Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning"

Transkript

1 Bilaga 1 - Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

2 Sid 1 (16) Innehåll Unga som inte fullföljer gymnasiet... 2 Unga som varken arbetar eller studerar... 2 Unga som studerar vid Vuxenutbildning Gävle... 3 Unga som idag har sin huvudsakliga sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten Gävle Kommun samt beställare... 5 Fördelning av individer på Introduktionsprogram gymnasieskola.6 Övrig statistik... 7 Målgruppens behov Behovsinventering bland ungdomar Fortsatt dialog med målgruppen Jämställdhetsperspektiv Slutsatser och analys... 13

3 Sid 2 (16) Unga som inte fullföljer gymnasiet Unga som inte fullföljer gymnasiet Indikator År Antal elever % Flickor Pojkar Statistik avseende grundskolan - betyg åk 9, ej behöriga till gymnasiet 2014/ / / ,2 14, ,6 13,6 13,5 20,4 16,2 18,3 Statistik avseende gymnasieskolan Genomströmning, gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år 2011/ / / / Källa; Skolverket, Siris Med "år" för statistik avseende gymnasieskolan genomströmning menas läget efter vårterminens slut det valda året. Exempel: om du valt att ta fram statistik för startläsår 2014 visas utfall för elever som började i gymnasieskolan hösten 2014 och som fått slutbetyg senast våren Finns endast könsuppdelat gällande behörighet till gymnasiet ej för genomströmning fullföljer gymnasieutbildning. 64,4 66,8 61,1 65 Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar i kommunen Antal Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd per 31 december 2017 Antal Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd och skäl till detta, - Försörjningshinder på grund av arbetslöshet, - Försörjningshinder pga ohälsa, - Försörjningshinder pga sociala skäl - Ensamkommande ungdom (18-20 gymnasiestud.) - Övriga hinder: gymnasiestuderande eller annat hinder, utan försörjningshinder, även korrigerat mot unika (Källa: Treserva) Antal Individer i KAA (kommunens aktivitetsansvar) (Källa; Rapport avseende KAA Kommunens aktivitetsansvar, ) Antal Individer fördelade på åtgärd/insats inom KAA (Källa: Rapport avseende KAA Kommunens aktivitetsansvar, ) Antal Unga som är inskriva hos Arbetsförmedlingen i åldersgruppen (Källa: Arbetsförmedlingen) Antal Unga i åldersgruppen år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som har insatser inom 90-dagar. (Gruppen inskrivna 1 vecka till och med 3 månader) 90-dagars garantin Insats avser arbete utan stöd, deltid, timanställd, utbildningskontrakt samt i olika program 290 (172 män, 118 kvinnor) 117 (67 män, 50 kvinnor) 26 (14 män, 12 kvinnor) 56 (37 män, 19 kvinnor) 29 (23 män, 6 kvinnor) 62 (31 män, 31 kvinnor) i introduktionsprogram 303 utanför gymnasiet (Se tabell 1) män 59 % 497 Kvinnor 41 % Män 63 % 61 Kvinnor 37 %

4 Sid 3 (16) Unga som studerar vid Vuxenutbildningen Gävle Statistik från hösten 2017 är framtagen enligt nedan. Statistik gällande tidigare utbildning, fördelning i procent har inte varit möjligt att ta fram till denna revidering. Har kvar statistik från hösten 2016 med mål att under året se över möjlighet att kartlägga tidigare utbildningsbakgrund. Unga som studerar vid Vuxenutbildningen Gävle. Fördelning av elever i åldersgruppen år utifrån Vuxenutbildningens skolformer Våren Hösten 2016 Hösten Antal elever Grundläggande och Gr 90 Gr gymnasial Gy 630 Gy vuxenutbildning Total 720 Totalt 553 Totalt 549 Elever i annan kommun Lärvux SFI Total Könsfördelning åldersgrupp år Komvux Våren 2015 Hösten 2016 Hösten 2017 Kvinnor 56% 58% 59 % Män 44% 42% 41 % Elever i annan kommun Kvinnor 53% 54,5 % Män 47% 45,5 % Lärvux Kvinnor 43% 37 % Män 57% 63 % SFI Kvinnor 48% 49 % Män 52% 51 %

5 Sid 4 (16) Antal kurstillfällen, åldersgruppen år. Våren 2015 Hösten 2016 Hösten 2017 Grundläggande kurser Gymnasiala kurser Lärvux SFI Totalt Tidigare utbildning, fördelning i procent Utländsk 6% Svenska för invandrare (SFI) Tvåårig gymnasieskola/samlat betygsdokument/ utdrag ur betygskatalog 30% Svenska som andraspråk (SAS) Studiebevis gymnasieskolan 7% Gymnasium längre än 2 år med slutbetyg/gymnasieexamen 45% Grundsärskola Grundskola/enhetsskola/folkskola 8 år eller längre 11%

6 Sid 5 (16) Unga som idag har sin huvudsakliga sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten Gävle Kommun samt beställare 1 Tjänst AME-verksamhet Gävle kommun Af beställare Soc beställare Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Coaching för arbetssökande UC Motivation och vägledning Samlokalisering 6 13 Coaching för utveckling till arbete UC Utbildningskontrakt Samlokalisering I Studier Utvecklingscentra 1 Praktik för språkutveckling Praktiksamordning 1 Praktik till arbete Praktiksamordning 1 Lärling pedagog Praktiksamordning 14 3 Praktik för yrkesval Praktiksamordning 1 1 Praktik ackvirering UC 3 Arbetsträning Varva 3 1 Arbetsträning Praktiksamordning 1 Arbetsträning Kungsbäck/Treklövern 2 1 Anpassat arbete Varva 1 Anpassat arbete Kungsbäck 2 Anpassat arbete Praktiksamordning 6 8 Anpassat arbete Trygghetsanställn X Praktiksamordning Anpassat arbete Trygghetsanställn Praktiksamordning Föreberedande arbetsträning Treklövern Totalt AME: Tabell 1. Åtgärder inom KAA år. ARBETSMARKNADSENHETEN, GÄVLE KOMMUN Individer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 2 Antal 868, varav 224 flickor och 341 pojkar Sysselsättning Kön Antal Totalt KAA ungdomar KAA aktivitet Annan aktivitet Erbjuden aktivitet tackat nej Okänd Studier på introduktionsprogram Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Summa: Summa: Summa: Summa: Summa: Summa: Arnold, aktiv inom perioden, åldersspann år nuläge per Siffror från Rapport avseende KAA Kommunens aktivitetsansvar, Diff mot tabellen på nästa sida då i denna beräkning ingår ej elever på privat introduktionsprogram. Även differens mot verklighet då samtliga elever som går på kommunal gymnasieskola är inräknade även de som ej är skriven i Gävle.

7 Sid 6 (16) Fördelning av individer på Introduktionsprogram gymnasieskola 4 Program Skola Pojkar Sprint Flickor Sprint Totalt Sprint Pojkar Flickor Totalt IM IMYRK Polhem IMYRK Borgis IMSPR Polhem IMSPR Borgis IMSPR Vasa IMPREP Polhem IMIND Polhem IMPRO Polhem IMPRO Borgis Plusgymnasiet 9 9 Gävle Praktiska Realgymnasiet 3 3 Thorens 0 Yrkesgymnasiet 0 Totalt Procapita september 2017 för kommunala skolor samt kompletterat med statistik via studie- och yrkesvägledare på privatskolor

8 Sid 7 (16) Övrig statistik Inskrivna arbetslösa Arbetsförmedlingen år i Gävle kommun per utbildningsnivå och kön Saknar grundlägga nde utbildning Förgymnasi al utbildning kortare än 9 år Förgymnasi al utbildning (9-10 år) Gymnasial utbildning Eftergymna sial utbildning (kortare än 2 år) Eftergymna sial utbildning >2 år Summa Antal Antal män Antal kvinnor Andel män 4% 12% 32% 47% 3% 2% Andel kvinnor 5% 10% 25% 55% 2% 3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal Antal män Antal kvinnor Andel män Andel kvinnor Skalan till höger i % avser andel, d.v.s. linjerna, skalan till vänster avser antal, dvs. staplarna. Inskrivna arbetslösa Arbetsförmedlingen år i Gävle kommun per kön. Alla inskrivna. Funktionsnedsatta & nyanlända % % 96 54% 46% % 60% 50% 40% 30% 20% 50 10% 0 Funktionsnedsatta Nyanlända 0% Antal Antal män Antal kvinnor Andel män Andel kvinnor 5 Andel i relation till sin egen grupp; d.v.s. ex. 55% av alla kvinnor i gruppen har gymnasial utbildning. Källa: Arbetsförmedlingen Statistik & Analys per Andel i relation till totalen; d.v.s. ex. funktionsnedsatta kvinnor utgör 38% av alla med funktionsnedsättning år. Källa: Arbetsförmedlingen Statistik & Analys per

9 Sid 8 (16) Utveckling antal unga (16-24 år) öppet arbetslösa och i program i Gävle kommun Alla Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Alla Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial 7 Källa: Arbetsförmedlingen Statistik & Analys per

10 Sid 9 (16) De tre följande bilderna med statistik gällande sjukpenningtalet och pågående sjukfall är statistik som togs fram till 2017 års Dua överenskommelsen. Försäkringskassan uppdaterar sitt IT system vilket innebär att för tillfället går ej att få fram aktuell statistik.

11 Sid 10 (16)

12 Sid 11 (16) Antal personer med pågående ersättning Förändring 2016 till 2017 % Kvinna Man Alla Kvinna Man Alla Kvinna Man Alla 2101 Ockelbo % 7% -7% 2104 Hofors % -14% -7% 2121 Ovanåker % -14% -9% 2132 Nordanstig % -21% -6% 2161 Ljusdal % -27% -24% 2180 Gävle % -7% -8% 2181 Sandviken % -12% -13% 2182 Söderhamn % -8% -5% 2183 Bollnäs % -2% 3% 2184 Hudiksvall % -3% -8% Totalsumma % -8% -8% 8 Källa; Försäkringskassan Gävleborg

13 Sid 12 (16) Målgruppens behov Behovsinventering bland ungdomar Inskrivna på Arbetsförmedlingen; Arbetsförmedlingen Gävle genomförde under början av 2014 en behovsinventering bland arbetslösa ungdomar som deltog i aktivitet jobbcoachning via Arbetsförmedlingen. Metoden som användes var fokusgrupper med systematiserade gruppintervjuer. Syftet var att finna vägar att attrahera ungdomarna och möta deras behov av stöd och service. Rapport från undersökningen är sammanfattad i 2017 års DUA Unga överenskommelse. Ungdomar som varken arbetar eller studerar; I arbetet för Kommunens Aktivitetsansvar, KAA, på Utvecklingscentra har handledarna en löpande dialog med ungdomarna om deras situation och vilka behov som finns. Flera i målgruppen uppger att de inte vill tillbaka till skolan när de kommer till KAA, även om i stort sett alla ungdomar uttrycker en önskan om att utbilda sig. Orsaker som uppges är att de ej mår bra, inte får det stöd som de behöver eller att de varit utsatta för kränkande behandling. Miljöombytet är ofta uppskattat och att metoder och lokalerna inte påminner om skolan. Många har svårt att sitta stilla längre stunder och har svårt med koncentrationen. Orsaken är inte alltid på en funktionsnedsättning utan grundar sig mer ofta i ett dåligt mående, dåligt självförtroende eller en känsla av att vara misslyckad 9. Generellt sett befinner sig målgruppen i tre olika typer av situationer: - De som endast har några få ämnen kvar från grundskolan för att få behörighet till nationellt program, alternativt de som saknar enstaka ämne för att ta sin gymnasieexamen eller de som hoppat av gymnasiet på grund av ett felval och därmed behöver vänta till nästa skolstart. - De som står helt utanför skolan och har en psykisk eller fysisk ohälsa eller annan problematik. Därför är det av yttersta vikt att vi kan arbeta utifrån individuella förutsättningar och behov hos vår målgrupp för att lyckas. - De som valt bort skolan för att arbeta men inte fått något jobb. Upplevelsekartläggning; Inom Sprintgymnasiet har en tjänstedesignutbildning genomförts. I utbildningen görs en upplevelsekartläggning för hur elevernas vardag ser ut såväl på skolan som på fritiden. Utifrån den har flera insikter gjorts som kommer ligga till grund för hur utbildningen formas framåt. En viktig del i arbetet med att få fler ungdomar att ta gymnasieexamen är att motivera dem att vara uthålliga. Utbildning som leder till arbete tar tid speciellt för denna målgrupp som läser svenska som andra språk. Ungdomar önskar även mer tid och varierat innehåll i skolan. De saknar svenska personer i sin omgivning vilket innebär att det ofta endast är i skolan på lektionerna som de pratar svenska. Flera elever upplever oro såväl utifrån sin nuvarande situation som de erfarenheter som de har med sig från tidigare. Även avsaknad av feedback, d.v.s att de inte vet var i sitt lärande de befinner sig, vilket i sin tur innebär att de ofta har svårt att förstå både vilka framsteg som de gör och hur lång väg de har kvar. Fortsatt dialog med målgruppen I chefsgruppen diskuteras målgruppens behov och förutsättningar löpande och inom respektive projekt/aktivitet sker dialoger med ungdomar. Chefsgruppen ansvarar för att signaler fångas upp, kommunikationen fortlöper och åtgärder sätts in vid behov. 9 Rapport avseende KAA Kommunens aktivitetsansvar,

14 Sid 13 (16) Jämställdhetsperspektiv Alla beslut, aktiviteter och åtgärder i denna överenskommelse ska utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv. All statistik som tas fram ska vara könsuppdelad och jämställdhetsperspektivet ska finnas med vid all analys och uppföljning. Särskild vikt kommer att läggas vid att öka antalet män och kvinnor som gör otraditionella yrkesval samt att kvinnor och män i samma utsträckning erbjuds arbetsrelaterade aktiviteter. Slutsatser och analys Stort behov finns att säkerställa att relevant statistik kan tas fram såväl via nationella databaser så som via den lokalt förda statistiken. Utveckling och samordning är prioriterad och följs upp via chefsgruppen. Efter läsåret 2016/2017 saknar 16 % av Gävles ungdomar behörighet till nationellt yrkesgymnasium. Snittet i riket ligger på 17,5. Målet är att 100 % av Gävles ungdomar skall bli behöriga. Sprintgymnasiet, Introduktionsprogram samt KAA verksamhet är stödjande aktiviteter för att få fler ungdomar att bli behöriga. Gävles stora utmaning är att få fler att genomföra gymnasiet och ta en examen, här avviker Gävle negativt mot rikets snitt. I överenskommelsen ligger stort fokus på samverkande aktiviteter och verksamheter som syftar till att stärka ungdomarna i sin progression mot utbildning. Inom Utbildning Gävle pågår ett arbete att identifiera elever som saknar enstaka betyg för att sätta in stödåtgärder. Den uppsökande verksamhet som Vuxenutbildningen kommer starta för ungdomar som läser/läst på Vuxenutbildningen och inte slutfört eller tagit ut examen kommer bli ytterligare en viktig aktivitet i arbetet att få fler ungdomar med gymnasieutbildning. Arbetslöshet; Gävleborgs län har under ett flertal år pendlat mellan att ha den högsta och den näst högsta ungdomsarbetslösheten i landet. Per december 2017 har Gävleborgs län i enlighet med detta fortsatt landets näst högsta arbetslöshet. Gävles ungdomsarbetshet ligger på 16,2 procent (riket 10,1 %) nedgången med 1,8 procentenheter jämfört med året innan är en starkare nedgång mot riket som ligger på en minskning av 1,4 procentenheter. När det gäller utrikesfödd har Gävle en ungdomsarbetslöshet på 50,3 % mot rikets 34,4. Även här sker nedgången mot föregående år kraftigare mot riket. Gävles nedgång ligger på 5,4 procentenheter mot rikets 3,9 procentenheter. I landet som helhet har den totala arbetslösheten under det senaste året sjunkit med 0,2 procentenheter och ligger på 7,5 %. I Gävle har den totala arbetslösheten sjunkit med 0,7 procentenheter och ligger nu på 10,1 %. Utbildningstradition; Sammantaget har hela Gävle Kommun ett arv av hög arbetslöshet samt låg utbildningsnivå. För att bryta trenden av nedärvd arbetslöshet kommer det att krävas större insatser av oss i samhället än det gör på andra orter. Våra ungdomar har inte i samma utsträckning förebilder i hemmet som gått till högre studier och arbete som andra ungdomar har. Den höga graden av arbetslösa unga med låg utbildning fordrar insatser för att inspirera till studier, samt göra det lätt att påbörja samt möjligt att slutföra dessa. Ett stöd här kan vara trenden med allt fler bristyrken med utbildningskrav motsvarande gymnasial nivå, vilket kan utgöra en tydlig morot med en tydlig mottagare i andra änden av studierna. På samma sätt är det viktigt att utifrån demografiska strukturer medvetandegöra det både aktuella och kommande behovet av personal i arbetsför ålder inom kritiska näringar.

15 Sid 14 (16) UVAS; Kommunen har nu arbetat med målgruppen (16-19 år som varken arbetar eller studerar) och byggt upp metoder för verksamheten KAA i befintlig organisation under tre år. Verksamheten har skapat nya arbetsmetoder i både registreringsansvaret och i aktivitetsansvaret. Aktiviteten fördjupad vägledning har varit givande för målgruppen och är något som kan vidareutvecklas. Utgångspunkten är ett långsiktigt och uthålligt för att få ett hållbart slutresultat. Målgruppen är en heterogen grupp där många har komplexa behov vilket ger ett behov av breda och flexibla insatser. Det krävs ett enträget arbete med att få ungdomarna att välja att komma till aktiviteterna som verksamheten KAA inom Arbetsmarknadsenheten eftersom deltagande i aktiviteterna är frivilligt. Det är inte ovanligt med olika funktionsnedsättningar i gruppen där vissa kräver mer specifika insatser och förutsättningar som till exempel individuellt stöd, enskilt arbete eller individuellt anpassat schema. Det betyder att behovet av handledare är mycket större än om det hade varit en något så när homogen grupp. Situationen för individen ställer höga krav på verksamheten när det gäller likabehandling, tillgänglighet, jämställdhet och icke diskriminering. En utmaning som är identifierat är att det finns för få skolstarter under året. När ungdomar åter igen är motiverade att gå tillbaka till skolan är det ofta långt till ordinarie skolstarter. För flera av ungdomarna är inte studier på distans lösningen utan behov av studier på plats med handledning är önskvärt. Behov finns av fler och flexibla skolstarter. Statistik och data; Vad gäller registreringsansvaret behöver rutiner för hur samarbetet med främst gymnasieskolorna ska fungera utvecklas vidare. Metoder för att hålla kvar eleven i skolan, motverka avhopp och göra insatser på plats, alternativt kunna erbjuda elev att till delar komma till KAA:s verksamhet för vissa insatser, behöver utvecklas. Ett arbete kring detta startar under våren Målsättningen att alla ungdomar skall vara kända är en viktig indikator att ha i fokus. Det ställer krav på att statistik förs och kan inhämtas, sammanställas och analyseras. I dagsläget finns flera registreringssystem som hanterar data. Till SCB skall rapportering ske 2 gånger per år. Data från SCB har ändrats över tid och ytterligare utveckling pågår. Önskemålet är att den utveckling som nu pågår kommer innebära att relevant statistik som är jämförbar över tid kan tas fram. Förutom SCB rapportering inhämtas data såväl automatiskt som manuellt in i ett av Arbetsmarknadsenhetens eget system, KAAD. Systemet fungerar i stort sett väl men förbättringar behöver göras för att kunna följa målgruppen. Exempelvis för att få könsuppdelad statistik och att enklare få fram enbart antalet okända.

16 Sid 15 (16) Samlokalisering och samverkan; Hösten 2016 samlokaliserades medarbetare från Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Rutiner och arbetssätt har tillsammans utvecklats med ungdomen i fokus. Vid Mötesforum tillkommer förutom verksamheterna i samlokalisering medarbetare från Vuxenutbildningen, Folkhögskolan och vid vissa forum även medarbetare från Utbildning Gävle. Behov finns att utöka samverkan ytterligare, med målsättning att skapa bästa förutsättningar för ungdomarna att hållas kvar, återgå och slutföra utbildning. En annan viktig fråga att arbeta vidare på är mer flexibel skolstart och eller alternativa möjligheter att utbilda sig. Denna fråga kommer vara prioriterad under Från Introduktionsprogram till nationellt program; När det gäller Introduktionsprogrammen, d.v.s elever som inte har kommit in på nationella program, finns målet att 40 % skall gå från IM program till nationellt program. Inför HT 2017 kom 11 % in i nationellt program, 2 % IMPRO (saknas ett ämne som läses in parallellt), 5 % Komvux, 2 % IMYRK fordon (leder till arbete). Tillsamman blir dessa goda förflyttningar 20 %. Den utveckling och satsning som görs inom ramen för Sprintgymnasiets är en viktig del i arbetet att få fler in i nationella program och därmed nå upp mot målet 40 %. 66% av dagens elever inom Introduktionsprogram är Sprintelever. Förutom satsningen inom Sprintgymnasiet finns behov av att titta på Introduktionsprogrammens utformning och hur det går att optimera och fylla dagarna med mer innehåll. Yrkespaketen som Skolverket presenterade i december 2017 kan vara vägen fram för vissa elever. Kompetensbehov på arbetsmarknaden; För att klara av att rusta ungdomar att ta de arbeten som finns på arbetsmarknaden samt att arbetsgivarna ska hitta den kompetens de efterfrågar, måste flera instanser fungera bättre i samverkan än idag. Alla de samverkansparter som tillsammans arbetat med denna plan måste sluta upp runt ungdomen för att se till att den enskildes talanger tas tillvara. Samtidigt måste vi tillsammans i samhället se till att de som idag redan är en del av arbetskraften utvecklas och nyttjar hela sin potential, till exempel genom att stödja undersköterskor att studera till att bli sjuksköterska, vårdbiträden att studera för att bli anställningsbara som undersköterskor, m.m. Yrkespaketen som skolverket har tagit fram (se ovan) är riktade mot kompetensbristyrken.

Bilaga 3. Unga nyanlända mellan år

Bilaga 3. Unga nyanlända mellan år Välj ett byggblock. Bilaga 3. Unga nyanlända mellan 16-24 år Gävle kommun har en mottagningsenhet på Söderskolan dit ungdomar tom 19 år tas emot. Där görs en bakgrundskartläggning (steg 1 skolverket) samt

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Bilaga 1. Kartläggning av målgruppen Översikt befolkningen 16-29 år Befolkningsutveckling i Håbo kommun år 2015-2030 enligt befolkningsprognos Antal invånare i Håbo kommun år 2015-2030 23 000 21 000 19

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år

Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga år Bilaga 2: Lokal modell för verksamhet i samverkan för Unga 16-29 år 1. Bakgrund Parterna tecknade 2016 en lokal överenskommelse inom DUA där målet var att minska ungdomsarbetslösheten i Enköpings kommun.

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. Gimo, Östhammars kommun Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Bilaga 1... 3 Kartläggning av målgrupp, ungdomar 16-24 år i Östhammars kommun... 3 Unga som

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,

Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Totalt antal folkbokförda Antal unga som är folkbokförda i Emmaboda kommun (2015-09-10) 1991: 93 personer 1992: 108 personer 1993: 98 personer 1994: 106 personer 1995:

Läs mer

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016

DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE. Reviderade mål och analys av utfall 2016 DUA - LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Reviderade mål och analys av utfall 2016 Parter Falu kommun 212000-2221 Arbetsförmedlingen 2021100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Reviderad 2016-12-08 2015-10-27

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun

Bilaga 1c. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Hammarö kommun 1(11) Socialförvaltningen Arbetsplats Hammarö TJÄNSTESKRIVELSE DUA - Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet - Bilaga 1c

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

Bilaga 1. MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 1 MÅLGRUPP Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Kartläggning av målgruppen Målgrupp Målgruppen definieras som alla unga i åldrarna

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018

Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Klicka här för att ange text. Lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten revidering 2018 Gävle kommun och Arbetsförmedlingen Gävle 1 Parter Gävle kommun, organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i Åmåls kommun Bilaga Kartläggning av målgruppen Innehåll Kartläggning av målgruppens storlek...

Läs mer

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1

Kartläggning av unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Bilaga 1 Kartläggning av unga i åldern 16-24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Innehållsförteckning Utbildning...2 Grundskolan - slutbetyg årskurs 9...2 Grundskolan -

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun

Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i. Sandvikens Kommun Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslöshet i Sandvikens Kommun Reviderad MAJ 2016 Revidering av Lokal överenskommelse gällande ungdomsarbetslösheten i Sandvikens kommun DUA-arbetet har överlag

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov

Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp storlek och sammansättning, samt behov Utifrån de redan befintliga samverkansprocesser som finns inom ramen för Framtid Kronoberg 1 har processen kring utarbetandet av

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2017 Hässleholm, 2017-12-20 2017-10-13 fanns det totalt 5352 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 26 personer jämfört med samma

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 10 april 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 1 400 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under mars månad erhöll 1 394 personer

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning 2015-12-16 1 (10) BILAGA 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor:

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt uppskattat målgruppens omfattning med utgångspunkt i nedan siffor: SID 1(13) Bilaga 1: Kartläggning av målgruppen Målgruppen i överenskommelsen Målgruppen för arbetet inom ramen för överenskommelsen är alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-12-21 Revidering av Lokal överenskommelse mellan Hofors kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Vi vill med denna revidering beskriva hur arbetet med DUA har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Organisation och tjänster 2015-09-14. Björn Häägg

Arbetsmarknadsenheten Organisation och tjänster 2015-09-14. Björn Häägg Arbetsmarknadsenheten Organisation och tjänster 2015-09-14 Björn Häägg Gävle kommun 2015-10-12 2 Varför kommunal arbetsmarknadspolitik? Öka sysselsättningen (fler i arbete) Försörjningsstödet Rebecka Norling

Läs mer

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.

mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp E-post Datum I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017. mh5h4;n Bilaga I Kartläggning av målgmpp I:lkslameSduaSök 2017 ungasunga bilaga 1 (2)2017.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon 0533-6810 00 vx Organisationsnr 212000-1900 Säffle kommun 661

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Unga som varken arbetar eller studerar i Dals-Ed... 3 Elever årskurs 9 som inte är behöriga till nationella

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Promemoria 2017-03-14 Dnr: A2014:06/2015/12 Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UNGA Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser

Läs mer

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Sida 1(10) Revidering av den lokala överenskommelsen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten Parter: Nora Kommun, organisationsnummer 212000-2007 Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 206 Ett åttiotal fler fick arbete i oktober Under oktober månad erhöll 390 personer

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FLER UNGA TILL ARBETE ELLER STUDIER LULEÅ Innehållsförteckning Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier. 1 Parter. 1 Syfte 1 Mål. 1-3 Målgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 206 Något fler fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 44 personer någon

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Revidering av LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kiruna kommun, Arbetsförmedlingen, Lapplands gymnasium, Lapplands Lärcentra & Malmfältens Folkhögskola Lokal överenskommelse om samverkan för ungdomar 16-24 år Sverige

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1)

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning (bilaga 1) Nedan följer en kartläggning av gruppen unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. Först redovisas

Läs mer

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen

Aktivitetsansvaret. Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen LERUM1000, v2.1, 2013-02-21 1 (7) 2015-11-27 Stöd och omsorg Boende och sysselsättning Marie Bake Verksamhetschef 0302-52 15 28 marie.bake@lerum.se Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Kartläggning av gruppen:

Läs mer

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden

Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Arenan Beställarverksamheten Barn och utbildningsförvaltningen Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Huvuddokument reviderad 20161221 KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ljungby Kommun Unga som varken arbetar eller studerar Parter Ljungby Kommun organisationsnummer 212000 0670 Arbetsförmedlingen organisationsnummer 202100-2114

Läs mer

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Sida 1 av 8 Bilaga 1 till överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 5. Lokal modell 5.1 Kartläggning och analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet, Nora

Läs mer

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN DUA Nyanlända Lund 16 24 år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Styrning, uppföljning och målsättningar...3 1.2.1 Styrning... 3 1.2.2 Uppföljning...

Läs mer

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Samverkan gällande unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Inledning Det finns sedan tidigare, och inom ramen för DUA, en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ

KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPP LULEÅ BILAGA 1 Innehållsförteckning Antal personer i målgruppen i Luleå kommun... 1-2 Antal personer i målgruppen som uppbär försörjningsstöd.. 2-3 Antal personer i gymnasiet.

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Bilaga 3 - Verksamhet i samverkan

Bilaga 3 - Verksamhet i samverkan e Bilaga 3 - Verksamhet i samverkan Sid 1 (17) Innehåll Prioriterade grupper för samverkan... 2 Befintlig metod som vi vill förstärka och utveckla... 2 Mål för prioriterade grupper och planerade aktiviteter

Läs mer

Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017

Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017 Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017 Sammanvägd bedömning av info från AME, Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Migrationsverket, Regeringskansliet och KFV. De tre målgrupperna

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm,

Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov. Hässleholm, Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov Hässleholm, 2015-11-30 Nedanstående kartläggning visar storlek, sammansättning och behov hos målgruppen ungdomar 16-24år i Hässleholms kommun.

Läs mer

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända

Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Bilaga 3b: Kartläggning och verksamhet i samverkan Unga nyanlända Innehåll 1. Målgruppens sammansättning 2 2. Lagändringar 3 3. Insatser för målgruppens behov 4 3.1 Gymnasieskola 4 3.2 Ung framtid 5 4.

Läs mer

Lokal modell Örkelljunga kommun

Lokal modell Örkelljunga kommun Lokal modell Örkelljunga kommun» En kartläggning och en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet Bilderna nedan visar kompetensförsörjningsbehovet i Örkelljunga. Arbetsförmedlingens prognosundersökning,

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning 1(7) Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Unga som inte fullföljer gymnasiet Grundskola läsår 2014/2015 Indikator Antal Män Kvinnor Antal elever som inte är behörig till gymnasiet

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte går på

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning på

Läs mer

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket)

Antal elever behöriga till gymnasieskolan (siris skolverket) Målgrupp bilaga 1 Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen i Surahammar/Hallstahammar har gemensamt gjort kartläggningar (2015) för att få ett grepp om målgruppens storlek samt att försöka kartlägga vilka

Läs mer

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten:

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Sida 1 av 5 Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknadsenheten är organiserad inom Tillväxt och utveckling.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 Inflyttning och Arbete

Verksamhetsplan 2018 Inflyttning och Arbete Verksamhetsplan 2018 Inflyttning och Arbete Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2018 1 Inflyttning och Arbete 1 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 5 4 Verksamhetsmål, uppföljning

Läs mer

Kartläggning av målgruppen ( )

Kartläggning av målgruppen ( ) Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen (2017-01-25) Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan 1(5) BILAGA 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Organisering och samverkan Den samverkande kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga alla unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar i önskad

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten (AME) Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet

Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Lokal överenskommelse i Kumla kommun för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet Parter Arbetsförmedlingen Hallsberg 202100-2114 Kumla kommun 212000-1975 Syfte Att genom samverkan, utifrån

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan.   mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016). 1(9) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/kommunmapp mm/194 säffle/rev ök 2016/bilaga 3 (2016).docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Lokala lösningar på regional utmaning

Lokala lösningar på regional utmaning Lokala lösningar på regional utmaning Andel av arbetskraften Ungdomsarbetslösheten i Gävleborgs län jan-2017 25% Jämfört med rikssnitt samma period 20% 15% 10% 5% 0% Riket Gävleborgs län Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

ÖVERENSKOMMELSE. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. ÖVERENSKOMMELSE Parter Sala Kommun 212 000-2098 Arbetsförmedlingen i Sala 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Att Sala

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning. Skellefteå,

Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning. Skellefteå, Bilaga 1 Kartla ggning av ma lgruppens storlek och sammansa ttning Skellefteå, 2015-10-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning...

Läs mer

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret RAPPORT 1 (6) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret Den 1 oktober 2017 Kon 2017/52 2 (6) SAMMANFATTNING Sedan kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar infördes i och med lagändringen i skollagens

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer