Kvalitetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2013-2014"

Transkript

1 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren Kvalitetsrapport Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1

2 1. GRUNDFAKTA Från och med ht 2013 består gymnasiesärskolan av dels en utbildningsenhet för individuella program, dels en för nationella program som redovisas separat. Denna rapport hanterar verksamheten för de individuella programmen. På enheten har en elev haft personlig assistent med annan arbetsgivare. Individuella programmet på Lindeskolan Antal elever: 7 (15 oktober) Varav 3 flickor. Antal anställda, lärare: 2,4 Andel lärare med högskoleexamen 95% 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade mål: - Alla elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Enhetens mål: - Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov där eleven känner trygghet och möjlighet till gemenskap - Plan mot kränkande behandling: Ökad förståelse för varandra och våra olikheter. Alla är lika mycket värda. Personalen bedömer att skolan till stor del kännetecknas av kriteriet trygghet och gemenskap. Vissa delar i lokalerna har inte varit anpassade för våra elevers behov. Nedåtlysande armaturer överlag, trångt toalettutrymme samt icke fungerande dörröppnare har försvårat elevernas skoldag. Periodvis under läsåret men framförallt under hösten har ett antal tillbudsanmälningar inkommit pga utåtagerande elever. Försäkringskassan drog tillbaka stödet för en elevs personliga assistent vilket krävde en begränsad omorganisation. 2

3 Analys: Trygghet och studieron kan variera beroende på enskilda elevers dagsform samt oförutsedda förändringar t.ex. i schema eller personal, vilket ofta leder till för eleven, och även personalen, svåra situationer med utåtagerande och reducerade möjligheter till lämplig undervisning. Framgångsfaktorer är tydlig struktur och gemensamt förhållningssätt Åtgärder: Lindeskolans elever på bygg-, och elprogrammen har satt upp nya, uppåtriktade takarmaturer. Utrymmet på en elevtoalett har utökats så att assistent kan bistå eleven. Ett mindre rum har försetts med ljudisolerande material och dörr för att elever i affekt skall kunna återhämta sig där utan att uppröra andra elever. Fyra nya elever kommer till enheten ht 14. Arbetslaget behöver arbeta med struktur, rutiner kring schema och förändringar samt att klargöra gemensamma förhållningssätt och bemötande. En ny assistent anställdes under våren för att ingå i en grupp av tre som roterar enligt schema i sitt stöd för elev vars personliga assistent drogs in. Ytterligare assistenter har anställts för att bistå nytillkommande elever. 2.3 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Mål: BUN:s prioriterade mål: - Elever i Gymnasiesärskolan når målen utifrån sina förutsättningar. Eleverna har uppnått målen under läsåret och uppvisar en klart positiv kunskapsutveckling. Analys: Ingen skillnad i måluppfyllelse kan identifieras mellan flickor och pojkar. Rullstolsdansen, musiken, idrotten, vaktmästaruppdrag, d.v.s. alla ämnen som gör eleverna mer rörliga har varit positiva. Avsevärda insatser har gjorts för att förbättra elevernas möjligheter att kommunicera - vilket gett resultat. De viktigaste framgångsfaktorerna är; Bra personalgrupp, existerande planeringstid och att eleverna trivs och tycker att det är roligt att komma till skolan. 3

4 Åtgärder: - Införande av huvudsakligen två undervisningsgrupper - Fortsatt kompetensutveckling i kommunikativa hjälpmedel såsom Bliss, Clicker, bilddatabas, flexiboard och framför allt lärplattor med initialt stöd av skoldatateket. - Fortbildning i tecken. - Kompetensutveckling i de nationella styrdokumenten - Personalen kommer överens om gemensamt förhållningssätt och genomför det strikt. 2.4 Elevinflytande och demokrati (inkl samverkan skola-hem) Enhetens mål: - Eleverna gör egna val efter sin förmåga - Vi har ett väl fungerande samarbete med vårdnadshavare Personal och elever har klassråd på schemat där elevernas synpunkter på skolmiljö och undervisning lyfts fram. I detta forum finns även utrymme att diskutera normer och värden. Personalen kommunicerar med vårdnadshavarna med hjälp av kontaktbok, kamera, veckobrev, pratapparat, IUP samt flertalet möten i samarbete med habiliteringens olika resurser. Till detta tillkommer dagliga telefonkontakter för uppdateringar kring elevens skoldag. Analys: Bedömningen är att skolan kännetecknas av elevinflytande och demokrati.. Åtgärder: Att vid terminsplanering och i områdes/lektionsplanering ta i beaktande alla möjligheter att ge eleverna möjlighet till inflytande. Att genomföra föräldramöten. 4

5 2.5 Enhetens egna prioriterade mål (som inte har redovisats ovan) Övergång och samverkan Mål: - Ökat samarbete med övriga särskolan, daglig verksamhet m.fl. Under läsåret har kompetensutveckling, månadsmöten och studiedagar genomförts med all personal i särskolan. Analys: Personalen uttrycker ett önskemål till utökat samarbete mellan särskoleenheterna och med kortis och daglig verksamhet. Åtgärder: Fortsatt organisation i strävan att utnyttja hela särskolans resurser. Att bjuda in representanter för kortis och daglig verksamhet. 3. REKTORS SAMMANFATTNING Hela särskolan Träningsklass, grundsär- och gymnasiesärskolan Personal och elever har genomfört ett bra läsår! Arbetslagen på Brotorp/Opalen, Kristinaskolan, individuella och nationella programmen på Lindeskolan arbetar alla målmedveten att genomföra verksamhetsplanerna och utveckla särskolan på sin enhet. Utvecklingsområden är bl.a. användning av elektroniska hjälpmedel, undervisning i både ämnen och ämnesområden, undervisning i ämnesövergripande teman, utökad praktik eller APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande), integration med grundskolan/gymnasiet, vidareutveckling av gemensamt förhållningssätt, etc., etc. Igångsättningen av 3 nationella gymnasiesärskoleprogram på Lindeskolan har starkt bidragit till särskolans regionala attraktionskraft. Vi ser ett tilltagande intresse från skolor och myndigheter inom och utanför kommunen. Jag uppskattar att antalet elever kommer att öka till ca 40 inom de närmaste 18 månaderna. Under läsåret 2014/2015 kommer särskolan att arbeta med att utveckla; - användningen av elektroniska hjälpmedel, - Entreprenörskap i skolan - Undersökning om möjligheterna att erbjuda lärlingsutbildning på gymnasiesärskolan. 5

6 Under hösten 2014 kommer tre lärare att påbörja speciallärarutbildning, inriktning utvecklingsstörning. Detta är ett nystartat utbildningsinitiativ i samarbete med Örebro universitet. Det innebär att vi står mycket bättre rustade vad gäller lärarbehörighet i framtiden. Angående enhetens verksamhet Personalen har lyckats genomföra läsåret trots stora förändringar under tiden. Samtliga elever har nått målen i ämnen eller ämnesområden. Kompetensutveckling har skett för speciella kommunikationsverktyg vilket är en förutsättning för att kunna utbyta information med, och bedriva undervisning för de elever som använder verktygen. Denna kompetensutveckling måste fortsätta och fördjupas. Samarbete med habiliteringen måste utvecklas. Med tanke på de ökade tillbuden så har vi genomfört vissa gemensamma studier vad gäller tillbud/olycksfallsanmälningar och lågaktivt bemötande, vilket måste fortsätta även under nästa läsår. Under läsåret kommer vi att ha gemensamma diskussioner kring den nya läroplanen (gysär13), som till större del kommer att påverka de elever som kommer att börja på nationellt program. Eleverna har i de startade klassråden bidragit till införandet av slöjd på schemat och även ändringar i hemkunskapens måltider. Personalen har bjudit in elever från t.ex. barn- och fritidsprogrammet och arbetar på olika sätt för att bidra till inkludering på Lindeskolan. Till schemat har lagts även ämnet bild under en timme i veckan för varje elevgrupp. 4 tillkommande elever ht14 samt uppdelning av undervisningen på två elevgrupper kräver en utförligare planering än tidigare. Arbetslaget står också inför utmaningen att två erfarna lärare går i pension och flera nya assistenter tillkommer. 6

7 4. PRIORITERADE ÅTGÄRDER Normer och värden Vi kommer att fokusera på förhållningssätt och bemötande samt fortsatt utveckling att effektivisera arbetslagets samarbete. Utveckling och lärande Fortsatt utvecklande av kommunikativa hjälpmedel och tema arbeten. Fokuserat stöd från Skoldatateket för användning av elektroniska hjälpmedel. Elevinflytande och demokrati Vi kommer fortsätta att genomföra klassråd och erbjuda eleverna valmöjligheter i skolvardagen där så är lämpligt. Särskolans hemsida skall användas i större omfattning för att utöka verksamhetens transparens till omvärlden i allmänhet och elever/vårdnadshavare i synnerhet. 5. PRIORITERADE MÅL FÖR KOMMANDE PERIOD Normer och värden Utveckling och lärande Elevinflytande och demokrati Att definieras i detalj i den lokala verksamhetsplanen ht UNDERSKRIFT Gunnar Verngren Rektor Särskolan i Lindesberg 7

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer