Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering Överkalix kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Metod och avgränsning Iakttagelser Styrande och stödjande dokument Regler och reglementen Rutiner för avgifter inom socialnämndens verksamheter Bedömning Rekommendation Fakturering av utförda tjänster Bedömning Rekommendation Betalningsbevakning av kundfakturor Bedömning Rekommendation Anna Carlénius Projektledare Andreas Jönsson Uppdragsledare Överkalix kommun

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har granskat om den interna kontrollen är tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfaktureringen. Uppdraget har tillkommit via revisorernas risk och väsentlighetsanalys. Nedan redogörs för bedömning av revisionsfrågan och syftet med granskningen. Den sammantagna bedömningen baseras på ett antal kontrollmål med underliggande bedömning, vilka redovisas mer utförligt i rapporten. Bedömningsskalan för intern kontroll sträcker sig från; otillräcklig, bristande, till övervägande del tillräcklig, tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att kommunens interna kontroll inom området är bristande. Det finns reglerat hur avgifterna ska beräknas, dock bedöms det inte finnas ändamålsenliga arbets-/rutinbeskrivningar på området. Vidare ser vi brister i underlagens utförande och kvalitetssäkring. Vi ser även att riktlinjer för fakturering och kravhantering inte följs, samt att de riktlinjer som finns för detta inte är aktuella och ändamålsenliga. För att utveckla området bör följande rekommendationer prioriteras: - De rutiner som saknas inom området behöver utvecklas och dokumenteras. - I en internkontrollplan bör det finnas kontrollområden som berör kundfakturaområdet. - Ett modernt system bör införas i hemtjänsten, vilket både underlättar arbetet administrativt och säkerställer att fakturan faktiskt är rätt. - Åtgärder behöver även vidtas för att få till bra rutiner för hur ett underlag ska se ut, innehålla etc. detta för att få en bra grund till kundfakturan, vilket även torde leda till mindre administration vid klagomål på oriktiga fakturor. - Det behöver på ett bättre sätt säkerställas att underlagen är korrekta och kvalitetssäkrade innan aktuell faktura går ut till brukarna. - Det finns behov av att säkerställa en ändamålsenlig tillämpning av betalningsbevakning och kravhantering. Bevakning av obetalda fakturor skulle kunna överlåtas till ett externt företag som sköter hela bevakningen från påminnelse till eventuell inkassohantering. - Nya och ändamålsenliga rutiner/riktlinjer, som stämmer överens med befintlig organisation och arbetssätt, för betalningsbevakning och kravhantering behöver tas fram. Överkalix kommun 1 av 7

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Överkalix kommun tillhandahåller och utför en mängd olika tjänster för vilka man fakturerar avgifter till invånare, andra kommuner, företag m fl. Det handlar om VAavgifter, renhållningsavgifter, barnomsorgsavgifter och äldreomsorgsavgifter m.m. Väl fungerande rutiner och system är således viktigt för att säkerställa en tillförlitlig hantering av kommunens fakturering. Dessa tjänster genererar intäkter till kommunen och det finns risker förknippade med faktureringsadministrationen, exempelvis bristande avstämningsrutiner mellan försystem och redovisningen som kan leda till att fakturering av brukare inte sker eller sker på ett felaktigt sätt. Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska om nämnderna har en tillräcklig intern kontroll avseende kundfaktureringen, med särskild inriktning på debitering av avgifter inom äldreomsorgen Revisionsfråga Syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålenligheten i versamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfakturering. Följande kontrollmål är styrande för granskningen: Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner kring hanteringen av kundfakturor? Faktureras alla utförda tjänster (taxor och avgifter inom socialnämndens verksamheter)? Överensstämmer upprättade fakturor med underlagen (taxor och avgifter inom socialnämndens verksamheter)? Sker det en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturor? 2.3. Revisionskriterier Lag om kommunal redovisning Interna styrprinciper 2.4. Metod och avgränsning Granskningen har utförts genom dokumentstudier av styrdokument och rutinbeskrivningar. Vidare har vi genomfört intervjuer med ekonomisamordnare. handläggare, enhetschefer inom hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård samt genomfört verifiering/stickprov av fakturor inom socialnämndens områden. Överkalix kommun 2 av 7

5 3. Iakttagelser 3.1. Styrande och stödjande dokument Regler och reglementen Överkalix kommun har ett styrande och stödjande dokument som rör området avgifter inom äldreomsorg. När det gäller äldre- och handikappomsorgen, tillämpas dokumentet Avgifter inom äldre- och handikappomsorg. Reglerna gäller från och med Vidare har delar av dokumentet reviderats och gäller från och med 1 januari De nya avgifterna gäller alla som har insatser från äldreomsorgen. I övrigt antas nya taxor vid olika tillfällen under året i kommunfullmäktige. Det finns inget enhetligt dokument att tillgå. I Överkalix finns det ett dokument som heter Riktlinjer för fakturering och kravhantering. Riktlinjerna är gamla och tillämpas inte i dagsläget. Någon aktuell/reviderad kravpolicy eller liknande finns inte. Överkalix kommun har en internkontrollplan men inga kontrollområden som berör kundfakturor Rutiner för avgifter inom socialnämndens verksamheter I Överkalix finns inga dokumenterade rutiner inom området. Det finns fungerande praktiska rutiner för arbetsgången, men dessa finns inte skriftligt dokumenterade. Det är en person som arbetar med avgifter inom socialnämndens områden, dock arbetar alla handläggare i samma försystem ProCapita vilket gör att hanteringen är mindre sårbar vid eventuell frånvaro. Även ekonomisamordnaren kan hjälpa till vid behov. Debiteringen av avgifter inom socialnämndens områden sköts av en avgiftshandläggare på ekonomienheten med hjälp av enhetscheferna ute på boendena, hemtjänsten och hemsjukvården. Det är enhetscheferna som skapar själva underlaget som sedan avgiftshandläggaren administrerar i försystemet ProCapita. Det är den centrala ekonomienheten som ansvarar för redovisningen avseende kundfordringar, dvs. bokföring av inbetalningar av kundfakturor samt betalningsbevakningen. Själva underlaget till fakturan görs ute i verksamheterna. Ekonomisystemet används för att hantera kundfakturorna, men för att göra kundfakturorna används försystemet ProCapita. Överföring mellan systemen görs med hjälp av en digital fil. Inom socialnämndens verksamhetsområden finns en mängd avgiftstyper såsom trygghetslarm, vård- och omsorgsboende, hemtjänst, mat, hyra, korttidsboende, Överkalix kommun 3 av 7

6 matdistribution, anhörigstöd, egenvård, hjälpmedel, hemsjukvård, fotvård, förbrukningsartiklar, omvårdnadsavgifter m.m. För att fastställa avgiften beräknas först den enskildes avgiftsutrymme. I kommunens riktlinjer anges att med avgiftsutrymme avses det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) har räknats av. För gifta makar läggs inkomsterna samman (inom vissa boendeformer) och för sambos räknas bara en inkomst. Det finns ett förbehållsbelopp för personliga behov och normala levnadsomkostnader som den enskilde har rätt att behålla efter att omsorgsavgiften tagits ut. Det finns även beskrivet rutiner vid ändrade förhållanden under året och att den enskilde har skyldighet att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften. Nämnas kan att kommunen gör kontroller oavsett om den enskilde har informerat eller inte (vilket beskrivs nedan under avsnittet ) Underlagen till fakturan Underlagen till själva fakturan skapas ute i verksamheterna. Det finns inget system till hjälp för att administrera underlagen - arbetet med underlagen görs med hjälp av penna och papper. Det är enhetscheferna som ansvarar för underlagen med hjälp av personalen och sjuksköterskorna. Det som oftast ligger till grund för underlagen är olika beläggningslistor där avvikelser noteras, eller i hemtjänsten där personalen dokumenterar timmar som sedan enhetschefen räknar ihop. Dessa listor skickas in till ekonomikontoret en gång i månaden. Enligt de intervjuade upplevs systemet som osäkert. Det finns inget som säkerställer att underlagen har rätt antal timmar i exempelvis hemtjänsten. Det är flera personer inblandade i underlagen vilket även gör förfarandet osäkert. De intervjuade uppger att något system bör införas, dels som gör förfarandet mer säkert men även att det underlättar administrativt. Det intervjuade säger också att det bör finnas bättre rutiner på hur ett bra underlag kan se ut. Det krävs åtgärder från både centralt håll men även från verksamhetens sida, dels för att få till ett bättre underlag men även för att vara överens om vad som är ett tillfredsställande underlag Internkontroll Det finns inga dokumenterade rutiner för olika kontroller i samband med fakturering. Det som finns är manualer för själva systemet. Då handläggarna har beviljat brukare rätt till hjälp och registrerat detta i verksamhetssystemet inhämtar avgiftshandläggaren uppgifter avseende brukarens inkomst från försäkringskassan, SPV (statens tjänstepensionsverk) och/eller pensionsmyndigheten med flera myndigheter, beroende på brukarens ålder. Varje månad begärs uppgifter från SPV och Pensionsmyndigheten på inkomständringar under månaden. Det kan gälla uppgifter om nybeviljade eller indragna bostadstillägg, omräkning av pensionsbelopp på grund av att ena maken avlidit, nybeviljade pensioner etc. Uppgifterna kan resultera i nya avgiftsbeslut. Vidare görs Överkalix kommun 4 av 7

7 varje år årsomräkningar för alla brukare med insatser i Överkalix. Avgiftshandläggaren hämtar in alla nya pensionsbelopp. Handläggaren begär också in uppgift från skatteverket, samt kollar upp om brukaren har någon förmögenhet och privat pensionssparande. Slutligen gör handläggaren även en kontroll mot folkbokföringen. Så fort det blir någon förändring av brukarens insatser görs även ett nytt beslut och nya kontroller. I debiteringsunderlaget kollar avgiftshandläggaren efter förändringar för att se att det ser normalt ut. Det görs även en jämförelse med föregående månad innan debiteringsfilen skickas till ekonomisystemet. Enligt de intervjuade så är de fel som kan förekomma handhavandefel, t ex att handläggaren inte har lagt in en insats i verksamhetssystemet så som exempelvis när en brukare får ett larm. När fel upptäcks sker alltid en efterfakturering. Kommunen har dock inte reglerat hur en eventuell reglering av retroaktiv debitering ska ske eller hur långt tillbaka i tiden kommunen kan fakturera en brukare/kund. Vidare fel kan vara att underlaget från verksamheterna inte stämmer, t ex att brukaren har mer eller mindre timmar i hemtjänsten 1 än det som har rapporterats, eller att sjukhusvistelser inte har noterats vilket ska reducera fakturan. Dessa fel påverkar det fakturerade beloppet ut till brukarna, vilket leder till att brukare/anhöriga/ god man ringer in till kommunen för att klaga på fakturan Bedömning Kommunen har reglerat hur avgifterna ska beräknas, däremot bedöms det inte finnas ändamålsenliga arbets-/rutinbeskrivningar på området. Att rutinbeskrivningar saknas innebär dock risker för störningar när medarbetare avgår, blir sjukskrivna, tjänstlediga etc. Vår bedömning är vidare att det saknas tillfredsställande/säkra system ute i verksamheterna som ligger till grund för underlagen då underlagen görs med hjälp av penna och papper. Risker finns att fel antal timmar rapporteras i exempelvis hemtjänsten där olika personer är involverade. I detta sammanhang visar granskningen att det förekommer felaktigt fakturerade belopp vilket leder till att kontakter tas med kommunen för rättelser, men det kan även finnas brukare/anhöriga som ej kontrollerar fakturorna lika noggrant och kontaktar kommunen vid felaktigheter vilket innebär att det finns risk för att vissa betalar felaktiga belopp utan att det uppmärksammas. Vi ser det som viktigt att kommunen säkerställer att fakturan som går ut till brukaren/kunden är riktig och rätt Rekommendation Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden att göra en översyn över dokumenterade rutiner och riktlinjer i syfte att säkerställa att det tydligt framgår vilka kontroller som ska ske i samband med fakturering och vem som ansvarar för respektive kontroll. Det bör även finnas dokumenterade rutiner/riktlinjer där det framgår vad som ska göras när, hur och vad vid kortare och längre frånvaro för 1 Har brukaren mer än 51 timmar påverkas inte fakturabeloppet på grund av maxtaxan, men har brukaren mellan 1-51 timmar påverkar det beloppet på fakturan. Vidare spelar också avgiftsutrymmet in för brukaren. Överkalix kommun 5 av 7

8 de medarbetare som arbetar med fakturering. Vi rekommenderar även att det i en internkontrollplan bör finnas kontrollområden som berör kundfakturaområdet. Därutöver rekommenderar vi att ett modernt system bör införas i hemtjänsten, vilket både underlättar arbetet administrativt och säkerställer att fakturan faktiskt är rätt. Åtgärder bör även göras för att få till bra rutiner för hur ett underlag ska se ut, innehålla etc. Detta för att få en bra grund till kundfakturan, vilket även torde leda till mindre administration vid klagomål på oriktiga fakturor Fakturering av utförda tjänster 22 stycken fakturor togs ut i stickprovet från olika verksamhetsområden. Samtliga 22 fakturor överensstämde med underlagen. På fakturorna hade alla utförda insatser fakturerats utifrån underlagen. Rätt avgift var också fakturerad, det vill säga att brukarens fakturerade avgift överensstämde med beslutad avgift. Fakturan är baserad på överenskomna villkor så som maxtaxa. Inkomsten ligger även till grund för taxeringsberäkningen. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Alla inkomster hämtas per automatik och stäms av en gång per månad. Upprättade fakturor överensstämmer med underlagen och den faktureringsansvarige kontrollerar att fakturan överensstämmer med gällande beslut. I samband med faktureringen utför handläggaren en central avstämning mellan antal fakturor och belopp i filen mot inläst belopp och antal fakturor i ekonomisystemet. Därutöver noterades att underlagen hade rättats vid flertalet tillfällen. Till exempel hade antalet hemtjänsttimmar ändrats på underlaget. Vidare noteras att datum för avliden brukare saknades. Även antal dagar saknades över hur länge brukare varit inlagda på sjukhus - det fanns ett från och med datum men inte ett till och med datum Bedömning Utifrån de stickprov av underlag som granskats bedömer vi att den interna kontrollen avseende att alla tjänster faktureras i huvudsak är tillfredsställande. Däremot finns vissa brister i underlagens utförande och kvalitetssäkring utifrån att exempelvis antal timmar är rätt. Vidare kräver många av kontrollerna en manuell hantering av faktureringsansvarige vilket ökar risken för felaktigheter. Underlagen är även hämtade/utförda manuellt av olika personer vilket ökar risken för olika felaktigheter Rekommendation Kommunen bör på ett bättre sätt säkerställa att underlagen är korrekta och kvalitetssäkrade innan aktuell faktura går ut till brukarna. Överkalix kommun 6 av 7

9 3.3. Betalningsbevakning av kundfakturor I dokumentet Riktlinjer för fakturering och kravhantering står det att Överkalix kommun har beslutat att kravverksamheten skall vara centralt organiserad på ekonomikontoret. Det står vidare att även om ekonomikontoret samordnar kommunens kravverksamhet är det ändå alltid respektive enhet som har det yttersta ansvaret för att skapa förutsättningar så att kommunen får betalt av kunden. I dagsläget sker ingen betalningsbevakning och kravverksamhet i Överkalix kommun, dels på grund av personalbrist men även på grund av osäkerheten på om fakturorna är rätt och riktiga. Enligt riktlinjerna står det att kravverksamheten ska skötas av kommunen, men det stämmer inte fullt ut i praktiken. Ett samarbete finns med ett externt företag (Visma). Dialog förs om att Visma ska ta över kravhanteringen från påminnelser till inkasso. De intervjuade uppger att i normalfallet använder sig kommunen av amorteringsplaner för de som har svårt att betala. De intervjuade säger även att diskussioner förs om vilka medel kommunen kan använda sig av för att få betalt. Detta kan till exempel vara att avstängning av plats till barnomsorgen om inte avgiften betalas eller att vattnet stängs av. Enligt riktlinjerna finns det inget inskrivet i form av sanktioner för verksamhetens brukare/kunder när de inte betalar. Av intervjuerna framgick inte heller någon tilllämpad rutin/praxis i detta avseende Bedömning Vår bedömning är att kommunen i inte följer riktlinjerna för fakturering och kravhantering samt att riktlinjerna är inaktuella utifrån dagens arbetssätt och organisation. Vidare är vår bedömning är att kommunen i dagsläget inte har en fungerande rutin för betalningsbevakning och att det saknas stöd för hantering av kunder/brukare som ej betalar Rekommendation Vi rekommenderar att det utarbetas nya och ändamålsenliga rutiner/riktlinjer som stämmer överens med befintlig organisation och arbetssätt. Vidare rekommenderar vi att det säkerställs en ändamålsenlig tillämpning av betalningsbevakning och kravhantering. Bevakning av obetalda fakturor skulle kunna överlåtas till ett externt företag som sköter hela bevakningen från påminnelse till eventuell inkassohantering. Överkalix kommun 7 av 7

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter.

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Deloitte. Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Härnösands kommun 4 mars 2013 Audi t. Tax Consul ting F inancial Advisory. Innehåll Saimnanfattning... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012 Revisionsrapport Avgifter inom Äldreomsorgen Trosa kommun Mats Renborn Granskning av avgiftshantering Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport* Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Mjölby kommun 16 juni 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Metod...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Till den som av olika skäl inte kan klara sig själv ges service, omvårdnad och omsorg. Det här dokumentet handlar i korthet om Tierps kommuns omsorgsavgifter

Läs mer

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult Revisionsrapport Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

20U Datum Regionstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

20U Datum Regionstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Änr Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-05-21 20U -05-2 3 REGION GOTLAND Regionstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Taxor och avgifter. Sollefteå kommun

Taxor och avgifter. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Taxor och avgifter Anneth Nyqvist, cert. kommunal revisor Lisbet Östberg, revisionskonsult November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen. Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna

Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen. Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering

Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Hanna Holmberg Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering Ekerö kommun Granskning av tillförlitlighet i system och

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården

Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården Revisionsrapport Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Bo Thörn Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Översyn av taxa för hemsjukvård

Översyn av taxa för hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Avgifter äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård Omsorgs- och socialförvaltningen

Avgifter äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård Omsorgs- och socialförvaltningen Avgifter 2017 äldreomsorg, omsorg funktionsnedsatta samt hemsjukvård 2017-03-01 Omsorgs- och socialförvaltningen Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun V00,2100is-i Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om av ifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

ALLMÄNT Prisbasbelopp Maxtaxan (Högkostnadsskydd) För år 2017 motsvarar det kr per månad. Minimibelopp Minimibelopp, ensamboende

ALLMÄNT Prisbasbelopp Maxtaxan (Högkostnadsskydd) För år 2017 motsvarar det kr per månad. Minimibelopp Minimibelopp, ensamboende 1 ALLMÄNT För service, vård och omsorgsinsatser tar Surahammars kommun ut en avgift. Kommunen måste enligt lag, försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan vi tar ut avgift. Flera

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2016 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Kundfakturering av barnsomsorgs- och äldreomsorgsavgifter

Kundfakturering av barnsomsorgs- och äldreomsorgsavgifter www.pwc.se Revisionsrapport Sonja Moré Ebba Lind Kundfakturering av barnsomsorgs- och äldreomsorgsavgifter Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll vid debitering av avgifter

Intern kontroll vid debitering av avgifter www.pwc.se Revisionsrapport 12 februari 2015 Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Intern kontroll vid debitering av avgifter Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN GÄLLER FRÅN JANUARI 2003 Nedanstående avgifter gäller inom äldre- och handikappomsorg från den 1 januari 2003. Avgifterna gäller båda för Dig som har hemtjänst

Läs mer

Kundfakturering av barnsomsorgs- och bygglovsavgifter

Kundfakturering av barnsomsorgs- och bygglovsavgifter www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Jenny Nyholm Kundfakturering av barnsomsorgs- och bygglovsavgifter Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2.

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Omvårdnad Gävle Avgifter 2017 för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som beviljats stöd, omsorg och service i hemmet eller på ett vård- och omsorgs

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

OMSORGSSEKTIONEN TAXOR OCH AVGIFTER

OMSORGSSEKTIONEN TAXOR OCH AVGIFTER OMSORGSSEKTIONEN TAXOR OCH AVGIFTER 2017-01-01 Innehåll TAXOR OCH AVGIFTER 1 2017-01-01 1 AVGIFTER 3 Avgift för insats... 3 Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 september 2016 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-11-27 BUN 2013/1004 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer