Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor"

Transkript

1 Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 3 Syfte, omfattning och genomförande 2 4 Bakgrund 3 5 Debiteringsrutin Särtaxa Upplägg av ny kund Debitering av anslutningsavgifter Upplägg av ny brukare i EDP Debitering av brukningsavgifter i EDP Uppdatering av VA taxor i EDP Debitering av brukningsavgifter i Devis X Inläsning av inbetalningsfil Kravrutin Avstämning mot redovisningen Analys av intäkterna och utlevererat vatten Dokumentering av rutinen Behörighet i EDP Bedömning och förslag på åtgärder 7 6 Stickprovsgranskning Granskning Bedömning 10 Bilaga 1 - VA-taxor Kristianstads kommun

3 1 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroende valda revisorerna i Kristianstads kommun har granskat den interna kontrollen vid debiteringen av VA-avgifter inom tekniska nämnden. Vi bedömer att den interna kontrollen vid debiteringen av VA-avgifter inom tekniska nämnden till viss del är ändamålsenligt utformad men det finns tydliga brister som bör åtgärdas. I granskningsarbetet har det varit svårt att verifiera en del kritiska kontroller då genomförandet och beskrivning av dessa i flertalet fall saknas. Där kontroller finns dokumenterat och/eller genomförandet av kontrollerna är dokumenterade har granskning skett utan väsentliga anmärkningar. Framförallt är det formella rutiner och kontroller som saknas. Att debiteringen blir korrekt förefaller enligt vår bedömning mer bero på personalens egna kunskaper och initiativ än att det finns fastställda rutiner och kontroller. Detta gör den interna kontrollen personberoende och ökar risken för att den interna kontrollen inte ska vara ändamålsenlig över tiden. Denna bild bekräftas också av olika tjänstemän på förvaltningen som säger att rutinerna tidigare år varit bristfälliga. Förvaltningens egen kontroll visar också att det historisk funnits brister i rutinen för upplägg av VA-anslutningar. Vi anser att det är väsentligt att åtgärda följande brister: En översiktlig rutinbeskrivning bör tas fram som innehåller konkreta handledningar och där olika moment och kontroller klart framgår. Särskilt rutinerna för debitering av anslutningsavgifterna bör formaliseras där det tydligt framgår vilka kontroller som ska utföras och dokumenteras. Vid förvaltningens egen uppföljning konstaterades att ca 140 fastigheter hade framdragen servisledningen utan att debitering av anslutningsavgifterna skett. Förbindelsepunkt meddelades fastighetsägarna Dock har ännu ingen debitering skett, vilket är en väsentlig brist och nämnden bör agera omgående. Verksamheten bör införa rutiner för att följa upp bebyggda och obebyggda fastigheter där anslutnings- och/eller brukningsavgifter inte fakturerats. En del av VA-taxorna debiteras i ett manuellt faktureringsprogram där uppgifterna beräknas och skrivs in på fakturan. Det är samma person som tar emot uppgifterna, gör beräkning och skapar fakturan. En formell rutin bör upprättas där någon annan än den som upprättar fakturaunderlaget och/eller fakturan, granskar och godkänner fakturan. Vi rekommenderar även Tekniska nämnden att införa en rutin för uppföljning av hur stor andel av det producerade vattnet som blir debiterat. Kristianstads kommun 1 av 11

4 2 Inledning På uppdrag av de förtroende valda revisorerna i Kristianstads kommun har granskat den interna kontrollen vid debiteringen av VA-avgifter inom C4 teknik (Tekniska nämnden). 3 Syfte, omfattning och genomförande Syftet med granskningen är att kartlägga och verifiera att den interna kontrollen vid debitering av VA-avgifterna inom C4 teknik är ändamålsenlig. Följande kontrollmål har används i granskningen: Vilka intäktsströmmar finns för VA-verksamheten (brukningsavgifter, anslutningsavgifter, dagvattenavgifter etc)? Är det skillnad i regler och rutiner avseende på hur mycket och när abonnenten betalar (brukningsavgifter, anslutningsavgifter, dagvattenavgifter etc) t ex beroende på om det är en privatperson, företagare eller kommunen själv? Finns specialavtal? Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade? Vilka kontroller finns för att säkerställa att allt förbrukat blir fakturerat? Vilka kontroller finns för att säkerställa att debiterat pris är korrekt och enligt gällande riktlinjer (t ex mot punkt 2 i kontrollmålen)? Vilka kontroller finns för att säkerställa att brukarna betalar och att kommunen inte utsätter sig för stora kreditrisker? Vilka kontroller finns för att säkerställa att avgifterna blir korrekt redovisade? Vilka upptäckande kontroller finns, som exempelvis rimlighetsbedömningar och avstämningar av reskontror, inbetalningar, bankkonton osv? Granskningen har genomförts genom kartläggning och inläsning av dokumentation kring debiteringen. Vidare har intervjuer genomförts med berörda tjänstemän som även visat hur arbetet utförs. Slutligen har stickprovsgranskning utförts för att se om kontrollerna är implementerade. Kristianstads kommun 2 av 11

5 4 Bakgrund Från och med 1 januari 2010 sköter C4 teknik debiteringen av VA-avgifterna. VA-avgifterna kan delas upp i två olika slag, dels anslutningsavgifter för exempelvis nyanläggning och dels brukningsavgifter. VA avdelningen har en del andra intäkter, främst intern debitering av personal, denna debitering omfattas inte av denna granskning. De två olika avgiftslagen kan vidare delas upp i ytterligare avgiftslag. Se tabell nedan där de olika debiterade avgifterna visas för Brukningsavgifter Mnkr Antal Kr/antal Vattenavgifter 36 Avloppsavgifter 58 Summa Anslutningsavgifterna uppgick till 41,2 mnkr och var sammanlagt 149 till antalet vilket ger kr/styck. Debiterade näringsfastigheter höjer genomsnittet då anslutningsavgiften för dessa ofta uppgår till flertalet hundra tusen kronor. För 2010 och 2009 låg debiterade anslutningsavgifter på mellan 12 och 14 mnkr. Ökningen under 2011 förklaras av VA-utbyggnaden ut med kusten. Nedan visas intäktsförda anslutningsavgifter som skiljer sig mot debiterade då dessa periodiseras enligt god redovisningssed. Anslutningsavgifter Mnkr Vattendistribution 2 Dagvattenledning 2 Spillvattenledning 2 Summa 6 VA-taxor redogörs i bilaga 1. VA-taxorna skall tillämpas likartat oavsett om abonnenten är privatperson, näringsidkare eller kommunal. Samtliga anslutningsavgifter faktureras i fakturasystemet Devis X. Huvuddelen av brukningsavgifterna hanteras i faktureringssystemet EDP. Ett begränsat antal brukare har avtalat med huvudmannen om särtaxa. Då dessa har anpassade avtal så faktureras även vissa av dessa i fakturasystemet Devis X. Fakturasystemet EDP hanterar störst volymer men innehåller samtidigt okomplicerade avtal och kan därför ske automatiserat. Hanteringen i Devis X innehåller däremot tolkning av komplexa avtal med många manuella moment vid faktureringen. Granskningen av EDP kommer därför inriktas mot tillförlitligheten i Kristianstads kommun 3 av 11

6 systemet och hur förvaltningen kontrollerar tillförlitligheten. Granskningen av faktureringen i Devis X blir mer inriktad på vilka kontroller som finns för att fånga felaktigheter som uppkommer på grund av den mänskliga faktorn. 5 Debiteringsrutin 5.1 Särtaxa Enligt personalen finns det inga skillnader på vad en privatperson, företagare eller kommunen betalar i brukningsavgifter eller anslutningsavgifter. Däremot, som anges i bilaga 1, har huvudmannen möjlighet att besluta om avgift enligt särtaxa eller särskilt avtal 0m den ordinarie taxan inte anses skäligt för viss fastighet. Det fanns vid granskningstidpunkten ca 15 brukare som har brukningsavgift enligt särtaxa och/eller särskilt avtal. Dessa hanteras inte fullt ut i det ordinarie faktureringssystemet EDP utan hanteras helt eller delvis i det manuella faktureringssystemet Devis X. Enligt personalen betalar dock även dessa ordinarie brukningsavgifter. 5.2 Upplägg av ny kund Ansökan om anslutning till VA nätet inkommer till C4 teknik. En ärende mapp skapas och ärendet diarieförs. Ärendet granskas, beslut fattas och skickas till den sökande. Dimissioner, förbindelsepunkt m.m. beräknas och förbindelsepunkt meddelas till brukaren. Avgiftsbeslut skickas när bygget startat och blankett om vattenmätare upprättas vilket ligger till grund för registrering i EDP. Det är fastighetsägarens skyldighet att skicka in en ansökan om anslutning till VA nätet men det finns idagsläget ingen sanktion om så inte sker. VA-avdelningen får ofta reda på beviljade bygglov från stadsbyggnadskontoret men ingen formell rutin finns vilket gör att detta ibland missas, enligt personal på förvaltningen. Störst risk för att det missa är enligt uppgift vid tillbyggnad. 5.3 Debitering av anslutningsavgifter Debitering av anslutningsavgiften sker när förbindelsepunkten meddelats till brukaren. Debiteringsunderlaget skapas av abonnentingenjör och som sedan kontrolleras och attesteras av förvaltningschef. Utifrån debiteringsunderlag skapas fakturan av ekonomiassistent på förvaltningen i Devis X. Abonnentingenjör går varje kvartal igenom debiterade anslutningsavgifter men ej installerade vattenmätare. Det saknas dock dokumentering av denna kontroll. 5.4 Upplägg av ny brukare i EDP Efter att vattenmätare installerats läggs kunden in EDP, utifrån en nyanslutningsblankett. Där anges vilken typ av taxa som ska användas, anläggningsnummer, adress m.m. Det finns inga formella kontroller som kontrollerar att samtliga som har debiterats anslutningsavgift blir inlagda i EDP. En Kristianstads kommun 4 av 11

7 del uppföljning görs dock enligt systemförvaltaren av EDP. Det finns inte heller några formella kontroller som granskar att en ny brukare lagts in korrekt exempelvis att privatpersoner blir inlagda som privatpersoner. 5.5 Debitering av brukningsavgifter i EDP Debitering sker varje månad enligt ett fastställt program. Privata brukare debiteras var tredje månad och företag varannan månad. Debiteringen bygger på självavläsning en gång per år. Var tredje år görs uppföljning på de som inte lämnat in någon självavläsning. För de brukare som inte gjort självavläsning så används den senaste tillgängliga avläsning som underlag för debiteringen. Systemet rimlighetsbedömer avläsningen. Vid varje debiteringstillfälle fås en sammanställning från systemet om möjliga och/eller konstaterade fel vid debiteringen. Denna gås igenom av systemförvaltare av EDP och eventuella indikerade fel utreds. Ansvarig för debiteringen i EDP är även administratör och systemansvarig för EDP och benämns därför systemförvaltare. Vi har därför valt att benämna befattningshavaren systemförvaltare av EDP för att tydligöra vilket system som avses. 5.6 Uppdatering av VA taxor i EDP I EDP finns en prislista som systemet utgår ifrån vid debiteringen. Prislistan består av ett stort antal olika taxor beroende på att den av kommunfullmäktige beslutade VA-taxan innehåller många olika varianter, exempelvis om brukaren enbart använder avlopp då den har egen brunn. Det är tre personer som har behörighet att uppdatera taxan i EDP. Då det sker mycket sällan finns ingen formell rutin. Enligt personalen så är de systemförvaltare av EDP som uppdaterar prislistan och kontrollerar mot beslutad VA-tax. Därefter går ytterligare en person igenom prislistan och stämmer av mot beslutad VA-taxa. 5.7 Debitering av brukningsavgifter i Devis X Ekonomiassistent på VA-avdelningen får avläsningsmaterial från mätarverkstaden eller direkt från kunden. Uppgifterna innehåller förbrukning, uppgifter om BOD i vattnet och om tillämpligt även utsläppt vatten. Utifrån uppgifterna beräknas sedan hur mycket som ska debiteras. Detta görs oftast i en av verksamheten egen konstruerad exelmodell. De beräknade siffror läggs sedan in manuellt i Devis X. Det är samma person som tar emot uppgifterna, gör beräkning samt skapar fakturan. 5.8 Inläsning av inbetalningsfil Inläsning av betalningsfil sker dagligen i EDP. Ekonom på C4 teknik stämmer varje dag av erhållna betalningar i EDP mot faktiska inbetalningar och dokumenterar detta i pärm. Inbetalningarna kopplat till debiteringen i Devis X sköts centralt i kommunen och är således inte med i denna granskning. Kristianstads kommun 5 av 11

8 5.9 Kravrutin Kommunen har en centralt antagen faktura och krav -rutin, denna finns skriftligt dokumenterad. Där framgår att inkassokrav ska skickas ut 7-13 dagar efter fakturans förfallodag. I inkassokravet skall ny förfallodag anges 8-10 dagar efter det utsända kravet. 160 kr i inkassokravsersättning ska även tas ut. Förblir fakturan därefter obetald ska VA-verksamheten strypa vattentillförseln samt ta ut en skälig ersättning för detta, idagsläget satt till 460 kr för frånkoppling respektive återkoppling. Efter detta ska förvaltningen antingen lämna ärendet till kronofogdemyndigheten eller till av kommunen utsedd inkassobyrå för långtidsbevakning. Dröjsmålsränta ska utgå i enlighet med räntelagen. Anstånd och amorteringsplan får beviljas i särskilda fall. Reservering av osäkra fordringar skall göras löpande under året och slutlig avskrivning av fordran ska göras om det konstaterats genom exempelvis konkurs, dödsbo eller liknande Avstämning mot redovisningen Avstämning mellan EDP och redovisningen görs ungefär en gång i kvartalet på skärm, enligt uppgift. Utgifter för investeringar och anslutningsavgifter registreras löpande, i projekt och stäms av varje månad. Investeringarna och anslutningsavgifterna hanteras i en separat exelfil. I redovisningen intäktsförs 13 % av anslutningsavgifterna första året och därefter 3 % per år. Avskrivning görs med 3 % av VA nätet och % på övrigt exempelvis vattenmätare. Ekonomichefen för VA stämmer löpande av att anslutningar i investeringsredovisningen matchar med de anslutningsavgifter som ligger som skuld. Ingen kontroll sker att de anslutningsavgifter som debiteras faktisk även hamnar som tillgång, då detta bedöms fångas upp i den förebyggande kontrollen ovan Analys av intäkterna och utlevererat vatten Det finns i dagsläget ingen kontroll för att allt vatten som levereras blir debiterat. Det tas ut en del statistik gällande producerat vatten och debiterat vatten. Exempelvis går det att få fram att det debiterades 6,1 miljoner kubikmeter vatten i EDP för Det görs dock inga analyser kring hur mycket av det producerade vattnet som blir debiterat. Det görs däremot analyser både av systemförvaltare för EDP debiteringen och av ekonomichefen för VA-verksamheten gällande totala intäkter i jämförelse med föregående år och intäkter i förhållande till antalet brukare som debiteras. Analyserna av ekonomichefen dokumenteras på den gemensamma databasen så att den finns tillgänglig till nästkommande perioder. Som nämnts ovan så består upplägg av ny brukare och debitering av anslutningsavgift av en rad olika manuella moment innan brukaren kommer in i det automatiserade faktureringssystemet EDP. För ca tre år sedan gjorde därför förvaltningen en kontroll av fastigheter där servisledningar var framdragen (enligt C4 tekniks kartor) och där meddelande om förbindelsepunkt och fakturering av Kristianstads kommun 6 av 11

9 anslutningsavgift inte skett. En brist i denna genomgång var, enligt personal på förvaltningen, att dem vet att många framdragna servisledningar inte blivit inritade på deras kartor vilket gör att underlaget för kontrollen är bristfälligt. Kontrollen visade att ca 140 fastigheter hade framdragen servisledningen utan att förbindelsepunkt och debitering skett. Förbindelsepunkt för dessa 140 fastigheter meddelades fastighetsägarna under 2009, någon debitering har dock inte skett. Enligt personal på C4 teknik beror detta på att förvaltningen varit osäker på hur alla eventuella överklagande ska hanteras. Enligt abonnentingenjör ska dock beslut om debitering av anslutningsavgifterna ske i närtid. Totalt handlar det om ca 7 mnkr till 11 mnkr i anslutningsavgifter som ska debiteras Dokumentering av rutinen Det finns några olika dokument och handledningar men det flesta rutinerna och kontroller förefaller inte vara dokumenterade Behörighet i EDP Behörigheten i EDP är anpassad efter vilken befattning den anställde har. Behörigheten sätts i samråd med den anställde och dennes chef. Ingen skriftlig begäran görs av ansvarig chef däremot attesteras tillgången till hela datamiljön av förvaltningschefen. De är tre personer som har full behörighet i systemet och därmed kan ändra priser och information om var och vem som ska debiteras. En av dessa tre är även administratör och kan därmed ändra och lägga till behörighet Bedömning och förslag på åtgärder Vi bedömer att den interna kontrollen vid debiteringen av VA-avgifter inom tekniska nämnden är ändamålsenligt utformad men föreslår nedan några områden som bör utvecklas och förbättras. Framförallt är det formella rutiner och kontroller som saknas. Att debiteringen blir korrekt förefaller enligt vår bedömning mer bero på personalens egna kunskaper och initiativ än att förvaltningen har fastställda rutiner och kontroller. Detta ökar sårbarheten för att den interna kontrollen ska vara ändamålsenlig över tiden. Denna bild bekräftas också av olika tjänstemän på förvaltningen som säger att rutinerna tidigare år varit bristfälliga men efterhand skärps. Det skulle vara olyckligt om inte dessa förbättrade rutiner blev dokumenterade. Vår rekommendation är därför att en översiktlig rutinbeskrivning tas fram. Denna bör innehålla konkreta handledningar och där olika moment och kontroller klart framgår. Detta är viktigt för att minska sårbarheten vid nyckelpersoners frånvaro eller personalomsättning. Verksamheten bör regelbundet följa upp bebyggda och obebyggda fastigheter där anslutningsavgifter och/eller brukningsavgifter inte debiterats. Tyvärr blir den senaste genomgången ytterligare ett bevis för att det historisk funnits brister i rutinen för upplägg av VA-anslutningar. Dessa brister får konsekvensen dels i form av uteblivna inkomster men kan även ge upphov till dålig publicitet och Kristianstads kommun 7 av 11

10 processkostnader då fastigheten kan ha en ny ägare som tror att anslutningsavgiften är betald. För att undvika ovanstående bör tekniska nämnden skärpa och skapa en formell skriftlig rutin där det tydligt framgår vilka kontroller VA-avdelningen ska utföra. Detta för att tillse att samtliga som är skyldiga att erlägga VA-taxa faktiskt gör det. En kontroll som exempelvis kan formaliseras är hur förvaltningen tillser att samtliga beviljade bygglov erhålls från stadsbyggnadskontoret och vilka åtgärder VA-avdelningen ska vidta för att tillse att ansökan kommer in och att korrekt debitering sker. Det är också viktigt att de kontroller som vidtas dokumenteras så att det i efterhand går att se vilka bygglov som kontrollerats och när. När väl förvaltningen identifierat att en fastighet är skyldig att erlägga VA-taxa bör de kontroller som utförs för att tillse att dessa blir fakturerade och registrerade i fakturasystemet formaliseras och dokumenteras. Systemet med självavläsningen av VA förbrukningen är en risk. Ur ett intern kontroll perspektiv hade det varit önskvärt att avläsningen sker via någon form av teknisklösning. Risken och bedömningen av uteblivna inkomster får ställas emot utgiften för en sådan investering. Det blir dock en form av kontroll då en ny fastighetsägare tillträder och avläser vattenmätaren. Vi rekommenderar även förvaltningen att införa en rutin för uppföljning av hur mycket av det producerade vattnet som blir debiterat. Kontrollen behöver inte vara inriktad på att förklara varför 100 % av producerat vatten inte blir fakturerat utan mer på att söka förklaring till förändring av andelen producerat ej fakturerat. Förvaltningen utför en rad olika analytiska kontroller där en kvantitetsanalys kunde vara ett effektivt komplement. Vid den manuella faktureringen av brukningsavgifterna är det en person som tar emot uppgifterna, gör beräkning samt skapar fakturan. Denna hantering innehåller komplexa beräkningar och många manuella inmatningar där risken för felkällor bedöms som hög. Även debiteringen av anslutningsavgifterna sker manuellt men här gör dock en person beräkningen av anslutningsavgiften, kontrollen av en annan och faktureringen av en tredje, vilket vi bedömer som en lämplig arbetsfördelning. Tekniska nämnden bör införa en formell rutin där någon annan än den som upprättar fakturaunderlaget och eller fakturan granskar och godkänner fakturan innan den skickas iväg. Då det rör sig om ett relativt fåtal fakturor med ganska höga belopp så är vår rekommendation att samtliga fakturor omfattas av kontrollen. Avstämning mellan redovisningen och EDP bör göras en gång i månaden. Vidare bör avstämningen dokumenteras, granskas och attesteras av överordnad chef. Anser förvaltningen att det är effektivare att göra avstämning på skärm så är vårt förslag att det dokumenteras att det är gjort, när och av vem. Vid förändringar och tilldelning av behörighet i EDP bör beslutsunderlaget sparas hos systemsystemförvaltare för EDP så att det i efterhand klart ska framgå vem som fattade beslut om förändringen. Alternativt skulle de kunna läggas till den begäran som attesteras av förvaltningschef. Det vore även önskvärt att Kristianstads kommun 8 av 11

11 systemsystemförvaltarens förändringar i systemet stickprovgranskades någon gång per år. 6 Stickprovsgranskning 6.1 Granskning Utifrån kartläggningen ovan har ett antal kritiska kontroller identifierats. Dessa kontroller har stickprovgranskats, för att kunna bedöma om de är implementerade. Då dokumenteringen av utförd kontroll i vissa fall saknas så har vi fått återupprepa kontrollen och på så vis bilda oss en uppfattning om rutinerna tillsammans med de angivna kontrollerna effektivt hindrar att fel uppstår. Granskningen genomfördes med följande resultat: Vi har fått del av de företag som har särtaxa enligt särskilt avtal. Av dessa avtal framgår det tydligt att VA-taxan är samma för dem som för övriga VA kollektivet. Avtalen rör istället vattnets kvalité och eventuella tilläggsavgifter om vattnet inte håller avtalat eller förordnad kvalité. Dessa debiteras i huvudsak varje till varannan månad. En brukare har tidigare haft avtal om särtaxa som inneburit en lägre brukningsavgift, detta avtal är dock uppsagt och ett nytt är under förhandling. Brukaren betalar enligt uppgift ordinarie brukningsavgift tills nytt avtal tecknats. Vi har inte vid granskningstillfället funnit något som indikerar att brukaren inte debiteras ordinarie VA-taxa. Granskat debitering av anslutningsavgifter genom att granska 14 stycken ärenden från beslutsunderlag till skapad faktura. Stickproven omfattade anslutningsavgifter till kommunen, kommunala bolag, privata bolag samt privatpersoner. Granskningen innefattade, kontroll av korrekt attest, att underlaget stämmer mot faktura samt att avgiften beräknats enligt gällande VA taxa. Granskningen genomfördes utan anmärkning. Granskat den manuella debiteringsrutinen för brukningsavgifter i Devis X. Granskning har genomförts på en månads fakturering genom att följa fakturering från inkommet underlag till skapande av faktura. Även granskat att avtalade priser är enligt beslutad VA-taxa. Granskning genomfördes utan anmärkning. Som nämnts ovan är denna fakturering komplicerad och rekommendationen att införa en kontroll av dessa fakturor står fast. Granskat dagsavstämning av inbetalningar för en månad (ca 20 stycken), utan anmärkning. Granskat att tidigare debiterade anslutningsavgifter blivit inlagda och debiterade i EDP. Granskade även så att de var upplagda med korrekt taxa i EDP. Följde upp ca 10 debiterade anslutningsavgifter utan anmärkning. Intressant var att dessa blivit inlagda i EDP ungefär 6 till 8 månader efter debitering av anslutningsavgifterna vilket förklaras av byggtiden för fastigheterna. Detta stärker vår rekommendation Kristianstads kommun 9 av 11

12 att en formell kontroll bör införas för att se till att alla fastigheter som debiterats anslutningsavgift även blir inlagda i EDP. Granskat så att inlagda priser vid granskningstillfället är enligt beslutad VA-taxa. Granskningen visade att vissa typer av brukare inte betalar grundavgift på 1067 kr. Enligt systemförvaltaren av EDP beror detta på att det alltid varit så på grund av tidigare överenskommelse. Även om detta rör sig om oväsentliga belopp bör förvaltningen ta reda på varför vissa inte debiteras grundavgift och om det ska vara så även framöver. En brukare debiteras även reducerad VA avgift för en av sina mätare. Reduceringen leder till en rabatt på 1,85 kr/m3 vatten. Detta beror också enligt personal på förvaltningen på en gammal överenskommelse, skriftligt avtal saknas. Förra året debiterades brukaren m3 vatten. Utifrån det kan vi uppskatta rabatten till ca kr per år vilket också är oväsentligt. Även här rekommenderar vi tekniska nämnden att få en förklaring till avvikelsen. Ytterligare en avvikelse mot ordinarie VA-taxa noterades kopplat till debitering av vattenleveranser till en grannkommun. Här finns avtal och avstämning gjordes mot avtalat pris vilket gör att vi bedömer att detta hanterats korrekt. Granskat så att felmeddelande skrivits ut och hanterats under fyra debiteringar, utan anmärkning. Noterat att det i samtliga fall konstaterats bero på ägarbyte. Granskat kravrutinen för fakturor skickade i EDP genom att ta ut en förfallolista och tillsammans med ansvarig för kravrutinen gå igenom större fakturor med förfallodag med mer än 30 dagar. Fann en faktura på ca kr som var förfallen med 6 månader men som var hänförlig till en tvist. I övrigt enbart småbelopp som är förfallet. Följt upp att inkasso och hot om avstängning av vattentillförseln är utskickat vid ett månadsskifte i enlighet med den skriftliga rutinen. 6.2 Bedömning Vår bedömning utifrån granskningen ovan är att vi inte kan uttala oss om samtliga kritiska kontroller är implementerade då det saknas dokumentering av utförandet för vissa kontroller. Däremot bedöms de utförda kontroller som dokumenterats som implementerade. De avvikelser vi noterat bedöms vara av oväsentlig art dock rekommenderar vi förvaltningen att det finns avtal och förklaringar till samtliga avvikelser mot beslutad VA-taxa. Förvaltningen och nämnden bör även se till att genomförda kontroller tydligt dokumenteras. Kristianstads kommun 10 av 11

13 Kristianstads kommun 11 av 11

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Intern kontroll vid debitering av avgifter

Intern kontroll vid debitering av avgifter www.pwc.se Revisionsrapport 12 februari 2015 Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Intern kontroll vid debitering av avgifter Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter.

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Deloitte. Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Härnösands kommun 4 mars 2013 Audi t. Tax Consul ting F inancial Advisory. Innehåll Saimnanfattning... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2014-11-10 Att gälla från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, gällande från och med 2015-01-01.

Läs mer

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult Revisionsrapport Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 12)... 4 Brukningsavgifter ( 13 21)... 9 1 VA-TAXA 2016 för Trollhättans kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet 2011-10-04 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15, 90 Riktlinjer för kommunens kravverksamhet Inledning Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravrutiner och omfattar agerandet

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Blad 1 VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015, 306. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla

Läs mer

TAXA. Vatten & avlopp 2016

TAXA. Vatten & avlopp 2016 TAXA Vatten & avlopp 2016 Taxa för Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2015, 199 att gälla från och med den 1 januari 2016. Huvudman Huvudman

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2016-01-01 Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5 14)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2014 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2013-12-16 för att gälla från 2014-01-01 I INLEDNING 1 För att täcka kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 595/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 595/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 18 2013-03-20 Va 595/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART 1. T W 2. M W Karlshamns kommun Ombud: Va-chefen P H SAKEN Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och Taxa Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Teknikchef KoT.2014.212 2014-12-15

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012 TAXA För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 4 2 AVGIFTER 4 3 AVGIFTSSKYLDIGHET 4 4 FASTIGHETSINDELNING 4 Anläggningsavgifter

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

VA-taxa 2015 Simrishamn

VA-taxa 2015 Simrishamn 2014-12-15 Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. Handling: 2014.6325 Ärende: SBN 2014/613 VA-taxa 2015 Simrishamn 1 VA-taxa Simrishamns kommun TAXA För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VAtaxa för Danderyds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2012 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01.

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. VA-taxa Vindeln Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Innehållsförteckning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Läs mer

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dessa taxeföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2009-08-27 och trädde i kraft 1 januari 2010. Taxenivåerna ses i regel över årligen.

Läs mer

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93 ÅNGE KOMMUN VA-TAXA 2016 Antagen av Ånge kommunfullmäktige 2015-11-30, 93 ÅNGE KOMMUN Tekniska förvaltningen TAXA för Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-30

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

VA-TAXA. för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. att gälla från och med 2016-04-01

VA-TAXA. för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. att gälla från och med 2016-04-01 Antagen av kommunfullmäktige den 9 mars 2016, 59 VA-TAXA för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2016-04-01 Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5-13)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01 1 (11) Författningssamling Riktlinjer för kravverksamheten Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135 Gäller från och med 2010-11-01 2 (11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kravverksamhetens

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014-10-07 Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-24, 82 Innehåll ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1-4... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2

Läs mer