Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm,"

Transkript

1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov Hässleholm,

2 Nedanstående kartläggning visar storlek, sammansättning och behov hos målgruppen ungdomar 16-24år i Hässleholms kommun. Kartläggningen belyser, där det är möjligt, även skillnader inom målgruppen exempelvis avseende kön, ålder, funktionsnedsättning, födelseland och utbildningsnivå. Längst bak i bilagan finns en förteckning över de definitioner som används gällande statistiken. Bilagan är uppdelad i följande avsnitt: 1. Unga som inte fullföljer gymnasiet 2. Unga som varken arbetar eller studerar 3. Undersysselsatta unga 4. Kartläggning målgruppens behov Befolkningsstatistik personer år, Tabell år 18-19år 20-24år Totalt Kvinnor Män Samtliga Källa: Stadsbyggnadskontoret, avisering Tabellen ovan visar uppdelning på ålder och kön. Den 13 oktober var det totalt ungdomar mellan år bosatta i Hässleholms kommun, kvinnor och män. 2

3 1. Unga som inte fullföljer gymnasiet Under denna del, unga som inte fullföljer gymnasiet, redovisas statistik samt en kort efterföljande analys inom följande områden: Grundskolan, slutbetyg årskurs 9 Behörighet till gymnasieskolan Gymnasieskolan- avgångsbetyg Gymnasieskolan- genomströmning Grundskolan - slutbetyg årskurs 9 Slutbetyg pojkar och flickor årskurs 9, särredovisade, läsåret 2014/2015 Tabell 2 Kön Antal elever Andel (%) elever Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) Behöriga till yrkesprogram Genomsnittligt meritvärde (17) Pojkar ,1 Flickor ,5 Källa: Siris- kvalitet och resultat i skolan. När det gäller hur Hässleholms elever lyckats prestera i form av godkända slutbetyg från grundskolans årskurs 9 kan det konstateras att pojkarna är i behov av mer insatser än flickorna. Pojkarna har ett lågt värde på såväl genomsnittligt meritvärde som andel behöriga till yrkesprogram och andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Slutbetyg samtliga elever årskurs 9 läsåret 2014/2015 Tabell 3 Skolform grundskola Antal elever Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) behöriga till yrkesprogram Genomsnittligt meritvärde (17) Hässleholm ,7 Skåne ,4 Riket ,7 Källa: Siris- kvalitet och resultat i skolan. Jämfört med övriga Skåne och Riket har Hässleholms elever ett lägre genomsnittligt meritvärde, och det är en lägre andel av eleverna som uppnår kunskapskraven i alla ämnen och är behöriga till yrkesprogram. 3

4 Slutbetyg årskurs 9, uppdelat per svensk och utländsk bakgrund läsåret 2014/2015 Tabell 4 Bilaga 1 Bakgrund Svensk bakgrund Utl. bakgrund födda i Sverige Utl. bakgrund födda utomlands Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Antal elever Andel elever (%) Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) Behöriga till yrkesprogram Genomsnittligt meritvärde (16) ,3 234,8 233,0 231,3 221,8 222,3 170,6 190,7 183,1 Källa: Siris- kvalitet och resultat i skolan. Hässleholm har en högre andel elever med svensk bakgrund jämfört med övriga Skåne och Riket. I motsvarande jämförelse har Hässleholm en lägre andel elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige. Bland elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige är det en högre andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och som är behöriga till yrkesprogram, jämfört med övriga Skåne och Riket. Vid en jämförelse med elever med utländsk bakgrund som är födda utomlands hamnar dessa dåligt till resultatmässigt. 4

5 Slutbetyg årskurs 9, uppdelat per föräldrarnas högsta utbildningsnivå läsåret 2014/2015 Tabell 5 Utbildningsnivå Förgymnasial eller gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Antal elever Andel elever (%) Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) Behöriga till yrkesprogram Genomsnittligt meritvärde (16) ,1 203,1 202,4 234,8 251,2 248,3 Källa: Siris- kvalitet och resultat i skolan. Hässleholm har en hög andel elever med föräldrar som har låg utbildningsnivå. Hela 53 procent av eleverna har föräldrar som bara har förgymnasial eller gymnasial utbildning. Det är dessa elever som halkar efter resultatmässigt. Behörighet till gymnasieskolan Elever behöriga till gymnasieskolan läsåret 2014/2015 Tabell 6 Andel (%) behöriga till: Kön Antal elever åk 9 Yrkesprogram Högskoleförberedande Andel (%) elever ej behöriga prgm Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Flickor ,4 87,1 87,3 85,7 85,4 85,6 12,6 12,9 12,7 Pojkar ,5 82,9 83,9 69,6 80,5 81,4 27,5 17,1 16,1 Samtliga ,9 85,6 77,7 82,8 83,5 20,0 15,1 14,4 Källa: Siris- kvalitet och resultat i skolan. Andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan är mycket hög i Hässleholm jämfört med övriga Skåne och Riket. Hela 20 procent av eleverna är inte behöriga till gymnasieskolan. Pojkarna har svårare att ta sig vidare till gymnasieskolan än flickorna. Hela 27,5 procent av pojkarna är inte behöriga till gymnasieskolan. 5

6 Gymnasieskolan- avgångsbetyg Elever med avgångsbetyg läsåret 2013/2014 Tabell 7 Nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande program Nationella program totalt Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Totalt antal Därav andel (%) med examen 87,9 80,6 84,4 97,3 90,3 91,0 93,2 86,7 88,5 Därav andel (%) med grundl. behörighet 42,0 38,1 34,8 97,3 90,3 91,0 73,0 71,2 70,3 Källa: Siris- kvalitet och resultat i skolan. När det gäller avgångsbetyg i gymnasieskolan har Hässleholm en högre andel elever med examen från de nationella programmen i jämförelse med övriga Skåne och Riket. 93,2 procent av eleverna har examen från de nationella programmen. Gymnasieskolan - genomströmning Genomströmning av elever, startläsår 2011/2012 Tabell 8 Nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande program Nationella program totalt Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Hlm Skåne Riket Totalt antal Andel (%) med examen inom 3 år 72,3 64,4 66,6 84,8 75,1 73,8 79,3 71,5 71,4 Andel (%) som slutfört utb. med avgångsbetyg inom samma program 80,3 74,6 74,0 85,2 78,3 76,5 83,0 77,1 75,6 Källa: Siris- kvalitet och resultat i skolan. Hässleholm har en högre genomströmning i gymnasieskolan än övriga Skåne och Riket. I Hässleholm tar 79,3 procent av eleverna examen inom tre år. 83,0 procent slutför utbildningen inom samma program som de först påbörjat. 6

7 2. Unga som varken arbetar eller studerar Under denna del, unga som varken arbetar eller studerar, redovisas statistik samt en kort efterföljande analys inom följande områden: Ekonomiskt bistånd Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Arbetsförmedlingen Unga utan känd aktivitet. Ekonomiskt bistånd Unga under 25år med ekonomiskt bistånd, Tabell 9 Antal i åldersgrupper Därav Totalt Kvinnor Män Med funktionshinder Utrikes födda Utbildningsnivå Ej Grundsk Gymn Eftergrundsk gymn Källa: Ekonomiskt bistånd, interna system, Det är ungefär lika många pojkar och flickor med ekonomiskt bistånd som varken arbetar eller studerar. Utbildningsnivån hos dessa är främst godkända grundskolebetyg, men det finns även de som har godkända slutbetyg från gymnasieskolan. Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd och skäl till detta, Tabell 10 Skäl till ekonomiskt bistånd Arbetslös Ohälsa (sjuk) Sociala skäl Totalt Antal Källa: Ekonomiskt bistånd, interna system, Majoriteten av ungdomarna med ekonomiskt bistånd har arbetslöshet som skäl till sitt försörjningsstöd. Dessa ungdomar är inskrivna på Arbetsförmedlingen och är därför aktivt arbetssökande. 7

8 Kommunala aktivitetsansvaret Individer i KAA (kommunala aktivitetsansvaret) som ej studerar eller arbetar Tabell 11 Antal individer i KAA samt fördelning på åtgärd Totalt Inskrivna på Arbetsförmedlingen Ej fått kontakt Åtgärd vägledande samtal Antal Källa: Barn- och utbildningsförvaltningens interna system. Utifrån statistiken över antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kan det konstateras att en relativt stor del av ungdomarna är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det kan uppfattas som att samverkan mellan KAA och Arbetsförmedlingen är gynnsamt, eftersom ungdomarna sannolikt behöver stöd och verktyg för att komma vidare i studier, arbete eller studiemotiverande sysselsättningar/aktiviteter. Åtgärder som i dagsläget erbjuds inom KAA är vägledningssamtal. Arbetsförmedlingen Unga 18-24år, inskrivna hos Arbetsförmedlingen, andel av befolkningen totalt, september Tabell 12 Öppet arbetslösa I program/ insats Arbetsförmedlingen Totalt Hässleholm 4,7 % 9,3 % 14,0 % Skåne 4,5 % 5,3 % 9,8 % Riket 3,8 % 4,3 % 8,1 % Källa: Arbetsförmedlingen. Unga 18-24år, inskrivna hos Arbetsförmedlingen, andel av befolkningen totalt, september Tabell 13 Utrikesfödda, öppet arbetslösa Utrikesfödda, i program/ insats Arbetsförmedlingen Totalt Hässleholm 11,0 % 12,6 % 23,6 % Skåne 8,6 % 8,1 % 16,7 % Riket 8,8 % 7,7 % 16,5 % Källa: Arbetsförmedlingen. Unga, år, inskrivna hos Arbetsförmedlingen och öppet arbetslösa Tabell 14 Antal i åldersgrupper Därav Totalt Kvinnor Män Med funktionshinder Utrikesfödda Utbildningsnivå Förgymn Gymn Eftergymn Källa: Arbetsförmedlingens interna system. 8

9 Majoriteten av de öppet arbetslösa ungdomarna, inskrivna på Arbetsförmedlingen, är män och de har företrädesvis gymnasial utbildningsbakgrund. Unga, år, inskrivna hos Arbetsförmedlingen och med insatser Tabell 15. Antal i åldersgrupper Därav Totalt Kvinnor Män Med funktionshinder Utrikesfödda Utbildningsnivå Förgymn Gymn Eftergymn Källa: Arbetsförmedlingens interna system. Detsamma gäller för de ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med insatser. Majoriteten är män med företrädesvis gymnasial utbildningsbakgrund. Unga utan känd aktivitet Antal som varken arbetar eller studerar eller har okänd aktivitet i åldersgruppen år 2012 Samtliga i kommunen och uppdelat per kön Tabell 16 Hässleholm Antal UVAS 20-24år Andel UVAS av populationen 20-24år Antal UVAS okänd aktivitet 20-24år Andel okänd aktivitet av antal UVAS Samtliga , ,5 Kvinnor , ,5 Män , ,3 Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet. 9

10 3. Undersysselsatta unga Under denna del, undersysselsatta unga, redovisas statistik samt en kort efterföljande analys inom följande områden: Timanställda av kommunen Deltidsarbetslösa i Arbetsförmedlingens register. Timanställda av kommunen Statistiken för timanställda i kommunen visar ålders- och könsfördelning i målgruppen och redovisas både för kommunala förvaltningar och kommunala bolag. Tabellerna nedan redovisar timanställda ungdomar år under maj månad Under sommarmånaderna ökar antalet timavlönade ungdomar i kommunen, och det är rimligt att anta att en del av dessa ungdomar studerar på heltid under övrig tid på året. Maj har valts som mätmånad eftersom den representerar en vanlig månad, utan ett ovanligt stort antal timavlönade. Timanställda ungdomar år med arbetsgivare Hässleholms kommun Tabell 17 Därav 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år Totalt Kvinnor Män Antal Källa: Hässleholms kommun, löneenheten. Timanställda ungdomar år med arbetsgivare Hässleholms kommun uppdelat per förvaltning Tabell 18 Antal AK-förvaltningen 1 Barn- och 171 utbildningsförvaltningen Fritidsförvaltningen 12 Kommunledningskontoret 4 Kulturförvaltningen 2 Omsorgsförvaltningen 225 Räddningstjänsten 3 Socialförvaltningen 7 Totalt 425 Källa: Hässleholms kommun, kommunledningskontoret, löneenheten. 10

11 Timanställda ungdomar med arbetsgivare kommunala bolag Tabell 19 Därav Bolag 16-17år 18-19år 20-24år Totalt Kvinnor Män Hässleholm Teknik AB Hässlehem AB Hässleholm Miljö AB Hässleholm Vatten AB HIBAB Samtliga bolag Källa: Kommunala bolag Hässleholms kommun. Bilaga undersysselsatta ungdomar har varit timanställda under maj med kommunen som arbetsgivare. Omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen är de förvaltningar som anställt flest. Av de kommunala bolagen är det främst Hässleholm Teknik AB som haft timanställda ungdomar under samma period i år. Deltidsarbetslösa i Arbetsförmedlingens register Nedanstående tabeller anger både ungdomar som är öppet arbetslösa på deltid samt de som har deltidsarbete och samtidigt är inskrivna i ett program. Inskrivna unga år med arbete utan stöd, tim- eller deltid Tabell 20 Antal i åldersgrupper Därav Totalt Kvinnor Män Med funktionshinder Utrikesfödda Utbildningsnivå Förgymn Gymn Eftergymn Källa: Arbetsförmedlingens interna system. Inskrivna unga år med deltidsarbete samt i program Tabell 21 Antal i åldersgrupper Därav Totalt Kvinnor Män Med funktionshinder Utrikesfödda Utbildningsnivå Förgymn Gymn Eftergymn Källa: Arbetsförmedlingens interna system. Totalt sett var 85 undersysselsatta ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen under september De hade i huvudsak gymnasial utbildningsbakgrund. I majoritet var kvinnor med någon form av deltidsarbete. 11

12 4. Kartläggning målgruppens behov och jämställdhetsperspektiv Beskrivning dialog med målgruppen Young Innovation Day Inom ramen för projektet Within (för mer information om Within se bilaga 2) hölls den 20 oktober en Young Innovation Day i samarbete med Young Innovation. Närvarande var ungdomar, tjänstemän från kommunen och Arbetsförmedlingen. Det huvudsakliga syftet med dagen var att få input från ungdomar och tjänstemän om hur mötesplatsen Within ska utformas och vilka aktiviteter som behöver finnas på mötesplatsen för att ge goda förutsättningar för projektet att lyckas. Ungdomarna hade informerats om arrangemanget av Arbetsförmedlingen och Ungdomscentrum. Projektledaren för Within besökte båda dessa verksamheter inför arrangemanget, i syfte att sprida informationen till så många ungdomar som möjligt. Alla deltagare hade föranmält sig till arrangemanget. Tanken med blandningen av unga och vuxna var att skapa en bra balans och att samtidigt ge en signal till ungdomarna att Hässleholms kommun tar projektet på allvar och tycker att insatsen är viktig. Förutom att få kreativa idéer kring mötesplatsens utformning var syftet med arrangemanget också att skapa en referensgrupp. En referensgrupp som helt består av ungdomar sattes ihop. Referensgruppen ska arbeta med utformningen av mötesplatsen under planerings- och analysfasen (november 2015 januari 2016). Projektet Within tangerar arbetet med överenskommelsen om samverkan. Därför integrerades frågeställningar kring ungdomarnas upplevese av befintliga insatser och behov av framtida insatser under hela Young Innovation Day. Tjänstemän från både barn- och utbildningsförvaltningen samt arbetsmarknad och kompetensutveckling förde, utifrån frågeställningarna, under dagen dialog med de unga. Inför lunchen fick alla deltagare följande frågeställningar att fundera kring: 1. Hur upplever du det som redan finns i Hässleholm? (Exempelvis Arbetsförmedlingen, fritidsgårdar och andra mötesplatser, skolan, aktiviteter och events). 2. Vad behöver Du för stöd för att ta nästa steg i livet och nå dit du vill? 12

13 Diskussioner fördes och reflektioner gjordes under lunchen. Under en workshop fick alla deltagarna sedan, i mindre grupper, skriva upp tankar och funderingar på post-it lappar. Diskussionen slutfördes sedan i helgrupp. En viktig aspekt under dagen var ungdomarnas upplevelser, men också hur tjänstemännen upplevde ungdomarnas engagemang och vilket intryck som de gav under dagen. Detta lockade fram mycket tankar och idéer. Det var ett välkomnande, öppet klimat där allas idéer var viktiga och gick som en röd tråd genom eventet. Ungdomarna uppmuntrades till att tänka utanför boxen och presentera sina idéer. De gavs tillfälle att komma till tals och bli lyssnade till. Deras idéer och önskemål lyftes och togs på allvar. Det är viktigt att göra ungdomarna delaktiga och ta tillvara på deras tankar om vad som kan vara essentiella komponenter i ett ungdomsprojekt samt i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten. Young Innovation Day var en dag med fokus på inspiration, teamwork, kreativitet och innovativt tänkande. Ungdomarnas upplevelse Generellt vet ungdomarna inte vilka befintliga insatser som ges i kommunen. Ungdomarna framförde även sin upplevelse gällande service och tillgänglighet hos kommunal verksamhet och hos Arbetsförmedlingen. Positiva upplevelser såsom att Ungdomscentrum är bra för de som lär sig svenska och att lärarna där vill att eleverna ska lyckas framfördes. Negativa aspekter som ungdomarna upplever är att de inte får den hjälpen de behöver på exempelvis Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Gällande framtida behov lyfte ungdomarna fram att de vill ha en bättre tillgänglighet både inom kommun och Arbetsförmedlingen, de vill får reda på vad som finns att tillgå i kommunen och de behöver få hjälp med att hitta motivationen och att ha bra förebilder att se upp till. Referensgruppen Nästa steg i dialogprocessen var att bjuda in samtliga ungdomar till ett referensgruppsmöte. Syftet var att fortsätta lyssna på deras tankar och idéer kring mötesplatsen. Samtidigt skulle de ges utrymme att utveckla resonemanget kring upplevelser av befintliga insatser samt behov av framtida stöd. Några ungdomar erbjöds därefter anställning som ungdomsutvecklare alternativt praktikplats i projektet Within. De som inte anställs erbjöds att delta i referensgruppen, helt på ideell basis utan lön. Arbetsuppgifterna för ungdomsutvecklarna handlar om att genomföra en enkätundersökning och att nätverka med andra ungdomar. Enkätundersökningen genomförs under Withins planerings- och analysfas och resultaten av denna kommer att tas tillvara vid en kommande revidering av överenskommelsen. På referensgruppens första möte medverkade sex av de ungdomar som även deltog på arrangemanget Young Innovation Day. Syftet uppfylldes, 13

14 14 Bilaga 1 ungdomarna fick möjlighet att vidareutveckla resonemanget kring de egna upplevelserna om befintliga insatser, och de egna behoven av framtida insatser. Tre av ungdomarna har gått barn- och fritidsprogrammet, en hotell- och restaurang med inriktning konditori och bageri och en har gått omvårdnadsprogrammet. En går för närvarande på Ungdomscentrum. De flesta av ungdomarna har varit arbetslösa i två till fyra år och är inskrivna på Arbetsförmedlingen och får sin huvudsakliga inkomst främst från Försäkringskassan. De upplever att de blir skickade från ställe till ställe oftast utan dialog, utan endast via ett brev eller e-post om att de ska vara på en ny plats. Tankar som att de vill bli av med oss och Arbetsförmedlingen får bättre statistik om vi är i någon insats framkom. Alla ungdomarna har haft flera olika handläggare på Arbetsförmedlingen, och meddelande om handläggarbyte får de via brev. De känner inte att handläggarna lyssnar på vad de behöver för att komma vidare, handlingsplanen görs av handläggaren och kan ofta vara dåligt uppdaterad. Till exempel nämner en ungdom att handlingsplanen är från flera år tillbaka. De vill ha mer personlig kontakt med sin handläggare och träffa handläggaren oftare så att de kan medverka i sin egen planering. De vill att handläggarna ska tro på dem och respektera dem och hålla mötestider. Om mötestiden inte kan hållas eller ställs in vill de bli kontaktade via telefon och inte via e-post som används idag. Ungdomarna vill ha mer organiserad hjälp för att hitta jobbet. Jobbet ses som lösningen på allt, de vill bli aktiva och ha en sysselsättning- inte bara gå hemma och vända på dygnets timmar. De vill få hjälp med att bolla idéer och tankar kring deras framtid. Ungdomarna känner att de kommer längre och längre ifrån jobbet. De känner sig inte redo att studera vidare (alla i gruppen har slutbetyg från gymnasiet) och för alla jobb de söker krävs flerårig erfarenhet. Varje gång de får ett nej till jobb eller besked om att praktiken inte leder till jobb får deras självförtroende en törn och de känner hopplöshet inför framtiden. Att komma in i fas 2 upplevs som en möjlighet eftersom ungdomen då kan få nystartsjobb. Faran är dock att arbetsgivaren ibland utnyttjar arbetskraften. Studie- och yrkesvägledarna på Arbetsförmedlingen upplevs som bra. På frågan om vad de skulle ge sig själva för råd några dagar efter studenten lyftes olika tankar fram. Dels tankar om att göra allt rätt från början och att välja en praktisk gymnasieutbildning som leder till jobb. Gällande Arbetsförmedlingens arbete framkom vikten av att hitta rätt handläggare och att byta om det inte fungerar med en handläggare. Ungdomarna säger sig ha följande behov: Plugga upp betyg. Studiehjälp.

15 Hjälp med studiemotivationen. Fler praktiska inriktningar på gymnasiet. Att lärare ska låta eleverna vara mer delaktiga och aktiva i undervisningen. Bättre attityd hos lärarna. Respekt, tro, engagemang. Fler handläggare på Arbetsförmedlingen. JOBB och sysselsättning, praktik som leder till arbete. Majoriteten av de ungdomar som vi har fört dialog med har inte klart för sig vad de vill arbeta med. De vet att de vill arbeta praktiskt med händerna och egentligen helst få ett arbete inom den gymnasieutbildning som de redan har. Problemet för vissa är att inom det område de utbildat sig finns inga jobb, exempelvis anställs inga barnskötare. För att få arbete inom förskolan måste de vara utbildade pedagoger. Enkätundersökning För att få ett bättre underlag och en uppfattning om hur en stor del av målgruppen resonerar kring sin framtid har en enkät tagits fram. Enkäten innehåller frågor om ungdomarnas könstillhörighet, ålder, utbildningsbakgrund och sysselsättning. Det finns även frågor om ungdomarnas behov av stöd för att kunna börja studera och få ett arbete. Och vad ungdomarna har för uppfattning om Arbetsförmedlingens och kommunens insatser exempelvis kring bemötande och tillgänglighet. Enkäten avslutas med intresseinriktade frågor kring ett eventuellt navigatorcentrum och gruppaktivitet för att stärka motivation, självkänsla och hälsa. Frågorna tar ursprung i vad som framkommit under höstens dialog med referensgruppen och vad kartläggningen påvisat när det gäller målgruppen som helhet. Enkäten besvaras på webben och kommer att vara öppen under perioden Ungdomsutvecklarna genomför intervjuer med ungdomar och fyller i enkäten, men enkäten kommer även vara tillgänglig på Hässleholms kommuns hemsida och i sociala medier. Sammanställningen av enkäten kommer att göras i början av

16 Jämställdhetsperspektiv Tillgänglighet Unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden och har svårare att få ett arbete än övriga grupper av unga. Hässleholms kommun ska bereda plats för 75 ungdomar på kommunens förvaltningar och bolag som ska anställas med särskilt anställningsstöd under 12 månader. Kommunen ska då särskilt sträva efter att anställa ungdomar som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Genus Inom ungdomsprojektet Within som är inriktat på den aktuella målgruppen kommer jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens att säkerställas hos projektpersonalen och samverkanspartner genom utbildning. Har kvinnor och män i målgruppen samma eller olika behov? Har vi aktiviteter i projektet som passar alla deltagande kvinnor och män? Hur ser könsfördelningen ut i våra aktiviteter? För att få svar på detta kommer man i samband med olika aktiviteter att notera närvaro efter deltagarnas könsfördelning, för att se om det finns en betydande övervikt mot något av könen. Resultatet av detta kommer att analyseras kontinuerligt utefter olika frågeställningar. Analysen ska t.ex. kunna resultera i förändringar av aktiviteternas innehåll och marknadsföringen av aktiviteterna. Projektet Framtidens teknikutbildningar arbetar aktivt med jämställdhetsperspektivet genom delmålet att öka jämställdheten inom könsstereotypa utbildningar. 16

17 Definitioner Grundskolan - slutbetyg årskurs 9 Tabell 2: Slutbetyg pojkar och flickor årskurs 9, särredovisade, läsåret 2014/2015 Tabell 3: Slutbetyg samtliga elever årskurs 9 läsåret 2014/2015 Antal elever: Antal elever som har avslutat årskurs 9, d.v.s. elever med slutbetyg såväl från det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet som andra bedömningssystem. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, d.v.s. elever som saknar slutbetyg ingår. Andel (%) elever Denna statistikuppgift visar andelen elever i vald kategori av det totala antalet elever. Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Andel (%) behöriga till yrkesprogram Andel elever som är behöriga att söka till yrkesprogram. För att en elev ska vara behörig krävs godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i 5 ytterligare ämnen, totalt 8 ämnen. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som ~100. Genomsnittligt meritvärde (17) Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 och för elever som läst 16 ämnen är det 320. Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna språk som språkval läggas till meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng. Lägsta möjliga värde är 0, dvs. betyg F i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda meritvärde divideras med antal elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs. elever som saknar slutbetyg, ingår ej. Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 får de sökande som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. De elever som ej har godkänt betyg i modernt språk som språkval har meritvärde om max 16 ämnen och ingår i medelvärdet om 17 ämnen. I SIRIS redovisas genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen från och med Tabell 4: Slutbetyg årskurs 9, uppdelat per svensk och utländsk bakgrund läsåret Elever med svensk bakgrund I redovisningsgruppen elever med svensk bakgrund ingår elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Elever med okänd bakgrund, t.ex. elever med tillfälliga personnummer ingår inte längre i gruppen svensk bakgrund. Det har de gjort t.o.m Elever med utländsk bakgrundfödda i Sverige Elever med båda föräldrarna födda utomlands, men själva är födda i Sverige. Elever med utländsk bakgrund födda utanför Sverige Elever födda utanför Sverige som invandrat till Sverige. Tabell 5: Slutbetyg årskurs 9, uppdelat per föräldrarnas högsta utbildningsnivå läsåret Föräldrarnas högsta utbildningsnivå -Förgymnasial eller gymnasial utb. Elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången folkskola/grundskola eller genomgången gymnasial utbildning. 17

18 -Eftergymnasial utbildning Elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning. Tabell 6: Elever behöriga till gymnasieskolan läsåret 2014/2015 Antal elever Antal elever som har avslutat årskurs 9, d.v.s. elever med slutbetyg såväl från det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet som andra bedömningssystem. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar slutbetyg ingår. Andel (%) elever behöriga till För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att söka till ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Andel (%) elever ej behöriga Ej behörig att söka till något nationellt program. Det är beräknat genom 100 procent minus andel behöriga till yrkesprogram. Gymnasieskolan- avgångsbetyg Tabell 7: Elever med avgångsbetyg läsåret 2013/2014 Totalt antal Antalet elever som fick avgångsbetyg från gymnasieskolor enligt Gy 2011 vårterminen det valda läsåret. Detta innefattar elever som tagit gymnasieexamen samt elever som fått ett studiebevis där eleven är betygssatt i kurser som totalt omfattar minst 2500 poäng. Andel (%) med examen Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga med avgångsbetyg. Andel (%) med grundl. behörighet Andel (%) elever med grundläggande behörighet för högskolestudier Gymnasieskolan- genomströmning Tabell 8: Genomströmning av elever, startläsår 2011/2012 Totalt antal Antal elever som påbörjade gymnasiestudier på respektive program. Andel (%) med examen Procentuell andel elever som fått examen efter 3 år. Andel (%) som slutfört utb. med avgångsbetyg inom samma program Procentuell andel elever som slutfört sina studier med examen eller studiebevis á 2500 poäng inom samma program som de påbörjade. Elever som bytt skola men till samma program ingår. Tabell 9: Unga i kommunen med ekonomiskt bistånd Ej grundsk: Saknar slutbetyg från grundskolan Grundsk: Har slutbetyg från grundskola Gymn: Har avgångsbetyg från gymnasiet Eftergymn: Någon form av eftergymnasial utbildning. Tabell 10: Unga i kommunen, med ekonomiskt bistånd och skäl till detta Skäl till ekonomiskt bistånd Arbetslös: Person som är aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Kan ingå i aktivitet/program via Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen. Arbetslöshetsersättning i någon form kan förekomma. 18

19 Ohälsa (sjuk): Person med sjukskrivning av läkare, med eller utan ersättning, person som uppbär aktivitetsersättning/sjukersättning. Sociala skäl: Person i behov av fördjupad utredning av något slag: missbruk, insats via annan verksamhet etc. Tabell 14: Unga, år, inskrivna hos Arbetsförmedlingen och öppet arbetslösa Förgymn: Arbetssökande har avslutat 9års grundskola. Gymn: Arbetssökande har avslutat gymnasieutbildning. Eftergymn: Arbetssökande har avslutat eftergymnasial utbildning, 2år eller mer. Tabell 15: Unga, år, inskrivna hos Arbetsförmedlingen och med insatser Förgymn: Arbetssökande har avslutat 9års grundskola. Gymn: Arbetssökande har avslutat gymnasieutbildning. Eftergymn: Arbetssökande har avslutat eftergymnasial utbildning, 2år eller mer. Unga utan känd aktivitet Tabell 16: Antal som varken arbetar eller studerar eller har okänd aktivitet i åldersgruppen Kommentar: Statistik hämtad från modell framtagen av Temagruppen Unga i arbetslivet. Unga som varken arbetar eller studerar förkortas UVAS. Måttet är helt och hållet baserat på registerdata. Statistiken sammanställs hos SCB men kommer från flera olika myndigheter (Skatteverket, Försäkringskassan, etc.). Statistiken omfattar hela populationen och är alltså inte ett urval. Statistiken är på aggregerad nivå vilket innebär att grupper studeras och utvecklingen över tid studeras, men det går inte att följa enskilda individer. En individ hör till gruppen UVAS om hen under ett helt kalenderår inte: haft inkomster över ett basbelopp ( kronor 2012) haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar inte arbetspendlat till Norge eller Danmark. Gruppen okänd aktivitet är heterogen och omfattar både hemmasittare, individer på långa utlandsresor, individer som är skrivna i Sverige men som inte längre bor i landet etc. Deltidsarbetslösa i Arbetsförmedlingens register Tabell 20: Inskrivna unga år med arbete utan stöd, tim- eller deltid. Förgymn: Arbetssökande har avslutat 9års grundskola. Gymn: Arbetssökande har avslutat gymnasieutbildning. Eftergymn: Arbetssökande har avslutat eftergymnasial utbildning, 2år eller mer. Tabell 21: Inskrivna unga år med deltidsarbete samt i program, Förgymn: Arbetssökande har avslutat 9års grundskola. Gymn: Arbetssökande har avslutat gymnasieutbildning. Eftergymn: Arbetssökande har avslutat eftergymnasial utbildning, 2år eller mer. 19

20 Källförteckning Arbetsförmedlingen Statistik är även hämtad från Arbetsförmedlingens interna system, Ekonomiskt bistånd, socialförvaltningen Statistiken avseende ekonomiskt bistånd är hämtad genom socialförvaltningens interna system, Kommunala aktivitetsansvaret, barn- och utbildningsförvaltningen Statistik avseende kommunala aktivitetsansvaret (KAA) hämtad genom barn- och utbildningsförvaltningens interna system. Kommunledningskontoret, löneenheten Statistik avseende timanställda med Hässleholm kommun som arbetsgivare. Framtagen med hjälp av interna system, Kommunala bolag Alla kommunala bolag har blivit kontaktade och levererat statistik utifrån interna system, Siris- kvalitet och resultat i skolan Statistik avseende grundskolan - Betyg årskurs 9: Statistik avseende gymnasieskolan, Gy2011: Temagruppen Unga i arbetslivet 20

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1 Kartläggning av unga i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Innehållsförteckning Utbildning...2 Grundskolan - slutbetyg årskurs 9...2 Grundskolan -

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov Hässleholm, 2015-11-30 Bilaga 1 Nedanstående kartläggning visar storlek, sammansättning och behov hos målgruppen ungdomar 16-24år

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga Kartläggning av målgruppen Innehåll Kartläggning av målgruppens storlek...

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning 2015-12-16 1 (10) BILAGA 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 1 MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Kartläggning av målgruppen Målgrupp Målgruppen definieras som alla unga i åldrarna

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 PM Slutbetyg i grundskolans årskurs 9 2018 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2018. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas

Läs mer

Grundskoleförvaltningen. Preliminära skolresultat vårterminen

Grundskoleförvaltningen. Preliminära skolresultat vårterminen Grundskoleförvaltningen Preliminära skolresultat vårterminen 2019 2019-06-20 Innehåll Begreppsförklaringar Viktiga slutsatser Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 Vad händer nu? 2 Preliminära siffror

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Reviderad 2016-12-08 2015-10-27

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: SID 1(13) Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller

Läs mer

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun 1(11) Socialförvaltningen Arbetsplats Hammarö TJÄNSTESKRIVELSE DUA - Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet - Bilaga 1c

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Utifrån de redan befintliga samverkansprocesser som finns inom ramen för Framtid Kronoberg 1 har processen kring utarbetandet av

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2014

Slutbetyg i grundskolan, våren 2014 Enheten för utbildningsstatistik 2014-09-30 1 (15) Slutbetyg i grundskolan, våren 2014 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2014. Syftet är att ge en

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Enheten för utbildningsstatistik 2011-11-08 Dnr 71-2011:14 1 (12) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade systemet delades ut för första

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning på

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008 Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-01 Uppdaterad med uppg. om övergång till gymn.skolan 2009-03-12 2008:00004 1 (7) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008 Slutbetyg enligt det mål- och

Läs mer

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor.

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 Resultat i grundskolans årskurs 9 2017 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2017. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas SIRIS.

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren Dokumentdatum: Diarienummer: :1513

Slutbetyg i grundskolan, våren Dokumentdatum: Diarienummer: :1513 Slutbetyg i grundskolan, våren 2018 Diarienummer: 5.1.1-2018:1513 Skolverket Rapport 1 (19) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Elevsammansättningen... 3 Slutbetygen... 7 Betyg... 7 Behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2017

Slutbetyg i grundskolan, våren 2017 Enheten för förskole- och grundskolestatistik 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 2017 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2017. Syftet är att ge en

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017. mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon 0533-6810 00 vx Organisationsnr 212000-1900 Säffle kommun 661

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Skolvägen 2 93144 SKELLEFTEÅ Tel http://wwwskelleftease/skola/grundskola Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Skellefteå Skellefteå 2482 Grundskola

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 790 ORSA Tel http://wwworsase Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa Orsa 2034 Grundskola 19694910 Skolbladet

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1 Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL Könsskillnader i skolresultat 1 Innehåll Inledning... 4 Könsskillnader i skolresultat i grundskolan... 5 Nationella prov... 6 Betyg per ämne vårterminen

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Totalt antal folkbokförda Antal unga som är folkbokförda i Emmaboda kommun (2015-09-10) 1991: 93 personer 1992: 108 personer 1993: 98 personer 1994: 106 personer 1995:

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Hagnässkolan Hagnäsvägen 1-3 19637 KUNGSÄNGEN Tel http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-ochunga-6-16-ar/kommunala-skolor/hagnasskolanhtml Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

PM - Resultat i gymnasieskolan. Läsåret 2017/2018

PM - Resultat i gymnasieskolan. Läsåret 2017/2018 PM - Resultat i gymnasieskolan Läsåret 2017/2018 Sammanfattning Nynäshamns gymnasium rapporterade 72 avgångselever till UHR 1 läsåret 2017/2018 o 67 avgångselever erhöll en gymnasieexamen o Fem elever

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Rapport efter Young Innovation Day

Rapport efter Young Innovation Day PM 1(6) Datum 2015-10-22 Projektledare Ola Hall Arbetsmarknad och kompetensutveckling Kansli 0451-26 70 92 / 0734-35 67 27 ola.hall@hassleholm.se Rapport efter Young Innovation Day Den 20:e oktober genomfördes

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Brytstugevägen 2 25461 HELSINGBORG Tel Fax wwwsallybauerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Helsingborg 1283 Skolform Grundskola Skolenhetskod 128310501 Skolid

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Dnr 2018/BUN 0086 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Tyresö kommunala grundskolor 2018-08-08 Tyresö kommun / 2018-08-08 2 (18) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2018-08-08 3 (18)

Läs mer

Kommun- och landstingsdatabasen

Kommun- och landstingsdatabasen Vi använder cookies på den här webbplatsen. Mer om Cookies Jag accepterar Kommun- och landstingsdatabasen Vald kommun / landsting: Nynäshamn Öppna jämförelser - Grundskola Resultatnyckeltal lägeskommun

Läs mer

Kommun Kommunkod. 77,4 - andel (%) elever som är behöriga till yrkesprogram. 87,5 - andel (%) elever som är behöriga till högskoleförberedande program

Kommun Kommunkod. 77,4 - andel (%) elever som är behöriga till yrkesprogram. 87,5 - andel (%) elever som är behöriga till högskoleförberedande program Skolblad avseende Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel Fax www.skola.gavle.se/storasatra Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid 04172 Skolbladet presenterar

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Klockarhagsskolan Klockarvägen 6 71234 HÄLLEFORS Tel http://wwwhelleforsse Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Hällefors Hällefors 1863 Grundskola

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Öppna jämförelser Grundskola Täby kommun

Öppna jämförelser Grundskola Täby kommun Öppna jämförelser Grundskola 2018 Täby kommun Syfte Nyckeltal för den kommunala grundskolan 2011-2018 Syftet med kommunrapporten är att, utifrån ett urval av centrala nyckeltal, ge huvudmännen ett bra

Läs mer

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 Innehållsförteckning Antal personer i målgruppen i Luleå kommun... 1-2 Antal personer i målgruppen som uppbär försörjningsstöd.. 2-3 Antal personer i gymnasiet.

Läs mer

Öppna jämförelser Grundskola Östersunds kommun

Öppna jämförelser Grundskola Östersunds kommun Öppna jämförelser Grundskola 2018 Östersunds kommun Syfte Nyckeltal för den kommunala grundskolan 2011-2018 Syftet med kommunrapporten är att, utifrån ett urval av centrala nyckeltal, ge huvudmännen ett

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan?

Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan? Hur gick det för eleverna som var obehöriga till? Förord Hur gick det för eleverna som var obehöriga till? Förord I serien Temarapporter presenteras resultat från olika ämnesområden inom befolknings- och

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning. Skellefteå,

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning. Skellefteå, Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning Skellefteå, 2015-10-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning...

Läs mer

En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans

En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans Utbildningsstatistik 2013-11-28 1 (8) En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans årskurs 6 I denna promemoria redovisas terminsbetygen vårterminen 2013 för elever i årskurs 6. Betygssättningen

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. Kartläggningen av unga mellan 16-24 i Knivsta

Läs mer

Typ av huvudman. Stiftelsen Hannaskolan Konfessionell Örebro 1880 Grundskola Inriktning Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Typ av huvudman. Stiftelsen Hannaskolan Konfessionell Örebro 1880 Grundskola Inriktning Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Hannaskolan Egnahemsgatan 2 70347 ÖREBRO Tel http://wwwhannaskolannu Typ av huvudman Huvudman Inriktning Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Enskild Stiftelsen Hannaskolan Konfessionell

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Unga som varken arbetar eller studerar i Dals-Ed... 3 Elever årskurs 9 som inte är behöriga till nationella

Läs mer

Nyckeltal. Barn och utbildningsförvaltningen

Nyckeltal. Barn och utbildningsförvaltningen Nyckeltal Barn och utbildningsförvaltningen Sammanfattning BUN Förskola/fritidshem Kvalitet Resurser Slutsats Antal inskrivna barn/ årsarbetare i förskolan Antal barn/förskoleavd Personal med förskollärarexamen

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19 Skolverket 1 (10) Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19 I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför läsåret 2018/19, samt andelen som var behöriga respektive

Läs mer

Arbetsmarknad matchning och etablering

Arbetsmarknad matchning och etablering Arbetsmarknad matchning och etablering Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister 20 november 2017 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Stark sysselsättningsutveckling kv1 2001 kv3 2017, 15 74 år

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse?

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Emma Snölilja och Lotta Larsson facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB nyheter #scb #almedalen #statistik #integration Statistiska_centralbyran_scb

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2016

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2016 Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Datum: 2016-12-20 Dnr: 2016:01505 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2016 2 (27) Innehåll Sammanfattning... 3 Betyg och studieresultat 2016:

Läs mer

Kartläggning av målgruppen och dess behov

Kartläggning av målgruppen och dess behov Arbetsmarknadsförvaltningen Stina Karlsson, 0921-62369 stina.karlsson@boden.se Datum 1(17) Kartläggning av målgruppen och dess behov Bilaga 1 2(17) Innehåll 1 Målgruppens sammansättning... 3 1.1 Unga som

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod

Lägeskommun Kommunkod Skolblad avseende Nynäshamns gymnasium Kvarnvägen 4 4945 NYNÄSHAMN Tel http://wwwnynashamnse/gymnas Typ av huvudman Huvudman Kommunal Nynäshamn Lägeskommun Kommunkod Nynäshamn 09 Skolform Gymnasieskola

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2017

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2017 Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik PM Datum: 2017-12-21 Dnr: 2017:01340 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2017 PM Skolverket 2 (22) Innehåll Sammanfattning... 3 Betyg och studieresultat

Läs mer

Kartläggning av målgruppen ( )

Kartläggning av målgruppen ( ) Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen (2017-01-25) Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2018

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2018 Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Datum: 2018-12-12 Dnr: 2018:1905 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2018 2 (26) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Andel elever som

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning NORSJÖ KOMMUN Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Norsjö kommun 2015-10-14 Innehåll Bilaga 1... 2 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning... 2 Unga som inte fullföljer

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2017/18

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2017/18 Analysavdelningen Gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Dnr: 2017:557 1 (10) Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2017/18 I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 16/17

Resultatsammanställning läsåret 16/17 Dnr 2017/BUN 0107 Resultatsammanställning läsåret 16/17 Tyresö kommunala grundskolor 2017-09-05 Tyresö kommun / 2017-09-05 2 (21) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2017-08-03 3 (21) Innehållsförteckning

Läs mer