Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av avgiftsfakturering inom hemvården Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Bo Thörn Certifierad kommunal revisor september 2013

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och avgränsning Kontrollmål Avgränsning Revisionskriterier Metod Resultat av granskningen Riktlinjer Administrativa rutiner Kontrollaktiviteter Redovisning Stickprov Intervjuer med fakturamottagare Revisionell bedömning... 8 Bilaga 1 Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen i Halmstads kommun Halmstad kommun

3 1. Sammanfattning har på uppdrag av revisorerna i Halmstads kommun genomfört en granskning av avgiftsfakturering inom hemvården. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen vid avgiftsfakturering är tillräcklig. Granskningen innefattar även att bedöma om det framgår för mottagaren vad som ligger till grund för fakturerat belopp. Efter genomförd granskning ger vi följande sammanfattande slutsatser och bedömningar utifrån kontrollmålen: Vår samlade bedömning utifrån kontrollmålen är att den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering i huvudsak är tillräcklig. Vår bedömning grundar vi på att det finns tillämpade riktlinjer som är ändamålsenliga. I den stickprovskontroll som genomförts kan vi konstatera att samtliga i stickprovet kontrollerade kunder har blivit debiterade rätt avgift jämfört med avgiftsbeslut och gällande avgifter. En kritisk faktor för korrekt debitering är att avgiftshandläggarna erhåller information om eventuella förändringar i avgiftsunderlaget och att registrering sker i Magna Cura. Rutinen fungerar i de allra flesta fall men det förekommer att kunder som har rätt till reducerad avgift, exempelvis på grund av vistelse på sjukhus eller avbeställda matportioner, inte får sin avgift reducerad aktuell månad. Det förekommer även eftersläpning av debitering för installerade larm. Upptäckta fel rättas, men den manuella hanteringen innebär en risk för kvarstående fel. Vår bedömning efter intervjuer med fakturamottagare är att flertalet förstår vad de betalar för. Det kan vara svårt för fakturamottagare att följa upp att antal matleveranser och att utförda timmar stämmer med debiteringen på fakturan. Möjligheten att utforma uppställningen i fakturorna är i dagsläget begränsad av det administrativa systemet. Vi anser att nämnden bör verka för att förenkla uppställningen genom att strukturera fakturaraderna så att brukare och anhöriga lättare kan förstå innehållet. Halmstad kommun 1 av 15

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunen tillhandahåller och utför en mängd olika tjänster för vilka man debiterar avgift till kommuninvånare. Det handlar exempelvis om avgifter inom äldreomsorgen. Att ha en välfungerande administration är således viktigt för att uppnå en effektiv hantering av avgiftsfaktureringen. Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Det vill säga väsentligheten är hög då dessa tjänster genererar stora intäkter till kommunen. Det finns också risker förknippade med faktureringsadministrationen, exempelvis bristande avstämningsrutiner mellan försystem och redovisningen och bristande information och läsbarhet i mottagarens perspektiv. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt. Ansvarig nämnd i denna granskning är hemvårdsnämnden Revisionsfråga och avgränsning Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering tillräcklig? Granskningen innefattar även att bedöma om det framgår för mottagaren vad som ligger till grund för fakturerat belopp Kontrollmål Följande kontrollmål ska bedömas inom ramen för denna granskning: Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor. Alla utförda tjänster faktureras. Underlag för fakturering baseras på avgiftsbeslut. Upprättade fakturor överensstämmer med underlag. Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt. Uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande. Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna. Uppgifterna i fakturorna kan tolkas av kunderna Avgränsning Granskningen avgränsas till att avse avgiftsfakturering under april månad inom hemvårdsförvaltningen. Halmstad kommun 2 av 15

5 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de normer eller bedömningsgrunder som utgör underlag för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan ofta hämtas från författningar och förarbeten, interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. De kan också ha sin grund i jämförbar praxis. Revisionskriterier som använts i denna granskning är: Kommunens riktlinjer för fakturering Kommunal redovisningslag Regler och praxis för vad en faktura ska innehålla 2.3. Metod Granskningen har skett genom dokumentstudier av styrdokument och rutinbeskrivningar. Bearbetning och granskning har även skett av register och underliggande räkenskapsmaterial. Vi har genomfört intervjuer med nedanstående personer vid hemvårdsförvaltningen samt 8 intervjuer med brukare alternativt anhöriga. Susanne Nilsson samordnare avgiftsenheten Anders Bengtsson utvecklingsledare Niklas Petersson Fröling ekonomiansvarig Niklas Granfelt utvecklingssamordnare Vi har verifierat granskningen genom stickprov av 65 poster. Urvalet har skett genom att var sjuttionde avgiftsbeslut enligt lista i verksamhetssystemet Magna Cura har granskats och jämförts med debiterade avgifter enligt fakturor. Halmstad kommun 3 av 15

6 3. Resultat av granskningen 3.1. Riktlinjer I Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen i Halmstads kommun (senast reviderad KF ) finns angivet vilka bestämmelser som reglerar avgifter för hemtjänstinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen. Bestämmelserna har sin grund i 8 kap i socialtjänstlagen. Reglementet finns i bilaga 1 till denna rapport. Om kommunen genom biståndsbeslut beviljar insatser tar kommunen ut de avgifter av kunden som har beslutats enligt reglementet. Avgifterna gäller under ett så kallat avgiftsår som löper mellan den 1 mars till och med den 28 februari året därpå. Kommunen måste, innan avgift tas ut, försäkra sig om att den enskilde har ekonomiskt utrymme att betala. För att göra det beräknar hemvårdsförvaltningen ett avgiftsutrymme. Storleken på avgiften är beroende av insatsernas omfattning, sökandens nettoinkomster, skälig boendekostnad, eventuella bostadstillägg/bidrag samt ett så kallat förbehållsbelopp 1. Förhöjt förbehållsbelopp kan tillämpas vid avgiftsberäkningen om ordinarie förbehållsbelopp inte täcker kundens levnadskostnader. Nedan ges exempel på beräkning av avgiftsutrymme. Negativt avgiftsutrymme innebär att 0 kr kan faktureras. Exempel Egen nettoinkomst Make/makas nettoinkomst Avgiftsgrundade nettoinkomst Boendekostnad Bostadstillägg (BTP) Förbehållsbelopp Extra förbehållsbelopp -707 Avgiftsutrymme Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Maxavgiften för hemtjänstinsatser är för närvarnade kr per månad. Kostnaden för bäddpaket och trygghetslarm ingår vid beräkning av maxavgift medan kostnaden för kost och hyror vid särskilt boende inte ingår i maxavgiften. Kunder kan genom biståndsbeslut få lagad mat levererad till bostaden. Priset för maten är 52 kr per portion. För kund med ett negativt avgiftsutrymme jämkas 1 Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp som är fastställt i 8 kap 7 socialtjänstlagen. För närvarande är minimibeloppet för ensamstående som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende kr. För var och en av sammanlevande är motsvarande belopp kr. Halmstad kommun 4 av 15

7 matkostnaden. Detta gäller ej om kunden har en förmögenhet överstigande fem prisbasbelopp. De flesta avgifter grundar sig på biståndsbeslut. Vad gäller trygghetslarm och bäddpaket kan detta erhållas utan biståndsbeslut för dem som fyllt 75 år Administrativa rutiner För att få underlag till beräkning av avgiftsutrymme skickar förvaltningen en blankett till alla som har biståndsbeslut där uppgifter om inkomst, eventuell förmögenhet samt uppgifter om boende begärs in. Blanketten skickas ut löpande under året till nya kunder samt till alla kunder i januari månad inför varje nytt avgiftsår. Vissa inkomstuppgifter inhämtas elektroniskt från försäkringskassan och pensionsmyndigheten. På blanketten finns också möjlighet att kryssa i en ruta om man inte vill lämna de uppgifter som efterfrågas. Då väljer kunden att betala högsta avgift i enlighet med reglerna om maxavgift inom äldreomsorgen. I verksamhetssystemet Magna Cura registreras alla uppgifter som ligger till grund för framräknat avgiftsutrymme, avgiftsbeslut, insatser som utförts, eventuell anmäld frånvaro. Tidsredovisning och typ av insats sammanställs och läses in i systemet månadsvis. Utifrån registrerade uppgifter i systemet skapas därefter fakturan. På fakturan specificeras utförda insatser som kunden har erhållit under föregående månad samt om det har skett någon jämkning av avgiften. Se exempelfaktura i bilaga 2. Den fakturafil som månatligen skapas i Manga Cura skickas till Postens fakturacentral som ombesörjer utskicken till kund. Avgiftshandläggarna kan varandras rutiner och kan täcka upp för varandra när det behövs. Betalningsbevakningen sköts av statskontoret och genom upphandlad inkassotjänst. Varje månad skickas en frågefil från Magna Cura till Försäkringskassan och pensionsmyndigheten för att uppdatera eventuella förändringar i underlaget för avgiftsutrymmet. Vissa typer av förändringar som hyreshöjningar, om en make/maka avlider osv är upp till kunden själv att informera förvaltningen om. Vid förändring ska ett nytt avgiftsbeslut skickas till kunden innan fakturering sker. Blankett för överklagan bifogas varje avgiftsbeslut. För att avgiftshandläggarna ska kunna debitera rätt avgifter är de beroende av att nödvändiga uppgifter registreras i Magna Cura utan försening. Vid intervjuerna har angivits flera exempel på rutiner som måste fungera för att avgifter och avgiftsreduceringar på kundens faktura verkligen ska överensstämma med vad kunden ska betala för aktuell period. Utredningar om biståndsinsatser måste vara formellt klara och beslutade för att dessa insatser ska kunna debiteras. I de fall insatser utförs innan beslut är fattat sker debitering i efterhand Vistelse på korttidsboende/växelvård måste registreras och avregistreras. Halmstad kommun 5 av 15

8 Larmcentralen måste registrera installation av trygghetslarm så snart ärendet är slutfört. Om kunden bor på ett äldreboende och har vistats på sjukhus eller vistas hos anhöriga skall boendet meddela hemvårdsförvaltningen så att korrekta avdrag kan göras. Hemvårdsförvaltningen erhåller listor från de olika områdena över mat distributionen. Utifrån dessa listor sker manuell inmatning av uppgifterna i Magna Cura. Förekommande felregistreringar leder till felaktig debitering Kontrollaktiviteter Nya rutiner som innebär att personalen inom hemvårdsförvaltningen registrerar sin tid och insats hos kund i TES Mobil 2 via Bluetooth har införts under Informationen läses in i verksamhetssystemet och finns tillgänglig för avgiftshandläggarna vid faktureringen. Tidigare registrerades tid på en blankett hos kunderna. Problem med insamling av blanketterna gjorde att fakturor ofta fick korrigerades i efterhand. Samordnaren för de olika områdena inom hemtjänsten granskar månatligen tidsåtgången samt de utförda tjänsterna som genomförts hos kund. Hemvårdsförvaltningen gör regelbundna stickprov på testfaktureringen mot avgiftsbesluten. Kontroller sker även månatligen av inkomstuppgifter och bidrag. Viss uppföljning görs även mot tidigare månadsfakturering för att kontrollera eventuella väsentliga skillnader månader emellan Redovisning För de lägenheter som kommunen hyr ut faktureras hyran innevarande månad. Andra avgifter samt tillägg till beställning faktureras månaden efter. De avgifter som faktureras månaden efter utförandet periodiseras vid delårs- och årsbokslut för att redovisningen ska bli så rättvisande som möjligt. Övriga månadsbokslut periodiseras inte då volymerna i stort sett ligger på samma nivå varje månad under året Stickprov Vi har kontrollerat att rätt avgift fakturerats jämfört med avgiftsbeslut. Uppgifterna har avsett debiteringen i april månad Urvalet består av 65 fakturor. Vi kan konstatera att: 6 avgiftsunderlag saknade tillhörande faktura. Förklaringen är att det inte fanns någon avgift att debitera då avgiftsutrymmet var negativt. I 57 fall har debiteringen överensstämt med avgiftsunderlaget. I 2 fall har rättelse av felaktig debitering gjorts påföljande månad. 2 Applikation för insatsschema och insatsrapportering via mobiltetefon. Halmstad kommun 6 av 15

9 3.6. Intervjuer med fakturamottagare Vi har intervjuat åtta fakturamottagare. Fyra av dem är kunder och fyra är anhöriga. Tre av fakturorna avser boende på särskilt boende och fem avser ordinärt boende. Samtliga anger att de förstår vad de betalar för. De som har enklare fakturor, till exempel hyra för trygghetslarm och hemtjänst för städning, har lättare att förstå fakturans innehåll och vad de betalar för. Oftast är också fakturabeloppet detsamma från månad till månad. De som har matdistribution eller som vill veta om antalet utförda timmar inom hemtjänsten stämmer med fakturan, har svårt att göra detta med hjälp av underlaget från fakturan. De som har mer komplicerade fakturor, där det till exempel ingår avgift för hemtjänst inom särskilt boende, hyra och kost, har svårare att förstå innehållet i fakturan. Särskilt svårt är det att göra jämförelser av uppgifter på fakturan med det som faktiskt är utfört. Möjligheterna till jämförelser kompliceras av att kostnadsavdrag på grund av maxtaxan och förbehållsbelopp inte redovisas tillsammans med fakturarader för kost, hemtjänstavgift och frånvaro. Avdragen sker istället på rader längst ner på fakturan och reducerar slutsumman som ska betalas. Medan hyran för särskilt boende avser innevarande månad så avser övriga avgifter föregående månad. De intervjuade som vill jämföra fakturerade antal timmar eller kostnader för mat med utförda tjänster anser att det är svårt att göra jämförelse. En av de intervjuade önskar att fakturan skickades ut tidigare på månaden. Halmstad kommun 7 av 15

10 4. Revisionell bedömning Vår samlade bedömning utifrån kontrollmålen är att den interna kontrollen avseende rutiner vid avgiftsfakturering i huvudsak är tillräcklig. Vår bedömning grundar vi på att det finns tillämpade riktlinjer som är ändamålsenliga. I den stickprovskontroll som genomförts kan vi konstatera att samtliga i stickprovet kontrollerade kunder har blivit debiterade rätt avgift jämfört med avgiftsbeslut och gällande avgifter. En kritisk faktor för korrekt debitering är att avgiftshandläggarna erhåller information om eventuella förändringar i avgiftsunderlaget och att registrering sker i Magna Cura. Rutinen fungerar i de allra flesta fall men det förekommer att kunder som har rätt till reducerad avgift, exempelvis på grund av vistelse på sjukhus eller avbeställda matportioner, inte får sin avgift reducerad aktuell månad. Det förekommer även eftersläpning av debitering för installerade larm. Upptäckta fel rättas, men den manuella hanteringen innebär en risk för kvarstående fel. I samband med införandet av TES Mobil, som beräknas vara klart under juni månad, kommer förhoppningsvis avgiftsunderlaget för hemtjänsttimmar och utförda insatser bli mer tillförlitligt. Granskningen har identifierat några områden där den interna kontrollen ytterligare kan förbättras. För att minska sårbarheten vid frånvaro eller personalomsättning bör rutinerna för att registrera fakturaunderlag i Magna Cura dokumenteras. Detta är särskilt angeläget när det gäller de nya rutinerna efter införandet av TES Mobil. Manuell inregistrering bör i möjligaste mån ersättas med filöverföring. Vår bedömning efter intervjuer med fakturamottagare är att flertalet förstår vad de betalar för. Det kan vara svårt för fakturamottagare att följa upp att antal matleveranser och att utförda timmar stämmer med debiteringen på fakturan. Möjligheten att utforma uppställningen i fakturorna är i dagsläget begränsad av det administrativa systemet. Vi anser att nämnden bör verka för att förenkla uppställningen genom att strukturera fakturaraderna så att brukare och anhöriga lättare kan förstå innehållet. Halmstad kommun 8 av 15

11 Kerstin Sikander Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Halmstad kommun 9 av 15

12 Bilaga 1 Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun INLEDNING 1 Nedanstående bestämmelser reglerar Hemvårdsnämnden i Halmstads kommuns (kommunen) avgifter för hemtjänstinsatser inom äldre- och handikappomsorgen. Bestämmelserna har sin grund i 8 kapitlet socialtjänstlagen där avgifter inom service och omsorg regleras, benämnt hemtjänst och dagverksamhet i lagen samt bostad i särskilt boende. AVGIFTSUTTAG 2 Om kommunen beslutar att bevilja en ansökan om insats i form av hemtjänst samt särskilt boende, tar kommunen ut en avgift av sökanden - i det följande benämnd kund. För hemtjänstinsatser i ordinärt boende, uttas en avgift om 178 kr per timma. För hemtjänstinsatser i det särskilda boendet uttas månadsavgift baserat på avgiftsutrymmet eller maximalt kr. De avgifter som anges i dessa bestämmelser gäller under ett s.k. avgiftsår som löper mellan den 1 mars t.o.m. den 28 februari året därpå. AVGIFTSBERÄKNING 3 För att räkna ut kundens avgift för beviljade insatser, beaktas hemtjänstinsatsernas omfattning, sökandens nettoinkomster, skälig boendekostnad, eventuella bostadstillägg/bidrag samt ett s.k. förbehållsbelopp. Vid avsaknad av avgiftsgrundande uppgifter eller vid ofullständiga sådana uttas högsta månadsavgift. För kund som är gift eller registrerad partner beräknas nettoinkomsten genom att parets nettoinkomster läggs ihop. Hälften av det framräknade beloppet utgör sedan kundens nettoinkomst. Boendekostnaden räknas ut enligt riktlinjer och schablon från Pensionsmyndighetens författningssamling (PFS 2012:15). För kund som är sambo räknas halva hushålletsboendekostnad som kundens boendekostnad. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av Halmstad kommun 10 av 15

13 kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Det s.k. förbehållsbeloppet enligt ovan är fastställt i 8 kap. 7 socialtjänstlagen och är för närvarande för ensamstående som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende kr per månad. För sammanlevande make/registrerad partner/sambo som fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet för närvarande kr per månad. Förbehållsbeloppet enligt 8 kap. 7 socialtjänstlagen höjs med 10% om kunden ej har fyllt 61 år. För ensamstående kund som ej fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet därmed för närvarande kr per månad. För sammanlevande make/registrerad partner/sambo som ej fyllt 61 år och bor i ordinärt boende är förbehållsbeloppet för närvarande kr per månad. Förhöjt förbehållsbelopp kan tillämpas vid avgiftsberäkningen om ordinarie förbehållsbelopp inte täcker kundens kostnader. Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp inges av kunden till kommunen som har att pröva densamma. För att beslut om förhöjt förbehållsbelopp skall kunna fattas, skall kundens kostnader vara av varaktig karaktär samt verifieras med skriftligt underlag. MAXAVGIFT 4 En kunds kostnad för hemtjänstinsatserna får aldrig överstiga en tolftedel av 0,48 gånger gällande prisbasbelopp för närvarande kr per månad. Även kostnaden för bäddpaket och trygghetslarm skall beaktas vid beräkningen av kundens maxavgift. Hemtjänst BÄDDPAKET OCH TRYGGHETSLARM 5 Om kunden genom beslut blivit beviljad bäddpaket, kan denne hyra bäddpaket innefattande påslakan, underlakan, örngott och badlakan till en kostnad av 53 kr per paket. De pensionärer som fyllt 75 år kan erhålla trygghetslarm utan biståndsbeslut. Den som är under 75 år ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggare. En förutsättning för att kunna hyra trygghetslarm är att denne har ett telefonabonnemang i bostaden. Genom trygghetslarmet får kunden kontakt med en larmcentral dygnet runt. Vid behov utgår personal för hjälp och stöd till denne. Avgiften för trygghetslarmet är 212 kr per månad. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Halmstad kommun 11 av 15

14 Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. MATKOSTNAD 6 Kund kan genom biståndsbeslut få lagad mat levererad till bostaden, vilket sker en gång per vecka. Kunden kan själv välja bland ett antal rätter. Priset för maten är 52 kr per portion. På servicehusen serveras lagad mat för kund som fyllt 75 år och för kund med biståndsbeslut till en kostnad om 52 kr. För pensionärer mellan år utan biståndsbeslut är kostnaden för nämnda måltid 57 kr, dvs 52 kr plus 12 % moms. Kund som sondmatas, betalar endast för livsmedelskostnaden, för närvarande kr. JÄMKNING AV MATKOSTNAD 7 För kund med negativt avgiftsutrymme jämkas matkostnaden. Detta gäller dock ej om kunden har en förmögenhet överstigande fem, vid var tid gällande, prisbasbelopp f.n kr. Värdet av fastighet som kunden bebor skall därvid inte tas med vid beräkningen. Jämkning sker endast med tillagningskostnaden för maten och det med högst 29,80 kr. Jämkning kan endast beviljas för en portion per dag. BESKED OM ATT HEMTJÄNSTINSATS EJ SKALL UTFÖRAS 8 Om kund ej kan ta emot hemtjänstbesök, ankommer det på denne att underrätta utföraren av hemtjänstinsatser minst 2 dagar innan besök/besöken skulle ha utförts. Sker ej så tas en avgift ut motsvarande en ½ timmas arbete. Avgift uttas dock inte om kund blivit akut sjuk och därför inte kunnat underrätta förvaltningen inom föreskriven tid. 9 Upphört att gälla efter beslut i KF KORTTIDSPLATS/VÄXELVÅRDSPLATS 10 Den kund som beviljats s.k. korttidsplats erlägger inte någon vårdavgift, utan betalar endast för matkostnaden, vilket är 106 kr per dygn och inkluderar samtliga måltider under en dag. Kund kan avsäga sig matportioner och få sin avgift reducerad. Detta skall meddelas dagen före måltidens servering. DAGVÅRD 11 Den kund som beviljats plats i dagverksamheten erlägger inte någon vårdavgift, utan betalar endast för maten med 53 kr per dag. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Halmstad kommun 12 av 15

15 Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. ANHÖRIGANSTÄLLDA 12 Kund som får service och omsorg av anhöriganställd, erlägger avgift för serviceoch omsorgsinsatser enligt reglerna för avgiftsuttag ovan. Särskilt boende AVGIFTER MM VID SÄRSKILT BOENDE 13 Den som efter beslut beviljats särskild boende betalar enligt följande: Hyra: Fastighetsnämnden i Halmstads kommun bestämmer, för de lägenheter som kommunen hyr ut hyrans storlek utifrån den s.k. bruksvärdesmetoden. Mat: Uttas av hemvårdsnämnden med kr per månad, vilket ger en dygnskostnad om 106 kr. Av kr utgör kr en s.k. tillagningskostnad. Tillagningskostnaden kan jämkas om kunden i det särskilda boendet har ett negativt avgiftsutrymme och en förmögenhet understigande fem, vid var tid gällande, prisbasbelopp f.n kr Kund kan avsäga sig matportioner och få sin avgift reducerad. Detta skall meddelas dagen före måltidens servering. Kund som sondmatas, betalar endast för livsmedelskostnaden, för närvarande kr. Livsmedelskostnaden hämtas från Konsumentverkets årliga beräkningar av skäliga månatliga livsmedelskostnader. Ett genomsnitt av beräknad kostnad för följande fyra grupper används: kvinnor år, män år, kvinnor 75 år och äldre och män 75 år och äldre. Det är Konsumentverkets beräkningar året före avgiftsåret som ligger till grund för bestämmandet av livsmedelskostnaden. Hemtjänstsavgift: Hemtjänstavgiften, som uttas av hemvårdsnämnden, beror på avgiftsutrymmet se ovan under 3. Även för denna avgift gäller reglerna om maxavgift - se ovan under 5, men även 2 och 3. Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. När hemtjänstavgiften bestäms för kund som är gift eller registrerad partner, skall makens/registrerade partnerns nettoinkomst beaktas. En jämförelse görs av hemtjänstavgift baserad på kundens egen nettoinkomst och hemtjänstavgift baserad på hälften av sammanlagda nettoinkomsten för kunden och maken/registrerade partnern. Hemtjänstavgiften sätts till det, för kunden, mest fördelaktiga av dessa två alternativ. Halmstad kommun 13 av 15

16 Kund får avdrag på hemtjänstavgiften vid frånvaro - t ex sjukhusvistelse hela dygn. Med helt dygn avses frånvaro kl JÄMKNING AV BOENDEKOSTNAD 14 Om kund beviljats särskilt boende eller servicelägenhet med biståndsbeslut och får dubbla boendekostnader under en övergångstid, kan denne ansöka om jämkning för reducerad hyra för det särskilda boendet under den tid det tar att avhända sig den tidigare boendekostnaden. Jämkning kan ske under högst tre månader. För att jämkning skall ske måste särskild ansökan ges in till Hemvårdförvaltningen inom 6 månader från det datum hyra uttages för det särskilda boendet. Jämkat belopp kan aldrig överstiga hyran för det särskilda boendet. Övrigt BOENDE I SERVICELÄGENHET 15 De kunder som beviljats boende i servicelägenhet, erlägger avgift för hemtjänstinsatser enligt reglerna för avgiftsuttag enligt ovan. Hyran för servicelägenheten betalas direkt till fastighetsägaren/hyresvärden. ÄNDRING AV AVGIFTERNA 16 Hemvårdsnämnden i Halmstads kommun äger rätt att, inför nytt avgiftsår, besluta om höjning av avgifterna i dessa bestämmelser med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring, fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret. Basmånaden för indexuppräkning är oktober månad Reglementet antaget av KF , sista revidering enligt KF , gällande höjning av kostavgifter mat servicehus och matdistribution, from 1 april Justering av maxtaxa respektive förbehållsbelopp med anledning av förändring i prisbasbelopp för Att börja gälla från 1 mars Information KF beslut antaget Hemvårdsnämnden har rätt att fatta beslut om förändringar i Reglementet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen om dessa utgör förtydliganden eller är av redaktionell art. Hemvårdsnämnden äger även rätt att höja avgifterna i dessa bestämmelser om förändring sker av 8 kapitlet socialtjänstlagen som direkt eller indirekt påverkar ifrågavarande avgifter. Vid ändring av avgifterna skall kunden underrättas därom innan ändringen genomförs. Detta gäller dock inte om ändringen endast har sin grund i att prisbasbeloppet ändrats. FAKTURERINGSTIDPUNKT 17 Hyror, för de lägenheter som kommunen hyr ut faktureras innevarande månad. Resterande avgifter faktureras med en månads eftersläpning. Halmstad kommun 14 av 15

17 ÖVERKLAGANDE 18 Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagande skall ske skriftligen och lämnas in till Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun inom tre veckor från mottagandet av kommunens beslut. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg, men lämnas alltså in till Hemvårdsförvaltningen som skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg. Om Hemvårdsförvaltningen finner att klaganden har fog för sitt överklagande kan den själv ändra sitt beslut. Överklagandet behöver då inte vidarebefordras till Förvaltningsrätten i Göteborg. ÅTERKRAV/ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET 19 Om kunden eller dennes ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att för låg avgift uttagits, har Hemvårdsförvaltningen rätt att framställa krav på kunden avseende mellanskillnaden. Sådant mellanskillnadsbelopp får dock inte avkrävas om mer än 12 månader förflutit, räknat från den månad mellanskillnadsbeloppet avser. För det fall Hemvårdsförvaltningen uttagit en för hög avgift av kunden skall det korrigeras och beloppet återbetalas till denne... Halmstad kommun 15 av 15

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2012 HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Så här räknar vi ut din avgift 5 Förbehållsbelopp 6 Maxtaxa 7 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser

Läs mer

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Maxtaxa 4 Förbehållsbelopp 6 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser 8 Avsägning av hemtjänstinsatser

Läs mer

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen Avgifter och matkostnader 2015 inom Hemvårdsförvaltningen Avgiftsbroschyr_tryck.indd 1 2015-03-26 08:39 Innehållsförteckning Information om avgifter...3 Avgiftsuttag...3 Maxtaxa...4 Faktura/betalning...4

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Information om avgifter och matkostnader 2017

Information om avgifter och matkostnader 2017 Information om avgifter och matkostnader 2017 för hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse samt matdistribution 1 Innehåll Inledning 3 Information om avgifter 3 Maxtaxa 4 Avgiftsutrymme 5 Civilstånd

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 september 2016 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2017 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2017 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2013-01-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2012-01-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx Socialförvaltningen 88180 Sollefteå Riksdagen

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg 2016 Avgifter för äldreomsorg För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Stockholms stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård eller bor i servicehus eller vårdoch omsorgsboende.

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Datum 2017-02-01 Avgifter inom Vård och omsorg 2017-02-01 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (11) Innehållsförteckning Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen...

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter 2017 Vård och omsorg

Avgifter 2017 Vård och omsorg Avgifter 2017 Vård och omsorg I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2017 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm,

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2017 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 604 kr / månad 1006 kr / månad 1409 kr / månad 2013 kr / månad Vilken nivå du tillhör framgår

Läs mer

ALLMÄNT Prisbasbelopp Maxtaxan (Högkostnadsskydd) För år 2017 motsvarar det kr per månad. Minimibelopp Minimibelopp, ensamboende

ALLMÄNT Prisbasbelopp Maxtaxan (Högkostnadsskydd) För år 2017 motsvarar det kr per månad. Minimibelopp Minimibelopp, ensamboende 1 ALLMÄNT För service, vård och omsorgsinsatser tar Surahammars kommun ut en avgift. Kommunen måste enligt lag, försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan vi tar ut avgift. Flera

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter 2016 I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2016 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till hemvård, hemsjukvård- och omvårdnadsinsatser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

Information om avgifter 2016

Information om avgifter 2016 Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om avgifter 2016 Information om avgifter Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderomsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapital 8.

Läs mer

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta Sidan 1 (8) Avgifter 2017 Äldre och funktionsnedsatta Karlsborgs kommun tar ut avgifter för den hjälp du fått beviljad i form av hemvård, korttidsboende, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Gäller från och med

Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Gäller från och med Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd Gäller från och med 2017-10-01 Avgif för hemtjänst Avgifter för äldre- och handikappomsorg regleras i 8: e kapitlet Socialtjänstlagen. Den högsta avgift som

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer