Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål"

Transkript

1 Vision för Sunnadalskolan F-9 & fritidshem, samt prioriterade mål Vision Sunnadalskolan är förstavalet för eleverna i Kungsmarken, Gullaberg och Marieberg. Skolan och fritidshemmet ska erbjuda en trygg och lärande arbetsmiljö i kombination med en medveten pedagogik som stimulerar till språkutveckling. Sunnadalskolan vilar på en stabil värdegrund och regler som varje medarbetare och elev känner till och praktiserar. All verksamhet på Sunnadalskolan kännetecknas av språkutveckling. Svenska som andraspråk är en språkutvecklande metod som används i undervisningen i alla ämnen/verksamheter. Många elever har ett annat modersmål än svenska och har därför ett annat umgängesspråk hemma. Därför har skolan en extra viktig roll att utbilda och kompensera för detta. För att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse, ska variationen i undervisningen vad gäller metod och innehåll, samt möjlighet att visa sina kunskaper, öka. En varierad undervisning vad gäller metodval och innehåll leder till högre motivation. För att nå en högre likvärdighet i förhållande till andra skolor och fritidshem erbjuder Sunnadalskolan många aktiviteter utanför skolan t.ex. simning, studiebesök, undervisning på muséet, naturexkursioner etc. Sunnadalskolan har en, för nyanlända elever, trygg och lärande mottagning och där varje elev får stimulans utifrån sin behovsnivå. Sunnadalskolan är den skola i Karlskrona kommun som tar emot flest nyanlända elever. En bra start och ett välkomnande bemötande för nyanlända elever och deras föräldrar, kan vara en de första betydelsefulla bilder av skolan och vårt samhälle, vilket kan ha betydelse för hela deras framtid och självbild. Personalen jobbar för att skapa ett gott klimat över hela skolmiljön. Sunnadalskolans verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt präglas av nyfikenhet och arbetsglädje hos den enskilde medarbetaren. Genom att alla medarbetare upptäcker och väljer områden att förbättra och stärka, skapas en drivkraft som bidrar till utveckling av verksamheten. Personalen på Sunnadalskolan inte bara utför sitt arbete, utan bedriver även utveckling av sin egen praktik. Arbetet på Sunnadalskolan präglas av en öppenhet och ärlighet med ett respektfullt bemötande, såväl mot kollegor, chefer/medarbetare, elever och föräldrar. En god kommunikation mellan personal, elever och vårdnadshavare främjar delaktighet och är grunden för ett reellt inflytande.

2 Målområde 1 Språkutveckling Mål: Alla elever på Sunnadalskolan har utvecklats i det svenska språket. Uppföljning: Titta på individnivå andel elever som har utvecklats i sitt språk vid vårens bedömningskonferens. Utvärdering: Rektorerna (?) sammanställer andel elever som har utvecklats i det svenska språket. Om inte 100% - varför? Analys Skolledning hur? Fortbildning v.44 Genrepedagogik Förstelärare undervisningslyftet 3O-modellen Premierar genom lönepåslag och uppmuntrar till studier i t.ex. SVA Alla pedagoger har en laptop för att konkretisera undervisningen. Bildkanoner i alla klassrum. Skapa förutsättningar för samarbete mellan arbetslagen Baka in studiehandledning, guldtid, extra sva, läxhjälp i tjänsterna spedagog som håller biblioteket öppet Tillgång till IT-pedagog Elevhälsan, IT, & Nätet hur? komma ut och bjuda in. Stimulera till ökad läsning Retorikträning från tidig ålder F-1 hur? Fokus på läsinlärning En läsande klass Högläsning Använda kompensatoriska hjälpmedel Språklig medvetenhet, språkstegen 2-3 hur? Använda kompensatoriska hjälpmedel Läsande klass 4-6 hur? Genrepedagogik Läsande klass Språkutveckling ska genomsyra all undervisning Modell för hur en lektion kan avslutas och sammanfattas.

3 Använda kompensatoriska hjälpmedel Alfabetiseringsgrupp 7-9 hur? Undervisningslyftets input göra en enkät bland personalen om hur det har gått Använda kompensatoriska hjälpmedel Genrepedagogik Kulturprofilen Alfabetiseringsgrupp Öka tillgången till inläst material Fritidshemmen hur? Lek - rollekar Drama dramaövningar och dramalek Bokklubb samarbete med bibliotek Datorn som pedagogiskt verktyg Målområde 2 Attraktiv skola Mål: Elevernas lust att lära har ökat. Nuläge: Titta på resultaten för ÅK 8 och ÅK 5 från attitydundersökningen VT-14 Uppföljning: hur:en återkopplas årskursindelningsvis Utvärdering: Titta på resultatet för ÅK 8 och ÅK 5 i attitydundersökningen VT-15 vad gäller frågan lust att lära. ÅK 3 använda gamla dokument med munnar från Schoolsoft (Ywon har mall). Fritidshemmen (ÅK 2 och ÅK 4) gör en egen. Skolledning hur? Mångkulturell = Rik skola Tolkar sparar inte på det Välutbildade och behöriga pedagoger medveten rekrytering Elevens val Kultur- och idrottsprofil

4 Kulturförståelse Fokus på stödjande och kompenserande verksamhet Fritidshem + klubb + fritidsgård Lokalvård och Vaktmästeri fokus på att hålla lokalerna fina Jobbar aktivt för att media skriver positivt om verksamheten Bildkanoner i varje klassrum Hemsida - behöver göras attraktiva Kontakt med politiker Hela skolan Information på föräldramöten Alltid fråga varför eleven vill flytta eller komma tillbaka. Vad tror eleven blir bättre? Till VM hört från elever som kommit tillbaka Hemkänsla i klassrummet. Ordning och reda. Stolthet och ansvar. Bjuda in till happenings/event. Kom ihåg media! Hemsida, bloggar, facebook Informera via bildspel i café och hall (fritids) för att ge alla inblick i verksamheten. (Ansvarig?) Likvärdig verksamhet/undervisning Bjuda in föreningar Studiebesök och utflykter Mål 3 Personalpolitiskt mål Kompetens Nuläge: Vilka kompetenser saknas? Vad kommer att behövas i framtiden? Ansvariga: Fredrik och Ulla tittar på detta först och sedan tittar vi tillsammans med varje arbetslag på en APT. Mål: På Sunnadalskolan har vi 100% behörig personal. Uppföljning: Avstämning tjänstefördelning VT-14. Utvärdering: Inför tjänstefördelning HT-14 Hela skolan Lönepåslag vid i förhand godkända av skolledning poängstudier Ekonomiskt stöd via studier i Lärarlyftet. Plan kan göras med rektor. Inre drivkraft hos personalen. Mål 4 Trygghet och Studiero Nuläge: Enligt attitydundersökningen är tryggheten hög (87% av eleverna i ÅK 5 och 8 upplever sig trygga). Antal tillbud 2014: x Antal anmälningar om kränkande behandlingar 2014: x

5 Mål: Antal tillbud och anmälningar om kränkningar är färre i november 2015 än november 2014 Uppföljning: Tillbud tas upp i samverkansgruppen och anmälan om kränkande behandlingar tas upp i EHT. Utvärdering: Titta på statistik november 2015 Skolledning hur? Utbildning i lärarledarskap v.44 Framtagna tydliga regler med konsekvenser som gäller på hela skolan Det som är förbjudet i samhället är också förbjudet i skolan - vi blundar inte Trygghetsgruppen Särskild undervisningsgrupp på skolan Nätet Elevhälsoteamsmöten varje vecka Subventionerade pedagogiska måltider Tillgång till 2 pedagoger i nästan alla klasser Elevhälsan, IT, & Nätet hur? Workshops Individuella samtal Hälsosamtal Trygghetsgruppen? F-1 hur? Gott mottagande och bemötande av nya(nlända) elever. Samarbetsövningar och drama Lek Klassråd, tjej- och killsnack Alltid två synliga vuxna ute på rastvakt 2-3 hur? Gott mottagande och bemötande av nya(nlända) elever. Klassråd, tjej- och killsnack Samarbetsövningar och drama Alltid två synliga vuxna ute på rastvakt 4-6 hur? Kamratstödjare Kommunikation mellan elever och personal kring trygghet och trivsel. Elevråd, klassråd, fadderverksamhet, tjej- och killsnack

6 7-9 hur? Kamratstödjare Färgkodade scheman utifrån mappar Färgkodade mål i varje klassrum Elever i ÅK 7 utvecklar lärmiljön när åk 8-9 har PRAO Elever som inte har kulturprofil utvecklar lärmiljön under andra profilveckan Elevrådsutbildning Genomgång 2 min/klass och vecka Fritidshemmen hur? Trivselaktiviteter för familjer t.ex. grillkväll Inskolning innan sommaren i samarbete med förskolorna Dramaövningar med fokus på samarbete, fokus och tillit. Mål 5 Elevuppföljning: implementering av Sunnadalskolans elevhälsoplan Nuläge: Mål 2013/14: Sunnadalskolan har en röd tråd i hur vi följer elevers utveckling och behov från F-9, vad gäller dokumentation, kunskaper och insatser. Målet är uppfyllt. Mål: All personal har kännedom om Sunnadalskolans elevhälsoplan och åtgärdstrappa och vet var man kan få den information man behöver. Uppföljning: Sker vid arbetslagsmöten, klasskonferenser, elevhälsoteam, specialpedagogmöten och bedömningskonferenser. Utvärdering: EHT utvärderar hur det fungerar på respektive enhet: F-3, 4-9, Sunnanäng och Fritidshemmen. Hela skolan EHT 2h/vecka Genomgång för all pedagogisk personal på Säljö. Specialpedagoger implementerar och följer upp i alla arbetslag. Hur nå fritidspersonalen? Stående punkter med åtgärder på elevnivå på veckokonferenser.

Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling

Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling Hur når vi målen i arbetsplanen? 2014/2015 Prioriterade mål och arbetslagens åtgärder för utveckling Målområde 1 - Språkutveckling Målområde 2 Attraktiv skola Personalpolitiskt mål Kompetens Målområde

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013 Johannes Petri skola Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 Starka sidor...

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) 2013-09-20 Handläggare: Lennart Östman Telefon: 08 508 24165 Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner:

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer