Debitering av planavgifter Marks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Debitering av planavgifter Marks kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Avgränsning och metod Granskningsresultat Organisation och ansvar Underlag för debitering av plankostnader Taxans konstruktion vid debitering av planavgift Debiteringsrutin på enheten... 7

3 1 Sammanfattande bedömning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en förstudie avseende den interna kontrollen kring debitering av planavgifter. Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för debitering av planavgifter (finansiering av planarbete). Ansvaret för debitering av planavgifter har Plan- och Byggnadsnämnden. Vi bedömer att den interna kontrollen i samband med debitering av avgifter är tillräcklig vad avser beslut och uträkning av avgift. Efterkontroll av gjorda debiteringar sker dock inte annat än på aggregerad nivå (uppföljning på enhetsnivå). Detta bedömer vi inte som tillräckligt utan föreslår att Plan- och byggnadsnämnden (PBN) inom ramen för sitt internkontrollarbete stickprovsmässigt granskar att beslut om avgift också faktureras. Debiteringslängd bör också hållas tillgänglig för bygglovshandläggarna. Alternativt kan kopia på utsänd faktura fogas till akten. För att utveckla rapporteringen och uppföljning till Plan- och Byggnadsnämnden lämnar vi följande förslag till utveckling av rutinerna: Rutiner och eventuella kommunala riktlinjer/strategier för finansiering av planarbete bör dokumenteras. Ett ändamålsenligt verksamhetsledningssystem bör inskaffas på planenheten för att underlätta planering, uppföljning och analys av genomförda planer. Detta gäller framför allt hur nyttjande av egen personal sker i planarbetet. Systematisk uppföljning av fakturering av ersättningar vid planavtal bör införas. Rutinen för kontroll att externa kostnader vidarefaktureras (t ex konsultkostnader) bedöms som tillräcklig. Justeringar av debiterad avgift bör uppmärksammas särskilt gentemot nämnden. Det bör prövas om särskilda riktlinjer för detta bör fastställas. 3

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Att upprätta en detaljplan för ett område är förenat med kostnader för bl a kontroll och eventuell komplettering av grundkartan som är grunden för varje detaljplan - innehållet måste stämma med verkligheten. Det är viktigt att kommunen har rätt uppgifter om ägare, exempelvis behöver en markägarförteckning upprättas så att alla som är berörda av ett planarbete skall kunna kontaktas. Planhandlingar skall sammanställas. De består av plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och i de flesta fall en plan-illustration. En skriftlig redogörelse över alla synpunkter som kommer in under samrådstiden en samrådsredogörelse sammanställs. I den ingår även kommunens kommentarer och förslag till ändringar med anledning av synpunkterna. Samrådsredogörelsen ska upprättas enligt lag och skall ligga till grund för nämndens beslut i ärendet. Annonsering ska ske i ortspressen vid utställning och när planen vunnit laga kraft. Exempel på kostnader som kommunen har är exempelvis: Kopieringskostnader Arkivering Administrativ hantering För planer som har vunnit laga kraft kan kommunen ta ut planavgift för att täcka kostnaderna för planarbetet. Avgiften tas ut enligt en taxa som är konstruerad enligt rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är antagen av kommunfullmäktige. Nämnden får dessutom rätt att ta ut avgift för det arbete som föranleds av bygganmälan. 1.2 Syfte och revisionsfråga Säkerställer Plan- och byggnadsnämnden att det finns en tillräcklig intern kontroll avseende debitering av planavgifter (finansiering av planarbete)? 1.3 Avgränsning och metod Granskningen avser en genomgång av rutinerna samt en översiktlig bedömning av taxans konstruktion. Intervjuer har skett med berörd personal samt genomgång och analys av dokument och rutiner kring debitering av planavgifter. 4

5 2 Granskningsresultat 2.1 Organisation och ansvar Ansvar för framtagande av planer och därmed för debitering av planavgifter har Plan- och byggnadsnämnden (PBN). Organisationen har förändrats på senare år i och med att Kommunstyrelsens (KS) möjlighet att beställa detaljplaner av PBN har tagits bort. Numera initieras planarbete av PBN medan KS skall godkänna genomförandebeskrivningen före utställning av planen. Ett planprogram behöver genomföras om det inte är uppenbart onödigt (planprogram behövs exempelvis om översiktsplanen inte är aktuell). KS skall godkänna planprogrammen. Planarbete kan finansieras på tre sätt; Planavgift inom befintlig bebyggelse (gällande detaljplaner) baserat på taxa. För att planavgift skall kunna tas ut måste detta anges på kartan över området. Debitering av avgift sker vid bygglovsdebitering. Planavtal vid exploatering tecknas avtal om fast eller rörligt pris för att täcka kostnaderna. Skattefinansiering anslag via budgetmedel (vanligare tidigare) Huvudprincipen som tillämpas är att planavtal med rörligt pris skall användas om inte Marks kommun initierat planarbetet. Då tas planavgift ut enligt gällande taxa. Noteras bör att beslut om planavgift (eller ersättning via planavtal) är frivilligt. Marks kommun (liksom de flesta andra kommuner) tar dock normalt betalt för planarbete. Principbeslut (från fullmäktige eller PBN) att avgift alltid skall tas ut saknas dock. Detta regleras dock indirekt årligen i samband med MORP-beslutet. Riktlinjer för när finansiering av planarbete kan ske med skattemedel finns inte. Fr o m år 2010 har tydligare reglering skett att planavtal skall tecknas även vid kommunala exploateringar. Avtal med exploateringsenheten (KS) kommer då att tecknas på samma villkor som sker med privata exploatörer. PBN har ca 3 mnkr i intäkter år 2009 varav 500 tkr utgörs av ersättningar för planarbete. Kostnadtäckningsgraden är ca 85 % år 2009 men planeras att öka till 100 % år Kostnaden för att upprätta en enskild plan varierar starkt. 5

6 Bedömning Organisation och ansvar för planarbete bedöms som tillräckligt god. Vi noterar dock att PBN har valfrihet att besluta om huruvida planavgift skall tas ut eller inte. Vi förordar att nämnden prövar om huruvida riktlinjer för ersättning för planarbete behövs. Vi noterar att KS har en mindre budget (ca 200 tkr) för mindre justeringar av befintliga planer ( städplaner ). Det är också viktigt att PBN fortlöpande analyserar och följer hur stor andel av planarbetet som finansieras via planavtal eller planavgift. I det senare fallet förskotterar kommunen avgifter som kan tas ut av enskilda personer/företag i framtiden. En uppföljning torde vara ett väsentligt underlag i nämndens MORP-arbete. 2.2 Underlag för debitering av plankostnader Plan- och byggnadskontoret redovisar nedlagd tid per plan genom att handläggarna anger detta på excel-blad. Särskilt anpassat verksamhetssystem för tidredovisning saknas. I de fall fast pris skall tas ut via planavtal görs en förkalkyl över hur mycket tid som beräknas. Om kalkylen blir felaktig belastar detta nämndens budget. Normalt sett görs ingen systematisk efterkalkyl vid fasta priser för planarbete men erfarenhetsmässigt är kostnadstäckningsgraden god. Om rörligt timpris tas ut (vid planavtal) används ett timpris (år 2009) om 740 kr. Timpriset är enhetligt oavsett vilken handläggare som är aktuell och är beräknat som ett genomsnitt baserat på förvaltningens lönekostnader. Under hösten 2009 fanns mellan 15 och 20 pågående planavtal. Samtliga var fastprisavtal. Bedömning Särskilt verksamhetssystem för registrering och uppföljning av nedlagd tid på planarbete saknas. Uppföljning av fastprisavtal sker inte på systematiskt sätt. Rutin som säkerställer att all registrerad tid på excel-bladen också faktureras saknas (i de fall avtal med rörliga priser tillämpas). Till följd av det begränsade antalet planer så bedömer vi ändå att en rimlig intern kontroll avseende fullständighet är möjligt att upprätthålla. Vi förordar dock att anpassat verksamhetssystem för planarbete skaffas. 2.3 Taxans konstruktion vid debitering av planavgift Planavgift tas ut enligt de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting givit ut år 2004 (se även skriften Plan och bygglovstaxa 2004 utgiven av SKL). Formeln för taxan framgår nedan: 6

7 Planavgiften = G x PF x OF x N Avgiften beräknas genom att grundavgiften (G) multipliceras med åtgärds- eller planfaktorer (PF beräknas enligt SKL:s rekommendation) varefter multiplicering sker med objektsfaktorn (OF baseras på objekts yta). Till detta finns en möjlighet att koppla en särskild justeringsfaktor (N) då särskilda omständigheter föreligger vilket inte är vanligt förekommande. De rörliga delar i avgiften som Marks kommun kan påverka är: Grundfaktorn G (grundavgift) Särskild justeringsfaktor N Grundfaktorn för år 2009 är 42 i Marks kommun. Uträkningen av grundfaktorn har gjorts inför MORP-beslutet år Uppdatering sker årligen baserat på en bedömning huruvida självkostnadsprincipen uppfylls eller inte. Dessutom sker en jämförelse med andra kommuners planavgifter. Justeringsfaktorn (N)är normalt satt till 1 men kan justeras i särskilda fall. Justering kan ske av stadsarkitekten efter överläggningar med enhetschefen. Dokumentation kring när och på vilka grunder justering kan ske saknas. Detta arbete är i mångt och mycket erfarenhetsbaserat. Tillämpning av justeringsfaktorn anmäls till nämnden via delegationsbeslut eller beslutas direkt av nämnden. Alternativt kan planavgiften reduceras baserat på erfarenhetsmässig och/eller efter skälighetsbedömning. Bedömning Debitering av planavgift sker enligt SKL:s taxekonstruktion vilket är det vanligast förekommande bland Sveriges kommuner. Taxekonstruktionen och tillämpning av densamma får anses som väl beprövade. Justeringar av avgiften bör uppmärksammas särskilt gentemot nämnden. Riktlinjer för detta bör diskuteras. 2.4 Debiteringsrutin på enheten Dokumentation över debiteringsrutinen saknas. Enhetschefen på plan- och bygglovskontoret har ansvar för att kontorets budget efterlevs och följs upp gentemot PBN. Förteckning över aktuella planer där planavtal reglerar ersättningen finns i särskild pärm på enheten. Debitering i enlighet med avtalen sker på manuellt sätt genom att underlag för 7

8 fakturering lämnas till assistenten på kontoret som därefter skriver ut faktura via kommunens ekonomisystem. Bevakning av utsända fakturor sköts av ekonomienheten på sedvanligt sätt. Systematisk uppföljning av debiterad andel av ersättningen enligt avtalen sker inte. Flera personer är ansvariga för pärmen och enhetschefen har tillgång till den. Fortlöpande sker dock kontroll att vidarefakturering av betalda externa kostnader skett genom kontroll via projektredovisning i ekonomisystemet. Egen nedlagd tid som registreras på excel-blad kan dock inte följas via ekonomisystemet. Ansvar för debitering och uträkning av planavgift har stadsarkitekten i samband med bygglovsbeslutet och det registreras i akten. Underlag för fakturering (sker av assistent på kontoret) överlämnas manuellt. Systematisk uppföljning av gjorda debiteringar (t ex via debiteringslängd) sker inte. Rapportering till PBN sker enligt kommunens rutiner för ordinarie ekonomiska uppföljningar. Bedömning Vi bedömer att den interna kontrollen i samband med debitering av avgifter är tillräcklig vad avser beslut och uträkning av avgift. Efterkontroll av gjorda debiteringar sker dock inte annat än på aggregerad nivå (uppföljning på enhetsnivå). Detta bedömer vi inte som tillräckligt utan föreslår att PBN inom ramen för sitt internkontrollarbete stickprovsmässigt granskar att beslut om avgift också faktureras. Debiteringslängd bör också hållas tillgänglig för bygglovshandläggarna. Alternativt kan kopia på utsänd faktura fogas till akten. Systematisk uppföljning av planavtal (både med fast och rörligt pris) sker inte. Vi förordar att så sker så att PBN exempelvis får information om hur stor andel av gällande ersättningar i planavtal som fakturerats. Rutinen för kontroll att externa kostnader vidarefaktureras (t ex konsultkostnader) bedöms som tillräcklig. Dokumentation av debiteringsrutinen bör ske. 8

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Revisionsrapport* Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Kalmar kommun 23 juni 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer