Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så märks maten LIVSMEDELS VERKET"

Transkript

1 Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

2 Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning, vikt och bäst före-dag. Märkningen ger konsumenten möjighet att: få vauta för sina pengar undvika sådant man inte tå undvika för gama ivsmede väja häsosamma ivsmede veta vem man kan kontakta veta hur maten ska agas Att förstå märkningen Märkningen på ett ivsmede måste vara tydig och ätt att förstå. Det betyder band annat att märkningen ska vara på svenska. I undantagsfa kan annat språk accepteras men bara om stavningen obetydigt skijer sig från svenska. Märkningen får inte döjas av en prisapp eer vara skriven med för iten text. Märkningen får inte viseeda konsumenten, ti exempe om ivsmedets karaktär, sammansättning, mängd, datum eer ursprung. Märkningen får inte heer viseeda om hur nyttig varan är eer ge intrycket att produkten är ett äkemede. Märkningen ger konsumenten möjighet att få vauta för pengarna Bra märkning gör det ättare att jämföra oika varors pris och kvaitet eer vikten hos oika produkter. Ingrediensförteckningen ger besked om vika ingredienser som ivsmedet har tiverkats av. I de festa fa ska det stå på förpackningen hur mycket kött som ingår i korven, hur mycket haon som har använts i haonkrämen, det vi säga hur mycket av den karaktärsgivande ingrediensen, eer kategorin av ingredienser, som har använts.... undvika sådant man inte tå För den som särskit vi veta vad som ingår i ett ivsmede, ti exempe på grund av överkänsighet eer aergi, ger ingrediensförteckningen de nödvändiga uppysningarna.... undvika för gama ivsmede De festa ivsmede ska märkas med bäst före-datum och anvisningar om hur ivsmedet ska förvaras. Mycket känsiga ivsmede märks med sista förbrukningsdag.... väja häsosamma ivsmede Vissa magra och fiberrika ivsmede med åg socker- och sathat får märkas med ett nyckehå. För den som vi ha mer detajerad information om näringsinnehået i ivsmede märker många företag friviigt sina produkter med innehået av band annat energi, protein, kohydrater och fett.... veta vem man kan kontakta Aa ivsmede ska märkas med namn och adress (eer teefonnummer i Sverige) ti antingen den som har tiverkat, förpackat eer såt varan.... veta hur maten ska tiagas Vissa ivsmede ska ti exempe spädas eer behöver andra tiagningsanvisningar.

3 Livsmedets beteckning Livsmedets beteckning ska ge information om vad för sags ivsmede förpackningen innehåer och kan inte ersättas av ett varumärke eer fantasinamn. Vissa fantasinamn har med tiden bivit så vaniga att de ändå kan accepteras, ti exempe vingummi, kokosboar och vårruar. På samma sätt har vissa utändska beteckningar bivit så väkända för svenska konsumenter att de kan användas som beteckningar på ivsmede. Det gäer ti exempe mango chutney, asagne, hot dogs och baguette. Beteckningen på ett ivsmede får inte viseeda konsumenten om produktens innehå. Ett ivsmede med beteckningen champinjonsoppa måste därför både smaka och innehåa champinjoner. Den exakta mängden champinjoner i soppan är däremot inte regerad, men måste anges i procent på förpackningen. Ingrediensförteckning Beteckningen på ett ivsmede kan inte ge a nödvändig information om varan. Den ska kompetteras med band annat en ingrediensförteckning och uppgift om hur mycket som ingår av den karaktärsgivande ingrediensen eer kategorin av ingredienser. Vissa beteckningar får bara användas på varor som uppfyer särskida reger, ti exempe grädde, mjök, ost, kött, chokad, juice, syt och margarin. Iband kan beteckningen behöva kompetteras med uppgift om hur ivsmedet har behandats. Det måste då stå ti exempe rökt skinka, krossade tomater eer på tinad köttvara, fiskvara eer bröd har varit fryst. Oförpackade ivsmede Information om oförpackade ivsmede kan ämnas av butikspersonaen. För vissa oförpackade ivsmede, ti exempe fisk i manue fiskdisk och vid sjävbetjäning, ska obigatoriska märkningsuppgifter finnas i ansutning ti ivsmedet. Här är enbart muntig information inte tiräckigt.

4 Vad är ivsmedet tiverkat av? Om en vara är tiverkad av fera ingredienser måste dessa anges på förpackningen. Ingrediensförteckningen ska inedas med en rubrik som innehåer ordet ingrediens. Ingredienserna ska stå i faande storeksordning efter den vikt de hade vid tiverkningstifäet. Det betyder att varan innehåer mest av det som står först och minst av det som står sist i ingrediensförteckningen. De exakta mängderna behöver däremot bara anges för ingredienser som ger varan dess karaktär, ti exempe champinjoner i champinjonsoppa, kött i kaops, kakao i chokad eer frukt i kräm. Mängden anges i procent. Råvaror De råvaror som har använts vid tiverkningen av ivsmedet ska anges med sina namn i ingrediensförteckningen. Vanigtvis framgår råvaran av namnet, ti exempe nötkött, apesinjuice och sojaprotein. Detta är särskit viktigt för aergiker. För vissa ingredienser får dock kategoribeteckningar användas oavsett råvarans ursprung. Det kan ti exempe stå vegetabiisk oja i stäet för sorosoja. Kryddor får anges som kryddor om ingen enskid krydda ingår med mer än två procent av ivsmedets vikt. Tisatser Tisatser används för att påverka ivsmedes håbarhet, konsistens, smak eer färg. Sådana tisatser ska finnas med i ingrediensförteckningen. De ska anges med ett funktionsnamn som taar om varför tisatsen har använts, ti exempe konserveringsmede eer färgämne. Funktionsnamnet ska föjas av antingen tisatsens namn eer E-nummer. Livsmede som innehåer sötningsmede ska märkas med uppgiften innehåer sötningsmede. På ivsmede som innehåer mer än tio procent sockerakohoer (sorbito, xyito med fera) ska det anges att överdriven konsumtion kan ha axerande verkan. Livsmede som innehåer sötningsmedet aspartam ska märkas med uppgiften innehåer en fenyaaninkäa. Fenyaanin, som är en aminosyra en byggsten i proteiner, ingår i aspartam. Personer som har den medfödda sjukdomen fenyketonuri (PKU) kan inte bryta ner fenyaanin och behöver därför kunna undvika ivsmede där fenyaanin ingår. Aromer dekareras antingen med sitt eget namn, ti exempe etyvaniin, eer som arom/aromämne. Aa ingredienser ska anges När en ingrediens, ti exempe haonsyt på en kaka, består av fera ingredienser kan tiverkaren väja mean två sätt att dekarera. Antingen skrivs haonsyt in på rätt pats i ingrediensförteckningen föjt av en parentes med sytens ingredienser i faande ordning efter vikt, ti exempe haonsyt (haon, socker,...),... eer också anges sytens oika ingredienser på sin pats i ingrediensförteckningen i faande ordning efter vikt, ti exempe vetemjö, socker, margarin, haon....

5 Genmodifierade organismer GMO Livsmede som kommer från godkända genetiskt modifierade råvaror eer ingredienser ska märkas med uppgift om detta, exempevis sojabiff (genetiskt modifierad soja). Främmande ämnen Vissa oönskade ämnen kan förekomma i ivsmede. Sådana främmande ämnen dekareras inte. Exempe är mögegifter i nötter och rester av bekämpningsmede. Såvä inhemska som importerade produkter kontroeras för att säkerstäa att haterna är betryggande åga. Aergiker kontroera atid innehået! Den som är aergisk mot något bör atid äsa ingrediensförteckningen noga, även på ivsmede man brukar handa, för att vara säker på att innehået i varan inte har ändrats. Vissa ingredienser som är kända för att ge överkänsighetsreaktioner finns upptagna på en gemensam ista inom EU. Listan finns på Livsmedesverkets webbpats. För att underätta för den som är aergisk måste det atid tydigt framgå om ett ivsmede innehåer dessa ingredienser eer produkter framstäda av dem. Livsmede som säjs i ös vikt behöver inte märkas, men uppysningar om varan bör kunna ämnas av butikspersonaen. Vid ösviktsförsäjning finns atid risk för att varorna bandas ihop. Smuor kan också föras över mean varorna, ti exempe med sked, kniv eer skärbräda. Extremt aergiska personer bör vara försiktiga med aa ivsmede som tiverkats av fera ingredienser. Risken kan adrig utesutas för fe i form av femärkta varor eer ivsmede med spår av ingredienser från annan tiverkning.

6 Hur mycket finns i förpackningen? De festa ivsmede ska märkas med uppgift om nettovikt/-voym. Vikten av sjäva förpackningen, av etiketter och iknande får inte räknas med. Livsmede i fytande form ska märkas med voym, ti exempe iter, och övriga ivsmede med vikt, ti exempe kiogram. På produkter som är inagda i spad eer iknande ska produktens vikt anges såvä med som utan spad. För ivsmede i sås eer geé krävs inte detta, men det är ändå önskvärt att vikten utan sås eer geé anges. Det är inte tiåtet att ha ti exempe bider eer förpackningar som ger ett feaktigt intryck av mängden av ivsmedet eer av oika ingredienser. Vissa djupfrysta ivsmede, ti exempe fiskfiéer och räkor, vattengaseras (fryses och vattensprayas) som skydd mot ti exempe härskning. Om ett djupfryst ivsmede är vattengaserat ska vikten som anges vara vikten utan gasering, det vi säga utan is. Hur ska ivsmedet förvaras? Livsmede som är märkta med sista förbrukningsdag ska atid vara märkta med förvaringsanvisning. Detta är mycket känsiga ivsmede och det är viktigt att de förvaras vid rätt temperatur både i butiken och i hemmet. Även ivsmede som är märkta med bäst före-dag har ofta förvaringsanvisning, ti exempe kyvaror och djupfrysta varor. Butiken är då skydig att förvara även dessa ivsmede vid den temperatur som anges i förvaringsanvisningen. Djupfrysta varor ska vara märkta med ordet djupfryst.

7 Hur änge håer ivsmedet? De festa ivsmede ska vara märkta med bäst föredatum eer i vissa fa sista förbrukningsdag, så att man kan få en uppfattning om ivsmedets håbarhet. En produkts håbarhet beror på många faktorer, som hur och av vad produkten är tiverkad och hur den har förpackats och förvarats. Om förpackningsgaser används, så att ett ivsmedes håbarhet förängs, måste det märkas med uppgiften förpackat i skyddande atmosfär. De festa färska frukter och grönsaker, många akohodrycker och vissa andra ivsmedesgrupper behöver inte datummärkas. Det är dock tiåtet att friviigt göra det. Bäst före-dag Livsmede märkta med bäst före-dag ska håa god kvaitet ytterigare en tid efter datumet om de förvaras på rätt sätt och i obruten förpackning. Efter uttrycket bäst före ska dag, månad och år stå. Det måste vara i den ordningen. Det kan då stå bäst före För ivsmede med en håbarhet om högst tre månader räcker det att det står dag och månad. Om håbarheten är ängre än 18 månader behöver bara året anges, ti exempe bäst före utgången av Med detta menas att ivsmedet är bäst före den 31 december Sista förbrukningsdag Vissa mycket känsiga ivsmede, som färsk fisk och kycking, köttfärs, organ och rå korv, måste vara märkta med sista förbrukningsdag i stäet för bäst före-dag. Sista förbrukningsdagen är den sista dag som dessa ivsmede beräknas kunna förbrukas om de har förvarats på rätt sätt och i obruten förpackning. De får inte säjas efter att sista förbrukningsdagen har passerats. Efter uttrycket sista förbrukningsdag ska dag, månad och år stå. Det måste vara i den ordningen. Förpackningsdag och bakningsdag Det är inget krav att märka ivsmede med förpackningsdag eer bakningsdag. Många företag gör ändå det med hänsyn ti att konsumenten vi veta ivsmedets åder. Det kan då stå bakat

8 Varifrån kommer ivsmedet? Konsumenten ska inte viseedas att tro att ivsmedet kommer från ett annat and, en annan stad eer region än vad det faktiskt gör. Iband måste tiverkaren därför kompettera märkningen med uppgift om ursprunget. Annars är det inget krav. Ursprung får friviigt uppges om företaget noggrant har kontroerat att uppgiften stämmer. Exempe: Om importerat kött mas ti köttfärs i en butik i Sverige får den atså inte heta svensk köttfärs eer vara märkt med svensk fagga. För nötkött finns krav på märkning med ursprung. Om varan är märkt med Ursprung Sverige betyder det att djuret är fött, uppfött och saktat i Sverige. Att ange ursprung för annat kött är inget krav, utan det kan räcka med butikens namn och teefonnummer. Fisk ska anges med ursprungsand eer fångstzonens svenska namn. Ursprungsmärkning är också obigatorisk på färsk frukt, grönsaker och honung. Livsmede ska märkas med information om hur man kan få kontakt med tiverkare, förpackare eer säjare. Att kunna spåra ivsmedespartier Viss märkning riktar sig inte ti konsumenten, utan ti den myndighet som ska utföra kontroen. De festa ivsmede ska vara märkta med en kod eer ett datum ofta tisammans med bokstaven L som ska kunna användas för att snabbt spåra ett ivsmedesparti som är en häsorisk. Ett identifieringsmärke i form av en ova kan ses på många animaiska ivsmede. Det visar på viken anäggning ett ivsmede är producerat/förpackat, viket i många fa inte är detsamma som råvarans ursprungsand.

9 Hur ska ivsmedet tiagas? Iband behövs bruksanvisning för ivsmede. Det kan vara uppysningar om hur ivsmedet ska tiagas, tinas eer spädas. Små förpackningar Mycket små förpackningar behöver inte märkas med ika många uppgifter som större förpackningar. I de festa fa räcker det med varans beteckning, vikten eer voymen på ivsmedet och datum.

10 Ytterigare märkningsreger Nyckehå Nyckehået gör det enkare att väja häsosam mat. Nyckehået är ett registrerat varumärke som ägs av Livsmedesverket. Livsmede med mycket kostfiber, bra sammansättning av fettsyror och med itet fett, socker och sat kan märkas med nyckehået. Nyckehåsmärkta ivsmede är sådant vi bör äta mer av för att må bättre. Livsmede avsedda för barn upp ti 3 år får inte nyckehåsmärkas, eftersom fiberrikt och fettfattigt inte atid är ämpigt för så små barn. Nyckehået är en friviig märkning, men när den används måste den föja Livsmedesverkets föreskrifter. Ekoogiskt Inom EU finns också reger för vika ivsmede som får kaas ekoogiska. De organisationer i Sverige som arbetar med ekoogisk produktion kan dock stäa högre krav för att deras ogotyper ska få användas. Viken näring finns det i maten? Näringsvärdesdekarationen visar de viktigaste näringsämnen som ett ivsmede innehåer. En de ivsmede måste ha näringsvärdesdekaration, ti exempe när förpackningen är märkt med ett näringspåstående som åg fetthat eer högt innehå av järn. Men för de festa ivsmede är näringsvärdesdekarationen friviig. När näringsvärde dekareras ska atid energivärde, mängd protein, kohydrater och fett redovisas. Det finns också reger för hur ytterigare näringsämnen får dekareras. Det finns gemensamma reger inom EU som gör det möjigt för företag att använda vissa närings- och häsopåståenden på ivsmede. Påståendena måste vara vetenskapigt vä dokumenterade och uppfya bestämda krav, för att konsumenten inte ska bi viseedd. Streckkod Streckkoden används över hea värden. Märkningen är ett sätt för företag att ha ordning på sitt varusortiment. De första siffrorna i koden är ingen garanti för att produkten är tiverkad i andet, utan taar bara om i viket and koden har utfärdats. De streckkoder som deas ut i Sverige börjar nästan atid på 73. Märkningen igger utanför Livsmedesverkets ansvarsområde. 10

11 Skyddade beteckningar Inom EU finns ett system för att skydda beteckningar på särskida produkter. Ett ivsmede med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) ska i fråga om både råvaror och tiverkning het vara beroende av den region där det framstäs, ti exempe Parma- Inga svenska produkter eskinka. finns med denna märkning. Ett ivsmede med skyddad geografisk beteckning (SGB) ska tiverkas enigt en metod som förknippas med Ett itet e inti mängdangivesen på färdigförpackningar fungerar som ett pass för hea EU-marknaden och innebär en garanti för att produkten innehåer rätt mängd. Livsmede för särskida näringsändamå Sådana produkter skijer sig från vaniga ivsmede genom särskid tiverkning eer sammansättning. Produkterna ska vara märkta med den särskida näringsmässiga egenskapen i ansutning ti beteckningen, ti exempe gutenfritt. Sådana ivsmede måste anmäas ti Livsmedesverket av tiverkaren. den region vars namn det bär, ti exempe Svecia och Bayonnneskinka, men råvarorna måste inte komma från regionen. Ett särartsskyddat ivsmede får betecknas som garanterad traditione speciaitet (GTS) om det har egenskaper som skijer det från iknande produkter, att det tiverkas på ett traditionet sätt och att receptet på den skyddade produkten föjs. Exempe på sådana ivsmede är Mozzarea och Faukorv. Det finns symboer som får användas för dessa tre typer av produkter. Här kan man äsa mer! Livsmedesverkets föreskrifter om märkning och presentation av ivsmede m f föreskrifter Vägedning ti märkning av ivsmede (webbpatsen) Vägedning ti ursprungsmärkning av nötkött (webbpatsen) Broschyr om nyckehået Tisatser i ivsmede en faktabok Gratis E-nummernycke i fickformat Matverket en kunskapsbok om mat och häsa 12 broschyrer om aergi Faktabad om märkning av ekoogiska produkter, särartsskydd, ursprungs- och geografiska beteckningar m m Livsmedesverkets informationsmateria kan bestäas via verkets webbpats eer per teefon

12 Vart vänder man sig om man har frågor? Om Du har frågor om märkning av ivsmede vänd Dig i första hand ti butiken där Du köpte varan. Du kan också ta kontakt direkt med den som har tiverkat den. På varje förpackning med ivsmede som säjs måste det finnas en adress eer ett teefonnummer i Sverige dit man kan vända sig med frågor om produkten. Om man misstänker att märkningen är feaktig bör man kontakta kommunen, vanigtvis dess mijö- och häsoskyddsförvatning. Adress och teefonnummer finns på de gröna sidorna i teefonkataogen. Länkar ti kommunernas webbpatser finns på Livsmedesverkets webbpats. LIVSMEDELS VERKET Livsmedesverket Box UPPSALA Teefon: Tryck: XXXXXXXXX 2007 ISBN MILJÖMÄRKT

SÅ MÄRKS MATEN. KF Konsument och Coop

SÅ MÄRKS MATEN. KF Konsument och Coop SÅ MÄRKS MATEN 1 KF Konsument och Coop Kontrollera först köp sedan! Är det någon skillnad på att köpa mat och tvättmaskin egentligen? Frågan är befogad med tanke på hur mycket mer tid vi lägger ner på

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera/föra in livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera eller föra in och sälja färdigförpackade

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel I den här broschyren finns information för dig som ansvarar för

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm?

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Så möter vi konsumenternas behov av information i framtiden. 28 maj 2013 Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Mona Lauermann Orheden,

Läs mer

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna.

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna. Livsmedel A-Ö ADI-värden Acceptabelt dagligt intag för livsmedelstillsatser, ADI-värde anger hur mycket en människa kan exponeras för utan att någon risk för hälsan anses uppstå. Aflatoxiner Aflatoxin

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Semper Profylac. modersmjölksersättning vid: Komjölksproteinallergi Sojaallergi Sekundär laktosintolerans Födoämnesrelaterad intolerans

Semper Profylac. modersmjölksersättning vid: Komjölksproteinallergi Sojaallergi Sekundär laktosintolerans Födoämnesrelaterad intolerans Semper Profyac modersmjöksersättning vid: Komjöksproteinaergi Sojaaergi Sekundär aktosintoerans Födoämnesreaterad intoerans Semper har ång erfarenhet av att utvecka ivsmede för barn med oika födoämnesreaterade

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Projekt Märkning butik 2008

Projekt Märkning butik 2008 Projekt Märkning butik 2008 Utfört av Miljökontoret Jönköpings Kommun Skriven av Anneli Jyrkin och Christer Nissinen Sammanfattning Under en period har det kommit signaler från flera kommuner att livsmedelsbutiker

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Miljö- och Byggnadsavdelningen Jonas Leo Anna Moldovani Dnr 2014/0916 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Redlighet och Spårbarhet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning)

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning) Märkning av hönsägg De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007 2 Antalet ägg 1 Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem 8 Bäst 4före-dag 6 ägg från frigående höns

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VERSION DIARIENUMMER 2014-10-03 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Redlighet på restauranger och pizzerior Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll Projekt

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Aktuellt kring offentliga måltider

Aktuellt kring offentliga måltider Aktuellt kring offentliga måltider Anna-Karin Quetel Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg 22 maj 2015 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Råd

Läs mer

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998, gäller från 1 juli 2006. 1Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998, gäller från 1 juli 2006. 1Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem Märkning av hönsägg De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998, gäller från 1 juli 2006. 2 Antalet ägg 1Namnet på varan 8 (beteckning) Produktionssystem Bäst före-dag 4 6 ägg från frigående höns

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003 Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 23 SKOP,, har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan 9 och 24 maj 23. Svaren

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Branschriktlinjer för den svenska marknaden. Fisk & skaldjur

Branschriktlinjer för den svenska marknaden. Fisk & skaldjur Branschriktlinjer för den svenska marknaden Fisk & skaldjur Dessa branschriktlinjer är framtagna av Fisk-& Skaldjursrådet och gäller för märkning av djupfrysta fisk-& skaldjursprodukter på den svenska

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

för plånboken och miljön.

för plånboken och miljön. En liten guide för plånboken och miljön. En barnfamilj sparar 3.000-6.000 kr om året på att äta upp maten istället för att slänga den. I Sverige står konsumenterna för cirka 2/3 av det totala matavfallet.

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi Bra val genom att läsa förpackningar Näringsinnehållstabellen I näringsinnehållstabellen meddelas hur mycket produkten innehåller -näringsämnen per hundra gram eller -beträffande vätskor per hundra milliliter

Läs mer

Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011

Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 1(5) Länsveterinär Magdalena Bostedt Direkt: Fax: Tillsynsprojekt om redlighet och spårbarhet Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 Bakgrund Vid ett länsmöte hösten 2010 beslutas att ett projekt om redlighet

Läs mer

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås.

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås. Flingguide 05.2010 1 Här kan du läsa om innehållet i Kellogg s flingor och bli klokare på vad du äter. Det finns också information till dig som är överkänslig mot vissa ingredienser i flingor. Frukost

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar!

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Boka DelikatessKungens

Läs mer

FRISTÅENDE MODUL (Keramikhäll) ÄGARHANDBOK

FRISTÅENDE MODUL (Keramikhäll) ÄGARHANDBOK FRISTÅENDE MODUL (Keramikhä) ÄGARHANDBOK med instaations- och användningsinstruktioner och tiagningsguide TÄNK PÅ DETTA: när du byter ut en de av denna spis får du ENDAST använda reservdear som säkert

Läs mer

Boken om IMPRESSA C5

Boken om IMPRESSA C5 Boken om IMPRESSA C5 «Boken om IMPRESSA» har av den oberoende tyska rovningsanstaten TÜV SÜD försetts med anstatens kontrosigi för ättförståeighet, fuständighet och säkerhet. Innehåsförteckning Din IMPRESSA

Läs mer

Märkning av importerade färdigförpackade livsmedel i Stockholms stad Uppfyller märkningen på svenska Livsmedelsverkets regler?

Märkning av importerade färdigförpackade livsmedel i Stockholms stad Uppfyller märkningen på svenska Livsmedelsverkets regler? Umeå universitet Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap Examensarbete Miljö- och hälsoskydd D30, VT-09 Märkning av importerade färdigförpackade livsmedel i Stockholms stad Uppfyller märkningen

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Kampanjvaror v. 44-52, 2010

Kampanjvaror v. 44-52, 2010 Kampanjvaror v. 44-52, 2010 174599 Rapsolja med apelsin & saffran, 2 liter 110,60/st * 136242 Rapsolja med citron, 2 liter 110,60/st 136192 Rapsolja med rosmarin, 2 liter 110,60/st 136135 Rapsolja med

Läs mer

Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2012. Redlighet och Spårbarhet

Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2012. Redlighet och Spårbarhet Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2012 Redlighet och Spårbarhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 UPPFÖLJNING...

Läs mer

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun 2015-04-13 Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Livsmedelsverkets undersökning

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Tips och råd för trygg matlagning

Tips och råd för trygg matlagning Tips och råd för trygg matlagning LÄTTLÄST 1 Innehåll Maten är en njutning... 3 Så här lagar du mat på ett tryggt sätt... 4 Förvara maten i rätt temperatur... 7 Matvaror håller olika länge... 9 Datummärkningen

Läs mer

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning Anmälan för registrering av 1(5) Insänds till: Krokoms kommun Bygg- och miljönämnden 835 80 Krokom Tid som anmälan avser Från och med, datum Till och med, datum Tills vidare Sökande, verksamhetsutövare

Läs mer

Korvsoppa 0,5 kg lök 1 kg potatis 2 kg sopprötter 5 l vatten 40g lättsaltat buljongpulver kryddpeppar, svartpeppar, persilja 1 kg länkkorv

Korvsoppa 0,5 kg lök 1 kg potatis 2 kg sopprötter 5 l vatten 40g lättsaltat buljongpulver kryddpeppar, svartpeppar, persilja 1 kg länkkorv FÖLJANDE PÅSTÅENDEN/FRÅGOR BASERAR SIG PÅ FRÅGORNA I HJÄRTFÖRBUNDETS RAVITSEMUSPASSI (SVE: NÄRINGSPASSET). Uppgifterna kan ha flera rätta svar. 1 Granska och värdera följande matrecept med tanke på hälsosamhet.

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli?

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli? Vad menas med det? Är det funktionell mat? Tjejmjölk i rosa förpackning med extra folsyra som underlättar om man vill bli gravid. Är det smart? GMO? Genetiskt Modifierad Organism Ris med mer A-vitamin?

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Béarnaise Klassisk. Ingredienser: Vatten, rapsolja, vinäger, ägg, kryddor, emulgeringsmedel. (E202, E211), arom, färgämne (E160a).

Béarnaise Klassisk. Ingredienser: Vatten, rapsolja, vinäger, ägg, kryddor, emulgeringsmedel. (E202, E211), arom, färgämne (E160a). Béarnaise Klassisk Biggans Béarnaise klassisk är en fyllig sås med välbalanserad kryddning. Smakar utmärkt till stekt eller grillat fläsk- och nötkött. Vatten, rapsolja, vinäger, ägg, kryddor, emulgeringsmedel

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:19) om märkning och presentation av livsmedel; (H 130:4) Utkom från trycket den

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Tips och råd för trygg matlagning

Tips och råd för trygg matlagning Tips och råd för trygg matlagning LÄTTLÄST 1 Innehåll Maten är en njutning... 3 Så här lagar du mat på ett tryggt sätt... 4 Förvara maten i rätt temperatur... 7 Matvaror håller olika länge... 9 Datummärkningen

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Värt att veta. Därför är kyckling från Kronfågel så bra!

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Värt att veta. Därför är kyckling från Kronfågel så bra! Kronfågel är bra mat från Lantmännen Värt att veta Därför är kyckling från Kronfågel så bra! Allt som oftast kyckling Kycklingrecepten fi nns överallt omkring oss i kokböcker, tidningar, TV, radio och

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer