Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2"

Transkript

1 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök misslyckas ger en analys av företagens rekryteringsvägar intressant information om matchningen på arbetsmarknaden. s rekryteringsenkät genomfördes 26/1 17/ som en webbenkät. Totalt svarade företag. Svarsfrekvensen var 51 procent. Undersökningen är omfattande och kartlägger bland annat företagens rekryteringsbehov, vilka kompetenser företagen söker, om man lyckas hitta de medarbetare man söker och så vidare. Den första rapporten Att söka men inte finna som visade bland annat att ungefär hälften av företagen som hade försökt att rekrytera upplevde att det hade varit ganska eller mycket svårt att hitta de medarbetare de sökte. De viktigaste orsakerna var brist på personer med rätt utbildning och brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. I den här rapporten behandlar vi vilka rekryteringsvägar företagen använder för att hitta de medarbetare de behöver och hur bra dessa rekryteringsvägar fungerar. Sammanfattning Många företag har svårt att hitta medarbetare med de kunskaper och erfarenheter som företaget behöver. För att attrahera de medarbetare företagen behöver används många olika rekryteringskanaler. Undersökningen visar att företagen i ökande utsträckning använder nya och mer informella rekryteringsvägar, exempelvis via sociala medier på internet. Den vanligaste rekryteringsvägen är genom informella kontakter som också är den rekryteringsväg som företagen uppger fungerar bäst. Att arbetssökande kontaktar företaget spontant är den näst mest vanliga rekryteringsvägen. Andelen företag som använder Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal sjunker stadigt. Idag använder färre än hälften av företagen som har rekryteringsbehov Arbetsförmedlingens tjänster. Resultatet av undersökningen visar också att de företag som har försökt rekrytera medarbetare utan särskilda krav på utbildning är mer nöjda med Arbetsförmedlingen än de företag som har försökt rekrytera medarbetare med krav på högre utbildning.

2 Så rekryterar företagen medarbetare 2(7) Att hitta medarbetare med rätt kompetens För många företag är medarbetarnas kompetens en allt viktigare konkurrensfaktor. Med en stark kostnadspress har företagen mindre möjligheter att rekrytera medarbetare som kräver omfattande inskolning och utbildning. Företagen behöver hitta medarbetare med rätt utbildning, erfarenheter och egenskaper som snabbt är produktiva och bidrar till företagets utveckling och konkurrenskraft. Företag kan söka efter rätt medarbetare i olika kanaler. Och i samband med rekryteringar använder företag ofta flera kanaler för att nå rätt personer. 51 procent av företagen med fem eller fler anställda hade enligt rekryteringsenkäten försökt rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. De tre vanligaste rekryteringsvägarna Arbetsförmedlingen Spontanansökan Informella kontakter Informella kontakter Den vanligaste rekryteringsvägen som använts av 76 procent av företagen är informella kontakter där företag hittar nya medarbetare via t ex egna anställda, kunder eller leverantörer. De informella kontakterna och det nätverk som finns runt företagen tenderar att bli allt viktigare som rekryteringskanal. Vid undersökningen 2007 hade 71 procent av företagen använt den rekryteringsvägen och vid undersökningen 2002 användes den av 63 procent.

3 Så rekryterar företagen medarbetare 3(7) Spontanansökningar Spontanansökan är den näst vanligaste rekryteringsvägen och har använts av 57 procent av företagen som har försökt att rekrytera. Det är också den rekryteringsväg som har ökat mest. Motsvarande andel vid undersökningen 2007 var 51 procent och vid undersökningarna 2004 och 2002 var andelen 38 respektive 20 procent. Spontanansökan hänger i viss mån samman med rekryteringsvägen informella kontakter. Sannolikt fungerar det emellanåt så att en arbetssökande känner en medarbetare på ett företag, medarbetaren kanske tipsar om att företaget söker personal alternativt behöver medarbetare men kanske ännu inte påbörjat rekryteringsprocessen. Medarbetaren kan då fungera som referens till den arbetssökande och den arbetssökande tar på eget initiativ kontakt med företaget. Arbetsförmedlingen Andelen som använder Arbetsförmedlingen sjunker stadigt uppgav två av tre företag att de använde Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra 2004 och 2007 var 53 procent. Nu har färre än hälften (49 procent) av de företag som har försökt rekrytera använt Arbetsförmedlingen, inklusive deras tjänster på internet. Det innebär att hälften av alla företag som står inför en rekryteringssituation inte bedömer det relevant att söka nya medarbetare via Arbetsförmedlingen. Detta trots att förmedlingens tjänster är kostnadsfria. Resultatet stärks av Arbetsförmedlingens egna undersökningar där de frågar arbetssökande som har fått jobb om var de fick informationen om jobbet. Enligt Arbetsmarknadsrapport 2009:2 hade 2,7 procent fått informationen av en arbetsförmedlare, 10, 7 procent via Platsbanken och resten via andra kanaler. Det finns sannolikt fler förklaringar till att företagen i allt lägre utsträckning använder Arbetsförmedlingen. En möjlig förklaring kan vara att företagen vet att om de annonserar sitt behov av medarbetare via Arbetsförmedlingen kan det ge väldigt många ansökningar. Det medför i hög utsträckning merarbete eftersom det också är vanligt att många av de som söker, inte alls har den kompetens som behövs för uppgiften. Drömscenariot för en arbetsgivare när denne ska rekrytera är ett mindre antal sökande med rätt profil där företagets behov helt matchas av den arbetssökandes kompetens. Det finns ingen skillnad i användandet av Arbetsförmedlingen beroende på företagets storlek. Däremot varierar andelen som använt Arbetsförmedlingen beroende på vilken bransch företaget är verksamt i. Två av tre företag inom vårdsektorn som har försökt rekrytera har använt Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg. I minst utsträckning använder VVS-företagen Arbetsförmedlingen. Även företagen inom EIO (Elektriska Installatörsorganisation) använder Arbetsförmedlingen i liten utsträckning.

4 Så rekryterar företagen medarbetare 4(7) Nya och mer informella rekryteringsvägar ökar i betydelse Företagen söker nya vägar att hitta medarbetare med den kompetens de har behov av. Det verkar resultera i att traditionella rekryteringsvägar som Arbetsförmedlingen och annonsering minskar i omfattning och betydelse. Vilka rekryteringsvägar använde ni när ni försökte rekrytera medarbetare? Informella kontakter, t ex genom egna anställda eller andra företag Spontanansökan, dvs sökande hör av sig på eget initiativ Arbetsförmedlingen (inkl AF:s tjänster på internet) Annonsering Andra internettjänster Rekryteringsföretag/headhunter Bemanningsföretag Sociala medier Samarbete med utbildningsanordnare Rekrytering utomlands Förändringarna i användandet av annonsering som rekryteringsväg kanske i första hand är en effekt av lågkonjunkturen och ökad kostnadsmedvetenhet. Annonsering är ett kostnadskrävande rekryteringssätt och företagen har sannolikt försökt hålla kostnaderna nere på grund av de sämre ekonomiska tiderna. 18 procent av företagen uppger att de har använt sociala medier som en rekryteringsväg. Svarsalternativet är nytt och har inte funnits med i tidigare rekryteringsenkäter. Många företag är mycket aktiva på internet och i sociala medier för att även där stärka bilden av sitt varumärke och på så sätt betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Företag använder också populära sajter för direkta rekryteringskampanjer. Andra internettjänster används i allt högre utsträckning och tillsammans med sociala medier indikerar detta att internets betydelse som rekryteringsväg stärks. Rekrytering utomlands Företag som sökt medarbetare utomlands ligger på en låg nivå, sex procent. Det är främst företag inom Skogs- och Lantarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen och Teknikföretagen som sökt medarbetare utomlands.

5 Så rekryterar företagen medarbetare 5(7) Rekrytering via bemanningsföretag Det är något färre som har använt bemanningsföretag som rekryteringsväg nu jämfört med undersökningen Det beror sannolikt på att användandet av bemanningsföretag i stort sjönk i samband med att många företag efter finanskrisen hösten 2008 blev tvungna att reducera sina personalstyrkor. Hur bra fungerar de olika rekryteringsvägarna? I undersökningen får de företag som uppger att de har använt en rekryteringsväg också bedöma hur bra den har fungerat. Svarsalternativen är ganska eller mycket bra respektive ganska eller mycket dåligt. Att bedöma respondenternas svar utifrån vilken rekryteringsväg som faktiskt resulterade i en anställning är omöjligt. Men sannolikt svarar respondenterna i högre utsträckning Mycket bra för den rekryteringsväg som faktiskt gav resultat. Ganska bra kan möjligen illustrera att rekryteringsvägen genererade någon eller flera kandidater eller helt enkelt bara att administration kring att annonsera sitt arbetskraftsbehov var enkelt. Den allra vanligaste rekryteringsvägen är informella kontakter. Hela 89 procent (varav 44 procent mycket bra) av dem som har använt den vägen uppger att den fungerat ganska eller mycket bra. Över tid blir informella kontakter allt viktigare för företagen som rekryteringsväg och andelen som tycker att den fungerar bra ligger fortsatt på en mycket hög nivå. 76 procent (varav 28 procent mycket bra) av de som har använt rekryteringsföretag är nöjda med hur den metoden fungerade. Spontanansökan, den näst mest använda rekryteringsvägen, uppges ha fungerat bra av 74 procent (varav 27 procent mycket bra) av dem som har använt den. 59 procent (varav procent mycket bra) som har använt Arbetsförmedlingen är ganska eller mycket nöjda med Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg. 41 procent uppger således att Arbetsförmedlingen har fungera ganska eller mycket dåligt. Tillsammans med sociala medier och i samarbete med utbildningsanordnare är det de rekryteringsvägar som företagen uppger ha fungerat minst bra.

6 Så rekryterar företagen medarbetare 6(7) Vilka rekryteringsvägar använde ni när ni försökte rekrytera medarbetare och hur tyckte du att de fungerade? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Informella kontakter, t ex genom egna anställda Rekryteringsföretag/headhunter Spontanansökan, dvs sökande hör av sig på eget Annonsering Bemanningsföretag Rekrytering utomlands Andra internettjänster Arbetsförmedlingen (inkl AF:s tjänster på internet) Sociala medier Samarbete med utbildningsanordnare % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Företag med 5-9 anställda är de som är både mest nöjda och mest missnöjda med Arbetsförmedlingen. 21 procent i denna grupp ger omdömet mycket bra och samtidigt ger 18 procent omdömet mycket dåligt. Bland de allra största företagen är det bara procent som ger omdömet mycket bra. Inkluderar vi omdömet ganska bra så är 53 procent av företagen med 5-9 anställda nöjda med Arbetsförmedlingen. Med tanke på att Arbetsförmedlingens lokala kontor ofta har bättre upparbetade relationer med de större arbetsgivarna på orten är det förvånande att de stora företagen inte i större utsträckning ger omdömet mycket bra. En möjlig förklaring kan dock vara att de stora företagen gör många rekryteringar och ibland är Arbetsförmedlingen den bästa rekryteringsvägen och ibland inte. Därav kanske de stora företagens omdöme i högre utsträckning blir ganska bra. Mest nöjda med Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg är de som har sökt medarbetare utan särskilda utbildningskrav. Där uppgår de som svarar ganska bra eller mycket bra till 64 procent. Det kan vara ett tecken på att Arbetsförmedlingen är mer framgångsrik i att hitta sysselsättning åt personer med bristande arbetslivserfarenhet och/eller utbildning, än för personer med mera specifik kompetens. På branschnivå är skillnaderna markanta gällande om företagen tycker att Arbetsförmedlingen fungerat bra eller inte som rekryteringsväg. 32 procent respektive 46 procent av företagen inom Vårdsektorn tycker att Arbetsförmedlingen fungerat mycket bra eller ganska bra.

7 Så rekryterar företagen medarbetare 7(7) Bland Trä- och Möbelföretagen, Livsmedelsföretagen och företag inom Maskinentreprenörerna är det endast 2-4 procent som svarar mycket bra. Vilka rekryteringsvägar använde ni när ni försökte rekrytera medarbetare och hur tyckte du att de fungerade? Använt Arbetsförmedlingen; fungerat ganska eller mycket bra Vårdföretagarna Almega Tjänsteföretagen Industri- och Kemigruppen Livsmedelsföretagen IT- och Telekom Sveriges Byggindustrier Sv. Hotell- och restaurang Maskinentreprenörerna Almega Tjänsteförbunde Teknikföretagen VVS-företagen Motorbranschen Svensk Handel Skogs- och Lantarbetsgivarna Elektriska Inst. Org Biltrafikens Arb Trä- och Möbelföretagen Mycket bra Ganska bra

Rekryteringsenkäten Blekinge Län 2012

Rekryteringsenkäten Blekinge Län 2012 Rekryteringsenkäten Län 2012 Rekryteringsenkäten Län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod = 24 januari 29 februari Totalt registrerades

Läs mer

Metodbeskrivning. Rekryteringsenkät Svenskt Näringsliv

Metodbeskrivning. Rekryteringsenkät Svenskt Näringsliv Metodbeskrivning Rekryteringsenkät 2017-18 Svenskt Näringsliv 2018-01-12 Demoskop AB, Mäster Samuelsgatan 17, 114 75 Stockholm, Sweden Tel 08-506 455 000 www.demoskop.se, info@demoskop.se Org.nr: SE556355-0275

Läs mer

APRIL 2012. Rekryteringsenkäten 2012. Missade möjligheter

APRIL 2012. Rekryteringsenkäten 2012. Missade möjligheter APRIL 2012 Rekryteringsenkäten 2012 Missade möjligheter Inledning Jobb, sysselsättning och arbetslöshet är områden som ständigt är i fokus i den svenska politiska diskussionen. Hur vi bäst kan minska arbetslösheten

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Att söka men inte finna. - Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 1 April 2010

Att söka men inte finna. - Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 1 April 2010 Att söka men inte finna - s rekryteringsenkät 2010 del 1 April 2010 Inledning 1 Inledning Hur ser företagens behov av arbetskraft ut och lyckas företagen hitta den kompetens de behöver? I kölvattnet av

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? 1,6 Beveridgekurva i Sverige 1987-2012 Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft V a k a n s e r 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1990 1987 2008

Läs mer

Rekryteringsenkäten Jämtlands län 2012

Rekryteringsenkäten Jämtlands län 2012 Rekryteringsenkäten s län 2012 * Jobb, sysselsättning och arbetslöshet är i fokus i den politiska diskussionen. Hur kan vi bäst minska arbetslösheten och bidra till nya jobb * Politiska beslut har stor

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer

Bättre matchning med fler inträdesjobb

Bättre matchning med fler inträdesjobb MARS 2014 PATRIK KARLSSON Rekryteringsenkäten 2014 Bättre matchning med fler inträdesjobb Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 En växande arbetsmarknad... 5 Allt fler i jobb.... 5 Företagen skapar

Läs mer

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod = 24 januari 29 februari Totalt registrerades

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Västra Götalands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Västra Götalands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Gävleborgs län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Gävleborgs län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Västernorrlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Västernorrlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Södermanlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Södermanlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Västerbottens län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Västerbottens län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Skåne län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Skåne län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Blekinge län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Blekinge län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Kalmar län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Kalmar län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Jämtlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Jämtlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Dalarnas län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Dalarnas län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Hallands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Hallands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 20 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 20 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Kronobergs län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Kronobergs län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2018 Västmanlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Rekryteringsenkäten 2018 Västmanlands län. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2018 Målgrupp Antal intervjuer Intervjuperiod Svarsfrekvens

Läs mer

Rekryteringsenkäten Västra Götalands län 2012

Rekryteringsenkäten Västra Götalands län 2012 Rekryteringsenkäten Västra Götalands län 2012 Rekryteringsenkäten Västra Götalands län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod =

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Antal personer som beviljats omställningsstöd

Antal personer som beviljats omställningsstöd antal personer antal personer TSL-rapport kvartal tre 28 Antal personer som beviljats omställningsstöd 27-1-1-28-9-3 har vi beviljat omställningsstöd för 13 39 (1 992) personer, fördelade på 3 59 (2 453)

Läs mer

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning Medlemsföretaget Sakab i Kumla Rekryteringsförsök senaste 6 månaderna Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste

Läs mer

REKRYTERING INOM BYGGBRANSCHEN. Rekrytering inom byggbranschen

REKRYTERING INOM BYGGBRANSCHEN. Rekrytering inom byggbranschen Rekrytering inom byggbranschen Många upplever svårigheter med rekrytering inom byggbranschen Enligt svenskt näringslivs rapport om rekrytering pekar det på att det i stor utsträckning är problematiskt

Läs mer

Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008 Februari 2008

Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008 Februari 2008 Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008 Februari 2008 Inledning 1 Inledning har genomfört flera rekryteringsenkäter under de senaste åren. Syftet är att kartlägga företagens rekryteringssituation, identifiera

Läs mer

Hur påverkas olika branscher av euron?

Hur påverkas olika branscher av euron? Hur påverkas olika branscher av euron? Augusti 2003 Rapport från s eurotest för företag. Kapitelrubrik 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING... 3 INTERNATIONELL VERKSAMHET... 3 ARBETSKRAFT... 3 KONKURRENSKRAFT...

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft?

Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft? Konjunkturläget december 2 87 FÖRDJUPNING Dämpas sysselsättningen av brist på arbetskraft? Diagram 14 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel ja-svar, säsongsrensade kvartalsvärden 5 5 Sysselsättningen

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Rekryteringsenkäten Skåne 2012

Rekryteringsenkäten Skåne 2012 Rekryteringsenkäten 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningens målgrupp är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer.

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk

TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL 2016:4 Många får jobb via sitt nätverk TSL-rapport mars 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

Näringslivsdag i Vetlanda

Näringslivsdag i Vetlanda Näringslivsdag i Vetlanda Vilka är vi? Anna Gillek Dahlström, Svenskt Näringsliv Ann-Soffie Perrin, Skogsindustrierna Göran Johansson, Grafiska Företagens Förbund Mikael Ohlson, Teknikföretagen Rikard

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig

7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig 7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig www.visma.se/enterprise Sverige befinner sig sedan ett par år i en högkonjunktur och har relativt låg arbetslöshet. Många företag

Läs mer

Anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen per näringsgren

Anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen per näringsgren PM 1(9) Anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen per näringsgren PM 2 (9) Sammanfattning Den här studien granskar antalet anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen och hur de fördelas per näringsgren.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

TRRs REKRYTERINGSENKÄT

TRRs REKRYTERINGSENKÄT TRRs REKRYTERINGSENKÄT Bakgrund och tillvägagångssätt För att ta reda på hur våra kundföretag och andra företag tänker när de rekryterar tjänstemän bad vi dem besvara 26 frågor om rekrytering. Frågorna

Läs mer

Arbetsförmedlingen - Efter

Arbetsförmedlingen - Efter Arbetsförmedlingen - Efter 20190701 Arbetsförmedlingens erbjudande till arbetsgivare Rekrytera medarbetare Hitta rätt kompetens, lämpliga kandidater och få en bild av dina vägval när du ska anställa nya

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Kandidatupplevelse 2017

Kandidatupplevelse 2017 Kandidatupplevelse 2017 En rapport från Wise Professionals K ANDIDATUPPLE VELSE 2017 Ingrid Höög, vd på Wise Professionals Ingrid.hoog@wise.se 076-5259005 Kelly Chau, ansvarig för kandidatupplevelse på

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Regeringsuppdrag Praktik i staten samt moderna beredskapsjobb

Regeringsuppdrag Praktik i staten samt moderna beredskapsjobb Regeringsuppdrag Praktik i staten samt moderna beredskapsjobb Svar lämnade till statskontoret april 2019: Nedan finns en kopia av ditt svar på: Praktik i staten och Moderna beredskapsjobb Har er myndighet

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2015 Framtidstron fortsätter att dala Handelns försäljning har utvecklats väl under årets inledning men

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Rekryteringsundersökning

Rekryteringsundersökning Rekryteringsundersökning 2015 Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till 2020 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns?

Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Yrkesintroduktion Vilka erfarenheter har företagen? Vilka utmaningar finns? Ylva Häggblad, partsgemensam projektledare Industriarbetsgivarna/IF Metall Yrkesintroduktion Avtal om yrkesintroduktion slöts

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Kompetensbåten 2017 ETG

Kompetensbåten 2017 ETG Kompetensbåten 2017 ETG Svårt att hitta nya medarbetare En bra utbildning enligt Svenskt Näringsliv? Samverkan Ledarskap och lärare Resultat Kvalitet Attraktionskraft 3 Samverkan med skolor eller utbildningssamordnare

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Matchning studenter och arbetsliv i allas intresse?

Matchning studenter och arbetsliv i allas intresse? HSS 2013 Matchning studenter och arbetsliv i allas intresse? Patrick Krassén Policyanalytiker Svenskt Näringsliv Matchningsproblem på arbetsmarknaden Omkring hälften på arbetsmarknaden (alla utbildningsnivåer)

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer:

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare Skolverkets lärlingscentrum Björn Wärnberg Nationell lärlingssamordnare Detta gör lärlingscentrum Stödjer huvudmän och skolor samt arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande. 5 regionala

Läs mer

Mentor Jobbcoaching 2012

Mentor Jobbcoaching 2012 Mentor Jobbcoaching 2012 AF:s riktlinjer i korthet Tjänstens upplägg Placeringstid: 3 månader Jobbcoaching/vecka: Minst 30 min/deltagare (fysiska träffar) Jobbcoaching totalt: Minst 16 timmar/deltagare

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Arbetsmarknadsläget Sysselsättning 4 680 000 (0,6 %) Arbetslöshet 376 000 (7,4 %) Ungdomsarbetslöshet - 138 000 (22,2 %) Varsel 7 300 (4

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till september 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Metod...3 Rekryteringsbehov av yrkesarbetare och tjänstemän...4 Rekrytering i utbildningsnivåer...4 Orsaker

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv DECEMBER 2015 Centrala förhandlingar En undersökning om förekomsten av centrala förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv 2010 2014 Innehåll Förord... 2 Bakgrund...

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Kollektivavtalet.

Kollektivavtalet. Kollektivavtalet ida.hellberg@jur.lu.se Upplägg Introduktion Definition och formkrav Avtalsparter Tvingande och normativa verkan Tolkning av kollektivavtal Några viktiga termer Kollektivavtal Arbetsmarknadens

Läs mer

AUGUSTI Branschvalidering för effektivare kompetensförsörjning

AUGUSTI Branschvalidering för effektivare kompetensförsörjning AUGUSTI 2018 Branschvalidering för effektivare kompetensförsörjning Branschvalidering för effektivare kompetensförsörjning Branschvalidering är en viktig pusselbit för företagens kompetensförsörjning.

Läs mer

Inrapporterade tecknade avtal till och med

Inrapporterade tecknade avtal till och med Inrapporterade tecknade avtal till och med 2017-06-02 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal_slöts Löneavtal_från Löneavtal_till Arbetsgivaralliansen Svenska Kommunalarbetareförbundet Liseberg

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner

Urval av överenskommelser avtalsåret 2015 om lägstlöner/minimilöner Urval av överenskommelser avtalsåret 15 om lägstlöner/minimilöner Arbetsgivarorganisation/ arbetstagarorganisation/ avtalsnamn Ålder Krav på utbildning/ / stid Avtalsår 15 Almega Tjänsteförbunden./. Fackförbundet

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

W W W. A N T S. S E E R S T A G A T A N 1 C , S T O C K H O L M

W W W. A N T S. S E E R S T A G A T A N 1 C , S T O C K H O L M REKRYTERINGSINDEX EN RAPPORT OM NYCKEL TAL INOM IT-REKRYTERING W W W. A N T S. S E E R S T A G A T A N 1 C 1 1 6 2 8, S T O C K H O L M INTRODUKTION Det här är Ants Rekryteringsindex, en rapport med nyckeltal

Läs mer

JAKTEN PÅ SOMMARJOBBARNA

JAKTEN PÅ SOMMARJOBBARNA JAKTEN PÅ SOMMARJOBBARNA En unik undersökning av företagares och arbetssökares förväntningar på sommarens arbetsmarknad Ett samarbete mellan: INNEHÅLL Sammanfattning...3 Inledning...4 Företagens behov

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Tempen på bussbranschen. Riksrapport 2018

Tempen på bussbranschen. Riksrapport 2018 Tempen på bussbranschen Riksrapport 2018 1 Oroande personalbrist i bussbranschen Behovet av bussförare de kommande tre åren ökar nu kraftigt. Sedan 2016 har behovet ökat med 74 %. 6 av 10 Samtidigt som

Läs mer