Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning"

Transkript

1 Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Reviderad

2 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPERNA I den här kartläggningen har, om möjligt, tidpunkten för insamlandet av de olika uppgifterna varit den sista september. Detta är också den startpunkt som vi kommer att använder i våra uppföljningar i det framtida arbetet. I kartläggningen anges, där uppgifter finns, fördelningen per kön, ålder, eventuell funktionsnedsättning och födelseland. Några av uppgifterna har inte varit möjliga att uppdatera för 2016 då det ännu inte finns ny statistik tillgänglig. Andel behöriga till gymnasieskolan Under läsåret 2014/2015 var det totalt 207 elever som slutade grundskolans år 9 i Skara kommun. Av dessa var 172 elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det innebär alltså att 35 elever inte var behöriga till gymnasiet. Tabell 1. Betyg i årskurs 9 grundskolan fördelat på kön och bakgrund. och andel elever Andel (%) Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) behöriga till yrkesprogram Totalt % 83 % Flickor % 73 % 80 % Pojkar % 72 % 78 % Svensk bakgrund % 84 % 90 % Utländsk bakgrund födda i Sverige 12 6 %.. ~100 % Utländsk bakgrund födda utomlands % 57 % 60 % Som synes i tabell 1 var skillnaderna små mellan flickor och pojkar. De största skillnaderna återfanns istället mellan elever med svensk bakgrund (84 % hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen) och elever med utländsk bakgrund födda utomlands (57 % hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen). Under läsåret 2015/2016 var det totalt 175 elever som slutade grundskolans år 9 i Skara kommun. Av dessa var 161 elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det innebär alltså att 14 elever inte var behöriga till gymnasiet. Tabell 2. Betyg i årskurs 9 grundskolan fördelat på kön och bakgrund. och andel elever Andel (%) Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) behöriga till yrkesprogram Totalt % 93,1% % Flickor 92 52,5% 73 % 94,6% Pojkar 83 47,5% 72 % 91,6% Svensk bakgrund ,4% 91,1% 95,9 % Utländsk bakgrund födda i Sverige 12 6,9 % Saknas uppgifter pga. för få elever - Utländsk bakgrund födda utomlands 35 9,7 % 64,7 % ~100% 2

3 Vidare för läsåret 2015/2016 är små skillnader mellan pojkar och flickor. Den största skillnaden är mellan svenska och utlandsfödda ungdomar där 91 % av svenska ungdomar har uppnått kunskapskraven i alla ämnen gentemot 64 % blad utlandsfödda. Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 93 % vilket är en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Fler flickor än pojkar har dock behörighet till gymnasieskolan. Andelen unga som fullföljer sin gymnasieutbildning på tre år Ett annat mått är på gymnasieskolans genomströmning och hur många elever som fullföljer sin utbildning inom tre år. I tabell 3 visas entalet och andelen elever som påbörjade sina gymnasiestudier läsåret 2011/2012 och som fullföljde studierna på tre år i Skara och nationellt. Tabell 3. Gymnasieelever som fullföljde sin utbildning på 3 år och med examen fördelat på Skara och nationellt. och andel Läsåret 2011/2012 elever i Skara Andel med examen i Skara (%) Andel med examen nationellt (%) Totalt ,5 % 63,4 % Nationella program ,0 % 71,4 % Yrkesprogram ,1 % 66,6 % Högskoleförberedande program ,9 % 73,8 % Totalt sett hade 69,5 % av eleverna i Skara läsåret 2012/2013 genomgått gymnasiet på tre år och med examen. Högst andel återfanns på de högskoleförberedande programmen (77,9 %). Jämfört med riket i stort har gymnasiet i Skara en högre andel som genomgått gymnasiet på tre år och med examen. Dessa siffror finns inte fördelade på kön och bakgrund i Skolverkets databas. Tabell 4. Gymnasieelever som fullföljde sin utbildning på 3 år och med examen, fördelat på Skara och nationellt påbörjade läsåret 2012/2013. och andel Läsåret 2012/2013 elever i Skara Andel med examen i Skara (%) Andel med examen nationellt (%) Totalt ,7 % 63,8% Nationella program ,2 % 74,5 % Yrkesprogram 66 69,7% 66,6 % Högskoleförberedande program ,6 % 73,8 % Totalt sett hade 66,7 % av eleverna i Skara läsåret 2012/2013 genomgått gymnasiet på tre år med examen. Det är en minskning med strax under 3 % mot föregående år. Jämfört med riket i stort ligger gymnasieskola fortfarande högt. Det är dock viktigt att se till att Skara har riksidrottsgymnasium i cykel och de ungdomar som studerar ett gymnasieprogram med riksidrott ges möjligheten att läsa sin utbildning på fyra år. Detta då merparten av cykeltävlingarna sker utomlands och eleverna har då svårt att hinna färdigt utbildningen på tre år. Detta påverkar givetvis statistiken. 3

4 unga år inskrivna på Arbetsförmedlingen I vecka fanns hos Arbetsförmedlingen totalt 159 unga inskrivna i åldrarna år som varken arbetade eller studerade i Skara, se tabell 5. I vecka fanns hos Arbetsförmedlingen totalt 147 inskrivna i åldrarna år som varken arbetade eller studerande, se tabell 4. Tabell 5. inskrivna unga år på Arbetsförmedlingen den 30 september år 2015 och 2016 inskrivna unga år v.37 Totalt Kvinnor Män Öppet arbetslösa utan insatser v.37 Har insatser Har en funktionsnedsättning Har aktivitetsersättning från Försäkringskassan Totalt är det färre ungdomar inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skara vecka än samma tidpunkt året innan. et ungdomar som har insatser har minskat markant sedan förra året medan andelen som har en funktionsnedsättning har ökat. Av de 159 unga som var inskrivna på Arbetsförmedlingen 2015 var 61 % födda i Sverige, 5 % födda inom EU och 34 % är födda utanför EU. Gruppen unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan också beskrivas utifrån deras utbildningsnivå, se tabell 6. Av de 147 unga som var inskriva på Arbetsförmedlingen 2016 var 48 % födda i Sverige, 6 % födda inom EU och 46 % är födda utanför EU. Tabell 6. Utbildningsnivå hos de inskrivna på Arbetsförmedlingen fördelat på kön och födelseland Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Kön Andel Andel Andel Kvinnor % % 8 42 % Män Totalt Födelseland % % % % % % Utlandsfödda % % % 4

5 Inom EU Sverige Totalt 1 2 % 7 7 % % % 5 26 % % % % 2016 Kön Kvinnor Män Totalt Födelseland Utlandsfödda Inom EU Sverige Totalt Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Andel Andel Andel % % 8 35 % % % % % % % % % % 2 4 % 5 6 % 1 4 % % % 7 31 % % % % Långtidsarbetslösa ungdomar DUA-mål: Andelen av arbetslösa ungdomar som varit arbetslösa 6 mån ska minska med 7 % - enheter. Minskning med 12 enheter under 2016 till och med oktober enligt Arbetsförmedlingens beräkningar. På nästa sida i tabell 7 beskrivs minskningen av antalet långtidsarbetslösa (utan arbete i mer än 6 månader) unga mellan år i Skara under perioden 2014 till

6 Tabell. 7 långtidsarbetslösa ungdomar utan arbete i mer än sex månader. Källa Arbetsförmedlingen. unga i det kommunala aktivitetsansvaret- KKA Den sista september 2015 fanns 140 unga inom kommunens aktivitetsansvar under 20 år som varken studerade på nationella program, folkhögskola eller vuxenutbildning. Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunerna enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går nationella program på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Tabell 8. Ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret 30 september 2015 Ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret Totalt 2015 ungdomar 140 Studier på Språkintroduktion 60 Studier på Introduktionsprogrammet 40 Övriga aktiviteter 40 6

7 Tabell 9. Ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret 30 september 2016 Totalt 2016 Ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret Flickor Pojkar ungdomar under tjugo år som saknar gymnasieexamen % % Studier på Språkintroduktion 80 Studier på Introduktionsprogrammet 40 Arbetar heltid, deltid, arbetssökande, studieuppehåll eller övriga aktiviteter 35 Sjukskrivna eller behandlingshem 10 I kommunal aktivitet som Level Up 0 Hemmasittare 5 I september 2016 fanns 170 ungdomar varav majoriteten, 70 %, läser på Introduktionsprogrammen och därmed är inskrivna på Katedralskolan. Övriga ungdomar arbetar eller söker arbete, ett litet fåtal är vad man benämner som hemmasittare, d.v.s. ungdomar som man inte finner någonstans och som inte heller önskar få hjälp eller kontakt. Något fler pojkar än flickor finns i aktivitetsansvaret hösten I kommunen Ekonomiskt bistånd I Skara kommun fanns den 30 september 2015 totalt 45 unga under 25 år med ekonomiskt bistånd. Av dessa var 16 kvinnor och 32 män. I tabell 10 finns angivet orsaken till deras försörjningshinder. Tabell 10. Unga med ekonomiska bistånd fördelat på kön 30 sep Kvinnor Män Totalt % % Försörjningshinder på grund av arbetslöshet 9 21 Försörjningshinder på grund av ohälsa 3 3 Försörjningshinder på grund av sociala skäl 3 6 7

8 Tabell 11. Unga med ekonomiska bistånd fördelat på kön 30 sep Kvinnor Män Totalt % % Den 30 september 2016 fanns nästa dubbelt så många unga på försörjningsstöd; 83 personer varav 40 stycken var kvinnor och 43 stycken var män. Det största försörjningshindret 2015 och 2016 var arbetslöshet. Det vill säga att den unge inte kunde försörja sig på den ersättningen som hon eller han fick från Arbetsförmedlingen. Av dessa unga var år utrikesfödda. Då statistiken för endast en dag inte ger en överblick över hur många ungdomar som haft försörjningsstöd under ett år kommer en tydligare statistik att redovisas under Lika så kommer det att redovisas orsaker till försörjningsstöd utifrån de olika koder som Socialstyrelsen tagit fram. Uppdatering av året 2016 göras under SAMVERKANSPROJEKT LEVEL UP-projektet via Samordningsförbundet Västra Skaraborg startade upp i januari 2016 och under året har totalt 26 ungdomar remitterats in i projektet. Fem ungdomar har avslutat projektet och gått vidare till arbete eller studier och en har valt att avsluta i förtid. Tabell 12. deltagare i Level up 2016 Deltagare i Level up 2016 Kvinnor Män Totalt % % Unga nyanlända Målgruppen unga nyanlända har tidigare inte kartlagts. I oktober månad 2016 har Språkintroduktion på Katedralskolan haft 146 ungdomar mellan år inskrivna från januari till oktober. Dessa ungdomar är alla boende i Skara kommun. På arbetsförmedlingen finns i oktober månad bland utrikesfödda 55 personer inom Etableringen 75 personer inskrivna som arbetssökande. Totalt 246 ungdomar som är utrikesfödda. Tabell 13. Nyanlända unga åldern år nyanlända Språkintroduktion Etableringen Arbetsförmedlingen Totalt

9 Unga utan känd aktivitet Utöver de ungdomar som finns inom kommunens verksamhet eller inskrivna på Arbetsförmedlingen finns ytterligare en grupp ungdomar vars aktivitet är okänd. Temagruppen Unga i arbetslivet sammanställer årligen statistik kring denna grupp på nationell och kommunal nivå. De senaste uppgifterna kommer från år För att tillhöra gruppen krävs att den unge under ett helt kalenderhalvår inte; haft inkomster över ett basbelopp ( kronor 2012) haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar inte arbetspendlat till Norge eller Danmark. I Skara kommun fanns 137 unga i åldrarna år som under 2012 inte hade någon känd aktivitet. Av dessa var 67 kvinnor och 70 män. Nyare statistik finns ej tillgänglig så någon uppföljning kan ej göras för Ungdomsstyrelsen konstaterar att bland de unga som varken arbetar eller studerar finns en överrepresentation av utrikes födda. De utgör 13 % av totalbefolkningen i åldern år, men är 28 % av de unga som varken arbetar eller studerar. I övrigt är de unga som varken arbetar eller studerar en mycket heterogen grupp (Ungdomsstyrelsen 2013). Utöver unga som är arbetssökande, föräldralediga, har en sjukdom eller funktionsnedsättning finns ytterligare en grupp unga mellan 16 och 25 år som inte finns med i några nationella register. År 2011 uppgick den gruppen till 31,5 %. Då dessa inte finns med i några register och inte heller på annat sätt är kartlagda kan man bara anta vad de sysselsätter sig med. Det är möjligt att en grupp arbetar eller studerar utomlands, en del av gruppen antas fortfarande bo hemma och främst bli försörjda av sina föräldrar. I andra fall kan det handla om unga som har dolda ekonomiska inkomster. Svartarbete är också vanligt i några av de branscher där unga ofta får arbete, som restaurangverksamhet. En betydligt mindre andel kan befinna sig i särskilda ungdomshem, sluten ungdomsvård eller fängelse (Ungdomsstyrelsen 2013). Undersysselsatta unga Till målgruppen hör även de unga som är undersysselsatta. Det vill säga unga som skulle kunna arbeta heltid, men som inte har en heltidstjänst. Tabell 14. timanställda inom kommunen i åldern år timanställda inom Skara kommun mellan år den 30 september Totalt antal Kvinnor Män

10 Tabell 15. inskrivna hos Arbetsförmedlingen som har arbete utan stöd. Inskrivna under 2015 och Sökande som har arbete utan stöd Deltidsarbetslösa 1 0 Tillfällig timanställning 8 10 Sökande med tillfälligt arbete Målgruppens behov Det var planerat att en fokusgruppintervju med ungdomar som tillhörde gruppen unga som varken arbetade eller studerade skulle göras i mitten av oktober Det gick dock inte att få tag på några unga som ville delta. Eftersom en sådan intervju gjordes i Götene och resultaten säkerligen är applicerbara för Skara också, redovisas de resultaten även här. I rapporten Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga (2014) skrivs att i många projekt var att: deltagarna varit sämre rustade än vad som antagits. Det finns en uppsjö exempel på projekt som kan vittna om att deltagarna har en större och mer komplex problembild än man räknat med. Detta uppmärksammas även av Temagruppen Unga i arbetslivet (2012c) och programutvärderingen av Socialfonden: Många deltagare i Socialfonden har en multifaktoriell problematik, som bland annat inbegriper läs- och skrivsvårigheter, psykisk ohälsa, kriminalitet samt missbruk (Ungdomsstyrelsen 2014). Även den fokusgruppintervju som genomfördes visade av de unga var en mycket heterogen grupp som omfattade unga som blivit arbetslösa på grund av arbetsbrist, unga som var relativt nyanlända till Sverige och hade svårt att läsa sig svenska trots språkintroduktion, unga som hade personliga problem med bland annat problem i hemmet, missbruk och kriminalitet. Gemensamt för de intervjuade var att de när de blivit arbetslösa eller inte längre studerade inte hade någon information om vart de skulle vända sig när de varken arbetade eller studerade. Det innebar att de så småningom fick information via kompisar eller närstående. Detta medförde dock att det drog ut på tiden innan de fick någon kontakt som kunde hjälpa dem vidare. De som var mellan 16 och 19 år och som därmed omfattades av kommunens aktivitetsansvar fick däremot kontakt och hjälp vidare mycket fortare. I och med att gruppen unga som varken arbetar eller studerar är så heterogen är det svårt att uttala sig om huruvida förebyggande insatser kunde ha gjorts för att undvika att de varken arbetade eller studerade. Det går dock inte att komma ifrån att ökade insatser från grundskolan och gymnasiet hade kunnat ha betydelse. Det är möjligt att om framför allt grundskolan arbetat med att tidigt upptäcka problem och med tidiga insatser skulle de unga i alla fall haft en ökad chans att deras personliga problem upptäckts tidigare och kanske också att de fått hjälp så att problemen inte blivit lika omfattande. Det går inte heller att utesluta att större insatser från gymnasiets sida med förståelse och medvetenhet kring den unges livssituation, större flexibilitet kring studiegången hade ökat den 10

11 unges möjligheter att fortsätta sina gymnasiestudier. Här är dock de språkproblem som nyanlända unga har en försvårande omständighet om den unge inte upplever att den kommit ifatt sina jämnåriga kunskapsmässigt under gymnasietiden. De unga som deltog i fokusgruppen upplevde det som mycket svårt att varken arbeta eller studera. Det var tråkigt. De hade inget att göra, inga pengar, sov mycket och vände på dygnet. Alla intervjuade ville ha något att göra. När det gällde att komma vidare var inte studier självklart. Flera, särskilt de som var i års åldern, var både skoltrötta och besvikna på skolans förmåga att hjälpa dem. Dessa ville hellre ha en praktik eller ett arbete. En del hade önskemål om vad de kunde tänka sig att arbeta med och var också beredda att utbilda sig i framtiden för att få det arbete som de önskade. Medan andra inte hade några drömmar eller planer ännu. De som var lite äldre, upp mot 24 år, hade både planer för studier och yrkesval. Överlag ansåg de intervjuade att frågan om att få ett arbete eller inte, var som ett lotteri. En del fick arbete och andra inte, oavsett ålder och utbildning. Det var också tydligt att bristande svenskkunskaper försvårade möjligheten att förstå både skriftlig och muntlig information från till exempel Arbetsförmedlingen. De unga fick också reflektera kring den planerade ungdomsplattformen. Alla önskade att det skulle finnas information redan i skolan om hur man kunde få stöd om man varken arbetade eller studerade. De ansåg inte att de fick någon information i skolan som hade hjälpt dem med det. Utifrån deras berättelser blev det också tydligt att flera behövde någon kontaktperson eller lots som hjälpte dem. Så här sade en av de unga: Det är lättare när man har en kontaktperson som är där med dig och stödjer dig. Några av de unga hade också redan någon kontakt, exempelvis kommunens aktivitetsansvarige eller någon kontakt på Arbetsmarknadsenheten. I övrigt hade de unga både svårt att formulera vad de behövde för stöd och vad de ansåg behövdes i en ungdomsplattform. Hämtat från kartläggningen i Götene Jämställdhetsperspektivet Skara kommun arbetar, i så väl skola som socialtjänst, individanpassat utifrån den enskildes behov. Alla bedöms lika oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, religion, ålder eller funktionsnedsättning. Jämställdhetsfrågor diskuteras på arbetsplatsträffar och andra liknande möten. I kommunens verksamheter görs sammanställningar av könsuppdelad statistik för alla insatser och en årlig analys görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv och presenteras för kommunfullmäktige. Riktlinjer finns för likabehandling samt jämställdhetsplan. Jämställdhetsfrågor är dock ett område som kan vidareutveckla. För att beskriva skillnader mellan könen har vi valt att redovisa i den mån det är möjligt andelen kvinnor och män i de olika målgrupperna. 11

12 Summering Den här kartläggningen har handlat om unga som varken arbetar eller studerar. När det gäller målgruppens sammansättning och storlek visar kartläggningen att under läsåret 2014/2015 var det 35 elever som slutade grundskolans år 9 i Skara kommun och som inte var behöriga till gymnasiet. Av de ungdomar som gick ut gymnasiet läsåret 2014/2015 hade totalt sett 69,5 % av eleverna i Skara genomgått gymnasiet på tre år och med examen. Högst andel återfanns på de högskoleförberedande programmen (77,9 %). Jämfört med riket i stort har gymnasiet i Skara en högre andel som genomgått gymnasiet på tre år och med examen vilket även påvisas för läsåret 2015/ Vidare har det skett en förbättring av årskurs 9 elevernas behörighet till gymnasieskolan, en ökning med 10 % mot föregående år. Andelen unga som slutför gymnasiet med examen inom tre år är läsåret 2015/2016 hamnade på 66,7 %, något lägre än föregående år men högre än nationellt som var 63,8%. Andelen med högskoleförberedande examen är dock högre för läsåret 2015/ 2016 med 78,6 %. Den 30 september 2015 fanns 140 unga inom kommunens aktivitetsansvar som varken studerade eller arbetade. Bland dessa fanns 110 unga som inom kommunens aktivitetsansvar hade någon insats eller åtgärd. Av dessa gick 40 unga ett introduktionsprogram och övriga 60 unga gick en språkintroduktion. Den 30 september 2016 fanns 170 unga i aktivitetsansvaret där merparten studerade på Introduktionsprogrammet- Språk. Ett mycket litet antal ungdomar, fem personer saknade sysselsättning och ville inte heller ha någon kontakt eller stöd. I vecka 37 (i mitten av september) 2015 fanns hos Arbetsförmedlingen i Skara totalt 159 unga inskrivna i åldrarna år som varken arbetade eller studerade. Bland dessa hade unga som inte var födda i Sverige än lägre andel som hade en gymnasial utbildning än de som var födda i Sverige. Det finns också en grupp ung som är undersysselsatta, 27 unga inskrivna hade arbete utan stöd. De flesta hade tillfälligt arbete. I kommunen fanns den 30 september unga timanställda. 30 september 2016 fanns det 147 ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen i Skara i åldern år. Det är en minskning med 7 % gentemot fjolåret. För gruppen nyanlända unga fanns i oktober månad uppskattningsvis 130 ungdomar på Arbetsförmedlingen, både inom Etableringen och inskrivna som arbetssökande. På Katedralskolans Språkintroduktion uppskattas 146 ungdomar år bosatta i Skara att varit inskrivna under Det fanns den 30 september 2015 totalt 45 unga under 25 år med ekonomiskt bistånd. Den 30 september 2016 fanns 83 personer. Ökning med nästa 100 % jämfört med föregående år. En närmare kartläggning för att se skillnaderna mellan antal gällande hela år 2015 och 2016 kommer att göras under 2017 där kartläggning över hela året kommer ske. Utöver dessa finns en grupp unga vars aktivitet är okänd och de finns varken inom kommunens verksamhet eller inskrivna på Arbetsförmedlingen. År 2012 beräknades dessa till 137 unga. Nyare statistik finns ännu inte att tillgå. Det går dock inte att summera ihop dessa olika grupper för att på så sätt få en uppfattning om hur många unga det är i Skara som varken arbetar eller studerar. I 12

13 mycket går istället dessa grupper i varandra. De som inte är behöriga till gymnasiet återfinns i kommunens aktivitetsansvar. Bland de som ingår i kommunens aktivitetsansvar finns många som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, som är undersysselsatta, timanställda i kommunen eller har en okänd aktivitet och så vidare. Redogörelse för antal ungdomar i respektive grupp: Ej behöriga till gymnasiet Kommunens aktivitetsansvar Inskrivna på Arbetsförmedlingen Undersysselsatta Arbetsförmedlingen Timanställda kommunen Okänd aktivitet För att få veta mer om målgruppens behov var det planerat att en fokusgruppintervju med ungdomar som tillhörde gruppen unga som varken arbetade eller studerade skulle göras i mitten av oktober Det gick dock inte att få tag på några unga som ville delta. Eftersom en sådan intervju gjordes i Götene och resultaten säkerligen är applicerbara för Skara också, kan man anta att de unga är en mycket heterogen grupp. Gemensamt för de intervjuade i Götene var att de när de blivit arbetslösa eller inte längre studerade inte hade någon information om vart de skulle vända sig när de varken arbetade eller studerade. I och med att gruppen unga som varken arbetar eller studerar är så heterogen är det svårt att uttala sig om huruvida förebyggande insatser kunde ha gjorts för att undvika att de varken arbetade eller studerade. Det går dock inte att komma ifrån att ökade insatser från grundskolan och gymnasiet hade kunnat ha betydelse. De unga som deltog i fokusgruppen i Götene upplevde det som mycket svårt att varken arbeta eller studera. När det gällde att komma vidare var inte studier självklart. De unga fick också reflektera kring den planerade ungdomsplattformen. Alla önskade att det skulle finnas information redan i skolan om hur man kunde få stöd om man varken arbetade eller studerade. Utifrån deras berättelser blev det också tydligt att flera behövde någon kontaktperson eller lots som hjälpte dem. Under 2016 har verksamheten En Väg in erbjudit stöd och hjälp åt dessa ungdomar som varken studerat eller arbetat. et spontanbesök har varit väldigt lågt. Under 2017 kommer ytterligare information gå ut till målgruppen. I kartläggningen skulle även kommunens jämställdhetsarbete beskrivas. Skara kommun arbetar, i så väl skola som socialtjänst, individanpassat utifrån den enskildes behov. Alla bedöms lika oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, religion, ålder eller funktionsnedsättning. Jämställdhetsfrågor är dock ett område som kan vidareutvecklas och under 2016 har flera i arbetslaget En Väg In deltagit i en jämställdhetsutbildning. 13

14 Referenser Arbetsförmedlingen Temagruppen Unga i arbetslivet (2012). Kreativa projekt. Kartläggning av projekt i programområde 2. Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:6. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen (2013): 2013 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:3 Ungdomsstyrelsen (2014): Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga. En samlad analys av 61 utvärderingar av ungdomsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:1 Statistik från Arbetsförmedlingen Skara/Götene Skolverkets databas SIRIS Skara kommun 14

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning 2015-12-16 1 (10) BILAGA 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1 Kartläggning av unga i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Innehållsförteckning Utbildning...2 Grundskolan - slutbetyg årskurs 9...2 Grundskolan -

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 1 MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Kartläggning av målgruppen Målgrupp Målgruppen definieras som alla unga i åldrarna

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Utifrån de redan befintliga samverkansprocesser som finns inom ramen för Framtid Kronoberg 1 har processen kring utarbetandet av

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga Kartläggning av målgruppen Innehåll Kartläggning av målgruppens storlek...

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun 1(11) Socialförvaltningen Arbetsplats Hammarö TJÄNSTESKRIVELSE DUA - Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet - Bilaga 1c

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017. mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon 0533-6810 00 vx Organisationsnr 212000-1900 Säffle kommun 661

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: SID 1(13) Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Unga som varken arbetar eller studerar i Dals-Ed... 3 Elever årskurs 9 som inte är behöriga till nationella

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning på

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Totalt antal folkbokförda Antal unga som är folkbokförda i Emmaboda kommun (2015-09-10) 1991: 93 personer 1992: 108 personer 1993: 98 personer 1994: 106 personer 1995:

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 Innehållsförteckning Antal personer i målgruppen i Luleå kommun... 1-2 Antal personer i målgruppen som uppbär försörjningsstöd.. 2-3 Antal personer i gymnasiet.

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning NORSJÖ KOMMUN Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Norsjö kommun 2015-10-14 Innehåll Bilaga 1... 2 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning... 2 Unga som inte fullföljer

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm,

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm, Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov Hässleholm, 2015-11-30 Nedanstående kartläggning visar storlek, sammansättning och behov hos målgruppen ungdomar 16-24år i Hässleholms kommun.

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Innehåll 1. Målgruppens sammansättning 2 2. Lagändringar 3 3. Insatser för målgruppens behov 4 3.1 Gymnasieskola 4 3.2 Ung framtid 5 4.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Sid 1 (16) Innehåll Unga som inte fullföljer gymnasiet... 2 Unga som varken arbetar eller studerar... 2 Unga som studerar vid Vuxenutbildning

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

Bilaga 1, kartläggning av målgruppen

Bilaga 1, kartläggning av målgruppen Gislaved, Gnosjö och Värnamo (GGV) Gnosjöregionen Gislaved (ca 30 000 invånare), Gnosjö (ca 10 000 invånare) och Värnamo (ca 33 000 invånare) kommun är del av den så kallade Gnosjöandan. Denna anda är

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019

Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019 Uppdaterad statistik till lokal behovsanalys för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Reviderad jan/feb 2019 Sammanställd av förbundschef Maria Bellinger vintern 2019 Innehåll Del 1. Kartläggning

Läs mer

Kartläggning av målgruppen och dess behov

Kartläggning av målgruppen och dess behov Arbetsmarknadsförvaltningen Stina Karlsson, 0921-62369 stina.karlsson@boden.se Datum 1(17) Kartläggning av målgruppen och dess behov Bilaga 1 2(17) Innehåll 1 Målgruppens sammansättning... 3 1.1 Unga som

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte går på

Läs mer

Kartläggning av målgruppen ( )

Kartläggning av målgruppen ( ) Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen (2017-01-25) Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som

Läs mer

Gymnasiebehörighet 2018

Gymnasiebehörighet 2018 Gymnasiebehörighet 2018 Statistisk analys för Askersunds kommun och rikets resultat årskurs 9 2019-01-16 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund...3 2. Resultat gymnasiebehörighet 2018...3 2.1

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning. Skellefteå,

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning. Skellefteå, Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning Skellefteå, 2015-10-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning...

Läs mer

Gymnasiebehörighet 2017

Gymnasiebehörighet 2017 Gymnasiebehörighet 2017 Statistisk analys för Sjöängsskolans och rikets resultat årskurs 9 2018-02-21 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 3 2. Resultat gymnasiebehörighet 2017... 3 2.1 Gymnasiebehörighet...

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Jämförelser och verksamhetsmått

Jämförelser och verksamhetsmått 1 Bilaga 1 Jämförelser och verksamhetsmått Jämförelser och verksamhetsmått Här följer ytterligare jämförelser och verksamhetsmått för bildningsnämndens verksamheter. Gymnasieskola Betygspoäng efter avslutad

Läs mer

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 5 Mål

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning 1(7) Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Unga som inte fullföljer gymnasiet Grundskola läsår 2014/2015 Indikator Antal Män Kvinnor Antal elever som inte är behörig till gymnasiet

Läs mer

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning Innehållsförteckning Unga i Botkyrka kommun som inte fullföljer gymnasiet... 2 Grundskolan slutbetyg årskurs 9, läsåret 2017/2018... 2

Läs mer

Livets skola, eller livet efter skolan?

Livets skola, eller livet efter skolan? Livets skola, eller livet efter skolan? Duas sammansättning och organisation Inrättades dec 2014, arbetar tom feb 2021 Delegation består av företrädare för Arbetsförmedlingen, SKL, Försäkringskassan, Skolverket,

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument reviderad 20161221 KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39

Läs mer

Bilaga 1 Dnr 17/00157 Statistikunderlag Kompetensförsörjning 2017

Bilaga 1 Dnr 17/00157 Statistikunderlag Kompetensförsörjning 2017 Bilaga 1 Dnr 17/00157 Statistikunderlag Kompetensförsörjning 2017 2017 Utmaningar Här beskrivs några av de stora utmaningarna för Blekinge Könsstereotyp arbetsmarknad med en tydlig uppdelning får vi inte

Läs mer

Hitta vägen! Ung idag en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet

Hitta vägen! Ung idag en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet Förord Unga är en viktig grupp i samhället

Läs mer

Arbetsmarknad matchning och etablering

Arbetsmarknad matchning och etablering Arbetsmarknad matchning och etablering Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister 20 november 2017 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Stark sysselsättningsutveckling kv1 2001 kv3 2017, 15 74 år

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte har fullgoda

Läs mer

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning Innehållsförteckning Unga i Botkyrka kommun som inte fullföljer gymnasiet... 2 Grundskolan slutbetyg årskurs 9 (läsåret 2013/2014)...

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen LERUM1000, v2.1, 2013-02-21 1 (7) 2015-11-27 Stöd och omsorg Boende och sysselsättning Marie Bake Verksamhetschef 0302-52 15 28 marie.bake@lerum.se Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Kartläggning av gruppen:

Läs mer

Bilaga 3. Unga nyanlända mellan år

Bilaga 3. Unga nyanlända mellan år Välj ett byggblock. Bilaga 3. Unga nyanlända mellan 16-24 år Gävle kommun har en mottagningsenhet på Söderskolan dit ungdomar tom 19 år tas emot. Där görs en bakgrundskartläggning (steg 1 skolverket) samt

Läs mer

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN DUA Nyanlända Lund 16 24 år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Styrning, uppföljning och målsättningar...3 1.2.1 Styrning... 3 1.2.2 Uppföljning...

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Nästan unga varken arbetar eller studerar. -Vad gör vi åt det? med Dua, SKL, MUCF & Skolverket

Nästan unga varken arbetar eller studerar. -Vad gör vi åt det? med Dua, SKL, MUCF & Skolverket Nästan 170 000 unga varken arbetar eller studerar. -Vad gör vi åt det? med Dua, SKL, MUCF & Skolverket Zamir Saakin WWF Sweden Youth och Fryshuset Ungdomsarbetslöshet och samverkan - Dua Duas uppdrag Starkare

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2016 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2016 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 216 Gymnasieskolan 217-9-1 Redaktörer för rapporten Heléne Rådbrink, Verksamhetschef gymnasiet, Södertälje Lena Henlöv, ledningsstrateg, Södertälje 2 SAMMANFATTNING Tillgång till

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning och behov, bilaga 1

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning och behov, bilaga 1 UTREDNING 1 (12) 26 Samhällsutvecklingskontoret Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning och behov, bilaga 1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET C:\Users\bka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Revidering av LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kiruna kommun, Arbetsförmedlingen, Lapplands gymnasium, Lapplands Lärcentra & Malmfältens Folkhögskola Lokal överenskommelse om samverkan för ungdomar 16-24 år Sverige

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 PM Slutbetyg i grundskolans årskurs 9 2018 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2018. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas

Läs mer

Hitta vägen! Ung idag Hitta vägen! Ung idag i korthet. Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet

Hitta vägen! Ung idag Hitta vägen! Ung idag i korthet. Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet Hitta vägen! Ung idag 2019 i korthet Foto: Scandinav, Lieselotte Van Der Meijs Hitta vägen! Ung idag 2019 Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet !! Unga i Sverige har i många avseenden

Läs mer

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor.

Omkring elever avslutade årskurs 9 våren av dem gick i någon av Nynäshamns kommunala grundskolor. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 Resultat i grundskolans årskurs 9 2017 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2017. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas SIRIS.

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1 Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL Könsskillnader i skolresultat 1 Innehåll Inledning... 4 Könsskillnader i skolresultat i grundskolan... 5 Nationella prov... 6 Betyg per ämne vårterminen

Läs mer

Uppdragets bakgrund och upplägg

Uppdragets bakgrund och upplägg Statistikunderlag inom ramen för projektet Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser på uppdrag av Samordningsförbundet Gunilla Bergström Casinowsky & Åsa Nilsson 17--1 (rev.

Läs mer

TID FÖR AKTIVITETS ERSÄTTNING FÖR UNGA!

TID FÖR AKTIVITETS ERSÄTTNING FÖR UNGA! TID FÖR AKTIVITETS ERSÄTTNING FÖR UNGA! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete som andra. De ska få

Läs mer

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Enheten för utbildningsstatistik 2011-11-08 Dnr 71-2011:14 1 (12) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade systemet delades ut för första

Läs mer

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse?

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Emma Snölilja och Lotta Larsson facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB nyheter #scb #almedalen #statistik #integration Statistiska_centralbyran_scb

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Dir. 2016:82 Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016 Utvidgning av uppdraget Regeringen

Läs mer

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen Hela Familjen Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen Bakgrund v Ökat antal hushåll med försörjningsstöd v Långvarigt biståndsmottagande v Hög andel barn

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2014

Slutbetyg i grundskolan, våren 2014 Enheten för utbildningsstatistik 2014-09-30 1 (15) Slutbetyg i grundskolan, våren 2014 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2014. Syftet är att ge en

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer