Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor"

Transkript

1 Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Revisionsmetod och avgränsning Organisation och ansvarsfördelning Granskningsresultat Ärendeprocessen för tillsynsrapporten inom resp nämnd Behandling av tillsynsrapporterna Bedömning Handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna Bedömning Beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna Bedömning Tidplan för åtgärder Bedömning Ansvarig för åtgärderna Bedömning Återrapportering till nämnderna efter vidtagna åtgärder Bedömning

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av stadsrevisionen i Örebro kom- granskat om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån mun länsstyrelsens tillsyn, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsens tillsynsrapport inkom till de granskade nämnderna i mars 2009 och en redogörelse, från respektive nämnd med anledning av kritiken, skulle vara Länsstyrel- sen tillhanda i slutet av september Granskade nämnder är: Nämnden för funktionshindrade samt Vård- och omsorgsnämnd väster respektive öster. Revisionsfrågan i granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräck- inom respektive nämnd. Granskningen har utgått från ett antal lig kontrollfrågor. Kontrollfrågorna visar att de granskade nämnderna har behandlat tillsynsrapporten enbart genom att ta del av den. Ingen av nämnderna har beslutat hur de ska agera med anledning av kritiken, utan enbart lagt informationen till handlingarna. Nämnden för funktionshindrade har tagit del av planerade aktiviteter för att åtgärda bristerna som anges i tillsynen. De två övriga driftsnämnderna har inte tagit del av en handlingsplan eller motsvarade för att åtgärda bristerna. Granskningen visar att ingen av nämnderna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna enligt länsstyrelsens kritik och sålunda inte heller fattat beslut om tidsplan för att åtgärda bristerna som framkommit vid tillsynen. Ingen av de granskade nämnderna har fattat beslut om återrapportering av vidtagna åtgärder. Granskningen visar att enbart Nämnden för funktionshindrade informerats om planerade aktiviteter och vidtagna åtgärder under ärendets gång. Ingen av de granskade nämnderna har tagit del av förslag till yttrande eller antagit något yttrande med anledning av tillsynsrapporten. De granskade nämnderna får också i oktober var sin påminnelse från Länsstyrelsen att inkomma med redogörelse med anledning av kritiken. Parallellt med Länsstyrelsens tillsynsrapporter initierar Programnämnden för Social välfärd, genom kommunledningskontoret, en ansökan om projektmedel (Projekt Våld i nära relationer) för arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor. I projektansökan framgår att de tre förvaltningscheferna, för de tre granskade nämnderna, är ansvariga för att syftet med projektet uppnås. Det är inte formulerat att ansvaret för projektet även innebär ett ansvar för att bristerna i den tidigare tillsynen åtgärdas. Enligt vår bedömning visar granskningen att ingen av de tre granskade nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder för att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. 3

4 De har inte försäkrat sig om och följt upp att åtgärder vidtagits med anledning av kritiken som följt länsstyrelsens tillsyn. Däremot har Programnämnden Social välfärd fattat beslut om att vidta åtgärder genom sin ansökan om projektmedel. Vilket, enligt vår bedömning, kan ha påverkat behandlingen av tillsynsrapporten inom nämnderna. Granskningen visar i detta avseende även på oklarheter mellan programnämnd och driftsnämnd. Sammanfattningsvis och som svar på revisionsfrågan kan konstateras att rutinerna för be- och ansvarfördelning vid tillsynsärenden brister. Det finns delegationsordningar, redning som anger förfaringssätt i samband med tillsynsrapporter, men enligt vår bedömning har de inte tillämpats på avsett sätt. Genom bristerna i ärendeberedningen har ingen av nämnderna, enligt vår bedömning, varit tillräckligt aktiv i beredning och beslut med anledning av tillsynsrapporten avseende våldsutsatta kvinnor. Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas interna kontroll avseende beredning och behandling av tillsynsrapporter inte är tillräcklig utan behöver förbättras. 4

5 2 Bakgrund Mäns våld mot kvinnor i nära relationer innebär ett stort lidande för de kvinnor som blir utsatta. Detsamma gäller även för de barn som lever i en familj där de ser och hör våldet och ibland själva blir utsatta för våld. Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt och att det finns interna kontrollsystem som bidrar till detta. Länsstyrelsen i Örebro län har under åren genomfört tillsyn av hur bl a de fem sociala nämnderna i Örebro kommun arbetar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har genomförts inom åtta olika ansvarsområden; uppsökande och förebyggande arbete, kvalitet, samverkan, säkerhet, handläggning och dokumentation samt insatser och har dokumenterats i en rapport per nämnd. Stadsrevisionen i Örebro har i sin risk och väsentlighetsbedömning funnit skäl att granska om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån länsstyrelsens bedömningar, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. 3 Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av stadsrevisionen i Örebro kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers granskat om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån länsstyrelsens bedömningar, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Granskningens revisionsfråga har varit: Är den interna kontrollen tillräcklig? Kontrollmål/granskningsmål: Har nämnden/nämnderna behandlat tillsynsrapporten? Har nämnden/-erna tagit del av en handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna? Har nämnden/-erna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna? Har nämnden/-erna fattat beslut om en tidplan för åtgärderna? Har nämnden/-erna beslutat om ansvariga för att åtgärderna vidtas? Har nämnden/-erna beslutat om återrapportering efter vidtagna åtgärder? 3.1 Revisionsmetod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef och nämndssekreterare inom respektive nämnd samt med en arbetsgrupp av tjänstemän från programområdet, utsedd av programchefen för social välfärd, som berett en projektansökan till länsstyrelsen. Projektet innehåller aktiviteter kopplade till länsstyrelsens kritik. 5

6 Granskning har skett av protokoll samt de aktuella dokument som berör granskningen. Dessa har varit reglementen, delegationsordning, protokoll, minnesanteckningar och diarium. Länsstyrelsens handlingar i tillsynsärendena och en projektansökan till länsstyrelsen har gåtts igenom. Granskningen avgränsas till Nämnden för funktionshindrade samt Vårdoch omsorgsnämnd väster respektive öster. Rapporten har sakgranskats i verksamheten och kvalitetssäkrats av certifierad kommunal revisor. 4 Organisation och ansvarsfördelning Det framgår av reglementet att Programnämnd social välfärd är överställd de driftnämnder som ansvarar för stöd och service till funktionshindrade, vård och omsorg för äldre och för socialt arbete i Örebro. Inom sitt programområde ska programnämnden svara för ekonomi- och verksamhetsstyrning och uppföljning inom anvisade ramar med ett ansvar gentemot kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för det ekonomiska resultatet i hela programverksamheten. Programnämnden har inom programområdet även ett ansvar att samordna de underställda nämndernas verksamheter samt samordna insatser för samverkan med andra aktörer. I reglementet framgår inget specifikt om Programnämndens eventuella ansvar för samordning i samband med tillsynsmyndighets tillsynsbesök eller inspektion av underställd nämnd. De tre granskade driftnämnderna, Nämnden för funktionshindrade samt Vård- och omsorgsnämnderna öster och väster, har förutom sitt ansvar för respektive verksamhetsområde även ansvar att fullgöra myndighetsutövningen inom verksamhetsområdet samt ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Driftsnämnderna ska lämna sin programnämnd de uppgifter som behövs för det gemensamma arbetet inom programområdet och även rapportera hur verksamheten likväl som ekonomin utvecklas. 5 Granskningsresultat Länsstyrelsen avslutade sin tillsyn av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnad våld genom att i beslut meddela kritik till respektive nämnd Redogörelse av vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av kritiken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast Samma kritik riktades till de tre nämnderna, Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster samt Nämnden för funktionshindrade. Kritiken gällde att det saknas kvalitetssystem som omfattar arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn samt rutiner för samverkan och samarbetet när det gäller kvinnofridsarbetet utanför och inom kommunen. 6

7 5.1 Ärendeprocessen för tillsynsrapporten inom resp nämnd Nämnden för funktionshindrade I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Enligt diarium inkom länsstyrelsens beslut till nämnden I nämndens sammanträdesprotokoll framgår att nämnden under punkten övriga frågor informerats om länsstyrelsens kritik och att det återkommer som ett ärende till nämnden om åtgärder som gjorts. Inget särskilt beslut fattas. I nämndens sammanträdesprotokoll framgår i ärendet Nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor att information lämnats om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetensen inom området höjs med anledning av tillsynen. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna. Till nämnden inkommer ett meddelande från länsstyrelsen som påminner om begärd redovisning med rubriken Uppföljning av kvinnofridstillsynen. Rubriken har varit förvirrande för tjänstemännen liksom diarienummer och beslutsdatum vilket ej stämmer med ursprungligt beslut. Till nämnden inkommer Länsstyrelsens beslut från att avsluta tillsynsärendet då nämnden uppfyller lagstiftningen och dess intentioner genom de redovisade åtgärderna som planerats. I nämndens sammanträdesprotokoll framgår under ärendet Uppdragshandling för våldsutsatta kvinnor att information lämnas om möjligheten att hos länsstyrelsen i Örebro ansöka om utvecklingsmedel. Utvecklingsmedlen gällde för kvinnojoursverksamhet och för att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. (Inbjudan om ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen hade kommit till nämnden vilket framgår av diariet.) Vid sammanträdet och under samma punkt lämnas samtidigt en redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna Vård- och omsorgsnämnd öster I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Diariet visar att länsstyrelsens beslut och begäran om redogörelse för vidtagna åtgärder inkom Utdrag ur minnesanteckningar från presidiemöte visar att länsstyrelsens tillsynsbeslut och begäran om redogörelse av vidtagna åtgärder tagits upp samt att förvaltningschefen ska ge mera detaljerad information vid nämndsammanträde i maj. Vid intervjun framkommer att förvaltningschefen utsetts som ansvarig handläggare. I nämndens protokoll från och under ärendet Länsstyrelsebeslut verksamhetstillsyn.och Tillsyn om nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor.. informeras nämnden om tillsynen samt om lämnad kritik och förbättringsområden samt att redogörelse för vidtagna eller planerade åtgärder ska vara länsstyrelsen tillhanda senast Nämnden beslutar att informationen ska tas till protokollet. 7

8 Länsstyrelsen påminner om nämndens redogörelse med anledning av den lämnade kritiken vilken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast Av diariet framgår att en redovisning av åtgärder ställts till länsstyrelsen med anledning av kritiken i vilken biläggs Uppdragshandling för projektet Våldsutsatta kvinnor ( ). Det framgår inte i något protokoll att ärendet eller eventuellt yttrande med anledning av tillsynen dessförinnan åter varit uppe i nämnden för beslut. Till diariet inkommer Länsstyrelsens beslut ( ) att avsluta ärendet då nämnden uppfyller lagstiftningen genom de redovisade åtgärder som planerats för att rätta till de brister som konstaterats i tillsynen Vård- och omsorgsnämnd väster I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Enligt diarium inkom länsstyrelsens beslut till nämnden I nämndens sammanträdesprotokoll från informeras nämnden om ärendet Länsstyrelsebeslut verksamhetstillsyn tillsyn om nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor om tillsynen samt om lämnad kritik och förbättringsområden. Nämnden beslutar att informationen ska tas till protokollet. Till diariet inkommer en skrivelse från Länsstyrelsen som påminner om att nämndens redogörelse med anledning av den lämnade kritiken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast En redovisning av åtgärder med anledning av tillsynen tillsänds länsstyrelsen från förvaltningschef, i vilken biläggs Uppdragshandling för projektet Våldsutsatta kvinnor ( ). Det framgår inte i något protokoll att ärendet eller eventuellt yttrandet med anledning av tillsynen dessförinnan varit uppe i nämnden för beslut. Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet efter redovisning av åtgärder som planerats för att rätta till de brister som konstaterats i tillsynen. Det har under intervjuerna framkommit att ordförandeberedningen informerades om länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynsärendet och nämndens presidium Behandling av tillsynsrapporterna Nämnden för funktionshindrade Inom förvaltningen för funktionshindrade finns en rutin för svar till Länsstyrelsen ( ), vilken används för att svara länsstyrelsen i tillsynsärenden eller liknande. Rutinen beskriver den administrativa processen. Rutinen är inte uppdaterad efter nuvarande organisation. Enligt delegationsordning för nämnden ( ) avges yttrande till tillsynsmyndighet av enhetschef eller områdeschef i samråd med förvaltningschef. Anmälan till nämnden av beslut som fattas med stöd av delegering sker genom stickprov av två ärenden. Vissa överklagningar ska redovisas nästkommande sammanträde och protokollföras. Beslut fattade med stöd av delegation redovisas i pärm som cirkulerar vid nämndsammanträde. En 8

9 redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn sammanställs och skickas till Länsstyrelsen av förvaltningschefen. Det har inte framkommit att denna behandlats av nämnd, presidium eller ordförandeberedning. Vid intervjuerna framkommer att förvaltningschefen har ett ansvar för att gå igenom inkommande skrivelser vid presidieträffar där det beslutas om ärendet ska föras till nämnd eller inte. Här förs inga anteckningar. Iakttagelser Inom Nämnden för funktionshindrade finns skriftliga rutinbeskrivningar för svar till Länsstyrelsen och en delegationsordning som anger ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Ingen av dessa rutiner eller delegationsordningen har tillämpats till fullo i samband med nämndens behandling av aktuell tillsynsrapport. Det finns även en icke dokumenterad rutin hur ärenden i samband med presidieträffar ska beredas inför nämndsmöten Vård- och omsorgsnämnd öster I Arbetsordning och rutiner för driftnämnd Vård- och omsorgsnämnd öster (antagen av nämnden ) framgår att ordförande avgör vilka ärenden som ska behandlas i nämnden. Vid intervjuerna beskrivs ordningen som en väl inarbetad rutin. I minnesanteckningar från presidium framgår att tillsynsärenden ska stämmas av i presidiet för att bestämma om/när i handläggningsprocessen de ska tas upp i nämnd utöver vad hela nämnden får via minnesanteckning och eventuell information från gruppledarna. Vid intervjuerna framkommer att nämndadministratören ansvarar för att inkomna handlingar gås igenom i ordförandeberedning. Vid presidieträffar skrivs minnesanteckningar. De bifogas till nämnd och förvaltningschef i kommande nämndutskick Vård- och omsorgsnämnd öster har delegerat ( , rev senast ) till områdeschefen att avge yttranden till tillsynsmyndighet. Beslut som fattats på delegation ska anmälas till nämnden på nästa sammanträde. Ärenden av verkställighetskaraktär ska inte anmälas till nämnden. Vid intervju framkommer att ansvarig handläggare ska utses när kritik riktas från länsstyrelsen och att detta oftast är förvaltningschefen som i sin tur kan delegera vidare. Iakttagelser Inom Vård- och omsorgsnämnd öster finns en arbetsordning, minnesanteckningar och delegationsordning som anger beredningsrutiner och ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Ingen av dessa rutiner eller delegationsordningen har tillämpats till fullo i samband med nämndens behandling av aktuell tillsynsrapport. Vård- och omsorgsnämnd väster Nämnden har enligt intervjuerna samma rutiner som Vård- och omsorgsnämnd öster, med den skillnaden att minnesanteckningar inte förs vid presidieträffar. Det innebär också att det inte finns någon skriftlig arbetsordning. 9

10 Vård- och omsorgsnämnd väster har delegerat (delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden väster , rev ) till förvaltningschef/områdeschef/ enhetschef att avge yttranden till tillsynsmyndighet. Delegerade beslut ska anmälas vid nästkommande sammanträde. Beslut samlas i pärm som ledamot före och under sammanträdet har tillgång till. Iakttagelser Inom Vård och omsorg väster saknas både rutinbeskrivning och arbetsordning för hantering av ärenden i samband med tillsynsbesök. Det finns en delegationsordning som anger ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Det förs inga minnesanteckningar i samband med ordförandeberedning om att ärendet varit uppe för beredning eller hur det beslutats att ärendet ska beredas. Vi kan konstatera att delegationsordningen inte följdes till fullo i samband med behandlingen av tillsynsrapporten. 5.3 Bedömning Det varierar beträffande förekomst av rutiner för behandling och beredning av tillsynsrapporter hos aktuella nämnder, men alla tre har i sina respektive delegationsordningar delegerat ansvaret att avge yttranden för tillsynsrapporter. Granskningen visar att nämnderna tagit del av och informerats om tillsynsrapporterna och länsstyrelsens kritik samt om länsstyrelsens beslut att avsluta ärendet efter att redogörelse över planerade åtgärder lämnats in. I nu aktuell tillsynsrapport bedömer vi att både rutiner och delegationsordning åsidosatts. Det tre nämnderna inkom med svar på kritiken till länsstyrelsen efter utsatt tid och efter påminnelse. En brist på rutiner förs fram som orsak men även att det uppstått förvirring då två tillsynsbeslut bedrevs från länsstyrelsen vid samma tid som båda berörde våld mot kvinnor och att många var inblandade. Det har inte framkommit att Nämnderna informerades om yttrandena. Ingen av nämnderna har fattat beslut om hur tillsynen ska behandlas. Inom Vård- och omsorgsnämnd öster och Vård- och omsorgsnämnd väster har det inte framkommit att redovisning av föreslagna åtgärder med anledning av länsstyrelsens kritik behandlats av nämnden, ordförandeberedning eller presidium. Nämnden för funktionshindrade har fått information om arbetet med handlingsplaner, rutiner m m. 5.4 Handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna I sammanträdesprotokoll från Nämnden för funktionshindrade framgår att information lämnats om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetensen inom området höjs med anledning av tillsynen. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna. Det framgår inte att de två vård- och omsorgsnämnderna får 10

11 motsvarande information eller tagit del av handlingsplan för hur bristerna enligt tillsynen ska åtgärdas. I ett senare skede lämnas information till respektive nämnd om ansökan om medel för ett projekt kallat Våld i nära relationer, för att bland annat utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor med funktionshinder och våldsutsatta äldre kvinnor. Det planeras att ta fram rutiner och inventera behov av intern och extern samverkan för att höja kompetensen vad gäller våldsutsatta kvinnor inom alla förvaltningarna samt utveckla kunskap om varandras verksamhet och förutsättningar. Länsstyrelsens kritik i tillsynsrapporterna har varit väsentlig för utformningen av ansökan. Initiativ till att utforma en gemensam ansökan tas enligt intervjuerna av programchefen och kommunledningskontoret. Redan (framgår av handlingar) har kommunledningskontoret föreslagit en sådan ansökan till programnämnden. Programnämnden beslutar att ansökan överlämnas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med en miljon kronor till Örebro kommun, till de sociala nämnderna, dvs Nämnden för funktionshindrade, Nämnderna för socialtjänst och Nämnderna för vård och omsorg, till ett projekt under ett år. Kommunen ska återrapportera till länsstyrelsen hur verksamheten utvecklas under tiden satsningen pågår. Avsikten är att följa hur verksamheten verkar för att nå de mål som kommunen har satt upp. Detta ska göras sex månader efter start. Respektive förvaltningschef inlämnar skrivelse till länsstyrelsen under oktober 2009 med en redovisning av åtgärder med anledning av tillsynen. I skrivelserna framgår att Örebro kommun ansökt och beviljats medel för projektet i vilken länsstyrelsens kritik beaktats. En handling bifogas som beskriver syftet med projektet och vilka delar om ingår. 5.5 Bedömning I granskningen framkommer att Nämnden för funktionshindrade tagit del av planerade aktiviteter för att åtgärda bristerna. För de två övriga driftsnämnderna har inget framkommit som visar att de tagit del av en handlingsplan eller motsvarade för att åtgärda bristerna. Hur bristerna ska åtgärdas framgår däremot i en ansökan om utvecklingsmedel som sänts till Länsstyrelsen, och som beviljats. 5.6 Beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna Granskningen kan inte visa att någon av de tre granskade nämnderna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna. Programnämnden för Social välfärd beslutade , enligt kommunledningskontorets förslag, att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Som tidigare konstaterats är aktiviteterna i stort överensstämmande med de brister som konstaterats i tillsynsrapporten. 11

12 Vid intervju med den arbetsgrupp som berett projektansökan framkommer att sammanlagt 80 % tjänst ska utföra en kartläggning av kompetens och behov av riktlinjer/rutiner samt bygga upp en intern samverkan. Enligt uppdragshandlingen för projektet framgår också att två personer som arbetar 60 % vardera ska arbeta uppsökande under ett år gentemot män som utövar våld i nära relationer. Strukturen för projektet är ännu inte helt färdig. 5.7 Bedömning Vi har vid granskningen iakttagit att nämnderna inte fattat något beslut om hur bristerna enligt länsstyrelsens kritik ska åtgärdas, eller tagit del av eller antagit något yttrande där det framgår hur påpekade brister ska åtgärdas. Beslut har dock fattats av Programnämnden för social välfärd om att ansöka om projektmedel för att starta ett utvecklingsarbete för att åtgärda bristerna som framkommit enligt tillsynen. 5.8 Tidplan för åtgärder Ingen av de granskade nämnderna har fattat något beslut om tidplan för att åtgärda de brister som redovisades i Länsstyrelsens tillsynsrapport. Enligt länsstyrelsens beslut om att bevilja bidrag till projektet Våld i nära relationer ska arbetet kommit igång senast och pågå till En rapport om att projektet löper enligt planeringen ska vara länsstyrelsen tillhanda sex månader efter projektstarten. 5.9 Bedömning Det har inte framkommit att de granskade nämnderna fattat beslut om tidplan för att åtgärda bristerna enligt länsstyrelsens kritik. Granskningen visar att Programnämnden för Social välfärd i sin ansökan om medel för projektet angivit en tidplan, vilket beslutats av länsstyrelsen Ansvarig för åtgärderna Enligt Rutin för svar till Länsstyrelsen ( ) som tillämpas inom förvaltningen för funktionshindrade fastställs vem som är ansvarig för åtgärder kopplat till händelser i samband med tillsyn. Vid intervjuerna framkommer att ansvarig handläggare utses när beslut inkommer angående tillsynsbesök. I denna tillsyn har det i de tre nämnderna varit förvaltningschefen. För projektet Våldsutsatta kvinnor har utsetts en styrgrupp bestående av de tre förvaltningscheferna, vilka har ett ansvar för att följa upp att syftet med arbetet nås, att ta fram handlingsplaner och att delge nämnderna. De har också ett ansvar för att resultatet av arbe- 12

13 tet processas ut i linjeorganisationen. En referensgrupp har tillsatts för att följa att projektet fullföljs enligt syftet i ansökan Bedömning Ingen av nämnderna har fattat beslut om ansvarsfördelning för åtgärdande av bristerna som redovisas i tillsynen. Länsstyrelsen har inte beslutat om uppföljning av att bristerna åtgärdas. I projektansökan framgår att de tre förvaltningscheferna är ansvariga för att syftet med projektet uppnås, ett projekt där programnämnden tagit initiativet till ansökan Återrapportering till nämnderna efter vidtagna åtgärder Nämnden för funktionshindrade Nämndens sammanträdesprotokoll berör länsstyrelsens kritik och att det återkommer som ett ärende till nämnden om åtgärder som gjorts. Sammanträdesprotokoll visar att information lämnas om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetens inom området höjs, vilket av nämnden läggs till handlingarna. I sammanträdesprotokoll framgår att en redovisning av åtgärder lämnats, med anledning av tillsynen, och lagts till handlingarna. Denna innehåller skrivelsen Redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av nämndens arbete vad gäller våldsutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld (kvinnofridstillsyn) vilken ställts till länsstyrelsen. I skrivelsen hänvisas till att uppdragshandlingen som tagits fram för det projekt för vilket länsstyrelsen beviljat medel under ett år och att länsstyrelsens kritik beaktats vid framtagandet av denna. Vård- och omsorgsnämnd öster Vid granskningen har det inte framkommit att nämnden beslutat om eller fått en återrapportering efter vidtagna åtgärder. Vård- och omsorgsnämnd väster Ingen dokumentation har framkommit som visar att nämnden delgetts planering av åtgärder med anledning av kritiken i länsstyrelsens tillsyn eller om projektansökan. Enligt intervjuer informerades ordförandeberedning om länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynsärendet och nämndens presidium , detta är inte dokumenterat. Vid intervjuerna framkommer att de fem driftsnämndernas förvaltningschefer tillsammans med kontorschefen träffas veckovis och att arbetet med projektet avrapporteras här, vilket förs vidare till nämnd av respektive förvaltningschef. 13

14 5.13 Bedömning Granskningen visar att Nämnden för funktionshindrade informerats om tillsynen och att åtgärder som vidtagits ska återkomma som ett ärende. Detta uppfattas dock inte som ett beslut av nämnden. Redovisning av åtgärder har lämnats och lagts till handlingarna. Inte heller de två övriga granskade nämnderna har fattat beslut om återrapportering av vidtagna åtgärder. 14

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Avesta kommun Datum Februari 2009 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ ALL-TEAMET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Gunnel Öhrming Telefon: 08-50803203 Gudrun Johansson Telefon: 08-508

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av ej verkställda beslut med dnr /2015

Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av ej verkställda beslut med dnr /2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maarit Rajamäki 2016-09-28 OSN-2016-0071 Magnus Johannesson Omsorgsnämnden Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet

Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet SOCIALTJÄNT- OCH ARBETSMARKNADSFÖVALTNINGEN ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-17 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänt- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer