Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Rutinbeskrivning Granskningsresultat... 8

3 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härjedalens kommun har Deloitte granskat utvalda faktureringsrutiner. Granskningen har avgränsats till vatten och avloppsavgifter och renhållningsavgifter. Den övergripande revisionsfrågan har varit om rutinerna fungerar tillfredsställande och att avgifter faktureras enligt gällande taxa? Beträffande fakturering av va- avgifter är bedömningen att rutinerna i allt väsentligt fungerar tillfredställande. Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer och förslag på åtgärder. I Va-taxan ( 12:2) finns en formulering om en minsta brukningsavgift per år för de som har vattenmätning. Idag tillämpas inte denna del av paragrafen vid fakturering. Vi anser att kommunen måste göra en bedömning hur denna del av taxan ska hanteras. Vad gäller renhållningsavgifter är bedömningen att arbetet med att säkerställa att rätt avgift faktureras måste fortsätta. Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer och förslag på åtgärder. Vi rekommenderar att fortsatta resurser läggs ned på att öka säkerheten i fakturerade renhållningsavgifter genom registervård. Genomgång av fakturor har visat på en rad felaktigheter eller sannolika felaktigheter. Det förekommer fortfarande problem med att dubbla tömningar registreras. Orsaken till detta bör utredas och åtgärdas. Det har framkommit synpunkter från abonnenter kring lagligheten med att kommunen skriver avtal med samfälligheter som inte genomfört lantmäteriförrättning för att bilda gemensamhetsanläggning för kärlavfall. Kommunen bör utreda detta och ta ställning till hur detta ska hanteras. För både Va-avgifter och renhållningsavgifter saknas dokumenterade rutiner. Östersund den 6 maj 2013 Kjell Pettersson Uppdragsledare Certifierad kommunal revisor Ante Strängby Revisor, projektledare Deloitte Granskning av debitering av avgifter 1

4 1. Inledning 1.1 Uppdrag och bakgrund Avgifter från medborgarna utgör en viktig inkomstkälla för kommunens ekonomi. Konsumtionsavgifter exempelvis vatten, renhållning och avlopp utgör en stor del av intäkterna men även avgifter för hemtjänst och barnomsorg svarar för betydande intäkter. Det är viktigt med väl fungerande system och rutiner för fakturering av avgifter för att säkerställa att intäkter kommer in i löpande under året. Det är även ur ett rättviseperspektiv och för förtroendet hos medborgarna av vikt att rätt avgift faktureras. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härjedalens kommun har Deloitte granskat faktureringsrutiner avseende vatten och avloppsavgifter och renhållningsavgifter. 1.2 Revisionsfråga Projektet syftar till att undersöka vilka regler och riktlinjer som gäller beträffande fakturering av avgifter och hur dessa praktiskt tillämpas. Den övergripande revisionsfrågan är om rutinerna fungerar tillfredsställande? Granskningen ska besvara följande kontrollmål: Faktureras rätt avgift? Stickprovsmässigt urval av avgifter och kontroll av att dessa överensstämmer med gällande regler och taxa. 1.3 Revisionskriterier Underlag för bedömning är gällande lagar och interna regelverk, policys, taxor och beslut. 1.4 Avgränsning Granskningen avgränsas till Vatten och avlopps- och renhållningsavgifter för vilka samhällsbyggnadsnämnden ansvarar. 1.5 Metod Granskningen har skett genom intervjuer, genomgång av dokumentation, genomgång av redovisningsinformation samt stickprovskontroller. Omfattning och metod vid kontroller av fakturor framgår nedan: Deloitte Granskning av debitering av avgifter 2

5 Va-verksamhet, brukningsavgifter Genomgång att samtliga taxeavgifter är inlagda i verksamhetssystemet enligt beslutad Va-taxa. Genomgång av faktureringslista för fakturering under februari månad. Efter genomgång av faktureringslista har ca 40 fakturor valts ut. Genomgång har skett av dessa fakturor tillsammans med handläggare av va-avgifter. Kontroll har skett av att de som betalt anläggningsavgifter under 2012 betalar brukningsavgifter i mars Va-verksamhet, anläggningsavgifter Kontroll av att fakturerade anläggningsavgifter under 2012 fakturerats i enlighet med fastställd Va-taxa. Genomgång har skett av fakturor tillsammans med handläggare av Vaavgifter. Renhållningsavgifter Genomgång att samtliga taxeavgifter är inlagda verksamhetssystemet enligt av fullmäktige beslutad Renhållningstaxa. Genomgång av faktureringslista för fakturering under mars månad. Efter genomgång av faktureringslista har ca 40 fakturor valts ut. Genomgång har skett av fakturor tillsammans med handläggare av renhållningsavgifter. Jämförelse mellan register för Va-avgifter och renhållningsavgifter Kontroll av över mellan antal lägenhetsavgifter som faktureras för Va-avgifter och renhållningsavgifter Deloitte Granskning av debitering av avgifter 3

6 2. Rutinbeskrivning 2.1 Fakturering av Va-avgifter Lagar, regler och riktlinjer Det som reglerar Va-verksamhet är Lag om allmänna vattentjänster samt den av kommunfullmäktige beslutade Va-taxan. 1 I Lag om allmänna vattentjänster fastslås: - på vilka grunder en fastighetsägare är skyldig att betala för en allmän va-anläggning - avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas - att avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter - att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för vattentjänsten - att Va-verksamheten skall särredovisas och gemensamma kostnader fördelas Kommunens nuvarande Va-taxa är antagen i kommunfullmäktige och reviderad I enlighet med lag om allmänna vattentjänster indelas va-avgifterna i Härjedalens kommun i två delar: - Anläggningsavgifter (engångsavgifter, vid nya anslutningar till va-systemet) - Brukningsavgifter (periodiska avgifter) Omfattning av fakturering av avgifter för V/A Av nedanstående tabell framgår omfattningen av V/A-avgifter: Brukningsavgifter, tkr Anläggningsavgifter, tkr Rutin vid fakturering av anläggningsavgifter Fakturering av anslutningsavgifter uppkommer när någon vill ansluta sig till det kommunala va-systemet. Det gäller främst nybyggnation men även vid om och tillbyggnad. Taxan för anläggningsavgifter bygger på avgift för framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt och upprättande av förbindelsepunkt för vatten och spillvatten (avlopp) 1 Det finns även Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Härjedalens kommun som reglerar förhållandet mellan huvudman och fastighetsägare. Deloitte Granskning av debitering av avgifter 4

7 samt en avgift för varje lägenhet. Om anläggningsavgifter bara avser vatten eller avlopp är avgiften 70 % av hel avgift. Sker tillägg av ytterligare en uppsättning betalas resterande 30 %. Om någon vill ansluta sig till kommunala Va-nätet görs en ansökan. När arbetet är slutfört beräknar handläggare ett faktureringsunderlag och fakturerar anläggningsavgifter i ekonomisystemet Rutin vid fakturering av brukningsavgifter De allra flesta, ca 98 %, faktureras enligt en poängberäkning som bygger på poäng per bostadslägenhet om högst 3 rum och kök och större än 40 m2 (20 p) och poäng per lägenhet mindre än eller lika med 40 m2 (15 p) samt tilläggspoäng för varje bostadsrum utöver 3 (1 p) Mätaravläsning sker för en mindre del och ska främst avse storförbrukare som bygger på en fast avgift och brukningsavgift. En person på Va-avdelningen handlägger det löpande arbetet med va-avgifter i faktureringssystemet Webdeb. Inläggning av Va-taxan i systemet Det är viktigt att taxan läggs in rätt i verksamhetssystemet. Va-taxan läggs in i systemet inför nytt år då indexreglering av taxor sker. Genomgång har skett av inlagda taxor och vi konstaterar att de är rätt inlagda. De fasta avgifterna läggs in utifrån antal dagar under tertialet vilket innebär att den fasta avgiften varierar mellan debiteringarna. Utslaget på helår blir dock beloppet riktigt. Mätaravläsning För den mindre del av va-abonnenterna ( st) som har vattenmätare sker avläsning av egen personal inom Va-avdelningen. Fakturering Fakturering av Va-avgifter sker kvartalsvis. Va-avgifter för januari till mars faktureras i mars med sista april som förfallodatum. När faktureringen är klar görs en provfakturering och vissa kontroller genomförs. Efter provfaktureringen görs en definitiv fakturering och en bokföringsfil skickas till ekonomisystemet. Flera fakturafiler skapas; en fakturafil skickas till Idata som skriver ut, kuverterar och skickar ut fakturorna till abonnenterna, en fakturafil skicks till Tieto för vidarebefordran till banker för de som betalar via e-faktura, en faktura skicks till bankgirot för de som betalar via autogiro och en fakturafil skapar svefakturor. Kundreskontra och kravverksamhet Kommunen har en kundreskontra och kravverksamheten hanteras av ekonomiavdelningen. Vid utebliven betalning skickas inga påminnelser utan inkassokrav skickas 10 dagar efter förfallen betalning. Under 2012 skickades fakturor avseende Va-avgifter. Antalet inkassokrav uppgick till Vi bedömer att kommunen har bra rutiner för kravverksamheten. Deloitte Granskning av debitering av avgifter 5

8 2.2 Fakturering av renhållningsavgifter Lagar, regler och riktlinjer Kommunen har renhållningsansvar enligt miljöbalken. I miljöbalken regleras hur kommunen har rätt att ta ut avgifter. Enligt miljöbalken ska renhållningsavgifterna vara beräknad till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för renhållningen. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Avgift skall betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar och i taxan skall anges hur avgiften bestäms när taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift. Kommunens renhållningstaxa är beslutad av kommunfullmäktige och började gälla från 1 januari Renhållningstaxan innehåller avgifter för sophämtning för hushåll och företag och slamtömning Omfattning av fakturering av avgifter för renhållning Av nedanstående tabell framgår omfattningen av fakturerade avgifter för renhållningsavgifter: Renhållning, tkr Rutin vid fakturering av renhållningsavgifter Fakturering och registerhållning sköts av kommunen. Tömning sker på entreprenad av Reaxcer Miljö AB och dess underentreprenörer. Taxan för kärlavfall är uppbyggd med dels en grundavgift som är lika för alla. Utöver detta betalas hämtningsavgifter enligt behov med olika prissättning för villahushåll, flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter. För turistområden (och övriga) är även hämningsavgiften en fast avgift. Där har abonnenter rätt att ansöka om taxa för lågt nyttjande (högst 3 veckor). Kommunen har ett automatiskt system för registrering av tömning av avfallsbehållare där varje avfallsbehållare är försedd med en tagg för kärlidentifiering. Sopbilarna är försedda med avläsningsutrustning och programvara som registrerar varje tömning vilket på ett enkelt sätt kan läsas in i verksamhetssystemet. Även fakturering och registerhållning för slamtömning sköts av kommunen. Tömning sker på entreprenad av Reaxcer Miljö AB och dess underentreprenörer. Avgifter för slamtömning bygger på insamlings- och behandlingsavgift beroende på volym. Tilläggstjänster som faktureras är akut och extratömningar samt slangdragning utöver 10 m. Slamtömningen utförs av entreprenören enligt upprättade tömningslistor och underlag för debitering registreras elektroniskt under turerna. Även slamtömningsfordonen är försedda med programvara som kommunicerar med verksamhetssystemet. Efter slutförd tur skickar entreprenören skickar entreprenören en fil med underlag för fakturering. Deloitte Granskning av debitering av avgifter 6

9 En assistent på Va-avdelningen handlägger det löpande arbetet med renhållningsavgifter i faktureringssystemet Webdeb. Inläggning av renhållningstaxan i systemet Det är viktigt att rätt taxa är inlagd i verksamhetssystemet för att avgiften ska bli korrekt. Vi har i kontrollen funnit taxor som inte är rätt inlagda i verksamhetssystemet. Det rör sig dock om ett fåtal taxor, små belopp och få berörda. De fasta avgifterna läggs in utifrån antal dagar under tertialet varför den fasta avgiften varierar mellan debiteringarna, men blir på helår riktig. Fakturering Fakturering av renhållningsavgifter sker kvartalsvis för den allra flesta delen av abonnenter. Samfälligheter och verksamheter kan i vissa fall faktureras månadsvis. När faktureringen är klar görs en provfakturering och vissa kontroller genomförs. Efter provfaktureringen görs en definitiv fakturering och en bokföringsfil skickas till ekonomisystemet. Flera fakturafiler skapas; en fakturafil skickas till Idata som skriver ut, kuverterar och skickar ut fakturorna till abonnenterna, en fakturafil skicks till Tieto för vidarebefordran till banker för de som betalar via e-faktura, en faktura skicks till bankgirot för de som betalar via autogiro och en fakturafil skapar svefakturor. Kundreskontra och kravverksamhet Kommunen har en kundreskontra och den och kravverksamheten hanteras av ekonomiavdelningen. Vid utebliven betalning skickas inga påminnelser utan inkassokrav skickas 10 dagar efter förfallen betalning. Under 2012 skickades fakturor avseende renhållningsavgifter, antalet inkassokrav uppgick till Vi bedömer att kommunen har bra rutiner för kravverksamhet. Deloitte Granskning av debitering av avgifter 7

10 3. Granskningsresultat 3.1 Fakturering av va-avgifter Vi bedömer att rutinerna för fakturering av Va-avgifter i allt väsentligt fungerar tillfredsställande Iakttagelser och förslag till åtgärder Vi bedömer att fakturering av Va-avgifter sker i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda Va-taxan förutom för ett fåtal abonnenter med vattenmätning. Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer och förslag på åtgärder. I Va-taxan ( 12:2) finns en formulering om en minsta brukningsavgift per år för de som har vattenmätning vilken inte tillämpas vid fakturering. Vi anser att kommunen måste göra en bedömning av hur denna del av taxan ska hanteras. Gör kontroll av Va-registret mot renhållningsregistret och kontrollera att antal fakturerade lägenhetsavgifter är riktigt. För Va-avgifter saknas dokumenterade rutiner. 3.2 Fakturering av renhållningsavgifter När det gäller renhållningsavgifter är bedömningen att arbetet med att säkerställa att rätt avgift faktureras måste fortsätta Iakttagelser och förslag till åtgärder Förvaltningen har lagt ner stora resurser på att åtgärda det bristfälliga kundregister som övertogs av Reaxcer Miljö AB vid årsskiftet 2010/2011. Efter övertagandet av registret arbetade 3 heltidstjänster under en period med att uppdatera registret. Under hösten 2011 gjordes en inventering och abonnenter tillkom. Även sommarpersonal har gjort inventeringar och funnit fastigheter som inte betalat avgifter för kärlavfall. När det gäller åtgärder för att få med alla fastigheter i registret bedömer vi att tillräckliga åtgärder vidtagits. Vi har i vår granskning kontrollerat att rätt avgift faktureras och gjort följande iakttagelser. - Vi har i kontrollen funnit taxor som inte är rätt inlagda i verksamhetssystemet. Det rör sig dock om ett fåtal taxor, små belopp och få berörda. Deloitte Granskning av debitering av avgifter 8

11 - Antal lägenhetsavgifter som faktureras skiljer sig mellan renhållningsavgifter och Vaavgifter. I vissa fall är det uppenbart felaktigt medan det i andra fall kan behövas en större utredning för att klargöra om antal lägenhetsavgifter är korrekt. - Abonnent som betalar tömningsavgift både som villahushåll (lägre avgift) och som flerfamiljshus. - Flerfamiljshus som betalar hämtningsavgift för näringsverksamhet (lägre avgift) i stället för taxa för flerfamiljshus. - Samfällighet som betalar tömningsavgift som hushåll i A område (lägre avgift) istället för som samfällighet. - Grundavgift och hämtningsavgift som ligger på olika faktureringsintervall (månad och kvartal) vilket gör att fler fakturor än nödvändigt skickas ut. Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer och förslag på åtgärder. Vi rekommenderar att fortsatta resurser läggs ned på att öka säkerheten i fakturerade renhållningsavgifter genom registervård. Genomgång av fakturor har visat på en rad felaktigheter eller möjliga felaktigheter. Det förekommer fortfarande problem med att dubbla tömningar av kärl registreras. Orsaken till detta bör utredas och åtgärdas. Det har framkommit synpunkter från abonnent kring lagligheten med att kommunen skriver avtal med samfälligheter som inte genomfört lantmäteriförrättning för att bilda gemensamhetsanläggning för kärlavfall. Kommunen bör utreda detta och ta ställning till hur detta ska hanteras. För renhållningsavgifter saknas dokumenterade rutiner. Deloitte Granskning av debitering av avgifter 9

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Revisionsrapport* Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Kalmar kommun 23 juni 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer