PM Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet"

Transkript

1 PM av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet vid Carlsunds Utbildningscentrum i Motala. Granskningen finns sammanställd i en rapport från I rapportens sammanfattning lyfts fram ett antal synpunkter/förslag. Komrev har av kommunens revisorer fått i uppdrag att göra en uppföljning av de åtgärder som vidtagits med anledning av vad som framfördes vid den tidigare granskningen. Granskningsrapporten behandlades i bildningsnämnden I samband med sammanträdet föredrogs ett av förvaltningen upprättat förslag till yttrande. Vid träff med representanter för skolan diskuterades ur en uppföljningsaspekt dels rapportens sammanfattning och dels förvaltningens yttrande. Skolans företrädare kommentarer vid tillfället kort nämndes/förvaltningens/skolans åtgärder med anledning av rapport och yttrande. Nuvarande kassarutiner kontrollerades samtidigt. Resultat av uppföljningen PKT 1 Mot bakgrund av beslutet om god ekonomisk hushållning i kommuner bör Bildningsnämnden verka för framtagandet av ekonomiska och andra övergripande mål inom enheten. t Bildningsnämnden har under 2007 arbetat med framtagandet av nya inriktnings- och resultatmål för nämndens verksamheter. Dessa mål ska snarast kompletteras med åtgärdsplaner och mer specifika interna mål på enhetsnivå. I samband med detta arbete kommer Bildningsnämnden bevaka att ekonomiska och andra övergripande mål tas fram inom Carlsunds Utbildningscentrum. Nya övergripande inriktnings- och resultatmål för nämndens verksamheter har arbetats fram. Förvaltningen anger att mot bakgrund av pågående omorganisation, har komplettering med åtgärdsplaner och mer specifika interna mål inte skett. Detta gäller även på Carlsunds Utbildningscentrum.

2 PKT 2 Nämnden bör upprätta detaljerade mål och mot bakgrund av den utåtriktade verksamheten eventuellt även någon form av policy för verksamheten inom HR-programmet. Här kan nämnas prissättning av måltider, förekomst och omfattning av kvällsaktiviteter, catering, vinprovning mm. Nämnden uppdrar till förvaltningskontoret att se till att mål och policy enligt ovan utarbetas på Carlsund. I samband med att ovan nämnda mål och policys tas fram bör därför särskilt utredas hur ansvarfördelningen avseende ovan nämnda aktiviteter ska vara mellan HR-programmet och restaurangen fortsättningsvis. Någon policy avseende den utåtriktade verksamheten har inte utarbetats. Ansvarsfördelningen mellan HR-programmet och restaurangen har inte varit föremål för prövning. Samma ansvarförhållande som gällt tidigare gäller fortfarande. Pkt 3 Den löpande uppföljningen av verksamheten bör förbättras och särskild uppmärksamhet ägnas åt bruttovinstens utveckling. Det är också lämpligt att fastställa ekonomiska mål för verksamheten, ex vis bruttovinstens nivå. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att mer detaljerat utreda hur inköpsrutiner fortsättningsvis ska ske inom restaurangverksamheten och restaurang Blåklinten. Vad gäller rutiner för bevakningen av den s.k. bruttovinstens utveckling ges förvaltningen i uppdrag att fastställa rutiner för detta för samtliga yrkesinriktade program på Carlsund med extern verksamhet. Blåklintens och restaurangens verksamhet är fortsatt och på samma sätt integrerade verksamhetsmässigt, som tidigare. Tidigare gällande fördelningsschablon avseende kostnader är dock borttagen. Kostnaderna i verksamheterna analyseras och fördelas numera på verifikationsnivå. Enbart de kostnader där det är omöjligt att exakt göra en rättvis fördelning, fördelas mot bakgrund av schablon. När det gäller Blåklintens verksamhet kan göras den noteringen att den ökat. Lokalerna har också byggts om utökats ytmässigt. Någon ekonomisk uppföljning av verksamheten med TB/förädlingsvärde har dock inte genomförts, varken vid HR-programmet eller vid någon annan av skolans andra verksamheter. 2

3 Förutsättningarna för en bra redovisning av bruttovinsten utveckling har ökat i och med den tydligare kostnadsfördelningen. Däremot avviker budgeten kraftigt från utfallet såväl intäkts- som kostnadsmässigt. Bl a kan göras den noteringen att vid den tidigare granskningen konstaterades att försäljningen av läromedel (lunchservering) saknade intäktsbudget vilket gäller fortfarande. PKT 4 Efter genomgången av tillämpade rutiner är det revisionens uppfattning att rutinerna är bristfälligt dokumenterade. Det är därför viktigt att samtliga rutiner dokumenteras och regelbundet ses över, samtidigt som tillämpningen löpande kontrolleras. Nämnden ger förvaltningsledningen i uppdrag att tillämpade ekonomiska rutiner skriftligt dokumenteras och regelbundet ses över på samtliga enheter inom Bildningsnämndens verksamhetsområde Såvitt granskningen visar har någon sådan dokumentation ännu inte genomförts. Enligt uppgift från verksamhetsansvariga har arbetet dock påbörjats. PKT 5 De rutiner och avstämningar som omger hotell- och restaurangprogrammets kassaredovisning är inte tillfyllest ur en intern kontrollaspekt. I detta sammanhang kan även göras den noteringen att kommunen saknar en övergripande dokumenterad kassaredovisnings/avstämningsrutin Här bör skapas av en rutin som garanterar att samtliga intäkter blir inbetalda och redovisade på kommunens konto samtidigt som beloppen också intäktsmässigt kan stämmas av. Här anser vi att varje dags kassaremsa, utvisande varje enskild transaktion, tillsammans med dagsoch periodutslag och eventuella korrigeringsnotor skall sparas och tillsammans upprättad kassarapport stämmas av mot gjorda kontantinsättningar. Rutinen bör dokumenteras För hotell- och restaurangprogrammets kassahantering kan även noteras att försäljningsintäkterna påverkas av kostnader. Programansvariga gör direktinköp av varor som kostnadsregleras tillsammans med intäkterna. Förfaringssättet ger upphov till nettoredovisning, vilket inte kan rekommenderas. Momsens redovisning blir också felaktig Gällande rutiner bör således ses över generellt. Ekonomgruppen i kommunen kommer därför att se över gällande rutiner och ta fram nya generella kassaredovisningsrutiner för samtliga verksamheter i kommunen. Vad gäller att programansvariga gjort direktinköp av varor som kostnadsreglerats mot redovisade intäkter är det en rutin som omgående, efter att detta påtalats, avvecklats. 3

4 Förfaringssättet med nettoredovisning har upphört. Sedan granskningen 2007 har kassaregistret också varit föremål för byte. Kassaredovisningen har fram till att revisionen gjorde sin uppföljning sett likadan ut som tidigare. D.v.s. dagsutslag från kassaregistret och kassarapporten i original stannar på skolan. Periodutslag har inte genomförts. Ekonomiavdelningen centralt har inte fått något material förutom den sammanställning som följer kontanterna och normala kontoutdrag. Kassaregistret har heller inte medgett periodutslag. Kassan har m a o inte stämts av. Kassan har varit inlåst på samma sätt som tidigare dvs. i ett plåtskåp i ett lärarrum. I anslutning till revisionens genomgång gjordes samtidigt av kassaansvarig en avstämning av under året insatta medel i förhållande till de dagliga kassaredovisningarna. Avstämningen uppvisade vid tillfället en differens på ca kronor. Händelsen är enligt uppgift polisanmäld. Efter revisionens besök ändrades rutinerna såtillvida att kopia på kassarapporten skickas till kommunens ekonomiavdelning. Kassaansvarig har tillsammans med leverantören av kassaregistret sett till att registret numera även klarar periodutslag (månad). Revisionens uppfattning är att kassarapport, dags- och periodutslag, ev korrigeringsnotor mm, i original, skall skickas till och förvaras på kommunens ekonomiavdelning. Det bör även fastställas vilken funktion som svarar för avstämning av insatta medel i förhållande till registrets periodutslag. Rutinen bör dokumenteras. I samband med förra granskningen konstaterades att kommunens rutiner för kassahantering fungerar i stort på samma sätt vad gäller samtliga kassaavstämningar oavsett förvaltningstillhörighet. I samband med förra granskningen lämnades, från revisionens sida över till förvaltningen, även ett förslag till övergripande kassahanteringsrutin. Enligt uppgift ligger ansvaret numera på kommunens ekonomiavdelning centralt. Mot bakgrund av händelserna på Carlsund bör därför frågan så snart som möjlighet få sin slutliga behandling. PKT 6 Det bör klarläggas om Blåklintens kassaregister medger momsredovisning med reduceringsregel Nämnden uppdrar till ansvarig för hotell- och restaurangprogrammet att klarlägga ovanstående. 4

5 Vid revisionens besök i samband med uppföljningen hade frågan inte fått sin lösning. Vid efterkontroll ( ) meddelar kassaansvarig att registret numera klarar intäkter som är baserad på reduceringsregel (12 %). Skolan bör så snart tillfälle ges justera sin momsredovisning av det som sålts som s.k. hämtmat. Justering bör kunna gå att genomföra under den tid registret varit i bruk. Jönköping Lars Edgren Komrev inom ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers 5

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Hotell och Restaurangprogrammet, Carlsund Motala kommun 2007-11-13 Lars Edgren Stefan Knutsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Halmstads kommun 2008-10-14 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund, syfte, avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Granskning av kvalitet i redovisningen Botkyrka kommun Granskning av kvalitet i redovisningen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 2014-04-25 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK24 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Självkostnadsprissättning IT-avdelningen Granskningen Gävle kommun har en egen IT-avdelning som samordnar

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer