Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:"

Transkript

1 SID 1(13) Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: Unga i åldern 16 till 24 år som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta, maj år Varav år Antal öppet arbetslösa ungdomar samt ungdomar i program med aktivitetsstöd Källa: Af Antal som arbetar tim- eller deltid samt är inskrivna på Arbetsförmedlingen Källa: Af Uppskattning av antal inom det kommunala aktivitetsansvaret (som inte har en känd sysselsättning) år Källa: SFF Uppskattning av de unga som varken arbetar eller studerar, år, som inte är i kontakt med Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen Källa: AMF Totalt Öppet arbetslösa samt ungdomar i program med aktivitetsstöd Deltagare i arbetsmarknadsförvaltningens insatser uppmanas alltid att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Därför är det rimligt att anta att de deltagare som är inskrivna i arbetsmarknadsförvaltningens insatser även är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, därav har endast Arbetsförmedlingens siffor gällande antal öppet arbetslösa ungdomar samt ungdomar i program med aktivitetsstöd räknats med ovan. Antal ungdomar som erhåller försörjningsstöd av den enda anledningen att de är arbetslösa redovisas längre fram i kartläggningen.

2 SID 2(13) Deltidsarbetande och timanställda ungdomar Vi räknar även med de ungdomar som arbetar tim- eller deltid och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Anledningen till att vi inte räknar med antal ungdomar som arbetar tim- eller deltid inom Helsingborgs stad är att vi inte kan veta om de önskar att arbeta mer (och därmed enligt definitionen är undersysselsatta). Det är även rimligt att förutsätta att de ungdomar som arbetar inom Helsingborgs stad och önskar en högre anställningsgrad faktiskt är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret Vidare tar vi med en uppskattning av antal ungdomar i ålder 16 till 20 inom det kommunala aktivitetsansvaret som ej är i kontakt med Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen. Vi räknar inte med de i introduktionsprogrammen eftersom de är i utbildning. Ungdomar som varken arbetar eller studerar Avslutningsvis räknar vi med en uppskattning av de unga som varken arbetar eller studerar, år, som ej är i kontakt med Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen. Vi har utgått från siffran som tas fram av Temagruppen unga i arbetslivet och därefter räknat bort de ungdomar vi har kontakt med. Utgångspunkt för kartläggningen Denna kartläggning av målgruppen ungdomar i åldern år tar sin statistikmässiga utgångspunkt i maj månad. I det fortsatta arbetet med den lokala överenskommelsen, bland annat genom utbildningskontrakt och traineejobb, kommer kartläggningen löpande att följas upp och uppdateras. Antal ungdomar i Helsingborg 1 I inledningen av 2015 fanns det i Helsingborg ungdomar i åldern Av dessa var i åldern år. I tabellen nedan syns tydligt att ungdomskullarna minskar. År 2015 finns det ungdomar i åldern 24 medan antalet i åldern 16 år endast uppgår till Ålder Antal ungdomar 16 år år år år år år år år år Helsingborgs stads statistikdatabas. Folkmängden den 31 december 2014 efter årtal, delområde och ålder.

3 SID 3(13) Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet Utbildningsbakgrund hos ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen 2 Utbildningsbakgrund är en av faktorerna till arbetslöshet bland ungdomar. Många av ungdomarna i Helsingborg har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, bland annat på grund av låg utbildningsnivå. Många av ungdomarna har grundskoleutbildning eller gymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Av de ungdomarna som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i maj 2016 hade 431 ungdomar förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning, 891 ungdomar hade gymnasial utbildning som sin högsta utbildning och 121 ungdomar hade eftergymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Med andra ord innebär detta att 30 % av de inskrivna ungdomarna har förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Motsvarande siffor för maj 2015 var att av de ungdomarna som var inskrivna på Arbetsförmedlingen så hade 433 ungdomar förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning, hade eftergymnasial som sin högsta utbildning och 160 hade eftergymnasial utbildnings som sin högsta utbildning. 27 % hade förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Intressant är att trots att ungdomsgruppen som är inskriven på arbetsförmedlingen har minskat med över 150 individer mellan maj 2016 och maj 2015 så har antalet med förgymnasial utbildning samt eftergymnasial utbildning som sin högsta utbildning ökat medan gruppen med gymnasial utbildning som sin högsta utbildning minskat med 270 ungdomar. Utbildningsbakgrund för ungdomar år inskrivna på Arbetsförmedlingen, maj år (kvinnor/män) år (kvinnor/män) Förgymnasial 431 (30 %) (166/265) 88 (52 %) (32/56) Gymnasial 891 (62 %) (353/538) 78 (46 %) (29/49) Eftergymnasial 121 (8 %) (57/64) 3 (2 %) (2/1) Utbildningsbakgrund för ungdomar år inskrivna på Arbetsförmedlingen, maj år (kvinnor/män) år (kvinnor/män) Förgymnasial 433 (27 %) (184/249) 82 (41 %) (32/50) Gymnasial 1015 (63 %) (422/593) 116 (57 %) (50/66) Eftergymnasial 160 (10 %) (87/73) 4 (2 %) (3/1) I dagsläget tar arbetsmarknadsförvaltningen inte fram statistik som gäller utbildningsgrad. Vi arbetar för att kunna ta fram denna statistik. 2 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern.

4 SID 4(13) Andel unga som inte är behöriga till gymnasiet 3 Vem är behörig till gymnasiet? Med behörig menas att ungdomen har rätt att söka till ett nationellt program. För att vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att söka till ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För att söka ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, det vill säga totalt tolv. Andel obehöriga pojkar och flickor i Helsingborg Under läsåret 2014/2015 gick elever i årkurs 9 (681 flickor och 717 pojkar). Av dessa var totalt 16,7 procent obehöriga till gymnasiet, 14,5 procent flickor och 18,7 procent pojkar. Andelen unga som inte har behörighet till gymnasiet har över de senaste åren varierat i Helsingborg. Som synes i tabellen nedan ser vi variationer både i andelen obehöriga totalt samt inom vilket kön flest är obehöriga till gymnasiet. När det gäller behörighet till gymnasiet i förhållande till kön ser vi i tabellen nedan att 2014/2015 och 2013/2014 är de enda läsåren då en större andel pojkar än flickor var obehöriga till gymnasiet. Andel obehöriga till gymnasieskolan i Helsingborg Totalt Flickor Pojkar Läsår 2014/ ,7 14,5 18,7 Läsår 2013/ ,8 10,0 15,4 Läsår 2012/ ,2 11,6 10,9 Läsår 2011/ ,7 15,0 14,5 Läsår 2010/ ,3 13,4 13,2 En genomgående trend för läsåren ovan är att andelen obehöriga är mindre om vi enbart tittar på fristående skolor. Skillnaden i behörighet är som störst under läsåret 2011/2012 då 8 procent vid fristående skolor och 17,8 procent vid kommunala skolor var obehöriga till gymnasiet. 3 Skolverket. erksamhetsar=2014&lankod=12&kommunkod=1283&skolkod=&valda_kon=afp. Hämtat 20 oktober 2015.

5 SID 5(13) Unga som varken arbetar eller studerar Nedan redovisas statistik över gruppen unga som varken arbetar eller studerar. I denna grupp inkluderas unga inskrivna hos arbetsförmedlingen oavsett utbildningsnivå, unga i kommunen med ekonomiskt bistånd och unga som är inom kommunens aktivitetsansvar. Till denna grupp räknas även den grupp som kallas hemmasittare och som inte har kontakt med varken Arbetsförmedlingen eller kommunen. Ungdomar under 25 år med ekonomiskt bistånd 4 Den 15 maj 2015 fanns det totalt 462 öppna ungdomsärenden (upp till 24 år). Av dessa var 380 i åldern år och 82 i åldern år. Totalt sett var 250 män och 212 var kvinnor. Det var 299 ärenden där den som äger ärendet var nordisk född och 163 där personen var utomnordiskt född. De 462 ärendena är samtliga öppna och pågående ungdomsärendena på arbetsmarknadsförvaltningen. Ett ärende kan vara öppet och pågående oavsett om pengar betalats ut den aktuella månaden. Som jämförelse till ovan siffror var det under maj månad 2016, 325 beviljandebeslut, till 315 unika hushåll, som fattades om att försörjningsstöd skulle betalas ut. Ungdomar under 25 år med ekonomiskt bistånd, maj 2016, 383 ärenden 0-19 år år Antal ärenden Registerhållare man Registerhållare kvinna Nordisk född Utomnordisk född Av 0-19 år utgör 13 ärenden flyktingärenden, 10 män och 3 kvinnor Av år utgör 33 ärenden flyktingärenden, 28 män och 5 kvinnor Antalet ungdomshushåll minskar i Helsingborg 5 Antalet ungdomshushåll i Helsingborg har minskat över de senaste åren, något som även framgår i tabellerna ovan. Vid en jämförelse mellan maj 2014 och maj 2015 ser vi att ärendehushållen (24 år eller yngre) har minskat med totalt 8 procent. Trenden syns i hela riket och anledningarna är flera. Huvudanledningen är att arbetsmarknaden har återhämtat sig och fler ungdomar kan etablera sig. Ytterligare anledningar är demografin där vi ser en minskning i ungdomskullarna. I Helsingborg kan vi även se att vårt arbete med försörjningsstödstagare påverkar nedgången i antal ungdomshushåll. Bland annat arbetar vi sedan två år tillbaka närmare arbetsförmedlingen, vi har en tjänst som delar av tiden är placerad på Arbetsförmedlingen, vi arbetar med Ungguider som arbetar med ungdomar som står 4 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Karina Nilsson. 5 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Karina Nilsson.

6 SID 6(13) långt ifrån arbetsmarknaden och där ser vi att det fokuserade arbetet har gett resultat. Samtidigt som ärendena har minskat har vi inte minskat antalet handläggare i samma takt vilket har skapat större utrymme per ärende. Unga med ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet 6 I maj 2015 var det 125 ungdomshushåll 7 som beviljades försörjningsstöd av anledningen att de var arbetslösa, 21 ungdomshushåll (35 procent) i åldern år och 104 ungdomshushåll (40 procent) i åldern Motsvarande siffor för maj 2014 var att 14 stycken (26 procent) av ungdomshushållen i åldern år och 144 stycken (43 procent) i åldern år erhöll försörjningsstöd av anledningen att de var arbetslösa. Antal ungdomar år som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet år år Maj Maj Unga med ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa och sociala skäl Under maj månad 2015 fattades totalt 325 beviljandebeslut om att försörjningsstöd skulle betalas ut och 125 av dessa beviljades på grund av ohälsa eller sociala skäl hos ungdomen. Med andra ord var det 38 procent av samtliga ungdomar som beviljades försörjningsstöd på grund av ohälsa eller sociala skäl. Motsvarande siffa för 2014 var knappt 37 procent vilket visar på den trend som vi under ett par år sett psykisk ohälsa hos ungdomar ökar. Mer detaljerat så stod ohälsa för 3 procent av alla försörjningshinder i gruppen år och för 6 procent i gruppen år. Sociala skäl stod för 21 procent av alla försörjningshinder i gruppen år och för 35 procent i gruppen år. Tillsammans står ohälsa och social skäl för 24 procent av försörjningshinder i gruppen år och 41 procent i gruppen år. I Helsingborg är försörjningshindret sociala skäl betydligt mer vanligt förekommande än hos våra benchmarkingkommuner. En anledning till detta är att våra benchmarkingkommuner i större grad arbetar aktivt med att begära sjukskrivningar och därmed har högre andel inom försörjningshindret Ohälsa. Försörjningshindret sociala skäl innefattar, enligt Socialstyrelsen, en person som för närvarande inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer ha nedsatt arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i framtiden med först efter förberedande insatser. Det kan röra sig om en person som har eller är i behov av ytterligare insatser i form av 6 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Karina Nilsson. 7 När vi här talar om ungdomshushåll avses antal beslut om beviljande av bistånd.

7 SID 7(13) exempelvis utredning av arbetsförmåga, arbetsträning, social eller medicinsk rehabilitering innan ett arbete kan bli aktuellt. Försörjningshindret ohälsa innebär, enligt Socialstyrelsen, något av följande: Sjukskriven med läkarintyg: En person som är sjukskriven och har ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande som styrker oförmåga till arbete eller oförmåga att delta i arbetsmarknadsinriktade aktiviteter Sjuk- eller aktivitetsersättning: Under detta försörjningshinder registreras den som har otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Antal unga i Helsingborgs mellan 16 och 20 år som fullgjort sin skolplikt och inte erhållet gymnasieexamen. Den 30/ finns det ca 4700 ungdomar i Helsingborg som avslutat grundskolan och av dessa studerar ca 4220 på ungdomsgymnasiet. Ungdomar år utan gymnasieexamen som inte studerar inom ungdomsgymnsiet. I Helsingborgs stad är det Smart väg, en Finsamprocess som ser till att staden utför sitt aktivitetsansvar. Utifrån siffror redovisade till SCB återfinns nedanstående ungdomar inom Smart vägs ansvarsområde. Anställning med stöd (tidsbegränsad anställning som genomförs med stöd från kommunen) 2 st Andra studier (inte introduktionsprogram eller nationellt program i gymnasieskolan, men t.ex. utlandsstudier eller folkhögskolestudier) 7 st Studier inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) 91 st Fördjupad vägledning (mer omfattande vägledning/coachning som kan vara halv- eller heldagsaktiviteter under en begränsad tidsperiod) 28 st Annan åtgärd (sysselsättning och planering finns) 266 st Erbjuden åtgärd men vill inte/kan inte delta (Koden används när ungdomen vid kontakt med kommunen blivit erbjuden åtgärd men uppger att hen inte kan eller inte vill delta i åtgärd inom aktivitetsansvaret). 19st Ingen sysselsättning - 42 st Okänd sysselsättning 12 st Antal inskrivna på Arbetsförmedlingen 8 I maj månad 2016 var ungdomar i åldersgruppen år inskrivna på Arbetsförmedlingen i Helsingborg, varav 490 var i någon form av insats. Av dessa var 169 i åldern Motsvarande siffra för 2015 var att ungdomar var inskrivna på arbetsförmedlingen, varav 596 var i någon form av insats. Av dessa var 202 i åldern år. Trenden tyder på att ungdomsarbetslösheten i Helsingborg minskar. En förklarande faktor är givetvis även de minskande ungdomskullarna. 8 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern.

8 SID 8(13) Antal ungdomar i Helsingborg år samt år, inskrivna på Arbetsförmedlingen (varav i någon form av insats) maj år (16-19år) Varav kvinnor år (16-19 år) Inskrivna 1443 (169) 576 (63) 867 (106) Varav i insats 490 (41) 175 (25) 315 (32) Antal ungdomar i Helsingborg år samt år, inskrivna på Arbetsförmedlingen (varav i någon form av insats) maj år (16-19år) Varav kvinnor år (16-19 år) Inskrivna 1608 (202) 693 (85) 915 (117) Varav i insats 596 (60) 269 (33) 327 (27) Varav män år (16-19 år) Varav män år (16-19 år) Unga som varken arbetar eller studerar Vad är Unga som varken arbetar eller studerar? 9 Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är ett mått som baseras helt på registerdata (och som omfattar hela populationen). Statistiken är på aggregerad nivå vilket innebär att vi kan studera grupper och utvecklingen över tid. En individ hör till gruppen UVAS om han eller hon under ett helt kalenderår inte: - haft inkomster över ett basbelopp ( kronor 2012) - haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar - inte arbetspendlat till Norge eller Danmark. Gruppen UVAS delas därefter in i följande kategorier: - Invandrat under året - Statliga arbetsmarknadsåtgärder - Kommunala stöd/åtgärder - Omvårdnad av barn - Sjukdom/funktionshinder - Kombination av statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunala stöd/åtgärder - Ingen känd aktivitet (temaunga.se) Hur många ingår i gruppen UVAS? Siffrorna i Temagruppen Unga i arbetslivets sammanställning för 2013 tyder på att tjejerna etablerar sig senare än killarna på arbetsmarknaden och i utbildningar. Därför är det nödvändigt att studera den tid som individerna befinner sig i olika kategorier av åtgärder och stöd för att se vad denna faktor betyder för individens 9 Tema Unga i arbetslivet. samt Hämtat 20 oktober 2015.

9 SID 9(13) utveckling. Även utrikes födda är överrepresenterade i UVAS-gruppen och också i denna grupp är andelen tjejer större än andelen killar. Gruppen unga i åldern som varken arbetar eller studerar (UVAS) var relativt konstant under perioden Omkring unga i åldern varken arbetade eller studerade Det är 6,7 procent av alla åringar i Sverige. Under 2012 fanns det i Sverige totalt personer i åldern år som varken arbetade eller studerade. I Skåne var motsvarande siffra personer. Med andra ord så ingick 8,3 % av alla ungdomar i åldern år i gruppen UVAS. En något större andel var kvinnor (8,4 procent av kvinnorna jämfört med 8,3 procent av männen). I Helsingborgs stad var motsvarande siffra personer. Unga, år, som varken arbetar eller studerar (2012) Antal UVAS år Andel UVAS av populationen Antal UVAS okänd aktivitet år Andel okänd aktivitet av antal UVAS år Helsingborg , ,2 Kvinnor , ,9 Män , ,6 De ungdomar som är registrerade under okänd aktivitet kan exempelvis vara hemmasittare, individer på långa utlandsresor eller individer som är skrivna i Sverige men som inte längre bor i landet. Undersysselsatta ungdomar Antal unga med deltids- och timanställning på Arbetsförmedlingen 10 I maj 2016 fanns det 212 ungdomar i åldern år registrerade på Arbetsförmedlingen som hade deltids- och timanställning (av dessa var 54 i åldern år). Motsvarande siffra för maj 2015 var att 267 ungdomar (55 ungdomar i åldern år) hade en tim- eller deltidsanställning. Den främsta anledningen till att dessa ungdomar är inskrivna på Arbetsförmedlingen, trots att de arbetar, är på grund av att de anser sig själva undersysselsatta, de vill med andra ord arbeta mer än vad de gör. Ungdomar med tim- och deltidsanställningar 10 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern.

10 SID 10(13) år (kvinnor/män) år (kvinnor/män) Maj (98/114) 54 (24/30) Maj (114/153) 55 (23/32) Maj (109/100) 26 (15/11) Antal unga med timanställning i Helsingborgs stad 11 I maj 2014 fanns det 554 ungdomar i åldern år som hade en timanställning i Helsingborgs stad. Motsvarande antal för maj 2015 var att totalt 971 ungdomar i åldern år hade en timanställning i Helsingborg. Anledningen till ökningen mellan 2014 och 2015 kan bero på att rekryteringen ungdomar genom yrkesintroduktionsanställningar under Antal timanställda i maj 2015, ålder år Ålder Antal personer 24 år år år år år år år år år 7 Totalt 971 Antal timanställda i maj 2014, ålder år Ålder Antal personer 24 år år år år år år år år 3 16 år Totalt Övrigt Ungdomar med funktionsnedsättning Antal ungdomar med funktionsnedsättning inskrivna på Arbetsförmedlingen 12 Av de ungdomar som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i maj 2016 hade 229 individer (16 %) någon form av registrerad funktionsnedsättning. Av dessa 190 män och 98 kvinnor. Motsvarande de ungdomar som var inskrivna i maj 2015 var att 288 individer (18 %) hade någon form av registrerad funktionsnedsättning. Av dessa var 190 män och 98 kvinnor. Antal ungdomar med funktionsnedsättning 11 Statistik framtagen av Helsingborgs stad HR-avdelning den 30 september Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern.

11 SID 11(13) Ungdomar år (varav år) Varav män (varav år) Varav kvinnor (varav år) Maj (29) 149 (22) 80 (7) Maj (27) 190 (16) 98 (13) Maj (18) 175 (11) 88 (5) Antal ungdomar med funktionsnedsättning på arbetsmarknadsförvaltningen Inom arbetsmarknadsförvaltningen finns inget administrativt stöd för att ta fram uppgifter om funktionsnedsättning. Ungdomar som är utomnordiskt födda/utrikes födda ungdomar 13 Antal utrikes födda ungdomar inskrivna på arbetsförmedlingen 14 Av de ungdomar som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i maj 2016 var 561, det vill säga cirka 39 %, utrikes födda. Av dessa var 328 män och 233 var kvinnor. Motsvarande siffor för de ungdomar som var inskrivna i maj 2015 var att 529, det vill säga cirka 33 %, var utrikes födda. Av dessa var 283 män och 246 var kvinnor. Utrikes födda ungdomar Ungdomar år (varav år) Varav män (varav år) Varav kvinnor (varav år) Maj 561 (43) 328 (26) 233 (17) 2016 Maj 528 (46) 283 (29) 246 (17) 2015 Maj (37) 247 (14) 216 (23) Antal ungdomar som är utomnordiskt födda på arbetsmarknadsförvaltningen 15 Hos arbetsmarknadsförvaltingen i Helsingborg fanns det i maj 2015 totalt 462 ärenden, 82 i åldern 0-19 och 380 i åldern år. Av dessa var totalt 163 personer (35 procent) utomnordiskt födda, varav 38 var i åldern 0-19 år. Antal ungdomar som är utomnordiskt födda Upp till 19 år år Maj Maj Nyanlända ungdomar Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen använder sig av olika definitioner. 14 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern. 15 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Karina Nilsson. 16 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Eva Nevtelen.

12 SID 12(13) Antalet ungdomar mellan som tillhör Etableringsuppdraget är i dagsläget 156 individer i Helsingborg. Med tanke på den pågående flyktingkrisen bedömer Arbetsförmedlingen att antalet ungdomar minst kommer att fördubblas under Det är myndighetens bedömning att denna trend kommer att hålla i sig även under I dagsläget har vi cirka inskrivna i etableringen och cirka 50 som väntar på personnummer. Under året har cirka 240 personer fått någon form av anställning eller blivit avaktualiserade för reguljära studier. Även kortare anställningar än sex månader noteras i vår statistik. Vidare har Migrationsverket skrivit upp siffran för antalet ensamkommande barn och ungdomar som förväntas komma till Sverige under 2015 från barn och ungdomar till Många ensamkommande barn och ungdomar kommer från Afghanistan där 70 procent av befolkningen är under 25 år 17. Helsingborgs stad förväntar sig att mottagandet av ensamkommande barn och unga kommer att uppgå till 300 individer under Dessa individer studerar i nuläget inom ramen för skol- och fritidsförvaltningens utbildning. Osäkerheten kring antalet i denna målgrupp är mycket stor och uppgift om antalet, samt rutiner för att möta målgruppen, kommer att revideras under Så arbetar vi med individinflytande för ungdomar Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med en invånarprocess där individinflytande är en del. Förvaltningen har fattat beslut att - vi ska jobba med en högre nivå av individinflytande i förvaltningen - att vi ska jobba med individinflytande i tycka till fasen (i inledningen av en ny process) och även i mer proaktiv form Arbetsgrupper är formerade, en som ska arbeta fram hur individinflytande ska organiseras och struktureras och en som ska arbeta fram vilka verktyg och metoder som ska användas för att få fram individinflytandet. Den sista juni 2016 ska arbetsgrupperna presentera hur vi långsiktigt ska arbeta med individinflytande i hela förvaltningen. Detta kommer att påverka exempelvis vilka insatser vi kommer att upphandla, hur innehållet i befintliga insatser kommer att utvecklas och hur vi ser på varandra utifrån ett myndighets- och klientperspektiv. Ungdomspanel i processen Smart Väg Helsingborg Ett konkret exempel på hur vi önskar arbeta med individinflytande är inom processen Smart Väg Helsingborg där man kommer att tillsätta en ungdomspanel i syfte att vidareutveckla och förbättra Smart Väg under arbetets gång. Panelen blir viktig för att återföra åsikter om vad som upplevs fungera bra 17 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Nidal Khalil.

13 samt vilka utvecklingsområden som finns. Denna panel har en viktig roll i att kommunicera och nå ut till fler ungdomar som kan vara i behov av Smart Väg. SID 13(13)

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 1 MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Kartläggning av målgruppen Målgrupp Målgruppen definieras som alla unga i åldrarna

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Reviderad 2016-12-08 2015-10-27

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Utifrån de redan befintliga samverkansprocesser som finns inom ramen för Framtid Kronoberg 1 har processen kring utarbetandet av

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning 2015-12-16 1 (10) BILAGA 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun 1(11) Socialförvaltningen Arbetsplats Hammarö TJÄNSTESKRIVELSE DUA - Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet - Bilaga 1c

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga Kartläggning av målgruppen Innehåll Kartläggning av målgruppens storlek...

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1 Kartläggning av unga i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Innehållsförteckning Utbildning...2 Grundskolan - slutbetyg årskurs 9...2 Grundskolan -

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning på

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017. mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon 0533-6810 00 vx Organisationsnr 212000-1900 Säffle kommun 661

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Totalt antal folkbokförda Antal unga som är folkbokförda i Emmaboda kommun (2015-09-10) 1991: 93 personer 1992: 108 personer 1993: 98 personer 1994: 106 personer 1995:

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 Innehållsförteckning Antal personer i målgruppen i Luleå kommun... 1-2 Antal personer i målgruppen som uppbär försörjningsstöd.. 2-3 Antal personer i gymnasiet.

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Unga som varken arbetar eller studerar i Dals-Ed... 3 Elever årskurs 9 som inte är behöriga till nationella

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Uppdragets bakgrund och upplägg

Uppdragets bakgrund och upplägg Statistikunderlag inom ramen för projektet Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser på uppdrag av Samordningsförbundet Gunilla Bergström Casinowsky & Åsa Nilsson 17--1 (rev.

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm,

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm, Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov Hässleholm, 2015-11-30 Nedanstående kartläggning visar storlek, sammansättning och behov hos målgruppen ungdomar 16-24år i Hässleholms kommun.

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsmarknad matchning och etablering

Arbetsmarknad matchning och etablering Arbetsmarknad matchning och etablering Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister 20 november 2017 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Stark sysselsättningsutveckling kv1 2001 kv3 2017, 15 74 år

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Livets skola, eller livet efter skolan?

Livets skola, eller livet efter skolan? Livets skola, eller livet efter skolan? Duas sammansättning och organisation Inrättades dec 2014, arbetar tom feb 2021 Delegation består av företrädare för Arbetsförmedlingen, SKL, Försäkringskassan, Skolverket,

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. Kartläggningen av unga mellan 16-24 i Knivsta

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Kartläggning av målgruppen och dess behov

Kartläggning av målgruppen och dess behov Arbetsmarknadsförvaltningen Stina Karlsson, 0921-62369 stina.karlsson@boden.se Datum 1(17) Kartläggning av målgruppen och dess behov Bilaga 1 2(17) Innehåll 1 Målgruppens sammansättning... 3 1.1 Unga som

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017

Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017 Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017 Sammanvägd bedömning av info från AME, Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Migrationsverket, Regeringskansliet och KFV. De tre målgrupperna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 12 februari 2018 Sarah Nilsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 Till arbete 5 753 inskrivna arbetssökande påbörjade någon form av arbete

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Innehåll 1. Målgruppens sammansättning 2 2. Lagändringar 3 3. Insatser för målgruppens behov 4 3.1 Gymnasieskola 4 3.2 Ung framtid 5 4.

Läs mer

Instruktioner mätning av stegförflyttningar En skola för alla

Instruktioner mätning av stegförflyttningar En skola för alla Instruktioner mätning av stegförflyttningar En skola för alla Den gemensamma uppföljningen för elever i skolan inom projektet En skola för alla redovisas i en Excel-fil. Det finns tre olika filer där var

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 PM Slutbetyg i grundskolans årskurs 9 2018 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2018. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Kartläggning av målgruppen ( )

Kartläggning av målgruppen ( ) Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen (2017-01-25) Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

LAGA 1 - Kartläggning av storlek, sammansättning och behov bland unga som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta i Norrköpings kommun

LAGA 1 - Kartläggning av storlek, sammansättning och behov bland unga som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta i Norrköpings kommun Bilaga 1 2015-11-13 LAGA 1 - Kartläggning av storlek, sammansättning och behov bland unga som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta i Norrköpings kommun 2 (13) 1 Inledning Den här kartläggningen

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsläget Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari 217 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Inriktningen på jobbpolitiken 216 Investeringar för jobb och tillväxt Bostadbyggande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019

Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019 Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019 Sammanställd av förbundschef Maria Bellinger vintern 2019 Innehåll Del 1. Kartläggning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor.

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 Resultat i grundskolans årskurs 9 2017 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2017. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas SIRIS.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Sid 1 (16) Innehåll Unga som inte fullföljer gymnasiet... 2 Unga som varken arbetar eller studerar... 2 Unga som studerar vid Vuxenutbildning

Läs mer

Hitta vägen! Ung idag Hitta vägen! Ung idag i korthet. Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet

Hitta vägen! Ung idag Hitta vägen! Ung idag i korthet. Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet Hitta vägen! Ung idag 2019 i korthet Foto: Scandinav, Lieselotte Van Der Meijs Hitta vägen! Ung idag 2019 Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet !! Unga i Sverige har i många avseenden

Läs mer

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Sida 1(10) Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Parter: Nora Kommun, organisationsnummer 212000-2007 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 Fått arbete 995 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 10 april 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 1 400 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under mars månad erhöll 1 394 personer

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen LERUM1000, v2.1, 2013-02-21 1 (7) 2015-11-27 Stöd och omsorg Boende och sysselsättning Marie Bake Verksamhetschef 0302-52 15 28 marie.bake@lerum.se Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Kartläggning av gruppen:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013 2013-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013 1 785 av de inskrivna fick jobb Under september påbörjade 1 785 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19 Skolverket 1 (10) Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19 I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför läsåret 2018/19, samt andelen som var behöriga respektive

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 Fått arbete 887 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 Fått arbete 1 394 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 Fått arbete 1 195 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse?

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Emma Snölilja och Lotta Larsson facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB nyheter #scb #almedalen #statistik #integration Statistiska_centralbyran_scb

Läs mer