har kommunen ett stort arbete med att identifiera och få kontakt med de ungdomar som är aktuella i ansvaret. Samverkan: Genom dialog mellan aktörer, synliggöra de ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar och tillhör arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Antal icke-behöriga till gymnasiet från åk 9 12 individer vt-15, 6 flickor och 6 pojkar. 4

5 Antal unga som inte fullföljer gymnasiet I Nordanstigs kommun finns inget eget gymnasium utan ungdomarna har stor valfrihet att kunna välja gymnasieskola själv. Flertalet väljer oftast att gå på Bromangymnasiet i Hudiksvall, men även skolor i Sundsvall väljs av Nordanstigsungdomarna. Av de 65 avgångseleverna från Bromangymnasiet vt 2015 var det 9 som inte klarade gymnasieexamen. Hos Arbetsförmedlingen Totalt antal inskrivna i ålder år är 76 personer plus 4 st undersysselsatta. Åldrarna år (samtliga är år) Totalt antal öppet arbetslösa/arbetslösa i program = 21 st Öppet arbetslösa = 14 st I program = 7 st Kvinnor = 8 st Män = 13 st Gymnasial utbildning = 13 st Förgymnasial utbildning = 8 st Utrikesfödda = 2 st Funktionshinder = 0 st Undersysselsatta (ej inräknade i ovan nämnda 21 personer) = 1 st Åldrarna år Totalt antal öppet arbetslösa/arbetslösa i program = 55 st Öppet arbetslösa = 20 st I program = 35 st Kvinnor = 18 st Män = 37 st Eftergymnasial utbildning = 4 st Gymnasial utbildning = 32 st Förgymnasial utbildning = 19 st Utrikesfödda = 12 st Funktionshinder = 9 st Undersysselsatta (ej inräknade i ovan nämnda 55 personer) = 3 st Behov: Av totala antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen skulle rent teoretiskt 27 personer av hela målgruppen kunna vara aktuella för utbildningskontrakt och 45 personer för insatsen traineejobb. Uppskattning av antalet unga som varken studerar eller arbetar (uvas) Enligt uppgifter hämtade på är dessa 22 stycken för Nordanstigs kommuns del. Antal registrerade på kommunens bemanningsenhet 110 personer i åldern år. Aktiva i september 42 personer Då lönerna för oktober inte är gjorda vid kartläggningen användes uppgifter från september. 5

6 Målgruppens behov och ungas perspektiv Enligt lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2013 vill ungdomar känna sig delaktiga i samhället med möjlighet att kunna påverka sin egen situation. De efterfrågar enkla, snabba vägar för att kunna engagera sig. Samma LUPP synliggör att en utmaning för Nordanstig är att visa på möjligheter till arbete i kommunen samt göra det möjligt för de som studerar att kunna stanna kvar. Det ska vara möjligt att studera och arbeta på distans samtidigt som du kan bo kvar i kommunen. Vi tar tillvara på ungas synpunkter och perspektiv och ser det som en förutsättning för framgång och utveckling. Kommunen genomför fler olika insatser för att möta ungdomar och hitta arenor där ungdomars synpunkter kan komma fram. Kommunens ungdomssamordnare har ett koncept med öppna frågor sms, arbetsmarknadsenheten genomför en uppföljande enkät efter genomfört feriearbete till exempel. Ytterligare aktiviteter önskar vi ska utvecklas. 6

7 Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet 0%-visionen Arbetsmarknadsenheten i Nordanstig har sedan början av 2015 arbetat målinriktat för att få ner ungdomsarbetslösheten till 0. I detta arbete ingår regelbundna möten där olika aktörer, där ibland Arbetsförmedlingen, näringslivet, vuxenutbildningen, individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten. En stor del av dialogen handlar om att få vetskap om vad arbetsgivare i Nordanstig söker för kompetens och undersöka hur detta kan matchas mot ungdomar. Ett exempel på samverkan kan nämnas att arbetsgivare inom restaurang inför sommarsäsongen 2015 aviserade behov av serveringspersonal, Arbetsförmedlingen mötte snabbt upp och satte samman en serveringsutbildning. Arbetet sker ur ett lösningsfokuserat perspektiv både från ungdomens håll och från näringslivets. Gruppverksamhet Arbetsmarknadsenheten har under flera år bedrivit gruppverksamhet med blandade målgrupper och med gott resultat. Syftet med gruppverksamheten är att ge deltagarna en inblick och förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar, samt att stärka individerna och öka den egna drivkraften för att komma närmare en egen försörjning. Individspår Det finns ett tydligt individspår i arbetet på arbetsmarknadsenheten. Fokus läggs där på att kartlägga individens möjligheter och egen kapacitet, för att på bästa sätt planera den vidare för att nå egen försörjning. Praktik eller anställning med stöd Kan bli en av insatserna utifrån den individuella kartläggningen. Studier Möjlighet att få vägledning till studier finns genom Studie- och yrkesvägledare. I kommunen finns det utbildning att tillgå, samt lokaler för distansstudenter att medverka på nätbaserade föreläsningar och skriva tentor på orten. Alternativet att studera på länets tre Folkhögskolor eller på landets övriga finns också. Feriearbete Arbetsmarknadsenheten erbjuder ungdomar som är mellan år en första kontakt med arbetslivet i form av feriearbete inom kommunens egna verksamheter under sommaren. Under 2015 erbjöd sig arbetsmarknadsenheten även att hjälpa privata arbetsgivare med matchning av ungdomar till feriearbete. Mobila teamet För ungdomar mellan år som kommit till kommunen som ensamkommande barn finns verksamheten mobila teamet. Syftet med verksamheten är att stötta och finnas för dessa ungdomar då de fyllt 18 år och lämnar HVB-boendet för att flytta till egen lägenhet. 7

8 Arbetsförmedlingens insatser De insatser - arbetsmarknadspolitiska program och arbetsgivarstöd -som Arbetsförmedlingen förfogar över används i stor utsträckning i det samarbete som finns mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Arbetsförmedlingen använder sina insatser för de unga arbetslösa som behöver stöd och aktiviteter för att på ett varaktigt sätt lösa sin arbetslöshetssituation. En ungdom som anmäler sig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande står inskriven som öppet arbetslös i 90 dagar innan personen skrivs in i Jobbgarantin för Unga (UGA). Om personen inte lyckats komma ut i arbete eller reguljära studier efter 15 månader skrivs personen in i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) som är indelad i tre faser. Garantibesluten är ett slags paraplybeslut och därefter görs planering och insatser för individen med underliggande beslut om andra arbetsmarknadspolitiska program som ex arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och andra insatser som individen har behov av. Arbetsförmedlingen har genom sitt Företagslag en given ingång och direkt kommunikation med arbetsgivare. Detta möjliggör individuell matchning och en närhet till arbetsmarknaden för våra unga. I dialogen med arbetsgivare framkommer även behov och efterfråga både lokalt och regionalt. Lokala behov kopplat till studier och attraktion på arbetsmarknaden ger de unga en valmöjlighet. I Arbetsförmedlingens projekt Ung Framtid samverkar lokala näringslivet med kommun och skola i gemensamma satsningar till arbete via rekryteringsmässor och lokal aktivitet kring unga. De senaste arbetsmarknadspolitiska program som införts för målgruppen unga är Yrkesintroduktionsanställningar, Traineejobb och Utbildningskontrakt. Arbetet med införandet av 90 dagarsgarantin för ungdomar har påbörjats. I Nordanstig finns det 3 påbörjade utbildningskontrakt. 8

9 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Open-door verksamhet Samverkan: Arbetsförmedlingen och Nordanstigs kommuns arbetsmarknadsenhet och individ- och familjeomsorg. Operativa teamet: Arbetsförmedlare, studie-och yrkesvägledare, försörjningsstödshandläggare och ungdomshandläggare Syfte: Att det ska finnas en enkel väg för ungdomen att komma i kontakt med personer som kan vägleda och stötta dem. Att det enkelt ska kunna samordnas ett gemensamt möte med de instanser som är nödvändiga, exempelvis försörjningsstödshandläggare och arbetsförmedlare. Att erbjuda en mötesplats där ungdomar med olika bakgrunder kan träffas och integreras med varandra. Mål: Att flertalet ungdomar i ålder har besökt oss och fått tagit del av informationen och kunskap om vilka insatser som finns för den unge att ha möjlighet att ta del av. Dock ska samtliga som uppbär försörjningsstöd få en egen planering och insatser utifrån framkomna behov. Insats: Individuella möten och coachning med 7-tjugo metoden som modell. Att ambitionen finns att en eftermiddag i veckan ska det finnas en arbetsförmedlare, en vägledare från arbetsmarknadsenheten samt en handläggare från försörjningsstöd i samma lokaler. När möjligt, även en studie- och yrkesvägledare. Dokumentation och uppföljning: kontinuerlig Startdatum: Preventivt arbete i skolan Samverkan: Arbetsmarknadsenheten, kommunens högstadieskolor, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Operativa teamet: Kommunens ungdomshandläggare, skolkurator och studie- och yrkesvägledaren i grundskolan, arbetsförmedlingens ambassadörer och näringslivets unga företagare. Syfte: Att tillsammans utveckla hållbara samarbetsformer för att stärka elever som är i behov av extra stöttning, och förhindra skolavhopp. Mål: Att under 2016 ha kommit igång med ett samarbete och att kommunens ungdomshandläggare har besökt samtliga nior och kort beskrivit vilka de är och hur de jobbar. Det kommer även under 2016 att utarbetas en planering och rutin för hur kommunens ungdomshandläggare kan få till sig och arbeta med att stötta de elever som riskerar att hoppa av sina studier. Under 2016 har Arbetsförmedlingen hittat och utbildat ungdomsambassadörer som ska förmedla kunskap om arbetsmarknaden utifrån de material som finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Från ungdom till ungdom. Insats: Kommunens ungdomshandläggare kontaktar och samordnar möten med operativa teamet. Dokumentation och uppföljning: kontinuerlig Startdatum:

10 Utökat preventivt arbete för delar av målgruppen Samverkan: socialtjänsten, skolan, polisen, fritidskonsulent och arbetsmarknadsenheten Operativa teamet: kurator, områdespoliser, familjebehandlare, alkohol- och drogterapeut, föreståndare fritidsgård, koordinator samt kommunens ungdomshandläggare. Syfte: Att utveckla det påbörjade samarbetet mellan ovanstående aktörer. Att utarbeta en form för att snabbt fånga upp de unga som riskerar hamna fel. Mål: Att etablera ett fungerande kontaktnät där det är kort väg mellan aktörerna. Det i sin tur gör att ungdomar som är i behov av insats från någon ovanstående aktör snabbt ska få den. Att kommunens ungdomshandläggare går in i det operativa teamet och blir en naturlig part i samarbetet. Insats: Att operativa teamet tillsammans snabbt får vetskap om ungdomar som eventuellt är på fel väg, och kan agera utifrån ungdomens behov. Dokumentation och uppföljning: kontinuerlig Startdatum: Samverkan mellan Hälsinglands utbildningsförbund, Arbetsförmedlingen och Nordanstigs kommun Operativa teamet: Studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och kommunens ungdomshandläggare Syfte: Ovanstående har för avsikt att vidareutveckla ett redan påbörjat samarbete med varandra. Mål: Att få in en fungerande rutin för regelbundna samverkansträffar som under 2016 ska inträffa en gång i månaden och sker växelvis i Hudiksvall och Nordanstig. På lång sikt, när rutin och relation har etablerats, kommer dessa träffar att ske varannan månad. Insats: Under dessa träffar kommer exempel på olika individuella lösningar att utarbetas. Uppföljning: Regelbundet och kontinuerligt Startdatum: Trainee-platser Ansvariga: Hälsinglands utbildningsförbund, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten Operativa teamet: Studie och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och kommunens ungdomshandläggare Målgrupp: Unga som fyllt 20 men inte 25 år. Har en fullföljd gymnasieutbildning och varit arbetssökande på heltid under tre alternativt sex månader. Syfte: Att få möjlighet att prova på ett arbete inom ett bristyrkesområde kombinerat med studier inom samma område. För Nordanstigs del är det vården som anses vara det främsta bristyrkesområdet. Det är ansökt om 5 årsplatser för trainee och i kombination så kan individer läsa omsorgskurser på vuxenutbildningen där plats finns för 20 elever/kurs. 10

11 Insats: Dialog förs mellan ungdomen och Arbetsförmedlare för att klargöra om trainee är ett alternativ för den unge. Nästa steg är att lägga upp en plan tillsammans med Studie- och yrkesvägledare och eventuellt Arbetsmarknadsenheten. Hälsinglands utbildningsförbund erbjuder sina tjänster inom ramen för sitt ordinarie kursutbud och är det förväntningar utöver detta får det tas i samverkan och gemensamt beslut. Har eleven/ungdomen särskilda behov som medför kostnader så måste en kommunikation till mellan aktörerna med beslut om vem som tar ansvar för eventuella kostnader. Uppföljning: Kontinuerligt och regelbundet Utbildningskontrakt Ansvariga: Arbetsförmedlingen, Hälsinglands utbildningsförbund och arbetsmarknadsenheten. Operativa teamet: Arbetsförmedlare, Studie- och yrkesvägledare och ungdomshandläggare på kommunen. Målgrupp: Unga mellan år som saknar fullständig gymnasieutbildning. Syfte: Att unga i målgruppen ska få möjlighet att skaffa sig en gymnasiekompetens och ha möjlighet att kombinera studierna med arbete eller praktik. Insats: Att tillsammans genom dialog med den unge, hjälpa denne på sin väg mot en gymnasieutbildning. Om studierna bedrivs på deltid och ska kombineras med praktik, kan Arbetsmarknadsenheten kopplas på vid placering i kommunens egna verksamheter. Hälsinglands utbildningsförbund erbjuder sina tjänster inom ramen för sitt ordinarie kursutbud och är det förväntningar utöver detta får det tas i samverkan och gemensamt beslut. Har eleven/ungdomen särskilda behov som medför kostnader så måste en kommunikation till mellan aktörerna med beslut om vem som tar ansvar för eventuella kostnader. Uppföljning: Kontinuerligt Uppsökande verksamhet Ansvariga: Nordanstigs kommun/ arbetsmarknadsenheten Operativa teamet: Kommunens ungdomshandläggare Målgrupp: Samtliga unga mellan år. Syfte: Att genom den uppsökande verksamheten identifiera samtliga i målgruppen. Insats: Den uppsökande verksamheten blir en del i den tidigare beskrivna open-door verksamheten. Angående det kommunala aktivitetsansvaret kommer omfattande arbete under 2016, att läggas på att tillsammans med övriga aktörer, identifiera och kontakta de ungdomar som är aktuella inom KAA. Att utarbeta fram rutiner för hur dessa ungdomar fortsättningsvis och naturligt identifieras och kommer till arbetsmarknadsenhetens kännedom och inte faller mellan stolarna. Vårt proaktiva arbete drivs också via ESF-projektet Ung i Gävleborg-Nordanstig se nedan. Startdatum:

12 Feriearbete Ansvariga: Arbetsmarknadsenheten Operativa teamet: Ungdomshandläggarna Målgrupp: Ungdomar som fyllt 15 men inte 18 år Syfte: Att ungdomarna ska få en första kontakt med arbetslivet Insats: Samla in ansökningarna och matcha dessa mot de arbetsplatser som står till förfogande. Ambitionen finns att utveckla uppföljningen efter avslutad arbetsperiod samt besöka samtliga ungdomar på arbetsplatserna. ESF- projekt Ung i Gävleborg - Nordanstig Nordanstig kommer att vara en del i det regionsövergripande projektet Ung i Gävleborg. Det är riktat mot målgruppen och för Nordanstigs del kommer fokus vara på åldersgruppen år. Budget och resurser För att överenskommelsen ska bli hållbar över tid, kommer samverkansparterna redan från början använda sig av de befintliga ordinarie resurserna. Parter i samverkan med träffar 4ggr/år: Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknadsenheten Arbetsförmedlingen Utbildningsförbundet Näringslivet Grundskolan Polisen Representant från politiken Operativa resurser: Arbetsmarknadsenheten, 0,5 tjänst Individ- och familjeomsorg, 0,4 tjänst Arbetsförmedlingen, tillgång till ungdomsförmedlare Utbildningsförbundet, 0,1 tjänst Nordanstigs kommun tillhandahåller ungdomshandläggare och Arbetsförmedlingen tillhandahåller arbetsförmedlare riktad mot ungdomar. Även andra personella resurser från övriga aktörer kan komma att sättas in beroende på insats. Metoder och verktyg Centralt i arbetet med ungdomar kommer förhållningssättet att varje ungdom är unik med egna behov och förutsättningar oberoende av kön, ålder etnicitet och social bakgrund att beaktas. Verksamheten är öppen för alla unga mellan år och mångfaldsperspektivet kommer att löpa som en röd tråd 12

13 genom hela verksamheten. Ett jämställdhetsperspektiv är en självklarhet och vi kommer att informera om de välfärds- och bristyrken som finns, oavsett kön. Vi skall informera om behov och möjligheter till framtidsjobb lokalt men även ge de unga en omvärldsanalys som ger kunskap till rätt beslut. Här öppnar vi dörrar och stimulerar till att satsa på både otraditionella utbildnings och yrkesval. Vi kommer att göra åtgärd/jobb och utbildning attraktivt. Strävar efter att hitta hållbara och motiverande ekonomiska lösningar vid behov för den unge, till exempel deltagarersättning eller kostnader för resor till praktik eller andra aktiviteter. Ingen dialog på individnivå kommer att föras utan ungdomens skriftliga samtycke. Mål Samtliga i målgruppen kommer att ha identifierats och de i åldern år ska ha kontaktats. Kommunens ungdomshandläggare ska ha besökt tionde skolårets elever (TIVE) och kort presenterat sig själva och sitt arbete senast i december. En plan ska ha utformats senast i december för hur rutiner kring samarbetet ska se ut mellan skolan och ungdomshandläggarna gällande elever som riskerar hoppa av skolan. Att komma igång och öppna open-door verksamheten senast 30 september. Målsättningen är 24 stycken spontana besök innan årsskiftet. Ta fram en kommunikationsstrategi för att hur vi kommunicerar innehållet i överenskommelsen. Hitta och utbilda 4 stycken ungdomsambassadörer. Att ha minskat antalet ungdomar som befinner sig i det kommunala aktivitetsansvaret med 10 % vilket motsvarar 4 personer utifrån kartläggningen Att open-door verksamheten är inarbetad och känd bland ungdomarna i Nordanstig. Man kan se att det blivit en ringar-på-vattnet effekt och besöksfrekvensen har ökat Att rutinerna för samverkan med samtliga parter är väl inarbetade och fungerande. Att kommunen genom sitt arbetssätt har identifierat alla ungdomar mellan år. 13

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun,

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, 2016-12-14 Parter Norsjö kommun, organisationsnummer 212000-2858 Skellefteå

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Sida 1(10) Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Parter: Nora Kommun, organisationsnummer 212000-2007 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Överenskommelse Parter Eslövs kommun, 212000-1173. Arbetsförmedlingen i Eslöv, 202100-2114. Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Den

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Parter Arbetsförmedlingen Hallsberg 202100-2114 Kumla kommun 212000-1975 Syfte Att genom samverkan, utifrån

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Revidering av LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kiruna kommun, Arbetsförmedlingen, Lapplands gymnasium, Lapplands Lärcentra & Malmfältens Folkhögskola Lokal överenskommelse om samverkan för ungdomar 16-24 år Sverige

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Parter Ljusnarsbergs kommun, organisationsnummer 212000-1959 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer 201200-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Uppdrag DUA Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet 1. Målgrupp 2. Mål 3. Genomförande Gunilla Bergström Casinowsky, forskare FoU i Väst/GR gunilla.bergstromcasinowsky@grkom.se

Läs mer

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1 Kartläggning av unga i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Innehållsförteckning Utbildning...2 Grundskolan - slutbetyg årskurs 9...2 Grundskolan -

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 2. Befintlig verksamhet. Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 2. Befintlig verksamhet. Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun Bilaga 2 Befintlig verksamhet Arvidsjaurs kommun 2015-11-27 1 Innehåll Befintlig verksamhet 3-4 AME:S verksamhet.. 5 IFO.... 5-6 Arbetsförmedlingen. 6 Skolan. 7 2 Idag arbetar utifrån

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN

OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN Stockholm 5 april 2016 Diarienummer: Komm 2016/00644 OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN Ett stöd från Dua för att revidera den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument reviderad 20161221 KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket)

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket) Målgrupp bilaga 1 Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen i Surahammar/Hallstahammar har gemensamt gjort kartläggningar (2015) för att få ett grepp om målgruppens storlek samt att försöka kartlägga vilka

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Verksamhet i samverkan Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs har identifierat samverkansområden

Läs mer

Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Överenskommelse Parter Arbetsförmedlingen organisationsnummer

Läs mer

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Samverkan gällande unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Inledning Det finns sedan tidigare, och inom ramen för DUA, en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 1 (12) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arbetsförmedlingen, Trelleborgs kommun och Skurups kommun 2015-11-30 2 (12) Innehåll Verksamheter och insatser inom respektive identifierat fokusområde... 3 Insatskarta...

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten:

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Sida 1 av 5 Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknadsenheten är organiserad inom Tillväxt och utveckling.

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Totalt antal folkbokförda Antal unga som är folkbokförda i Emmaboda kommun (2015-09-10) 1991: 93 personer 1992: 108 personer 1993: 98 personer 1994: 106 personer 1995:

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. ÖVERENSKOMMELSE Parter Sala Kommun 212 000-2098 Arbetsförmedlingen i Sala 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Att Sala

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Gruppen nyanlända ungdomar behöver vi kartlägga ytterligare inom ramen

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan.   mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016). 1(9) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/kommunmapp mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Trollhättans Stad och Arbetsförmedlingen i Trollhättan om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2017 1 1. Bakgrund I december

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i Sandvikens Kommun Reviderad MAJ 2016 Revidering av Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslösheten i Sandvikens kommun DUA-arbetet har överlag

Läs mer

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 1 av 10 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 3 B Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 2 av 10 1. Inledning

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 1 MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Kartläggning av målgruppen Målgrupp Målgruppen definieras som alla unga i åldrarna

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna inom

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga Kartläggning av målgruppen Innehåll Kartläggning av målgruppens storlek...

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 3:1

Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 3:1 Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 3:1 Överenskommelse Parter Arbetsförmedlingen organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Sida 1 av 8 Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 5. Lokal modell 5.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet, Nora

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Lokal modell Örkelljunga kommun

Lokal modell Örkelljunga kommun Lokal modell Örkelljunga kommun» En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Bilderna nedan visar kompetensförsörjningsbehovet i Örkelljunga. Arbetsförmedlingens prognosundersökning,

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Denna uppdateras årligen och nedan finns aktiviteterna som är aktuella i juni

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 Innehållsförteckning Antal personer i målgruppen i Luleå kommun... 1-2 Antal personer i målgruppen som uppbär försörjningsstöd.. 2-3 Antal personer i gymnasiet.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen Söderhamn angående ungdomssamverkan.

Lokal överenskommelse mellan Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen Söderhamn angående ungdomssamverkan. Lokal överenskommelse mellan Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen Söderhamn angående ungdomssamverkan. Parter Söderhamns kommun organisationsnummer 212 000-2353 Arbetsförmedlingen i Söderhamn organisationsnummer

Läs mer

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Beskrivning av hur verksamheterna i samverkan ska bedrivas och organiseras på lokal nivå. Så arbetar Arbetsförmedlingen med nyanländas etablering Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för att personer

Läs mer

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o 1 (7) ARBETE & FÖRSÖRJNING Maria Nässing Samordnare DUA - Sala 2017-01-12 BILAGA 3.1 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\Arbetsmarknad\DUA\Operativa gruppen\rutin och flödesschema\dua_överenskommelse_bilaga

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Utifrån de redan befintliga samverkansprocesser som finns inom ramen för Framtid Kronoberg 1 har processen kring utarbetandet av

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument SWECO STRATEGY KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se

Läs mer

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Innehåll 1. Målgruppens sammansättning 2 2. Lagändringar 3 3. Insatser för målgruppens behov 4 3.1 Gymnasieskola 4 3.2 Ung framtid 5 4.

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Sedan våren/sommaren 2015 har Svalövs kommun påbörjat ett samarbete med Landskrona stad inom ramen för LUST (Landskrona Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3 Brev Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen i Åmål har identifierat verksamheter samt behov

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten (AME) Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet i samverkan

Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Organisering av samverkan DUA:s samverkansgrupp i Emmaboda kommun består av representanter från Vilhelm Mobergsgymnasiet, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadscentrum

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ Innehållsförteckning Organisering av samverkan utifrån överenskommelse 1 Budget och personella resurser för samverkan 1-2 Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna 2 Övergripande

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Under hösten 2015 identifierade Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna

Läs mer

Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bakgrund till lokal överenskommelse Gnosjö hade höga siffror för ungdomsarbetslösheten i februari 2015. En handläggare på Arbetsförmedlingen fick därför i uppdrag att arbeta specifikt mot målgruppen unga

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer