Granskning av debiteringsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av debiteringsrutiner"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte

2 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag Bakgrund, syfte och metod Avgränsning Revisionsmetod Organisation, volymer och ansvarsfördelning Debiteringsrutiner Bokförings- och avstämningsrutiner Hantering av krav och inkasso Status/information debiteringsunderlag Säkerhet i ADB-rutiner Intern kontroll...12

3 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag Stadsrevisionen i Örebro kommun har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers i uppdrag att granska debiteringsrutiner. Nämnder som berörs i granskningen är fastighetsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt programnämnden Samhällsbyggnad. Vi bedömer att den interna kontrollen i allt väsentligt fungerar för att säkerställa rätt debiterade avgifter och att dokumenterade bevaknings- och kravrutiner finns för att säkerställa effektiva rutiner. Vi bedömer dock att utveckling bör ske gällande dokumentation och kontroller hos samtliga granskade nämnder. Under 2008 har granskade nämnder genomfört egna internkontroller avseende om debitering/fakturering skett inom rimlig tid och till rätt belopp, vilket är positivt. Resultatet var bl.a. att viss debitering/fakturering bör kunna ske tidigare. Avseende kontrollmålen/områden som granskats redovisas nedanstående resultat; Finns rutiner för debitering dokumenterade? Dokumentationen av handläggningsrutiner för debitering/fakturering varierar mellan de granskade nämnderna vilket framgår i kap. 4. Vi föreslår att samtliga nämnders förvaltningar upprättar en fullständig dokumentation av handläggningsrutinen för respektive nämnds olika avgifter såsom avgiftshandläggning, debiteringsrutin, kravrutin, uppskov och eventuell betalningsplan. Status/information på debiteringsunderlagen samt baseras underlaget på överenskomna villkor? I allt väsentligt bedöms informationen på debiteringsunderlagen som tillräcklig. Vi bedömer att debiteringsunderlagen huvudsakligen grundar sig på överenskomna villkor. Vi konstaterar att kommunens mall för debiteringsunderlag används vid övrig debitering. Flertalet av dessa är också attesterade av två personer i enlighet med riktlinjer med några få undantag. När det gäller hyresdebitering och dess underlag d.v.s. hyresavtal bör det säkerställas att även internhyresavtal finns framtagna för respektive objekt. Vi kan konstatera att viss debitering/fakturering bör kunna ske tidigare än vad som skett. De större debiteringsvolymerna sker dock löpande och inom rimlig tid. 1

4 När det gäller VA och avfall bedöms att informationen på fakturorna bör tydliggöras och kompletteras med antagen taxa. Vi ser det som positivt att frågor kring om tillräcklig information på fakturor finns kommer att ställas i den kundenkät som kommer att genomföras under hösten Bokföring och avstämningsrutiner Vi bedömer att nämndernas debiterings- och intäktsrutiner i allt väsentligt följer god redovisningssed. Stickproven visar dock att debitering kan ske snabbare Uppföljning och ekonomisk avstämning görs månatligen. Hantering av krav och inkasso Vi bedömer att det finns kommungemensamma dokumenterade rutiner för krav- och inkassoverksamhet. Vi bedömer utifrån genomförd granskning att nämndernas tillämpning av rutinerna är tillräcklig. Ett område som kan förbättras är debitering av dröjsmålsränta samt dokumentationen av respektive nämnds avgiftshandläggning där också krav och inkassoverksamheten ingår. Säkerhet i ADB-rutiner De system och program som de granskade nämnderna använder för bl.a. hyresdebitering, bygglovsdebitering, VA-debitering etc. används i flera kommuner. Det finns dokumenterade användarhandböcker och enligt de intervjuade en väl fungerande kundservice och helpdesk. Det finns utsedda systemansvariga som också tilldelar behörigheter. Vi bedömer att detta skapar möjligheter och förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. 2

5 2 Bakgrund, syfte och metod I kommunens verksamheter förekommer flera olika typer av avgifter. Det fordras bl.a. att de avgifter som debiteras överensstämmer med policys, beslut och inlämnande av uppgifter samt att avstämningsrutiner av inlämnade uppgifter och kommunens bevaknings- och kravrutiner fungerar på ett tillfredsställande sätt. Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska tillförlitligheten i tillämpade rutiner och om den interna kontrollen är tillräcklig. Stadsrevisionen i Örebro kommun har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers i uppdrag att granska debiteringsrutiner. Granskningen avser att svara på revisionsfrågan om den interna kontrollen är tillräcklig för att säkerställa rätt debiterade avgifter och att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Följande kontrollfrågor/områden har granskats; Finns rutinerna för debitering dokumenterade? Status avseende debiteringsunderlag samt baseras underlaget på överenskomna villkor? Bokföring och avstämningsrutiner Hantering av krav och inkasso Säkerhet i ADB-rutiner 2.1 Avgränsning Granskningen är avgränsad till debiteringar som skett inom fastighetsnämnden, tekniska nämnden samt byggnadsnämnden för perioden Viss kontroll har också gjorts av debiteringar gällande exploatering och markförsäljning inom programnämnden Samhällsbyggnad. Detta har skett efter kontakt med Stadsrevisionens kontaktrevisorer. 2.2 Revisionsmetod Granskningen har genomförts genom intervjuer med hyreschef (kommunfastigheter), administrativ chef (byggnadsnämnden), sektorschef (tekniska nämnden), debiteringshandläggare och ekonomer inom respektive nämnd samt central kravhandläggare på ekonomikontoret. 3

6 Tagit del av kommunens gemensamma och nämndernas egna riktlinjer avseende debitering/fakturering, kravhantering samt taxedokument. Stickprov har skett inom respektive nämnds debiteringar för att kontrollera Om debitering baseras på överenskomna villkor avseende taxa/avtal och tidpunkt Om upprättade fakturor överensstämmer med underlag avseende mottagare, belopp och tjänst Om registrering av underlag skett vid rätt tidpunkt (inom rimlig tid) Om statusen avseende debiteringsunderlagen är tillräcklig (information) 3 Organisation, volymer och ansvarsfördelning I kommunens reglementen framgår bl.a. följande uppdrag till berörda nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har bl.a. till uppgift (4 ) att svara för den ekonomiska förvaltningen där det ingår att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Programnämnden Samhällsbyggnad ska inom sitt programområde (bl.a. fastighetsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, fritids- och turistnämnden samt kultur och medborgarnämnden) ange budgetförutsättningar samt ansvara för uppföljningar till kommunstyrelsen och fullmäktige hela programverksamheten, ansvara för program och riktlinjer samt verksamhetsstyrning. Nämnden ansvarar också för köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av PBL av fastighet eller fastighetsdel samt upplåter tomträtt inom av KF fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. De intäkter nämnden erhåller/fakturerar för exploatering, markförsäljning och för drift av marken uppgår för 2006 till 177 mkr, 155 mkr för 2007 och för mkr. Byggnadsnämnden är underställd programnämnden Samhällsbyggnad. Nämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. För fysisk översiktsplanering och trafikplanering har dock programnämnden Samhällsbyggnad särskilt ansvar för. 4

7 De intäkter som nämnden debiterar/externfakturerar för är ca. 20 mkr per år. Intäkterna avser försäljning av kartor, bygglov, fastighetsbildning, bygganmälan, plan o mätningsavgifter etc. Taxan för bygglovsavgifter beslutas årligen av nämnd och fullmäktige. Fastighetsnämnden är underställd programnämnden Samhällsbyggnad. Fastighetsnämnden äger och förvaltar kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk. Nämnden förvaltar under programnämndens ägaransvar kommunens markreserv och exploateringsfastigheter. De intäkter som nämnden debiterar/fakturerar för utgörs till stora delar av hyror. De interna hyresintäkterna motsvarar ca.668 mkr och de externa ca. 130 mkr. Övriga intäkter avser avtal, fastighetsservice, byggservice, förvaltare, tomträtter, arrenden, IT, kontorsservice etc. Tekniska nämnden är underställd programnämnden Samhällsbyggnad. Tekniska nämnden äger och förvaltar gator, vägar, torg, parker och annan allmän platsmark samt sina egna specialfastigheter för vattenverk, avloppsverk och avfallsverk. Nämnden är väghållare hos kommunen samt fullgör trafikuppgifter som avses i lag om nämnder för vissa trafikfrågor etc. De intäkter som nämnden debiterar/fakturerar för utgörs till stora delar av vatten och avlopp, avfall samt torg- och parkeringsavgifter. Intäkterna 2008 motsvarar ca. 139 mkr för VA, 131 mkr för avfall samt 82 mkr för övriga intäkter (verkstad, tvätt, fordonsutrustning etc.) 4 Debiteringsrutiner Övergripande och centrala riktlinjer Örebro kommun har övergripande dokumenterade riktlinjer för debiteringar i form av redovisningsriktlinje nr. 4 (kravverksamheten i Örebro kommun nr 11 (attester) samt anvisningar för avskrivning av osäkra fordringar) I dessa framgår bl.a. att Betalningsvillkor och betalningsrutiner vid kundfakturor (vid utsändning av kundfaktura vad som är viktigt att tänka på och få med) Varje nämnd har ett tydligt och odelat ansvar för kravverksamheten för sina egna fordringar 5

8 Kommunstyrelsen har ansvar för all långtidsbevakning av bokföringsmässigt avskrivna fordringar Att Stadskansliet skall årligen följa upp resultat och tillämpning av kravverksamhet inom Örebro kommun Att attest skall ske på underlag för kundfakturering/debitering Nämnderna ansvarar för att de delar av verksamheten som skall betalas av kunden skall debiteras/faktureras så fort som möjligt. Byggnadsnämnden De intäkter som byggnadsnämnden debiterar/fakturerar avser försäljning av kartor, bygglov, fastighetsbildning, bygganmälan, plan o mätningsavgifter etc. Rutiner för debitering inom byggnadsnämndens områden finns till största delen dokumenterade. Vi har tagit del av rutiner för debitering av kartavtal, beskrivning om bygglovsprocessens informationsflöde samt upprättande av detaljplaner, rutiner och avgifter vid tillhandahållande av handlingar enligt offentlighetsprincipen, ärendeplanering fastighetsbildingsverksamheten, rutiner för försäljning av fastigheter etc. De mallar som finns framtagna för externfakturor används av nämndens förvaltning. Flera av rutinerna finns enligt de intervjuade på intranätet tillgängliga för flera handläggare. Denna del av Stadsbyggnadskontoret debiterar också mark och exploatering som är programnämndens intäkter. För närvarande pågår ett arbete för att kartlägga alla processer inom nämndens områden, dokumentera, utarbeta rutiner och kvalitetssäkra dessa. En större enhetlighet eftersträvas samt mer systematik. Omorganisation har nyligen skett inom Stadsbyggnadskontoret. Inom nämndens förvaltning sker debitering löpande av respektive handläggare eller av ekonomiassistent. Det innebär att det finns flera handläggare/debiterare som använder de IT-system som gäller för olika debiteringar. IT-systemen som används för debitering är Vinbär (bygglovsadm.) Raindance (ekonomisystem), Trossen/Time (fastighetsbildning). Fullmäktiges beslutade taxa registreras i respektive system. Några kontroller av att samtliga ärenden faktureras sker enligt uppgift inte systematiskt. Dock sker kontroll av icke avslutade ärenden. För närvarande är det ofta ekonomibiträden som säkerställer och påminner om att fakturering ska ske. 6

9 Månatliga rimlighetskontroller eller stickprov görs enligt de intervjuade ej systematiskt. Fastighetsnämnden De intäkter som nämnden debiterar/fakturerar utgörs till stora delar av hyror. Övriga intäkter avser avtal, fastighetsservice, byggservice, förvaltare, tomträtter, arrenden etc.. Inom förvaltningen sker debitering av hyror som oftast sker månadsvis i enlighet med avtal. För närvarande är det fem st. som arbetar med debitering/fakturering av hyror. Dessa är specialiserade på olika områden såsom exempelvis äldreomsorgshyror, lokalhyresavtal, arrenden etc. Dessa sköter samtliga delar såsom framställan, fakturering, inbetalningar, krav och inkasso. De kan ersätta varandra vilket minskar sårbarheten i organisationen. Rutiner för debitering inom fastighetsnämndens olika avgifter finns enligt de intervjuade inte dokumenterade. Ej heller något debiteringsschema. Användarhandbok finns dock för BRA-systemet som används vid hyresdebitering. Övrig debitering för fastighetsservice, byggservice etc. sker i ekonomisystemet Raindance. Debiteringsfiler tas fram ur hyressystemet. Beroende på hyresförhandlingar etc. läggs hyresnivåer in i hyressystemet. Förvaltare lämnar uppgifter till debiteringshandläggarna om nya avtal, nya hyresnivåer p.g.a. investeringar som ska debiteras. Uppräkning i enlighet med index beräknas automatiskt. Bevakningsfiler finns på alla avtal som sägs upp för villkorsändring etc. De intervjuade beskriver att samarbetet fungerar bra med information från förvaltare och att sena debiteringar inte sker i någon större omfattning. Månatliga rimlighetskontroller eller stickprov görs enligt de intervjuade ej systematiskt. Omkring 49 % av hyresgästerna betalar via autogiro. Tekniska nämnden Inom tekniska förvaltningen finns tre huvudprocesser/sektorer Planering, Anläggning, Produktion. Debitering/fakturering sker inom sektorstödet för Planering. För VA, sophantering etc. används systemet EMS. Byte pågår för närvarande. Bl.a. kommer det nya systemet innefatta möjligheter till webavläsningar, e-fakturor etc. Inför bytet pågår ett arbete med att ta fram ett flödesschema avseende debiteringsprocessen. Enligt de intervjuade är det ca. 20 personer som har behörighet att lägga in uppgifter för debitering. Tre personer har behörighet att debitera/fakturera. Dessa sköter samtliga delar såsom framställan, fakturering, inbetalningar, krav och inkasso. De kan ersätta varandra vilket minskar sårbarheten i organisationen. 7

10 Ett debiteringsschema finns framtaget för debitering i EMS-systemet I detta framgår när underlag skall vara inrapporterat för viss period inför debitering, vilken vecka debitering sker, vilken period den avser, förfallodatum, räkningsdatum, antal debiteringar, vilken typ av debitering som skall ske (VA, storförbrukare, p-platser, uddadebiteringar, interna debiteringar, slam, renhållning etc.). Flertalet debiteras varannan månad. Debiteringsfiler tas fram ur systemet. Månatliga rimlighetskontroller eller stickprov görs ej systematiskt men enligt uppgift i samband med avläsning (anläggningar förbrukning) en gång om året. Ca. 7 % av användare (VA-avfall) använder autogirobetalning. Övrig debitering såsom tvätt, verkstad, fordonsutrustning m.m. sker via försystemet Pyramid. I dessa sker externdebiteringen enligt kommungemensam mall. Rutinerna för debitering av tekniska nämndens olika avgifter finns för närvarande inte dokumenterade. Dokumentation och användarinstruktion finns dock gällande avgiftshanteringssystemet EMS. Enligt uppgift pågår ett arbete för att ta fram flödesprocessen och dokumentation av rutinerna. 4.1 Bokförings- och avstämningsrutiner Byggnadsnämnden Ekonomisk uppföljning av kostnader och intäkter sker månatligen och redovisas till nämnden. I den kartläggning av processer som pågår inom förvaltningen arbetar man med att förbättra den ekonomiska uppföljningen. Bl.a. genom att se till att de verksamhetsansvariga är mer delaktiga i den ekonomiska uppföljningen. Månadsavstämning sker av reskontran i ekonomisystemet Raindance. I samband med bokslut görs avstämning av hela årets obetalda transaktioner. Beslut om eventuella nedskrivningar av äldre kundfordringar beslutas av nämnd. Fastighetsnämnden Ekonomisk uppföljning av kostnader och intäkter sker månatligen och redovisas till nämnd. Budgetuppföljning sker var tredje månad per fastighet. Ekonomisk uppföljning lämnas till respektive ansvarig. Bevakningskörningar sker veckovis av förfallna men ej betalda räkningar. Kontakter tas med eventuella äldreboenden där betalning ej skett för hyror etc. Eventuella nedskrivningar av äldre kundfordringar beslutas i nämnd. 8

11 Tekniska nämnden Ekonomisk uppföljning av kostnader och intäkter sker månatligen och redovisas till nämnd. Större avvikelser avseende debitering/fakturering bör därmed kunna konstateras löpande. Bevakningskörningar görs veckovis på förfallna men ej betalda räkningar. Månadsavstämning sker av reskontran i ekonomisystemet Raindance. I samband med bokslut görs avstämning av hela årets obetalda transaktioner. Beslut om eventuella nedskrivningar av äldre kundfordringar beslutas av nämnd i enlighet med riktlinjer. 4.2 Hantering av krav och inkasso Örebro kommun har en dokumenterad redovisningsriktlinje för krav- och inkassoverksamheten (nummer 4: Kravverksamheten i Örebro kommun). Riktlinjen är indelad i nedanstående rubriker: Kravpolicy Riktlinjer för kravverksamhet Betalningsvillkor och betalningsrutiner för kundfakturor Krav- och inkassorutiner Åtgärder I riktlinjen framgår att dröjsmålsränta ska debiteras från och med förfallodag och ska ske i enlighet med räntelagen (referensränta + 8 %). Endast en betalningspåminnelse ska skickas till kunden och den skall skickas 5 dagar efter förfallodag. Inkassokrav skickas till kund 18 dagar efter förfallodagen. I samband med inkassokravet ska lagstadgad avgift tas ut (för närvarande 160 kr). Krav- och inkassohanteringen sköts för en del nämnders förvaltningar av den centrala redovisningsenheten. Det finns även möjlighet att sköta kravhanteringen ute på förvaltningarna. De granskade nämnderna använder sig i varierande utsträckning av den centrala funktionen. Främst är det byggnadsnämnden som använder den här centrala funktionen. Tekniska nämnden sköter krav- och inkassohanteringen för den ordinarie verksamheten själva, medans kravhantering avseende övrig debitering sköts av redovisningsenheten. Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens krav- och inkassohantering sköts av redovisningsenheten centralt och följer de kommungemensamma riktlinjerna. När en faktura lämnas till inkasso tas en förteckning över aktuella fakturor fram. Denna skickas till förvaltningen för genomgång av ansvarig tjänsteman beträffande vilken status fakturan har till exempel felaktig faktura där förvaltningen haft/har kontakt med kunden. Efter detta skede kan fakturan lämnas till kronofogden. Enbart fakturor över 500 kr lämnas till inkasso. 9

12 Stadsbyggnadskontoret hade vid årsskiftet långtidsbevakning på fordringar motsvarande tkr + ränta. Fastighetsnämnden Fastighetsnämndens avdelning för hyror hanterar krav- och inkassoärenden på egen hand. Efter förfallodagen läggs dröjsmålsränta på med automatik. Om kund betalar innan fakturan gått till inkasso tas inte någon dröjsmålsränta ut. En gång om året görs en körning där dröjsmålsränta debiteras, för kunder med räntekostnader större än 100 kr. Kommunfastigheter hade vid årsskiftet långtidsbevakning på fordringar motsvarande 66 tkr + ränta. Tekniska nämnden Tekniska nämnden följer de rutiner som finns. Även ärenden under 500 kr lämnas till kronofogden. Tekniska förvaltningen hade vid årsskiftet långtidsbevakning på fordringar motsvarande 248 tkr + ränta. Vår kommentar Det finns kommungemensamma dokumenterade rutiner för krav- och inkassoverksamhet. Vi bedömer utifrån genomförd granskning att nämndernas efterlevnad av rutinerna är tillräcklig. Ett område som kan förbättras är debitering av dröjsmålsränta och att dokumentera respektive nämnds avgiftshandläggning där också krav och inkassoverksamheten ingår. 4.3 Status/information debiteringsunderlag Programnämnden Samhällsbyggnad exploatering o mark Ett urval om 19 st. faktureringsunderlag har stickprovsmässigt valts ut. Samtliga underlag stämmer överens med upprättad faktura. För en faktura görs bedömningen att underlaget inte är tillräckligt. Samtliga underlag var attesterade och bedöms ha upprättats inom rimlig tid. Byggnadsnämnden Stickprov avseende 59 st. fakturor med tillhörande debiteringsunderlag genomfördes. Samtliga fakturor stämmer överens med debiteringsunderlaget. För 10 av fakturorna bedöms att det gått orimligt lång tid mellan dess att tjänsten utfördes eller varan bytte ägare och till att fakturan skickades. Underlaget för fyra av fakturorna bedömdes inte vara tillräckligt. Tretton debiteringsunderlag saknade attest. 10

13 Fastighetsnämnden I granskningen har 50 st. stickprov gjorts avseende hyresdebiteringen. 40 av stickproven bedöms överensstämma med de villkor och avtal som finns för respektive objekt. Indexuppräkningar har skett på samtliga stickprov. 10 st. går ej att bedöma då avtal ej finns (internhyresavtal). Samtliga stickprov bedöms ha fakturerats och registrerats inom rimlig tid. Flertalet är löpande månadsfakturering. Statusen/informationen på debiteringsunderlagen bedöms vara tillräcklig. Avseende övrig debitering gjordes ett urval av 12 st. fakturor. Samtliga underlag stämde överens med upprättad faktura. Fem stycken underlag bedöms upprättade för lång tid efter det att tjänsten utfördes. För två av fakturorna bedömdes underlaget inte vara tillräckligt. Samtliga fakturor utom en var attesterad. Tekniska nämnden Stickprov har gjorts för debitering av fasta avgifter VA, avfall samt övrig debitering. Totalt har 117 debiteringar granskats. Samtliga stickprov för VA och avfall bedöms överensstämma med de taxor som gäller fr.o.m Fakturering bedöms också ha skett inom rimlig tid när det gäller VA och avfall. Avseende övrig debitering noteras att fakturering vid flertal av stickproven sker mellan 1-2 månader efter utförd tjänst vilket vi bedömer vara för sent. Vår kommentar I allt väsentligt bedöms statusen/informationen på debiteringsunderlagen som tillräcklig. Vi konstaterar att flertalet använder kommungemensam mall för debiteringsunderlag vid övrig debitering. Flertalet av dessa är också attesterade av två personer i enlighet med riktlinjer. När det gäller VA och avfall bedöms dock att informationen på fakturorna bör tydliggöras och kompletteras med antagen taxa. 4.4 Säkerhet i ADB-rutiner Byggnadsnämnden Programmen Vinbär, Trossen samt Raindance används vid debitering/fakturering inom byggnadsnämndens områden. Enligt de intervjuade finns bra handböcker och riktlinjer på intranätet för användare. Systemansvarig finns centralt. Flera handläggare debiterar bygglov. Det säkerställer att debiteringen för verksamhetsområdet kan fullgöras utan avbrott vid frånvaro samt att kontroll av tidigare transaktioner sker av flera för att minimera handhavandefel. 11

14 Fastighetsnämnden Programmet BRA används vid fakturering av hyror. Enligt de intervjuade finns bra handböcker för användandet. Systemansvarig finns centralt och är IT-samordnare. Behörigheter till systemet erhålls av denna. Flera handläggare debiterar hyror. Det säkerställer att debiteringen för verksamhetsområdet kan fullgöras utan avbrott vid frånvaro samt att kontroll av tidigare transaktioner sker av flera. Tekniska nämnden Programmet EMS används vid faktureringen av VA och avfall etc. Användarhandbok finns enligt de intervjuade. Systemansvarig finns inom förvaltningen som också lägger upp behörigheter. För närvarande pågår enligt de intervjuade ett byte av system/version varför en översyn genomförs av debiteringsprocessen, behörigheter etc. Flera handläggare finns för att debitera den större volymen av avgifter. Det säkerställer att debiteringen för verksamhetsområdet kan fullgöras utan avbrott vid frånvaro. Enligt handläggarna finns en väl fungerande kundservice och helpdesk. Vår kommentar De system och program som de granskade nämnderna använder för bl.a. hyresdebitering, bygglovsdebitering, VA-debitering etc. används i flera kommuner. Det finns dokumenterade användarhandböcker och enligt de intervjuade en väl fungerande kundservice och helpdesk. Det finns utsedda systemansvariga som också tilldelar behörigheter. Flera handläggare debiterar vilket säkerställer att debiteringen kan fullgöras utan avbrott vid frånvaro samt att kontroll av tidigare transaktioner sker av flera. Vi bedömer att detta skapar möjligheter och förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. 4.5 Intern kontroll Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet, ekonomi och att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att det är styrelser och nämnder själva, som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt att det finns säkra rutiner, som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Ett sätt att se till att den interna kontrollen är tillräcklig är bl.a. att nämnden utarbetar en årlig intern kontrollplan där väsentliga områden/rutiner väljs ut för kontroll. Byggnadsnämnden har i kontrollplan för 2008 med kontroll avseende extern fakturering. Kontrollmomenten var bl.a. att identifiera vad som fakturerades inom nämnden, om det sker inom rimlig tid och till rätt belopp i enlighet med eventuella avtal. Resultatet av kon- 12

15 trollen som redovisats till nämnden i en granskningsrapport var att fakturering bör ske snabbare. Åtgärden var att se över rutinerna för fakturering. Fastighetsnämnden har till nämnden redovisat sin uppföljning av den interna kontrollen för Motsvarande kontrollmoment som byggnadsnämnden har genomförts. Resultatet av kontrollen som redovisats var att fakturering bör ske snabbare samt att avtal med externa kunder för telefonitjänster bör upprättas snarast. Åtgärden var att avtal bör upprättas samt fortsatt översyn och bevakning av rutinerna för fakturering. Tekniska nämnden har i kontrollplan för 2008 med kontroll avseende extern fakturering. Kontrollmomenten var bl.a. att identifiera vad som fakturerades inom nämnden, om det sker inom rimligt tid och till rätt belopp i enlighet med eventuella avtal. Resultatet av kontrollen som redovisats till nämnden i granskningsrapport var att verifikationerna ibland saknade fullständiga referenser samt att fakturering sker inom rimlig tid. När det gällde om faktureringen skett till rätt belopp och överensstämmande med eventuella avtal föreslogs att en bredare översyn skulle göras av de rutiner och avtal som finns. Vår kommentar Vi bedömer det som positivt att nämnderna arbetar systematiskt med intern kontroll och har kontrollplaner för extra kontroller av olika rutiner och processer. Bra är också att kontroller genomförts och rapporterats avseende debiteringsrutiner. Viktigt är att följa upp de åtgärder som vidtagits med anledning av resultatet. 13

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult Revisionsrapport Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av Byggnadsnämndens debiteringsrutiner Adrian Göransson Revisionskonsult Emelie Lönnblad Revisionskonsult Kristianstads kommun Oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01 1 (11) Författningssamling Riktlinjer för kravverksamheten Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135 Gäller från och med 2010-11-01 2 (11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kravverksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet 2011-10-04 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15, 90 Riktlinjer för kommunens kravverksamhet Inledning Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravrutiner och omfattar agerandet

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport* Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Mjölby kommun 16 juni 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Metod...

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet Övertorneå kommun Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet I n n e h å l l s f ö rt e c k n i n g 1. Inledning 3 2. Kravverksamhetens organisation 3 3. Fordringars uppkomst 3 4. Fakturans innehåll

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter.

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Deloitte. Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Härnösands kommun 4 mars 2013 Audi t. Tax Consul ting F inancial Advisory. Innehåll Saimnanfattning... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012 Revisionsrapport Avgifter inom Äldreomsorgen Trosa kommun Mats Renborn Granskning av avgiftshantering Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004

Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004 2005-02-02 BSN-Norr BSN-Söder BSN-Öster Centrala skolnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004 Kommunrevisionen har granskat tillämpningen

Läs mer