Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan"

Transkript

1 Bakgrund till lokal överenskommelse Gnosjö hade höga siffror för ungdomsarbetslösheten i februari En handläggare på Arbetsförmedlingen fick därför i uppdrag att arbeta specifikt mot målgruppen unga i Gnosjö. Handläggaren satte själv ett mål att Gnosjö efter sommaren 2015 skulle ha lägst ungdomsarbetslöshet i GGVV-området. Alla var nog lite tveksamma till om vi skulle klara målet. I augusti fick jag veta att målet var nått. Jag tror att resultatet speglar att vi har haft en särskilt bra samverkan under denna tid. Vi har hela tiden haft direktkontakt med handläggaren på AF och han har tagit genvägar i sitt arbete när det har behövts. Personliga möten och engagerade medarbetare tror jag är en framgångsfaktor. Elisabeth Andersson, verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten i Gnosjö Gnosjöandan genomsyras i kommunerna, vilket märks i det engagemang som finns när representanter från arbetsmarknadsenheterna, representant från Försäkringskassan, tillsammans med rektorer från gymnasieskolorna och vuxenutbildningen, har mött Arbetsförmedlingen i kontinuerliga arbetsmöten kring DUA. Tillsammans har man diskuterat målgruppen unga i åldern Som beskrivits tidigare har Värnamo, Gislaved och Gnosjö kommun redan befintliga verksamheter vilka fokuserar på ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa verksamheter samverkar idag med Arbetsförmedlingen och andra samhällsaktörer, och erbjuder insatser som matchar ungdomarnas behov. De kommunala verksamheterna fungerar som spindeln i nätet för ungdomen och tar ansvar för att fånga upp kontakterna med olika myndigheter och andra parter, och för att vara ett stöd för ungdomen mot arbete eller studier. Det finns även en mängd olika insatser inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen som kan erbjudas målgruppen. Trots nämnda insatser visar siffror i bilaga 1 att det finns behov av ett utökat arbete kring målgruppen. De kommunala verksamheterna kan ta emot ett begränsat antal ungdomar, de ungdomar som bedöms vara i störst behov av samordnat stöd från olika myndigheter, är prioriterade för verksamheterna. Sida 1 av 15

2 Målgruppen unga i åldern år som står utanför arbetsmarknaden är både stor och varierad. Inom denna grupp finns en mängd olika individuella förutsättningar och behov. Det är därför svårt för de kommunala verksamheterna att erbjuda insatser som möter hela målgruppen. Fler parter i samhället behöver ta ett gemensamt ansvar i frågan. Siffrorna i bilaga 1 visar på en stor grupp ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen uppskattar att en stor del av de ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen har definierat bristyrken i Värnamo, Gislaved och Gnosjö (se bilagor: 4,5 och 6). Arbetsgivare ställer idag allt högre krav på utbildning. För att en matchning till dessa bristyrken ska kunna ske behöver Arbetsförmedling och framför allt utbildningsanordnare ha ett nära samarbete och erbjuda ungdomar rätt stöd till relevant utbildning. Siffrorna i bilaga 1 visar också på en andel ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i alla tre kommuner. För att kunna hitta individuella lösningar för dessa individer krävs en utveckling av arbetet med KAA. Statistiken visar dessutom på en stigande andel nyanlända ungdomar inom linjen språkintroduktion på gymnasiet. Rektorerna för gymnasieskolorna i kommunerna menar att det krävs fler spår inom linjen, exempelvis ett praktiskt spår där ungdomar som inte klarar att genomföra studier inom gymnasieskolan får möjlighet att lära sig svenska genom praktik. I personliga samtal med studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen samt med ungdomshandläggare på AF, har uttryckts en önskan om att arbeta närmare i samverkan. Detta är något som bekräftas av unga röster. Sällan är det brist på insatser som lyfts som ett problem bland ungdomar, utan snarare brist på samverkan av olika myndigheter och parter kring dessa insatser. Brist på samverkan kan leda till en svårighet att se ungdomens behov utifrån ett helhetsperspektiv. De nya insatserna utbildningskontrakt och traineejobb innebär en tydlig samverkan mellan framför allt Arbetsförmedling och utbildningsanordnare men även ett samarbete med arbetsmarknadsenheten i kommunen och med det privata näringslivet, för att vara möjliga att genomföra. Sida 2 av 15

3 Även KAA och arbetet kring ungdomar i språkintroduktion på gymnasiet kräver en förstärkt samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling. Uppdrag Traineejobb år med gymnasieexamen Samverkansparter AF och kommun (huvudsakliga) Nyanlända ungdomar i språkintroduktion år Utbildningskontrakt år utan gymnasieexamen KAA (kommunala aktivitetsansvaret) år med avbruten skolgång Projekt Operation Integration Jobbcenter Unga AF och kommun (huvudsakliga) AF och kommun (huvudsakliga) Kommun och AF (huvudsakliga) Då Arbetsförmedlingen är en given part när det gäller utbildningskontrakt och traineejobb, är förslaget att Arbetsförmedlingen fungerar som den drivande parten i samverkan. Detta kan innebära att ungdomshandläggare fungerar som spindeln i nätet kring den enskilde ungdomen och samordnar insatser från utbildningsanordnare tillsammans med praktik/arbete i kommunen/privata näringslivet. Ansvaret innebär att ungdomshandläggaren får möjlighet att arbeta utåtriktat och samordnande. När det gäller KAA är det gymnasieskolan (Värnamo och Gnosjö) eller arbetsmarknadsenheten (Gislaved) som äger ansvaret för frågan och bör vara den drivande parten i att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra berörda parter, som exempelvis arbetsmarknadsenheten. Försäkringskassan är en viktig samarbetspart när det gäller unga med funktionsnedsättning som skulle kunna få ta del av insatsen förlängd skolgång. Sida 3 av 15

4 Gällande ungdomar i språkintroduktion, är det rimligt att gymnasieskolan äger ansvaret för frågan men tar stöd av ett utökat samarbete med arbetsmarknadsenheten och med pågående arbetsmarknadsprojekt i länet. De båda pågående projekten är i en uppstartsfas, men med tiden kommer att finnas möjlighet till resurser som kan riktas till behov i kommunen, exempelvis målgruppen nyanlända ungdomar. En drivande part med ett tydligt ansvar för frågan är nödvändigt för att samverkan ska komma igång och vara aktiv över tid, men det räcker inte. Det är också nödvändigt att samverkan, vilken för handläggaren/studie- och yrkesvägledaren innebär tid för avstämningsmöten med berörd ungdom och övriga parter, samt kunskapsinhämtning i den aktuella frågan, accepteras och prioriteras av alla parter. En överenskommelse mellan parterna, med tydliga ansvarsområden och riktlinjer att arbeta mer utåtriktat och samverkande, bör i teorin vara tillräckligt för att öka möjligheten till individanpassade lösningar för ungdomarna inom målgrupperna. Lokal överenskommelse Arbetsförmedlingen ansvarar för: - Att ungdomshandläggare ges tid och utrymme för samverkan (=kontinuerliga möten med studievägledare och berörda ungdomar, kontakt med arbetsmarknadsenheten och med företag i det privata näringslivet när det gäller anordning av praktikplatser). Arbetsförmedlingen ansvarar för resursfördelningen bland ungdomshandläggarna. Kommun ansvarar för: - Att studievägledare på vuxenutbildningen ges tid och utrymme för samverkan (kontinuerliga möten med handläggare på AF och berörda ungdomar) gällande utbildningskontrakt och traineejobb. Sida 4 av 15

5 - Att upprätta individuella studieplaner och verkar för att studieplatser ska finnas tillgängliga. Tillägg vid revidering maj 2016 Då det redan finns en aktiv samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun i de tre orterna kring unga, har det hittills inte funnits behov av nya samverkanskoncept. Parterna har istället utgått från existerade samverkan, och redan upparbetade kontaktvägar, när det gäller det gemensamma arbetet kring utbildningskontrakt och traineejobb. Värnamo När en ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen identifierar en lämplig kandidat för insatserna utbildningskontrakt eller traineejobb tar denne en kontakt med studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen för att diskutera studiemöjligheterna i ärendet. Parterna träffas därefter med kandidaten och planerar insatsen. Om det är aktuellt med praktik/jobb i ärendet, kopplas Jobbcenter Unga in och träffas med övriga parter. Jobbcenter Unga kan även bistå med studiestöd vid behov. Varje vecka träffar ungdomshandläggare representanter från den kommunala verksamheten Jobbcenter Unga samt handläggare från socialtjänsten i en samverkansgrupp. I detta forum diskuteras gemensamma ärenden, och här lyfts även aktuella ärenden för utbildningskontrakt. Gnosjö En samverkansgrupp har startats där ungdomshandläggare från AF kontinuerligt träffar handläggare från arbetsmarknadsenheten samt studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen (vid behov även fältsekreterare och representant från kommunens fritidsgård) och diskuterar möjliga utbildningskontrakt/traineejobb. Därefter är ärendegången den samma som i Värnamo, ungdomshandläggaren tar kontakt med studievägledare på vuxenutbildningen. Tillsammans träffar de berörd ungdom och planerar insatsen. Vid behov av praktik/jobb kopplas även arbetsmarknadsenheten in. Gislaved Samverkansgruppen SamUng, som består av studie- och yrkesvägledare från gymnasie- och Sida 5 av 15

6 vuxenutbildningen, representanter från Navigatorcentrum inom arbetsmarknadsenheten, ungdomshandläggare från AF, handläggare från FK samt handläggare inom Socialförvaltningen, har regelbundna träffar där de diskuterar gemensamma ärenden. I detta forum lyfts även möjliga utbildningskontrakt. Ärendegången är därefter den samma som i Gnosjö och Värnamo (se ovan). - När det gäller KAA: Studievägledare på gymnasieskolan (i Gislaved: resurs på Navigatorcentrum) ges tid och utrymme för samverkan (kontinuerliga möten med handläggare på AF, med arbetsmarknadsenheten, med socialtjänsten) + för kompetensutvecklingsinsatser i form av nätverksträffar med övriga kommuner gällande utvecklingen av KAA. Resurs på Navigatorcentrum, Gislaved, får ett särskilt ansvar när det gäller KAA. Ansvaret handlar om att vidareutveckla arbetet med KAA. Det kan exempelvis handla om att titta på andra kommuners KAA-arbete (exempelvis studiebesök) samt att bjuda in övriga kommuner i GGV till nätverksträffar inom KAA. Fram till revidering av överenskommelsen ges resursen möjlighet att arbeta på 10 % /heltid, med utveckling av KAA. Tillägg vid revidering maj 2016 Navigatorcentrum har ett fortsatt särskilt ansvar när det gäller KAA, och jobbar enligt idéerna ovan. Detta arbete följs löpande upp av styrgruppen. - När det gäller ungdomar i språkintroduktion: Gymnasieskolan har ansvaret för att kartlägga ungdomar som behöver ett annat spår än reguljär gymnasieutbildning. Styrgruppen bör följa utvecklingen i de pågående arbetsmarknadsprojekten i länet då det finns möjlighet till resurser som kan knytas till arbetet med denna målgrupp. Tillägg vid revidering maj 2016 Sida 6 av 15

7 Jobbcenter Unga i Värnamo har initierat ett samarbete med gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen, boenden för ensamkommande barn, Socialtjänsten samt det lokala näringslivet, med syftet att tillsammans hitta möjliga lösningar för unga i språkintroduktion. Samarbetet har hittills resulterat i en projektidé som innefattar två spår. Det ena spåret riktar sig till de unga som avbryter sina studier i språkintroduktion. Dessa ungdomar kommer att erbjudas studie- och yrkesfrämjade aktiviteter på Jobbcenter Unga som ett alternativ. Det andra spåret, Operation Integration riktar sig till unga som är i språkintroduktion, men som riskerar att avbryta sina studier. Dessa ungdomar kommer att erbjudas praktik 4-8 timmar i veckan, med syfte att lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden. Förutom praktik finns det även idéer om social integration till detta spår. Styrgruppen för DUA-överenskommelsen kommer att följa utvecklingen av detta projekt. En möjlighet skulle kunna vara att testa konceptet i Gislaved och Gnosjö kommuner. Mål med samverkan Arbetsförmedlingen och kommunerna Värnamo, Gislaved och Gnosjö har gemensamt satt mål för hela målgruppen unga mellan 16 och 24 år. Parterna har utgått från syftet med överenskommelsen; att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Parterna har även utgått från den kartläggning som har presenterats i bilaga 1. I samråd har beslutats om fyra mätbara mål som tillsammans täcker målgruppen år, och svarar på syftet med överenskommelsen. Målen sätts för två år i taget. Tvåårs-perioden har valts eftersom parterna räknar med att det första året, 2016, kommer att innebära uppfångning av individer som är på drift i samhället och i behov av samhällets Sida 7 av 15

8 stöd för bättre hälsa, studier eller arbete. Arbetsförmedlingen är även medvetna om att det finns en risk för ett ökat inflöde av ungdomar i etableringsuppdraget de kommande åren. Nedan presenteras de fyra gemensamma målen för ) Andel unga (16-19 år) i KAA som saknar aktivitet ska minska med 30 % i varje kommun. 2) Av det antal inskrivna ungdomar på Arbetsförmedlingen ska 20 % fler vara i en givande sysselsättning utifrån individens behov för att närma sig arbete eller studier per årsbasis. 3) 20 % fler ungdomar ska gå ut i arbete eller studier per årsbasis. 4) Antalet, på Arbetsförmedlingen inskrivna, ungdomar som är öppet arbetslösa ska minska totalt med 20 %. Parterna är måna om att sätta rimliga mål som har en god koppling till verkligheten. När den förstärkta samverkan kring målgruppen är igång och det finns en djupare insyn i målgruppen och dess olika behov kommer det vara möjligt att sätta fler, mer kvalitetsinriktade effektmål. Vid revidering av överenskommelsen kommer målen att följas upp och då kommer det även vara möjligt att tillföra fler mål till den förstärkta samverkan. Uppföljning av överenskommelsen kommer att ske kontinuerligt, vilket närmare beskrivs nedan. Uppföljningen kommer till stor del att koncentreras kring kvalitativa aspekter i den förstärkta samverkan, så som individens egna upplevelser av samverkansarbetet. Många framgångsfaktorer kommer inte att kunna vara mätbara men i det långa loppet kännbart i samhället med personer som är självgående och har en självkänsla som är en bra grund för att kunna vara i långvarig sysselsättning som exempelvis arbete eller studier. Uppföljning överenskommelse En representant på chefsnivå per kommun (från gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen eller arbetsmarknadsenheten) + enhetschef på Försäkringskassan + sektionschef på AF ingår i en styrgrupp gällande den utökade samverkan kring unga (sammanlagt fem representanter). Sida 8 av 15

9 Syftet med endast en representant på chefsnivå/kommun till en styrgrupp är att undvika att skapa fler stora mötessammanhang/styrgrupper i kommunerna, utan istället indirekt ta vara på representanternas olika nätverk/kontakter. Detta kan ske genom att kommunrepresentanten tar med sig frågeställningar tillbaka till berörd kontakt i kommunen, exempelvis genom ett annat, redan befintligt mötessammanhang. Ett konkret exempel på detta är representanten från Försäkringskassan som också sitter med i styrelsen för Finnvedens samordningsförbund. Representanten är i detta fall länken till samordningsförbundet. Det är också enklare för mindre grupper att träffas mer kontinuerligt (eller koppla upp för videosammanträden), och för personal involverad i samverkan att kontakta styrgruppen med frågor och få snabba återkopplingar. Detta leder till ett nära samarbete mellan chefer och medarbetare. Styrgruppen följer upp samverkan varannan månad. Sektionschef på AF ansvarar för att sammankalla styrgruppen. I uppföljningen ska följande områden särskilt beröras: - Ungdomsperspektivet. Hur inkluderas ungdomar i det samordnande arbetet? Saknas ungdomsperspektivet bör gruppen se över hur detta ska lyftas. Kontakt med ungdomsorganisationer eller enkätundersökning till ungdomar är exempel på hur ungdomsperspektivet kan tas i beaktande. - Genusperspektivet. Hur arbetar handläggare/studievägledare med genusperspektivet? Diskussion bör väckas om hur man arbetar kring könsstereotypa yrkesval. Även när det gäller detta perspektiv kan det vara värt att fundera över hur handläggare/studievägledare kan erbjudas kompetensutvecklingsinsatser inom området. - Målen med överenskommelsen. Vid varje möte följs målen i överenskommelsen upp. - Statistiken. Två gånger per år bör statistiken i överenskommelsen uppdateras och diskuteras i arbetsgruppen. - Fackliga organisationer. Hur informeras fackliga organisationer om samverkansarbetet? Sida 9 av 15

10 Förslag på ansökan om statsbidrag I praktiken kan det ta tid innan förändringar får fäste inom varje organisation. Det kan därför vara av värde med en projektperiod, vilken fokuserar på uppstart och implementering av de nya metoderna. På nästa sida presenteras ett förslag på projekt som fokuserar på ovan nämnda aspekter. Förslaget är att statsbidrag söks för en samverkansstrateg, vilken ska ha till uppdrag att under en projektperiod arbeta mot Värnamo, Gislaved och Gnosjö med uppstart och implementering av samverkan. Samverkansstrategen ska inte arbeta fram ett gemensamt samarbetskoncept för alla tre kommuner, utan utgå från varje kommuns lokala behov och förutsättningar. Samverkansstrategen bör ha två huvuduppdrag. Dels arbeta mot varje kommun, både strategiskt och operativt med att utveckla lokal samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun. Dels fungera som länken mellan kommunerna, med syfte att öka samverkan även över kommungränserna. Sida 10 av 15

11 Skiss på projektidé DUA Integrations- Strateg Värnamo Samverkansstrateg 100 % Värnamo, Gislaved, Gnosjö Processledare Teknikcollege Pågående lokala och regionala arbetsmarknadsprojekt Fokusgrupp ungdomar GISLAVED Arbetsförmedlingen Vuxenutbildningen Gymnasieskolan Arbetsmarknadsenheten Socialtjänsten Näringslivet Försäkringskassan Fackliga organisationer GNOSJÖ Arbetsförmedlingen Vuxenutbildningen Gymnasieskolan Arbetsmarknadsenheten Socialtjänsten Näringslivet Försäkringskassan Fackliga organisationer VÄRNAMO Arbetsförmedlingen Vuxenutbildningen Gymnasieskolan Arbetsmarknadsenheten Socialtjänsten Näringslivet Försäkringskassan Fackliga organisationer Sida 11 av 15

12 Förklaring till skiss ovan Samverkansstrategen arbetar nära ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen och studieoch yrkesvägledare på vuxenutbildningen och gymnasieskolorna. Övriga viktiga samarbetspartners är arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, det privata näringslivet och pågående arbetsmarknadsprojekt i länet. Dessa parter är inte själva drivande i samverkan, men måste finnas med som deltagare för att målen med samverkan ska kunna uppnås. Tjänsten utgår från de lokala behov som har identifierats i överenskommelsen, nämligen 1) ett utökat samarbete mellan främst Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, det lokala näringslivet samt arbetsmarknadsenheten vad gäller insatserna utbildningskontrakt och traineejobb. 2) Ett utökat samarbete mellan främst gymnasieskolan, arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen gällande ungdomar mellan 16 och 20 år som avbryter sin gymnasieutbildning. 3) Ett utökat samarbete mellan gymnasieskolan, arbetsmarknadsenheten, pågående arbetsmarknadsprojekt, integrationsstrateg, samt det lokala näringslivet vad gäller nyanlända ungdomar i språkintroduktion på gymnasiet. Samverkansstrategen arbetar både strategiskt och operativt med syfte att utveckla och implementera långsiktiga, hållbara samverkansmetoder för varje kommun när det gäller ovanstående punkter. Hur strategiskt? Samla in kunskaper om insatserna utbildningskontrakt och traineejobb, men även om andra möjliga insatser för ungdomar som saknar gymnasieutbildning, och på detta vis bli lite av en specialist inom området. Inhämta erfarenheter om arbetet med målgruppen i andra kommuner. Hålla sig uppdaterad om och samarbeta med pågående arbetsmarknadsprojekt i länet. Utveckla ett samarbete med processledare för Teknikcollege. Skapa en fokusgrupp med ungdomar, med syfte att inhämta personliga erfarenheter, tankar och önskemål från målgruppen. Sida 12 av 15

13 Hur operativt? Bilaga 3, verksamhet som ska bedrivas i samverkan Vara en aktiv part som resursstöd i varje kommuns lokala samverkan när det gäller utbildningskontrakt och traineejobb, och bistå med inhämtade kunskaper och erfarenheter. Vara en aktiv part som resursstöd i varje kommuns lokala samverkan när det gäller KAA. Fungera som länken mellan kommunerna, med syfte att öka samverkan över kommungränserna. Både vad gäller arbetet med utbildningskontrakt och traineejobb, och vad gäller arbetet med KAA. Samverkansstrategen bjuder in till gemensamma informationsträffar och workshops, där kommunerna får dela med sig av egna erfarenheter och kunskaper. Detta leder dels till kompetensutveckling och dels till personliga kontakter mellan kommunerna. Varför både operativt och strategiskt? Projektidén syftar inte till att starta särskilda projektgrupper i varje kommun som ska arbeta med målgrupperna, vilka försvinner efter projektslut. Syftet är istället att hitta långsiktigt hållbara metoder som kan implementeras i ordinarie verksamheter, och löpa på även efter projektslut. Det är därför viktigt att samverkansstrategen arbetar både operativt och strategiskt, för att kunna matcha utvecklingsmöjligheter för samverkan med redan befintliga resurser inom de olika verksamheterna. Implementera samverkansformer i ordinarie verksamheter tar tid, projektet bör därför löpa på uppskattningsvis 2 år. Samverkansstrategen som blir anställd av kommun/kommunerna ska ha sin arbetsplats på Arbetsförmedlingen, med syfte att tydliggöra samverkan mellan parterna. Sida 13 av 15

14 Tillägg vid revidering maj 2016 Parterna har beviljats statsbidrag under 12 månaders tid med syfte att utveckla samverkan kring utbildningskontrakt och traineejobb. Värnamo kommun kommer att anställa en samverkansstrateg, som mellan juni 2016 och juni 2017 ska jobba mot alla tre kommuner med att utveckla rådande överenskommelse. Samverkansstrategens uppdrag har utgångspunkt i skissen som beskrivits ovan. Överenskommelsens parter har diskuterat arbetsuppgifter inom uppdraget, och kommit fram till att följande områden är prioriterade: Då utbildningskontrakt och traineejobb är relativt nya verktyg hos Arbetsförmedlingen, går mycket tid från handläggarna till att hantera det praktiska som krävs för att insatserna ska komma igång. Samverkansstrategen kommer att ta helikopter-perspektivet och se över effekterna av insatserna i respektive kommun. Hen kommer även att se över samverkan kring insatserna och om det är möjligt att utveckla denna ytterligare. Parterna i föreliggande överenskommelse ser ett behov av en uppsökande verksamhet då det hittills är få unga som använder sig av utbildningskontrakt/traineejobb. Samverkansstrategen kommer att få till uppgift att rekrytera ungdomar till en arbetsgrupp, som tillsammans ska jobba enligt en uppsökande verksamhet för att nå fler unga som saknar fullständig gymnasieutbildning. Idén om unga som söker unga beaktar ungdomsperspektivet, vilket ska vara ledande i de insatser som planeras för målgruppen. Samverkansstrategen kommer att fungera som spindeln i nätet kring föreliggande överenskommelse, och jobba mot gemensamt uppsatta mål inom denna. Hen kommer att jobba nära överenskommelsens styrgrupp. Hen kommer också att vara överenskommelsens representant utåt i de tre kommunerna. Strategens arbetsuppgifter kommer att utvecklas och planeras efterhand tillsammans med styrgruppen. Sida 14 av 15

15 Utvecklingsmöjligheter Det är viktigt att poängtera att samverkansmodellen som har presenterats är strukturell. Fokus på insatser så som traineejobb, utbildningskontrakt och KAA kan i samband med revidering av överenskommelsen förändras om det visar sig finnas andra punkter som bör fokuseras på. Samverkan ska inte vara beroende av insatser, av särskild projektpersonal, och så vidare. Möjligheter på sikt med ovanstående samverkansmodell: Utveckling av arbetsmetoder kring målgruppen. I samverkan föds ofta kreativitet, vilket leder till nya idéer om hur man bäst möter unga och ungas behov. Utveckling av arbetsmetoder ska alltid ske i samråd/diskussion med målgruppen för att skapa delaktighet. Myndigheter under samma tak. Finns behovet av att ytterligare stärka samverkan är samlokalisering en idé. Fler samarbetspartners. Med tiden när samverkan utvecklas kan behovet av fler samarbetspartners uppstå. Finns behov av fler resurser kring arbetet med unga ska möjligheten att söka medel från Finnvedens samordningsförbund ses över. Sida 15 av 15

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Samverkan gällande unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Inledning Det finns sedan tidigare, och inom ramen för DUA, en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Förlängnings- och tilläggsansökan i GGV-kommunerna Stöd till arbete Supported Employment

Förlängnings- och tilläggsansökan i GGV-kommunerna Stöd till arbete Supported Employment Förlängnings- och tilläggsansökan i GGV-kommunerna Stöd till arbete Supported Employment Utgångspunkter Den första ansökan om projektmedel, daterad 2012-03-14, innehåller beskrivning av bakgrund och arbetssätt

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan.   mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016). 1(9) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/kommunmapp mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Reviderad 2017-12-20 Lokal överenskommelse Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande alla unga i åldern 16 till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.

Läs mer

Bilaga 1, kartläggning av målgruppen

Bilaga 1, kartläggning av målgruppen Gislaved, Gnosjö och Värnamo (GGV) Gnosjöregionen Gislaved (ca 30 000 invånare), Gnosjö (ca 10 000 invånare) och Värnamo (ca 33 000 invånare) kommun är del av den så kallade Gnosjöandan. Denna anda är

Läs mer

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket)

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket) Målgrupp bilaga 1 Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen i Surahammar/Hallstahammar har gemensamt gjort kartläggningar (2015) för att få ett grepp om målgruppens storlek samt att försöka kartlägga vilka

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Gruppen nyanlända ungdomar behöver vi kartlägga ytterligare inom ramen

Läs mer

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3

Åmåls kommun. Kommunala aktivitetsansvaret KAA Studiecoach Jobbcentrum... 3 Brev Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen i Åmål har identifierat verksamheter samt behov

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala

ÖK DUA+ Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Beskrivning av hur verksamheterna i samverkan ska bedrivas och organiseras på lokal nivå. Så arbetar Arbetsförmedlingen med nyanländas etablering Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för att personer

Läs mer

KARTLÄGGNING AV SAMVERKAN mellan parterna i Finnvedens Samordningsförbund

KARTLÄGGNING AV SAMVERKAN mellan parterna i Finnvedens Samordningsförbund KARTLÄGGNING AV SAMVERKAN mellan parterna i Finnvedens Samordningsförbund Syfte Syftet med denna kartläggning är att beskriva vilka samverkansarenor som finns och används, formella och informella, mellan

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 1 (12) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arbetsförmedlingen, Trelleborgs kommun och Skurups kommun 2015-11-30 2 (12) Innehåll Verksamheter och insatser inom respektive identifierat fokusområde... 3 Insatskarta...

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Uppdrag DUA Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet 1. Målgrupp 2. Mål 3. Genomförande Gunilla Bergström Casinowsky, forskare FoU i Väst/GR gunilla.bergstromcasinowsky@grkom.se

Läs mer

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Parter Arbetsförmedlingen Hallsberg 202100-2114 Kumla kommun 212000-1975 Syfte Att genom samverkan, utifrån

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen

Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen Utökad samverkan Västerås stad och Arbetsförmedlingen Barn o utbildningsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Klintberg, Åsa 021-391610 asa.klintberg@vasteras.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN

OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN Stockholm 5 april 2016 Diarienummer: Komm 2016/00644 OM REVIDERING AV DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN Ett stöd från Dua för att revidera den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Projekt SAMS SAMverkan i Södra Vätterbygden

Projekt SAMS SAMverkan i Södra Vätterbygden Projekt SAMS SAMverkan i Södra Vätterbygden Huvuduppdrag Att förstärka samverkan mellan förbundets sju parter (FK, AF, RJL och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd) kring individer i yrkesverksam

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun

Bilaga 3 B. Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 1 av 10 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 3 B Verksamhet i samverkan i Grums kommun Sida 2 av 10 1. Inledning

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o

Se till att du alltid har följande blanketter/mallar innan du träffar en person för vägledningssamtal/inskrivningssamtal eller motsvarande samtal: o 1 (7) ARBETE & FÖRSÖRJNING Maria Nässing Samordnare DUA - Sala 2017-01-12 BILAGA 3.1 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 N:\Arbetsmarknad\DUA\Operativa gruppen\rutin och flödesschema\dua_överenskommelse_bilaga

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan

Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan KS.2018.0057 2018-02-26 Annie Niubó 076-723 40 10 Annie.Niubo@eslov.se Jobbspår- en arbetsmodell i samverkan Överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering innebär att Eslövs kommun,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 med budget 2015-2017 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV SJÄLVFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Innehållsförteckning Bilaga 3 VERKSAMHET I SAMVERKAN FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETER I SAMVERKAN Projekt Nollvision... sid.2 Ungdomsnätverket... sid.2 Handläggarträffar Ungdom...

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Revidering av LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kiruna kommun, Arbetsförmedlingen, Lapplands gymnasium, Lapplands Lärcentra & Malmfältens Folkhögskola Lokal överenskommelse om samverkan för ungdomar 16-24 år Sverige

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

BILAGA 2, redovisning av befintlig verksamhet. Befintlig verksamhet för ungdomar (Värnamo, Gislaved, Gnosjö) Värnamo

BILAGA 2, redovisning av befintlig verksamhet. Befintlig verksamhet för ungdomar (Värnamo, Gislaved, Gnosjö) Värnamo Befintlig verksamhet för ungdomar (Värnamo, Gislaved, Gnosjö) Nedan redovisas befintlig verksamhet med målgrupp ungdomar. Redovisningen presenteras först kommunvis, därefter presenteras en redovisning

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arvidsjaurs kommun 2015-11-27 1 Innehåll Samverkan.. 3 Organisation.. 4 Samverkan i projektform. 4 Ansvarsfördelning. 5 Budget 5 Tillgång till relevant

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Förlängningsansökan i GGV-kommunerna

Förlängningsansökan i GGV-kommunerna Förlängningsansökan i GGV-kommunerna 2019-2020 Supported Employment (SE) Individual placement and support (IPS) Utgångspunkter Supported Employment (SE) och Individual placement and support (IPS) anses

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun,

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, 2016-12-14 Parter Norsjö kommun, organisationsnummer 212000-2858 Skellefteå

Läs mer

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ Innehållsförteckning Organisering av samverkan utifrån överenskommelse 1 Budget och personella resurser för samverkan 1-2 Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna 2 Övergripande

Läs mer

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Sida 1(10) Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Parter: Nora Kommun, organisationsnummer 212000-2007 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer

Läs mer

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering Bilaga DUA Statsbidrag 2017:01 Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering Lokal modell 1 Innehåll 1. Kartläggning och analys.3 2. Beskrivning av hur verksamheten i samverkan ska bedrivas

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD

SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD SAMVERKANSAVTAL: ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH SUNDBYBERGS STAD Lokala kompetensförsörjningsbehovet: Arbetsförmedlingens kartläggning av målgruppens behov visar att en stor andel av etableringssökande i Sundbybergs

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

UNGA SOM VARKEN STUDERAR ELLER ARBETAR. Kartläggning Sollentuna januari Gögüs Dincer Karlqvist

UNGA SOM VARKEN STUDERAR ELLER ARBETAR. Kartläggning Sollentuna januari Gögüs Dincer Karlqvist UNGA SOM VARKEN STUDERAR ELLER ARBETAR Kartläggning Sollentuna januari 2018 Gögüs Dincer Karlqvist Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod och avgränsning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 med budget 2018-2020 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Samverkanskoordinator

Samverkanskoordinator PROJEKTUPPDRAG Sida 1(7) Version Projektnr Arbetsmarknadsenheten Tommy Berglund, 0240-565461 tommy.berglund@ludvika.se Projektnamn Syfte Verka för ett bättre samarbete mellan och näringslivet och få fler

Läs mer

VÄLKOMMEN! 7 MARS 2018 ARENASAMVERKAN I GGVV

VÄLKOMMEN! 7 MARS 2018 ARENASAMVERKAN I GGVV VÄLKOMMEN! 7 MARS 2018 ARENASAMVERKAN I GGVV Dagens program KORT OM 2017 ENKÄTSVAREN FRÅN ER GODA EXEMPEL NY ÖVERENSKOMMELSE 2018 STYRGRUPPEN PROJEKT SAMVERKAN I GGVV ETABLERINGSPROGRAMMET RÄTT STÖD RÄTT

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker Förslag till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA KFV Bakgrund TUNA (Träning, Utveckling Nära Arbetslivet) Eskilstuna är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 3:1

Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 3:1 Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 3:1 Överenskommelse Parter Arbetsförmedlingen organisationsnummer

Läs mer

Verksamhet ska bedrivas i samverkan, bilaga 3

Verksamhet ska bedrivas i samverkan, bilaga 3 UTREDNING 1 (9) Samhällsutvecklingskontoret Verksamhet ska bedrivas i samverkan, bilaga 3 En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 med budget 2016-2018 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV SJÄLVFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. ÖVERENSKOMMELSE Parter Sala Kommun 212 000-2098 Arbetsförmedlingen i Sala 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Att Sala

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument reviderad 20161221 KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Lokal modell. Ängelholms kommun

Lokal modell. Ängelholms kommun Lokal modell Ängelholms kommun Innehållsförteckning Lokal modell 1 Ängelholms kommun 1 En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet 2 En kartläggning och en analys av målgruppens

Läs mer

Överenskommelse DUA Jönköping

Överenskommelse DUA Jönköping Överenskommelse DUA Jönköping Del 1. Kartläggning och analys 1.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Industrin behöver väldigt mycket arbetskraft. Trenden är att alla arbeten

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) Dir. 2017:20

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) Dir. 2017:20 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) Dir. 2017:20 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Utökning och förlängning av uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten (AME) Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Revidering av Lokala Överenskommelsen Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Överenskommelse Parter Arbetsförmedlingen organisationsnummer

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen DATUM Sida 1 (5) Dnr Region Västernorrland 18RS726 Dnr Arbetsförmedlingen Af-2018/0006 9811 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen Bakgrund Under juni 2017 träffade

Läs mer

Bilaga 3. Unga nyanlända mellan år

Bilaga 3. Unga nyanlända mellan år Välj ett byggblock. Bilaga 3. Unga nyanlända mellan 16-24 år Gävle kommun har en mottagningsenhet på Söderskolan dit ungdomar tom 19 år tas emot. Där görs en bakgrundskartläggning (steg 1 skolverket) samt

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

[Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] Trisam. Metodstöd för Trisam-team

[Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] Trisam. Metodstöd för Trisam-team [Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] Trisam Metodstöd för Trisam-team 2019-02-19 Processen Trisam Trisam är en förkortning för tidig rehabilitering i samverkan. Trisam-processen är vår gemensamma modell

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Överenskommelse Parter Eslövs kommun, 212000-1173. Arbetsförmedlingen i Eslöv, 202100-2114. Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Den

Läs mer

Handlingsplan för Mysam Gävle år

Handlingsplan för Mysam Gävle år Handlingsplan för Mysam Gävle år 2019-2021 Samarbetsparter Gävle kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Bakgrund och förutsättningar Mysam står för Myndigheter i samverkan.

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Handlingsplan för Mysam Gävle

Handlingsplan för Mysam Gävle Handlingsplan för Mysam Gävle Samarbetsparter Gävle kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Bakgrund och förutsättningar Mysam står för Myndigheter i samverkan. Mysam Gävle

Läs mer

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN DUA Nyanlända Lund 16 24 år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Styrning, uppföljning och målsättningar...3 1.2.1 Styrning... 3 1.2.2 Uppföljning...

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer