Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation Bakgrund och syfte Metod Granskningsresultat Processbeskrivning Äldreomsorgsavgifter Barnomsorgsavgifter Betalningsrutiner samt kravhantering...8 2

3 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation Svar på revisionsfrågan: Är debiteringsrutinerna för barn- respektive äldreomsorgen tillförlitliga och säkra? Debiteringsrutinen för äldreomsorgen bedöms till största del som tillförlitlig och säker. Taxan räknas ut rätt i debiteringssystemet utifrån inmatade uppgifter. Genomförda kontroller står i relation till risken i rutinen. Inrapporteringsrutinerna gällande antal utförda timmar kan dock förbättras. Debiteringsrutinen för barnomsorgen bedöms som välfungerande såtillvida att använt IT-system utifrån inmatade och lämnade uppgifter räknar ut taxan på ett korrekt vis. Kontroller av inkomstuppgifter utförs i dagsläget. Det är viktigt att detta görs kontinuerligt för att en rättvisande taxa ska kunna säkerställas. Kommunens fakturerings-, betalningsbevaknings- och kravrutin bedöms som tillförlitliga. Rutinerna sköts i enlighet med kommunens beslutade riktlinjer. Till följd av genomförd granskning lämnas följande rekommendation: Kontroller av inkomstuppgifter för barnomsorgstagare ska göras årligen gentemot inkomstuppgifter från Skatteverket. Nya inkomstuppgifter bör begäras in årligen för de föräldrar som inte betalar maxtaxa. Rutinen för inrapportering av utförda timmar inom äldreomsorgen bör ses över så att antalet felaktiga och i efterhand rättade fakturor minskar. 2 Bakgrund och syfte Då kommunen fakturerar stora volymer tjänster är det väsentligt att rutinerna är välfungerande och säkra samt att det finns en inbyggd intern kontroll i hanteringen. Det är viktigt att kommunen säkerställer att den taxa som tas ut är korrekt. Rutinerna före fakturautskick måste säkerställa att fakturabeloppet är rättvisande. 3

4 Syftet med granskningen är att kontrollera att: samtliga tjänster debiteras underlaget för fakturering baseras på överenskomna villkor och antagna taxor fakturering baseras på aktuella inkomstuppgifter rutiner finns för att kontrollera att fakturabetalning sker vid rätt tidpunkt ränte- och kravdebiteringar sker i enlighet med policy/antagna villkor. Ovanstående kontrollområden syftar till att besvara revisionsfrågan: Är debiteringsrutinerna för barn- respektive äldreomsorgen tillförlitliga och säkra? Med debiteringsrutin avses processen i form av det arbete och de kontroller som görs för att säkerställa att samtliga tjänster debiteras. Den största risken sett till det eventuella intäktsbortfall som kan bli följden av bristande kontroll är sannolikt att felaktiga inkomstuppgifter ligger till grund för taxan. I granskad rutin ingår således de kontroller som görs av att uppgifterna som ligger till grund för taxan är tillräckliga. Faktureringsrutinen omfattar utskick av faktura, förfallodagsbevakning samt kravrutin. 3 Metod Granskningen har skett genom stickprovsberäkningar av taxa för äldreomsorg samt barnomsorg. Debiterings- och faktureringsunderlag har uttagits för en månad under Detta underlag har kontrollerats mot angivna inkomstuppgifter i respektive debiteringssystem. Tillförlitligheten i lämnade inkomstuppgifter har bedömts utifrån hur frekvent inkomstuppgifterna uppdateras samt förekomsten av kontroll mot externa uppgifter gällande redovisade inkomster. Stickprovskontroll har skett av kommunens inkomstuppgifter mot skatteverkets inkomstdata för år Detta bedöms kunna ge en indikation på korrektheten i de inkomstuppgifter som ligger till grund för taxan. Intervjuer har skett med ansvariga handläggare för barnomsorgens resp. äldreomsorgens debiteringsrutin. Vidare har ansvarig fakturerings- och kravhandläggare på kommunens ekonomienhet intervjuats. Policy- och taxedokument har studerats. 4

5 4 Granskningsresultat 4.1 Processbeskrivning Skissen nedan visar en schematisk bild av granskade processer med uppgiftsflöden samt de enheter som svarar för att utföra arbetsmomenten. Barnomsorg Inhämtning av uppgifter Registering av uppgifter Kontroll av uppgifter Debitering Ekonomienheten Fakturering Äldreomsorg Betalningsbevakning Inhämtning av uppgifter Registering av uppgifter Debitering Kravhantering Kontroll av uppgifter 4.2 Äldreomsorgsavgifter Ett högkostnadsskydd infördes i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemvård i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Lagens lydelse är enligt nedan: Den enskildes avgifter får: -för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 tredje stycket hälsooch sjukvårdslagen, per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, -för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet Ovanstående innebär att den totala hemtjänstavgiften får uppgå till maximalt kr per månad. För plats i boende är den högsta avgiften kr per månad. Det maximala beloppet i tillämpningsanvisningarna överensstämmer med de lagstadgade beloppen. För att täcka den enskildes levnadsomkostnader fastställs ett förbehållsbelopp som utgörs av ett minimibelopp och faktisk bostadskostnad. Inkomsterna reducerat med förbehållsbeloppen utgör den maximalt tillåtna avgiften som kan faktureras brukaren. Minimibeloppet är fastställt i socialtjänstlagen och uppgår till kr per månad för ensamstående samt kr per månad för sammanboende eller make/maka. 5

6 Nedan följer exempel på uttagen taxa för ensamstående: Nettoinkomst Minimibelopp för levnadsomkostnader Bostadskostnad Avgiftsutrymme 368 Avgiftsutrymmet är 368 kr per månad i ovanstående exempel. Hemtjänst kostar 230 kr per timme men högst kr i månaden i enlighet med maxtaxan. Eventuell kostnad för beställd mat tillkommer. Inkomstuppgifter hämtas in antingen genom att kommunen skickar ut blankett till brukaren angående inkomstuppgifter gällande tjänst samt kapital. I det fall inkomstuppgift inte insänds till förvaltningen så debiteras maxtaxa. Kunden har sedan möjlighet att rätta uppgiften i efterhand men får betala maxtaxa tills ny uppgift inlämnas. Kommunen inhämtar enligt uppgift månadsvis uppgifter från försäkringskassan gällande aktuell pension. I debiteringsprogrammet finns en mall för uträkning av inkomster och taxor. Kontrollberäkning av taxan har genomförts för ett mindre stickprov. Dessa kontroller visar att taxan räknas ut rätt i debiteringssystemet. Problem kan ibland uppstå då hemtjänstenheterna inrapporterar felaktiga uppgifter avseende antal utförda timmar till debiteringshandläggarna inom Socialförvaltningen. Enligt uppgift är korrigering av hemtjänsttimmar i efterhand något som görs varje månad. Rutinerna för äldreomsorgsdebitering bedöms som välfungerande såtillvida att det finns kontroller av att samtliga tjänster debiteras. Vidare sker kontroller av inkomstuppgifter hos försäkringskassan som säkerställer att framräknad taxa bygger på i allt väsentligt rättvisande inkomstuppgifter. Att förvaltningen ser över rutinerna och IT-verktygen gällande inrapportering av antal utförda timmar är dock behövligt. En korrekt månadsvis inrapportering av antalet hemtjänsttimmar skulle minska antalet feldebiteringar och antalet krediteringar i efterhand. Utöver de problem som förvaltningen påtalat med inrapportering och inläsning av rätt antal timmar bedöms de kontroller som görs i äldreomsorgsdebiteringen stå i relation till den risk som totalt sett finns i rutinen. 6

7 4.3 Barnomsorgsavgifter Barnomsorgstaxan bygger precis som äldreomsorgstaxan på hushållets inkomster. Till skillnad mot äldreomsorgstaxan ingår dock inte inkomst av kapital i underlaget för taxan. Maxtaxan innebär att det hushåll som barnet tillhör betalar en viss procentandel av inkomster upp till kr för barnomsorgen. För det yngsta barnet betalas 3 % av inkomsten för en förskoleplats vilket innebär högst kr i enlighet med maxtaxan. För det näst yngsta barnet i förskolan är priset 2 % av inkomsten och för ett eventuellt tredje barn betalas 1 %. Sammanboende/gifta föräldrar betalar vid inkomst om kr vardera per månad totalt *3%=1200 kr för sitt yngsta barn i förskolan. Stickprov har genomförts på ett antal hushålls barnomsorgstaxa. Följande moment har kontrollerats och gett resultat enligt nedan. 1) Kontroll av om försystemet räknar ut rätt taxa utifrån de inkomstuppgifter som finns inlagda i försystemet. Granskningen visar att försystemet räknar ut rätt belopp utifrån de inlagda inkomstuppgifterna. 2) Kontroll av att fakturabeloppet stämmer överens med det belopp som använt försystem framräknat. Granskningen visar att fakturerat belopp överensstämmer med av försystemet uträknat belopp. 3) Kontroll av överensstämmelsen mellan inkomstuppgifter som ligger till grund för en månads debitering under 2009 och av skatteverket redovisade tjänsteinkomster för år 2007 (taxering 2008). Kommunens rutin är sådan att uppgift om inkomster begärs in i samband med att plats erhålls inom barnomsorgen. Lämnas inte skriftlig inkomstuppgift så debiteras maxtaxa tills inkomstuppgift inkommit enligt den inkomstblankett som kommunen skickas ut till föräldrarna. Granskningen visar att detta tillämpas i praktiken då det finns ett 50-tal hushåll som är har inkomstuppgift kr eller mer. Risken i rutinen torde således inte ligga i att inkomstuppgift ej inlämnas förutsatt att maxtaxa debiteras för samtliga som ej inkommer med uppgift. 7

8 Risken ligger istället i att föräldrarna anger för låga inkomster vid erhållande av plats eller att ny uppgift ej begärs eller inte lämnas då föräldrarnas inkomster ökar. Ett lämpligt vis att minska denna risk är att kommunen med IT-stöd kontrollerar egna inkomstuppgifter mot taxerade inkomster. Enligt uppgift på kommunens hemsida så kommer kommunen att kontrollera inkomstuppgiften med berörda myndigheter minst en gång per år. Kommunen har genomfört kontroller mot 2006 års inkomstuppgifter från skatteverket. Granskningen visar att det finns vissa differenser mellan nuvarande anmälda inkomster till kommunen och faktisk inkomst av tjänst för år Ett eventuellt intäktsbortfall kommer dock att inflyta i efterhand förutsatt att den kommande kontrollen 2007 års inkomster utförs och hanteras på planerat vis. Under slutet av år 2009 kommer kommunen att få uppgifter om inkomster för år 2007 (2008 års taxering) från skatteverket. Inkomstuppgifterna kommer att jämföras mot den anmälda inkomst som för 2007 låg till grund för barnomsorgstaxan. Eventuella differenser mellan anmäld och slutlig inkomst kommer att faktureras. I det fall slutlig inkomst är lägre än till kommunen anmäld kommer kreditering att göras. Rekommendationen till kommunen är att, även fortsättningsvis, genomföra årliga kontroller av inkomster. Om detta görs kommer inlämnandet av felaktiga inkomstuppgifter att minska i omfattning. Av vikt att säkerställa är också att hushållets sammanlagda inkomster ligger till grund för taxan. I det fall som ena föräldern har vårdnadsansvaret samt betalningsansvaret så är det ändå hushållets gemensamma inkomst som ligger till grund för taxan även om sammanboende eller maka/make ej är vårdnadshavare till barnet. 4.4 Betalningsrutiner samt kravhantering De debiterade beloppen i underlagen från förvaltningarna faktureras och betalningsbevakas sedan av ekonomienheten i enlighet med riktlinjerna. Synpunkter och frågor gällande fakturor hanteras av respektive förvaltning. I kommunens riktlinjer för fakturering och kravhantering (KF , 135) fastställs bl.a. följande: Dröjsmålsränta beräknas normalt från den på fakturan utsatta förfallodagen. Inkassokrav, som ersätter tidigare utsänd påminnelse, skrivs ut senast 14 dagar efter det att fakturafordran förfallit till betalning 8

9 I kommunens riktlinjer har således fastställts att påminnelse ej ska skickas ut. Rutinerna för fakturerings- och betalningsbevakning fungerar i allt väsentligt i enlighet med riktlinjerna. 9

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer