Borgholms kommun Revisorerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna"

Transkript

1 Borgholms kommun Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett i uppdrag att granska om socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställer att den interna kontrollen vid debitering av avgifter är tillräcklig. Granskningen ligger inom den av revisorerna beslutade revisionsplanen. I bifogad rapport Granskning av intern kontroll av debiterade avgifter i Borgholms kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Vår bedömning är att den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom socialnämnden och utbildningsnämnden huvudsakligen är tillräcklig och fungerar ändamålsenligt. Vi grundar detta på att nämnderna har goda rutiner och upptäckande kontroller för att säkerställa att rätt avgifter faktureras. Några av de identifierade kontrollerna kan utvecklas och förbättras. Vi rekommenderar att rutinen dokumenteras. Vi anser att den interna kontrollen avseende kravrutiner kan stärkas. I dagsläget finns inga skriftliga debiterings- och kravrutiner som är fastställda av respektive nämnd. Vid betalningspåminnelse debiteras ingen påminnelseavgift och vid inkassoärenden debiteras ingen inkassoavgift enligt inkassolagen. Vi konstaterar att kommunen därigenom belastas med kostnader som egentligen borde fakturerats till brukaren. Vi överlämnar rapporten till socialnämnden och utbildningsnämnden för beaktande och åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast den 28 februari Rapporten lämnas även till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. Jan Engelholm Ordförande Anders Marell Vice ordförande

2 Revisionsrapport Borgholms kommun Cecilia Fehling Kristina Lindhe Oktober 2013 Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Revisionsfråga Revisionskriterier Metod Avgränsning Iakttagelser Rutiner äldreomsorgsavgifter Rutiner barnomsorgsavgifter Kravrutiner Stickprovsmässig granskning Revisionell bedömning Revisionskriterier...9

4 1. Inledning Revisorerna har i sin riskbedömning identifierat att god intern kontroll är viktig avseende debiteringsprocessen för att säkra kommunens intäkter och att säkerställa att avgifterna blir korrekt debiterade. Revisorerna har därmed gett i uppdrag till att utföra denna granskning. Granskningen är i sin faktadel avstämd med intervjuade tjänstemän på socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen Revisionsfråga Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom socialnämnden och utbildningsnämnden ändamålsenlig? Revisionskriterier De revisionskriterierna som ska leda fram till svaret på frågan är: Vilka intäktsströmmar finns för verksamheten? Är det skillnad i regler och rutiner avseende på hur mycket och när brukaren betalar? Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade? Vilka kontroller finns för att säkerställa att allt förbrukat blir fakturerat? Vilka kontroller finns för att säkerställa att debiterat pris är korrekt och enligt gällande riktlinjer? Vilka kontroller finns för att säkerställa att brukarna betalar och att kommunen inte utsätter sig för stora kreditrisker? Vilka kontroller finns för att säkerställa att avgifterna blir korrekt redovisade? Vilka upptäckande kontroller finns, exempelvis rimlighetsbedömningar och avstämningar av reskontror, inbetalningar, bankkonton osv? 1 av 10

5 1.2. Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer med de tjänstemän som fakturerar på utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen, för att kartlägga kontroller relaterat till avgifterna. Avstämning av vissa rutiner har gjorts med ekonomiavdelningen. För att verifiera intervjuerna har utförandet av ett antal kontroller observerats och bedömts. Stickprovsmässig granskning har utförts av enskilda kontroller för att verifiera att kontrollerna är implementerade. Stickproven har riktats mot de kontroller som har bedömts kritiska och är relaterade till de väsentligaste intäktsflödena Avgränsning Granskningen avgränsas till att omfatta debitering av avgifter som debiteras av socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen under av 10

6 2. Iakttagelser 2.1. Rutiner äldreomsorgsavgifter Samtliga nya omsorgstagare ska lämna in en ifylld blankett som heter Inkomstförfrågan för beräkning av avgift. I Procapita finns det en modul som heter LEFIonline där de senaste inkomstuppgifter från Försäkringskassan hämtas och jämförs med inlämnad uppgift. Bevakning av ändrad inkomst görs en gång i månaden före fakturering. Det åligger varje omsorgstagare att själva anmäla exempelvis förändrade boendekostnader. Nya avgiftsbeslut upprättas vid varje ärende som innebär förändring av uppgifter som ligger till grund för omsorgsavgiften. I samband med att generell inkomsthämtning har utförts skickas nya avgiftsbeslut ut, vilka kan överklagas av omsorgstagaren. Äldreomsorgsavgifterna faktureras månadsvis i efterskott och dessa grundas på hur familjernas sammansättning ser ut, exempelvis om omsorgstagaren är ensamstående, sammanboende eller gift, familjens sammanlagda bruttoinkomst samt vilken omsorg det finns behov av. Om det förekommer felaktigheter avseende avgiftsdebiteringen utförs en rättelse på nästkommande faktura. I verksamhetssystemet (Procapita) upprättas avgiftsberäkningen. Till grund för avgiftsberäkningen ligger månatlig inrapportering av frånvaro, matdistribution, korttidsvistelse och dagverksamhet. Efter att avgiftsberäkning och integration körts skapas en fil som läggs över i ekonomisystemets modul fakturering/kundreskontra. I samband med inläsningen till ekonomisystemet framställs en fellista över vilka poster som ska åtgärdas för att integrering ska kunna genomföras. Efter att fellistan är genomgången och felen åtgärdats kan integrering utföras i ekonomisystemet och fakturor skapas. Samtidigt bokförs intäkterna enligt uppgifter från Procapita. I samband med faktureringen stämmer handläggaren av att logglistan över totalt debiterade avgifter stämmer överens mot vad som faktureras från ekonomisystemet. Handläggaren skriver antingen ut logglistan eller mailar totalbeloppet till ekonomiavdelningen för att därefter kontrollera att samtliga avgifter blir debiterade. Det finns en modul som heter verkställighet/avgifter som innebär att det finns en elektronisk koppling mellan de som verkställer beslut och avgiftshandläggarna. Det innebär att nya och förändrade beslut alltid uppdateras automatiskt. Faktureringsfilen och utskrift av fakturor hanteras av ekonomiavdelningen. Dessa filer skapas månatligen. 3 av 10

7 2.2. Rutiner barnomsorgsavgifter I ansökan om barnomsorg uppges familjernas sammansättning, tillsynsbehov, antal barn i barnomsorgens verksamhet samt om det avser förskola eller skolbarnomsorg. Ansökan får lämnas tidigast sex månader före önskad plats, kommunen har sedan fyra månader på sig att erbjuda en plats. Varje ansökan ankomststämplas och läggs i kö efter ankomstdatum och från vilken tidpunkt barnomsorg önskas. En köbekräftelse skickas ut direkt efter att anmälan lagts in i Procapita. Det är först när barnen har blivit placerade som inkomstuppgifter samt uppgifter om antal vistelsetimmar lämnas till handläggare. Om inkomstuppgifter inte lämnas in debiteras maxbeloppet enligt taxan som är fastställd av kommunfullmäktige Barnomsorgsavgifterna faktureras månadsvis och fakturan avser innevarande månad (preliminär avgift) och slutavräkning för föregående månad. Handläggarna på respektive enhet registrerar inlämnat schema. De stämmer löpande av med pedagogerna att verklig vistelsetid överensstämmer med inlämnat schema. Om det förekommer avvikelser begär handläggaren att föräldrarna lämnar in ett nytt schema. Samtliga handläggare har tillgång till KIR (kommuninvånarregister) som förser Procapita med aktuella person- och adressuppgifter för alla folkbokförda personer i kommunen. Det åligger föräldrarna att själva meddela förändrad bruttoinkomst. En kontroll utförs gällande den bruttoinkomst som föräldrarna har uppgett mot den taxerade inkomsten. Uppgifter om senaste taxerad inkomst inhämtas från Skatteverket. Om det i samband med kontrollen upptäcks att familjer har betalat för lite, skickas en extra faktura till dem. Om det däremot är familjer som har betalat för mycket får de istället en återbetalning. Innan en eventuell återbetalning sker, görs en kontroll hos ekonomiavdelningen så att det inte ligger några oreglerade fakturor i kundreskontran. Barnomsorgsavgiftens storlek grundas på familjens sammansättning (har ingen betydelse om det är biologisk förälder eller inte), sammanlagd bruttoinkomst, antal barn inom olika omsorger, barnens schematider och den gällande barnomsorgstaxan. Plats som inte har utnyttjats under 2 månader anses som avslutad. I verksamhetssystemet (Procapita) körs avgiftsberäkning. När avgiftsberäkning och integration har körts skapas en fil som läggs över i ekonomisystemets modul för fakturering/kundreskontra. En av de intervjuade handläggarna gör en avstämning av debiteringslistan mot integreringsfilen som körs över till Aditro ekonomisystem. Totalbeloppen stäms av och därefter tas ca fem stickprov av de familjer som har haft justeringar under månaden för att kontrollera att förändringarna blivit korrekt registrerade och fakturerade. 4 av 10

8 Ytterligare en kontroll som görs vid justeringar är att barnbilden i Procapita visar när det har skett en förändring. Barnbilden sparas och därefter görs en avstämning mot kommande månads faktura att rätt avgift har debiterats. I samband med inläsningen till ekonomisystemet framställs en fellista över vilka poster som ska åtgärdas för att integrering ska kunna genomföras. Efter att fellistan är genomgången och felen åtgärdats kan integrering utföras i ekonomisystemet och fakturor skapas. Samtidigt bokförs intäkterna enligt uppgifter från Procapita. Grundkonteringen sker av handläggarna men kan ändras av ekonomiavdelningen om det skulle behövas. Faktureringsfilen hanteras av ekonomiavdelningen och dessa filer skapas månatligen. Fakturorna bearbetas och skickas. Från Procapita hämtas månatligen rapporter på elevantal samt antal i förskola respektive skolbarnomsorg och deras vistelsetid. Dessa rapporter används för resursfördelning av personal till de olika enheterna. Rutinen är inte dokumenterad. 5 av 10

9 2.3. Kravrutiner På fakturan anges dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om avgiften betalas efter förfallodatum debiteras ränta. Betalningspåminnelse skickas dagar efter förfallodatum. Vid betalningspåminnelse debiteras ingen påminnelseavgift. Enligt ekonomiavdelningen är det svårt att få betalt för påminnelseavgiften. De gör bedömningen att det kräver mer resurser att driva in påminnelseavgiften än själva debiterade avgiften. Oreglerade fakturor skickas till inkasso en månad efter förfallodatum, ingen inkassoavgift tas ut. Anstånd med betalning görs av respektive handläggare tillsammans med ekonomiavdelningen. Anstånd kan beviljas mellan en till två månader. Avbetalningsplan kan upprättas, dock finns inga skrivna rutiner, utan individuell bedömning görs från fall till fall. Lägsta belopp att betala per månad är 500 kr. En gång per kvartal skickar ekonomiavdelningen en restlängd (lista över oreglerade fakturor) till handläggarna. Respektive handläggare för olika enheter går igenom restlängden och kontrollerar att den är korrekt och återkopplar därefter till ekonomiavdelningen. Kundfordringar som överstiger ett år skrivs ned och läggs till långtidsbevakning. Bokföringsmässig nedskrivning innebär inte att omsorgstagaren inte behöver betala utan dessa överlämnas till inkassofirma för långtidsbevakning. 6 av 10

10 3. Stickprovsmässig granskning Vi har utfört stickprovsmässig granskning genom att kontrollera och verifiera att intäktsflödena hanteras enligt gällande riktlinjer och rutiner. Stickproven har varit slumpmässigt utvalda hos respektive förvaltning. Vi har utfört 29 st walk-through test som innebär att vi följer flödet hos respektive ärende från början till slut, d v s från start av handläggning till betalning har inkommit. Granskningen har innehållit kontroll av att uppgifterna i ansökningarna stämmer i Procapita, jämförda med olika underlag som ligger till grund för beräkning av avgiften. Vidare har kontrollerats att rätt belopp faktureras, att rätt belopp finns bokfört i ekonomisystemet och att rätt betalning har inkommit samt att betalning har skett inom förfallotidpunkt. I samband med stickprovskontrollerna har vi även granskat att rutiner och riktlinjer följts. 7 av 10

11 4. Revisionell bedömning Vår bedömning är att den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom socialnämnden och utbildningsnämnden huvudsakligen är tillräcklig och fungerar ändamålsenligt. Vi grundar detta på att nämnderna har goda rutiner och upptäckande kontroller för att säkerställa att rätt avgifter faktureras. Några av de identifierade kontrollerna kan utvecklas och förbättras. Vi rekommenderar att rutinen dokumenteras. Vi bedömer att kontrollen av familjesammansättning i samband med fakturering av barnomsorgsavgifter kan utvecklas. I dagsläget utförs inga regelbundna kontroller mot befolkningsregistret (KIR). Vi bedömer att det finns en viss risk att när en ensamstående under löpande år blir sammanboende, görs ingen anmälan om förändringen av familjens totala bruttoinkomster. Därmed finns risk för att för låg avgift debiteras. Vi rekommenderar att, under löpande år, genomföra och dokumentera regelbundna stickprov gällande familjesammansättningen mot befolkningsregistret. Samtliga handläggare har i dagsläget tillgång till dessa uppgifter. Kontroller utförs idag av anmäld bruttoinkomst mot den senaste taxerade inkomst som inhämtas från Skatteverket. Handläggarna på respektive enhet inom utbildningsförvaltningen registrerar inlämnade vistelsetider för barnen. De stämmer löpande av med pedagogerna att verklig vistelsetid överensstämmer med inlämnat schema. Det finns en risk att för många timmar registreras och att enheten blir överkompenserad i resursfördelningen av personal. Vi anser att den interna kontrollen avseende kravrutiner kan stärkas. I dagsläget finns inga skriftliga debiterings- och kravrutiner som är fastställda av respektive nämnd. Vid betalningspåminnelse debiteras ingen påminnelseavgift och vid inkassoärenden debiteras ingen inkassoavgift enligt inkassolagen. Vi konstaterar att kommunen därigenom belastas med kostnader som egentligen borde fakturerats till brukaren. Vi rekommenderar att en kontroll införs av att rätt avgiftsunderlag är registrerat. Vissa delar i hanteringen av ett ärende sker genom manuell registrering av uppgifter, som exempelvis uppgifter avseende vistelsetider, matlistor, korttidsboende och fritidsresor. Ett förslag är att handläggarna kontrollerar varandras inlagda uppgifter i Procapita med stickprov. Detta för att minska risken för eventuellt oupptäckta felaktigt registrerade uppgifter. En av de intervjuade handläggarna på utbildningsförvaltningen gör en avstämning av debiteringslistan mot integreringsfilen som körs över till Aditro ekonomisystem. Vi föreslår att samtliga handläggare på utbildningsförvaltningen gör denna avstämning. Samtliga handläggare på socialförvaltningen utför motsvarande avstämning. 8 av 10

12 4.1. Revisionskriterier Vilka intäktsströmmar finns för verksamheten? Intäktsströmmarna består av äldreomsorgsavgifter och barnomsorgsavgifter. Är det skillnad mellan regler och rutiner avseende på hur mycket och när brukaren betalar? Det förekommer ingen skillnad mellan regler och rutiner när och hur mycket brukaren betalar. Viss försening av betalning kan förekomma men för det mesta sker betalning i rätt tid enligt regler och rutiner. Vi har utfört stickprovskontroller på att rätt belopp har inbetalts i rätt tid. Vi har granskat underlag att rätt avgift tas ut, att faktura har upprättats samt slutligen granskat att fakturan är betald. I vårt urval av stickprov har samtliga fakturor hanterats enligt regler och rutiner och inga felaktigheter har noterats. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade? Omsorgsnämnden har dokumentation av flödena, men vi rekommenderar att dokumentationen av kontrollerna utvecklas. Utbildningsnämnden har inte dokumenterat flödena och kontrollerna. Vi rekommenderar att detta görs. Vilka kontroller finns för att säkerställa att allt förbrukat blir fakturerat? Kontroller finns för att säkerställa att allt förbrukat blir fakturerat. Månatligen skapas en debiteringslista som ligger till grund för fakturering. Listan granskas innan fakturering sker. Förändringar och justeringar utförs i kommande månads faktureringskörning och därmed ligger inga ofakturerade avgifter kvar längre än en månad. Vilka kontroller finns för att säkerställa att debiterat pris är korrekt och enligt gällande riktlinjer? Kontrollen görs av respektive handläggare, ingen ytterligare rutinmässig kontroll utförs av någon. Fellista körs och integrering och debitering kan inte utföras förrän handläggaren har åtgärdat felen. Vi rekommenderar att en kontroll införs där handläggarna stickprovsmässigt kontrollerar varandra. Vilka kontroller finns för att säkerställa att brukarna betalar och att kommunen inte utsätter sig för stora kreditrisker? Genomgång görs regelbundet av förfallna fakturor. En gång per kvartal skickar ekonomiavdelningen ut en restlängd till handläggarna för genomomgång och avstämning. Båda förvaltningarna har en debiterings- och kravrutin. Vi rekommenderar att rutinen dokumenteras. 9 av 10

13 Vilka kontroller finns för att säkerställa att avgifterna blir korrekt redovisade? Kontrollen görs av ekonomiavdelningen som har det slutliga ansvaret för att avgifterna blir korrekt redovisade. Avstämning görs mellan debiteringsfil i Procapita mot ekonomisystemet. I verksamhetssystemet Procapita upprättas konteringsförslag för verifikationen, den kan ändras av ekonomiavdelningen om det skulle behövas. Vilka upptäckande kontroller finns, som exempelvis rimlighetsbedömningar och avstämningar av reskontror, inbetalningar osv? Ekonomiavdelningen skulle upptäcka om det skulle saknas intäkter på flera hundra tusen kronor, då både omsorgs- och barnomsorgsavgifterna ligger relativt stabilt mellan månaderna. Likaså skulle respektive förvaltning upptäcka om debiteringsunderlagen skulle avvika avsevärt mot vad som normalt faktureras månatligen. Det förekommer att handläggarna kontrollerar varandras debiteringsunderlag och skulle felaktigheter noteras rättas dessa avvikelser i kommande månads fakturering. Handläggarna har löpande avstämning med pedagogerna så att schema för barnen/eleverna ligger rätt i förhållande till verklig vistelsetid. Då den på förhand schemalagda vistelsetiden ligger till grund för resursfördelningen för respektive enhet saknas incitament att redovisa för lite vistelsetid Kristina Lindhe Projektledare Åsa Bejvall Uppdragsledare 10 av 10

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll vid debitering av avgifter

Intern kontroll vid debitering av avgifter www.pwc.se Revisionsrapport 12 februari 2015 Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Intern kontroll vid debitering av avgifter Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-11-27 BUN 2013/1004 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport* Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Mjölby kommun 16 juni 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Metod...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012 Revisionsrapport Avgifter inom Äldreomsorgen Trosa kommun Mats Renborn Granskning av avgiftshantering Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter.

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Deloitte. Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Härnösands kommun 4 mars 2013 Audi t. Tax Consul ting F inancial Advisory. Innehåll Saimnanfattning... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen. Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna

Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen. Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Taxor och avgifter. Sollefteå kommun

Taxor och avgifter. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Taxor och avgifter Anneth Nyqvist, cert. kommunal revisor Lisbet Östberg, revisionskonsult November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004

Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004 2005-02-02 BSN-Norr BSN-Söder BSN-Öster Centrala skolnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004 Kommunrevisionen har granskat tillämpningen

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Granskning av barnomsorgsdebitering

Granskning av barnomsorgsdebitering Revisionsrapport* Granskning av barnomsorgsdebitering Finspångs kommun December 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Revisionsfråga och syfte...1 1.2 Revisionsmetod...1

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Fritids. Vanliga frågor om

Fritids. Vanliga frågor om Vanliga frågor om Fritids På Fritids kan barn från Förskoleklass till årskurs 6 vistas medan föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshemmets uppgift är att ge barn en god omsorg och stimulera deras

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult Revisionsrapport Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Rutinerna för debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen - svar på remiss från revisionskontoret

Rutinerna för debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rutinerna för debitering av avgifter

Läs mer

Kundfakturering av barnsomsorgs- och bygglovsavgifter

Kundfakturering av barnsomsorgs- och bygglovsavgifter www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Jenny Nyholm Kundfakturering av barnsomsorgs- och bygglovsavgifter Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg).

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg). Syfte Beskrivning av tillämpningsföreskrifter för taxa Gäller för Referensdokument Skollagen Ansvar och genomförande Uppföljning Vart tredje år och vid lagändringar Tillämpningsföreskrifterna baseras på

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Betalningsbevakning och krav KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Rutiner 1 3.1 Regelverk 1 3.2 Verksamheterna 2 3.3 Kommunteknik, VA-och renhållningsverksamhet

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun

Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun version 1.0 2017-03-15 Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun Reglerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens 8 kapitel (förskolan),

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

20U Datum Regionstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

20U Datum Regionstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Änr Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-05-21 20U -05-2 3 REGION GOTLAND Regionstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som önskar annan tillämpning på

Läs mer

Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64

Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64 VÄRMDÖ KOMMUN Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MAXTAXAN I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FRITIDSHEM

Läs mer

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01)

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Barn- och utbildningsförvaltningen Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Förskoleverksamhet (1-5 år) Heltidstaxa (15 tim/vecka eller mer) Halvtidstaxa

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN Barnomsorg *) bedrivs i kommunen genom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet erbjuds till alla barn som

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Dnr 2015/183

Dnr 2015/183 2016-03-11 Dnr 2015/183 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun 2016-04-01 Skollagen (2010:800) 8 kapitlet innehåller bestämmelse om förskolan: 3 Barn som är bosatta i Sverige och

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen Information om förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-10-13 Vilka typer av barnomsorg erbjuder kommunen? Kommunen erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Du som vårdnadshavare

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet

Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet Fastställd av Kf 2016-04-25 29 Sida 2 av 5 Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän förskola 3 Skolbarnsomsorg

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer