Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:"

Transkript

1 Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: Unga i åldern 16 till 24 år som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta, maj år Varav år Antal öppet arbetslösa ungdomar samt ungdomar i program med aktivitetsstöd Antal som arbetar tim- eller deltid samt är inskrivna på Arbetsförmedlingen Uppskattning av antal inom det kommunala aktivitetsansvaret (ej de i introduktionsprogram), år, som ej är i kontakt med Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen Uppskattning av de unga som varken arbetar eller studerar, år, som ej är i kontakt med Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen Totalt Öppet arbetslösa samt ungdomar i program med aktivitetsstöd Deltagare i arbetsmarknadsförvaltningens insatser uppmanas alltid att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Därför är det rimligt att anta att de deltagare som är inskrivna i arbetsmarknadsförvaltningens insatser även är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, därav har endast Arbetsförmedlingens siffor gällande antal öppet arbetslösa ungdomar samt ungdomar i program med aktivitetsstöd räknats med ovan. Antal ungdomar som erhåller försörjningsstöd av den enda anledningen att de är arbetslösa redovisas längre fram i kartläggningen.

2 Deltidsarbetande och timanställda ungdomar Vi räknar även med de ungdomar som arbetar tim- eller deltid och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Anledningen till att vi inte räknar med antal ungdomar som arbetar tim- eller deltid inom Helsingborgs stad är att vi inte kan veta om de önskar att arbeta mer (och därmed enligt definitionen är undersysselsatta). Det är även rimligt att förutsätta att de ungdomar som arbetar inom Helsingborgs stad och önskar en högre anställningsgrad faktiskt är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret Vidare tar vi med en uppskattning av antal ungdomar i ålder 16 till 20 inom det kommunala aktivitetsansvaret som ej är i kontakt med Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen. Vi räknar inte med de i introduktionsprogrammen eftersom de är i utbildning. Ungdomar som varken arbetar eller studerar Avslutningsvis räknar vi med en uppskattning av de unga som varken arbetar eller studerar, år, som ej är i kontakt med Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen. Vi har utgått från siffran som tas fram av Temagruppen unga i arbetslivet och därefter räknat bort de ungdomar vi har kontakt med. Utgångspunkt för kartläggningen Denna kartläggning av målgruppen ungdomar i åldern år tar sin statistikmässiga utgångspunkt i maj månad. I det fortsatta arbetet med den lokala överenskommelsen, bland annat genom utbildningskontrakt och traineejobb, kommer kartläggningen löpande att följas upp och uppdateras. Antal ungdomar i Helsingborg 1 I inledningen av 2015 fanns det i Helsingborg ungdomar i åldern Av dessa var i åldern år. I tabellen nedan syns tydligt att ungdomskullarna minskar. År 2015 finns det ungdomar i åldern 24 medan antalet i åldern 16 år endast uppgår till Ålder Antal ungdomar 16 år år år år år år år år år Helsingborgs stads statistikdatabas. Folkmängden den 31 december 2014 efter årtal, delområde och ålder.

3 Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet Utbildningsbakgrund hos ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen 2 Utbildningsbakgrund är en av faktorerna till arbetslöshet bland ungdomar. Många av ungdomarna i Helsingborg har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, bland annat på grund av låg utbildningsnivå. Många av ungdomarna har grundskoleutbildning eller gymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Av de ungdomarna som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i maj 2015 hade 433 ungdomar förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning, ungdomar hade gymnasial utbildning som sin högsta utbildning och 160 ungdomar hade eftergymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Med andra ord innebär detta att 27 procent av de inskrivna ungdomarna har förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Motsvarande siffor för maj 2014 var att av de ungdomarna som var inskrivna på Arbetsförmedlingen så hade 410 ungdomar förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning, hade eftergymnasial som sin högsta utbildning och 145 hade eftergymnasial utbildnings som sin högsta utbildning. 22 procent hade förgymnasial utbildning som sin högsta utbildning. Intressant är att trots att ungdomsgruppen som är inskriven på arbetsförmedlingen har minskat med över 200 individer mellan maj 2015 och maj 2014 så har antalet med förgymnasial utbildning samt eftergymnasial utbildning som sin högsta utbildning ökat medan gruppen med gymnasial utbildning som sin högsta utbildning minskat med 270 ungdomar. Utbildningsbakgrund för ungdomar år inskrivna på Arbetsförmedlingen, maj år (kvinnor/män) år (kvinnor/män) Förgymnasial 433 (27 %) (184/249) 82 (41 %) (32/50) Gymnasial 1015 (63 %) (422/593) 116 (57 %) (50/66) Eftergymnasial 160 (10 %) (87/73) 4 (2 %) (3/1) Utbildningsbakgrund för ungdomar år inskrivna på Arbetsförmedlingen, maj år (kvinnor/män) år (kvinnor/män) Förgymnasial 410 (22 %) (156/254) 76 (34 %) (30/46) Gymnasial 1285 (70 %) (580/705) 142 (64 %) (78/64) Eftergymnasial 145 (8 %) (70/75) 5 (2 %) (2/3) I dagsläget tar arbetsmarknadsförvaltningen inte fram statistik som gäller utbildningsgrad. Vi arbetar för att kunna ta fram denna statistik. 2 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern.

4 Andel unga som inte är behöriga till gymnasiet 3 Vem är behörig till gymnasiet? Med behörig menas att ungdomen har rätt att söka till ett nationellt program. För att vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att söka till ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För att söka ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, det vill säga totalt tolv. Andel obehöriga pojkar och flickor i Helsingborg Under läsåret 2014/2015 gick elever i årkurs 9 (681 flickor och 717 pojkar). Av dessa var totalt 16,7 procent obehöriga till gymnasiet, 14,5 procent flickor och 18,7 procent pojkar. Andelen unga som inte har behörighet till gymnasiet har över de senaste åren varierat i Helsingborg. Som synes i tabellen nedan ser vi variationer både i andelen obehöriga totalt samt inom vilket kön flest är obehöriga till gymnasiet. När det gäller behörighet till gymnasiet i förhållande till kön ser vi i tabellen nedan att 2014/2015 och 2013/2014 är de enda läsåren då en större andel pojkar än flickor var obehöriga till gymnasiet. Andel obehöriga till gymnasieskolan i Helsingborg Totalt Flickor Pojkar Läsår 2014/ ,7 14,5 18,7 Läsår 2013/ ,8 10,0 15,4 Läsår 2012/ ,2 11,6 10,9 Läsår 2011/ ,7 15,0 14,5 Läsår 2010/ ,3 13,4 13,2 En genomgående trend för läsåren ovan är att andelen obehöriga är mindre om vi enbart tittar på fristående skolor. Skillnaden i behörighet är som störst under läsåret 2011/2012 då 8 procent vid fristående skolor och 17,8 procent vid kommunala skolor var obehöriga till gymnasiet. 3 Skolverket. erksamhetsar=2014&lankod=12&kommunkod=1283&skolkod=&valda_kon=afp. Hämtat 20 oktober 2015.

5 Antalet unga som inte fullföljer gymnasiet i kommunen 4 Vad krävs för att fullfölja gymnasiet? Samtliga nationella gymnasieprogram är treåriga och omfattar poäng. För att få examen krävs att eleven uppnått godkända betyg i minst poäng och inom ramen för dessa poäng har godkända betyg i svenska, engelska, matematik samt gymnasiearbete. Uppfyller eleven inte dessa krav för examen efter tre års studier utfärdas ett studiebevis. Studiebevis utfärdas för den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen. Andel unga som fullföljer gymnasiet i Helsingborg Under läsåret 2011/2012 var det totalt elever som påbörjade gymnasieskolan i Helsingborg (654 på yrkesprogram och på högskoleförberedande program). Av dessa var det 64,7 procent som erhöll examen inom 3 år (63,9 procent från yrkesprogram och 73,8 procent från högskoleförberedande program). Med andra ord var det 35,4 procent av ungdomarna som inte fullföljde sina gymnasiestudier. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet Läsår 2011/ ,3 procent Varför fullföljer ungdomarna inte sina gymnasiestudier? I Temagruppen Unga i arbetslivets rapport 10 orsaker till avhopp kartläggs anledningar till att ungdomar väljer att hoppa av gymnasiet. De 10 vanligaste orsakerna är: 1. Mobbning och socialt utanförskap 2. Brist på pedagogiskt stöd i skolan 3. Vuxna som inte bryr sig 4. Dåligt bemötande i skolan 5. Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvarig frånvaro (på grund av sjukdom eller missbruk) 6. Behov av mer praktik och mindre teori 7. Stökig skolmiljö 8. Fel programval 9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen 10. Dåliga hemförhållanden Hela 46 procent av ungdomarna har uppgett trakasserier och mobbning från jämnåriga eller personal i skolan som den främsta anledningen till att de valde att hoppa av skolan. 4 Skolverket. ning&p_skolkod=&p_verksamhetsar=2011&p_hman=&p_lankod=12&p_kommunkod=1283. Hämtat den 20 oktober 2015.

6 Unga som varken arbetar eller studerar Nedan redovisas statistik över gruppen unga som varken arbetar eller studerar. I denna grupp inkluderas unga inskrivna hos arbetsförmedlingen oavsett utbildningsnivå, unga i kommunen med ekonomiskt bistånd och unga som är inom kommunens aktivitetsansvar. Till denna grupp räknas även den grupp som kallas hemmasittare och som inte har kontakt med varken Arbetsförmedlingen eller kommunen. Ungdomar under 25 år med ekonomiskt bistånd 5 Den 15 maj 2015 fanns det totalt 462 öppna ungdomsärenden (upp till 24 år). Av dessa var 380 i åldern år och 82 i åldern år. Totalt sett var 250 män och 212 var kvinnor. Det var 299 ärenden där den som äger ärendet var nordisk född och 163 där personen var utomnordiskt född. De 462 ärendena är samtliga öppna och pågående ungdomsärendena på arbetsmarknadsförvaltningen. Ett ärende kan vara öppet och pågående oavsett om pengar betalats ut den aktuella månaden. Som jämförelse till ovan siffror var det under maj månad 325 beviljandebeslut, till 315 unika hushåll, som fattades om att försörjningsstöd skulle betalas ut. Ungdomar under 25 år med ekonomiskt bistånd, maj 2015, 462 ärenden 0-19 år år Antal ärenden Registerhållare man Registerhållare kvinna Nordisk född Utomnordisk född Av 0-19 år utgör 17 ärenden flyktingärenden, 13 män och 4 kvinnor Av år utgör 30 ärenden flyktingärenden, 21 män och 9 kvinnor Jämför vi ovan siffor med hur det såg ut 2014 (tabell nedan) ser vi att det den 15 maj 2014 fanns 36 fler öppna ungdomsärenden. Den största skillnaden mellan 2014 och 2015 ser vi i antalet flyktingärenden. Den 15 maj 2015 fanns det 47 flyktingärenden medan motsvarande siffra för 2014 var 17. Totalt var det 385 beviljandebeslut som fattades om att försörjningsstöd skulle betalas ut under maj månad Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Karina Nilsson.

7 Ungdomar under 25 år med ekonomiskt bistånd, maj 2014, 462 ärenden 0-19 år år Antal ärenden Registerhållare man Registerhållare kvinna Nordisk född Utomnordisk född Av 0-19 år utgör 5 ärenden flyktingärenden, 3 män och 2 kvinnor Av år utgör 12 ärenden flyktingärenden, 7 män och 5 kvinnor Antalet ungdomshushåll minskar i Helsingborg 6 Antalet ungdomshushåll i Helsingborg har minskat över de senaste åren, något som även framgår i tabellerna ovan. Vid en jämförelse mellan maj 2014 och maj 2015 ser vi att ärendehushållen (24 år eller yngre) har minskat med totalt 8 procent. Trenden syns i hela riket och anledningarna är flera. Huvudanledningen är att arbetsmarknaden har återhämtat sig och fler ungdomar kan etablera sig. Ytterligare anledningar är demografin där vi ser en minskning i ungdomskullarna. I Helsingborg kan vi även se att vårt arbete med försörjningsstödstagare påverkar nedgången i antal ungdomshushåll. Bland annat arbetar vi sedan två år tillbaka närmare arbetsförmedlingen, vi har en tjänst som delar av tiden är placerad på Arbetsförmedlingen, vi arbetar med Ungguider som arbetar med ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och där ser vi att det fokuserade arbetet har gett resultat. Samtidigt som ärendena har minskat har vi inte minskat antalet handläggare i samma takt vilket har skapat större utrymme per ärende. Unga med ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet 7 I maj 2015 var det 125 ungdomshushåll 8 som beviljades försörjningsstöd av anledningen att de var arbetslösa, 21 ungdomshushåll (35 procent) i åldern år och 104 ungdomshushåll (40 procent) i åldern Motsvarande siffor för maj 2014 var att 14 stycken (26 procent) av ungdomshushållen i åldern år och 144 stycken (43 procent) i åldern år erhöll försörjningsstöd av anledningen att de var arbetslösa. 6 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Karina Nilsson. 7 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Karina Nilsson. 8 När vi här talar om ungdomshushåll avses antal beslut om beviljande av bistånd.

8 Antal ungdomar år som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet år år Maj Maj Unga med ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa och sociala skäl Under maj månad 2015 fattades totalt 325 beviljandebeslut om att försörjningsstöd skulle betalas ut och 125 av dessa beviljades på grund av ohälsa eller sociala skäl hos ungdomen. Med andra ord var det 38 procent av samtliga ungdomar som beviljades försörjningsstöd på grund av ohälsa eller sociala skäl. Motsvarande siffa för 2014 var knappt 37 procent vilket visar på den trend som vi under ett par år sett psykisk ohälsa hos ungdomar ökar. Mer detaljerat så stod ohälsa för 3 procent av alla försörjningshinder i gruppen år och för 6 procent i gruppen år. Sociala skäl stod för 21 procent av alla försörjningshinder i gruppen år och för 35 procent i gruppen år. Tillsammans står ohälsa och social skäl för 24 procent av försörjningshinder i gruppen år och 41 procent i gruppen år. I Helsingborg är försörjningshindret sociala skäl betydligt mer vanligt förekommande än hos våra benchmarkingkommuner. En anledning till detta är att våra benchmarkingkommuner i större grad arbetar aktivt med att begära sjukskrivningar och därmed har högre andel inom försörjningshindret Ohälsa. Försörjningshindret sociala skäl innefattar, enligt Socialstyrelsen, en person som för närvarande inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer ha nedsatt arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i framtiden med först efter förberedande insatser. Det kan röra sig om en person som har eller är i behov av ytterligare insatser i form av exempelvis utredning av arbetsförmåga, arbetsträning, social eller medicinsk rehabilitering innan ett arbete kan bli aktuellt. Försörjningshindret ohälsa innebär, enligt Socialstyrelsen, något av följande: Sjukskriven med läkarintyg: En person som är sjukskriven och har ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande som styrker oförmåga till arbete eller oförmåga att delta i arbetsmarknadsinriktade aktiviteter Sjuk- eller aktivitetsersättning: Under detta försörjningshinder registreras den som har otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

9 Ungdomar i det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som varken arbetar eller studerar Vad är det kommunala aktivitetsansvaret? 9 Den 1 januari 2015 övergick det kommunala informationsansvaret till ett aktivitetsansvar. Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant. Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd. Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen? Detta är kommunens ansvar enligt det kommunala aktivitetsansvaret (Skollagen 29 kap 9 ): Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 9 En kommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt med inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Aktivitetsansvaret innebär därmed att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna. Vem ansvarar i Helsingborg? I Helsingborgs stad är det Navigatorcentrum (arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med skol- och fritidsförvaltningen) som ser till att staden utför sitt aktivitetsansvar. Navigatorcentrums uppdrag nedtecknas enligt följande: 1. Informera sig om vad ungdomarna gör utifrån upprättad arbetsgång 2. Erbjuda ungdomar insatser externt och internt 3. Arbeta med kontaktetablering och nätverk 4. Föra register och dokumentation över målgruppen 5. Utveckla projekt utifrån ungdomens behov 9 Arbetsmarknadsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen (2015). Sammanställning av det kommunala aktivitetsansvaret i Helsingborgs stad

10 Antal unga inom Helsingborgs aktivitetsansvar 10 I maj 2015 fanns det totalt 102 personer i åldern år på listan för det kommunala aktivitetsansvaret, 39 tjejer och 63 pojkar. Av samtliga ungdomar var 66 stycken i åldern år, 26 tjejer och 40 pojkar. Enligt personal på Navigatorcentrum i Helsingborg har cirka 25 procent av de som är med på listan för det kommunala aktivitetsansvaret försörjningsstöd. Observera att nedan siffror är en ögonblicksbild från maj Listan för det kommunala aktivitetsansvaret är under ständig förändring. Okänd sysselsättning 11 Född 1995 (20 år) 1996 (19 år) 1997 (18 år) 1998 (17 år) Tjej Kille Totalt Ingen sysselsättning 12 Född 1995 (20 år) 1996 (19 år) 1997 (18 år) 1998 (17 år) Tjej Kille Totalt Totalt: Okänd sysselsättning och ingen sysselsättning Ålder år Varav år Tjej Kille Totalt Antal individer fördelade på åtgärd/insats inom KAA 13 Antal individer fördelade på åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret 14 Åtgärd Antal ungdomar Arbete (Arb) 115 Studier på introduktionsprogram (StInt) 52 Studier inom en obligatorisk skolform (StObl) 2 10 Navigatorcentrum. Sammanställning av det kommunala aktivitetsansvaret i Helsingborgs stad Utan sysselsättning betyder att stadens Navigatorcentrum varit i kontakt med ungdomarna och de har uppgett att de inte har någon aktivitet för närvarande. 12 Okänd sysselsättning betyder att stadens Navigatorcentrum skickat brev till ungdomen samt försökt nå den via telefon och hembesök utan att få kontakt. Okänd sysselsättning kan betyda att ungdomen har sysselsättning via arbetsförmedlingen eller via arbetsmarknadsförvaltningen men att vi inte har kännedom om det på grund av sekretess. 13 Navigatorcentrums statistik framtagen av Maja Jovanovic. 14 Statistiken avser perioden 1 januari 30 juni 2015 och skickades till SCB/Skolverket i juli Rapportering till SCB/Skolverket sker två gånger per år.

11 Kommunal vuxenutbildning (StVux) 44 Andra studier (StAn) 33 Annan sysselsättning 80 Åtgärd (Atg) 67 Ingen sysselsättning 65 Okänd (Okand) 69 Coacherna på Navigatorcentrum genomför en egen kartläggning av myndighetskontakter bland ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret. Resultatet i maj 2015 såg ut som följer: Myndighetskontakt Antal Antal ungdomar i kontakt med arbetsförmedlingen 24 Antal ungdomar i kontakt med socialförvaltningen 14 Antal ungdomar med försörjningsstöd 74 Antal ungdomar i kontakt med Region Skåne 8 Coacherna tror dock att betydligt fler av ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret har myndighetskontakter, bland annat med arbetsförmedlingen. I dagsläget har Navigatorcentrum ingen upparbetat samarbete med arbetsförmedlingen och kan inte ta reda på denna information. Flertalet av försörjningsstödstagarna är inskrivna på arbetsförmedlingen såvida de inte har ett aktivt missbruk eller mår psykiskt dåligt eftersom de då har kontakt med regionen eller socialförvaltningen. Navigatorcentrum stöttar ungdomen och erbjuder dem insatser såsom coachning, europeisk volontärstjänst, kontakt med vuxenutbildning, hjälp att söka ett nationellt program eller ett IM-program samt Helsingborgs projekt STARK och Lärlingsspåret. Antal inskrivna på Arbetsförmedlingen 15 I maj månad 2015 var ungdomar i åldersgruppen år inskrivna på Arbetsförmedlingen i Helsingborg, varav 596 var i någon form av insats. Av dessa var 202 i åldern Motsvarande siffra för 2014 var att ungdomar var inskrivna på arbetsförmedlingen, varav 826 var i någon form av insats. Av dessa var 233 i åldern år. Trenden tyder på att ungdomsarbetslösheten i Helsingborg minskar. En förklarande faktor är givetvis även de minskande ungdomskullarna. 15 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern.

12 Antal ungdomar i Helsingborg år samt år, inskrivna på Arbetsförmedlingen (varav i någon form av insats) maj år (16-19år) Varav kvinnor år (16-19 år) Inskrivna 1608 (202) 693 (85) 915 (117) Varav i insats 596 (60) 269 (33) 327 (27) Antal ungdomar i Helsingborg år samt år, inskrivna på Arbetsförmedlingen (varav i någon form av insats) maj år (16-19år) Varav kvinnor år (16-19 år) Varav män år (16-19 år) Varav män år (16-19 år) Inskrivna 1840 (233) 806 (110) 1034 (113) Varav i insats 826 (93) 358 (46) 468 (47) Unga som varken arbetar eller studerar Vad är Unga som varken arbetar eller studerar? 16 Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är ett mått som baseras helt på registerdata (och som omfattar hela populationen). Statistiken är på aggregerad nivå vilket innebär att vi kan studera grupper och utvecklingen över tid. En individ hör till gruppen UVAS om han eller hon under ett helt kalenderår inte: - haft inkomster över ett basbelopp ( kronor 2012) - haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar - inte arbetspendlat till Norge eller Danmark. Gruppen UVAS delas därefter in i följande kategorier: - Invandrat under året - Statliga arbetsmarknadsåtgärder - Kommunala stöd/åtgärder - Omvårdnad av barn - Sjukdom/funktionshinder - Kombination av statliga arbetsmarknasåtgärder och kommunala stöd/åtgärder - Ingen känd aktivitet (temaunga.se) Hur många ingår i gruppen UVAS? Siffrorna i Temagruppen Unga i arbetslivets sammanställning för 2013 tyder på att tjejerna etablerar sig senare än killarna på arbetsmarknaden och i utbildningar. Därför är det nödvändigt att studera den tid som individerna befinner sig i olika kategorier av åtgärder och stöd för att se vad denna faktor betyder för individens 16 Tema Unga i arbetslivet. samt Hämtat 20 oktober 2015.

13 utveckling. Även utrikes födda är överrepresenterade i UVAS-gruppen och också i denna grupp är andelen tjejer större än andelen killar. Gruppen unga i åldern som varken arbetar eller studerar (UVAS) var relativt konstant under perioden Omkring unga i åldern varken arbetade eller studerade Det är 6,7 procent av alla åringar i Sverige. Under 2012 fanns det i Sverige totalt personer i åldern år som varken arbetade eller studerade. I Skåne var motsvarande siffra personer. Med andra ord så ingick 8,3 procent av alla ungdomar i åldern år i gruppen UVAS. En något större andel var kvinnor (8,4 procent av kvinnorna jämfört med 8,3 procent av männen). I Helsingborgs stad var motsvarande siffra personer. Unga, år, som varken arbetar eller studerar (2012) Antal UVAS år Andel UVAS av populationen Antal UVAS okänd aktivitet år Andel okänd aktivitet av antal UVAS år Helsingborg , ,2 Kvinnor , ,9 Män , ,6 De ungdomar som är registrerade under okänd aktivitet kan exempelvis vara hemmasittare, individer på långa utlandsresor eller individer som är skrivna i Sverige men som inte längre bor i landet. Undersysselsatta ungdomar Antal unga med deltids- och timanställning på Arbetsförmedlingen 17 I maj 2015 fanns det 267 ungdomar i åldern år registrerade på Arbetsförmedlingen som hade deltids- och timanställning (av dessa var 55 i åldern år). Motsvarande siffra för maj 2014 var att 209 ungdomar (26 ungdomar i åldern år) hade en tim- eller deltidsanställning. Den främsta anledningen till att dessa ungdomar är inskrivna på Arbetsförmedlingen, trots att de arbetar, är på grund av att de anser sig själva undersysselsatta, de vill med andra ord arbeta mer än vad de gör. Ungdomar med tim- och deltidsanställningar år (kvinnor/män) år (kvinnor/män) Maj (114/153) 55 (23/32) Maj (109/100) 26 (15/11) 17 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern.

14 Fördelat på kön så ser vi att det i maj 2015 var 43 procent kvinnor (114 stycken) i åldern hade en tim- eller deltidsanställning och 42 procent (23 stycken) kvinnor i åldern år. Motsvarande statistik för 2014 var att 52 procent kvinnor (109 stycken) i åldern hade en tim- eller deltidsanställning och 58 procent kvinnor (15 stycken) i åldern år. Antal unga med timanställning i Helsingborgs stad 18 I maj 2014 fanns det 554 ungdomar i åldern år som hade en timanställning i Helsingborgs stad. Motsvarande antal för maj 2015 var att totalt 971 ungdomar i åldern år hade en timanställning i Helsingborg. Anledningen till ökningen mellan 2014 och 2015 kan bero på att rekryteringen ungdomar genom yrkesintroduktionsanställningar under Antal timanställda i maj 2015, ålder år Ålder Antal personer 24 år år år år år år år år år 7 Totalt 971 Antal timanställda i maj 2014, ålder år Ålder Antal personer 24 år år år år år år år år 3 16 år Totalt Övrigt Ungdomar med funktionsnedsättning Antal ungdomar med funktionsnedsättning inskrivna på Arbetsförmedlingen 19 Av de ungdomar som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i maj 2015 hade 288 individer (18 procent) någon form av registrerad funktionsnedsättning. Av dessa 190 män och 98 kvinnor. 18 Statistik framtagen av Helsingborgs stad HR-avdelning den 30 september Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern.

15 Motsvarande siffor för de ungdomar som var inskrivna i maj 2014 var att 263 individer (14 procent) hade någon form av registrerad funktionsnedsättning. Av dessa var 175 män och 88 kvinnor. Antal ungdomar med funktionsnedsättning Ungdomar år (varav år) Varav män (varav år) Varav kvinnor (varav år) Maj (27) 190 (16) 98 (13) Maj (18) 175 (11) 88 (5) Antal ungdomar med funktionsnedsättning på arbetsmarknadsförvaltningen Inom arbetsmarknadsförvaltningen finns inget administrativt stöd för att ta fram uppgifter om funktionsnedsättning. Ungdomar som är utomnordiskt födda/utrikes födda ungdomar 20 Antal utrikes födda ungdomar inskrivna på arbetsförmedlingen 21 Av de ungdomar som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i maj 2015 var 529, det vill säga cirka 33 procent, utrikes födda. Av dessa var 283 män och 246 var kvinnor. Motsvarande siffor för de ungdomar som var inskrivna i maj 2014 var att 463, det vill säga cirka 25 procent, var utrikes födda. 247 var män och 216 var kvinnor. Utrikes födda ungdomar Ungdomar år (varav år) Varav män (varav år) Varav kvinnor (varav år) Maj 528 (46) 283 (29) 246 (17) 2015 Maj (37) 247 (14) 216 (23) Antal ungdomar som är utomnordiskt födda på arbetsmarknadsförvaltningen 22 Hos arbetsmarknadsförvaltingen i Helsingborg fanns det i maj 2015 totalt 462 ärenden, 82 i åldern 0-19 och 380 i åldern år. Av dessa var totalt 163 personer (35 procent) utomnordiskt födda, varav 38 var i åldern 0-19 år. Antal ungdomar som är utomnordiskt födda Upp till 19 år år Maj Maj Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen använder sig av olika definitioner. 21 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Johan Jern. 22 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Karina Nilsson.

16 Nyanlända ungdomar 23 Antalet ungdomar mellan som tillhör Etableringsuppdraget är i dagsläget 156 individer i Helsingborg. Med tanke på den pågående flyktingkrisen bedömer Arbetsförmedlingen att antalet ungdomar minst kommer att fördubblas under Det är myndighetens bedömning att denna trend kommer att hålla i sig även under I dagsläget har vi cirka inskrivna i etableringen och cirka 50 som väntar på personnummer. Under året har cirka 240 personer fått någon form av anställning eller blivit avaktualiserade för reguljära studier. Även kortare anställningar än sex månader noteras i vår statistik. Vidare har Migrationsverket skrivit upp siffran för antalet ensamkommande barn och ungdomar som förväntas komma till Sverige under 2015 från barn och ungdomar till Många ensamkommande barn och ungdomar kommer från Afghanistan där 70 procent av befolkningen är under 25 år 24. Helsingborgs stad förväntar sig att mottagandet av ensamkommande barn och unga kommer att uppgå till 300 individer under Dessa individer studerar i nuläget inom ramen för skol- och fritidsförvaltningens utbildning. Osäkerheten kring antalet i denna målgrupp är mycket stor och uppgift om antalet, samt rutiner för att möta målgruppen, kommer att revideras under Så arbetar vi med individinflytande för ungdomar Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med en invånarprocess där individinflytande är en del. Förvaltningen har fattat beslut att - vi ska jobba med en högre nivå av individinflytande i förvaltningen - att vi ska jobba med individinflytande i tycka till fasen (i inledningen av en ny process) och även i mer proaktiv form Arbetsgrupper är formerade, en som ska arbeta fram hur individinflytande ska organiseras och struktureras och en som ska arbeta fram vilka verktyg och metoder som ska användas för att få fram individinflytandet. Den sista juni 2016 ska arbetsgrupperna presentera hur vi långsiktigt ska arbeta med individinflytande i hela förvaltningen. Detta kommer att påverka exempelvis vilka insatser vi kommer att upphandla, hur innehållet i befintliga insatser kommer att utvecklas och hur vi ser på varandra utifrån ett myndighets- och klientperspektiv. Ungdomspanel i processen Smart Väg Helsingborg 23 Arbetsförmedlingens statistik framtagen av Eva Nevtelen. 24 Arbetsmarknadsförvaltningens statistik framtagen av Nidal Khalil.

17 Ett konkret exempel på hur vi önskar arbeta med individinflytande är inom processen Smart Väg Helsingborg där man kommer att tillsätta en ungdomspanel i syfte att vidareutveckla och förbättra Smart Väg under arbetets gång. Panelen blir viktig för att återföra åsikter om vad som upplevs fungera bra samt vilka utvecklingsområden som finns. Denna panel har en viktig roll i att kommunicera och nå ut till fler ungdomar som kan vara i behov av Smart Väg. Så arbetar vi med jämställdhetsperspektivet Europeiska socialfondens standard för jämställdhetsintegrering Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg samverkar regelbundet i projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden. I detta arbete utgår vi från fondens Standard för jämställdhetsintegrering (2015) där tips och råd ges bland annat om hur vi ska sätta upp jämställdhetsmål för projektet samt hur vi ska följa upp och utvärdera projektet ur ett jämställdhetsperspektiv. Inför varje ansökan genomför en jämställdhetsanalys, vanligtvis genom 4R-metoden. Att arbeta med jämställdhet (bland annat inom Europeiska socialfonden) handlar även om att bidra till att de nationella målen för jämställdhet uppnås 25. Det övergripande nationella målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De fyra delmålen är: - En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. - Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. - Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Exempel på vårt arbete med jämställdhet inom ramen för vårt nuvarande ESFprojekt Jobbtorget Vi är medvetna om vår resursfördelning och ställer frågor som: Är projekten/aktiviteterna vi anordnar mest attraktiva för män eller kvinnor eller har vi en jämn fördelning? - Vi bjuder in förebilder, ungdomar som arbetar i traditionellt könsbundna yrken, som föreläsare. - Vi genomför studiebesök i traditionellt könsbundna yrken. 25 Regeringen. Hämtat den 12 november 2015.

18 - Vi anordnar utbildning för personalen inom jämställdhetsintegrering. - Vi har jämställdhet i åtanke vid rekrytering av personal - Vi har jämställdhet i åtanke vid framtagande av informationsmaterial Att arbeta med jämställdhet är ett pågående arbete där vi hela tiden behöver utvecklas. Vårt mål är att ständig utveckla vår kunskap om jämställdhet och att medvetet arbete för en jämställd arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: SID 1(13) Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller

Läs mer

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 1 MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Kartläggning av målgruppen Målgrupp Målgruppen definieras som alla unga i åldrarna

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1 Kartläggning av unga i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Innehållsförteckning Utbildning...2 Grundskolan - slutbetyg årskurs 9...2 Grundskolan -

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning 2015-12-16 1 (10) BILAGA 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Reviderad 2016-12-08 2015-10-27

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun 1(11) Socialförvaltningen Arbetsplats Hammarö TJÄNSTESKRIVELSE DUA - Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet - Bilaga 1c

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Utifrån de redan befintliga samverkansprocesser som finns inom ramen för Framtid Kronoberg 1 har processen kring utarbetandet av

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga Kartläggning av målgruppen Innehåll Kartläggning av målgruppens storlek...

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Totalt antal folkbokförda Antal unga som är folkbokförda i Emmaboda kommun (2015-09-10) 1991: 93 personer 1992: 108 personer 1993: 98 personer 1994: 106 personer 1995:

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus.

Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret Fristadshus. Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin, 016-710 52 31 Barn- och utbildningsnämnden Skolverksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 Innehållsförteckning Antal personer i målgruppen i Luleå kommun... 1-2 Antal personer i målgruppen som uppbär försörjningsstöd.. 2-3 Antal personer i gymnasiet.

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning på

Läs mer

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017. mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon 0533-6810 00 vx Organisationsnr 212000-1900 Säffle kommun 661

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun Handlingsplan för det kommunala (KAA) i Vara kommun Gäller fr.o.m. 2019-03-01 Antagen av bildningschef 2019-02-19 (KAA) i Vara kommun Sidan 1 Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar Kommunerna har

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 142 Giltighetstid 1 januari 2019-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm,

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm, Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov Hässleholm, 2015-11-30 Nedanstående kartläggning visar storlek, sammansättning och behov hos målgruppen ungdomar 16-24år i Hässleholms kommun.

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-05-09 49 Giltighetstid 1 juli 2018-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Kartläggning av målgruppen och dess behov

Kartläggning av målgruppen och dess behov Arbetsmarknadsförvaltningen Stina Karlsson, 0921-62369 stina.karlsson@boden.se Datum 1(17) Kartläggning av målgruppen och dess behov Bilaga 1 2(17) Innehåll 1 Målgruppens sammansättning... 3 1.1 Unga som

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Unga som varken arbetar eller studerar i Dals-Ed... 3 Elever årskurs 9 som inte är behöriga till nationella

Läs mer

Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019

Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019 Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019 Sammanställd av förbundschef Maria Bellinger vintern 2019 Innehåll Del 1. Kartläggning

Läs mer

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Innehåll 1. Målgruppens sammansättning 2 2. Lagändringar 3 3. Insatser för målgruppens behov 4 3.1 Gymnasieskola 4 3.2 Ung framtid 5 4.

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. Kartläggningen av unga mellan 16-24 i Knivsta

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning NORSJÖ KOMMUN Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Norsjö kommun 2015-10-14 Innehåll Bilaga 1... 2 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning... 2 Unga som inte fullföljer

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Datum: 2018-04-20 1 Innehåll Kommunalt aktivitetsansvar Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret 3 Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-27 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ungdomar utanför gymnasieskolan

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning. Skellefteå,

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning. Skellefteå, Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning Skellefteå, 2015-10-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning...

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Uppdragets bakgrund och upplägg

Uppdragets bakgrund och upplägg Statistikunderlag inom ramen för projektet Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser på uppdrag av Samordningsförbundet Gunilla Bergström Casinowsky & Åsa Nilsson 17--1 (rev.

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 Sammanfattning Fler ungdomar studerar eller arbetar Fler ungdomar har kommit tillbaka till studier eller arbete efter att de hoppat av gymnasiet jämfört

Läs mer

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen LERUM1000, v2.1, 2013-02-21 1 (7) 2015-11-27 Stöd och omsorg Boende och sysselsättning Marie Bake Verksamhetschef 0302-52 15 28 marie.bake@lerum.se Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Kartläggning av gruppen:

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Kartläggning av målgruppen ( )

Kartläggning av målgruppen ( ) Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen (2017-01-25) Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET

HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET HANDLINGSPLAN FÖR DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-07, 194 Dnr: Ks 2017/366 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2018 Dnr: Kon 2018/53 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun 1 (5) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret i Järfälla kommun April 2019 Dnr: Kon 2019/74 2 (5) 1. BAKGRUND Det kommunala aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar

Läs mer

Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Sid 1 (16) Innehåll Unga som inte fullföljer gymnasiet... 2 Unga som varken arbetar eller studerar... 2 Unga som studerar vid Vuxenutbildning

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte går på

Läs mer

Livets skola, eller livet efter skolan?

Livets skola, eller livet efter skolan? Livets skola, eller livet efter skolan? Duas sammansättning och organisation Inrättades dec 2014, arbetar tom feb 2021 Delegation består av företrädare för Arbetsförmedlingen, SKL, Försäkringskassan, Skolverket,

Läs mer

PM - Resultat i gymnasieskolan. Läsåret 2017/2018

PM - Resultat i gymnasieskolan. Läsåret 2017/2018 PM - Resultat i gymnasieskolan Läsåret 2017/2018 Sammanfattning Nynäshamns gymnasium rapporterade 72 avgångselever till UHR 1 läsåret 2017/2018 o 67 avgångselever erhöll en gymnasieexamen o Fem elever

Läs mer

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Parter Arbetsförmedlingen Hallsberg 202100-2114 Kumla kommun 212000-1975 Syfte Att genom samverkan, utifrån

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 PM Slutbetyg i grundskolans årskurs 9 2018 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2018. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Arbetsmarknad matchning och etablering

Arbetsmarknad matchning och etablering Arbetsmarknad matchning och etablering Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister 20 november 2017 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Stark sysselsättningsutveckling kv1 2001 kv3 2017, 15 74 år

Läs mer

Kartläggning av sjukskrivna personer utan sjukpenning, aktuella på ekonomiskt bistånd i kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

Kartläggning av sjukskrivna personer utan sjukpenning, aktuella på ekonomiskt bistånd i kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna Kartläggning av sjukskrivna personer utan sjukpenning, aktuella på ekonomiskt bistånd i na Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna Bakgrund Projektet SAMRE-samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan

Läs mer

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal

Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Lärkonferens #jagmed. Örebro 24 maj 2018 Marianne Lindblå Hans-Eric Wickström Kristina Klerdal Leo & Ingvar om utanförskapets kostnader https://www.youtube.com/watch?v=pxwuvjq-rks Samhällsekonomiska

Läs mer