Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011"

Transkript

1 Revisionsrapport Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Kurt Westerback Cert. kommunal revisor Lars Wigström Cert. kommunal revisor Irene Deravian Stadsrevisionen i Örebro kommun

2 Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Innehållsförteckning 1. Övergripande granskning av nämndernas arbete med intern kontroll Bakgrund, revisionsfråga och sammanfattande bedömning Granskningsresultat i sammandrag Programområde Barn och utbildning Programnämnd Barn och utbildning Gymnasienämnden Skolnämnd Nordost Skolnämnd Nordväst Skolnämnd Sydost Skolnämnd Sydväst Östernärke områdesnämnd Programområde Samhällsbyggnad Programnämnd Samhällsbyggnad Fastighetsnämnd Miljönämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Fritids- och turistnämnd Kultur- och medborgarnämnd Tysslinge lokala nämnd Glanshammars lokala nämnd Programområde Social välfärd Programnämnd Social välfärd Socialnämnd väster Socialnämnd öster Vård- och omsorgsnämnd väster Vård- och omsorgsnämnd Öster Nämnd för funktionshindrade Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Stadsrevisionen i Örebro kommun

3 1. Övergripande granskning av nämndernas arbete med intern kontroll 1.1. Bakgrund, revisionsfråga och sammanfattande bedömning Av kommunallagen (6 kap. 7 ) framgår att nämnderna skall ha tillräcklig kontroll över sin verksamhet och att verksamheten ska bedrivas på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta innebär att det är nämnderna själva som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten så den bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att räkenskaperna är rättvisande. Tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade processer och rutiner, integrerade i organisation, system och i det löpande arbetet. Stadsrevisionen har i sin årliga riskanalys bedömt att en övergripande granskning ska genomföras av hur samtliga nämnder planerat och bedrivit sitt internkontrollarbete. Kommunal Sektor inom har fått uppdraget att genomföra granskningen. Granskningen avser 2011 års verksamhet. Revisorernas uppgift är att pröva och bedöma om den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionsfrågan inriktas mot verksamheternas styrbarhet med avseende på om den interna kontrollen är tillräcklig. Rapporten återger huvudsakligen de resultat som redovisas av de olika nämnderna. Verifiering av resultatet av nämndernas internkontrollåtgärder enligt rapporteringen har inte genomförts inom ramen för denna granskning. Stadsrevisionens översiktliga granskning ska ge för varje nämnd svar på följande granskningsmål: - Har nämnden fattat beslut om granskningsplan för år 2011? - Har valet av granskningsåtgärder föregåtts av en dokumenterad riskbedömning? - Är granskningsåtgärderna enligt den beslutade planen genomförda och rapporterade till nämnden? - Har nämnden på ett tydligt sätt fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? - Har föregående års beslut om åtgärder verkställts och återrapporterats? - Har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen? Vid bedömningen av om nämndernas internkontrollåtgärder har varit tillräckliga har utgångspunkten varit det av kommunstyrelsen under år 2009 beslutade doku- Stadsrevisionen i Örebro kommun 1 av 26

4 mentet Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar och förtydliganden. Enligt riktlinjerna ska nämnderna genomföra en dokumenterad riskbedömning av verksamheten som grund för planering och prioritering av internkontrollens omfattning och inriktning. Varje nämnd ska sända en granskningsrapport till kommunstyrelsen senast i december under verksamhetsåret tillsammans med protokollsutdrag. Vad som granskningsplanen och granskningsrapporten ska innehålla framgår av tillämpningsanvisningarna. Kommunstyrelsen sammanställer därefter en rapport över samtliga nämnders granskningsrapporter och gör en samlad utvärdering av systemet för intern kontroll. Kommunstyrelsen ansvarar också för rapporteringen till stadsrevisionen. Utifrån det underlag vi erhållit bedömer vi att följsamheten till kommunstyrelsens riktlinjer och tillämpningsanvisningar behöver förbättras hos flera av nämnderna. Utifrån den dokumentation vi erhållit har någon form av dokumenterad, systematisk riskanalys/riskbedömning inför eventuellt val av egna internkontrollåtgärder inte genomförts av Kommunstyrelsen, de tre programnämnderna, Tysslinge lokala nämnd, Glanshammars lokala nämnd, Kultur- och medborgarnämnden, Fritid- och turistnämnden, Överförmyndarnämnden samt Nämnden för funktionshindrade. Endast Gymnasienämnden, Byggnadsnämnden, Fritid- och turistnämnden, Kulturoch medborgarnämnden samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återrapporterar en uppföljning av föregående års granskningsåtgärder, trots att kommunstyrelsen beslutat att samtliga nämnder skulle göra en uppföljning. Nämnderna har i varierande utsträckning beslutat om eller genomfört egna val av kontrollåtgärder. Kommunstyrelsen, de tre programnämnderna, Tekniska nämnden, Glanshammars lokala nämnd och Tysslinge lokala nämnd har inte genomfört någon nämndspecifik granskningsåtgärd. Som skäl har kommunstyrelsen och programnämnderna Barn och utbildning och Samhällsbyggnad angett att de kommungemensamma granskningsåtgärderna är omfattande, ett skäl som samtliga nämnder kunnat hänvisa till. Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. För att få en helhetsbild bör återrapporteringen till kommunstyrelsen därför från och med år 2012 också omfatta den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. För år 2011 har kommunstyrelsen beslutat att samtliga nämnder, utöver nämndernas egna val av granskningsåtgärder, ska granska: Stadsrevisionen i Örebro kommun 2 av 26

5 Kommunledningskontoret har under året utarbetat förtydliganden och kompletteringar av de kommungemensamma granskningsåtgärderna. Vi bedömer att riktlinjerna, tillämpningsanvisningarna och förtydligandena avseende de kommungemensamma granskningsåtgärderna bör ha varit ett tillräckligt stöd i nämndernas internkontrollarbete. Några av nämnderna framstår i olika delar av internkontrollprocessen som goda exempel för hur arbetet kan bedrivas. Vi bedömer sammantaget att fortsatta framsteg görs i det övergripande internkontrollarbetet. Resultatet visar att det ändå finns behov av ytterligare dialog/kommunikation för att hitta former och metodik för hur de beslutade uppdragen kan återredovisas till nämnderna, kommunstyrelsen, stadsrevisionen och fullmäktige på ett tillräckligt sätt. Några av nämndernas redovisningar av resultat och bedömningar är delvis svårtolkade och allmänna formuleringar används i beskrivningarna till åtgärdsförslag. Omfattningen av granskningsurval varierar också mellan nämnderna. Kommunledningskontoret avser att under år 2012 revidera styrdokument och metod för att bl. a. underlätta nämndernas egen bedömning av om den interna kontrollen är tillräcklig. De egna granskningsåtgärder som de andra nämnderna beslutat att genomföra framgår av skrivningarna för nämnderna inom respektive programområde. Komplettering av underlag har inhämtats fortlöpande under granskningens gång. Stadsrevisionen i Örebro kommun 3 av 26

6 2. Granskningsresultat i sammandrag 2.1. Programområde Barn och utbildning Programnämnd Barn och utbildning Nämnden har beslutat om granskningsplan, genomfört beslutade granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Granskningen inom det personaladministrativa området är inte relevant för nämnden eftersom den inte har någon egen anställd personal. Vi kan inte heller i år finna att nämnden genomfört någon riskbedömning för egen del och inte heller gjort några egna val av internkontrollåtgärder. Nämnden har bedömt att de gemensamma granskningsområdena är omfattande och därför inte beslutat om några egna specifika åtgärder. Nämndens val av internkontrollåtgärder är inte tillräcklig. Granskningsrapporten anger att granskningen av verksamhetens rutiner för att säkerställa att inköp av externa varor och tjänster följer kommunens upphandlingspolicy och inköpsregler visar att beställarorganisationen är något otydlig och att följsamheten till ramavtal vid beställningar kan förbättras. Granskningen av efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation visar att nämnden i stort följer regelverket men att förbättringar behöver ske främst avseende namn på deltagare och datum för representationen. Rapporteringen till nämnden innehåller förslag till åtgärder Gymnasienämnden Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Nämnden har genomfört en riskoch väsentlighetsanalys. Stadsrevisionen i Örebro kommun 4 av 26

7 Nämnden har därutöver valt att genomföra en från förra året fortsatt granskning avseende förekomsten av inställda lektioner inom gymnasieskolan i enlighet med föregående års beslut. Granskningen av förekomsten av inställda lektioner visar att det inte finns tillräcklig beredskap på alla gymnasieskolor för att hantera avvikelser från ordinarie schema. Rutinerna bör förbättras. Resultatet är knappast förvånande och borde ha varit känt redan innan beslutet om granskningsåtgärd. Det saknas ibland tillräckliga kunskaper för att göra rätt beställningar av varor och tjänster hos rätt leverantör till följd av gymnasieskolans breda behov av varor och tjänster vilket medför att antalet beställare bör minskas. Kunskapen om ramavtal och inköpspolicy behöver öka. Granskningen avseende representation visar att rutinerna i huvudsak bedöms fungera bra. Hanteringen av uppgifter i personalsystemet bedöms fungera bra. Vissa brister finns vad avser uppdatering av uppgifter i telesök (TRIO). Rapporten innehåller därutöver uppgifter om förslag till åtgärder, tidpunkter för när åtgärderna ska följas upp samt lägesrapportering avseende uppföljning av åtgärder från föregående år. Nämnden har godkänt rapporten över granskningsåtgärderna och beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Nämnden har också beslutat att de i granskningsrapporten föreslagna åtgärderna följs upp och rapporteras till nämnden. En uppföljning ska också göras av antalet inställda lektioner, som ska rapporteras till nämnden i maj Skolnämnd Nordost Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Stadsrevisionen i Örebro kommun 5 av 26

8 Nämnden har, bl. a. utifrån en för skolområdet gemensam riskbedömning, valt att fortsatt granska stödet till elever i behov av särskilt stöd, rätt/uppdaterade verksamhetskoder för personalen, om rätt behörighet i lärares anställningsinformation samt rutinerna för studie- och konferensresor. Nämndens val av granskningsåtgärder är mer omfattande. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att nämnden har många beställare och att inköp inom vissa varugrupper i alltför stor utsträckning sker från fel leverantör. Beställarorganisationen behöver ses över och informationen om ramavtal behöver bli tydligare. Granskningen av rätt/uppdaterade uppgifter i personalsystemet visar på brister i bl. a. tillförlitligheten i registreringen av uppgifterna om anställningen och att information delvis saknas. Nya rutiner behöver upprättas. Granskningarna av efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation samt rutiner för studie- och konferensresor visar att brister finns rörande representation med avseende på bl. a. vilka som deltagit och datum. För studie- och konferenser behöver program finnas med varje gång för att bl. a. kunna bedöma om innehållet är relevant. Resultatet av den förnyade granskningen av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd visar att förbättringar skett i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram men att förmågan att analysera elevens behov utifrån en pedagogisk utredning samt att koppla elevens behov till undervisningens innehåll och utformning på gruppnivå (klassen) behöver utvecklas. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år 2011 och uppdragit till förvaltningen att genomföra redovisade förslag till åtgärder. Nämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen. Rapporteringen till nämnden innehåller tidpunkter för uppföljning med anledning av resultatet av genomförd internkontroll Skolnämnd Nordväst Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Stadsrevisionen i Örebro kommun 6 av 26

9 Nämnden har, bl. a. utifrån en för skolområdet gemensam riskbedömning, valt att fortsatt granska stödet till elever i behov av särskilt stöd, rätt/uppdaterade verksamhetskoder för personalen, om rätt behörighet i lärares anställningsinformation samt rutinerna för studie- och konferensresor. Nämndens val av granskningsåtgärder är mer omfattande. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att nämnden har många beställare och att inköp inom vissa varugrupper i alltför stor utsträckning sker från fel leverantör. Beställarorganisationen behöver ses över och informationen om ramavtal behöver bli tydligare. Granskningen av rätt/uppdaterade uppgifter i personalsystemet visar på brister i bl. a. tillförlitligheten i främst registreringen av uppgifterna om anställningen och att information delvis saknas. Nya rutiner behöver upprättas. Granskningarna av efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation samt rutiner för studie- och konferensresor visar att brister finns rörande representation med avseende på bl. a. vilka som deltagit och datum. För studie- och konferenser behöver program finnas med varje gång för att bl. a. kunna bedöma om innehållet är relevant. Syftet behöver också anges vilket ofta brister. Följsamheten till kommunens riktlinjer behöver förbättras. Resultatet av den förnyade granskningen av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd visar att förbättringar skett i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram men att förmågan att analysera elevens behov utifrån en pedagogisk utredning samt att koppla elevens behov till undervisningens innehåll och utformning på gruppnivå (klassen) behöver utvecklas. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år 2011 och uppdragit till förvaltningen att genomföra redovisade förslag till åtgärder. Nämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen. Rapporteringen till nämnden innehåller tidpunkter för uppföljning med anledning av resultatet av genomförd internkontroll Skolnämnd Sydost Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Stadsrevisionen i Örebro kommun 7 av 26

10 Nämnden har, bl. a. utifrån en för skolområdet gemensam riskbedömning, valt att fortsatt granska stödet till elever i behov av särskilt stöd, rätt/uppdaterade verksamhetskoder för personalen, om rätt behörighet i lärares anställningsinformation samt rutinerna för studie- och konferensresor. Nämndens val av granskningsåtgärder är mer omfattande. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att nämnden har många beställare och att inköp inom vissa varugrupper i alltför stor utsträckning sker från fel leverantör. Beställarorganisationen behöver ses över och informationen om ramavtal behöver bli tydligare. Granskningen av rätt/uppdaterade uppgifter i personalsystemet visar på brister i bl. a. tillförlitligheten i främst registreringen av uppgifterna om anställningen och att information delvis saknas. Nya rutiner behöver upprättas. Granskningarna av efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation samt rutiner för studie- och konferensresor visar att brister finns rörande representation med avseende på bl. a. vilka som deltagit. För studie- och konferenser behöver program finnas med varje gång för att bl. a. kunna bedöma om innehållet är relevant. Följsamheten till kommunens riktlinjer behöver förbättras. Resultatet av den förnyade granskningen av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd visar att förbättringar skett i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram men att förmågan att analysera elevens behov utifrån en pedagogisk utredning samt att koppla elevens behov till undervisningens innehåll och utformning på gruppnivå (klassen) behöver utvecklas. I drygt hälften av de granskade åtgärdsprogrammen saknas beskrivning av elevens behov. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år 2011 och uppdragit till förvaltningen att genomföra redovisade förslag till åtgärder. Nämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen. Rapporteringen till nämnden innehåller tidpunkter för uppföljning med anledning av resultatet av genomförd internkontroll Skolnämnd Sydväst Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Stadsrevisionen i Örebro kommun 8 av 26

11 Nämnden har, bl. a. utifrån en för skolområdet gemensam riskbedömning, valt att fortsatt granska stödet till elever i behov av särskilt stöd, rätt/uppdaterade verksamhetskoder för personalen, om rätt behörighet i lärares anställningsinformation samt rutinerna för studie- och konferensresor. Nämndens val av granskningsåtgärder är mer omfattande. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att nämnden har många beställare och att inköp inom vissa varugrupper i alltför stor utsträckning sker från fel leverantör. Beställarorganisationen behöver ses över och informationen om ramavtal behöver bli tydligare. Granskningen av rätt/uppdaterade uppgifter i personalsystemet visar på brister i bl. a. tillförlitligheten i främst registreringen av uppgifterna om anställningen och att information delvis saknas. Nya rutiner behöver upprättas. Granskningarna av efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation samt rutiner för studie- och konferensresor visar att brister finns rörande representation med avseende på bl. a. vilka som deltagit. För studie- och konferenser behöver program finnas med varje gång för att bl. a. kunna bedöma om innehållet är relevant. Följsamheten till kommunens riktlinjer behöver förbättras. Resultatet av den förnyade granskningen av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd visar att förbättringar skett i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram men att förmågan att analysera elevens behov utifrån en pedagogisk utredning samt att koppla elevens behov till undervisningens innehåll och utformning på gruppnivå (klassen) behöver utvecklas. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år 2011 och uppdragit till förvaltningen att genomföra redovisade förslag till åtgärder. Nämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen. Rapporteringen till nämnden innehåller tidpunkter för uppföljning med anledning av resultatet av genomförd internkontroll Östernärke områdesnämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Stadsrevisionen i Örebro kommun 9 av 26

12 Nämnden har, bl. a. utifrån en för skolområdet gemensam riskbedömning, valt att fortsatt granska stödet till elever i behov av särskilt stöd, rätt/uppdaterade verksamhetskoder för personalen, om rätt behörighet i lärares anställningsinformation samt rutinerna för studie- och konferensresor. Nämndens val av granskningsåtgärder är mer omfattande. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att nämnden har många beställare och att inköp inom vissa varugrupper i alltför stor utsträckning sker från fel leverantör. Beställarorganisationen behöver ses över och informationen om ramavtal behöver bli tydligare. Granskningen av rätt/uppdaterade uppgifter i personalsystemet visar på brister i bl. a. tillförlitligheten i främst registreringen av uppgifterna om anställningen och att information delvis saknas. Nya rutiner behöver upprättas. Granskningarna av efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation samt rutiner för studie- och konferensresor visar att brister finns rörande representation med avseende på bl. a. vilka som deltagit samt syfte och namn på enheten/gruppen. För studie- och konferenser behöver program finnas med varje gång för att bl. a. kunna bedöma om innehållet är relevant. Följsamheten till kommunens riktlinjer behöver förbättras. Resultatet av den förnyade granskningen av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd visar att förbättringar skett i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram men att förmågan att analysera elevens behov utifrån en pedagogisk utredning samt att koppla elevens behov till undervisningens innehåll och utformning på gruppnivå (klassen) behöver utvecklas. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år 2011 och uppdragit till förvaltningen att genomföra redovisade förslag till åtgärder. Nämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen. Rapporteringen till nämnden innehåller tidpunkter för uppföljning med anledning av resultatet av genomförd internkontroll Programområde Samhällsbyggnad Programnämnd Samhällsbyggnad Nämnden har beslutat om granskningsplan, genomfört beslutade granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Granskningen inom det personaladministrativa området är inte relevant för nämnden eftersom den inte har någon egen anställd personal. Stadsrevisionen i Örebro kommun 10 av 26

13 Vi kan inte heller i år finna att nämnden genomfört någon egen riskbedömning och inte heller gjort några egna val av internkontrollåtgärder. Nämnden har bedömt att de gemensamma granskningsområdena är omfattande och därför inte beslutat om några egna specifika åtgärder. Nämndens val av internkontrollåtgärder är inte tillräcklig. Granskningsrapporten anger att det finns brister i dokumentationen av beställningsrutinerna som säkerställer att inköpen sker korrekt, att köptroheten är god samt att det saknas ramavtal för flera inköpsområden. Granskningen av efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation visar att nämnden i stort sett följer regelverket. Rapporteringen till nämnden innehåller förslag till åtgärder. På förslag av kommunledningskontoret har programnämnden antagit granskningsrapporten och överlämnat den till kommunstyrelsen. Nämnden har också uppdragit åt Stadsbyggnad och Kollektivtrafikenheten att arbeta med de åtgärdsförslag som anges för respektive granskningsområde Fastighetsnämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Nämnden har genomfört en dokumenterad riskbedömning som underlag för beslut om nämndspecifika internkontrollåtgärder. Nämnden har beslutat om att, utöver de kommungemensamma granskningarna, genomföra granskningar av om aktiviteterna i handlingsplanen avseende fastighetsverksamheten är genomförda, planeringen i lokalförsörjningsprocessen, regelefterlevnad av värdegrundsdokument samt om upphandlingar genomförts enligt lagen om offentlig upphandling, (LOU). Nämndens val av granskningsåtgärder är mer omfattande. Stadsrevisionen i Örebro kommun 11 av 26

14 Granskningen av om aktiviteterna i handlingsplanen avseende fastighetsverksamheten har genomförts har utgått ur den planerade internkontrollen till följd av att verksamheten uppges ha en egenkontroll av handlingsplanen som systematiskt rapporteras till nämnden. Planeringen i lokalförsörjningsprocessen har ändrats till projektplanering KFÖ Barn och utbildning. Regelefterlevnaden av värdegrundsdokument har också utgått eftersom värdegrunden inte implementerats. Sammantaget bedömer vi därför att träffbilden i nämndens riskbedömning kunde varit bättre. Vid granskningen av beställningsprocessen framkommer brister när det gäller dokumentationen vid avsteg från turordningen vid anlitande av ramavtalsleverantörer inom fastighetsverksamheten. Köptroheten anges vara god inom de områden där ramavtal tecknats. Inom IT-verksamheten kan köptroheten mot ramavtalsleverantörer förbättras liksom beställningsrutinerna och kunskapen om ramavtal. Vid granskningen av om verksamhetens rutiner säkerställer att det finns rätt/uppdaterade visar resultatet att det förekommer en hel del brister där felaktigt angivna chefer och titlar är det största problemet. Vid granskningen av rekryteringsprocessen anges att begränsningen av rekryteringskanalerna upplevs som kontraproduktivt och att PA:s roll som stödfunktion varierar i kvalitet. I samband med representation behövs tydligare uppgifter om syfte och deltagare. Bedömningen av resultatet vid granskningen av projektplaneringen är svårtolkat med allmänna och oprecisa formuleringar med avseende på granskningsresultat. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år 2011 och överlämnat rapporten till kommunstyrelsen. Rapporteringen till nämnden innehåller i begränsad omfattning enbart generellt angiven tidpunkt (år 2012) för uppföljning med anledning av resultatet av genomförd internkontroll Miljönämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan och genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Nämnden har genomfört en dokumenterad riskbedömning som underlag för beslut om internkontrollåtgärder. Stadsrevisionen i Örebro kommun 12 av 26

15 Nämnden har beslutat om att under år 2011 stickprovsmässigt granska kännedomen och efterlevnaden av rutinen om hot och våld, språkkontroll av ett urval av informationsblad samt ett urval delegationsbeslut med avseende på rättssäkerhet. Resultatet av granskningen rörande representation, rättsäkerhet vid beslut, uppgifter om medarbetarna i kommunens personalsystem samt tillämpningen av rutinen avseende hot och våld bedöms av nämnden vara tillfredsställande med få konstaterade brister. Språkkontrollgranskningen visar på mindre förbättringsmöjligheter vad gäller förenkling av språket. Dokumenterade rutiner saknas till stor del i beställningsprocessen men att inköpsprocessen, utifrån förutsättningarna med liten inköpsvolym, bedöms fungera väl. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år 2011 och överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och stadsrevisionen Teknisk nämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Nämnden har genomfört en dokumenterad riskbedömning som underlag för beslut om internkontrollåtgärder. Nämndens val av internkontrollåtgärder är mer omfattande. Nämnden har, utöver de kommungemensamma åtgärderna, beslutat om att under år 2011 granska rekryteringsprocessen, uppfyllelsen av servicegarantierna, miljökrav vid upphandling av entreprenader med inriktning mot avfallsverksamheten, miljörevision med avseende på miljöledningssystemet samt kundfakturering inom Park och gata samt köptrohet mot ramavtalsleverantörer. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att rutinerna skiljer sig åt inom förvaltningen och att processen behöver gås igenom och rutinerna dokumenteras. Köptroheten inom ramavtalsområdena bedöms vara god, även om förbättringar kan göras inom enstaka områden. Det saknas också ramavtal inom flera inköpsområden. Stadsrevisionen i Örebro kommun 13 av 26

16 Vid granskningen av om verksamhetens rutiner säkerställer att det finns rätt/uppdaterade visar resultatet att det förekommer en del brister med felaktiga uppgifter om chefer och titlar. Vid granskningen av representation har få brister uppmärksammats. Vid granskningen av rekryteringsprocessen bedöms att begränsningen av rekryteringskanalerna upplevs som kontraproduktivt och att PA:s roll som stödfunktion varierar i kvalitet. Resultatet av kontrollmomentet avseende hur servicegarantierna uppfylls visar att de flesta servicegarantier uppfylls mycket väl men att det brister i tillgänglighetsgarantin för klagomålshanteringen och kundserviceprocessen. Det saknas dokumenterade rutiner för informationsutbyte med kundtjänst. Granskningen av upphandling av entreprenader inom avfallsverksamheten inriktades mot upphandling av mobil kärltvätt. Granskningen visade att en del av kraven enligt avtal och kravspecifikation inte var uppfyllda. Granskningen av miljörevision med avseende på miljöledningssystemet omfattade fem enheter inom nämndens verksamhetsområde och inriktades mot målsättningar, rutiner och processplan. Förbättringsmöjligheter finns främst med avseende på dokumentstyrning och avvikelsehantering. Kundfaktureringen inom Park och Gata behöver snabbas upp. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år 2011 och överlämnat rapporten till kommunstyrelsen (kommunledningskontorets controller) samt beslutat att förvaltningen ska återkomma i början av år 2012 med rapport om hur man arbetar med områden som granskningsrapporten pekar ut. Rapporteringen till nämnden innehåller tidpunkter för uppföljning med anledning av resultatet av genomförd internkontroll. Återrapporteringen är i vissa delar ofullständig och svårtolkad bl. a. i förhållande till den beslutade granskningsplanen Byggnadsnämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder och behandlat granskningsrapporten för år Stadsrevisionen i Örebro kommun 14 av 26

17 Nämnden har genomfört en dokumenterad riskbedömning som underlag för beslut om internkontrollåtgärder. Nämndens val av internkontrollåtgärder är mer omfattande. Nämnden har, utöver de kommungemensamma åtgärderna, beslutat om att under år 2011 granska rutiner för geografisk information vid krissituationer, hantering av reseräkningar och outvecklad e-tjänst inom bygglovsverksamheten. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att det finns brister i dokumentationen av beställningsrutiner och att köptroheten inom ramavtalsområdena är god men också att förbättringar kan göras. Granskningen av om verksamhetens rutiner säkerställer att det finns rätt/uppdaterade visar enligt nämndens bedömning ett gott resultat i de delar som nämnden kan påverka. Vissa behov av rättningar och översyn av delar i personalsystemet Personec och Trio har anmälts. Vid granskningen av rutinerna för hur representation ska verifieras, konteras och attesteras har brister konstaterats. Vid granskning av geografisk information vid kriser har iakttagits att rutinerna för att tillgodose krisorganisationens behov inte har aktualiserats. Åtgärder har vidtagits. Granskningen av rutinerna vid hantering av reseräkningar visar att det i en del fall finns otillräckliga underlag (bilagor) och att ingen gemensam rutin följdes. Granskningen avseende e-tjänsten inom bygglovsverksamheten visar att det webbformulär som finns tillgängligt inte är tillräckligt bra vare sig för den bygglovssökande eller för handläggarna. Förvaltningen saknar en samtalspartner med ITteknisk kompetens för att kunna gå vidare. I granskningsrapporten redovisas även en sammanställning av uppföljning av resultatet av 2010 års internkontroll. Nämnden har antagit granskningsrapporten för år 2011, överlämnat rapporten till kommunstyrelsen samt uppdragit åt förvaltningen att arbeta med de åtgärdsförslag som anges för varje granskningsområde samt implementera redan vidtagna åtgärder. Rapporteringen till nämnden innehåller tidpunkter för genomförande och uppföljning med anledning av resultatet av genomförd internkontroll Fritids- och turistnämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärderna samt behandlat granskningsrapporten för år Stadsrevisionen i Örebro kommun 15 av 26

18 Vi kan inte finna att nämnden har genomfört någon systematisk, dokumenterad riskbedömning som underlag för beslut om internkontrollåtgärder. Nämnden har beslutat om att, utöver de kommungemensamma åtgärderna, granska att det finns underskrivna underlag för bokföringsorder. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att dokumenterade rutiner saknas och att kännedomen om ramavtalen behöver förbättras. Granskningen av representation visar på förbättringsmöjligheter med avseende på kontering och i underlagen till fakturorna. Det finns också behov av att göra styrdokumenten inom området mer kända i verksamheten. Granskningen av om verksamhetens rutiner säkerställer att det finns rätt/uppdaterade visar enligt nämndens bedömning ett gott resultat. Nämndens granskning avseende om underskrivna underlag finns för bokföringsorder visar att tillämpningen av rutinen kan förbättras. I granskningsrapporten och i bilagor redovisas dokumentation av rutiner som är en följd av 2010 års granskningsresultat. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år Kultur- och medborgarnämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärderna samt behandlat granskningsrapporten för år Stadsrevisionen i Örebro kommun 16 av 26

19 Vi kan inte finna att nämnden har genomfört någon systematisk, dokumenterad riskbedömning som underlag för beslut om internkontrollåtgärder. Nämnden har beslutat om att, utöver de kommungemensamma åtgärderna, granska att det finns underskrivna underlag för bokföringsorder och att utdrag skett ur belastningsregistret för de som kommer i kontakt med skolan, barnomsorgen och liknande verksamheter. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att dokumenterade rutiner saknas i flera verksamheter och att kännedomen om de ramavtal som finns behöver förbättras. Granskningen av representation visar på förbättringsmöjligheter främst med avseende på kontering och datum för representationen. Det finns också behov av att göra styrdokumenten inom området mer kända i verksamheten. Granskningen av om verksamhetens rutiner säkerställer att det finns rätt/uppdaterade visar enligt nämndens bedömning att alla personer var registrerade på ett korrekt sätt. Nämndens granskning avseende om underskrivna underlag finns för bokföringsorder visar att tillämpningen av rutinen kan förbättras. Kontroll med belastningsregistret görs vid månadsanställning av lärare inom kulturskolan vilken är den enda verksamhet inom nämndens område där detta är möjligt. I granskningsrapporten och i bilagor redovisas dokumentation av rutiner som är en följd av 2010 års granskningsresultat. Nämnden har godkänt granskningsrapporten för år Tysslinge lokala nämnd Nämnden har fattat beslut om granskningsplan, genomfört granskningsåtgärder enligt riktlinjerna samt behandlat granskningsrapporten för år Vi kan inte finna att nämnden har genomfört någon dokumenterad riskbedömning som underlag för beslut om internkontrollåtgärder. Nämnden har heller inte genomfört några nämndspecifika granskningsåtgärder. Stadsrevisionen i Örebro kommun 17 av 26

20 Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att dokumenterad rutin saknas och att kännedomen om vilka ramavtal som finns behöver förbättras. Granskningen av representation visar på förbättringsmöjligheter främst med avseende på kontering och datum för representationen. Det finns också behov av att göra styrdokumenten inom området mer kända i verksamheten. Granskningen av om verksamhetens rutiner säkerställer att det finns rätt/uppdaterade visar enligt nämndens bedömning att alla personer utom en var registrerade på ett korrekt sätt och det har åtgärdats. Nämnden har beslutat att anta granskningsrapporten för år 2011 som överlämnats till kommunstyrelsen Glanshammars lokala nämnd Nämnden har, enligt protokollsutdrag, fattat beslut om att förslaget till internkontrollplan för år 2011 ska kompletteras med en riskbedömning och beslutas av nämnden i februari Vi kan inte finna att nämnden behandlat interkontrollplanen för Internkontrollåtgärder har genomförts och granskningsrapporten har behandlats av nämnden. Vi kan inte finna att nämnden har genomfört någon dokumenterad riskbedömning som underlag för beslut om internkontrollåtgärder. Nämnden har heller inte genomfört några nämndspecifika granskningsåtgärder. Resultatet av granskningen av beställningsprocessen visar att dokumenterad rutin saknas och att kännedomen om vilka ramavtal som finns behöver förbättras. Granskningen av representation visar på förbättringsmöjligheter främst med avseende på kontering, syfte, deltagare och datum för representationen. Det finns också behov av att göra styrdokumenten inom området mer kända i verksamheten. Granskningen av om verksamhetens rutiner säkerställer att det finns rätt/uppdaterade visar enligt nämndens bedömning att alla personer var registrerade på ett korrekt sätt. Stadsrevisionen i Örebro kommun 18 av 26

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg.

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg. Granskningsredogörelse Stadsrevisionen Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret 2015 goteborg.se/stadsrevisionen 2 Januari 2016 Göteborg & Co Träffpunkt AB. Granskning av verksamhetsåret

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport 7/2008 Februari 2009 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf Nils Persson Stig Andersson Hanna Ershytt Innehållsförteckning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2016

Basgranskning av valnämnden 2016 Basgranskning av valnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN GRANSKNINGS PM 1(5) 2016-06-21 KR 2016/0015 Handläggare, titel, telefon Anna Holmberg, revisor 011-15 17 98 Basgranskning av valnämnden 2016 Kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016 Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor RevisionsPM Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor Kristianstad kommun November 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer