Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning av intern kontroll Bakgrund och revisionsfråga Granskningsresultat i sammandrag Programområde Barn och utbildning Programnämnd Barn och utbildning Gymnasienämnden Skolnämnd Nordost Skolnämnd Nordväst Skolnämnd Sydost Skolnämnd Sydväst Östernärke områdesnämnd Programområde Samhällsbyggnad Programnämnd Samhällsbyggnad Fastighetsnämnd Miljönämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Fritids- och turistnämnd Kultur- och medborgarnämnd Tysslinge lokala nämnd Glanshammars lokala nämnd Programområde Social välfärd Programnämnd Social välfärd Socialnämnd Väster Socialnämnd Öster Vård- och omsorgsnämnd Väster Vård- och omsorgsnämnd Öster Nämnd för funktionshindrade Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

3 1. Övergripande granskning av intern kontroll 1.1 Bakgrund och revisionsfråga Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha tillräcklig kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Stadsrevisionen har i sin analys av väsentlighet och risk bedömt att en årlig övergripande granskning av hur samtliga nämnder planerat och genomfört sitt internkontrollarbete behöver genomföras. Revisorernas uppgift är att pröva och bedöma om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisionsfrågan inriktas mot verksamheternas styrbarhet. Verifiering av nämndernas genomförda åtgärder har inte gjorts. Granskningsåtgärderna ska ge svar på följande frågor: Har nämnden fattat beslut om granskningsplaner för år 2007? Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till nämnden? Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen och stadsrevisionen? Vid bedömningen av om nämndernas internkontrollåtgärder har varit tillräckliga har utgångspunkten varit den av kommunstyrelsen antagna redovisningsriktlinjen nr 15, Årliga granskningsplaner för intern kontroll av ekonomiska transaktioner. För år 2007 har kommunstyrelsen beslutat att samtliga nämnder, utöver nämndernas individuella val, ska granska i vilken utsträckning semesterdagar omvandlats till kontant utbetalning i strid mot avtalet och att lönetillägg beslutas och utbetalas på korrekta grunder. Nämndernas individuella val inkluderar i vår rapportering de beslut om kontrollåtgärder som programnämnderna fattat för respektive programområde. En bedömning, utifrån lagstiftarens intentioner, visar att granskningsåtgärder av det verksamhetsmässiga perspektivet (sk administrativa kontroller) också i år, med något undantag, genomgående saknas. Vi kan inte, utifrån det material vi erhållit, finna att valet av internkontrollåtgärder föregåtts av någon dokumenterad analys av väsentlighet och risk. 3

4 2 Granskningsresultat i sammandrag 2.1 Programområde Barn och utbildning Programnämnd Barn och utbildning Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Programnämnden har också beslutat att samtliga driftnämnder inom programområdet genomför en verifikationsgranskning. Granskningsåtgärderna omfattar de kommungemensamma åtgärderna avseende om semesterdagar omvandlats till kontant utbetalning i strid med avtalet och att lönetillägg beslutas och utbetalas på korrekta grunder. Granskningsåtgärderna avseende verifikationer omfattar totalt 50 verifikationer under perioden oktober till november år Nämndens val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det Nämnden har inte funnit några större brister i granskningen av verifikationer. Inga kontanta utbetalningar av semesterdagar i strid mot avtalet har skett och inte heller utbetalningar av lönetillägg på felaktiga grunder. Nämnden har godkänt rapport över granskningsåtgärderna. Rapport över granskningsåtgärderna har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Gymnasienämnden Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Granskningsåtgärderna omfattar de kommungemensamma i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder. Granskningsåtgärderna avseende verifikationer omfattar totalt 119 verifikationer under perioden oktober till november Nämndens val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det 4

5 Nämnden har funnit brister i granskningen av verifikationer. Enstaka fakturor har varit felkonterade, ett antal fakturor avseende resor och representation har saknat anteckning om vem som rest eller deltagit liksom syftet med resan eller representationen. Redovisningen av bensinfakturor för fordon som används i verksamheten har varit bristfällig. Rutinerna har ändrats. Inga kontanta utbetalningar av semesterdagar i strid mot avtalet har skett. I fem fall har tilläggsbelopp utbetalats på felaktiga grunder och felaktigt underlag. Nämnden har godkänt rapport över granskningsåtgärderna. Nämnden har beslutat att överlämna rapporten till programnämnden, kommunstyrelsen och stadsrevisionen och därefter lägga rapporten med godkännande till handlingarna Skolnämnd Nordost Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Granskningsåtgärderna omfattar de kommungemensamma i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder. Granskningsåtgärderna avseende verifikationer omfattar totalt 50 verifikationer under perioden oktober till och med den 15 december Nämndens val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det Nämnden har funnit brister avseende felaktig kontering i granskningen av verifikationer. I övrigt inga större brister. Inga kontanta utbetalningar av semesterdagar i strid mot avtalet har skett och utbetalningarna av lönetillägg följer reglerna. Nämnden har godkänt genomförd internkontroll. Nämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Skolnämnd Nordväst Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Granskningsåtgärderna omfattar de kommungemensamma i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder. Gransk- 5

6 ningsåtgärderna avseende verifikationer omfattar totalt 500 verifikationer under perioden oktober-november Nämndens val av internkontrollåtgärder behöver utökas med det Inga större konstaterade brister förutom felaktiga konteringar. Nämnden har beslutat att anta granskningsrapporten. Nämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Skolnämnd Sydost Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Granskningsåtgärderna omfattar de kommungemensamma i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder. Granskningsåtgärderna avseende verifikationer omfattar totalt 105 verifikationer under perioden oktober-november Nämndens val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det Inga större brister har framkommit när det gäller verifikationshanteringen. Brister har inte heller konstaterats avseende kontant betalning av semesterdagar. Däremot finns brister när det gäller tilläggsbelopp vid löneutbetalning, både vad avser bevakning av utbetalningar och beskrivning av grunden för tilläggsbelopp. Nämnden har beslutat att godkänna genomförd internkontroll och förslag till åtgärder. Nämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Skolnämnd Sydväst Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Granskningsåtgärderna omfattar de kommungemensamma i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder. Granskningsåtgärderna avseende verifikationer omfattar totalt 116 verifikationer under perioden oktober-november

7 Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det En del påpekanden finns om brister i verifikationshanteringen med avseende på vad som köpts in, kontering och attester. Brister har också konstaterats avseende kontant betalning av semesterdagar och utbetalning av tilläggsbelopp. Nämnden har beslutat att godkänna genomförd granskning och förslag till åtgärder. Nämnden har överlämnat rapporten till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen Östernärke områdesnämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Granskningsåtgärderna omfattar de kommungemensamma i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder. Granskningsåtgärderna avseende verifikationer har skett under perioden november-december Hur många verifikationer som granskats framgår inte av underlaget. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det En del felaktigheter finns i verifikationshanteringen med avseende på kontering samt syfte och deltagare. Inga brister har konstaterats avseende kontant betalning av semesterdagar. När det gäller utbetalning av tilläggsbelopp finns brister i registreringen. Nämnden har beslutat att ta informationen till handlingarna. 2.2 Programområde Samhällsbyggnad Programnämnd Samhällsbyggnad Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer (20 st.) under perioden oktober 2006 september 2007, rimlighetsbedömning avseende 7

8 representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investering. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det Granskning av kontanthantering har inte genomförts. De brister som framkommit rör främst avslutning av ärenden i diariesystemet, dröjsmålsräntor samt adressering av fakturor. Nämnden har godkänt granskningsrapporten. Rapport har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Fastighetsnämnd Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer (40 st.) under perioden oktober 2006 september 2007, rimlighetsbedömning avseende representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investering. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det De brister som framkommit rör främst verifikationer, dröjsmålsräntor och ärendehantering. Nämnden har godkänt rapporten och lagt den till handlingarna. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Miljönämnd 8

9 Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer (20st.) under perioden oktober 2006 september 2007, rimlighetsbedömning avseende representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investering. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det Bristerna är av mindre omfattning och rör främst ärendehantering. Kontanthantering uppges inte finnas inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har godkänt granskningsrapporten och lagt den till handlingarna. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Teknisk nämnd Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer (40 st.) under perioden oktober 2006 september 2007, rimlighetsbedömning avseende representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investering samt köptrohet mot ramavtalsleverantörer av kontorsmaterial. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det De brister som framkommit rör främst registrering av lönetillägg, ärendehantering samt köptrohet mot ramavtalsleverantörer. Nämnden har godkänt granskningsrapporten och lagt den till handlingarna. Rapport har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Byggnadsnämnd behandlat granskningsrapporten för år Granskningsåtgärderna omfattar de kom- 9

10 mungemensamma Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer under perioden oktober 2006 september 2007, rimlighetsbedömning avseende representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investeringar. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det De brister som framkommit rör främst ärendehantering med avseende på mängden oavslutade ärenden och förklaringar till tilläggsbelopp. I övrigt är bristerna av mindre omfattning. Kontanthantering uppges inte finnas inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har godkänt rapporten samt överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Fritids- och turistnämnd Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer (30 st.) under perioden oktober 2006 september 2007, rimlighetsbedömning avseende representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investeringar. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det Inget anmärkningsvärt av större omfattning har identifierats av nämnden. Nämnden har godkänt rapport över genomförd granskning. Rapport har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen. 10

11 2.2.7 Kultur- och medborgarnämnd Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer under perioden oktober 2006 september 2007 (30 st), rimlighetsbedömning avseende representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investeringar. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det Inga större konstaterade brister av nämnden. Nämnden har godkänt rapport över granskningsåtgärderna. Rapport över granskningsåtgärderna har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Tysslinge lokala nämnd Nämnden är ny från år Nämnden har inte fattat beslut om granskningsplan. Nämnden uppger att den ändå har genomfört internkontrollåtgärder enligt kommunstyrelsens beslut om kommungemensamma internkontrollåtgärder och de beslut om internkontrollåtgärder som fattats av programnämnden. Granskningsåtgärderna enligt plan omfattar de kommungemensamma Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer under perioden oktober 2006 september 2007 (30 st), rimlighetsbedömning avseende representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investeringar. Nämndens val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det Inga av nämnden större konstaterade brister. Verifikationsgranskningen är begränsad till attesterna. 11

12 Nämnden har beslutat att anta granskningsrapporten. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Glanshammars lokala nämnd Nämnden är ny från år Granskningsplan har ej beslutats av nämnden. Nämnden uppger att den ändå har genomfört internkontrollåtgärder enligt kommunstyrelsens beslut om kommungemensamma internkontrollåtgärder och de beslut om internkontrollåtgärder som fattats av programnämnden. Granskningsåtgärderna enligt plan omfattar de kommungemensamma i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder. Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende verifikationer under perioden oktober 2006 september 2007 (30 st), rimlighetsbedömning avseende representation under perioden oktober 2006 september 2007, nivågranskning av dröjsmålsränta under perioden oktober 2006 september 2007, kontanthantering, ärendehantering och nämndbeslut som innehåller kostnadsökning och investeringar. Nämndens granskningsrapport redovisar att inga större brister framkommit. Nämnden har inte, utifrån till stadsrevisionen inkomna handlingar, tagit ställning till någon granskningsrapport. 2.3 Programområde Social välfärd Programnämnd Social välfärd Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende efterlevnaden av riktlinjen för representation vid julbord, förekomst av mobiltelefonabonnemang för personal som slutat samt hantering av kontanta medel. Nämndens val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det Inga större brister har konstaterats förutom att felaktig momssats lyfts av vid representation och att ett mobiltelefonabonnemang sagts upp. Granskning av hantering av kontanta medel är inte aktuellt inom programkansliet. 12

13 Nämnden har godkänt granskningsrapporten som överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Socialnämnd Väster Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende efterlevnaden av riktlinjen för representation vid julbord, förekomst av mobiltelefonabonnemang för personal som slutat samt hantering av kontanta medel. Granskning av hantering av kontanta medel är ej aktuellt för socialnämnd Väster. Nämndens val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det Semesterrätt i ekonomisk ersättning utöver avtal har utbetalats för tre medarbetare. Lika många har fått semesterdagar i kontant ersättning av gjorda löneavdrag utbetalad för karensdag vid sjukdom. Felaktig momssats har lyfts av vid representation. Inga större konstaterade brister. Nämnden har godkänt granskningsrapporten som överlämnats till programnämnd socialvälfärd, kommunstyrelsen och stadsrevisionen Socialnämnd Öster Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende efterlevnaden av riktlinjen för representation vid julbord, förekomst av mobiltelefonabonnemang för personal som slutat, hantering av kontanta medel, att nyplaceringar på institution görs på upphandlade institutioner samt att urinprovtagning sköts enligt riktlinjerna. Nämndens val av internkontrollåtgärder är mer omfattande. Semesterrätt i ekonomisk ersättning utöver avtal har utbetalats för tre medarbetare. En medarbetare har fått tilläggsbelopp utbetalt efter tidsbegränsning. Felaktig momssats har 13

14 lyfts av vid representation och en faktura är ofullständig med avseende deltagare. Inga större konstaterade brister. Nämnden har godkänt granskningsrapporten som överlämnats till programnämnd socialvälfärd, kommunstyrelsen och stadsrevisionen Vård- och omsorgsnämnd Väster Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende efterlevnaden av riktlinjen för representation vid julbord, förekomst av mobiltelefonabonnemang för personal som slutat, hantering av kontanta medel, handkassorna inom vård och omsorg, försäljning av matkuponger inom Rostarestaurangen och Marklyckans kök. Nämndens val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det De brister som konstaterats rör främst redovisning av internrepresentation, brister i rutinerna för hantering av kontanta medel, frekvensen i redovisning av handkassor samt brister i rutinerna för redovisning av försäljning av matkuponger. Nämnden har godkänt granskningsrapporten som överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Vård- och omsorgsnämnd Öster Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende efterlevnaden av riktlinjen för representation vid julbord, förekomst av mobiltelefonabonnemang för personal som slutat, hantering av kontanta medel samt innehåll i verifikat och momsredovisning som avser personalvårdande insatser. 14

15 Nämndens val av internkontrollåtgärder är mer omfattande men behöver utökas med det De redovisningar och underlag som lämnats av nämnden är delvis röriga och svårtolkade. Vi har därför också använt oss det underlag rörande driftnämnden som överlämnats av programnämnden. De brister som konstaterats rör främst brister i redovisning av internrepresentation, i hantering av kontanta medel samt innehåll i verifikat som rör personalvårdande insatser. Redovisningarna från nämnden måste bli tydligare och mer fokuserade på om resultatet visar om internkontrollen är tillräcklig eller inte. Nämnden har beslutat att skriftliga och muntliga rapporter gällande internkontroll inom Vård- och omsorgsnämnd Öster överlämnas till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Nämnd för funktionshindrade Därutöver har nämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende efterlevnaden av riktlinjen för representation vid julbord, förekomst av mobiltelefonabonnemang för personal som slutat samt hantering av kontanta medel. Nämndens val av internkontrollåtgärder är mindre omfattande och behöver utökas med det Vid fem tillfällen har utbetalning av semesterrätt som strider mot reglerna gjorts. Det finns också brister i dokumentationen av anställningsinformationer om lönetillägg. Inget lönetillägg har dock felaktigt betalats ut. Det finns stora brister i nämndens redovisning av internrepresentation med avseende på deltagare, syfte och moms. Nämnden har godkänt rapporten över granskningsplanen. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Överförmyndarnämnden Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärderna men inte behandlat granskningsrapporten för år Nämnden har beslutat om att genomföra den granskningar som fastställts för programnämnden. Granskningsåtgärderna omfattar de kommungemensamma åtgärderna avseende om semesterdagar omvandlats till kontant ut- 15

16 betalning Därutöver omfattar granskningsåtgärderna efterlevnaden av riktlinjen för representation vid julbord, förekomst av mobiltelefonabonnemang för personal som slutat samt hantering av kontanta medel. De två sistnämnda granskningsområdena är, enligt rapporten, inte aktuella för nämnden. Varför de ändå valts ut har vi inte närmare granskat. Nämndens internkontrollåtgärder är otillräckliga liksom nämndens hantering. 2.4 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har fattat beslut om granskningsplan, genomfört vissa granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Utöver de kommungemensamma i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder, har kommunstyrelsen också beslutat om att granska verifikationer utifrån redovisningsriktlinjerna och policy. Styrelsens val av internkontrollåtgärder är begränsat och omfattningen behöver utökas med det De brister som framkommit rör verifikationshanteringen, främst med avseende på representation.. Styrelsen har beslutat att lägga rapporten till handlingarna. Rapporten har överlämnats till stadsrevisionen Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärderna och behandlat granskningsrapporten för år Utöver de kommungemensamma åtgärderna avseende om semesterdagar omvandlats till kontant utbetalning i strid med avtalet och om lönetillägg beslutats och utbetalats på korrekta grunder, har nämnden också beslutat om att granska verifikationer, köptroheten mot ramleverantörer, nivågranskning av utbetalningar av dröjsmålsräntor, omfattningen av representationen, kontanthantering, diariehantering samt nämndbeslut som innehåller kostnadsökningar och investeringar. Nämndens individuella val av internkontrollåtgärder bedöms vara relativt omfattande men behöver utökas med det 16

17 De brister som framkommit rör framför allt verifikationshanteringen, bristande köptrohet mot ramleverantör, dröjsmålsräntor till följd av bristande attestrutiner samt representation och kontanthantering. Nämnden har beslutat att rapporten läggs till protokollet. Rapport över granskningsåtgärderna har överlämnats till kommunstyrelsen och stadsrevisionen. 17

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Revisionsrapport Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Kurt Westerback Cert. kommunal revisor Lars Wigström Cert. kommunal revisor Irene Deravian Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer