KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ"

Transkript

1 BILAGA 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ

2 BILAGA 1 Innehållsförteckning Antal personer i målgruppen i Luleå kommun Antal personer i målgruppen som uppbär försörjningsstöd Antal personer i gymnasiet. 3 Statistik KAA.. 3 Unga utan känd aktivitet år.. 3 Unga studerande vid Sunderby folkhögskola. 3 Unga vid den kommunala Vuxenutbildningen Kartläggning ungdomar år inskrivna vid arbetsförmedlingen i Luleå Sammanfattning av målgruppen. 12 Beskrivning av målgruppens behov Beskrivning av behov utifrån dialog med målgruppen. 13 Jämställdhetsperspektiv

3 1 Antal personer i målgruppen i Luleå kommun Luleå kommun har totalt invånare. Det största ålderssegmentet ligger mellan år. Antal i åldern år: varav antal i åldern år: Luleå har Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med ca studenter fördelade på ett flertal campus i och runt Luleå. Detta samt allmän inflyttning till Luleå främst från övriga delar av länet är en bidragande orsak till åldersgruppens storlek. Andelen arbetslösa ungdomar i Luleå uppgår till totalt 11,2% varav öppet arbetslösa 4,2 %

4 2 Åldersfördelning Kön Antal 16 år män 375 kvinnor år män 405 kvinnor år män 429 kvinnor år män 537 kvinnor år män 709 kvinnor år män 815 kvinnor år män 788 kvinnor år män 786 kvinnor år män 726 kvinnor 582 Andelen arbetslösa ungdomar i målgruppen Antalet arbetslösa ungdomar Luleå uppgår till totalt 11,2% varav öppet arbetslösa 4,2 % enligt Arbetsförmedlingens siffror. Detta motsvarar 859 personer i åldern år. Av dessa är år. 700 är år. I november 2015 finns 90 unga inskrivna i det Kommunala Aktivitetsansvaret som inte deltar i Introduktionsprogram eller har avslutat gymnasiestudierna efter 3 år med studiebevis. Utav dessa arbetar 10 och 23 studerar hos annan utbildningsanordnare än ungdomsgymnasiet. 57 personer hade annan eller okänd sysselsättning. Uppskattningsvis är ca hälften av dessa (28 st) inskrivna på Arbetsförmedlingen och ingår i deras statistik. Antalet som söker försörjningsstöd i åldern år utifrån arbetslöshet uppgår till 77 personer. Se tabell. Samtliga är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Utifrån dessa siffror uppskattas den totala gruppen unga arbetslösa eller undersysselsatta i Luleå mellan 16- och 24 år uppgå till: 887 personer varav år utgörs av 187 personer. Till detta kommer de mellan som varken arbetar eller studerar eller han någon känd aktivitet. Utifrån en bedömning av olika statistiska underlag från Temagruppen för unga till arbete (2012) och

5 3 Arbetsförmedlingens rapport Ungdomar utanför arbetsmarknaden (2013) görs en bedömning att denna grupp i dagsläget utgör ca 300 personer Antal personer i målgruppen som uppbär försörjningsstöd Totalt ur målgruppen uppbär 139 personer försörjningsstöd som en del eller hela sin försörjning. Orsak Antal Annat försörjningshinder 16 Arbetar deltid, ofrivillig inkomst 2 Arbetar deltid, ofrivilligt, väntar 2 på inkomst Arbetshinder, sociala skäl 27 Arbetslös, ingen ersättning 47 Arbetslös otillräcklig ersättning 23 Arbetslös, väntar på ersättning 3 Föräldraledig, otillräcklig 1 ersättning Sjuk med läkarintyg, ingen 24 sjukpenning Sjuk med läkarintyg, otillräcklig 1 sjukpenning Sjuk med läkarintyg, väntar på 1 sjukpenning Sjuk-aktivitetsersättning, 1 väntar på ersättning Språkhinder 1 Totalt: 139 varav kvinnor 51 varav män 88 Arbetslösa totalt med försörjningsstöd Ofrivilligt deltidsarbetande med försörjningsstöd Arbetssökande totalt med försörjningsstöd 73 personer 4 personer 77 personer Ca hälften ur målgruppen med försörjningsstöd är arbetssökande på hel eller deltid. Unga män utgör ca 60 % av de som uppbär försörjningsstöd ur målgruppen. Antal personer i gymnasiet Antal behöriga elever till gymnasieskolan 2014/2015 var 807 st. Antal elever som började samtliga program (2011/2012): 906 Antal elever med studiebevis (Avgångsår 2014): 155 Antal elever utan examen (Avgångsår 2014): 169 (Källa Luleå Gymnasieskola)

6 4 Utifrån SKL:s öppna jämförelser är andelen som gick ut gymnasiet med gymnasieexamen % om man exkluderar IM-programmen vars elever rimligen inte har möjlighet att ta gymnasieexamen inom 3 år. Detta beräkningssätt ligger till grund för mål i fokusområdet Förebyggande arbete. Antal obehöriga till gymnasieprogram: Antalet avgångselever från grundskolan i Luleå 2014/2015 var 730 stycken. Av dessa hade 87 % uppnått kunskapskraven i alla ämnen. 92% var behöriga till yrkesprogram. 8% eller 58 elever hade därmed inte behörighet till gymnasieprogram. (källa Skolverket) Statistik KAA Aktivitetsansvar 16 till 19 åringar under perioden 1 januari juni 2015 Under perioden redovisade vi till SCB 364 personer varav 38 med studiebevis, 41 personer på Gymnasiesärskolan och några av dessa går även IM program och totalt är 212 unga är inskrivna på IM programmen. Under perioden har dessutom 73 unga valt att hoppa av gymnasiestudierna. I november har vi 90 unga inskrivna och utav dessa vet vi vad 45 personer har för sysselsättning, övriga har vi inte lyckats få kontakt med. Unga utan känd aktivitet år Enligt Temagruppen Unga i Arbetslivets statistik från 2012 utgör andelen unga som inte har någon känd aktivitet 4,6 % av åldergruppen eller 474 personer fördelat på Män 4,7 % alternativt 266 personer Kvinnor 4,5 % alternativt 208 personer. Ungdomsarbetslösheten har sedan dess sjunkit med ca 43% i Luleå vilket troligen har påverkat antalet något. En annan siffra för denna målgrupp från Arbetsförmedlingens rapport Ungdomar utanför arbetsmarknaden uppgav att den totala summan i åldern år av de som inte har någon känd aktivitet eller kontakt med någon myndighet uppgick till i Sverige Därmed borde ca vara mellan år. Utifrån dessa uppskattade siffror skulle ca 300 vara folkbokförda i Luleå. Unga studerande vid Sunderby folkhögskola Andelen deltagare som studerade Allmänna linjen på Sunderby folkhögskola höstterminstarten 2015 var 60st varav 34 män. Andelen unga under 25 är totalt 84 procent av alla deltagare på Allmänna linjen, Sunderby folkhögskola. Unga vid den Kommunala Vuxenutbildningen Kartläggning unga inom Vuxenutbildningen

7 5 Tabell 1 Andel unga i respektive skolform 2015 andel kvinnor Nivå År 2015 varav kvinnor andel kvinnor Totalt alla åldrar Andel unga Total % % KVGR grundläggande % % KVGY gymnasial % % SF sfi % % SV särvux 3 0 0% 14 21% YH Yrkeshögskola % 85 15% Andelen unga under 25 är totalt 36 procent av alla elever på Vuxenutbildningen. Andelen varierar per skolform. Flest unga finns på gymnasial nivå där de utgör 47 procent av eleverna. På grundläggande nivå är 48 procent av de unga kvinnor och på gymnasial nivå är 54 procent kvinnor bland de unga. På Yrkeshögskolenivå är andelen 15 unga, ingen är under 20 år. På SFI är endast 11 procent under 20 år. Tabell 2 Antal avbrott per skolform unga under 25 år 2015 Nivå Grupp Antal Andel % Total 414 KVGR 35 35,4% KVGY ,2% SF 12 11,3% Särvux 0 0,0% Yh 0 0,0% På grundläggande nivå gör ungdomarna avbrott på 35 procent av kurserna och på gymnasial nivå avbryts 19 procent av kurserna. På grundläggande nivå är det högre andel men på gymnasial nivå är det lägre än andra åldersgrupper. Vad gäller de elever som är under 20 år så gör fler av dem avbrott på grundläggande nivå (58 %) men på gymnasial nivå är det lika som för hela gruppen under 25. Vanligaste noteringen på orsak till avbrott är Ej studieaktiv, skolans beslut. D v s att eleven slutat att vara aktiv i kursen. Bland de yngsta under 20 är det 29 procent som anger personliga skäl till avbrottet. De unga under 25 år läser både externt och internt. Många kombinerar olika anordnare. De yngsta under 20 läser framförallt med intern personal. De unga under 25 år läser inom alla studieformer. Många kombinerar olika studieformer. De yngsta under 20 år läser framförallt dagkurser och närdistans.

8 6 Utbildningsområde elever varav kvinnor Handel administration ekonomi Bygg och anläggning 2 1 El och energi 17 5 Restaurang och livsmedel 8 3 Industri 9 3 VVS och fastighet 5 0 Vård och omsorg, barn och fritid Behörighetskurser Ma2 och uppåt, eng 6 och uppåt, Sv 3, biologi, fysik, kemi, nk1b och uppåt 292 Grundkurser (för slutbetyg) De unga under 25 år läser kurser inom alla område. 292 personer läser in för behörighet högre studier. 192 läser kurser som behövs för att få slutbetyg eller gymnasieexamen. Andra läser yrkesutbildningar. Dessa kan kombineras. Kartläggning ungdomar år inskrivna vid arbetsförmedlingen Luleå, oktober 2015 Enligt arbetsförmedlingens månadsstatistik var den öppna ungdomsarbetslösheten i Luleå 4,2 % i oktober Andelen ungdomar år som var antingen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd var 11,2 %, vilket var lägre än både Norrbottens och riket som helhet. Jämfört med motsvarande tid ifjol hade ungdomsarbetslösheten minskat med 2,7 %. (Källa: arbetsförmedlingens månadsstatistik) Totalt fanns 859 ungdomar i åldersgruppen år inskrivna vid arbetsförmedlingen Luleå i oktober. Gruppen ungdomar år var störst och utgjorde 81 % av alla inskrivna ungdomar. Endast fem ungdomar var yngre än 18 år. Under de senaste två åren har antalet inskrivna ungdomar minskat varje år. Jämfört med samma tid ifjol var det i oktober ,9% färre ungdomar aktuella på arbetsförmedlingen och ser man till oktober 2013 har gruppen minskat med 30 %.

9 7 Antal inskrivna år oktober 2015: (Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik) Fler unga män än unga kvinnor är aktuella på arbetsförmedlingen. I åldersgruppen år var det i oktober liten skillnad (47 % unga kvinnor och 53 % unga män). I takt med att ungdomarna blir äldre ökar andelen unga män. Bland åringarna hade andelen unga kvinnor sjunkit till 39 % medan andelen unga män istället stigit till 61 %. Totalt antal inskrivna år fördelat per kön: (Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik) Insatser I åldersgruppen år hade 27 % (235 ungdomar) någon form av anställning v 45, antingen i Arbete utan stöd, Arbete med stöd, via Nystartsjobb eller Yrkesintroduktion. Totalt 567 ungdomar (66 %) var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. 7 % av ungdomarna (57 personer) var förhindrade att ta arbete eller delta i någon aktivitet. Räknar man de i program med aktivitetsstöd som ungdomar med insatser från arbetsförmedlingen så utgjorde den gruppen 40 % av alla ungdomar. Lägger man till gruppen i Arbete med stöd och Yrkesintroduktion så hade 48 % någon form av insats från arbetsförmedlingen.

10 8 (Källa: Statistik och Analys v 45, Arbetsförmedlingen) En tredjedel (32 %) av alla ungdomar år hade en insats via program med aktivitetsstöd i oktober Det var en högre andel än i fjol samma tid då 19 % av alla åringar hade en insats via arbetsförmedlingen. Av ungdomar år var 42 % i program - något färre än i oktober 2014 (44 %). (Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik) Fler unga män än kvinnor hade insatser via program. Av de unga kvinnorna hade 35 % insatser. Motsvarande andel för unga män var 43 %. (Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik) Nästan hälften av alla ungdomar i program vecka 45 deltog i Jobbgarantin för ungdomar (49 %). Ytterligare 23 % hade gått vidare till Jobb- och utvecklingsgarantin. Endast 3 % hade nått Sysselsättningsfasen.

11 9 Andelen unga män i garantiprogrammen stiger relativt unga kvinnor ju längre ungdomarna deltagit i insatser. I UGA var andelen män 64 % i JOB 71 % och i Sysselsättningsfasen 78 %. Totalt deltog 43 ungdomar i utbildningsinsatser (arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning) utanför garantiprogrammen. Räknar man in de 55 ungdomar i garantierna som deltog i en utbildning betyder det att 28 % av alla ungdomar i program hade en utbildningsinsats (Källa: Statistik och Analys, v ) Tim- och deltidsanställda Sett till det totala antalet ungdomar (859 personer) var det relativt få som hade en tim- eller deltidsanställning i oktober 2015 (8 %). Även om antalet unga kvinnor med en tim- eller deltidsanställning minskat under det senaste året så är det fortfarande fler unga kvinnor som är deltidsarbetslösa jämfört med unga män. Endast 11 personer, var registrerade som deltidsarbetslösa en minskning med 15,4 % jämfört med samma tid ifjol. Källa: arbetsförmedlingens månadsstatistik) Fler ungdomar var timanställda, totalt 55 personer. Även antalet timanställda har minskat sedan oktober 2014, totalt sett med 25 % på ett år.

12 10 (Källa: arbetsförmedlingens månadsstatistik) Utbildningsnivå Två tredjedelar (66 %) av samtliga ungdomar år hade en gymnasial utbildning i oktober Totalt 242 personer (28 %) hade lägre utbildningsnivå än gymnasiet. I den yngre åldersgruppen år hade en högre andel gymnasieutbildning (75 %) jämfört med 63 % för åringarna. Två tredjedelar av de i den förgymnasiala gruppen var unga män. (Källa: arbetsförmedlingen) (Källa: arbetsförmedlingen) Andelen med gymnasial utbildning var något lägre i Luleå (64 %) än i Norrbotten som helhet (67 %). Andelen med eftergymnasial utbildning var något högre, 7 % i Luleå jämfört med 4 % i Norrbotten.

13 11 (Källa: Arbetsförmedlingen) Födelseland I oktober 2015 var 86 % av samtliga ungdomar år födda i Sverige och 14 % utrikesfödda. Vecka 48 tillhörde 16 unga mellan år etableringsuppdraget. (Källa: Arbetsförmedlingen) Funktionsnedsättningar Vecka 47 hade 207 ungdomar (24 %) i åldrarna år en eller flera funktionsnedsättningar registrerade. Vanligast förekommande var specifik kognitiv funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning samt generellt nedsatt inlärningsförmåga.

14 12 (Källa: Arbetsförmedlingen) Skillnader fanns i hur de vanligast förekommande funktionsnedsättningarna fördelade sig mellan könen. Unga män var i majoritet när det gäller missbruk/beroendeproblematik, specifik kognitiv funktionsnedsättning samt generellt nedsatt inlärningsförmåga medan psykisk funktionsnedsättning var vanligare bland unga kvinnor. (Källa: Arbetsförmedlingen) Inskrivningstider Andelen ungdomar år som under 2015 fått arbete inom 90 dagar efter inskrivning var i oktober 30,1%. Motsvarande siffra för Norrbotten var 29,4 %. Vecka 46 hade ungefär en tredjedel av ungdomarna varit aktuella på arbetsförmedlingen kortare tid än tre månader; en tredjedel hade varit inskrivna mellan tre månader till ett år; och slutligen hade en tredjedel inskrivningstider som var längre än ett år.

15 13 Matchningsbara Av 862 ungdomar mellan år saknade 162 personer (19 %) yrkestillhörighet (SSYK) vecka 46. Totalt 485 (56 %) av ungdomarna var registrerade som matchningsbara i arbetsförmedlingens datasystem Sammanfattning av målgruppen Andelen arbetslösa ungdomar i Luleå uppgår till totalt 11,2% varav öppet arbetslösa 4,2 % Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen i målgruppen uppgick i oktober 2015 till 859 personer. Under de senaste två åren har antalet inskrivna ungdomar minskat varje år. Jämfört med samma tid ifjol var det i oktober ,9% färre ungdomar aktuella på arbetsförmedlingen och ser man till oktober 2013 har gruppen minskat med 30 %. Två tredjedelar (66 %) av samtliga ungdomar år hade en gymnasial utbildning i oktober Totalt 242 personer (28 %) hade lägre utbildningsnivå än gymnasiet. 56 % av ungdomarna var registrerade som matchningsbara i arbetsförmedlingens datasystem. 19 % saknade helt yrkesbestämning. I oktober 2015 var 86 % av samtliga ungdomar år som var inskrivna på arbetsförmedlingen födda i Sverige och 14 % utrikesfödda. Denna siffra väntas öka och kan få konsekvenser för de kvantifierade målet att öka andelen som går till arbete eller studier inom 90 dagar. 207 ungdomar (24 %) i åldrarna år har en eller flera funktionsnedsättningar registrerade. Vanligast förekommande var specifik kognitiv funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning samt generellt nedsatt inlärningsförmåga. Ca hälften ur målgruppen med försörjningsstöd är arbetssökande på hel eller deltid. Unga män utgör ca 60 % av de som uppbär försörjningsstöd ur målgruppen. Beskrivning av målgruppens behov Utifrån ovanstående sammanfattning kan man dra slutsatsen att målgruppens behov: Eftersom endast 56 % av ungdomarna är direkt matchningsbara kan man dra slutsatsen att det behovs förberedande insatser av olika slag. För de som är yrkesobestämda behövs vägledande stöd för att fatta beslut om studie- och karriärval. Detta har parterna i överenskommelsen tagit fasta på. Se vidare bilaga 3, Verksamhet i samverkan. I målgruppen finns en relativt hög andel ungdomar som är i behov av specialistinsatser hos Arbetsförmedlingen. Ungdomar är redan idag prioriterade för dessa insatser men ambitionen är att se över lokala rutiner och arbetssätt för att se om de går att förbättra. ¼ av målgruppen har funktionsnedsättningar främst av neuropsykiatrisk karaktär. Det finns bra insatser för dessa i samverkan genom till exempel Samordningsförbundets verksamhet Arena Ungdom (se bilaga 2) men de kan behöva ses över och när det planeras insatser av gemensam karaktär i överenskommelsen skall det beaktas och anpassas för att även vara tillgängligt för dessa unga.

16 14 1/3 av de unga i målgruppen saknar gymnasieexamen. Parterna i överenskommelsen kommer att samverka kring dessa för att erbjuda och underlätta inträde i gymnasiestudier som är individanpassade kombinationer av studiemöjligheter både inom och utom ramen för utbildningskontrakt. Bland de som saknar gymnasiebetyg finns stora behov av vägledning och motivationshöjande arbete mot fortsatta studier. Det är dock viktigt att beakta att om studier påbörjas kommer denna målgrupp att behöva utökat pedagogiskt stöd samt täta uppföljningar för att inte avbryta studier och bli återbetalningsskyldiga uttaget studiemedel. Detta utgör redan idag ett hinder för flera i målgruppen att ånyo påbörja studier. Andelen unga under 25 är totalt 36 procent av alla elever på Vuxenutbildningen. Andelen varierar per skolform. Flest unga finns på gymnasial nivå där de utgör 47 procent av eleverna. Parterna avser att utarbeta goda uppföljningsmetoder för de som tecknat utbildningskontrakt i syfte att påbörjade studier skall fullföljas. Se Bilaga 3, Verksamhet i samverkan. Flera i målgruppen har behov av att utbilda sig eller hitta vägar till arbete. 1/3, främst unga män kvarstår som arbetssökande efter 1 år. Som en dei av överenskommelsen kommer Arbetsförmedlingen att förstärka arbetet med att i högre utsträckning använda sig av den kvalitetssäkrade metoden ackvirering av arbete för de arbetssökande ungdomar som behöver stöd att finna arbete. Beskrivning av behov utifrån dialog med målgruppen I projektet VÅGA genomfördes ett antal VÅGA verkstäder som är en vidareutveckling av metoden Framtidsverkstad. Målgruppen för verkstäderna var arbetssökande unga vuxna mellan år. I verkstäderna arbetade målgruppen utifrån frågeställningen Varför har unga så svårt att etablera sig på arbetsmarknaden? Resultatet av VÅGA verkstäderna visade bland annat på; Skolan bör erbjuda mer praktik, samtal om arbetslivet bör ske tidigare och kunskap kring om att söka arbete bör också läggas in i större omfattning är i dag. När det gäller arbetsmarknad och arbetsliv anser unga att dem saknar kunskaper om arbetsmarknaden, att det är svårare att få jobb idag jämfört med tidigare, tillgängliga jobb känns ointressanta och ungdomskulturens värderingar och kompetenser tas inte hand om på arbetsmarknaden. Ett större samhällsengagemang och fler aktörer som intresserar sig för arbetslöshetsfrågan behövs. Målgruppen unga saknar även personligt stöd och vuxna som stöttar och peppar individen i sitt jobbsökeri. Jämställdhetsperspektiv Fler unga män än unga kvinnor är aktuella på arbetsförmedlingen. I åldersgruppen år var det i oktober liten skillnad (47 % unga kvinnor och 53 % unga män). I takt med att ungdomarna blir äldre ökar andelen unga män. Bland åringarna hade andelen unga kvinnor sjunkit till 39 % medan andelen unga män istället stigit till 61 %. I UGA var andelen män 64 % i JOB 71 % och i Sysselsättningsfasen 78 %.

17 15 Andelen män som söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet är också högre än andelen kvinnor. Även om antalet unga kvinnor med en tim- eller deltidsanställning minskat under det senaste året så är det fortfarande fler unga kvinnor som är deltidsarbetslösa jämfört med unga män. Skillnader fanns i hur de vanligast förekommande funktionsnedsättningarna fördelade sig mellan könen. Unga män var i majoritet när det gäller missbruk/beroendeproblematik, specifik kognitiv funktionsnedsättning samt generellt nedsatt inlärningsförmåga medan psykisk funktionsnedsättning var vanligare bland unga kvinnor. Att unga män tenderar att vara överrepresenterade bland de som är arbetssökande 1 år eller mer samt är överrepresenterade vid avbrott från gymnasiet, samt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ger vid handen att det bör tas hänsyn till detta vid såväl förebyggande, uppsökande och processer kring gemensamma insatser. Särskilda satsningar på studier och studieförberedande insatser som även tilltalar unga män kommer att tas fram i dialog med målgruppen då det i dagsläget är fler kvinnor som väljer att fullfölja alternativt återuppta avbrutna studier. Samtliga parter i överenskommelsen har jämställdhetspolicys att följa. Luleå Kommun har tecknat ett avtal utifrån CEMR och Arbetsmarknadsförvaltningen har särskilt valt ut ett antal artiklar som rör otraditionella yrkesval Parterna kommer gemensamt att verka för att personer ur målgruppen uppmuntras till otraditionella yrkesval genom att vid studiebesök hos arbetsgivare eller utbildningsanordnare få möta underrepresenterat kön samt bredda sina yrkespreferenser genom vägledning, praktik och kunskapsinhämtning. Parterna kommer också att sträva efter att i organisationen i överenskommelsen ha en jämn könsfördelning.

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Kartläggning av målgruppen och dess behov

Kartläggning av målgruppen och dess behov Arbetsmarknadsförvaltningen Stina Karlsson, 0921-62369 stina.karlsson@boden.se Datum 1(17) Kartläggning av målgruppen och dess behov Bilaga 1 2(17) Innehåll 1 Målgruppens sammansättning... 3 1.1 Unga som

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga Kartläggning av målgruppen Innehåll Kartläggning av målgruppens storlek...

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 1 MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Kartläggning av målgruppen Målgrupp Målgruppen definieras som alla unga i åldrarna

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1 Kartläggning av unga i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Innehållsförteckning Utbildning...2 Grundskolan - slutbetyg årskurs 9...2 Grundskolan -

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning 2015-12-16 1 (10) BILAGA 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Totalt antal folkbokförda Antal unga som är folkbokförda i Emmaboda kommun (2015-09-10) 1991: 93 personer 1992: 108 personer 1993: 98 personer 1994: 106 personer 1995:

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Reviderad 2016-12-08 2015-10-27

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Unga som varken arbetar eller studerar i Dals-Ed... 3 Elever årskurs 9 som inte är behöriga till nationella

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: SID 1(13) Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2018 Jönköpings län

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2018 Jönköpings län Sida 1 (5) Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2018 Jönköpings län 1 200 påbörjade något arbete Under oktober månad påbörjade 1 223, 549 kvinnor och 674 män, av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Utifrån de redan befintliga samverkansprocesser som finns inom ramen för Framtid Kronoberg 1 har processen kring utarbetandet av

Läs mer

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun 1(11) Socialförvaltningen Arbetsplats Hammarö TJÄNSTESKRIVELSE DUA - Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet - Bilaga 1c

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning på

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, maj 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län april 2014 7 658 (10,5 %) 3 373 kvinnor (9,8 %) 4 285 män (11,1 %) 2 105

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun,

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, 2016-12-14 Parter Norsjö kommun, organisationsnummer 212000-2858 Skellefteå

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ

VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ VERKSAMHET I SAMVERKAN LULEÅ Innehållsförteckning Organisering av samverkan utifrån överenskommelse 1 Budget och personella resurser för samverkan 1-2 Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna 2 Övergripande

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 10 april 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 1 400 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under mars månad erhöll 1 394 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013 2013-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013 1 785 av de inskrivna fick jobb Under september påbörjade 1 785 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 12 februari 2018 Sarah Nilsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 Till arbete 5 753 inskrivna arbetssökande påbörjade någon form av arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 november 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län oktober 2011 9 369 (6,4%) 4 837 kvinnor

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017. mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon 0533-6810 00 vx Organisationsnr 212000-1900 Säffle kommun 661

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 FAKTAUNDERLAG Västmanlands län Stockholm, 2017-11-13 Marcus Löwing Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 Till arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 172 under oktober månad.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2016 Skåne län Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att stärkas. I hela landet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län oktober 2013 5 230 (8,3 %) 2 315 kvinnor (7,7 %) 2 915

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 206 Något fler fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 44 personer någon

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

9 augusti Andreas Mångs, Analysavdelningen. Den svenska. exportföretag. halvåret , 8 procent. procent. Från. Arbetsförmedlingen

9 augusti Andreas Mångs, Analysavdelningen. Den svenska. exportföretag. halvåret , 8 procent. procent. Från. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 augusti 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli 2013 12 491 (7,3 %) 5 801 kvinnor (7,2 %) 6

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 13 mars 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är betydande,

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2016 Skåne län Sveriges ekonomi fortsätter att gå bra, vilket sätter sina spår på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Andreas Mångs, Halmstad, 15. maj Analysavdelningen. arbetsförmedlingar. 483 personer män

Andreas Mångs, Halmstad, 15. maj Analysavdelningen. arbetsförmedlingar. 483 personer män MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 maj 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 930 (6,66 %) 4 627 kvinnor (6,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Innehåll 1. Målgruppens sammansättning 2 2. Lagändringar 3 3. Insatser för målgruppens behov 4 3.1 Gymnasieskola 4 3.2 Ung framtid 5 4.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer