Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling"

Transkript

1 Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling Målområde 1 - Språkutveckling Målområde 2 Attraktiv skola Personalpolitiskt mål Kompetens Målområde 4 Trygghet och studiero Målområde 5 - Elevuppföljning: implementering av Sunnadalskolans elevhälsoplan

2 Målområde 1 Språkutveckling: Alla elever på Sunnadalskolan ska utvecklats i det svenska språket. Hela skolan: Fortbildning v.44 Genrepedagogik: Förstelärare undervisningslyftet 3Omodellen. Uppmuntrar till studier i t.ex. SVA. Alla pedagoger har en laptop för att konkretisera undervisningen. Bildkanoner i alla klassrum. Skapa förutsättningar för samarbete mellan arbetslagen. Baka in studiehandledning, guldtid, extra SVA, läxhjälp i tjänsterna. Tillgång till bibliotek och IT-pedagog. Årskurs F-3 Fokus på läsinlärning Högläsning Använda kompensatoriska hjälpmedel:i-pads, Symwriter, bilder Språklig medvetenhet, språkstegen Externa kontakter: Hasslöskolan, läshjälpare, Guldtid, extra Sva-tid för nyanlända Sånger, drama Använda kompensatoriska hjälpmedel: I-pad, smartboard, spel Externa kontakter: läshjälpare, Marinmuséum, Blekingemuséum, Läsande klass Sagotema Guldtid, extra Sva-tid för nyanlända Högläsning i grupp, tystläsning Sunnanäng F-3 F: Språkutvecklande lek, språklig medvetenhet, rim och ramsor, fonologisk medvetenhet bokstavsljud hur många ljud innehåller ett ord, meningsbyggnad 1: Koncentration på bokstäver ljud och form, bygga ord, läsa ord, automatisera småord helords läsning, skriftlig träning parallellt med läsinlärningen Daglig högläsning En läsande klass se med olika ögon på texter, både högläsning och egenlästa texter, stegvis introducera de olika figurerna för att få en röd tråd sbesök för f-klass (2 tillfällen) hur bibliotek fungerar och hur man behandlar böcker Månatliga besök för åk 1 bibliotekskunskap och lån (klass och enskilt)

3 Fortsatt arbete med figurerna i läsande klass för att få större förtrogenhet inför det fortsatta arbetet i 4-6. sbesök minst 1 gång i månaden för lån. Fördjupad bibliotekskunskap för åk 3. Högläsning och intensivperioder av tystläsning Träna läsflyt och läsförståelse. Skriva olika sorters texter med meningsbyggnad och röd tråd utifrån given struktur. Muntlig framställan i samband med redovisning av lästa texter, återberättande av hörda berättelser/fakta både direkt och med hjälp av stödord/tankekartor. Genrepedagogik: de nyanlända eleverna har ett språkutvecklande arbetssätt med genrepedagogik och alfabetisering som grund. Till viss del förekommer genrepedagogik i ordinarie undervisning. Läsande klass är en del av genrepedagogiken. Årskurs 4-6 Genrepedagogik: medvetandegöra oss själva innebörden av genrepedagogik och hur vi ska arbeta med genrepedagogik; gemensamma träffar på vissa måndagseftermiddagar träna på och arbeta med instruktioner arbeta med ord- och begreppsförståelse Språkutveckling ska genomsyra all undervisning: ha ett pågående samtal med eleverna i sin undervisning stötta med bilder, kroppsspråk strukturerad lässtund, nyttja läxtiden (Guldtiden) Läsande klass: använda och hämta inspiration från webbmaterialet Modell för hur en lektion kan avslutas och sammanfattas: metoderna handlar om att eleverna får reflektera över sin arbetsinsats samt om de nått målet för lektionen ställa tre frågor i slutet av lektionen tummen upp : med tummen visar eleverna vad de tycker om lektionen de haft och sedan får de utvärdera den rundan : alla, både elever och lärare, får säga vad de tycker om lektionen men man får också säga pass, även bra övning på att lyssna på varandra följa upp om eleverna nått målet för lektionen genom att de får klistra in röd, gul eller grön lapp i sin bok samt skriva en kort kommentar till samla klassen till en kort avslutning vid lektionens slut (plocka undan material, städa, sitta på sin plats). Använda kompensatoriska hjälpmedel Externa kontakter Alfabetiseringsgrupp Sunnanäng 4-6 En läsande klass: alla elever i år 4-6 arbetar med läsande klass 1h/veckan. Där läser vi tillsammans eller parvis olika typer av texter och arbetar med olika lässtrategier. Fram till

4 höstlovet arbetade vi i olika grupper. SvA- elever arbetade med SvA-lärare, elever som behöver extra stöttning arbetade tillsammans med Spec.lärare och resten av eleverna i klassrummet med mentor. Vi är alla överens om att arbetet fungerade bra men då vi fick nya elever kunde vi inte fortsätta på detta sätt. Vi hoppas kunna arbeta liknande framöver. Vi diskuterar nya ord och hur man tar sig an olika texter. Tittar på rubriker och bilder mm. Under dessa tillfällen kunde vi i lugn och ro fokusera på samma texter och gå på djupet. Inte bara svenska då vi läser olika texter, även faktatexter. : detta läsår deltar 4-6 med bokjuryn där alla elever läser böcker utgivna under året för att sedan rösta fram årets bok. Individuella biblioteksbesök efter behov. Externa kontakter: eleverna i år 5 samarbetar under våren med Marinmuseét Sammanfattning av lektion: under vt-15 kommer vi i 4-6 att börja arbeta med exit tickets. Efter avslutande lektion lämnar eleverna en kort, skriftlig svar på en frågeställning som behandlats under lektionen. Utvärderas vid sommaren. Hjälpmedel: enstaka elev har tillgång till egen ipad som ett kompensatoriskt hjälpmedel pga läs- och skrivsvårigheter. Språkutvecklande arbetssätt: Vi studerar texter tillsammans, vi tittar på bilder, filmer, läser i samtliga ämnen. I SO och NO gör vi begreppsordlistor till varje arbetsområde. Som utvecklingsarbete planerar vi skapa konkret material för att träna svåra ord och begrepp inom NO. Årskurs 7-9 Undervisningslyftets input göra en enkät bland personalen om hur det har gått, fokus på språkutvecklande arbetssätt. Använda kompensatoriska hjälpmedel genom att elever med behov får prizmo inlagt på sina mobiltelefoner, material arbetas om till lättare svenska, görs ordlistor i arabiskasvenska, ipad för översättning, kapitelsammanfattningar översätts till arabiska i vissa ämnen, ämnesfilmer på andra språk mest arabiska Externa kontakter besök av personer utifrån, studiebesök på tex marinmuseum och Kreativum. Genrepedagogik kopplat till undervisningslyftet Alfabetiseringsgrupp Kulturprofilen skådespelarna får en träning i muntligt framförande och användande av svenska språket, manusgruppen arbetar med skriftlig framställning boksamtal, närhet till böcker att låna, informationssökning Öka tillgången till inläst material genom att söka pedagogisk satsning och köpa in tjänsten Fritidshemmen Lek Rollekar: Pedagogerna deltar aktivt i leken för att på det viset utveckla eleverna i att inta olika roller och leva sig in i olika situationer. Därmed utvecklas elevernas ordförråd och språk.

5 Drama dramaövningar och dramalek: När verksamheten tillåter samlar vi eleverna i grupper för att göra olika dramaövningar. Där möter eleverna ord de ofta inte känner till innan och lär sig nya ord och uttryck. Bokklubb samarbete med bibliotek: En gång i veckan erbjuds eleverna bokklubb i samarbete Anna-Pia på biblioteket. Eleverna har gör bokresensioner, små boktips som kommer att läggas ut på intern-tv. Genom läsningen utökar eleverna sitt ordförråd och läsförståelse. Datorn som pedagogiskt verktyg: Vi använder oss av pedagogiska spel bla Bornholmsmodellen och matteappar. Eleverna utvecklar sitt språk och får ämnesspecifika ord. På samlingar arbetar vi med språket genom tankekartor och synonymer för att arbeta bort fula ord. Fritidshemmen i samverkan Dessa ämnen har vi i skolan för att utveckla elevernas språk och ämnesspecifika ord och ordförråd, drama, So, No, Bild, Idrott (motorikträning, simundervisning), Hemkunskap Klubb: Lek Prova på olika bollsporter 1 gång/v Datorn som pedagogiskt verktyg Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Externa kontakter komma ut och bjuda in. Stimulera till ökad läsning Retorikträning från tidig ålder Bokprat Boksamtal Boklek F-klass Intensivläsning år 2 som punktinsats IT Kompensatoriska hjälpmedel Digitala lärverktyg och IT MTM (Myndigheten för tillgängliga medier nerladdning enl. 17) Nätet Högläsning 3 ggr/vecka yngre elever. ADL-träning dels 1/1 samt i gruppaktiviteter i samhället. Lyssna/titta/läsa om nyheter samt uppföljning av veckans händelser diskussioner/skrivning

6 Målområde 2 Attraktiv skola: Elevernas lust att lära har ökat. Hela skolan: Elevmedverkan i skolans verksamhet efter ålder och mognad t.ex. genom elevråd, elevens val och profilinriktningar. Fokus på stödjande och kompenserande verksamhet innebär en likvärdig skola för alla. Mångkulturell inriktning. Vid kontakt med vårdnadshavare eller information vid föräldramöten är det av största vikt att tolkar används vid behov. Medveten rekrytering av välutbildad och behörig personal. Studiero och hemkänsla i klassrummen där eleverna känner stolthet och tar aktivt ansvar för sitt arbete. Utveckling av skolans kontaktnät och informationskanaler. Sunnanäng F-6 Tydlig information vid alla föräldrakontakter om vad som är positivt med oss (Sunnanäng/Sunnadalskolan), vad som finns här och vilken hjälp eleverna kan få här som inte alltid finns på andra skolor. Fråga varför elever ska/vill flytta och be elev och föräldrar sätta ord på orsaken. Aktivt försöka se till att miljön är attraktiv utifrån den tid som finns tillgänglig. Visa eleverna att den fysiska och psykiska miljön är viktig genom att föregå med gott exempel. Visa på att de är sin egen miljö. Bjuda in föräldrar till någon aktivitet varje termin där eleverna är aktiva på något sätt. Alla elever går/åker iväg på aktiviteter utanför skolan vid flera tillfällen under läsåret. F-klass en gång i veckan. Åk 1-6 i samband med olika ämnesområden. Lust att lära: Vi erbjuder en varierad undervisning där varje elev får utvecklas i sin takt. Nivåanpassad planering i matematik för att eleverna ska känna att de lär sig och kommer framåt. Grej of the day (år 6) mikrolektion I allmänbildande syfte, om en person, plats, händelse Studiebesök till Eketorps borg (åk 2-5) och undervisning på Marinmuseét (åk 3, 5) Sunnanäng 4-6 har en blogg där elever och vårdnadshavare kan följa arbetet i skolan. Det finns även en fb-sida för elever och vårdnadshavare som tillhör klassen. Attitydundersökning: Sunnanäng visar att 75% av eleverna i åk 5 håller med helt och 25% häller med ganska bra på frågan Skolarbetet gör mig nyfiken och jag får lust att lära mig med Årskurs 7-9 Information på föräldramöten ha givande information som är angelägen för föräldrarna Alltid fråga varför eleven vill flytta eller komma tillbaka. Vad tror eleven blir bättre? Till VM hört från elever som kommit tillbaka Hemkänsla i klassrummet. Ordning och reda. Stolthet och ansvar. stående diskussioner förs i arbetslag och klasser men det saknas resurser ofta för att kunna genomföra, fortsätta arbetet med få till en nymöblering, samtal med klasserna om hur man t.ex. lämnar ett klassrum efter lektionen Bjuda in till happenings/event. Kom ihåg media!

7 Hemsida, bloggar, facebook skolans digitala bibliotek Informera via bildspel i café och hall (fritids) för att ge alla inblick i verksamheten. Likvärdig verksamhet/undervisning/bedömning Bjuda in föreningar/personer/yrkesgrupper lista med namn och telefonnummer gemensamt Studiebesök och utflykter t.ex. Kreativum, marinmuseum 7-9: två-lärar-systemet man kan lättare få hjälp på den nivå man är, ökad variation Fritidshemmen Fritidshem + klubb + fritidsgård Guldtid, läxhjälp o modersmål Information via bildspel i café Utflykter på loven Samarbete med närpolisen Lokalvård och Vaktmästeri fokus på att hålla lokalerna fina Jobbar aktivt för att media skriver positivt om verksamheten Bildkanoner i varje klassrum Hemsida - behöver göras attraktiva En bra lärandemiljö på fritids: Vi är måna om att hålla vårt fritidshem uppdaterat med aktuellt pedagogiskt material. Ändamålsenliga lokaler: Vi har egna lokaler som vi kan anpassa och möblera efter vad vi arbetar med för tillfället. Tillgång till idrottshall på fritids: Vi tar med oss blandade barngrupper från båda avdelningarna F-3 och har gemensamma aktiviteter. Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Guldtid Läxhjälp Personalbefrämjande aktiviteter för de anställda - Fortsatta arbete med gruppen Testotenorerna. Bjuda in föreningar/företag/myndigheter under våren Målområde 3 Personalpolitiskt mål Kompetens På Sunnadalskolan skall samtlig personal vara behörig. Hela skolan: Lönepåslag vid i förhand godkända av skolledning poängstudier. Ekonomiskt stöd via studier i Lärarlyftet. Inventering av kompetenser och behov görs vid medarbetarsamtal och vid systematiska kvalitetsarbetet.

8 Sunnanäng F-6 Behov, nuvarande/kommande: SvA-utbildning för alla Kommande önskemål: Svenska för nyanlända Behov av Spec. ped när nuvarande pensioneras Montessoriutbildning för de som inte har. Fritidshemmen Håller oss uppdaterade läroplanen, allmänna råd och aktuell pedagogisk forskning. Målområde 4 Trygghet och Studiero Antal tillbud och anmälningar om kränkningar är färre i november 2015 än november 2014 Hela skolan: Utbildning i lärarledarskap v.44. Förväntansdokument på elev och personalnivå med konsekvenstrappa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Tillgång till 2 pedagoger i nästan alla klasser. Trygghetsgruppen arbetar skolövergripande förebyggande arbete och punktinsatser. Särskild undervisningsgrupp på skolan arbetar personal och elevstödjande bl.a. via samtalsstöd, Repulse och handledning. Elevhälsoteamsmöten varje vecka Subventionerade pedagogiska måltider. Enligt attitydundersökningen är tryggheten hög (87 % av eleverna i ÅK 5 och 8 upplever sig trygga). Antal tillbud 2014: x Antal anmälningar om kränkande behandlingar 2014: 12 stycken Årskurs F-3 Samarbetsövningar och drama Lek Klassråd, tjej- och killsnack vid behov, konfliktsnack i grupp Alltid två synliga vuxna ute på rastvakt Fasta rutiner Gemensamma regler för F-3 Klassrumsregler utformade med eleverna Gott mottagande och bemötande av nyanlända elever. Klassråd, tjej- och killsnack, vid behov, konfliktssnack i grupp Samarbetsövningar och drama Alltid två synliga vuxna ute på rastvakt Fasta rutiner Gemensamma regler för F-3 Klassrumsregler utformade med eleverna

9 Sunnanäng Årskurs F-6 Samarbetsövningar/drama i olika konstellationer beroende på ämne. Regelbundna samtal om hur vi är mot varandra - åk-vis, kill/tjejgrupp, klassvis. Fadderverksamhet för nyanlända/nykomna utifrån ålder och språk. Klassråd i 2-3 inför elevråd och matråd. Klassråd inför elevråd. Regelbundna samtal om trivsel och trygghet när situationen kräver samt vid livskunskapslektionerna. Genomtänkta indelningar av grupper i NO och matematik för att undervisningen ska fungera på bästa sätt. Tydliga regler finns uppsatta i klassrummet. Gemensam samling varje morgon. Årskurs 4-6 Kamratstödjare Kommunikation mellan elever och personal kring trygghet och trivsel. Elevråd, klassråd, fadderverksamhet, tjej- och killsnack Årskurs 7-9 Kamratstödjare Färgkodade scheman utifrån mappar byta till höstens schema Färgkodade mål i varje klassrum i länken, i mapparna, på färgade papper i klassrummet byta för varje område Elever i ÅK 7 utvecklar lärmiljön när åk 8-9 har PRAO hösttermin Elever som inte har kulturprofil utvecklar lärmiljön under andra profilveckan planeras under våren Elevrådsutbildning sker med hjälp av externa kontakter Genomgång 2 min/klass och vecka på arbetslagskonferenserna tar mentorer upp om det är något som behövs som rör klassen. Diskussion kring trygghet och arbetsro utifrån uppkopierat material. Fritidshemmen Trivselaktiviteter för familjer t.ex. grillkväll: Pysselkväll med barn och föräldrar där barn och föräldrar hjälptes åt att göra gipsmasker. Under kvällen visades ett bildspel med aktiviteter vi haft med barnen. Under våren planerar vi för att ha en vernissage där vi bjuder in föräldrar att titta på vad eleverna arbetat under våren. Till hösten tänker vi oss en uppstartskväll med elever och föräldrar. Inskolning innan sommaren i samarbete med förskolorna: Vi jobbar vidare med att i samarbete med förskolorna få till inskolning innan semestrar och sommarledighet.

10 Dramaövningar med fokus på samarbete och tillit: Tränar eleverna på att lösa konflikter verbalt istället för med våld. Känna trygghet i gruppen, att våga stå för vad man tycker och känner. På samlingar diskuterar vi attityder, kamratskap, trygghet, rädslor och beteende. Där vi redan nu sett en utveckling till det bättre. Klubben: Grillkväll tillsammans med föräldrar under våren i samarbete med fritidsgården Kompissamtal Aulasamlingar Enskilda samlingar Medverkan på utvecklingssamtal vid behov Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Workshops Individuella samtal Hälsosamtal Trygghetsgruppen? Studieplatser IT Mediatek Netikett Nätet Individuella scheman, lugn arbetsmiljö i liten undervisningsgrupp. Tydlig struktur i elevens vardag. Fortsatt goda kontakter med vårdnadshavare/elevhälsa/mentorer. Bygga nätverk runt eleverna helhetssyn på elevens sociala- och kunskapsutveckling. Enskilda samtal med eleverna varje samtal. Tydlighet ang. skolans regelverk ELEVRÅD Fortsatt arbete med implementeringen ang. skolans regler. Diskussioner om hur det borde vara i ett klassrum angående en bra studiero. Målområde 5 Elevuppföljning: implementering av Sunnadalskolans elevhälsoplan All personal har kännedom om Sunnadalskolans elevhälsoplan och åtgärdstrappa och vet var man kan få den information man behöver. Sunnanäng F-6 Nära samarbete vid behov av specialpedagog, skolsköterska, kurator m fl. Samtal i arbetslaget kring elever när det är behov. Information till hela arbetslaget i samband med APT.

11 Årskurs 7-9 Stående punkter med åtgärder på elevnivå på veckokonferenser. 2min/klass och vecka i 4-9. Tider hos specialpedagogerna som man kan boka in sig på för att kunna diskutera/fråga. Klasskonferenser i arbetslaget. Fritidshemmen Fritidspedagogerna på F-3 och EHT måste hitta tid att träffas för att kunna delge varandra i aktuella elevärenden, för att elevens behov i ett heldagsperspektiv ska kunna tillgodoses. Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Nätet En ständigt pågående process i det vardagliga arbetet. Arbetsplanenen processas i vår vardagliga profession.

Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål

Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål Vision Sunnadalskolan är förstavalet för eleverna i Kungsmarken, Gullaberg och Marieberg. Skolan och fritidshemmet ska erbjuda en trygg

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Vintrosa skola ligger i ett naturskönt område en bit utanför centralorten

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011 1 Normer och värden 1:1 Mål för eleven Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Varje elev är väl förtrogen med skolans

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013

Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013 Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013 MEDBORGARE Kunskapsnämnden har utifrån läroplanerna under rubrikerna Normer och värden/kunskaper/elevers inflytande/ prioriterat följande mål: Förskolan ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för skolan läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation... Fel!

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ÅTGÄRDER 2015/

FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ÅTGÄRDER 2015/ FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ÅTGÄRDER 2015/2016 2015-05-25 All medarbetare Agera Ansvar Som anställd på Kyrkskolan ska du agera när du bevittnar en händelse som inte överenstämmer med vår likabehandlingsplan.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. Genom att kontinuerligt

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Mål vt-14. hållet eller ganska bra

Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Mål vt-14. hållet eller ganska bra Gefle Montessoriskolas måldokument 2013/14 Normer och värden 1. Arbetsro Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Det är arbetsro

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA SMEDJEBACKENS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA LÄSÅRET 2009-2010 Postadress Telefon Telefax 0240-66 02 12 0240-66 02 53 777 81 SMEDJEBACKEN

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Bikupans förskola

Kvalitetsanalys 14/15. Bikupans förskola Kvalitetsanalys 14/15 Bikupans förskola Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 6 Inflytande/delaktighet... 10 Arbete

Läs mer

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015 20140921 Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för förskoleklass läsåret Ambjörnarpskolan

Systematiskt kvalitetsarbete för förskoleklass läsåret Ambjörnarpskolan Systematiskt kvalitetsarbete för förskoleklass läsåret 2012-2013 Ambjörnarpskolan Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa

Läs mer

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17 LÅNGÄNGSKOLAN Utvecklingsplan läsåret 16/17 1 Innehållsförteckning: Sida 1. Inledning s. 3 2. Långängskolan F-6 s. 4 2.1 Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Nuläge s. 6 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Brukets skola Betyg och bedömning, skola ÅR 1 Eleverna i år 1 har detta läsår nått ungefär samma måluppfyllelse som tidigare. ÅR 3 Vi tror att

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Verksamhetsplanen för Slottsskolan

Verksamhetsplanen för Slottsskolan 1 Verksamhetsplanen för Slottsskolan 2014-15 Normer och värden Vårt arbete ska syfta till att alla elever ska trivas och må bra i skolan och bemötas på ett positivt sätt av sina kamrater och oss vuxna.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17 VERKSAMHETSPLAN Fröslundaskolan 16/17 1 KUNSKAPER Ökade kunskapsresultat Måluppfyllelsen ska öka för varje termin i alla ämnen i alla årskurser. Aktivitet: - Alla lärare skriver pedagogiska planeringar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2014 2015

Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum 140818 Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Gäller för Skola, Förskoleklass och Fritidshem MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Årets mål Språkutveckling trygghet och trivsel Barn- och ungdomsförvaltningens vision: LUST ATT LÄRA, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LILLÅNS FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Hälsoplan för Tegnérskolan

Hälsoplan för Tegnérskolan Hälsoplan för Tegnérskolan 2010 2011 Tegnérskolans Hälsoplan 2010-2011 Inom skolan arbetar alla kompetenser tillsammans för att bidra till varje elevs utveckling, hälsa och trygghet, men också för att

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014

Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Maude Wiklund- Andersson 2013-06-20 Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Jernvallsskolan F-3, arbetsplan läsåret

Jernvallsskolan F-3, arbetsplan läsåret Jernvallsskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1 Christina Silfverberg September 2016 Jernvallsskolan F-3, arbetsplan 2016-2017 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål 2016) Skolan utformas och anpassas

Läs mer

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 15-07-10 Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 1 2015-07-10 Systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer