Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson

2 Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund och uppdrag Syfte och revisionsfråga Avgränsning Metod Besökta enheter Vårdsystem Granskningsresultat Fakturering av patientavgifter Regler och anvisningar Övergripande Lokala Fakturerings- och betalningsrutiner vid ekonomiservice Kommentar och bedömning Patientbesök Kommentar och bedömning Fakturering Kommentar och bedömning Betalning Kommentar och bedömning Landstinget Gävleborg

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomfört en granskning av intäktsredovisning avseende patientavgifter. Utifrån genomförd granskning kan det konstateras att det finns vissa brister i den interna kontrollen, vilket gör att rutiner för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsredovisningen av patientavgifter fullt ut inte är ändamålsenliga. Bedömningen är därför att den interna kontrollen behöver stärkas ytterligare. Ovanstående sammanfattande bedömning av revisionsfrågan grundar sig på följande bedömningar av respektive revisionskriterie: Vi bedömer att de övergripande dokumenten i form av avgiftshandboken samt rutinerna inom ekonomiservice i allt väsentligt är ändamålsenliga. Vissa av rutinerna inom fakturering och kravhantering behöver dock uppdateras. Inom respektive verksamhet behöver dokumenterade rutiner utvecklas för att bättre kunna säkerställa den interna kontrollen. Vi bedömer att det utförs kontroller för att säkerställa att samtliga patienter faktureras, men att dessa behöver stärkas ytterligare för att kunna fastställa att samtliga besök faktureras och att detta görs till överenskomna villkor. Vi bedömer att det inte finns tillräckligt med fastställda kontroller i samband med överföring av faktureringsunderlagsfil från försystem till ekonomisystemet. Det finns rutiner med fastställda kontroller som ska genomföras i samband med fakturering. Samtliga kontroller genomförs dock inte och de som genomförs dokumenteras inte. Med bakgrund av detta är bedömningen att det inte sker tillräckligt med kontroller för att säkerställa en korrekt redovisning. Vi bedömer att översiktliga kontroller sker för att kontrollera att intäktsredovisningen bokförs med rätt belopp på rätt verksamhet, men för att stärka den interna kontrollen behöver dessa kontroller utvecklas. Vi bedömer att rutinen kring inbetalningar i huvudsak är ändamålsenlig för att säkerställa fullständig inbetalning. Vi bedömer att betalningspåminnelser och kravhanteringen i huvudsak hanteras i enlighet med fastställd rutin. Vi bedömer att reserveringar och avskrivningar av kundfordringar i huvudsak hanteras i enlighet med fastställd rutin. Landstinget Gävleborg 1 av 17

4 2. Bakgrund och uppdrag Landstinget har betydande intäkter i form av avgifter, ersättningar från andra landsting samt projektintäkter. Under 2011 erhöll landstinget intäkter (exklusive skatteintäkter) om 711 mnkr. Av dessa avsåg 113 mnkr patientavgifter. Den 1 januari 2010 avvecklades kontant- och betalkortshanteringen inom hela landstinget. Samtliga betalningar för bland annat besök görs from 2010 via faktura. Detta har bidragit till att fakturavolymen har ökat de senaste åren. Det är väsentligt att det finns ändamålsenliga rutiner och en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa fullständighet och riktighet i intäktsredovisningen. har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomfört en granskning av intäktsredovisning avseende patientavgifter Syfte och revisionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsredovisningen. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga och revisionskriterier: Har landstingsstyrelsen ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsredovisningen av patientavgifter? Revisionskriterier Vilka principer (regler och anvisningar) finns för fakturering och intäktsredovisning, följs dessa och är de ändamålsenliga? Utförs ändamålsenliga kontroller för att säkerställa att fakturering baseras på överenskomna villkor, sker till rätt kund och till rätt pris? Utförs ändamålsenliga kontroller i samband med fakturering samt vid överföringar av faktureringsfiler mellan försystem och ekonomisystem för att säkerställa en korrekt redovisning? Utförs ändamålsenliga kontroller för att kontrollera att intäkterna bokförs i redovisningen med rätt belopp och på rätt verksamhet? Utförs ändamålsenliga kontroller för att säkerställa fullständig inbetalning? Hanteras betalningspåminnelser och kravhantering enligt beslutad rutin? Hanteras reserveringar och avskrivningar enligt beslutad rutin? 2.2. Avgränsning Granskningen avgränsas till verksamheter som bedrivs i egen regi och avser endast externa intäkter avseende patientavgifter till enskilda patienter. Granskningen omfattar inte erhållna projektmedel, statsbidrag eller försäljning av tjänster. När det gäller urval av redovisningstransaktioner avgränsas dessa till perioden januari till september år Landstinget Gävleborg 2 av 17

5 2.3. Metod Granskningen har skett genom intervjuer med ansvariga för två hälsocentaler och tre mottagningar samt för ekonomiservice och centralkassan. Intervju har även skett med systemförvaltare för ekonomi- och försystem. Vidare har genomgång gjorts av ett urval försystem som ligger till grund för fakturering samt stickprov och registeranalys av redovisningen. Gällande rutiner och regler har granskats. Landstinget Gävleborg 3 av 17

6 3. Besökta enheter I samband med granskningen har följande verksamheter besökts: Sätra Din Hälsocentral Edsbyn Din Hälsocentral Ortopedmottagningen Gävle sjukhus Onkologisk mottagning Gävle sjukhus Gynmottagning Hudiksvalls sjukhus 3.1. Vårdsystem Vid de besökta enheterna används följande system som stöd för registrering och debitering av vårdkontakter. Journal III PMO (Profdoc Medical Office) ELVIS (Elektroniskt vårdinformationssystem) Journal III och PMO är journalhanteringssystem som används inom primärvården av länets hälsocentraler. Beslut har tagits att PMO ska införas inom hela primärvården och därigenom ersätta Journal III. Anledningen till detta är att PMO bedöms vara ett mer modernt och användarvänligt system samt att PMO är mer anpassat för att bättre ge möjlighet att kunna följa patientdatalagen. Projektet är tillsvidare stoppat med anledning av att vissa tekniska frågor måste lösas. ELVIS används av mottagningarna på sjukhusen. Informationen i systemet är underlag för produktionsplanering och uppföljning samt underlag för patient- och huvudmannafakturering. PMO och ELVIS har varsin databas. Journal III har en databas per verksamhet, vilket inför utfasningen var drygt 30 stycken. De uppgifter som registreras i vårdsystemen används bland annat till underlag för uppföljning av vården samt att skapa underlag för fakturering av patientavgifter. Landstinget Gävleborg 4 av 17

7 4. Granskningsresultat Förutsättningarna för hälsocentralerna och mottagningarna på sjukhusen skiljer sig i dagsläget åt en del. Hälsocentralerna har reception där patienten tas emot och blir registrerad. På sjukhusen har det fram till september 2012 funnits så kallade servicereceptioner som hjälpt mottagningarna med registrering. Under hösten år 2012 har dessa avskaffats. Det pågår för närvarande ett arbete med att införa pekskärmar på mottagningarna där patienten ska kunna registrera sig på egen hand. Det pågår samtidigt planering för införande av månadsfakturering från nuvarande veckofakturering. I den förändrade faktureringsrutinen finns praktiska detaljer som inte är lösta, bland annat har inte ekonomisystemet kunnat anpassas på avsett vis. Vid intervjuer har det framkommit att det är oklart när månadsfakturering kan starta Fakturering av patientavgifter Fakturering av patientavgifter kan beskrivas i följande övergripande moment: Patientbesök Fakturering Betalning För att ett fakturaunderlag ska kunna skapas, måste patienten både kassaregistreras och besöksregistreras. Om inte båda momenten är slutförda går det inte sända iväg något fakturaunderlag för det enskilda besöket. Kassaregistrering innebär att patienten registreras med det belopp som ska erläggas i patientavgift. Besöksregistrering sker hos den personal (läkare/sjuksköterska mm) som utför vård/behandling. På hälsocentralerna kassa- och besökregistreras alla patienter. Mottagningarna på sjukhusen hanterar registreringarna lite olika. Av de besökta mottagningarna kassaregistreras och besöksregistreras patienten direkt på mottagningen i respektive försystem, förutom hos ortopeden. Hos ortopeden besöksregistreras patienten på mottagningen, medan kassaregistrering sker med stöd av centralkassan. Frikort När en enskild patient har gjort besök motsvarande patientavgifter uppgående till kronor inom en tolvmånadersperiod, blir resterande besök under aktuell tolvmånadersperiod avgiftsfria. Patienten kan själv avgöra från vilken tidpunkt frikortet ska gälla genom att välja bort de äldsta besöken. Landstinget Gävleborg 5 av 17

8 Ansvaret för hantering av frikort ligger på centralkassan. En fil med frikortsuppgifter sänds till en extern distributör för utskrift. Frikorten inklusive följebrev distribueras av en den externa distributören och sänds hem per post till patienten Regler och anvisningar Regler och anvisningar delas in i övergripande som gäller inom hela landstinget samt lokala som är framtagna lokalt och gäller för den enskilda verksamheten Övergripande Avgiftshandboken beskriver vilka typer av avgifter som gäller för sjukvårdstjänster inom Landstinget Gävleborg. I den framgår även ansvar och roller avseende beslut och tillämpning. Avgifternas storlek fastställs av fullmäktige. Anvisningar kopplade till vårdsystem, som beskriver handhavande i respektive system, gäller för samtliga berörda verksamheter Lokala Dokumenterade lokala regler och anvisningarna på de besökta enheterna, utöver rutiner för handhavande kopplade till systemen, finns endast i ringa omfattning. Sätra Din Hälsocentral har under år 2012 bytt vårdsystem från Journal III till PMO. I samband med intervjuer har det framkommit att lokala rutiner är under utveckling Fakturerings- och betalningsrutiner vid ekonomiservice Ekonomiservice har tagit fram ett flödesschema som beskriver processer och delprocesser kopplat till kundfaktureringen. Till respektive delprocess ska det finnas en rutinbeskrivning kopplad. I beskrivningen finns även ansvarig person för respektive process, som tillika är ansvarig för att uppdatera rutinen vid eventuella förändringar. Rutiner för fakturering beskrivs genom fastställda rutiner för registrera kunder, registrera order och fakturering. Kundrutinen tydliggör att kunduppgifter till övervägande del registreras i verksamhetssystemen (försystemen). Det framgår även att försystemens kunduppgifterna skriver över ekonomisystemets kunduppgifter, med vissa undantag. Rutinen för registrering av order omfattar beskrivning av inläsningsrutin för orderfiler samt att fakturor skapas utifrån försäljningsordrar samt definition av Landstinget Gävleborg 6 av 17

9 registrerade uppgifter för ordrar. Rutinen kring fakturering beskriver övergripande ansvar och periodicitet för fakturering. Rutiner för hantering av inbetalningar beskriver hur den praktiska hanteringen sker vid inläsning av filer och manuella inbetalningar från kunder. Rutin för anstånd/betalningsplan redogör för ansvar och befogenheter kring beviljande av anstånd och upprättande av betalningsplaner. Denna rutin ska, som framkommit vid intervjuerna, ses över och omarbetas. Rutiner finns även för hantering av påminnelser samt inkasso. I rutinen värdering och nedskrivning av kundfordringar anges hur värdering och nedskrivning ska hanteras. Vidare anges hur konstaterade och återvunna kundförluster ska redovisas. I samband med intervjuer har det framkommit att alla dokumenterade rutiner inte är helt uppdaterade och anpassade till praktisk tillämpning. Det pågår för närvarande ett förändringsarbete genom övergången till månadsfakturering Kommentar och bedömning Avgiftshandboken är vägledande för den dagliga verksamheten. Uppfattningen är att den är ett levande dokument som uppdateras löpande och är genom detta ett stöd för verksamheterna. I samband med intervjuer har framkommit att man i verksamheterna ser avgiftshandboken som ett bra stöd i det dagliga arbetet. Ekonomiservice har genomfört en kartläggning och dokumentation av kundfaktureringsprocessen. Denna har resulterat i en överskådlig beskrivning av processen där man även kopplat rutiner till de olika delmomenten. Vi ser positivt på det arbete som genomförts, vilket utgör ett bra stöd för hantering och den interna kontrollen. I samband med granskningen har det dock framkommit att vissa av rutinerna behöver ses över. Det är av vikt att ett löpande arbete genomförs för att tillse att rutinerna är aktuella. Respektive verksamhet (hälsocentraler och mottagningar) har rutiner kopplade till handhavande i respektive system. Under granskningen har det dock inte erhållits några dokumenterade lokala rutiner kopplade till den löpande hanteringen kring till exempel avstämningar och säkerställande av att samtliga händelser registreras korrekt. I samband med att det nya systemet PMO har införts har det ännu inte tagits fram några dokumenterade lokala rutiner avseende detta. Ett arbete med att fastställa rutiner för att säkerställa den interna kontrollen i den löpande hanteringen samt kopplade till det nya systemet behöver startas upp. Det pågående förändringsarbetet med övergång till månadsfakturering kan ställa ytterligare krav på revidering av gällande rutiner. Landstinget Gävleborg 7 av 17

10 Vilka principer (regler och anvisningar) finns för fakturering och intäktsredovisning, följs dessa och är de ändamålsenliga? Vi bedömer att de övergripande dokumenten i form av avgiftshandboken samt rutinerna inom ekonomiservice i allt väsentligt är ändamålsenliga. Vissa av rutinerna inom ekonomiservice behöver dock uppdateras. Inom respektive verksamhet behöver dokumenterade rutiner utvecklas för att bättre kunna säkerställa den interna kontrollen. Bedömningen är att de övergripande rutinerna och rutinerna inom ekonomiservice i huvudsak följs Patientbesök Ett patientbesök kan beskrivas i följande övergripande moment: Upplägg av patient Kassaregistrering Besöksregistrering Kontroll Hälsocentral I Hälsoval Gävleborg får alla invånare fritt välja hälsocentral. Modellen bygger på att man genom att fylla i en valblankett blir registrerad på vald hälsocentral. När patienten kommer på besök ska det enligt rutinen ske en kassaregistrering i receptionen, men det förekommer även att patienten går direkt till mottagningen och där endast blir besöksregistrerad. Det förekommer även fall där patienten inte blir registrerad i samband med besöket, utan att detta görs i efterhand genom att man går in och ser vilka som skulle ha varit på besök en enskild dag och stämmer av med berörd personal. Sätra Din hälsocentral, genom receptionen, stämmer varje kväll av att samtliga patienter har blivit både kassaregistrerade samt besöksregistrerade. Vid oklarheter kan det förekomma att det finns öppna ärenden som utreds i efterhand. Det går i systemet, genom en totalbild, att se dagens planerade besök. Edsbyn Din hälsocentral har delegerat ansvaret på respektive personal som ger vård/behandling att tillse att dennes samtliga patienter har blivit både kassaregistrerad och besöksregistrerad. Kontroller genomförs, men det finns ingen daglig rutin att man till exempel i receptionen kontrollerar att samtliga patienter har blivit registrerade. Vid intervjuerna har det framkommit att det i systemet inte är möjligt att se en totalöversikt över kassa- och besöksregistrerade utan det krävs att man gör kontroller utifrån varje personal som ger vård/behandling. Landstinget Gävleborg 8 av 17

11 Sjukhus I samband med att kontanthanteringen avskaffades från januari 2010 bytte också patientkassorna namn till servicereceptioner. Tanken var att patienten skulle inleda sitt besök med att kassaregistreras i servicereceptionen och sedan gå vidare till mottagningen och besöksregistreras. Det konstaterades dock att det fanns stora skillnader kring vilka rutiner som gällde för anmälan och registrering av patienter. I vissa fall skedde detta vid servicereceptionen och i vissa fall direkt vid mottagningen. Under hösten 2011 beslutade divisionscheferna att anmälan/registrering skulle ske direkt på respektive mottagning och att servicereceptionerna skulle läggas ner. I september 2012 förändrades organisationen av servicereceptionerna. Servicereceptionerna avvecklades på de lokala mottagningarna och ansvaret lades istället över på mottagningarna, för att hantera besöks- och kassaregistrering. I den förändrade organisationen ska mottagningarna själva ansvara för att säkerställa att registrering och intäktsredovisning blir korrekt. I en övergångsperiod finns det tre personer från de tidigare servicereceptionerna, som sitter centralt, och som kassaregistrerar underlag för fakturering. Mottagningarna som önskar hjälp får nu köpa tjänsten. Det är dock inte alla mottagningar som köper tjänster, utan vissa hanterar registreringen lokalt. Avsikten med den förändrade organisationen är att patienten i framtiden på egen hand via terminal ska registrera sig vid ankomst till mottagningen. Rutinen där patienten registrerar sig själv via terminal har per december 2012 inte börjat fungera fullt ut. I övergångsperioden är rutinen hos de olika mottagningarna inte enhetlig. För de mottagningar som har köpt tjänsten kassaregistrering sker denna med underlag från: Fax eller internpost som sänds till central registrering Elektroniskt uttag av besökslistor, som sedan ligger till grund för registrering Kassaregistrering utifrån elektroniskt besöksregistrerade patienter Antaganden om att de som har varit inbokade även har varit på besök På mottagningarna görs uppföljningen enligt olika rutiner. Av de besökta enheterna genomförs avstämningar på onkologi- och gynmottagning genom att kontrollera att alla bokade patientbesök är besöks- och kassaregistrerade. Bokade besök som inte har fullständig registrering följs upp. Ortopedmottagningen, som sänder iväg underlag för registrering, har en daglig uppföljning i samband med att dagens besökslista skrivs ut, som underlag för kassaregistrering. Säkerställa rätt patientavgifter I avgiftshandboken finns fastställda avgifter för sjukvårdstjänster. Denna ligger till grund för de taxor som läggs in i vårdsystemen. Avgiftshandboken ligger elektroniskt på landstingets intranät och uppdateras regelbundet. Landstinget Gävleborg 9 av 17

12 I vårdsystemen läggs avgifter på respektive avgiftstyp in av systemförvaltarna. Det sker i samarbete med ansvarig för avgiftshandboken. Ansvarig för avgiftshandboken ombesörjer att information om förändrade avgifter ges till verksamheterna. Verksamheterna har sedan ansvar att signalera till systemförvaltningen inom respektive vårdsystem om fel avgifter är inlagda. Vid besök kan patientbesöket bli avgiftsfritt i de fall man erhållit frikort. I samband med besöket ska detta verifieras genom uppvisande av frikort. I de fall frikortet inte registreras i samband med besöket, men gäller, ska det genom de kontroller som sker i samband med fakturering medföra att ingen faktura skapas. Om frikortet visas i samband med kassaregistreringen används avgiftstyp frikort och nollrader skapas i faktureringsfilen. Nollrader går inte vidare in i ekonomisystemet, Agresso. Rutinen håller på att ses över så att dessa i framtiden kommer att läsas in, för att ge en helhetsbild på kunden. Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri slutenvård, läkarbesök med mera och ska i samband med kassaregistrering registreras med avgiftstyp under 20 år, för att nollrader ska skapas i faktureringsfilen. Identitetskontroll Identitetskontroll ska ske av den personal som ger vård/behandling enligt gällande patientsäkerhetslag. I den tidigare organisationen för mottagningarna genomfördes identitetskontroll enligt olika rutin vid mottagningarna. Vissa mottagningar har tidigare enbart utfört identitetskontroll vid servicereceptionerna, medan vissa mottagningar har utfört identitetskontroll vid både servicerecenption och vid behandling/besök Kommentar och bedömning Genom kravet på legitimering säkerställer man rätt identitet vid besöksregistrering. I samband med registrering ska även eventuella frikort uppvisas för att ett besök ska bli avgiftsfritt. I de fall patienten är berättigad till avgiftsfritt besök sker ytterligare kontroller i samband med fakturering. Med övergången till de nya principerna kring registrering på mottagningarna uppfylls gällande krav att identitetskontroll ska ske av den personal som ger vård/behandling. Kassaregistrering och besöksregistrering sker enligt olika rutiner där rutinen inte finns dokumenterad. Det har även framkommit att det finns brister i den löpande hanteringen kring registrering av besök, vilket man i efterhand försöker att hantera genom olika former av kontroller. Den interna kontrollen kring kassaregistrering samt besöksregistrering behöver stärkas genom att en rutin fastställs kring hanteringen. Även en rutin för daglig avstämning av registrerade besök behöver stärkas. Detta för att säkerställa att samtliga besök faktureras korrekt. Landstinget Gävleborg 10 av 17

13 Det finns idag en fastställd rutin för att säkerställa att registren i vårdsystemet är uppdaterade med gällande priser. I samband med granskningen har stickprov genomförts för att verifiera att avgifterna är inlagda korrekt. Samtliga kontrollerade avgifter var korrekta. Utförs ändamålsenliga kontroller för att säkerställa att fakturering baseras på överenskomna villkor, sker till rätt kund och till rätt pris? Vi bedömer att det utförs kontroller för att säkerställa att samtliga patienter faktureras, men att dessa behöver stärkas ytterligare för att kunna fastställa att samtliga besök faktureras och att detta görs till överenskomna villkor Fakturering Faktureringen kan beskrivas i följande övergripande moment: Överföring av faktureringsfil Utskick av fakturor Bokföring av intäkter Kontroll I vårdsystemen skapas dagligen en fil per enhet med de patienter som under dagen både har en kassaregistrering samt en besöksregistrering. Filerna läggs på en server och består dels av en kundfil, med personuppgifter, dels en orderfil, med uppgift om besöket. Filerna hämtas maskinellt och läses in i ekonomisystemet, Agresso. Kundfilen hanteras dagligen under förmiddagen. I samband med inläsning kan det uppstå ett antal fel i kundfilen som gör att hanteringen stannar upp och måste rättas innan den kan gå igenom. Det kan till exempel vara fel i postnummer eller avse utländska medborgare. Rättning sker i ekonomisystemet, Agresso, och inte direkt i vårdsystemet, utan detta måste göras i efterhand. Det finns ingen fastställd rutin för att återkoppla fel till vårdsystemet. På eftermiddagen läses orderfilerna in. I samband med detta görs kontroll av de som har frikort. I de fall en patient med frikort har en post med ett belopp i filen, hamnar den på en logglista och blir bortplockad manuellt. I vårdsystemen återfinns uppgift om kostnadsställe, artikelnummer och avgift. Dessa följer med i orderfilen. I Agresso kopplas artikelnumren till upplagd kodsträng inklusive kontoslag. I de fall artiklar eller kostnadsställen inte finns upplagda i Agresso uppstår fel. Detta medför att hanteringen stoppas upp och måste rättas. Rapportering om nya konton ska göras till systemansvarig för Agresso. Kundfil samt orderfil läses in dagligen i ekonomisystemet, men fakturering av patientavgifter sker endast en gång per vecka, enligt nuvarande rutin. Ett projekt pågår där man ska övergå till månadsfakturering. Vid övergång till den nya rutinen är målet även att alla poster som ingår i orderfilen ska samlas på kunden, för att få Landstinget Gävleborg 11 av 17

14 en bättre helhetsbild. Idag syns bland annat inte orderrader som har raderats pga kontroll frikortsregistret eller nolldebiterats av annan anledning. Efter det att fakturering skett, sänds fakturafil över till externt utskriftsföretag för utskrift och kuvertering. Kontroller Under år 2011 infördes kontrollrutiner som ska utföras i samband med faktureringen. Dessa består av: Systemadministratören för journalsystemet gör en kontroll att samtliga poster har överförts korrekt till landstingets faktureringssystem. Ekonomiservice kontrollerar fakturafilens storlek och kontaktar IToperatören om filen storlek avviker från det normala. Dataoperatören på IT-enheten säkerställer att filen har överförts till landstingets distributör. I samband med intervjuerna har det framkommit att ingen kontroll görs från försystemen avseende att samtliga poster (skickade poster och totalbelopp) har överförts korrekt. Däremot görs så kallad kassaavstämning för PMO, vilket innebär att respektive hälsocentral i samband med att den dagliga filen skickas stämmer av att kvitto har erhållits att filen gått iväg. Motsvarande rutin finns för Journal III men inte för ELVIS. Avseende fakturafilens storlek kontrolleras denna vid varje fakturering, men dokumenteras inte. Vid intervjuerna har framkommit att ekonomiservice planerar att införa dokumentation av kontrollen. Ett verktyg finns som larmar om det går snett i en filöverföring, däremot säkerställer inte verktyget att filer har blivit iordninggjorda. Landstinget har under senhösten år 2012 bytt distributör av fakturor. Nuvarande distributör bekräftar per e-post, genom en orderbekräftelse, att fil har mottagits. Orderbekräftelsen innehåller uppgifter om antal försändelser. I samband med inläsning av orderfil görs bland annat följande kontroller: Att inga barn och ungdomar under 20 år faktureras för besök som är avgiftsfria. I de fall avgift ska utgå till barn under 18 år, sorteras dessa ut och fakturan kompletteras med Målsman för. Genomgång görs av aktuella kreditfakturor. I de fall faktureringen inte gjorts av ursprungsfakturan kvittas kreditfakturan mot debetfakturan. Om ursprungsfakturan redan sänts iväg görs istället en makulering av denna. Vid skyddad identitet hanteras fakturan i särskild ordning. Efter det att fakturering skett så sker avstämning mellan kundreskontra och huvudbok. Denna avstämning sker även månadsvis i samband med den löpande avstämningen. På grund av den stora mängden transaktioner i kundreskontran har inte ekonomisystemet kunnat presentera en total sammanställning över samtliga Landstinget Gävleborg 12 av 17

15 utestående fakturor. Under hösten har man lyckats presentera en sammanställning över aktuella kundnummer. Arbetet med att få en komplett kundreskontra över samtliga fakturor pågår. Det finns ingen särskild rutin i samband med fakturering, för att kontrollera att patientavgifterna bokförs med korrekt belopp och rätt verksamhet. Ansvaret för att kontrollera att intäkterna är korrekta ligger på respektive verksamhetsansvarig. Det har i samband med intervjuerna framkommit att det finns ett signalsystem om det blir större avvikelser, men om det skulle vara mindre poster som inte hanterats korrekt finns risk att detta inte uppmärksammas. I de fall det görs någon ändring av fakturan eller kontakt med kunden har gjorts, görs det i ekonomisystemet, Agresso, en notering kring detta i kunduppgifterna. När en fil kommer in går det att identifiera avsändande enhet utifrån kostnadsställe. Det förekommer att kostnadsställe saknas, och då sker en utredning utifrån personnummer och avgiftstyp. Verifiering Som en del i granskningen har en registeranalys gjorts för att stämma av kassaregistrerade patienter från försystemen PMO och ELVIS med huvudboks- och kundreskontratransaktioner på patientnivå. En sjudagarsperiod med transaktioner har granskats och stämts av mellan försystem, huvudboks- och kundreskontratransaktioner Kommentar och bedömning Enligt gällande rutin ska det ske kontroller för att säkerställa att samtliga poster överförs och att redovisning blir korrekt. Dessa är att: Kontrollera att samtliga poster har överförts korrekt Faktureringsfilens storlek ligger inom rimliga intervall Fakturafiler överförs till distributör av fakturor Kontroller genomförs inte för att säkerställa att samtliga poster har blivit överförda korrekt. Däremot genomförs kontroll att faktureringsfilens storlek är inom rimligt intervall, men detta dokumenteras inte. Vid eventuella felaktigheter i orderfilen sker rättningarna direkt i ekonomisystemet. För att grunduppgifterna ska bli korrekta måste de dock ändras i försystemen. Det finns ingen fastställd rutin för hur detta ska ske. För att öka kvalitén i inrapporterade uppgifter behövs en rutin fastställas. Respektive verksamhetsansvarig har ansvaret för att intäkterna är korrekta. Det finns inte någon fastställd rutin hur detta ska kontrolleras. I samband med granskningen har information lämnats om att man kan upptäcka större avvikelser, men att risken finns att mindre avvikelser inte observeras. Idag bygger rutinen på Landstinget Gävleborg 13 av 17

16 den enskildes kunskap och erfarenhet. En gemensam rutin bör fastställas som kan ligga till grund för bedömningen kring att redovisningen är korrekt. I samband med granskningen har en analys gjorts för att verifiera att poster överförts korrekt. Det har i samband med analysen framkommit svårigheter att kunna ta fram listor från försystemen med fullständiga uppgifter för att kunna göra en verifiering mot huvudboks- och kundreskontratransaktioner på patientnivå. Verifieringen har visat att under 20 år och frikort debiteras med nollavgift. Vid inläsning till ekonomisystemet har stickprov visat att personer som debiterats med avgift, men har frikort har sorterats bort och inte debiterats. Stickprov som har tagits i samband med besök i verksamheterna, direkt mot försystemen, har alla visat sig innehålla korrekta uppgifter, såsom uppgift om avgift, besök samt angivande av orsak till utebliven debitering. Däremot har ett stickprov visat en debitering av en person i ett försystemen som inte har blivit fakturerad och heller inte går att härleda som frikortspatient vid det aktuella tillfället. Ett stickprov i ett av de andra försystemen har visat att en patient har nolldebiterats. Ingen anledning till nolldebiteringen finns dokumenterad i försystemet. Utförs ändamålsenliga kontroller i samband med fakturering samt vid överföringar av faktureringsfiler mellan försystem och ekonomisystem för att säkerställa en korrekt redovisning? Vi bedömer att det inte finns tillräckligt med fastställda kontroller i samband med överföring av faktureringsunderlagsfil från försystem till ekonomisystemet. Det finns rutiner med fastställda kontroller som ska genomföras i samband med fakturering. Samtliga kontroller genomförs dock inte och de som genomförs dokumenteras inte. Med bakgrund av detta är bedömningen att det inte sker tillräckligt med kontroller för att säkerställa en korrekt redovisning. Utförs ändamålsenliga kontroller för att kontrollera att intäkterna bokförs i redovisningen med rätt belopp och på rätt verksamhet? Vi bedömer att översiktliga kontroller sker för att kontrollera att intäkterna bokförs i redovisningen med rätt belopp på rätt verksamhet, men att dessa behöver utvecklas för att stärka den interna kontrollen Betalning Betalningsflödet kan beskrivas i följande övergripande moment: Betalning i tid Kontroll Ej betalning i tid Utskick av påminnelser Kravhantering Reservering Avskrivning Kontroll Landstinget Gävleborg 14 av 17

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen. Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna

Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen. Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult Revisionsrapport Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter.

Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Deloitte. Revisionsrapport Granskning av säkerhet i fakturering av avgifter. Härnösands kommun 4 mars 2013 Audi t. Tax Consul ting F inancial Advisory. Innehåll Saimnanfattning... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort

LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort Innehåll 1 Om efrikort... 3 1.1 Viktigt att veta... 3 Begrepp som används i efrikort... 3 Taktiska val upphör... 3 Asylsökande... 3 Distribution av nya frikort... 3 Utskick...

Läs mer

Rapport över granskning avseende privata vårdgivare. Jämtlands läns landsting 2003

Rapport över granskning avseende privata vårdgivare. Jämtlands läns landsting 2003 Rapport över granskning avseende privata vårdgivare Jämtlands läns landsting 2003 1 INLEDNING...3 1.1 Uppdrag...3 1:2 metod...3 2 GRANSKNING...3 2.1 Rutin privat vårdgivare...3 2:2 Rutin landstingets kansli...4

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Gränssnitt ekonomiprocesser

Gränssnitt ekonomiprocesser 2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av faktureringsprocessen

Granskning av faktureringsprocessen Granskning av faktureringsprocessen Rapport nr 24/2013 Februari 2014 Monika Norlin, Revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1. Rekommendationer... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Tidigare granskningar...

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Hantering av e-frikort

Hantering av e-frikort 2015-10-25 VERSION 1.5 1 (6) Hantering av e-frikort Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Vad är nytt vid införande av e-frikort?... 1 3. Särskilda målgrupper... 3 4. Byte av personidentitet... 3 5. Övergångsperioden

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll vid debitering av avgifter

Intern kontroll vid debitering av avgifter www.pwc.se Revisionsrapport 12 februari 2015 Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Intern kontroll vid debitering av avgifter Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Patientavgifter - uppföljning

Patientavgifter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16013 Patientavgifter - uppföljning Rapport 6-16 Patientavgifter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012

Revisionsrapport. Trosa kommun. Avgifter inom Äldreomsorgen. Mats Renborn. Januari 2012 Revisionsrapport Avgifter inom Äldreomsorgen Trosa kommun Mats Renborn Granskning av avgiftshantering Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer