Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården"

Transkript

1 Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Syfte och metod BESKRIVNING AV TRANSAKTIONSFLÖDET VID FÖRSÄLJNING AV ALLMÄNTANDVÅRD RIKTLINJER FÖR INTÄKTSREDOVISNING TILLÄMPNING AV RIKTLINJER OCH KONTROLLÅTGÄRDER BEDÖMNING IAKTTAGELSER OCH REKOMMENDATIONER... 6

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ett nytt statligt tandvårdsstöd har införts från halvårsskiftet Kort innebär tandvårdsstödet att alla, från det år man fyller 20 år, erhåller allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Ett system med referensprislista och en prisportal på Försäkringskassans hemsida ska göra det enklare för den enskilde att jämföra kostnader mellan olika tandläkare. För vårdgivare innebär reformen ett nytt regelverk och krav på nya rutiner. Vårdgivarna ska bland annat rapportera alla behandlingar till Försäkringskassan via ett datoriserat system. Driftsättning av program och system för integration mot Försäkringskassan skapade inledningsvis problem i ärendehanteringen mellan vårdgivare och Försäkringskassan för vårdgivare i hela Sverige. Försäkringskassans IT-system, med vilket patientuppgifter och patientdebiteringar kommuniceras och deras supportorganisation fungerade inte tillfredsställande i övergången. Inför införandet av det nya tandvårdsstödet gjorde Folktandvården bedömningen att det befintliga verksamhetssystemet Effica inte skulle klara de krav på datakommunikation som skulle komma att ställas. Fleråriga problem med leverantören Tieto Enator låg till grund för ett beslut att byta verksamhetssystem för allmäntandvården. Ett nytt system, T 4, infördes under stark tidspress. Förändringar i faktureringsförfarandet, driftstörningar samt implementering av nytt verksamhetssystem har tillsammans inneburit att riskerna för felaktiga debiteringar och intäktsbortfall varit uppenbara. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en internkontrollgranskning av intäktsredovisningen inom Folktandvården. Intern kontroll handlar om att skapa system och rutiner för hur verksamhetskritiska processer och administrativa stödprocesser ska styras, genomföras, redovisas och följas upp samt i lämpliga delar kontrolleras. 1.2 Syfte och metod Syftet med denna granskning har varit att kartlägga etablerade rutiner för intäktsredovisning av allmäntandvård samt ge revisorerna underlag för att bedöma om rutinerna är ändamålsenliga med avseende på intern kontroll. Revisionsmålen kan sammanfattas i följande frågor: Hur ser transaktionsflödet ut vid försäljning - från initiering av transaktioner och händelser fram till presentation i redovisningen? Hur säkerställs att försäljningsbelopp motsvaras av utförda tjänster? Hur säkerställs att endast fordringar som existerar och tillhör Region Skåne bokförs som sådana? Hur säkerställs att försäljningen bokförs i rätt redovisningsperiod och omfattar alla utförda tjänster under perioden? 2

4 Hur säkerställs att fordringarna värderas rätt? Hur säkerställs att hanteringen av försäljning/fordringar sker enligt Region Skånes riktlinjer? Vilken kontroll och vilken uppföljning sker? Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och förslag till förbättringar. Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer, genomgång av befintliga styrdokument, såsom riktlinjer, checklistor, mallar, etc samt ekonomiska rapporter och underlag för fakturering. Följande personer har intervjuats: Bo Lindholm, administrativ chef, Folktandvårdens kansli Charlotta Abramo, ekonom, Folktandvårdens kansli Lars Svensson, controller, Folktandvårdens kansli Mats Arvidsson, klinikchef, Folktandvården Kristianstad Marie Paulsson, tandsköterska, Folktandvården Kristianstad 2 Beskrivning av transaktionsflödet vid försäljning av allmäntandvård De nya ersättningsreglerna utgår från diagnosen/tillståndet hos den enskilda patienten. Givet en viss diagnos/ett visst tillstånd ger vissa åtgärder rätt till ersättning, ibland förenade med vissa villkor. Nytt är att diagnoskoder har införts och att antalet listade åtgärder har ökat till ca 150 mot tidigare 50. Försäkringskassan administrerar och betalar ut det statliga tandvårdsstödet till vårdgivaren. Patienten behöver inte själv hålla reda på eller söka om tandvårdsstöd. Nedan beskrivs händelser som ingår i transaktionsflödet vid försäljning av allmäntandvård. Kostnadsförslag Patienter som ska genomgå behandling där priset överstiger kr enligt en referensprislista erhåller ett kostnadsförslag innan behandlingen påbörjas kr är lägsta gräns för att erhålla rabatt vid höga kostnader. Möjligheten att göra kostnadsberäkning finns i T4, men Folktandvården använder en egen modell i Excel. Uppkomna differenser gentemot Försäkringskassan har visat att T4 inte beräknar tillförlitligt pris när hänsyn till karens ingår i beräkningen. Fördelen med den egna modellen är att den också fungerar som en kontrollåtgärd av vad patienten ska betala. Skapande av fakturaunderlag I behandlingsrummet registreras diagnos och vilka åtgärder som ingår i behandlingen. Prissättning av åtgärder sker utifrån Folktandvårdens tandvårdstaxa som finns inlagd i systemet. Tekniska driftstörningar har gjort att systemet ibland låst sig och åtgärder inte kunnat läggas in. Problemen orsakade omfattande manuell hantering inledningsvis men har med tiden minskat. 3

5 Betalningsvillkor Huvudregeln är att all betalning ska ske kontant. Fler undantag än normalt har skett sedan tandvårdsreformen infördes. Fakturering i efterhand har förekommit exempelvis vid tekniska driftstörningar då systemet låst sig i samband med patientbesök. Bokföring av försäljningsintäkter Så snart en åtgärd är avslutad bokförs försäljningsintäkten och tandvårdsbehandlingen rapporteras till Försäkringskassan. Ej avslutade åtgärder beaktas inte i bokföringen. Fil innehållande fordringar på Försäkringskassan skapas och skickas elektroniskt varje natt. I Försäkringskassans system görs en första kontroll att uppgifterna är fullständiga och att det inte förekommer otillåtna kombinationer av diagnos och åtgärder. Upptäckta fel går direkt tillbaka till Folktandvården med felmeddelande om vad som ska åtgärdas. Ca 1-1,5% av alla ärenden går tillbaka för manuell handläggning på grund av fel. Om inte fel rättas inom 14 dagar förlorar Folktandvården rätten till ersättning från Försäkringskassan. Intyg från leverantör om störningar i systemet kan ge beviljat avsteg från 14-dagarsregeln. Arbetet med att rätta ärendena på fellistorna är således viktigt för att undvika intäktsbortfall. Avstämningsrutiner Folktandvården har goda avstämningsrutiner när det gäller kassa, betalkort och kundfordringar. Sena inkörningar av betalfiler på kundfordringar ställde till problem med betalningsuppföljning inledningsvis men efter oktober 2009 har problemet avhjälpts. En brist som påtalats vid intervjuerna är att fordringar mot Försäkringskassan saknar avstämningsrutiner. Betalningar från Försäkringskassan är ej specificerade och kan inte matchas mot specifik fordran. Folktandvården har begärt motpartsavstämning gentemot Försäkringskassan, men inte erhållit något svar. Elektroniskt skickade korrigeringsposter som uppkommer när försäkringskassan i efterhand beslutar om att ändra sin andel av kostnaderna, är också poster som ligger kvar outredda. Det är heller inte klargjort hur dessa transaktioner påverkar bokföringen. Kravrutiner Intrum Justitia sköter Folktandvårdens påminnelser och inkassoärenden. Om en patient inte betalar sin faktura skickas den till Intrum Justitia 15 dagar efter förfallodatum. Värdering av utestående kundfordringar sker utifrån Regionens anvisningar om osäkra fordringar från Folktandvården har under 2008 haft en ökning av kundförluster. Problemen med verksamhetens datorstöd har medfört att fler patienter har fakturerats. Detta har i sin tur lett till beloppsmässigt ökade kundförluster. Någon närmare analys av de ökade kundförlusterna har inte gjorts under Riktlinjer för intäktsredovisning Dokumenterade anvisningar och riktlinjer för ekonomi och redovisning som gäller för alla verksamheter finns tillgängliga på Region Skånes intranät. Områden som främst berör den här granskningen är riktlinjer för krav och fakturering samt periodisering. Av riktlinjerna framgår att kontant betalning ska gälla som huvudprincip inom tandvården. Avsteg från kontant betalning kan ske vid akutbesök under sådana omständigheter att kontant betalning ej är möjlig eller i de fall då en myndighet eller institution ska stå för avgiften. Under en behand- 4

6 lingsperiod som medför större avgifter bör så långt som möjligt à conto-betalning krävas löpande av patienten. Målsättningen ska vara att öka andelen kontanta betalningar. I anvisningar för redovisning anges att periodisering av intäkter och kostnader ska göras till rätt period, dvs utgifter och inkomster ska redovisas i den period då resursen förbrukats eller då prestationen utförts. Specifika riktlinjer för Folktandvården finns på det interna intranätet och innehåller riktlinjer som bygger på regionens gemensamma riktlinjer. Exempelvis finns en betalnings- och kreditpolicy samt information om hantering av inkassoärenden. I övrigt kommuniceras gemensamma arbetssätt och riktlinjer via intranätet löpande i nyhetsbrev, Frågor och svar eller vid klinikmöten varje månad. I höst har minskad fakturering samt uppmaning att låta patienten betala à conto varit i särskilt fokus. Det framgår också att arbetet med fellistor från försäkringskassan ska prioriteras i det vardagliga arbetet så att 14-dagars regeln klaras. 4 Tillämpning av riktlinjer och kontrollåtgärder Granskningen har visat att avstegen från kontant betalning har ökat. Delvis, som tidigare nämnts, på grund av att fakturering har tillämpats vid tekniska driftstörningar då systemet låst sig. Men det har också framkommit att andra skäl som godtagits för att fakturera i efterhand har ökat. Ökad fakturering har också skapat förväntningar hos patienterna att kunna betala mot faktura. För att följa upp tillämpningen av riktlinjerna för fakturering gör Folktandvårdens kansli genomgångar av klinikernas listor över ej fakturerade patienter. Lång lista tyder på att förskottsbetalning vid besök inte krävs av patienterna. Revisorerna har sedan tidigare påtalat att Folktandvården inte periodiserar intäkter och kostnader enligt god redovisningssed och Region Skånes riktlinjer. Granskningen visar att bristerna kvarstår. Upparbetade intäkter som ej fakturerats ska bokas upp i månaden då prestationen utförts. I samband med analytisk granskning vid tertialbokslutet upptäcktes att det förekommit tomma filer vid filöverföringen till Försäkringskassan. En kontrollåtgärd som säkerställer att filöverföringen sker utan fel har införts efter upptäckten. Förvaltningen upprättar årligen en intern kontrollplan i enlighet med regionens riktlinjer. Syftet med de egna kontrollerna är att följa upp moment där risken för väsentliga fel bedöms vara stor. I 2009 års plan finns inga kontroller som avser försäljning/fordringar. Vid Folktandvårdens kansli är uppfattningen att risken för fel när det gäller försäljning/fordringar är låg. 5

7 5 Bedömning Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att ärendehanteringen mellan Folktandvården och Försäkringskassan har förbättrats under 2009 och fungerar tillfredsställande i dagsläget. Den interna kontrollen bedöms vara förhållandevis god med tanke på komplexiteten i den situation som har varit. Inom Folktandvården finns goda förutsättningar att skapa system och rutiner som ytterligare kan förbättra intäktsredovisningen. Det finns en god grund med utarbetade riktlinjer och mallar som stöd för den ekonomiska redovisningen. Kvarstående problem är att det inte görs någon avstämning av fordringar mot Försäkringskassan samt outredda korrigeringsposter. En brist är också att verksamhetssystemet T4 inte klarar att ta hänsyn till karens vid kostnadsberäkningar. 6 Iakttagelser och rekommendationer God redovisningssed innefattar att periodisera så att utgifter och inkomster redovisas i den period då resursen förbrukats eller då prestationen utförts. Vi rekommenderar att Folktandvården börjar tillämpa periodisering av upparbetade tandvårdsintäkter. Avstämning av fordringar gentemot Försäkringskassan fungerar inte tillfredsställande, vilket leder till osäkerhet när det gäller fordringarnas värde. Korrigeringsposternas inverkan på bokföringen är osäker. Vi rekommenderar att Folktandvården driver på det utrednings- och utvecklingsarbete som initierats med Försäkringskassan och leverantören av verksamhetssystemet. Underlag från Försäkringskassan som kan ligga till grund för löpande avstämningsarbete måste skapas. Riktlinjer för hur uppkomna skulder eller tillgodohavanden på grund av korrigeringsposter ska hanteras bör utformas och kommuniceras till klinikerna. Andelen patienter som faktureras har ökat, vilket har inneburit att kundförlusterna inom Folktandvården har ökat. Vi rekommenderar att Folktandvården följer upp hur Region Skånes riktlinjer för fakturering efterlevs på klinikerna. Kristianstad den 13 januari 2010 Kerstin Sikander Certifierad revisor 6

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Revisionsrapport Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-122

Landstingsstyrelsen 91-122 PROTOKOLL UTDRAG Landstingsstyrelsen 91-122 Tid: 2014-06-10, kl: 13:00-16:45 Plats: Landstingets kansli, sal A 115 Dnr LJ2014/ 194 Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Härryda kommun 2010-10-21 Leif Johansson, certifierad kommunal revisor 2010-10-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer