Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Bo Thörn Certifierad kommunal revisor september 2013

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och avgränsning Kontrollmål Avgränsning Revisionskriterier Metod Resultat av granskningen Riktlinjer Administrativa rutiner Kontrollaktiviteter Redovisning Stickprov Intervjuer med fakturamottagare Revisionell bedömning... 8 Bilaga 1 Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen i Halmstads kommun Halmstad kommun

3 1. Sammanfattning har på uppdrag av revisorerna i Halmstads kommun genomfört en granskning av avgiftsfakturering inom hemvården. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen vid avgiftsfakturering är tillräcklig. Granskningen innefattar även att bedöma om det framgår för mottagaren vad som ligger till grund för fakturerat belopp. Efter genomförd granskning ger vi följande sammanfattande slutsatser och bedömningar utifrån kontrollmålen: Vår samlade bedömning utifrån kontrollmålen är att den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering i huvudsak är tillräcklig. Vår bedömning grundar vi på att det finns tillämpade riktlinjer som är ändamålsenliga. I den stickprovskontroll som genomförts kan vi konstatera att samtliga i stickprovet kontrollerade kunder har blivit debiterade rätt avgift jämfört med avgiftsbeslut och gällande avgifter. En kritisk faktor för korrekt debitering är att avgiftshandläggarna erhåller information om eventuella förändringar i avgiftsunderlaget och att registrering sker i Magna Cura. Rutinen fungerar i de allra flesta fall men det förekommer att kunder som har rätt till reducerad avgift, exempelvis på grund av vistelse på sjukhus eller avbeställda matportioner, inte får sin avgift reducerad aktuell månad. Det förekommer även eftersläpning av debitering för installerade larm. Upptäckta fel rättas, men den manuella hanteringen innebär en risk för kvarstående fel. Vår bedömning efter intervjuer med fakturamottagare är att flertalet förstår vad de betalar för. Det kan vara svårt för fakturamottagare att följa upp att antal matleveranser och att utförda timmar stämmer med debiteringen på fakturan. Möjligheten att utforma uppställningen i fakturorna är i dagsläget begränsad av det administrativa systemet. Vi anser att nämnden bör verka för att förenkla uppställningen genom att strukturera fakturaraderna så att brukare och anhöriga lättare kan förstå innehållet. Halmstad kommun 1 av 15

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunen tillhandahåller och utför en mängd olika tjänster för vilka man debiterar avgift till kommuninvånare. Det handlar exempelvis om avgifter inom äldreomsorgen. Att ha en välfungerande administration är således viktigt för att uppnå en effektiv hantering av avgiftsfaktureringen. Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Det vill säga väsentligheten är hög då dessa tjänster genererar stora intäkter till kommunen. Det finns också risker förknippade med faktureringsadministrationen, exempelvis bristande avstämningsrutiner mellan försystem och redovisningen och bristande information och läsbarhet i mottagarens perspektiv. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt. Ansvarig nämnd i denna granskning är hemvårdsnämnden Revisionsfråga och avgränsning Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering tillräcklig? Granskningen innefattar även att bedöma om det framgår för mottagaren vad som ligger till grund för fakturerat belopp Kontrollmål Följande kontrollmål ska bedömas inom ramen för denna granskning: Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor. Alla utförda tjänster faktureras. Underlag för fakturering baseras på avgiftsbeslut. Upprättade fakturor överensstämmer med underlag. Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt. Uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande. Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna. Uppgifterna i fakturorna kan tolkas av kunderna Avgränsning Granskningen avgränsas till att avse avgiftsfakturering under april månad inom hemvårdsförvaltningen. Halmstad kommun 2 av 15

5 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de normer eller bedömningsgrunder som utgör underlag för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan ofta hämtas från författningar och förarbeten, interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. De kan också ha sin grund i jämförbar praxis. Revisionskriterier som använts i denna granskning är: Kommunens riktlinjer för fakturering Kommunal redovisningslag Regler och praxis för vad en faktura ska innehålla 2.3. Metod Granskningen har skett genom dokumentstudier av styrdokument och rutinbeskrivningar. Bearbetning och granskning har även skett av register och underliggande räkenskapsmaterial. Vi har genomfört intervjuer med nedanstående personer vid hemvårdsförvaltningen samt 8 intervjuer med brukare alternativt anhöriga. Susanne Nilsson samordnare avgiftsenheten Anders Bengtsson utvecklingsledare Niklas Petersson Fröling ekonomiansvarig Niklas Granfelt utvecklingssamordnare Vi har verifierat granskningen genom stickprov av 65 poster. Urvalet har skett genom att var sjuttionde avgiftsbeslut enligt lista i verksamhetssystemet Magna Cura har granskats och jämförts med debiterade avgifter enligt fakturor. Halmstad kommun 3 av 15

6 3. Resultat av granskningen 3.1. Riktlinjer I Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen i Halmstads kommun (senast reviderad KF ) finns angivet vilka bestämmelser som reglerar avgifter för hemtjänstinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen. Bestämmelserna har sin grund i 8 kap i socialtjänstlagen. Reglementet finns i bilaga 1 till denna rapport. Om kommunen genom biståndsbeslut beviljar insatser tar kommunen ut de avgifter av kunden som har beslutats enligt reglementet. Avgifterna gäller under ett så kallat avgiftsår som löper mellan den 1 mars till och med den 28 februari året därpå. Kommunen måste, innan avgift tas ut, försäkra sig om att den enskilde har ekonomiskt utrymme att betala. För att göra det beräknar hemvårdsförvaltningen ett avgiftsutrymme. Storleken på avgiften är beroende av insatsernas omfattning, sökandens nettoinkomster, skälig boendekostnad, eventuella bostadstillägg/bidrag samt ett så kallat förbehållsbelopp 1. Förhöjt förbehållsbelopp kan tillämpas vid avgiftsberäkningen om ordinarie förbehållsbelopp inte täcker kundens levnadskostnader. Nedan ges exempel på beräkning av avgiftsutrymme. Negativt avgiftsutrymme innebär att 0 kr kan faktureras. Exempel Egen nettoinkomst Make/makas nettoinkomst Avgiftsgrundade nettoinkomst Boendekostnad Bostadstillägg (BTP) Förbehållsbelopp Extra förbehållsbelopp -707 Avgiftsutrymme Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Maxavgiften för hemtjänstinsatser är för närvarnade kr per månad. Kostnaden för bäddpaket och trygghetslarm ingår vid beräkning av maxavgift medan kostnaden för kost och hyror vid särskilt boende inte ingår i maxavgiften. Kunder kan genom biståndsbeslut få lagad mat levererad till bostaden. Priset för maten är 52 kr per portion. För kund med ett negativt avgiftsutrymme jämkas 1 Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp som är fastställt i 8 kap 7 socialtjänstlagen. För närvarande är minimibeloppet för ensamstående som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende kr. För var och en av sammanlevande är motsvarande belopp kr. Halmstad kommun 4 av 15

7 matkostnaden. Detta gäller ej om kunden har en förmögenhet överstigande fem prisbasbelopp. De flesta avgifter grundar sig på biståndsbeslut. Vad gäller trygghetslarm och bäddpaket kan detta erhållas utan biståndsbeslut för dem som fyllt 75 år Administrativa rutiner För att få underlag till beräkning av avgiftsutrymme skickar förvaltningen en blankett till alla som har biståndsbeslut där uppgifter om inkomst, eventuell förmögenhet samt uppgifter om boende begärs in. Blanketten skickas ut löpande under året till nya kunder samt till alla kunder i januari månad inför varje nytt avgiftsår. Vissa inkomstuppgifter inhämtas elektroniskt från försäkringskassan och pensionsmyndigheten. På blanketten finns också möjlighet att kryssa i en ruta om man inte vill lämna de uppgifter som efterfrågas. Då väljer kunden att betala högsta avgift i enlighet med reglerna om maxavgift inom äldreomsorgen. I verksamhetssystemet Magna Cura registreras alla uppgifter som ligger till grund för framräknat avgiftsutrymme, avgiftsbeslut, insatser som utförts, eventuell anmäld frånvaro. Tidsredovisning och typ av insats sammanställs och läses in i systemet månadsvis. Utifrån registrerade uppgifter i systemet skapas därefter fakturan. På fakturan specificeras utförda insatser som kunden har erhållit under föregående månad samt om det har skett någon jämkning av avgiften. Se exempelfaktura i bilaga 2. Den fakturafil som månatligen skapas i Manga Cura skickas till Postens fakturacentral som ombesörjer utskicken till kund. Avgiftshandläggarna kan varandras rutiner och kan täcka upp för varandra när det behövs. Betalningsbevakningen sköts av statskontoret och genom upphandlad inkassotjänst. Varje månad skickas en frågefil från Magna Cura till Försäkringskassan och pensionsmyndigheten för att uppdatera eventuella förändringar i underlaget för avgiftsutrymmet. Vissa typer av förändringar som hyreshöjningar, om en make/maka avlider osv är upp till kunden själv att informera förvaltningen om. Vid förändring ska ett nytt avgiftsbeslut skickas till kunden innan fakturering sker. Blankett för överklagan bifogas varje avgiftsbeslut. För att avgiftshandläggarna ska kunna debitera rätt avgifter är de beroende av att nödvändiga uppgifter registreras i Magna Cura utan försening. Vid intervjuerna har angivits flera exempel på rutiner som måste fungera för att avgifter och avgiftsreduceringar på kundens faktura verkligen ska överensstämma med vad kunden ska betala för aktuell period. Utredningar om biståndsinsatser måste vara formellt klara och beslutade för att dessa insatser ska kunna debiteras. I de fall insatser utförs innan beslut är fattat sker debitering i efterhand Vistelse på korttidsboende/växelvård måste registreras och avregistreras. Halmstad kommun 5 av 15

8 Larmcentralen måste registrera installation av trygghetslarm så snart ärendet är slutfört. Om kunden bor på ett äldreboende och har vistats på sjukhus eller vistas hos anhöriga skall boendet meddela hemvårdsförvaltningen så att korrekta avdrag kan göras. Hemvårdsförvaltningen erhåller listor från de olika områdena över mat distributionen. Utifrån dessa listor sker manuell inmatning av uppgifterna i Magna Cura. Förekommande felregistreringar leder till felaktig debitering Kontrollaktiviteter Nya rutiner som innebär att personalen inom hemvårdsförvaltningen registrerar sin tid och insats hos kund i TES Mobil 2 via Bluetooth har införts under Informationen läses in i verksamhetssystemet och finns tillgänglig för avgiftshandläggarna vid faktureringen. Tidigare registrerades tid på en blankett hos kunderna. Problem med insamling av blanketterna gjorde att fakturor ofta fick korrigerades i efterhand. Samordnaren för de olika områdena inom hemtjänsten granskar månatligen tidsåtgången samt de utförda tjänsterna som genomförts hos kund. Hemvårdsförvaltningen gör regelbundna stickprov på testfaktureringen mot avgiftsbesluten. Kontroller sker även månatligen av inkomstuppgifter och bidrag. Viss uppföljning görs även mot tidigare månadsfakturering för att kontrollera eventuella väsentliga skillnader månader emellan Redovisning För de lägenheter som kommunen hyr ut faktureras hyran innevarande månad. Andra avgifter samt tillägg till beställning faktureras månaden efter. De avgifter som faktureras månaden efter utförandet periodiseras vid delårs- och årsbokslut för att redovisningen ska bli så rättvisande som möjligt. Övriga månadsbokslut periodiseras inte då volymerna i stort sett ligger på samma nivå varje månad under året Stickprov Vi har kontrollerat att rätt avgift fakturerats jämfört med avgiftsbeslut. Uppgifterna har avsett debiteringen i april månad Urvalet består av 65 fakturor. Vi kan konstatera att: 6 avgiftsunderlag saknade tillhörande faktura. Förklaringen är att det inte fanns någon avgift att debitera då avgiftsutrymmet var negativt. I 57 fall har debiteringen överensstämt med avgiftsunderlaget. I 2 fall har rättelse av felaktig debitering gjorts påföljande månad. 2 Applikation för insatsschema och insatsrapportering via mobiltetefon. Halmstad kommun 6 av 15

9 3.6. Intervjuer med fakturamottagare Vi har intervjuat åtta fakturamottagare. Fyra av dem är kunder och fyra är anhöriga. Tre av fakturorna avser boende på särskilt boende och fem avser ordinärt boende. Samtliga anger att de förstår vad de betalar för. De som har enklare fakturor, till exempel hyra för trygghetslarm och hemtjänst för städning, har lättare att förstå fakturans innehåll och vad de betalar för. Oftast är också fakturabeloppet detsamma från månad till månad. De som har matdistribution eller som vill veta om antalet utförda timmar inom hemtjänsten stämmer med fakturan, har svårt att göra detta med hjälp av underlaget från fakturan. De som har mer komplicerade fakturor, där det till exempel ingår avgift för hemtjänst inom särskilt boende, hyra och kost, har svårare att förstå innehållet i fakturan. Särskilt svårt är det att göra jämförelser av uppgifter på fakturan med det som faktiskt är utfört. Möjligheterna till jämförelser kompliceras av att kostnadsavdrag på grund av maxtaxan och förbehållsbelopp inte redovisas tillsammans med fakturarader för kost, hemtjänstavgift och frånvaro. Avdragen sker istället på rader längst ner på fakturan och reducerar slutsumman som ska betalas. Medan hyran för särskilt boende avser innevarande månad så avser övriga avgifter föregående månad. De intervjuade som vill jämföra fakturerade antal timmar eller kostnader för mat med utförda tjänster anser att det är svårt att göra jämförelse. En av de intervjuade önskar att fakturan skickades ut tidigare på månaden. Halmstad kommun 7 av 15

10 4. Revisionell bedömning Vår samlade bedömning utifrån kontrollmålen är att den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering i huvudsak är tillräcklig. Vår bedömning grundar vi på att det finns tillämpade riktlinjer som är ändamålsenliga. I den stickprovskontroll som genomförts kan vi konstatera att samtliga i stickprovet kontrollerade kunder har blivit debiterade rätt avgift jämfört med avgiftsbeslut och gällande avgifter. En kritisk faktor för korrekt debitering är att avgiftshandläggarna erhåller information om eventuella förändringar i avgiftsunderlaget och att registrering sker i Magna Cura. Rutinen fungerar i de allra flesta fall men det förekommer att kunder som har rätt till reducerad avgift, exempelvis på grund av vistelse på sjukhus eller avbeställda matportioner, inte får sin avgift reducerad aktuell månad. Det förekommer även eftersläpning av debitering för installerade larm. Upptäckta fel rättas, men den manuella hanteringen innebär en risk för kvarstående fel. I samband med införandet av TES Mobil, som beräknas vara klart under juni månad, kommer förhoppningsvis avgiftsunderlaget för hemtjänsttimmar och utförda insatser bli mer tillförlitligt. Granskningen har identifierat några områden där den interna kontrollen ytterligare kan förbättras. För att minska sårbarheten vid frånvaro eller personalomsättning bör rutinerna för att registrera fakturaunderlag i Magna Cura dokumenteras. Detta är särskilt angeläget när det gäller de nya rutinerna efter införandet av TES Mobil. Manuell inregistrering bör i möjligaste mån ersättas med filöverföring. Vår bedömning efter intervjuer med fakturamottagare är att flertalet förstår vad de betalar för. Det kan vara svårt för fakturamottagare att följa upp att antal matleveranser och att utförda timmar stämmer med debiteringen på fakturan. Möjligheten att utforma uppställningen i fakturorna är i dagsläget begränsad av det administrativa systemet. Vi anser att nämnden bör verka för att förenkla uppställningen genom att strukturera fakturaraderna så att brukare och anhöriga lättare kan förstå innehållet. Halmstad kommun 8 av 15

11 Kerstin Sikander Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Halmstad kommun 9 av 15

12 Bilaga 1 Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun INLEDNING 1 Nedanstående bestämmelser reglerar Hemvårdsnämnden i Halmstads kommuns (kommunen) avgifter för hemtjänstinsatser inom äldre- och handikappomsorgen. Bestämmelserna har sin grund i 8 kapitlet socialtjänstlagen där avgifter inom service och omsorg regleras, benämnt hemtjänst och dagverksamhet i lagen samt bostad i särskilt boende. AVGIFTSUTTAG 2 Om kommunen beslutar att bevilja en ansökan om insats i form av hemtjänst samt särskilt boende, tar kommunen ut en avgift av sökanden - i det följande benämnd kund. För hemtjänstinsatser i ordinärt boende, uttas en avgift om 178 kr per timma. För hemtjänstinsatser i det särskilda boendet uttas månadsavgift baserat på avgiftsutrymmet eller maximalt kr. De avgifter som anges i dessa bestämmelser gäller under ett s.k. avgiftsår som löper mellan den 1 mars t.o.m. den 28 februari året därpå. AVGIFTSBERÄKNING 3 För att räkna ut kundens avgift för beviljade insatser, beaktas hemtjänstinsatsernas omfattning, sökandens nettoinkomster, skälig boendekostnad, eventuella bostadstillägg/bidrag samt ett s.k. förbehållsbelopp. Vid avsaknad av avgiftsgrundande uppgifter eller vid ofullständiga sådana uttas högsta månadsavgift. För kund som är gift eller registrerad partner beräknas nettoinkomsten genom att parets nettoinkomster läggs ihop. Hälften av det framräknade beloppet utgör sedan kundens nettoinkomst. Boendekostnaden räknas ut enligt riktlinjer och schablon från Pensionsmyndighetens författningssamling (PFS 2012:15). För kund som är sambo räknas halva hushålletsboendekostnad som kundens boendekostnad. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av Halmstad kommun 10 av 15

13 kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Det s.k. förbehållsbeloppet enligt ovan är fastställt i 8 kap. 7 socialtjänstlagen och är för närvarande för ensamstående som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende kr per månad. För sammanlevande make/registrerad partner/sambo som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet för närvarande kr per månad. Förbehållsbeloppet enligt 8 kap. 7 socialtjänstlagen höjs med 10% om kunden ej har fyllt 61 år. För ensamstående kund som ej fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet därmed för närvarande kr per månad. För sammanlevande make/registrerad partner/sambo som ej fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet för närvarande kr per månad. Förhöjt förbehållsbelopp kan tillämpas vid avgiftsberäkningen om ordinarie förbehållsbelopp inte täcker kundens kostnader. Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp inges av kunden till kommunen som har att pröva densamma. För att beslut om förhöjt förbehållsbelopp skall kunna fattas, skall kundens kostnader vara av varaktig karaktär samt verifieras med skriftligt underlag. MAXAVGIFT 4 En kunds kostnad för hemtjänstinsatserna får aldrig överstiga en tolftedel av 0,48 gånger gällande prisbasbelopp för närvarande kr per månad. Även kostnaden för bäddpaket och trygghetslarm skall beaktas vid beräkningen av kundens maxavgift. Hemtjänst BÄDDPAKET OCH TRYGGHETSLARM 5 Om kunden genom beslut blivit beviljad bäddpaket, kan denne hyra bäddpaket innefattande påslakan, underlakan, örngott och badlakan till en kostnad av 53 kr per paket. De pensionärer som fyllt 75 år kan erhålla trygghetslarm utan biståndsbeslut. Den som är under 75 år ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggare. En förutsättning för att kunna hyra trygghetslarm är att denne har ett telefonabonnemang i bostaden. Genom trygghetslarmet får kunden kontakt med en larmcentral dygnet runt. Vid behov utgår personal för hjälp och stöd till denne. Avgiften för trygghetslarmet är 212 kr per månad. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Halmstad kommun 11 av 15

14 Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. MATKOSTNAD 6 Kund kan genom biståndsbeslut få lagad mat levererad till bostaden, vilket sker en gång per vecka. Kunden kan själv välja bland ett antal rätter. Priset för maten är 52 kr per portion. På servicehusen serveras lagad mat för kund som fyllt 75 år och för kund med biståndsbeslut till en kostnad om 52 kr. För pensionärer mellan år utan biståndsbeslut är kostnaden för nämnda måltid 57 kr, dvs 52 kr plus 12 % moms. Kund som sondmatas, betalar endast för livsmedelskostnaden, för närvarande kr. JÄMKNING AV MATKOSTNAD 7 För kund med negativt avgiftsutrymme jämkas matkostnaden. Detta gäller dock ej om kunden har en förmögenhet överstigande fem, vid var tid gällande, prisbasbelopp f.n kr. Värdet av fastighet som kunden bebor skall därvid inte tas med vid beräkningen. Jämkning sker endast med tillagningskostnaden för maten och det med högst 29,80 kr. Jämkning kan endast beviljas för en portion per dag. BESKED OM ATT HEMTJÄNSTINSATS EJ SKALL UTFÖRAS 8 Om kund ej kan ta emot hemtjänstbesök, ankommer det på denne att underrätta utföraren av hemtjänstinsatser minst 2 dagar innan besök/besöken skulle ha utförts. Sker ej så tas en avgift ut motsvarande en ½ timmas arbete. Avgift uttas dock inte om kund blivit akut sjuk och därför inte kunnat underrätta förvaltningen inom föreskriven tid. 9 Upphört att gälla efter beslut i KF KORTTIDSPLATS/VÄXELVÅRDSPLATS 10 Den kund som beviljats s.k. korttidsplats erlägger inte någon vårdavgift, utan betalar endast för matkostnaden, vilket är 106 kr per dygn och inkluderar samtliga måltider under en dag. Kund kan avsäga sig matportioner och få sin avgift reducerad. Detta skall meddelas dagen före måltidens servering. DAGVÅRD 11 Den kund som beviljats plats i dagverksamheten erlägger inte någon vårdavgift, utan betalar endast för maten med 53 kr per dag. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Halmstad kommun 12 av 15

15 Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. ANHÖRIGANSTÄLLDA 12 Kund som får service och omsorg av anhöriganställd, erlägger avgift för serviceoch omsorgsinsatser enligt reglerna för avgiftsuttag ovan. Särskilt boende AVGIFTER MM VID SÄRSKILT BOENDE 13 Den som efter beslut beviljats särskild boende betalar enligt följande: Hyra: Fastighetsnämnden i Halmstads kommun bestämmer, för de lägenheter som kommunen hyr ut hyrans storlek utifrån den s.k. bruksvärdesmetoden. Mat: Uttas av hemvårdsnämnden med kr per månad, vilket ger en dygnskostnad om 106 kr. Av kr utgör kr en s.k. tillagningskostnad. Tillagningskostnaden kan jämkas om kunden i det särskilda boendet har ett negativt avgiftsutrymme och en förmögenhet understigande fem, vid var tid gällande, prisbasbelopp f.n kr Kund kan avsäga sig matportioner och få sin avgift reducerad. Detta skall meddelas dagen före måltidens servering. Kund som sondmatas, betalar endast för livsmedelskostnaden, för närvarande kr. Livsmedelskostnaden hämtas från Konsumentverkets årliga beräkningar av skäliga månatliga livsmedelskostnader. Ett genomsnitt av beräknad kostnad för följande fyra grupper används: kvinnor år, män år, kvinnor 75 år och äldre och män 75 år och äldre. Det är Konsumentverkets beräkningar året före avgiftsåret som ligger till grund för bestämmandet av livsmedelskostnaden. Hemtjänstsavgift: Hemtjänstavgiften, som uttas av hemvårdsnämnden, beror på avgiftsutrymmet se ovan under 3. Även för denna avgift gäller reglerna om maxavgift - se ovan under 5, men även 2 och 3. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. När hemtjänstavgiften bestäms för kund som är gift eller registrerad partner, skall makens/registrerade partnerns nettoinkomst beaktas. En jämförelse görs av hemtjänstavgift baserad på kundens egen nettoinkomst och hemtjänstavgift baserad på hälften av sammanlagda nettoinkomsten för kunden och maken/registrerade partnern. Hemtjänstavgiften sätts till det, för kunden, mest fördelaktiga av dessa två alternativ. Halmstad kommun 13 av 15

16 Kund får avdrag på hemtjänstavgiften vid frånvaro - t ex sjukhusvistelse hela dygn. Med helt dygn avses frånvaro kl JÄMKNING AV BOENDEKOSTNAD 14 Om kund beviljats särskilt boende eller servicelägenhet med biståndsbeslut och får dubbla boendekostnader under en övergångstid, kan denne ansöka om jämkning för reducerad hyra för det särskilda boendet under den tid det tar att avhända sig den tidigare boendekostnaden. Jämkning kan ske under högst tre månader. För att jämkning skall ske måste särskild ansökan ges in till Hemvårdförvaltningen inom 6 månader från det datum hyra uttages för det särskilda boendet. Jämkat belopp kan aldrig överstiga hyran för det särskilda boendet. Övrigt BOENDE I SERVICELÄGENHET 15 De kunder som beviljats boende i servicelägenhet, erlägger avgift för hemtjänstinsatser enligt reglerna för avgiftsuttag enligt ovan. Hyran för servicelägenheten betalas direkt till fastighetsägaren/hyresvärden. ÄNDRING AV AVGIFTERNA 16 Hemvårdsnämnden i Halmstads kommun äger rätt att, inför nytt avgiftsår, besluta om höjning av avgifterna i dessa bestämmelser med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring, fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret. Basmånaden för indexuppräkning är oktober månad Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Hemvårdsnämnden äger även rätt att höja avgifterna i dessa bestämmelser om förändring sker av 8 kapitlet socialtjänstlagen som direkt eller indirekt påverkar ifrågavarande avgifter. Vid ändring av avgifterna skall kunden underrättas därom innan ändringen genomförs. Detta gäller dock inte om ändringen endast har sin grund i att prisbasbeloppet ändrats. FAKTURERINGSTIDPUNKT 17 Hyror, för de lägenheter som kommunen hyr ut faktureras innevarande månad. Resterande avgifter faktureras med en månads eftersläpning. Halmstad kommun 14 av 15

17 ÖVERKLAGANDE 18 Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagande skall ske skriftligen och lämnas in till Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun inom tre veckor från mottagandet av kommunens beslut. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg, men lämnas alltså in till Hemvårdsförvaltningen som skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg. Om Hemvårdsförvaltningen finner att klaganden har fog för sitt överklagande kan den själv ändra sitt beslut. Överklagandet behöver då inte vidarebefordras till Förvaltningsrätten i Göteborg. ÅTERKRAV/ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET 19 Om kunden eller dennes ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att för låg avgift uttagits, har Hemvårdsförvaltningen rätt att framställa krav på kunden avseende mellanskillnaden. Sådant mellanskillnadsbelopp får dock inte avkrävas om mer än 12 månader förflutit, räknat från den månad mellanskillnadsbeloppet avser. För det fall Hemvårdsförvaltningen uttagit en för hög avgift av kunden skall det korrigeras och beloppet återbetalas till denne... Halmstad kommun 15 av 15

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Maxtaxa 4 Förbehållsbelopp 6 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser 8 Avsägning av hemtjänstinsatser

Läs mer

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen Avgifter och matkostnader 2015 inom Hemvårdsförvaltningen Avgiftsbroschyr_tryck.indd 1 2015-03-26 08:39 Innehållsförteckning Information om avgifter...3 Avgiftsuttag...3 Maxtaxa...4 Faktura/betalning...4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015 AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN Från 1 januari 2015 AVGIFTER FÖR OMVÅRDNADSINSATSER Gäller i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (äldreboende). Avgift betalas alltid av varje person

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter.

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Deloitte. Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Härnösands kommun 4 mars 2013 Audi t. Tax Consul ting F inancial Advisory. Innehåll Saimnanfattning... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN GÄLLER FRÅN JANUARI 2003 Nedanstående avgifter gäller inom äldre- och handikappomsorg från den 1 januari 2003. Avgifterna gäller båda för Dig som har hemtjänst

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012 Revisionsrapport Avgifter inom Äldreomsorgen Trosa kommun Mats Renborn Granskning av avgiftshantering Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING, AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN. Detta ingår i hemtjänstbegreppet:

FÖRFATTNINGSSAMLING, AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN. Detta ingår i hemtjänstbegreppet: FÖRFATTNINGSSAMLING AVGIFTER INOM ÄLDRE Utgivare: Äldreförvaltningen Gäller från: 2012-10-01 Antagen: KF 197/2012 FÖRFATTNINGSSAMLING, AVGIFTER INOM ÄLDRE Detta ingår i hemtjänstbegreppet: Serviceinsatser:

Läs mer

Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-04-12 FALKENBERG 121 Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 2015. Detta ingår i hemtjänstbegreppet:

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 2015. Detta ingår i hemtjänstbegreppet: FÖRFATTNINGSSAMLING AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN Utgivare: Äldreförvaltningen Gäller från: 2015-03-01 Antagen: KF 21/2015. 2015 Detta ingår i hemtjänstbegreppet: Serviceinsatser: Städning och tvätt/klädvård

Läs mer

ommuns författningssamling

ommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslaq till ändrinqar är markerade med överrespektive understruken text Kommunstyrelsens handling nr 1 U/ UU~ V~r'~=-Qçb_QJILSQJ9 s n~itd_cj.i~_ha n dl i ng.ol3.2 -O~ I ommuns

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Avgifter inom Äldreomsorgen

Avgifter inom Äldreomsorgen FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Äldreomsorgen Gäller från: 2011-07-01 Antagen: KF 182/2011 Detta ingår i hemtjänstbegreppet: Serviceinsatser: Städning och tvätt/klädvård Inköp, post och bankärende Matlagning/matdistribution

Läs mer

Sektor omsorg ÄO och LSS 2012

Sektor omsorg ÄO och LSS 2012 Sektor omsorg ÄO och LSS 2012 Äldreomsorg Avgiftsunderlag När den enskildes avgifter bestäms skall avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer