Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor"

Transkript

1 Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Revisionsmetod och avgränsning Organisation och ansvarsfördelning Granskningsresultat Ärendeprocessen för tillsynsrapporten inom resp nämnd Behandling av tillsynsrapporterna Bedömning Handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna Bedömning Beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna Bedömning Tidplan för åtgärder Bedömning Ansvarig för åtgärderna Bedömning Återrapportering till nämnderna efter vidtagna åtgärder Bedömning

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av stadsrevisionen i Örebro kom- granskat om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån mun länsstyrelsens tillsyn, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsens tillsynsrapport inkom till de granskade nämnderna i mars 2009 och en redogörelse, från respektive nämnd med anledning av kritiken, skulle vara Länsstyrel- sen tillhanda i slutet av september Granskade nämnder är: Nämnden för funktionshindrade samt Vård- och omsorgsnämnd väster respektive öster. Revisionsfrågan i granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräck- inom respektive nämnd. Granskningen har utgått från ett antal lig kontrollfrågor. Kontrollfrågorna visar att de granskade nämnderna har behandlat tillsynsrapporten enbart genom att ta del av den. Ingen av nämnderna har beslutat hur de ska agera med anledning av kritiken, utan enbart lagt informationen till handlingarna. Nämnden för funktionshindrade har tagit del av planerade aktiviteter för att åtgärda bristerna som anges i tillsynen. De två övriga driftsnämnderna har inte tagit del av en handlingsplan eller motsvarade för att åtgärda bristerna. Granskningen visar att ingen av nämnderna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna enligt länsstyrelsens kritik och sålunda inte heller fattat beslut om tidsplan för att åtgärda bristerna som framkommit vid tillsynen. Ingen av de granskade nämnderna har fattat beslut om återrapportering av vidtagna åtgärder. Granskningen visar att enbart Nämnden för funktionshindrade informerats om planerade aktiviteter och vidtagna åtgärder under ärendets gång. Ingen av de granskade nämnderna har tagit del av förslag till yttrande eller antagit något yttrande med anledning av tillsynsrapporten. De granskade nämnderna får också i oktober var sin påminnelse från Länsstyrelsen att inkomma med redogörelse med anledning av kritiken. Parallellt med Länsstyrelsens tillsynsrapporter initierar Programnämnden för Social välfärd, genom kommunledningskontoret, en ansökan om projektmedel (Projekt Våld i nära relationer) för arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor. I projektansökan framgår att de tre förvaltningscheferna, för de tre granskade nämnderna, är ansvariga för att syftet med projektet uppnås. Det är inte formulerat att ansvaret för projektet även innebär ett ansvar för att bristerna i den tidigare tillsynen åtgärdas. Enligt vår bedömning visar granskningen att ingen av de tre granskade nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder för att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. 3

4 De har inte försäkrat sig om och följt upp att åtgärder vidtagits med anledning av kritiken som följt länsstyrelsens tillsyn. Däremot har Programnämnden Social välfärd fattat beslut om att vidta åtgärder genom sin ansökan om projektmedel. Vilket, enligt vår bedömning, kan ha påverkat behandlingen av tillsynsrapporten inom nämnderna. Granskningen visar i detta avseende även på oklarheter mellan programnämnd och driftsnämnd. Sammanfattningsvis och som svar på revisionsfrågan kan konstateras att rutinerna för be- och ansvarfördelning vid tillsynsärenden brister. Det finns delegationsordningar, redning som anger förfaringssätt i samband med tillsynsrapporter, men enligt vår bedömning har de inte tillämpats på avsett sätt. Genom bristerna i ärendeberedningen har ingen av nämnderna, enligt vår bedömning, varit tillräckligt aktiv i beredning och beslut med anledning av tillsynsrapporten avseende våldsutsatta kvinnor. Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas interna kontroll avseende beredning och behandling av tillsynsrapporter inte är tillräcklig utan behöver förbättras. 4

5 2 Bakgrund Mäns våld mot kvinnor i nära relationer innebär ett stort lidande för de kvinnor som blir utsatta. Detsamma gäller även för de barn som lever i en familj där de ser och hör våldet och ibland själva blir utsatta för våld. Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt och att det finns interna kontrollsystem som bidrar till detta. Länsstyrelsen i Örebro län har under åren genomfört tillsyn av hur bl a de fem sociala nämnderna i Örebro kommun arbetar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har genomförts inom åtta olika ansvarsområden; uppsökande och förebyggande arbete, kvalitet, samverkan, säkerhet, handläggning och dokumentation samt insatser och har dokumenterats i en rapport per nämnd. Stadsrevisionen i Örebro har i sin risk och väsentlighetsbedömning funnit skäl att granska om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån länsstyrelsens bedömningar, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. 3 Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av stadsrevisionen i Örebro kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers granskat om de sociala nämnderna i kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån länsstyrelsens bedömningar, i syfte att eliminera bristerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Granskningens revisionsfråga har varit: Är den interna kontrollen tillräcklig? Kontrollmål/granskningsmål: Har nämnden/nämnderna behandlat tillsynsrapporten? Har nämnden/-erna tagit del av en handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna? Har nämnden/-erna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna? Har nämnden/-erna fattat beslut om en tidplan för åtgärderna? Har nämnden/-erna beslutat om ansvariga för att åtgärderna vidtas? Har nämnden/-erna beslutat om återrapportering efter vidtagna åtgärder? 3.1 Revisionsmetod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef och nämndssekreterare inom respektive nämnd samt med en arbetsgrupp av tjänstemän från programområdet, utsedd av programchefen för social välfärd, som berett en projektansökan till länsstyrelsen. Projektet innehåller aktiviteter kopplade till länsstyrelsens kritik. 5

6 Granskning har skett av protokoll samt de aktuella dokument som berör granskningen. Dessa har varit reglementen, delegationsordning, protokoll, minnesanteckningar och diarium. Länsstyrelsens handlingar i tillsynsärendena och en projektansökan till länsstyrelsen har gåtts igenom. Granskningen avgränsas till Nämnden för funktionshindrade samt Vårdoch omsorgsnämnd väster respektive öster. Rapporten har sakgranskats i verksamheten och kvalitetssäkrats av certifierad kommunal revisor. 4 Organisation och ansvarsfördelning Det framgår av reglementet att Programnämnd social välfärd är överställd de driftnämnder som ansvarar för stöd och service till funktionshindrade, vård och omsorg för äldre och för socialt arbete i Örebro. Inom sitt programområde ska programnämnden svara för ekonomi- och verksamhetsstyrning och uppföljning inom anvisade ramar med ett ansvar gentemot kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för det ekonomiska resultatet i hela programverksamheten. Programnämnden har inom programområdet även ett ansvar att samordna de underställda nämndernas verksamheter samt samordna insatser för samverkan med andra aktörer. I reglementet framgår inget specifikt om Programnämndens eventuella ansvar för samordning i samband med tillsynsmyndighets tillsynsbesök eller inspektion av underställd nämnd. De tre granskade driftnämnderna, Nämnden för funktionshindrade samt Vård- och omsorgsnämnderna öster och väster, har förutom sitt ansvar för respektive verksamhetsområde även ansvar att fullgöra myndighetsutövningen inom verksamhetsområdet samt ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Driftsnämnderna ska lämna sin programnämnd de uppgifter som behövs för det gemensamma arbetet inom programområdet och även rapportera hur verksamheten likväl som ekonomin utvecklas. 5 Granskningsresultat Länsstyrelsen avslutade sin tillsyn av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnad våld genom att i beslut meddela kritik till respektive nämnd Redogörelse av vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av kritiken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast Samma kritik riktades till de tre nämnderna, Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster samt Nämnden för funktionshindrade. Kritiken gällde att det saknas kvalitetssystem som omfattar arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn samt rutiner för samverkan och samarbetet när det gäller kvinnofridsarbetet utanför och inom kommunen. 6

7 5.1 Ärendeprocessen för tillsynsrapporten inom resp nämnd Nämnden för funktionshindrade I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Enligt diarium inkom länsstyrelsens beslut till nämnden I nämndens sammanträdesprotokoll framgår att nämnden under punkten övriga frågor informerats om länsstyrelsens kritik och att det återkommer som ett ärende till nämnden om åtgärder som gjorts. Inget särskilt beslut fattas. I nämndens sammanträdesprotokoll framgår i ärendet Nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor att information lämnats om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetensen inom området höjs med anledning av tillsynen. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna. Till nämnden inkommer ett meddelande från länsstyrelsen som påminner om begärd redovisning med rubriken Uppföljning av kvinnofridstillsynen. Rubriken har varit förvirrande för tjänstemännen liksom diarienummer och beslutsdatum vilket ej stämmer med ursprungligt beslut. Till nämnden inkommer Länsstyrelsens beslut från att avsluta tillsynsärendet då nämnden uppfyller lagstiftningen och dess intentioner genom de redovisade åtgärderna som planerats. I nämndens sammanträdesprotokoll framgår under ärendet Uppdragshandling för våldsutsatta kvinnor att information lämnas om möjligheten att hos länsstyrelsen i Örebro ansöka om utvecklingsmedel. Utvecklingsmedlen gällde för kvinnojoursverksamhet och för att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. (Inbjudan om ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen hade kommit till nämnden vilket framgår av diariet.) Vid sammanträdet och under samma punkt lämnas samtidigt en redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna Vård- och omsorgsnämnd öster I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Diariet visar att länsstyrelsens beslut och begäran om redogörelse för vidtagna åtgärder inkom Utdrag ur minnesanteckningar från presidiemöte visar att länsstyrelsens tillsynsbeslut och begäran om redogörelse av vidtagna åtgärder tagits upp samt att förvaltningschefen ska ge mera detaljerad information vid nämndsammanträde i maj. Vid intervjun framkommer att förvaltningschefen utsetts som ansvarig handläggare. I nämndens protokoll från och under ärendet Länsstyrelsebeslut verksamhetstillsyn.och Tillsyn om nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor.. informeras nämnden om tillsynen samt om lämnad kritik och förbättringsområden samt att redogörelse för vidtagna eller planerade åtgärder ska vara länsstyrelsen tillhanda senast Nämnden beslutar att informationen ska tas till protokollet. 7

8 Länsstyrelsen påminner om nämndens redogörelse med anledning av den lämnade kritiken vilken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast Av diariet framgår att en redovisning av åtgärder ställts till länsstyrelsen med anledning av kritiken i vilken biläggs Uppdragshandling för projektet Våldsutsatta kvinnor ( ). Det framgår inte i något protokoll att ärendet eller eventuellt yttrande med anledning av tillsynen dessförinnan åter varit uppe i nämnden för beslut. Till diariet inkommer Länsstyrelsens beslut ( ) att avsluta ärendet då nämnden uppfyller lagstiftningen genom de redovisade åtgärder som planerats för att rätta till de brister som konstaterats i tillsynen Vård- och omsorgsnämnd väster I den aktuella tillsynen finns följande dokumenterat hos nämnden och som berör tillsynen: Enligt diarium inkom länsstyrelsens beslut till nämnden I nämndens sammanträdesprotokoll från informeras nämnden om ärendet Länsstyrelsebeslut verksamhetstillsyn tillsyn om nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor om tillsynen samt om lämnad kritik och förbättringsområden. Nämnden beslutar att informationen ska tas till protokollet. Till diariet inkommer en skrivelse från Länsstyrelsen som påminner om att nämndens redogörelse med anledning av den lämnade kritiken skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast En redovisning av åtgärder med anledning av tillsynen tillsänds länsstyrelsen från förvaltningschef, i vilken biläggs Uppdragshandling för projektet Våldsutsatta kvinnor ( ). Det framgår inte i något protokoll att ärendet eller eventuellt yttrandet med anledning av tillsynen dessförinnan varit uppe i nämnden för beslut. Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet efter redovisning av åtgärder som planerats för att rätta till de brister som konstaterats i tillsynen. Det har under intervjuerna framkommit att ordförandeberedningen informerades om länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynsärendet och nämndens presidium Behandling av tillsynsrapporterna Nämnden för funktionshindrade Inom förvaltningen för funktionshindrade finns en rutin för svar till Länsstyrelsen ( ), vilken används för att svara länsstyrelsen i tillsynsärenden eller liknande. Rutinen beskriver den administrativa processen. Rutinen är inte uppdaterad efter nuvarande organisation. Enligt delegationsordning för nämnden ( ) avges yttrande till tillsynsmyndighet av enhetschef eller områdeschef i samråd med förvaltningschef. Anmälan till nämnden av beslut som fattas med stöd av delegering sker genom stickprov av två ärenden. Vissa överklagningar ska redovisas nästkommande sammanträde och protokollföras. Beslut fattade med stöd av delegation redovisas i pärm som cirkulerar vid nämndsammanträde. En 8

9 redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn sammanställs och skickas till Länsstyrelsen av förvaltningschefen. Det har inte framkommit att denna behandlats av nämnd, presidium eller ordförandeberedning. Vid intervjuerna framkommer att förvaltningschefen har ett ansvar för att gå igenom inkommande skrivelser vid presidieträffar där det beslutas om ärendet ska föras till nämnd eller inte. Här förs inga anteckningar. Iakttagelser Inom Nämnden för funktionshindrade finns skriftliga rutinbeskrivningar för svar till Länsstyrelsen och en delegationsordning som anger ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Ingen av dessa rutiner eller delegationsordningen har tillämpats till fullo i samband med nämndens behandling av aktuell tillsynsrapport. Det finns även en icke dokumenterad rutin hur ärenden i samband med presidieträffar ska beredas inför nämndsmöten Vård- och omsorgsnämnd öster I Arbetsordning och rutiner för driftnämnd Vård- och omsorgsnämnd öster (antagen av nämnden ) framgår att ordförande avgör vilka ärenden som ska behandlas i nämnden. Vid intervjuerna beskrivs ordningen som en väl inarbetad rutin. I minnesanteckningar från presidium framgår att tillsynsärenden ska stämmas av i presidiet för att bestämma om/när i handläggningsprocessen de ska tas upp i nämnd utöver vad hela nämnden får via minnesanteckning och eventuell information från gruppledarna. Vid intervjuerna framkommer att nämndadministratören ansvarar för att inkomna handlingar gås igenom i ordförandeberedning. Vid presidieträffar skrivs minnesanteckningar. De bifogas till nämnd och förvaltningschef i kommande nämndutskick Vård- och omsorgsnämnd öster har delegerat ( , rev senast ) till områdeschefen att avge yttranden till tillsynsmyndighet. Beslut som fattats på delegation ska anmälas till nämnden på nästa sammanträde. Ärenden av verkställighetskaraktär ska inte anmälas till nämnden. Vid intervju framkommer att ansvarig handläggare ska utses när kritik riktas från länsstyrelsen och att detta oftast är förvaltningschefen som i sin tur kan delegera vidare. Iakttagelser Inom Vård- och omsorgsnämnd öster finns en arbetsordning, minnesanteckningar och delegationsordning som anger beredningsrutiner och ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Ingen av dessa rutiner eller delegationsordningen har tillämpats till fullo i samband med nämndens behandling av aktuell tillsynsrapport. Vård- och omsorgsnämnd väster Nämnden har enligt intervjuerna samma rutiner som Vård- och omsorgsnämnd öster, med den skillnaden att minnesanteckningar inte förs vid presidieträffar. Det innebär också att det inte finns någon skriftlig arbetsordning. 9

10 Vård- och omsorgsnämnd väster har delegerat (delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden väster , rev ) till förvaltningschef/områdeschef/ enhetschef att avge yttranden till tillsynsmyndighet. Delegerade beslut ska anmälas vid nästkommande sammanträde. Beslut samlas i pärm som ledamot före och under sammanträdet har tillgång till. Iakttagelser Inom Vård och omsorg väster saknas både rutinbeskrivning och arbetsordning för hantering av ärenden i samband med tillsynsbesök. Det finns en delegationsordning som anger ansvarsfördelning vid yttrande till tillsynsmyndighet. Det förs inga minnesanteckningar i samband med ordförandeberedning om att ärendet varit uppe för beredning eller hur det beslutats att ärendet ska beredas. Vi kan konstatera att delegationsordningen inte följdes till fullo i samband med behandlingen av tillsynsrapporten. 5.3 Bedömning Det varierar beträffande förekomst av rutiner för behandling och beredning av tillsynsrapporter hos aktuella nämnder, men alla tre har i sina respektive delegationsordningar delegerat ansvaret att avge yttranden för tillsynsrapporter. Granskningen visar att nämnderna tagit del av och informerats om tillsynsrapporterna och länsstyrelsens kritik samt om länsstyrelsens beslut att avsluta ärendet efter att redogörelse över planerade åtgärder lämnats in. I nu aktuell tillsynsrapport bedömer vi att både rutiner och delegationsordning åsidosatts. Det tre nämnderna inkom med svar på kritiken till länsstyrelsen efter utsatt tid och efter påminnelse. En brist på rutiner förs fram som orsak men även att det uppstått förvirring då två tillsynsbeslut bedrevs från länsstyrelsen vid samma tid som båda berörde våld mot kvinnor och att många var inblandade. Det har inte framkommit att Nämnderna informerades om yttrandena. Ingen av nämnderna har fattat beslut om hur tillsynen ska behandlas. Inom Vård- och omsorgsnämnd öster och Vård- och omsorgsnämnd väster har det inte framkommit att redovisning av föreslagna åtgärder med anledning av länsstyrelsens kritik behandlats av nämnden, ordförandeberedning eller presidium. Nämnden för funktionshindrade har fått information om arbetet med handlingsplaner, rutiner m m. 5.4 Handlingsplan/motsvarande för att åtgärda bristerna I sammanträdesprotokoll från Nämnden för funktionshindrade framgår att information lämnats om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetensen inom området höjs med anledning av tillsynen. Beslut fattas om att lägga informationen till handlingarna. Det framgår inte att de två vård- och omsorgsnämnderna får 10

11 motsvarande information eller tagit del av handlingsplan för hur bristerna enligt tillsynen ska åtgärdas. I ett senare skede lämnas information till respektive nämnd om ansökan om medel för ett projekt kallat Våld i nära relationer, för att bland annat utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor med funktionshinder och våldsutsatta äldre kvinnor. Det planeras att ta fram rutiner och inventera behov av intern och extern samverkan för att höja kompetensen vad gäller våldsutsatta kvinnor inom alla förvaltningarna samt utveckla kunskap om varandras verksamhet och förutsättningar. Länsstyrelsens kritik i tillsynsrapporterna har varit väsentlig för utformningen av ansökan. Initiativ till att utforma en gemensam ansökan tas enligt intervjuerna av programchefen och kommunledningskontoret. Redan (framgår av handlingar) har kommunledningskontoret föreslagit en sådan ansökan till programnämnden. Programnämnden beslutar att ansökan överlämnas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med en miljon kronor till Örebro kommun, till de sociala nämnderna, dvs Nämnden för funktionshindrade, Nämnderna för socialtjänst och Nämnderna för vård och omsorg, till ett projekt under ett år. Kommunen ska återrapportera till länsstyrelsen hur verksamheten utvecklas under tiden satsningen pågår. Avsikten är att följa hur verksamheten verkar för att nå de mål som kommunen har satt upp. Detta ska göras sex månader efter start. Respektive förvaltningschef inlämnar skrivelse till länsstyrelsen under oktober 2009 med en redovisning av åtgärder med anledning av tillsynen. I skrivelserna framgår att Örebro kommun ansökt och beviljats medel för projektet i vilken länsstyrelsens kritik beaktats. En handling bifogas som beskriver syftet med projektet och vilka delar om ingår. 5.5 Bedömning I granskningen framkommer att Nämnden för funktionshindrade tagit del av planerade aktiviteter för att åtgärda bristerna. För de två övriga driftsnämnderna har inget framkommit som visar att de tagit del av en handlingsplan eller motsvarade för att åtgärda bristerna. Hur bristerna ska åtgärdas framgår däremot i en ansökan om utvecklingsmedel som sänts till Länsstyrelsen, och som beviljats. 5.6 Beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna Granskningen kan inte visa att någon av de tre granskade nämnderna fattat beslut om aktiviteter för att åtgärda bristerna. Programnämnden för Social välfärd beslutade , enligt kommunledningskontorets förslag, att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Som tidigare konstaterats är aktiviteterna i stort överensstämmande med de brister som konstaterats i tillsynsrapporten. 11

12 Vid intervju med den arbetsgrupp som berett projektansökan framkommer att sammanlagt 80 % tjänst ska utföra en kartläggning av kompetens och behov av riktlinjer/rutiner samt bygga upp en intern samverkan. Enligt uppdragshandlingen för projektet framgår också att två personer som arbetar 60 % vardera ska arbeta uppsökande under ett år gentemot män som utövar våld i nära relationer. Strukturen för projektet är ännu inte helt färdig. 5.7 Bedömning Vi har vid granskningen iakttagit att nämnderna inte fattat något beslut om hur bristerna enligt länsstyrelsens kritik ska åtgärdas, eller tagit del av eller antagit något yttrande där det framgår hur påpekade brister ska åtgärdas. Beslut har dock fattats av Programnämnden för social välfärd om att ansöka om projektmedel för att starta ett utvecklingsarbete för att åtgärda bristerna som framkommit enligt tillsynen. 5.8 Tidplan för åtgärder Ingen av de granskade nämnderna har fattat något beslut om tidplan för att åtgärda de brister som redovisades i Länsstyrelsens tillsynsrapport. Enligt länsstyrelsens beslut om att bevilja bidrag till projektet Våld i nära relationer ska arbetet kommit igång senast och pågå till En rapport om att projektet löper enligt planeringen ska vara länsstyrelsen tillhanda sex månader efter projektstarten. 5.9 Bedömning Det har inte framkommit att de granskade nämnderna fattat beslut om tidplan för att åtgärda bristerna enligt länsstyrelsens kritik. Granskningen visar att Programnämnden för Social välfärd i sin ansökan om medel för projektet angivit en tidplan, vilket beslutats av länsstyrelsen Ansvarig för åtgärderna Enligt Rutin för svar till Länsstyrelsen ( ) som tillämpas inom förvaltningen för funktionshindrade fastställs vem som är ansvarig för åtgärder kopplat till händelser i samband med tillsyn. Vid intervjuerna framkommer att ansvarig handläggare utses när beslut inkommer angående tillsynsbesök. I denna tillsyn har det i de tre nämnderna varit förvaltningschefen. För projektet Våldsutsatta kvinnor har utsetts en styrgrupp bestående av de tre förvaltningscheferna, vilka har ett ansvar för att följa upp att syftet med arbetet nås, att ta fram handlingsplaner och att delge nämnderna. De har också ett ansvar för att resultatet av arbe- 12

13 tet processas ut i linjeorganisationen. En referensgrupp har tillsatts för att följa att projektet fullföljs enligt syftet i ansökan Bedömning Ingen av nämnderna har fattat beslut om ansvarsfördelning för åtgärdande av bristerna som redovisas i tillsynen. Länsstyrelsen har inte beslutat om uppföljning av att bristerna åtgärdas. I projektansökan framgår att de tre förvaltningscheferna är ansvariga för att syftet med projektet uppnås, ett projekt där programnämnden tagit initiativet till ansökan Återrapportering till nämnderna efter vidtagna åtgärder Nämnden för funktionshindrade Nämndens sammanträdesprotokoll berör länsstyrelsens kritik och att det återkommer som ett ärende till nämnden om åtgärder som gjorts. Sammanträdesprotokoll visar att information lämnas om hur man tillsammans arbetar fram handlingsplaner, rutiner och hur kompetens inom området höjs, vilket av nämnden läggs till handlingarna. I sammanträdesprotokoll framgår att en redovisning av åtgärder lämnats, med anledning av tillsynen, och lagts till handlingarna. Denna innehåller skrivelsen Redovisning av åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av nämndens arbete vad gäller våldsutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld (kvinnofridstillsyn) vilken ställts till länsstyrelsen. I skrivelsen hänvisas till att uppdragshandlingen som tagits fram för det projekt för vilket länsstyrelsen beviljat medel under ett år och att länsstyrelsens kritik beaktats vid framtagandet av denna. Vård- och omsorgsnämnd öster Vid granskningen har det inte framkommit att nämnden beslutat om eller fått en återrapportering efter vidtagna åtgärder. Vård- och omsorgsnämnd väster Ingen dokumentation har framkommit som visar att nämnden delgetts planering av åtgärder med anledning av kritiken i länsstyrelsens tillsyn eller om projektansökan. Enligt intervjuer informerades ordförandeberedning om länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynsärendet och nämndens presidium , detta är inte dokumenterat. Vid intervjuerna framkommer att de fem driftsnämndernas förvaltningschefer tillsammans med kontorschefen träffas veckovis och att arbetet med projektet avrapporteras här, vilket förs vidare till nämnd av respektive förvaltningschef. 13

14 5.13 Bedömning Granskningen visar att Nämnden för funktionshindrade informerats om tillsynen och att åtgärder som vidtagits ska återkomma som ett ärende. Detta uppfattas dock inte som ett beslut av nämnden. Redovisning av åtgärder har lämnats och lagts till handlingarna. Inte heller de två övriga granskade nämnderna har fattat beslut om återrapportering av vidtagna åtgärder. 14

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 266/2010 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2011-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Ia Malmqvist

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten.

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S) 2:e

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 14 september 2005 kl. 10:00 1. Val av justerare

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd Ärendelista Sov 22/2015 Programnämnd social välfärd Datum: 2015-10-01 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Upprop, kallelse 2 Anmälan av övriga ärenden 3 Anmälan om jäv 4 Svar på remiss

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer