System och rutiner 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "System och rutiner 2008"

Transkript

1 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Uppdrag Syfte Metod Fakturering och betalningsbevakning Allmänt Överföring av förvaltningarnas debitering till ekonomisystemet Betalningsbevakning Övrigt Matkuponger Uppföljningen av styrelsernas interna kontrollplaner Boendes egna medel Dokumentation av systemrutiner och handläggningsrutiner Riskanalys Systemgodkännande Behörighetssystem Upprättandet av inventarieförteckningar och ajourhållning...8 1

3 1 Sammanfattning För bokföring och bevakning av kundfordringar sker grundregistrering och avgiftsberäkning i försystem till ekonomisystemet. Betalningsbevakning och kravåtgärder är centraliserad till kommunens redovisningsenhet. Rutiner för handläggning av kundreskontra är inte dokumenterade vad avser fakturering, bokföring, betalningsmottagning och löpande avstämning. Fastställd policy finns för kravrutiner. Beslutsrutiner rörande långtidsbevakning och avskrivning bör ses över. Tidigare års noteringar kvarstår rörande brister inom bland annat följande områden: Styrelsernas arbete med den interna kontrollen Dokumenterade kontroll- och avstämningsrutiner av inköpslager och utlämning av kuponger Kontroller för att testa säkerhet och funktionalitet i tillämpade system och rutiner Inventarieförteckningar som också ajourhålls Riktlinjer har utfärdats kring användning av kort och arbete pågår med att upprätta systemdokumentation över redovisningssystemet. 2

4 2 Inledning En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagens 9 kap 7 är att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Intern kontroll är ett ledningsverktyg med betydelse för både den politiska ledningen och förvaltningarna. Kontrollsystemen skall säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De skall också skydda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av kommunens tillgångar. 2.1 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska system för: Debitering av avgifter och allmän fakturering Kravverksamhet Uppföljning av notering om brister i 2007 års rapport över löpande granskning 2.2 Syfte Syftet är att kontrollera om det finns ändamålsenliga rutiner och metoder samt om dessa används inom olika delar av redovisningen. Granskningen avseende kundfaktureringen ska besvara följande frågeställningar: Vilka rutiner finns kring hanteringen av kundfakturering, betalningar och kravhantering är dessa kända och dokumenterade? Vilka kontroller utförs av att fakturering baseras på överenskommna villkor? Vilka kontroller utförs i samband med fakturering samt vid överföringar av faktureringsfiler mellan försystem och ekonomisystem? Vilka kontroller utförs för att kontrollera att intäkterna bokförs i redovisningen med rätt belopp och på rätt verksamhet? Hanteras betalningspåminnelser och kravhantering enligt beslutad rutin? Hanteras reserveringar och avskrivningar enligt beslutad rutin? Vidare är syftet är att följa upp tidigare års löpande granskning för att se vad som hänt med tidigare påtalade brister. 2.3 Metod Granskningen har utförts genom: Intervju med rutin- och systemansvariga 3

5 3 Fakturering och betalningsbevakning 3.1 Allmänt För bokföring och bevakning av kundfordringar för avgiftsdebitering bl.a. barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, vatten och renhållningsavgifter sker grundregistrering och avgiftsberäkning i försystem till ekonomisystemet. Betalningsbevakning och kravåtgärder är centraliserad till kommunens redovisningsenhet. Fakturering av diverse försäljning av t.ex. varor, tjänster och upplåtelser sker genom att underlag för fakturering skickas till kommunens redovisningsenhet som utfärdar fakturor till kunderna. 3.2 Överföring av förvaltningarnas debitering till ekonomisystemet Iakttagelser Någon dokumentation finns inte över rutiner för maskinella och manuella åtgärder och kontroller vid överföring mellan debiteringssystem och ekonomisystem. Det finns kvittenssystem (skickning-mottagning-inläggning) som sänds med automatik via mail mellan debiterande enhet och redovisningsenheten i samband med överföring av förvaltningarnas faktureringsfiler från avgiftsdebiteringssystem till ekonomisystem. Kommunens redovisningsenhet handlägger fakturering för allmän debitering av diverse fakturerade tjänster som kommunen tillhandahåller. Förvaltningarna lägger in underlag för debitering och kommunens redovisningsenhet upprättar faktura. Därvid skapas ett objektnummer för faktura som inte går att makulera. Någon kvittens på utfärdad faktura och bokförd intäkt får inte förvaltningarna förutom den redovisning som finns på berörda intäktskonton i kommunens ekonomiska redovisning. Genom skapat objektnummer kommer förvaltningarna att kunna följa hur status är på inlämnat faktureringsunderlag. Bedömning Rutinerna bör dokumenteras. Vid allmän fakturering bör förvaltningarna fortlöpande följa upp och bevaka objektnummer som inte är fullständigt åtgärdade. 3.3 Betalningsbevakning Iakttagelser Nuvarande rutiner för bevakning av oreglerade kundfordringar bygger på att debiterande förvaltning på ett aktivt sätt fortlöpande bevakar förfallna fordringar. Det finns olika nivå/ambition hos kommunens förvaltningar för hur aktiva de är med att bevaka sina utestående fordringar initialt när betalning uteblir. Samverkan med redovisningsenheten blir i sämsta fall mycket utdragen. 4

6 Rapporter delges förvaltningarna fortlöpande om kvarstående kundfordringar. Nedskrivning av fordran sker efter att kravåtgärder genomförts utan resultat. Bedömning sker av förvaltning tillsammans med redovisningsenhetens kravenhet att fordran anses osäker. Långtidsbevakning av utestående fordran sker av redovisningsenheten. Efter viss tid sker avskrivning av fordran av ekonomisekreterare enligt fastställd policy. Något formellt beslut fattas inte vid avskrivning av fordran. Bedömning Interna rutiner för att vara aktiv mot kund redan initialt, vid dröjsmål med betalning, måste överlag vara likartad och bygga på synen likställighet mot alla kunder. Förvaltningarnas ansvar för kontroll och samverkan med redovisningsenheten måste tydliggöras. Det kan ifrågasättas om avskrivning av kundfordran kan ske utifrån likställighetsprincipen i kommunallagen. Generellt sätt skall fordran bevakas och kravåtgärder ske till dess fordran är reglerad. Avskrivning kan ske om beslut finns i konkurs, ackord, skuldsanering eller slutredovisning av dödsbo. Avskrivning av fordran är ett formellt beslut som skall dokumenteras och anmälas i gängse ordning vilket ger möjligt för kommunmedlem att kunna laglighetspröva beslutet. Om särskilda anstånd med betalning skall tillåtas bör formella beslut fattas av behörigt organ/delegat. Det bör bedömas om det är till fördel att lägga ut långtidsbevakning av förfallen fordran på extern tjänst ex. hos Marginalen. 4 Övrigt 4.1 Matkuponger Det bör undersökas om det finns möjlighet att få en månatlig redovisning över verkställda löneavdrag ur lönesystemet som delges måltidsansvarig på centrala skolkansliet. Någon form av kontrollåtgärder bör införas kring inköp och utlämning av måltidskuponger. Dokumenterade kontroll- och avstämningsrutiner av inköpslager och utlämning av kuponger bör finnas. 5

7 4.2 Uppföljningen av styrelsernas interna kontrollplaner Kommunstyrelsen har beslutat att utse en arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar. Arbetsgruppen har i uppdrag att tydliggöra arbetet med den interna kontrollen i kommunen, ta fram goda exempel och utveckla kontrollmetoder. Under 2007 hade det inte skett någon större utveckling av styrelsernas arbete med den interna kontrollen. Arbetsgruppens arbete har inte varit aktivt under året och det finns inga klara direktiv över när gruppens arbete ska vara färdigställt. 4.3 Boendes egna medel Noteringar från granskning 2007 Problem med kontanthanteringen uppkommer i samband med det behov av stöd som funktionshindrade och äldre i eget boende har för att göra dagliga matinköp. Kommunens personal får både hantera kontanter och inköpskort som gör att kommunens ansvar för kontrollfrågor och ansvarsfrågor är problematiska. Förslag finns om att införa nya rutiner som skall minska kontanthantering. Kommunen bör utveckla kortrutiner eller andra inköpsrutiner för dagliga matinköp, så att kommunens och personalens ansvar för hanteringen är tydligt och begränsat. Riktlinjer har utfärdats kring användningen av kort, bland annat att personal inte får handla med vårdtagarens köpkort och att personalen inte ska få tillgång till koder. 4.4 Dokumentation av systemrutiner och handläggningsrutiner Noteringar från granskning 2007 Det skall finnas aktuell systemdokumentation och beskrivning av arbete med kundregister, avgiftsuträkning, behandling av inkomna debiteringsunderlag, registrering i ekonomisystem, betalningsbevakning och kravverksamhet. Arbetet med att upprätta dokumentation har påbörjats. Arbetet med dokumentation av redovisningssystem har påbörjats, men arbetet har stannat av på grund av resursbrist. 6

8 4.5 Riskanalys Tidigare års bedömningar Det skall finnas dokumentation över gjorda bedömningar för olika riskområden, som uppkommer vid förvaltning av debiteringssystem och kundreskontra. Löpande information som är dokumenterad bör finnas över avvikande händelser, tekniska fel eller felaktigheter utifrån fastställd säkerhetsnivå. Återkommande kontroller bör ske för att testa säkerhet och funktionalitet i tillämpade systen och rutiner. Bedömning kvarstår. System för riskbedömning har testats. 4.6 Systemgodkännande Tidigare års bedömning Beslut bör finnas att systemet är kvalitets- och säkerhetstestade och att behörigt organ i kommunen utses att utifrån utfärdade kvalitetsmanualer och resultat av tester medge godkännande om fortlöpande drift av systemet. Beslut om att ett verksamhetssystem blivit godkänt bör tydliggöra att systemägaransvaret och förvaltningen av systemet övergår från systemutvecklingsansvarig till utsedd systemägare. Bedömning kvarstår. Rutiner håller på att tas fram. 4.7 Behörighetssystem Tidigare års bedömning Förvaltning av och säkerhetsfrågor för behörigheter bör ses över. Gäller framför allt behörigheten för de centrala funktionerna på redovisningsenheten. Rutiner för återkommande analys av vilka som har behörighet till systemet och vilka åtgärder respektive användare gör i systemet bör bli föremål för återkommande kontroll. Kontrollerna bör dokumenteras. Kontroll bör också göras på olika nivåer av förvaltningarna själva. Bedömning kvarstår. 7

9 4.8 Upprättandet av inventarieförteckningar och ajourhållning Inga stödjande dokument har fastställts. Inga särskilda åtgärder har gjorts under Inga åtgärder har vidtagits under

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer