Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling"

Transkript

1 Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling Målområde 1 - Språkutveckling Målområde 2 Attraktiv skola Personalpolitiskt mål Kompetens Målområde 4 Trygghet och studiero Målområde 5 - Elevuppföljning: implementering av Sunnadalskolans elevhälsoplan

2 Målområde 1 Språkutveckling: Alla elever på Sunnadalskolan ska utvecklats i det svenska språket. Hela skolan: Fortbildning v.44 Genrepedagogik: Förstelärare undervisningslyftet 3Omodellen. Uppmuntrar till studier i t.ex. SVA. Alla pedagoger har en laptop för att konkretisera undervisningen. Bildkanoner i alla klassrum. Skapa förutsättningar för samarbete mellan arbetslagen. Baka in studiehandledning, guldtid, extra SVA, läxhjälp i tjänsterna. Tillgång till bibliotek och IT-pedagog. Årskurs F-3 Fokus på läsinlärning Högläsning Använda kompensatoriska hjälpmedel:i-pads, Symwriter, bilder Språklig medvetenhet, språkstegen Externa kontakter: Hasslöskolan, läshjälpare, Guldtid, extra Sva-tid för nyanlända Sånger, drama Använda kompensatoriska hjälpmedel: I-pad, smartboard, spel Externa kontakter: läshjälpare, Marinmuséum, Blekingemuséum, Läsande klass Sagotema Guldtid, extra Sva-tid för nyanlända Högläsning i grupp, tystläsning Sunnanäng F-3 F: Språkutvecklande lek, språklig medvetenhet, rim och ramsor, fonologisk medvetenhet bokstavsljud hur många ljud innehåller ett ord, meningsbyggnad 1: Koncentration på bokstäver ljud och form, bygga ord, läsa ord, automatisera småord helords läsning, skriftlig träning parallellt med läsinlärningen Daglig högläsning En läsande klass se med olika ögon på texter, både högläsning och egenlästa texter, stegvis introducera de olika figurerna för att få en röd tråd sbesök för f-klass (2 tillfällen) hur bibliotek fungerar och hur man behandlar böcker Månatliga besök för åk 1 bibliotekskunskap och lån (klass och enskilt)

3 Fortsatt arbete med figurerna i läsande klass för att få större förtrogenhet inför det fortsatta arbetet i 4-6. sbesök minst 1 gång i månaden för lån. Fördjupad bibliotekskunskap för åk 3. Högläsning och intensivperioder av tystläsning Träna läsflyt och läsförståelse. Skriva olika sorters texter med meningsbyggnad och röd tråd utifrån given struktur. Muntlig framställan i samband med redovisning av lästa texter, återberättande av hörda berättelser/fakta både direkt och med hjälp av stödord/tankekartor. Genrepedagogik: de nyanlända eleverna har ett språkutvecklande arbetssätt med genrepedagogik och alfabetisering som grund. Till viss del förekommer genrepedagogik i ordinarie undervisning. Läsande klass är en del av genrepedagogiken. Årskurs 4-6 Genrepedagogik: medvetandegöra oss själva innebörden av genrepedagogik och hur vi ska arbeta med genrepedagogik; gemensamma träffar på vissa måndagseftermiddagar träna på och arbeta med instruktioner arbeta med ord- och begreppsförståelse Språkutveckling ska genomsyra all undervisning: ha ett pågående samtal med eleverna i sin undervisning stötta med bilder, kroppsspråk strukturerad lässtund, nyttja läxtiden (Guldtiden) Läsande klass: använda och hämta inspiration från webbmaterialet Modell för hur en lektion kan avslutas och sammanfattas: metoderna handlar om att eleverna får reflektera över sin arbetsinsats samt om de nått målet för lektionen ställa tre frågor i slutet av lektionen tummen upp : med tummen visar eleverna vad de tycker om lektionen de haft och sedan får de utvärdera den rundan : alla, både elever och lärare, får säga vad de tycker om lektionen men man får också säga pass, även bra övning på att lyssna på varandra följa upp om eleverna nått målet för lektionen genom att de får klistra in röd, gul eller grön lapp i sin bok samt skriva en kort kommentar till samla klassen till en kort avslutning vid lektionens slut (plocka undan material, städa, sitta på sin plats). Använda kompensatoriska hjälpmedel Externa kontakter Alfabetiseringsgrupp Sunnanäng 4-6 En läsande klass: alla elever i år 4-6 arbetar med läsande klass 1h/veckan. Där läser vi tillsammans eller parvis olika typer av texter och arbetar med olika lässtrategier. Fram till

4 höstlovet arbetade vi i olika grupper. SvA- elever arbetade med SvA-lärare, elever som behöver extra stöttning arbetade tillsammans med Spec.lärare och resten av eleverna i klassrummet med mentor. Vi är alla överens om att arbetet fungerade bra men då vi fick nya elever kunde vi inte fortsätta på detta sätt. Vi hoppas kunna arbeta liknande framöver. Vi diskuterar nya ord och hur man tar sig an olika texter. Tittar på rubriker och bilder mm. Under dessa tillfällen kunde vi i lugn och ro fokusera på samma texter och gå på djupet. Inte bara svenska då vi läser olika texter, även faktatexter. : detta läsår deltar 4-6 med bokjuryn där alla elever läser böcker utgivna under året för att sedan rösta fram årets bok. Individuella biblioteksbesök efter behov. Externa kontakter: eleverna i år 5 samarbetar under våren med Marinmuseét Sammanfattning av lektion: under vt-15 kommer vi i 4-6 att börja arbeta med exit tickets. Efter avslutande lektion lämnar eleverna en kort, skriftlig svar på en frågeställning som behandlats under lektionen. Utvärderas vid sommaren. Hjälpmedel: enstaka elev har tillgång till egen ipad som ett kompensatoriskt hjälpmedel pga läs- och skrivsvårigheter. Språkutvecklande arbetssätt: Vi studerar texter tillsammans, vi tittar på bilder, filmer, läser i samtliga ämnen. I SO och NO gör vi begreppsordlistor till varje arbetsområde. Som utvecklingsarbete planerar vi skapa konkret material för att träna svåra ord och begrepp inom NO. Årskurs 7-9 Undervisningslyftets input göra en enkät bland personalen om hur det har gått, fokus på språkutvecklande arbetssätt. Använda kompensatoriska hjälpmedel genom att elever med behov får prizmo inlagt på sina mobiltelefoner, material arbetas om till lättare svenska, görs ordlistor i arabiskasvenska, ipad för översättning, kapitelsammanfattningar översätts till arabiska i vissa ämnen, ämnesfilmer på andra språk mest arabiska Externa kontakter besök av personer utifrån, studiebesök på tex marinmuseum och Kreativum. Genrepedagogik kopplat till undervisningslyftet Alfabetiseringsgrupp Kulturprofilen skådespelarna får en träning i muntligt framförande och användande av svenska språket, manusgruppen arbetar med skriftlig framställning boksamtal, närhet till böcker att låna, informationssökning Öka tillgången till inläst material genom att söka pedagogisk satsning och köpa in tjänsten Fritidshemmen Lek Rollekar: Pedagogerna deltar aktivt i leken för att på det viset utveckla eleverna i att inta olika roller och leva sig in i olika situationer. Därmed utvecklas elevernas ordförråd och språk.

5 Drama dramaövningar och dramalek: När verksamheten tillåter samlar vi eleverna i grupper för att göra olika dramaövningar. Där möter eleverna ord de ofta inte känner till innan och lär sig nya ord och uttryck. Bokklubb samarbete med bibliotek: En gång i veckan erbjuds eleverna bokklubb i samarbete Anna-Pia på biblioteket. Eleverna har gör bokresensioner, små boktips som kommer att läggas ut på intern-tv. Genom läsningen utökar eleverna sitt ordförråd och läsförståelse. Datorn som pedagogiskt verktyg: Vi använder oss av pedagogiska spel bla Bornholmsmodellen och matteappar. Eleverna utvecklar sitt språk och får ämnesspecifika ord. På samlingar arbetar vi med språket genom tankekartor och synonymer för att arbeta bort fula ord. Fritidshemmen i samverkan Dessa ämnen har vi i skolan för att utveckla elevernas språk och ämnesspecifika ord och ordförråd, drama, So, No, Bild, Idrott (motorikträning, simundervisning), Hemkunskap Klubb: Lek Prova på olika bollsporter 1 gång/v Datorn som pedagogiskt verktyg Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Externa kontakter komma ut och bjuda in. Stimulera till ökad läsning Retorikträning från tidig ålder Bokprat Boksamtal Boklek F-klass Intensivläsning år 2 som punktinsats IT Kompensatoriska hjälpmedel Digitala lärverktyg och IT MTM (Myndigheten för tillgängliga medier nerladdning enl. 17) Nätet Högläsning 3 ggr/vecka yngre elever. ADL-träning dels 1/1 samt i gruppaktiviteter i samhället. Lyssna/titta/läsa om nyheter samt uppföljning av veckans händelser diskussioner/skrivning

6 Målområde 2 Attraktiv skola: Elevernas lust att lära har ökat. Hela skolan: Elevmedverkan i skolans verksamhet efter ålder och mognad t.ex. genom elevråd, elevens val och profilinriktningar. Fokus på stödjande och kompenserande verksamhet innebär en likvärdig skola för alla. Mångkulturell inriktning. Vid kontakt med vårdnadshavare eller information vid föräldramöten är det av största vikt att tolkar används vid behov. Medveten rekrytering av välutbildad och behörig personal. Studiero och hemkänsla i klassrummen där eleverna känner stolthet och tar aktivt ansvar för sitt arbete. Utveckling av skolans kontaktnät och informationskanaler. Sunnanäng F-6 Tydlig information vid alla föräldrakontakter om vad som är positivt med oss (Sunnanäng/Sunnadalskolan), vad som finns här och vilken hjälp eleverna kan få här som inte alltid finns på andra skolor. Fråga varför elever ska/vill flytta och be elev och föräldrar sätta ord på orsaken. Aktivt försöka se till att miljön är attraktiv utifrån den tid som finns tillgänglig. Visa eleverna att den fysiska och psykiska miljön är viktig genom att föregå med gott exempel. Visa på att de är sin egen miljö. Bjuda in föräldrar till någon aktivitet varje termin där eleverna är aktiva på något sätt. Alla elever går/åker iväg på aktiviteter utanför skolan vid flera tillfällen under läsåret. F-klass en gång i veckan. Åk 1-6 i samband med olika ämnesområden. Lust att lära: Vi erbjuder en varierad undervisning där varje elev får utvecklas i sin takt. Nivåanpassad planering i matematik för att eleverna ska känna att de lär sig och kommer framåt. Grej of the day (år 6) mikrolektion I allmänbildande syfte, om en person, plats, händelse Studiebesök till Eketorps borg (åk 2-5) och undervisning på Marinmuseét (åk 3, 5) Sunnanäng 4-6 har en blogg där elever och vårdnadshavare kan följa arbetet i skolan. Det finns även en fb-sida för elever och vårdnadshavare som tillhör klassen. Attitydundersökning: Sunnanäng visar att 75% av eleverna i åk 5 håller med helt och 25% häller med ganska bra på frågan Skolarbetet gör mig nyfiken och jag får lust att lära mig med Årskurs 7-9 Information på föräldramöten ha givande information som är angelägen för föräldrarna Alltid fråga varför eleven vill flytta eller komma tillbaka. Vad tror eleven blir bättre? Till VM hört från elever som kommit tillbaka Hemkänsla i klassrummet. Ordning och reda. Stolthet och ansvar. stående diskussioner förs i arbetslag och klasser men det saknas resurser ofta för att kunna genomföra, fortsätta arbetet med få till en nymöblering, samtal med klasserna om hur man t.ex. lämnar ett klassrum efter lektionen Bjuda in till happenings/event. Kom ihåg media!

7 Hemsida, bloggar, facebook skolans digitala bibliotek Informera via bildspel i café och hall (fritids) för att ge alla inblick i verksamheten. Likvärdig verksamhet/undervisning/bedömning Bjuda in föreningar/personer/yrkesgrupper lista med namn och telefonnummer gemensamt Studiebesök och utflykter t.ex. Kreativum, marinmuseum 7-9: två-lärar-systemet man kan lättare få hjälp på den nivå man är, ökad variation Fritidshemmen Fritidshem + klubb + fritidsgård Guldtid, läxhjälp o modersmål Information via bildspel i café Utflykter på loven Samarbete med närpolisen Lokalvård och Vaktmästeri fokus på att hålla lokalerna fina Jobbar aktivt för att media skriver positivt om verksamheten Bildkanoner i varje klassrum Hemsida - behöver göras attraktiva En bra lärandemiljö på fritids: Vi är måna om att hålla vårt fritidshem uppdaterat med aktuellt pedagogiskt material. Ändamålsenliga lokaler: Vi har egna lokaler som vi kan anpassa och möblera efter vad vi arbetar med för tillfället. Tillgång till idrottshall på fritids: Vi tar med oss blandade barngrupper från båda avdelningarna F-3 och har gemensamma aktiviteter. Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Guldtid Läxhjälp Personalbefrämjande aktiviteter för de anställda - Fortsatta arbete med gruppen Testotenorerna. Bjuda in föreningar/företag/myndigheter under våren Målområde 3 Personalpolitiskt mål Kompetens På Sunnadalskolan skall samtlig personal vara behörig. Hela skolan: Lönepåslag vid i förhand godkända av skolledning poängstudier. Ekonomiskt stöd via studier i Lärarlyftet. Inventering av kompetenser och behov görs vid medarbetarsamtal och vid systematiska kvalitetsarbetet.

8 Sunnanäng F-6 Behov, nuvarande/kommande: SvA-utbildning för alla Kommande önskemål: Svenska för nyanlända Behov av Spec. ped när nuvarande pensioneras Montessoriutbildning för de som inte har. Fritidshemmen Håller oss uppdaterade läroplanen, allmänna råd och aktuell pedagogisk forskning. Målområde 4 Trygghet och Studiero Antal tillbud och anmälningar om kränkningar är färre i november 2015 än november 2014 Hela skolan: Utbildning i lärarledarskap v.44. Förväntansdokument på elev och personalnivå med konsekvenstrappa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Tillgång till 2 pedagoger i nästan alla klasser. Trygghetsgruppen arbetar skolövergripande förebyggande arbete och punktinsatser. Särskild undervisningsgrupp på skolan arbetar personal och elevstödjande bl.a. via samtalsstöd, Repulse och handledning. Elevhälsoteamsmöten varje vecka Subventionerade pedagogiska måltider. Enligt attitydundersökningen är tryggheten hög (87 % av eleverna i ÅK 5 och 8 upplever sig trygga). Antal tillbud 2014: x Antal anmälningar om kränkande behandlingar 2014: 12 stycken Årskurs F-3 Samarbetsövningar och drama Lek Klassråd, tjej- och killsnack vid behov, konfliktsnack i grupp Alltid två synliga vuxna ute på rastvakt Fasta rutiner Gemensamma regler för F-3 Klassrumsregler utformade med eleverna Gott mottagande och bemötande av nyanlända elever. Klassråd, tjej- och killsnack, vid behov, konfliktssnack i grupp Samarbetsövningar och drama Alltid två synliga vuxna ute på rastvakt Fasta rutiner Gemensamma regler för F-3 Klassrumsregler utformade med eleverna

9 Sunnanäng Årskurs F-6 Samarbetsövningar/drama i olika konstellationer beroende på ämne. Regelbundna samtal om hur vi är mot varandra - åk-vis, kill/tjejgrupp, klassvis. Fadderverksamhet för nyanlända/nykomna utifrån ålder och språk. Klassråd i 2-3 inför elevråd och matråd. Klassråd inför elevråd. Regelbundna samtal om trivsel och trygghet när situationen kräver samt vid livskunskapslektionerna. Genomtänkta indelningar av grupper i NO och matematik för att undervisningen ska fungera på bästa sätt. Tydliga regler finns uppsatta i klassrummet. Gemensam samling varje morgon. Årskurs 4-6 Kamratstödjare Kommunikation mellan elever och personal kring trygghet och trivsel. Elevråd, klassråd, fadderverksamhet, tjej- och killsnack Årskurs 7-9 Kamratstödjare Färgkodade scheman utifrån mappar byta till höstens schema Färgkodade mål i varje klassrum i länken, i mapparna, på färgade papper i klassrummet byta för varje område Elever i ÅK 7 utvecklar lärmiljön när åk 8-9 har PRAO hösttermin Elever som inte har kulturprofil utvecklar lärmiljön under andra profilveckan planeras under våren Elevrådsutbildning sker med hjälp av externa kontakter Genomgång 2 min/klass och vecka på arbetslagskonferenserna tar mentorer upp om det är något som behövs som rör klassen. Diskussion kring trygghet och arbetsro utifrån uppkopierat material. Fritidshemmen Trivselaktiviteter för familjer t.ex. grillkväll: Pysselkväll med barn och föräldrar där barn och föräldrar hjälptes åt att göra gipsmasker. Under kvällen visades ett bildspel med aktiviteter vi haft med barnen. Under våren planerar vi för att ha en vernissage där vi bjuder in föräldrar att titta på vad eleverna arbetat under våren. Till hösten tänker vi oss en uppstartskväll med elever och föräldrar. Inskolning innan sommaren i samarbete med förskolorna: Vi jobbar vidare med att i samarbete med förskolorna få till inskolning innan semestrar och sommarledighet.

10 Dramaövningar med fokus på samarbete och tillit: Tränar eleverna på att lösa konflikter verbalt istället för med våld. Känna trygghet i gruppen, att våga stå för vad man tycker och känner. På samlingar diskuterar vi attityder, kamratskap, trygghet, rädslor och beteende. Där vi redan nu sett en utveckling till det bättre. Klubben: Grillkväll tillsammans med föräldrar under våren i samarbete med fritidsgården Kompissamtal Aulasamlingar Enskilda samlingar Medverkan på utvecklingssamtal vid behov Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Workshops Individuella samtal Hälsosamtal Trygghetsgruppen? Studieplatser IT Mediatek Netikett Nätet Individuella scheman, lugn arbetsmiljö i liten undervisningsgrupp. Tydlig struktur i elevens vardag. Fortsatt goda kontakter med vårdnadshavare/elevhälsa/mentorer. Bygga nätverk runt eleverna helhetssyn på elevens sociala- och kunskapsutveckling. Enskilda samtal med eleverna varje samtal. Tydlighet ang. skolans regelverk ELEVRÅD Fortsatt arbete med implementeringen ang. skolans regler. Diskussioner om hur det borde vara i ett klassrum angående en bra studiero. Målområde 5 Elevuppföljning: implementering av Sunnadalskolans elevhälsoplan All personal har kännedom om Sunnadalskolans elevhälsoplan och åtgärdstrappa och vet var man kan få den information man behöver. Sunnanäng F-6 Nära samarbete vid behov av specialpedagog, skolsköterska, kurator m fl. Samtal i arbetslaget kring elever när det är behov. Information till hela arbetslaget i samband med APT.

11 Årskurs 7-9 Stående punkter med åtgärder på elevnivå på veckokonferenser. 2min/klass och vecka i 4-9. Tider hos specialpedagogerna som man kan boka in sig på för att kunna diskutera/fråga. Klasskonferenser i arbetslaget. Fritidshemmen Fritidspedagogerna på F-3 och EHT måste hitta tid att träffas för att kunna delge varandra i aktuella elevärenden, för att elevens behov i ett heldagsperspektiv ska kunna tillgodoses. Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Nätet En ständigt pågående process i det vardagliga arbetet. Arbetsplanenen processas i vår vardagliga profession.

Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål

Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål Vision Sunnadalskolan är förstavalet för eleverna i Kungsmarken, Gullaberg och Marieberg. Skolan och fritidshemmet ska erbjuda en trygg

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se

Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kvalitetsgarantier 2009/2010 Anno 1970 www.elinsborgsskolan.stockholm.se Sid 2 (5) I n g r e s s " ska vara känd i Spånga/Tensta som det självklara skolvalet,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Skolutvecklingsplan. Tibble- Romfartunaenheten

Skolutvecklingsplan. Tibble- Romfartunaenheten Skolutvecklingsplan för Tibble- Romfartunaenheten Läsåret 2014-2015 Ansvarig: Peter Håkansson en är relaterade till Västerås stads Utbildningsplan 2011-2015 Enhetens ledord är: KUNSKAP, LUST, TILLIT KUNSKAPS-

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14! 1 ( 8) Datum 2014-09-03 Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer