Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling"

Transkript

1 Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling Målområde 1 - Språkutveckling Målområde 2 Attraktiv skola Personalpolitiskt mål Kompetens Målområde 4 Trygghet och studiero Målområde 5 - Elevuppföljning: implementering av Sunnadalskolans elevhälsoplan

2 Målområde 1 Språkutveckling: Alla elever på Sunnadalskolan ska utvecklats i det svenska språket. Hela skolan: Fortbildning v.44 Genrepedagogik: Förstelärare undervisningslyftet 3Omodellen. Uppmuntrar till studier i t.ex. SVA. Alla pedagoger har en laptop för att konkretisera undervisningen. Bildkanoner i alla klassrum. Skapa förutsättningar för samarbete mellan arbetslagen. Baka in studiehandledning, guldtid, extra SVA, läxhjälp i tjänsterna. Tillgång till bibliotek och IT-pedagog. Årskurs F-3 Fokus på läsinlärning Högläsning Använda kompensatoriska hjälpmedel:i-pads, Symwriter, bilder Språklig medvetenhet, språkstegen Externa kontakter: Hasslöskolan, läshjälpare, Guldtid, extra Sva-tid för nyanlända Sånger, drama Använda kompensatoriska hjälpmedel: I-pad, smartboard, spel Externa kontakter: läshjälpare, Marinmuséum, Blekingemuséum, Läsande klass Sagotema Guldtid, extra Sva-tid för nyanlända Högläsning i grupp, tystläsning Sunnanäng F-3 F: Språkutvecklande lek, språklig medvetenhet, rim och ramsor, fonologisk medvetenhet bokstavsljud hur många ljud innehåller ett ord, meningsbyggnad 1: Koncentration på bokstäver ljud och form, bygga ord, läsa ord, automatisera småord helords läsning, skriftlig träning parallellt med läsinlärningen Daglig högläsning En läsande klass se med olika ögon på texter, både högläsning och egenlästa texter, stegvis introducera de olika figurerna för att få en röd tråd sbesök för f-klass (2 tillfällen) hur bibliotek fungerar och hur man behandlar böcker Månatliga besök för åk 1 bibliotekskunskap och lån (klass och enskilt)

3 Fortsatt arbete med figurerna i läsande klass för att få större förtrogenhet inför det fortsatta arbetet i 4-6. sbesök minst 1 gång i månaden för lån. Fördjupad bibliotekskunskap för åk 3. Högläsning och intensivperioder av tystläsning Träna läsflyt och läsförståelse. Skriva olika sorters texter med meningsbyggnad och röd tråd utifrån given struktur. Muntlig framställan i samband med redovisning av lästa texter, återberättande av hörda berättelser/fakta både direkt och med hjälp av stödord/tankekartor. Genrepedagogik: de nyanlända eleverna har ett språkutvecklande arbetssätt med genrepedagogik och alfabetisering som grund. Till viss del förekommer genrepedagogik i ordinarie undervisning. Läsande klass är en del av genrepedagogiken. Årskurs 4-6 Genrepedagogik: medvetandegöra oss själva innebörden av genrepedagogik och hur vi ska arbeta med genrepedagogik; gemensamma träffar på vissa måndagseftermiddagar träna på och arbeta med instruktioner arbeta med ord- och begreppsförståelse Språkutveckling ska genomsyra all undervisning: ha ett pågående samtal med eleverna i sin undervisning stötta med bilder, kroppsspråk strukturerad lässtund, nyttja läxtiden (Guldtiden) Läsande klass: använda och hämta inspiration från webbmaterialet Modell för hur en lektion kan avslutas och sammanfattas: metoderna handlar om att eleverna får reflektera över sin arbetsinsats samt om de nått målet för lektionen ställa tre frågor i slutet av lektionen tummen upp : med tummen visar eleverna vad de tycker om lektionen de haft och sedan får de utvärdera den rundan : alla, både elever och lärare, får säga vad de tycker om lektionen men man får också säga pass, även bra övning på att lyssna på varandra följa upp om eleverna nått målet för lektionen genom att de får klistra in röd, gul eller grön lapp i sin bok samt skriva en kort kommentar till samla klassen till en kort avslutning vid lektionens slut (plocka undan material, städa, sitta på sin plats). Använda kompensatoriska hjälpmedel Externa kontakter Alfabetiseringsgrupp Sunnanäng 4-6 En läsande klass: alla elever i år 4-6 arbetar med läsande klass 1h/veckan. Där läser vi tillsammans eller parvis olika typer av texter och arbetar med olika lässtrategier. Fram till

4 höstlovet arbetade vi i olika grupper. SvA- elever arbetade med SvA-lärare, elever som behöver extra stöttning arbetade tillsammans med Spec.lärare och resten av eleverna i klassrummet med mentor. Vi är alla överens om att arbetet fungerade bra men då vi fick nya elever kunde vi inte fortsätta på detta sätt. Vi hoppas kunna arbeta liknande framöver. Vi diskuterar nya ord och hur man tar sig an olika texter. Tittar på rubriker och bilder mm. Under dessa tillfällen kunde vi i lugn och ro fokusera på samma texter och gå på djupet. Inte bara svenska då vi läser olika texter, även faktatexter. : detta läsår deltar 4-6 med bokjuryn där alla elever läser böcker utgivna under året för att sedan rösta fram årets bok. Individuella biblioteksbesök efter behov. Externa kontakter: eleverna i år 5 samarbetar under våren med Marinmuseét Sammanfattning av lektion: under vt-15 kommer vi i 4-6 att börja arbeta med exit tickets. Efter avslutande lektion lämnar eleverna en kort, skriftlig svar på en frågeställning som behandlats under lektionen. Utvärderas vid sommaren. Hjälpmedel: enstaka elev har tillgång till egen ipad som ett kompensatoriskt hjälpmedel pga läs- och skrivsvårigheter. Språkutvecklande arbetssätt: Vi studerar texter tillsammans, vi tittar på bilder, filmer, läser i samtliga ämnen. I SO och NO gör vi begreppsordlistor till varje arbetsområde. Som utvecklingsarbete planerar vi skapa konkret material för att träna svåra ord och begrepp inom NO. Årskurs 7-9 Undervisningslyftets input göra en enkät bland personalen om hur det har gått, fokus på språkutvecklande arbetssätt. Använda kompensatoriska hjälpmedel genom att elever med behov får prizmo inlagt på sina mobiltelefoner, material arbetas om till lättare svenska, görs ordlistor i arabiskasvenska, ipad för översättning, kapitelsammanfattningar översätts till arabiska i vissa ämnen, ämnesfilmer på andra språk mest arabiska Externa kontakter besök av personer utifrån, studiebesök på tex marinmuseum och Kreativum. Genrepedagogik kopplat till undervisningslyftet Alfabetiseringsgrupp Kulturprofilen skådespelarna får en träning i muntligt framförande och användande av svenska språket, manusgruppen arbetar med skriftlig framställning boksamtal, närhet till böcker att låna, informationssökning Öka tillgången till inläst material genom att söka pedagogisk satsning och köpa in tjänsten Fritidshemmen Lek Rollekar: Pedagogerna deltar aktivt i leken för att på det viset utveckla eleverna i att inta olika roller och leva sig in i olika situationer. Därmed utvecklas elevernas ordförråd och språk.

5 Drama dramaövningar och dramalek: När verksamheten tillåter samlar vi eleverna i grupper för att göra olika dramaövningar. Där möter eleverna ord de ofta inte känner till innan och lär sig nya ord och uttryck. Bokklubb samarbete med bibliotek: En gång i veckan erbjuds eleverna bokklubb i samarbete Anna-Pia på biblioteket. Eleverna har gör bokresensioner, små boktips som kommer att läggas ut på intern-tv. Genom läsningen utökar eleverna sitt ordförråd och läsförståelse. Datorn som pedagogiskt verktyg: Vi använder oss av pedagogiska spel bla Bornholmsmodellen och matteappar. Eleverna utvecklar sitt språk och får ämnesspecifika ord. På samlingar arbetar vi med språket genom tankekartor och synonymer för att arbeta bort fula ord. Fritidshemmen i samverkan Dessa ämnen har vi i skolan för att utveckla elevernas språk och ämnesspecifika ord och ordförråd, drama, So, No, Bild, Idrott (motorikträning, simundervisning), Hemkunskap Klubb: Lek Prova på olika bollsporter 1 gång/v Datorn som pedagogiskt verktyg Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Externa kontakter komma ut och bjuda in. Stimulera till ökad läsning Retorikträning från tidig ålder Bokprat Boksamtal Boklek F-klass Intensivläsning år 2 som punktinsats IT Kompensatoriska hjälpmedel Digitala lärverktyg och IT MTM (Myndigheten för tillgängliga medier nerladdning enl. 17) Nätet Högläsning 3 ggr/vecka yngre elever. ADL-träning dels 1/1 samt i gruppaktiviteter i samhället. Lyssna/titta/läsa om nyheter samt uppföljning av veckans händelser diskussioner/skrivning

6 Målområde 2 Attraktiv skola: Elevernas lust att lära har ökat. Hela skolan: Elevmedverkan i skolans verksamhet efter ålder och mognad t.ex. genom elevråd, elevens val och profilinriktningar. Fokus på stödjande och kompenserande verksamhet innebär en likvärdig skola för alla. Mångkulturell inriktning. Vid kontakt med vårdnadshavare eller information vid föräldramöten är det av största vikt att tolkar används vid behov. Medveten rekrytering av välutbildad och behörig personal. Studiero och hemkänsla i klassrummen där eleverna känner stolthet och tar aktivt ansvar för sitt arbete. Utveckling av skolans kontaktnät och informationskanaler. Sunnanäng F-6 Tydlig information vid alla föräldrakontakter om vad som är positivt med oss (Sunnanäng/Sunnadalskolan), vad som finns här och vilken hjälp eleverna kan få här som inte alltid finns på andra skolor. Fråga varför elever ska/vill flytta och be elev och föräldrar sätta ord på orsaken. Aktivt försöka se till att miljön är attraktiv utifrån den tid som finns tillgänglig. Visa eleverna att den fysiska och psykiska miljön är viktig genom att föregå med gott exempel. Visa på att de är sin egen miljö. Bjuda in föräldrar till någon aktivitet varje termin där eleverna är aktiva på något sätt. Alla elever går/åker iväg på aktiviteter utanför skolan vid flera tillfällen under läsåret. F-klass en gång i veckan. Åk 1-6 i samband med olika ämnesområden. Lust att lära: Vi erbjuder en varierad undervisning där varje elev får utvecklas i sin takt. Nivåanpassad planering i matematik för att eleverna ska känna att de lär sig och kommer framåt. Grej of the day (år 6) mikrolektion I allmänbildande syfte, om en person, plats, händelse Studiebesök till Eketorps borg (åk 2-5) och undervisning på Marinmuseét (åk 3, 5) Sunnanäng 4-6 har en blogg där elever och vårdnadshavare kan följa arbetet i skolan. Det finns även en fb-sida för elever och vårdnadshavare som tillhör klassen. Attitydundersökning: Sunnanäng visar att 75% av eleverna i åk 5 håller med helt och 25% häller med ganska bra på frågan Skolarbetet gör mig nyfiken och jag får lust att lära mig med Årskurs 7-9 Information på föräldramöten ha givande information som är angelägen för föräldrarna Alltid fråga varför eleven vill flytta eller komma tillbaka. Vad tror eleven blir bättre? Till VM hört från elever som kommit tillbaka Hemkänsla i klassrummet. Ordning och reda. Stolthet och ansvar. stående diskussioner förs i arbetslag och klasser men det saknas resurser ofta för att kunna genomföra, fortsätta arbetet med få till en nymöblering, samtal med klasserna om hur man t.ex. lämnar ett klassrum efter lektionen Bjuda in till happenings/event. Kom ihåg media!

7 Hemsida, bloggar, facebook skolans digitala bibliotek Informera via bildspel i café och hall (fritids) för att ge alla inblick i verksamheten. Likvärdig verksamhet/undervisning/bedömning Bjuda in föreningar/personer/yrkesgrupper lista med namn och telefonnummer gemensamt Studiebesök och utflykter t.ex. Kreativum, marinmuseum 7-9: två-lärar-systemet man kan lättare få hjälp på den nivå man är, ökad variation Fritidshemmen Fritidshem + klubb + fritidsgård Guldtid, läxhjälp o modersmål Information via bildspel i café Utflykter på loven Samarbete med närpolisen Lokalvård och Vaktmästeri fokus på att hålla lokalerna fina Jobbar aktivt för att media skriver positivt om verksamheten Bildkanoner i varje klassrum Hemsida - behöver göras attraktiva En bra lärandemiljö på fritids: Vi är måna om att hålla vårt fritidshem uppdaterat med aktuellt pedagogiskt material. Ändamålsenliga lokaler: Vi har egna lokaler som vi kan anpassa och möblera efter vad vi arbetar med för tillfället. Tillgång till idrottshall på fritids: Vi tar med oss blandade barngrupper från båda avdelningarna F-3 och har gemensamma aktiviteter. Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Guldtid Läxhjälp Personalbefrämjande aktiviteter för de anställda - Fortsatta arbete med gruppen Testotenorerna. Bjuda in föreningar/företag/myndigheter under våren Målområde 3 Personalpolitiskt mål Kompetens På Sunnadalskolan skall samtlig personal vara behörig. Hela skolan: Lönepåslag vid i förhand godkända av skolledning poängstudier. Ekonomiskt stöd via studier i Lärarlyftet. Inventering av kompetenser och behov görs vid medarbetarsamtal och vid systematiska kvalitetsarbetet.

8 Sunnanäng F-6 Behov, nuvarande/kommande: SvA-utbildning för alla Kommande önskemål: Svenska för nyanlända Behov av Spec. ped när nuvarande pensioneras Montessoriutbildning för de som inte har. Fritidshemmen Håller oss uppdaterade läroplanen, allmänna råd och aktuell pedagogisk forskning. Målområde 4 Trygghet och Studiero Antal tillbud och anmälningar om kränkningar är färre i november 2015 än november 2014 Hela skolan: Utbildning i lärarledarskap v.44. Förväntansdokument på elev och personalnivå med konsekvenstrappa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Tillgång till 2 pedagoger i nästan alla klasser. Trygghetsgruppen arbetar skolövergripande förebyggande arbete och punktinsatser. Särskild undervisningsgrupp på skolan arbetar personal och elevstödjande bl.a. via samtalsstöd, Repulse och handledning. Elevhälsoteamsmöten varje vecka Subventionerade pedagogiska måltider. Enligt attitydundersökningen är tryggheten hög (87 % av eleverna i ÅK 5 och 8 upplever sig trygga). Antal tillbud 2014: x Antal anmälningar om kränkande behandlingar 2014: 12 stycken Årskurs F-3 Samarbetsövningar och drama Lek Klassråd, tjej- och killsnack vid behov, konfliktsnack i grupp Alltid två synliga vuxna ute på rastvakt Fasta rutiner Gemensamma regler för F-3 Klassrumsregler utformade med eleverna Gott mottagande och bemötande av nyanlända elever. Klassråd, tjej- och killsnack, vid behov, konfliktssnack i grupp Samarbetsövningar och drama Alltid två synliga vuxna ute på rastvakt Fasta rutiner Gemensamma regler för F-3 Klassrumsregler utformade med eleverna

9 Sunnanäng Årskurs F-6 Samarbetsövningar/drama i olika konstellationer beroende på ämne. Regelbundna samtal om hur vi är mot varandra - åk-vis, kill/tjejgrupp, klassvis. Fadderverksamhet för nyanlända/nykomna utifrån ålder och språk. Klassråd i 2-3 inför elevråd och matråd. Klassråd inför elevråd. Regelbundna samtal om trivsel och trygghet när situationen kräver samt vid livskunskapslektionerna. Genomtänkta indelningar av grupper i NO och matematik för att undervisningen ska fungera på bästa sätt. Tydliga regler finns uppsatta i klassrummet. Gemensam samling varje morgon. Årskurs 4-6 Kamratstödjare Kommunikation mellan elever och personal kring trygghet och trivsel. Elevråd, klassråd, fadderverksamhet, tjej- och killsnack Årskurs 7-9 Kamratstödjare Färgkodade scheman utifrån mappar byta till höstens schema Färgkodade mål i varje klassrum i länken, i mapparna, på färgade papper i klassrummet byta för varje område Elever i ÅK 7 utvecklar lärmiljön när åk 8-9 har PRAO hösttermin Elever som inte har kulturprofil utvecklar lärmiljön under andra profilveckan planeras under våren Elevrådsutbildning sker med hjälp av externa kontakter Genomgång 2 min/klass och vecka på arbetslagskonferenserna tar mentorer upp om det är något som behövs som rör klassen. Diskussion kring trygghet och arbetsro utifrån uppkopierat material. Fritidshemmen Trivselaktiviteter för familjer t.ex. grillkväll: Pysselkväll med barn och föräldrar där barn och föräldrar hjälptes åt att göra gipsmasker. Under kvällen visades ett bildspel med aktiviteter vi haft med barnen. Under våren planerar vi för att ha en vernissage där vi bjuder in föräldrar att titta på vad eleverna arbetat under våren. Till hösten tänker vi oss en uppstartskväll med elever och föräldrar. Inskolning innan sommaren i samarbete med förskolorna: Vi jobbar vidare med att i samarbete med förskolorna få till inskolning innan semestrar och sommarledighet.

10 Dramaövningar med fokus på samarbete och tillit: Tränar eleverna på att lösa konflikter verbalt istället för med våld. Känna trygghet i gruppen, att våga stå för vad man tycker och känner. På samlingar diskuterar vi attityder, kamratskap, trygghet, rädslor och beteende. Där vi redan nu sett en utveckling till det bättre. Klubben: Grillkväll tillsammans med föräldrar under våren i samarbete med fritidsgården Kompissamtal Aulasamlingar Enskilda samlingar Medverkan på utvecklingssamtal vid behov Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Workshops Individuella samtal Hälsosamtal Trygghetsgruppen? Studieplatser IT Mediatek Netikett Nätet Individuella scheman, lugn arbetsmiljö i liten undervisningsgrupp. Tydlig struktur i elevens vardag. Fortsatt goda kontakter med vårdnadshavare/elevhälsa/mentorer. Bygga nätverk runt eleverna helhetssyn på elevens sociala- och kunskapsutveckling. Enskilda samtal med eleverna varje samtal. Tydlighet ang. skolans regelverk ELEVRÅD Fortsatt arbete med implementeringen ang. skolans regler. Diskussioner om hur det borde vara i ett klassrum angående en bra studiero. Målområde 5 Elevuppföljning: implementering av Sunnadalskolans elevhälsoplan All personal har kännedom om Sunnadalskolans elevhälsoplan och åtgärdstrappa och vet var man kan få den information man behöver. Sunnanäng F-6 Nära samarbete vid behov av specialpedagog, skolsköterska, kurator m fl. Samtal i arbetslaget kring elever när det är behov. Information till hela arbetslaget i samband med APT.

11 Årskurs 7-9 Stående punkter med åtgärder på elevnivå på veckokonferenser. 2min/klass och vecka i 4-9. Tider hos specialpedagogerna som man kan boka in sig på för att kunna diskutera/fråga. Klasskonferenser i arbetslaget. Fritidshemmen Fritidspedagogerna på F-3 och EHT måste hitta tid att träffas för att kunna delge varandra i aktuella elevärenden, för att elevens behov i ett heldagsperspektiv ska kunna tillgodoses. Elevhälsa, IT, bibliotek samt särskild undervisningsgrupp Nätet Nätet En ständigt pågående process i det vardagliga arbetet. Arbetsplanenen processas i vår vardagliga profession.

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Läsåret 2012/2013 Antal barn: 26 + 26 =52 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Maria Carlsson, grundskollärare

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer