Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor"

Transkript

1 Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Revisionsmetod och avgränsning Organisation och ansvarsfördelning Granskningsresultat Ärendeprocessen för tillsynsrapporten inom resp nämnd Behandling av tillsynsrapporterna Bedömning Handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna Bedömning Beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna Bedömning Tidplan för åtgärder Bedömning Ansvarig för åtgärderna Bedömning Återrapportering till nämnderna efter vidtagna åtgärder Bedömning

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av stadsrevisionen i Örebro kom- granskat om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån mun länsstyrelsens tillsyn, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsens tillsynsrapport inkom till de granskade nämnderna i mars 2009 och en redogörelse, från respektive nämnd med anledning av kritiken, skulle vara Länsstyrel- sen tillhanda i slutet av september Granskade nämnder är: Nämnden för funktionshindrade samt Vård- och omsorgsnämnd väster respektive öster. Revisionsfrågan i granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräck- inom respektive nämnd. Granskningen har utgått från ett antal lig kontrollfrågor. Kontrollfrågorna visar att de granskade nämnderna har behandlat tillsynsrapporten enbart genom att ta del av den. Ingen av nämnderna har beslutat hur de ska agera med anledning av kritiken, utan enbart lagt informationen till handlingarna. Nämnden för funktionshindrade har tagit del av planerade aktiviteter för att åtgärda bristerna som anges i tillsynen. De två övriga driftsnämnderna har inte tagit del av en handlingsplan eller motsvarade för att åtgärda bristerna. Granskningen visar att ingen av nämnderna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna enligt länsstyrelsens kritik och sålunda inte heller fattat beslut om tidsplan för att åtgärda bristerna som framkommit vid tillsynen. Ingen av de granskade nämnderna har fattat beslut om återrapportering av vidtagna åtgärder. Granskningen visar att enbart Nämnden för funktionshindrade informerats om planerade aktiviteter och vidtagna åtgärder under ärendets gång. Ingen av de granskade nämnderna har tagit del av förslag till yttrande eller antagit något yttrande med anledning av tillsynsrapporten. De granskade nämnderna får också i oktober var sin påminnelse från Länsstyrelsen att inkomma med redogörelse med anledning av kritiken. Parallellt med Länsstyrelsens tillsynsrapporter initierar Programnämnden för Social välfärd, genom kommunledningskontoret, en ansökan om projektmedel (Projekt Våld i nära relationer) för arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor. I projektansökan framgår att de tre förvaltningscheferna, för de tre granskade nämnderna, är ansvariga för att syftet med projektet uppnås. Det är inte formulerat att ansvaret för projektet även innebär ett ansvar för att bristerna i den tidigare tillsynen åtgärdas. Enligt vår bedömning visar granskningen att ingen av de tre granskade nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder för att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. 3

4 De har inte försäkrat sig om och följt upp att åtgärder vidtagits med anledning av kritiken som följt länsstyrelsens tillsyn. Däremot har Programnämnden Social välfärd fattat beslut om att vidta åtgärder genom sin ansökan om projektmedel. Vilket, enligt vår bedömning, kan ha påverkat behandlingen av tillsynsrapporten inom nämnderna. Granskningen visar i detta avseende även på oklarheter mellan programnämnd och driftsnämnd. Sammanfattningsvis och som svar på revisionsfrågan kan konstateras att rutinerna för be- och ansvarfördelning vid tillsynsärenden brister. Det finns delegationsordningar, redning som anger förfaringssätt i samband med tillsynsrapporter, men enligt vår bedömning har de inte tillämpats på avsett sätt. Genom bristerna i ärendeberedningen har ingen av nämnderna, enligt vår bedömning, varit tillräckligt aktiv i beredning och beslut med anledning av tillsynsrapporten avseende våldsutsatta kvinnor. Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas interna kontroll avseende beredning och behandling av tillsynsrapporter inte är tillräcklig utan behöver förbättras. 4

5 2 Bakgrund Mäns våld mot kvinnor i nära relationer innebär ett stort lidande för de kvinnor som blir utsatta. Detsamma gäller även för de barn som lever i en familj där de ser och hör våldet och ibland själva blir utsatta för våld. Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt och att det finns interna kontrollsystem som bidrar till detta. Länsstyrelsen i Örebro län har under åren genomfört tillsyn av hur bl a de fem sociala nämnderna i Örebro kommun arbetar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har genomförts inom åtta olika ansvarsområden; uppsökande och förebyggande arbete, kvalitet, samverkan, säkerhet, handläggning och dokumentation samt insatser och har dokumenterats i en rapport per nämnd. Stadsrevisionen i Örebro har i sin risk och väsentlighetsbedömning funnit skäl att granska om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån länsstyrelsens bedömningar, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. 3 Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av stadsrevisionen i Örebro kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers granskat om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån länsstyrelsens bedömningar, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Granskningens revisionsfråga har varit: Är den interna kontrollen tillräcklig? Kontrollmål/granskningsmål: Har nämnden/nämnderna behandlat tillsynsrapporten? Har nämnden/-erna tagit del av en handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna? Har nämnden/-erna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna? Har nämnden/-erna fattat beslut om en tidplan för åtgärderna? Har nämnden/-erna beslutat om ansvariga för att åtgärderna vidtas? Har nämnden/-erna beslutat om återrapportering efter vidtagna åtgärder? 3.1 Revisionsmetod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef och nämndssekreterare inom respektive nämnd samt med en arbetsgrupp av tjänstemän från programområdet, utsedd av programchefen för social välfärd, som berett en projektansökan till länsstyrelsen. Projektet innehåller aktiviteter kopplade till länsstyrelsens kritik. 5

6 Granskning har skett av protokoll samt de aktuella dokument som berör granskningen. Dessa har varit reglementen, delegationsordning, protokoll, minnesanteckningar och diarium. Länsstyrelsens handlingar i tillsynsärendena och en projektansökan till länsstyrelsen har gåtts igenom. Granskningen avgränsas till Nämnden för funktionshindrade samt Vårdoch omsorgsnämnd väster respektive öster. Rapporten har sakgranskats i verksamheten och kvalitetssäkrats av certifierad kommunal revisor. 4 Organisation och ansvarsfördelning Det framgår av reglementet att Programnämnd social välfärd är överställd de driftnämnder som ansvarar för stöd och service till funktionshindrade, vård och omsorg för äldre och för socialt arbete i Örebro. Inom sitt programområde ska programnämnden svara för ekonomi- och verksamhetsstyrning och uppföljning inom anvisade ramar med ett ansvar gentemot kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för det ekonomiska resultatet i hela programverksamheten. Programnämnden har inom programområdet även ett ansvar att samordna de underställda nämndernas verksamheter samt samordna insatser för samverkan med andra aktörer. I reglementet framgår inget specifikt om Programnämndens eventuella ansvar för samordning i samband med tillsynsmyndighets tillsynsbesök eller inspektion av underställd nämnd. De tre granskade driftnämnderna, Nämnden för funktionshindrade samt Vård- och omsorgsnämnderna öster och väster, har förutom sitt ansvar för respektive verksamhetsområde även ansvar att fullgöra myndighetsutövningen inom verksamhetsområdet samt ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Driftsnämnderna ska lämna sin programnämnd de uppgifter som behövs för det gemensamma arbetet inom programområdet och även rapportera hur verksamheten likväl som ekonomin utvecklas. 5 Granskningsresultat Länsstyrelsen avslutade sin tillsyn av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnad våld genom att i beslut meddela kritik till respektive nämnd Redogörelse av vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av kritiken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast Samma kritik riktades till de tre nämnderna, Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster samt Nämnden för funktionshindrade. Kritiken gällde att det saknas kvalitetssystem som omfattar arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn samt rutiner för samverkan och samarbetet när det gäller kvinnofridsarbetet utanför och inom kommunen. 6

7 5.1 Ärendeprocessen för tillsynsrapporten inom resp nämnd Nämnden för funktionshindrade I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Enligt diarium inkom länsstyrelsens beslut till nämnden I nämndens sammanträdesprotokoll framgår att nämnden under punkten övriga frågor informerats om länsstyrelsens kritik och att det återkommer som ett ärende till nämnden om åtgärder som gjorts. Inget särskilt beslut fattas. I nämndens sammanträdesprotokoll framgår i ärendet Nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor att information lämnats om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetensen inom området höjs med anledning av tillsynen. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna. Till nämnden inkommer ett meddelande från länsstyrelsen som påminner om begärd redovisning med rubriken Uppföljning av kvinnofridstillsynen. Rubriken har varit förvirrande för tjänstemännen liksom diarienummer och beslutsdatum vilket ej stämmer med ursprungligt beslut. Till nämnden inkommer Länsstyrelsens beslut från att avsluta tillsynsärendet då nämnden uppfyller lagstiftningen och dess intentioner genom de redovisade åtgärderna som planerats. I nämndens sammanträdesprotokoll framgår under ärendet Uppdragshandling för våldsutsatta kvinnor att information lämnas om möjligheten att hos länsstyrelsen i Örebro ansöka om utvecklingsmedel. Utvecklingsmedlen gällde för kvinnojoursverksamhet och för att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. (Inbjudan om ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen hade kommit till nämnden vilket framgår av diariet.) Vid sammanträdet och under samma punkt lämnas samtidigt en redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna Vård- och omsorgsnämnd öster I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Diariet visar att länsstyrelsens beslut och begäran om redogörelse för vidtagna åtgärder inkom Utdrag ur minnesanteckningar från presidiemöte visar att länsstyrelsens tillsynsbeslut och begäran om redogörelse av vidtagna åtgärder tagits upp samt att förvaltningschefen ska ge mera detaljerad information vid nämndsammanträde i maj. Vid intervjun framkommer att förvaltningschefen utsetts som ansvarig handläggare. I nämndens protokoll från och under ärendet Länsstyrelsebeslut verksamhetstillsyn.och Tillsyn om nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor.. informeras nämnden om tillsynen samt om lämnad kritik och förbättringsområden samt att redogörelse för vidtagna eller planerade åtgärder ska vara länsstyrelsen tillhanda senast Nämnden beslutar att informationen ska tas till protokollet. 7

8 Länsstyrelsen påminner om nämndens redogörelse med anledning av den lämnade kritiken vilken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast Av diariet framgår att en redovisning av åtgärder ställts till länsstyrelsen med anledning av kritiken i vilken biläggs Uppdragshandling för projektet Våldsutsatta kvinnor ( ). Det framgår inte i något protokoll att ärendet eller eventuellt yttrande med anledning av tillsynen dessförinnan åter varit uppe i nämnden för beslut. Till diariet inkommer Länsstyrelsens beslut ( ) att avsluta ärendet då nämnden uppfyller lagstiftningen genom de redovisade åtgärder som planerats för att rätta till de brister som konstaterats i tillsynen Vård- och omsorgsnämnd väster I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Enligt diarium inkom länsstyrelsens beslut till nämnden I nämndens sammanträdesprotokoll från informeras nämnden om ärendet Länsstyrelsebeslut verksamhetstillsyn tillsyn om nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor om tillsynen samt om lämnad kritik och förbättringsområden. Nämnden beslutar att informationen ska tas till protokollet. Till diariet inkommer en skrivelse från Länsstyrelsen som påminner om att nämndens redogörelse med anledning av den lämnade kritiken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast En redovisning av åtgärder med anledning av tillsynen tillsänds länsstyrelsen från förvaltningschef, i vilken biläggs Uppdragshandling för projektet Våldsutsatta kvinnor ( ). Det framgår inte i något protokoll att ärendet eller eventuellt yttrandet med anledning av tillsynen dessförinnan varit uppe i nämnden för beslut. Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet efter redovisning av åtgärder som planerats för att rätta till de brister som konstaterats i tillsynen. Det har under intervjuerna framkommit att ordförandeberedningen informerades om länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynsärendet och nämndens presidium Behandling av tillsynsrapporterna Nämnden för funktionshindrade Inom förvaltningen för funktionshindrade finns en rutin för svar till Länsstyrelsen ( ), vilken används för att svara länsstyrelsen i tillsynsärenden eller liknande. Rutinen beskriver den administrativa processen. Rutinen är inte uppdaterad efter nuvarande organisation. Enligt delegationsordning för nämnden ( ) avges yttrande till tillsynsmyndighet av enhetschef eller områdeschef i samråd med förvaltningschef. Anmälan till nämnden av beslut som fattas med stöd av delegering sker genom stickprov av två ärenden. Vissa överklagningar ska redovisas nästkommande sammanträde och protokollföras. Beslut fattade med stöd av delegation redovisas i pärm som cirkulerar vid nämndsammanträde. En 8

9 redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn sammanställs och skickas till Länsstyrelsen av förvaltningschefen. Det har inte framkommit att denna behandlats av nämnd, presidium eller ordförandeberedning. Vid intervjuerna framkommer att förvaltningschefen har ett ansvar för att gå igenom inkommande skrivelser vid presidieträffar där det beslutas om ärendet ska föras till nämnd eller inte. Här förs inga anteckningar. Iakttagelser Inom Nämnden för funktionshindrade finns skriftliga rutinbeskrivningar för svar till Länsstyrelsen och en delegationsordning som anger ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Ingen av dessa rutiner eller delegationsordningen har tillämpats till fullo i samband med nämndens behandling av aktuell tillsynsrapport. Det finns även en icke dokumenterad rutin hur ärenden i samband med presidieträffar ska beredas inför nämndsmöten Vård- och omsorgsnämnd öster I Arbetsordning och rutiner för driftnämnd Vård- och omsorgsnämnd öster (antagen av nämnden ) framgår att ordförande avgör vilka ärenden som ska behandlas i nämnden. Vid intervjuerna beskrivs ordningen som en väl inarbetad rutin. I minnesanteckningar från presidium framgår att tillsynsärenden ska stämmas av i presidiet för att bestämma om/när i handläggningsprocessen de ska tas upp i nämnd utöver vad hela nämnden får via minnesanteckning och eventuell information från gruppledarna. Vid intervjuerna framkommer att nämndadministratören ansvarar för att inkomna handlingar gås igenom i ordförandeberedning. Vid presidieträffar skrivs minnesanteckningar. De bifogas till nämnd och förvaltningschef i kommande nämndutskick Vård- och omsorgsnämnd öster har delegerat ( , rev senast ) till områdeschefen att avge yttranden till tillsynsmyndighet. Beslut som fattats på delegation ska anmälas till nämnden på nästa sammanträde. Ärenden av verkställighetskaraktär ska inte anmälas till nämnden. Vid intervju framkommer att ansvarig handläggare ska utses när kritik riktas från länsstyrelsen och att detta oftast är förvaltningschefen som i sin tur kan delegera vidare. Iakttagelser Inom Vård- och omsorgsnämnd öster finns en arbetsordning, minnesanteckningar och delegationsordning som anger beredningsrutiner och ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Ingen av dessa rutiner eller delegationsordningen har tillämpats till fullo i samband med nämndens behandling av aktuell tillsynsrapport. Vård- och omsorgsnämnd väster Nämnden har enligt intervjuerna samma rutiner som Vård- och omsorgsnämnd öster, med den skillnaden att minnesanteckningar inte förs vid presidieträffar. Det innebär också att det inte finns någon skriftlig arbetsordning. 9

10 Vård- och omsorgsnämnd väster har delegerat (delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden väster , rev ) till förvaltningschef/områdeschef/ enhetschef att avge yttranden till tillsynsmyndighet. Delegerade beslut ska anmälas vid nästkommande sammanträde. Beslut samlas i pärm som ledamot före och under sammanträdet har tillgång till. Iakttagelser Inom Vård och omsorg väster saknas både rutinbeskrivning och arbetsordning för hantering av ärenden i samband med tillsynsbesök. Det finns en delegationsordning som anger ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Det förs inga minnesanteckningar i samband med ordförandeberedning om att ärendet varit uppe för beredning eller hur det beslutats att ärendet ska beredas. Vi kan konstatera att delegationsordningen inte följdes till fullo i samband med behandlingen av tillsynsrapporten. 5.3 Bedömning Det varierar beträffande förekomst av rutiner för behandling och beredning av tillsynsrapporter hos aktuella nämnder, men alla tre har i sina respektive delegationsordningar delegerat ansvaret att avge yttranden för tillsynsrapporter. Granskningen visar att nämnderna tagit del av och informerats om tillsynsrapporterna och länsstyrelsens kritik samt om länsstyrelsens beslut att avsluta ärendet efter att redogörelse över planerade åtgärder lämnats in. I nu aktuell tillsynsrapport bedömer vi att både rutiner och delegationsordning åsidosatts. Det tre nämnderna inkom med svar på kritiken till länsstyrelsen efter utsatt tid och efter påminnelse. En brist på rutiner förs fram som orsak men även att det uppstått förvirring då två tillsynsbeslut bedrevs från länsstyrelsen vid samma tid som båda berörde våld mot kvinnor och att många var inblandade. Det har inte framkommit att Nämnderna informerades om yttrandena. Ingen av nämnderna har fattat beslut om hur tillsynen ska behandlas. Inom Vård- och omsorgsnämnd öster och Vård- och omsorgsnämnd väster har det inte framkommit att redovisning av föreslagna åtgärder med anledning av länsstyrelsens kritik behandlats av nämnden, ordförandeberedning eller presidium. Nämnden för funktionshindrade har fått information om arbetet med handlingsplaner, rutiner m m. 5.4 Handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna I sammanträdesprotokoll från Nämnden för funktionshindrade framgår att information lämnats om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetensen inom området höjs med anledning av tillsynen. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna. Det framgår inte att de två vård- och omsorgsnämnderna får 10

11 motsvarande information eller tagit del av handlingsplan för hur bristerna enligt tillsynen ska åtgärdas. I ett senare skede lämnas information till respektive nämnd om ansökan om medel för ett projekt kallat Våld i nära relationer, för att bland annat utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor med funktionshinder och våldsutsatta äldre kvinnor. Det planeras att ta fram rutiner och inventera behov av intern och extern samverkan för att höja kompetensen vad gäller våldsutsatta kvinnor inom alla förvaltningarna samt utveckla kunskap om varandras verksamhet och förutsättningar. Länsstyrelsens kritik i tillsynsrapporterna har varit väsentlig för utformningen av ansökan. Initiativ till att utforma en gemensam ansökan tas enligt intervjuerna av programchefen och kommunledningskontoret. Redan (framgår av handlingar) har kommunledningskontoret föreslagit en sådan ansökan till programnämnden. Programnämnden beslutar att ansökan överlämnas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med en miljon kronor till Örebro kommun, till de sociala nämnderna, dvs Nämnden för funktionshindrade, Nämnderna för socialtjänst och Nämnderna för vård och omsorg, till ett projekt under ett år. Kommunen ska återrapportera till länsstyrelsen hur verksamheten utvecklas under tiden satsningen pågår. Avsikten är att följa hur verksamheten verkar för att nå de mål som kommunen har satt upp. Detta ska göras sex månader efter start. Respektive förvaltningschef inlämnar skrivelse till länsstyrelsen under oktober 2009 med en redovisning av åtgärder med anledning av tillsynen. I skrivelserna framgår att Örebro kommun ansökt och beviljats medel för projektet i vilken länsstyrelsens kritik beaktats. En handling bifogas som beskriver syftet med projektet och vilka delar om ingår. 5.5 Bedömning I granskningen framkommer att Nämnden för funktionshindrade tagit del av planerade aktiviteter för att åtgärda bristerna. För de två övriga driftsnämnderna har inget framkommit som visar att de tagit del av en handlingsplan eller motsvarade för att åtgärda bristerna. Hur bristerna ska åtgärdas framgår däremot i en ansökan om utvecklingsmedel som sänts till Länsstyrelsen, och som beviljats. 5.6 Beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna Granskningen kan inte visa att någon av de tre granskade nämnderna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna. Programnämnden för Social välfärd beslutade , enligt kommunledningskontorets förslag, att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Som tidigare konstaterats är aktiviteterna i stort överensstämmande med de brister som konstaterats i tillsynsrapporten. 11

12 Vid intervju med den arbetsgrupp som berett projektansökan framkommer att sammanlagt 80 % tjänst ska utföra en kartläggning av kompetens och behov av riktlinjer/rutiner samt bygga upp en intern samverkan. Enligt uppdragshandlingen för projektet framgår också att två personer som arbetar 60 % vardera ska arbeta uppsökande under ett år gentemot män som utövar våld i nära relationer. Strukturen för projektet är ännu inte helt färdig. 5.7 Bedömning Vi har vid granskningen iakttagit att nämnderna inte fattat något beslut om hur bristerna enligt länsstyrelsens kritik ska åtgärdas, eller tagit del av eller antagit något yttrande där det framgår hur påpekade brister ska åtgärdas. Beslut har dock fattats av Programnämnden för social välfärd om att ansöka om projektmedel för att starta ett utvecklingsarbete för att åtgärda bristerna som framkommit enligt tillsynen. 5.8 Tidplan för åtgärder Ingen av de granskade nämnderna har fattat något beslut om tidplan för att åtgärda de brister som redovisades i Länsstyrelsens tillsynsrapport. Enligt länsstyrelsens beslut om att bevilja bidrag till projektet Våld i nära relationer ska arbetet kommit igång senast och pågå till En rapport om att projektet löper enligt planeringen ska vara länsstyrelsen tillhanda sex månader efter projektstarten. 5.9 Bedömning Det har inte framkommit att de granskade nämnderna fattat beslut om tidplan för att åtgärda bristerna enligt länsstyrelsens kritik. Granskningen visar att Programnämnden för Social välfärd i sin ansökan om medel för projektet angivit en tidplan, vilket beslutats av länsstyrelsen Ansvarig för åtgärderna Enligt Rutin för svar till Länsstyrelsen ( ) som tillämpas inom förvaltningen för funktionshindrade fastställs vem som är ansvarig för åtgärder kopplat till händelser i samband med tillsyn. Vid intervjuerna framkommer att ansvarig handläggare utses när beslut inkommer angående tillsynsbesök. I denna tillsyn har det i de tre nämnderna varit förvaltningschefen. För projektet Våldsutsatta kvinnor har utsetts en styrgrupp bestående av de tre förvaltningscheferna, vilka har ett ansvar för att följa upp att syftet med arbetet nås, att ta fram handlingsplaner och att delge nämnderna. De har också ett ansvar för att resultatet av arbe- 12

13 tet processas ut i linjeorganisationen. En referensgrupp har tillsatts för att följa att projektet fullföljs enligt syftet i ansökan Bedömning Ingen av nämnderna har fattat beslut om ansvarsfördelning för åtgärdande av bristerna som redovisas i tillsynen. Länsstyrelsen har inte beslutat om uppföljning av att bristerna åtgärdas. I projektansökan framgår att de tre förvaltningscheferna är ansvariga för att syftet med projektet uppnås, ett projekt där programnämnden tagit initiativet till ansökan Återrapportering till nämnderna efter vidtagna åtgärder Nämnden för funktionshindrade Nämndens sammanträdesprotokoll berör länsstyrelsens kritik och att det återkommer som ett ärende till nämnden om åtgärder som gjorts. Sammanträdesprotokoll visar att information lämnas om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetens inom området höjs, vilket av nämnden läggs till handlingarna. I sammanträdesprotokoll framgår att en redovisning av åtgärder lämnats, med anledning av tillsynen, och lagts till handlingarna. Denna innehåller skrivelsen Redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av nämndens arbete vad gäller våldsutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld (kvinnofridstillsyn) vilken ställts till länsstyrelsen. I skrivelsen hänvisas till att uppdragshandlingen som tagits fram för det projekt för vilket länsstyrelsen beviljat medel under ett år och att länsstyrelsens kritik beaktats vid framtagandet av denna. Vård- och omsorgsnämnd öster Vid granskningen har det inte framkommit att nämnden beslutat om eller fått en återrapportering efter vidtagna åtgärder. Vård- och omsorgsnämnd väster Ingen dokumentation har framkommit som visar att nämnden delgetts planering av åtgärder med anledning av kritiken i länsstyrelsens tillsyn eller om projektansökan. Enligt intervjuer informerades ordförandeberedning om länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynsärendet och nämndens presidium , detta är inte dokumenterat. Vid intervjuerna framkommer att de fem driftsnämndernas förvaltningschefer tillsammans med kontorschefen träffas veckovis och att arbetet med projektet avrapporteras här, vilket förs vidare till nämnd av respektive förvaltningschef. 13

14 5.13 Bedömning Granskningen visar att Nämnden för funktionshindrade informerats om tillsynen och att åtgärder som vidtagits ska återkomma som ett ärende. Detta uppfattas dock inte som ett beslut av nämnden. Redovisning av åtgärder har lämnats och lagts till handlingarna. Inte heller de två övriga granskade nämnderna har fattat beslut om återrapportering av vidtagna åtgärder. 14

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer