Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Bo Thörn Certifierad kommunal revisor september 2013

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och avgränsning Kontrollmål Avgränsning Revisionskriterier Metod Resultat av granskningen Riktlinjer Administrativa rutiner Kontrollaktiviteter Redovisning Stickprov Intervjuer med fakturamottagare Revisionell bedömning... 8 Bilaga 1 Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen i Halmstads kommun Halmstad kommun

3 1. Sammanfattning har på uppdrag av revisorerna i Halmstads kommun genomfört en granskning av avgiftsfakturering inom hemvården. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen vid avgiftsfakturering är tillräcklig. Granskningen innefattar även att bedöma om det framgår för mottagaren vad som ligger till grund för fakturerat belopp. Efter genomförd granskning ger vi följande sammanfattande slutsatser och bedömningar utifrån kontrollmålen: Vår samlade bedömning utifrån kontrollmålen är att den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering i huvudsak är tillräcklig. Vår bedömning grundar vi på att det finns tillämpade riktlinjer som är ändamålsenliga. I den stickprovskontroll som genomförts kan vi konstatera att samtliga i stickprovet kontrollerade kunder har blivit debiterade rätt avgift jämfört med avgiftsbeslut och gällande avgifter. En kritisk faktor för korrekt debitering är att avgiftshandläggarna erhåller information om eventuella förändringar i avgiftsunderlaget och att registrering sker i Magna Cura. Rutinen fungerar i de allra flesta fall men det förekommer att kunder som har rätt till reducerad avgift, exempelvis på grund av vistelse på sjukhus eller avbeställda matportioner, inte får sin avgift reducerad aktuell månad. Det förekommer även eftersläpning av debitering för installerade larm. Upptäckta fel rättas, men den manuella hanteringen innebär en risk för kvarstående fel. Vår bedömning efter intervjuer med fakturamottagare är att flertalet förstår vad de betalar för. Det kan vara svårt för fakturamottagare att följa upp att antal matleveranser och att utförda timmar stämmer med debiteringen på fakturan. Möjligheten att utforma uppställningen i fakturorna är i dagsläget begränsad av det administrativa systemet. Vi anser att nämnden bör verka för att förenkla uppställningen genom att strukturera fakturaraderna så att brukare och anhöriga lättare kan förstå innehållet. Halmstad kommun 1 av 15

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunen tillhandahåller och utför en mängd olika tjänster för vilka man debiterar avgift till kommuninvånare. Det handlar exempelvis om avgifter inom äldreomsorgen. Att ha en välfungerande administration är således viktigt för att uppnå en effektiv hantering av avgiftsfaktureringen. Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Det vill säga väsentligheten är hög då dessa tjänster genererar stora intäkter till kommunen. Det finns också risker förknippade med faktureringsadministrationen, exempelvis bristande avstämningsrutiner mellan försystem och redovisningen och bristande information och läsbarhet i mottagarens perspektiv. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt. Ansvarig nämnd i denna granskning är hemvårdsnämnden Revisionsfråga och avgränsning Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering tillräcklig? Granskningen innefattar även att bedöma om det framgår för mottagaren vad som ligger till grund för fakturerat belopp Kontrollmål Följande kontrollmål ska bedömas inom ramen för denna granskning: Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor. Alla utförda tjänster faktureras. Underlag för fakturering baseras på avgiftsbeslut. Upprättade fakturor överensstämmer med underlag. Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt. Uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande. Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna. Uppgifterna i fakturorna kan tolkas av kunderna Avgränsning Granskningen avgränsas till att avse avgiftsfakturering under april månad inom hemvårdsförvaltningen. Halmstad kommun 2 av 15

5 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de normer eller bedömningsgrunder som utgör underlag för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan ofta hämtas från författningar och förarbeten, interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. De kan också ha sin grund i jämförbar praxis. Revisionskriterier som använts i denna granskning är: Kommunens riktlinjer för fakturering Kommunal redovisningslag Regler och praxis för vad en faktura ska innehålla 2.3. Metod Granskningen har skett genom dokumentstudier av styrdokument och rutinbeskrivningar. Bearbetning och granskning har även skett av register och underliggande räkenskapsmaterial. Vi har genomfört intervjuer med nedanstående personer vid hemvårdsförvaltningen samt 8 intervjuer med brukare alternativt anhöriga. Susanne Nilsson samordnare avgiftsenheten Anders Bengtsson utvecklingsledare Niklas Petersson Fröling ekonomiansvarig Niklas Granfelt utvecklingssamordnare Vi har verifierat granskningen genom stickprov av 65 poster. Urvalet har skett genom att var sjuttionde avgiftsbeslut enligt lista i verksamhetssystemet Magna Cura har granskats och jämförts med debiterade avgifter enligt fakturor. Halmstad kommun 3 av 15

6 3. Resultat av granskningen 3.1. Riktlinjer I Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen i Halmstads kommun (senast reviderad KF ) finns angivet vilka bestämmelser som reglerar avgifter för hemtjänstinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen. Bestämmelserna har sin grund i 8 kap i socialtjänstlagen. Reglementet finns i bilaga 1 till denna rapport. Om kommunen genom biståndsbeslut beviljar insatser tar kommunen ut de avgifter av kunden som har beslutats enligt reglementet. Avgifterna gäller under ett så kallat avgiftsår som löper mellan den 1 mars till och med den 28 februari året därpå. Kommunen måste, innan avgift tas ut, försäkra sig om att den enskilde har ekonomiskt utrymme att betala. För att göra det beräknar hemvårdsförvaltningen ett avgiftsutrymme. Storleken på avgiften är beroende av insatsernas omfattning, sökandens nettoinkomster, skälig boendekostnad, eventuella bostadstillägg/bidrag samt ett så kallat förbehållsbelopp 1. Förhöjt förbehållsbelopp kan tillämpas vid avgiftsberäkningen om ordinarie förbehållsbelopp inte täcker kundens levnadskostnader. Nedan ges exempel på beräkning av avgiftsutrymme. Negativt avgiftsutrymme innebär att 0 kr kan faktureras. Exempel Egen nettoinkomst Make/makas nettoinkomst Avgiftsgrundade nettoinkomst Boendekostnad Bostadstillägg (BTP) Förbehållsbelopp Extra förbehållsbelopp -707 Avgiftsutrymme Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Maxavgiften för hemtjänstinsatser är för närvarnade kr per månad. Kostnaden för bäddpaket och trygghetslarm ingår vid beräkning av maxavgift medan kostnaden för kost och hyror vid särskilt boende inte ingår i maxavgiften. Kunder kan genom biståndsbeslut få lagad mat levererad till bostaden. Priset för maten är 52 kr per portion. För kund med ett negativt avgiftsutrymme jämkas 1 Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp som är fastställt i 8 kap 7 socialtjänstlagen. För närvarande är minimibeloppet för ensamstående som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende kr. För var och en av sammanlevande är motsvarande belopp kr. Halmstad kommun 4 av 15

7 matkostnaden. Detta gäller ej om kunden har en förmögenhet överstigande fem prisbasbelopp. De flesta avgifter grundar sig på biståndsbeslut. Vad gäller trygghetslarm och bäddpaket kan detta erhållas utan biståndsbeslut för dem som fyllt 75 år Administrativa rutiner För att få underlag till beräkning av avgiftsutrymme skickar förvaltningen en blankett till alla som har biståndsbeslut där uppgifter om inkomst, eventuell förmögenhet samt uppgifter om boende begärs in. Blanketten skickas ut löpande under året till nya kunder samt till alla kunder i januari månad inför varje nytt avgiftsår. Vissa inkomstuppgifter inhämtas elektroniskt från försäkringskassan och pensionsmyndigheten. På blanketten finns också möjlighet att kryssa i en ruta om man inte vill lämna de uppgifter som efterfrågas. Då väljer kunden att betala högsta avgift i enlighet med reglerna om maxavgift inom äldreomsorgen. I verksamhetssystemet Magna Cura registreras alla uppgifter som ligger till grund för framräknat avgiftsutrymme, avgiftsbeslut, insatser som utförts, eventuell anmäld frånvaro. Tidsredovisning och typ av insats sammanställs och läses in i systemet månadsvis. Utifrån registrerade uppgifter i systemet skapas därefter fakturan. På fakturan specificeras utförda insatser som kunden har erhållit under föregående månad samt om det har skett någon jämkning av avgiften. Se exempelfaktura i bilaga 2. Den fakturafil som månatligen skapas i Manga Cura skickas till Postens fakturacentral som ombesörjer utskicken till kund. Avgiftshandläggarna kan varandras rutiner och kan täcka upp för varandra när det behövs. Betalningsbevakningen sköts av statskontoret och genom upphandlad inkassotjänst. Varje månad skickas en frågefil från Magna Cura till Försäkringskassan och pensionsmyndigheten för att uppdatera eventuella förändringar i underlaget för avgiftsutrymmet. Vissa typer av förändringar som hyreshöjningar, om en make/maka avlider osv är upp till kunden själv att informera förvaltningen om. Vid förändring ska ett nytt avgiftsbeslut skickas till kunden innan fakturering sker. Blankett för överklagan bifogas varje avgiftsbeslut. För att avgiftshandläggarna ska kunna debitera rätt avgifter är de beroende av att nödvändiga uppgifter registreras i Magna Cura utan försening. Vid intervjuerna har angivits flera exempel på rutiner som måste fungera för att avgifter och avgiftsreduceringar på kundens faktura verkligen ska överensstämma med vad kunden ska betala för aktuell period. Utredningar om biståndsinsatser måste vara formellt klara och beslutade för att dessa insatser ska kunna debiteras. I de fall insatser utförs innan beslut är fattat sker debitering i efterhand Vistelse på korttidsboende/växelvård måste registreras och avregistreras. Halmstad kommun 5 av 15

8 Larmcentralen måste registrera installation av trygghetslarm så snart ärendet är slutfört. Om kunden bor på ett äldreboende och har vistats på sjukhus eller vistas hos anhöriga skall boendet meddela hemvårdsförvaltningen så att korrekta avdrag kan göras. Hemvårdsförvaltningen erhåller listor från de olika områdena över mat distributionen. Utifrån dessa listor sker manuell inmatning av uppgifterna i Magna Cura. Förekommande felregistreringar leder till felaktig debitering Kontrollaktiviteter Nya rutiner som innebär att personalen inom hemvårdsförvaltningen registrerar sin tid och insats hos kund i TES Mobil 2 via Bluetooth har införts under Informationen läses in i verksamhetssystemet och finns tillgänglig för avgiftshandläggarna vid faktureringen. Tidigare registrerades tid på en blankett hos kunderna. Problem med insamling av blanketterna gjorde att fakturor ofta fick korrigerades i efterhand. Samordnaren för de olika områdena inom hemtjänsten granskar månatligen tidsåtgången samt de utförda tjänsterna som genomförts hos kund. Hemvårdsförvaltningen gör regelbundna stickprov på testfaktureringen mot avgiftsbesluten. Kontroller sker även månatligen av inkomstuppgifter och bidrag. Viss uppföljning görs även mot tidigare månadsfakturering för att kontrollera eventuella väsentliga skillnader månader emellan Redovisning För de lägenheter som kommunen hyr ut faktureras hyran innevarande månad. Andra avgifter samt tillägg till beställning faktureras månaden efter. De avgifter som faktureras månaden efter utförandet periodiseras vid delårs- och årsbokslut för att redovisningen ska bli så rättvisande som möjligt. Övriga månadsbokslut periodiseras inte då volymerna i stort sett ligger på samma nivå varje månad under året Stickprov Vi har kontrollerat att rätt avgift fakturerats jämfört med avgiftsbeslut. Uppgifterna har avsett debiteringen i april månad Urvalet består av 65 fakturor. Vi kan konstatera att: 6 avgiftsunderlag saknade tillhörande faktura. Förklaringen är att det inte fanns någon avgift att debitera då avgiftsutrymmet var negativt. I 57 fall har debiteringen överensstämt med avgiftsunderlaget. I 2 fall har rättelse av felaktig debitering gjorts påföljande månad. 2 Applikation för insatsschema och insatsrapportering via mobiltetefon. Halmstad kommun 6 av 15

9 3.6. Intervjuer med fakturamottagare Vi har intervjuat åtta fakturamottagare. Fyra av dem är kunder och fyra är anhöriga. Tre av fakturorna avser boende på särskilt boende och fem avser ordinärt boende. Samtliga anger att de förstår vad de betalar för. De som har enklare fakturor, till exempel hyra för trygghetslarm och hemtjänst för städning, har lättare att förstå fakturans innehåll och vad de betalar för. Oftast är också fakturabeloppet detsamma från månad till månad. De som har matdistribution eller som vill veta om antalet utförda timmar inom hemtjänsten stämmer med fakturan, har svårt att göra detta med hjälp av underlaget från fakturan. De som har mer komplicerade fakturor, där det till exempel ingår avgift för hemtjänst inom särskilt boende, hyra och kost, har svårare att förstå innehållet i fakturan. Särskilt svårt är det att göra jämförelser av uppgifter på fakturan med det som faktiskt är utfört. Möjligheterna till jämförelser kompliceras av att kostnadsavdrag på grund av maxtaxan och förbehållsbelopp inte redovisas tillsammans med fakturarader för kost, hemtjänstavgift och frånvaro. Avdragen sker istället på rader längst ner på fakturan och reducerar slutsumman som ska betalas. Medan hyran för särskilt boende avser innevarande månad så avser övriga avgifter föregående månad. De intervjuade som vill jämföra fakturerade antal timmar eller kostnader för mat med utförda tjänster anser att det är svårt att göra jämförelse. En av de intervjuade önskar att fakturan skickades ut tidigare på månaden. Halmstad kommun 7 av 15

10 4. Revisionell bedömning Vår samlade bedömning utifrån kontrollmålen är att den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering i huvudsak är tillräcklig. Vår bedömning grundar vi på att det finns tillämpade riktlinjer som är ändamålsenliga. I den stickprovskontroll som genomförts kan vi konstatera att samtliga i stickprovet kontrollerade kunder har blivit debiterade rätt avgift jämfört med avgiftsbeslut och gällande avgifter. En kritisk faktor för korrekt debitering är att avgiftshandläggarna erhåller information om eventuella förändringar i avgiftsunderlaget och att registrering sker i Magna Cura. Rutinen fungerar i de allra flesta fall men det förekommer att kunder som har rätt till reducerad avgift, exempelvis på grund av vistelse på sjukhus eller avbeställda matportioner, inte får sin avgift reducerad aktuell månad. Det förekommer även eftersläpning av debitering för installerade larm. Upptäckta fel rättas, men den manuella hanteringen innebär en risk för kvarstående fel. I samband med införandet av TES Mobil, som beräknas vara klart under juni månad, kommer förhoppningsvis avgiftsunderlaget för hemtjänsttimmar och utförda insatser bli mer tillförlitligt. Granskningen har identifierat några områden där den interna kontrollen ytterligare kan förbättras. För att minska sårbarheten vid frånvaro eller personalomsättning bör rutinerna för att registrera fakturaunderlag i Magna Cura dokumenteras. Detta är särskilt angeläget när det gäller de nya rutinerna efter införandet av TES Mobil. Manuell inregistrering bör i möjligaste mån ersättas med filöverföring. Vår bedömning efter intervjuer med fakturamottagare är att flertalet förstår vad de betalar för. Det kan vara svårt för fakturamottagare att följa upp att antal matleveranser och att utförda timmar stämmer med debiteringen på fakturan. Möjligheten att utforma uppställningen i fakturorna är i dagsläget begränsad av det administrativa systemet. Vi anser att nämnden bör verka för att förenkla uppställningen genom att strukturera fakturaraderna så att brukare och anhöriga lättare kan förstå innehållet. Halmstad kommun 8 av 15

11 Kerstin Sikander Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Halmstad kommun 9 av 15

12 Bilaga 1 Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun INLEDNING 1 Nedanstående bestämmelser reglerar Hemvårdsnämnden i Halmstads kommuns (kommunen) avgifter för hemtjänstinsatser inom äldre- och handikappomsorgen. Bestämmelserna har sin grund i 8 kapitlet socialtjänstlagen där avgifter inom service och omsorg regleras, benämnt hemtjänst och dagverksamhet i lagen samt bostad i särskilt boende. AVGIFTSUTTAG 2 Om kommunen beslutar att bevilja en ansökan om insats i form av hemtjänst samt särskilt boende, tar kommunen ut en avgift av sökanden - i det följande benämnd kund. För hemtjänstinsatser i ordinärt boende, uttas en avgift om 178 kr per timma. För hemtjänstinsatser i det särskilda boendet uttas månadsavgift baserat på avgiftsutrymmet eller maximalt kr. De avgifter som anges i dessa bestämmelser gäller under ett s.k. avgiftsår som löper mellan den 1 mars t.o.m. den 28 februari året därpå. AVGIFTSBERÄKNING 3 För att räkna ut kundens avgift för beviljade insatser, beaktas hemtjänstinsatsernas omfattning, sökandens nettoinkomster, skälig boendekostnad, eventuella bostadstillägg/bidrag samt ett s.k. förbehållsbelopp. Vid avsaknad av avgiftsgrundande uppgifter eller vid ofullständiga sådana uttas högsta månadsavgift. För kund som är gift eller registrerad partner beräknas nettoinkomsten genom att parets nettoinkomster läggs ihop. Hälften av det framräknade beloppet utgör sedan kundens nettoinkomst. Boendekostnaden räknas ut enligt riktlinjer och schablon från Pensionsmyndighetens författningssamling (PFS 2012:15). För kund som är sambo räknas halva hushålletsboendekostnad som kundens boendekostnad. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av Halmstad kommun 10 av 15

13 kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Det s.k. förbehållsbeloppet enligt ovan är fastställt i 8 kap. 7 socialtjänstlagen och är för närvarande för ensamstående som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende kr per månad. För sammanlevande make/registrerad partner/sambo som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet för närvarande kr per månad. Förbehållsbeloppet enligt 8 kap. 7 socialtjänstlagen höjs med 10% om kunden ej har fyllt 61 år. För ensamstående kund som ej fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet därmed för närvarande kr per månad. För sammanlevande make/registrerad partner/sambo som ej fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet för närvarande kr per månad. Förhöjt förbehållsbelopp kan tillämpas vid avgiftsberäkningen om ordinarie förbehållsbelopp inte täcker kundens kostnader. Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp inges av kunden till kommunen som har att pröva densamma. För att beslut om förhöjt förbehållsbelopp skall kunna fattas, skall kundens kostnader vara av varaktig karaktär samt verifieras med skriftligt underlag. MAXAVGIFT 4 En kunds kostnad för hemtjänstinsatserna får aldrig överstiga en tolftedel av 0,48 gånger gällande prisbasbelopp för närvarande kr per månad. Även kostnaden för bäddpaket och trygghetslarm skall beaktas vid beräkningen av kundens maxavgift. Hemtjänst BÄDDPAKET OCH TRYGGHETSLARM 5 Om kunden genom beslut blivit beviljad bäddpaket, kan denne hyra bäddpaket innefattande påslakan, underlakan, örngott och badlakan till en kostnad av 53 kr per paket. De pensionärer som fyllt 75 år kan erhålla trygghetslarm utan biståndsbeslut. Den som är under 75 år ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggare. En förutsättning för att kunna hyra trygghetslarm är att denne har ett telefonabonnemang i bostaden. Genom trygghetslarmet får kunden kontakt med en larmcentral dygnet runt. Vid behov utgår personal för hjälp och stöd till denne. Avgiften för trygghetslarmet är 212 kr per månad. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Halmstad kommun 11 av 15

14 Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. MATKOSTNAD 6 Kund kan genom biståndsbeslut få lagad mat levererad till bostaden, vilket sker en gång per vecka. Kunden kan själv välja bland ett antal rätter. Priset för maten är 52 kr per portion. På servicehusen serveras lagad mat för kund som fyllt 75 år och för kund med biståndsbeslut till en kostnad om 52 kr. För pensionärer mellan år utan biståndsbeslut är kostnaden för nämnda måltid 57 kr, dvs 52 kr plus 12 % moms. Kund som sondmatas, betalar endast för livsmedelskostnaden, för närvarande kr. JÄMKNING AV MATKOSTNAD 7 För kund med negativt avgiftsutrymme jämkas matkostnaden. Detta gäller dock ej om kunden har en förmögenhet överstigande fem, vid var tid gällande, prisbasbelopp f.n kr. Värdet av fastighet som kunden bebor skall därvid inte tas med vid beräkningen. Jämkning sker endast med tillagningskostnaden för maten och det med högst 29,80 kr. Jämkning kan endast beviljas för en portion per dag. BESKED OM ATT HEMTJÄNSTINSATS EJ SKALL UTFÖRAS 8 Om kund ej kan ta emot hemtjänstbesök, ankommer det på denne att underrätta utföraren av hemtjänstinsatser minst 2 dagar innan besök/besöken skulle ha utförts. Sker ej så tas en avgift ut motsvarande en ½ timmas arbete. Avgift uttas dock inte om kund blivit akut sjuk och därför inte kunnat underrätta förvaltningen inom föreskriven tid. 9 Upphört att gälla efter beslut i KF KORTTIDSPLATS/VÄXELVÅRDSPLATS 10 Den kund som beviljats s.k. korttidsplats erlägger inte någon vårdavgift, utan betalar endast för matkostnaden, vilket är 106 kr per dygn och inkluderar samtliga måltider under en dag. Kund kan avsäga sig matportioner och få sin avgift reducerad. Detta skall meddelas dagen före måltidens servering. DAGVÅRD 11 Den kund som beviljats plats i dagverksamheten erlägger inte någon vårdavgift, utan betalar endast för maten med 53 kr per dag. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Halmstad kommun 12 av 15

15 Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. ANHÖRIGANSTÄLLDA 12 Kund som får service och omsorg av anhöriganställd, erlägger avgift för serviceoch omsorgsinsatser enligt reglerna för avgiftsuttag ovan. Särskilt boende AVGIFTER MM VID SÄRSKILT BOENDE 13 Den som efter beslut beviljats särskild boende betalar enligt följande: Hyra: Fastighetsnämnden i Halmstads kommun bestämmer, för de lägenheter som kommunen hyr ut hyrans storlek utifrån den s.k. bruksvärdesmetoden. Mat: Uttas av hemvårdsnämnden med kr per månad, vilket ger en dygnskostnad om 106 kr. Av kr utgör kr en s.k. tillagningskostnad. Tillagningskostnaden kan jämkas om kunden i det särskilda boendet har ett negativt avgiftsutrymme och en förmögenhet understigande fem, vid var tid gällande, prisbasbelopp f.n kr Kund kan avsäga sig matportioner och få sin avgift reducerad. Detta skall meddelas dagen före måltidens servering. Kund som sondmatas, betalar endast för livsmedelskostnaden, för närvarande kr. Livsmedelskostnaden hämtas från Konsumentverkets årliga beräkningar av skäliga månatliga livsmedelskostnader. Ett genomsnitt av beräknad kostnad för följande fyra grupper används: kvinnor år, män år, kvinnor 75 år och äldre och män 75 år och äldre. Det är Konsumentverkets beräkningar året före avgiftsåret som ligger till grund för bestämmandet av livsmedelskostnaden. Hemtjänstsavgift: Hemtjänstavgiften, som uttas av hemvårdsnämnden, beror på avgiftsutrymmet se ovan under 3. Även för denna avgift gäller reglerna om maxavgift - se ovan under 5, men även 2 och 3. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. När hemtjänstavgiften bestäms för kund som är gift eller registrerad partner, skall makens/registrerade partnerns nettoinkomst beaktas. En jämförelse görs av hemtjänstavgift baserad på kundens egen nettoinkomst och hemtjänstavgift baserad på hälften av sammanlagda nettoinkomsten för kunden och maken/registrerade partnern. Hemtjänstavgiften sätts till det, för kunden, mest fördelaktiga av dessa två alternativ. Halmstad kommun 13 av 15

16 Kund får avdrag på hemtjänstavgiften vid frånvaro - t ex sjukhusvistelse hela dygn. Med helt dygn avses frånvaro kl JÄMKNING AV BOENDEKOSTNAD 14 Om kund beviljats särskilt boende eller servicelägenhet med biståndsbeslut och får dubbla boendekostnader under en övergångstid, kan denne ansöka om jämkning för reducerad hyra för det särskilda boendet under den tid det tar att avhända sig den tidigare boendekostnaden. Jämkning kan ske under högst tre månader. För att jämkning skall ske måste särskild ansökan ges in till Hemvårdförvaltningen inom 6 månader från det datum hyra uttages för det särskilda boendet. Jämkat belopp kan aldrig överstiga hyran för det särskilda boendet. Övrigt BOENDE I SERVICELÄGENHET 15 De kunder som beviljats boende i servicelägenhet, erlägger avgift för hemtjänstinsatser enligt reglerna för avgiftsuttag enligt ovan. Hyran för servicelägenheten betalas direkt till fastighetsägaren/hyresvärden. ÄNDRING AV AVGIFTERNA 16 Hemvårdsnämnden i Halmstads kommun äger rätt att, inför nytt avgiftsår, besluta om höjning av avgifterna i dessa bestämmelser med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring, fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret. Basmånaden för indexuppräkning är oktober månad Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Hemvårdsnämnden äger även rätt att höja avgifterna i dessa bestämmelser om förändring sker av 8 kapitlet socialtjänstlagen som direkt eller indirekt påverkar ifrågavarande avgifter. Vid ändring av avgifterna skall kunden underrättas därom innan ändringen genomförs. Detta gäller dock inte om ändringen endast har sin grund i att prisbasbeloppet ändrats. FAKTURERINGSTIDPUNKT 17 Hyror, för de lägenheter som kommunen hyr ut faktureras innevarande månad. Resterande avgifter faktureras med en månads eftersläpning. Halmstad kommun 14 av 15

17 ÖVERKLAGANDE 18 Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagande skall ske skriftligen och lämnas in till Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun inom tre veckor från mottagandet av kommunens beslut. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg, men lämnas alltså in till Hemvårdsförvaltningen som skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg. Om Hemvårdsförvaltningen finner att klaganden har fog för sitt överklagande kan den själv ändra sitt beslut. Överklagandet behöver då inte vidarebefordras till Förvaltningsrätten i Göteborg. ÅTERKRAV/ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET 19 Om kunden eller dennes ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att för låg avgift uttagits, har Hemvårdsförvaltningen rätt att framställa krav på kunden avseende mellanskillnaden. Sådant mellanskillnadsbelopp får dock inte avkrävas om mer än 12 månader förflutit, räknat från den månad mellanskillnadsbeloppet avser. För det fall Hemvårdsförvaltningen uttagit en för hög avgift av kunden skall det korrigeras och beloppet återbetalas till denne... Halmstad kommun 15 av 15

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-08-12 Informations- och frågestund (SÄN/2013:69) Ärendebeskrivning 1. Information från Kundvalskontoret 2. Information från Väsby välfärd 3. Information

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem

Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Avgifter inom äldreomsorgen Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

Äldrenämnden. Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun

Äldrenämnden. Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun Uppsala * "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG a K/ Handläggare Datum Diarienummer EvaElmegren 2014-11-20 ALN-2014-0405.11 Äldrenämnden Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG. Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m.

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG. Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m. LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m. 2007-05-01 Inledning Taxa för äldre- och handikappomsorg baseras på regeringens

Läs mer

Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag

Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag REVISIONSRAPPORT 2012-12-11 Kommunfullmäktige Sid 1 (4) Dnr: 12REK6 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag Granskningen Kommunala tjänster läggs

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2002-04-29 reviderad 2006-10-09 reviderad 2009-04-21 reviderad 2009-10-01 reviderad 2011-09-20 reviderad 2012-04-01 reviderad 2013-01-07 Avgiftssystem och

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer