Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för fakturering och kravhantering"

Transkript

1 Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Riktlinjernas syfte Ansvar och Ansvarsfördelning Riktlinjer för fakturering Före fakturering Fakturans uppgifter Förfallodag Fel på fakturan Beloppsgräns Påminnelse Riktlinjer för kravhantering Inkassokrav Dröjsmålsränta Amorteringsplan/Avbetalningsplan Anstånd Rättsliga åtgärder Betalningsföreläggande Rutiner avseende avstängning/avhysning Barnomsorg Vatten Bredband Äldreomsorg och handikappsomsorg Övrig fakturering/diversedebitering Nedskrivning/Avskrivning Nedskrivning Avskrivning Bevakning Efterbevakning/Långtidsbevakning Preskriptionsbevakning Uppföljning... 7

3 1 Inledning 1.1 Riktlinjernas syfte Fakturering och kravhantering är en viktig del i kommunens verksamhet. För att uppnå ett gott resultat måste alla som arbetar med fakturering samarbeta utifrån ett gemensamt regelverk. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt arbete, ett verktyg för det dagliga arbetet gällande fakturering och kravhantering. Detta för att kunna uppnå effektivare fakturerings- och kravhanteringsrutiner men även för att alla kommuninvånare ska behandlas likvärdigt och för att kommunen ska kunna följa Kommunallagen (1991:900). Kunden ska ha skälig tid till att anmäla om han/hon har några invändningar mot fordran eller för att hinna betala sin fordran. 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning Varje förvaltning är ansvarig för att faktureringsrutinerna efterföljs. Den som säljer varor eller tjänster ansvarar för att fakturan framställs och har ansvar för den framställda fakturan. Ekonomikontoret ansvarar för att eventuella påminnelser skickas ut och ansvarar för att obetalda fakturor efter påminnelsen skickas vidare till inkassoföretaget. Kravprocessen sköts av anlitat inkassoföretag och det ansvarar för inkassokravet, ansöker vidare till kronofogden om fakturan/fakturorna fortfarande är obetalda och ansvarar för korttids- eller långtidsbevakning av obetalda fakturor. Varje förvaltning ansvarar för att meddela ekonomikontoret om de har kunder som pga. särskilda omständigheter inte ska skickas vidare till inkasso och rättsliga åtgärder. När kunden finns med i kundreskontran med två obetalda fakturor ska rutiner finnas för snabbt agerande för att inte öka skuldbördan hos kunden i onödan och för att behålla kommunens likviditet. Särskilt viktigt är det vid månads-, periodisk-, kvartalsdebiteringar då beslut ska fattas om eventuellt leveransavbrott. För att kunna förebygga kundförluster är det viktigt att alla som arbetar med fakturering aktivt samarbetar kring dessa frågor. 1

4 2 Riktlinjer för fakturering Kommunens faktureringsrutiner består av månadsdebiteringar, diversedebiteringar, periodiska debiteringar och kvartalsdebiteringar. Månadsdebitering består av barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter. Diversedebiteringar sker en gång per månad och består bl.a. av lokalhyror och musikskoleavgift. Periodiska fakturor per kvartal består av bredbandsavgifter och kvartalsdebiteringar består av vatten och renhållningsavgifter. 2.1 Före fakturering Innan kommunen inleder en affärsrelation men en kund ska en intern kreditprövning ske i kommunens kundreskontra detta för att minska eventuella kundförluster i framtiden. Finns tidigare oreglerade skulder hos kommunen bör en affärsrelation inte ingås, såvida ingen leveransskyldighet föreligger. Vill man säkerställa att kunden ska betala kan det vara lämpligt med autogiro. För att positivt påverka kommunens kassaflöde bör kommunen aktivt erbjuda sina kunder autogiro. 2.2 Fakturans uppgifter För att få en så effektiv kravhantering som möjligt bör kommunen ha bra underliggande fakturor. På fakturan skall följande uppgifter anges: 1. Fullständiga uppgifter om kund/abonnent Vid ev. annan beställare än fakturamottagaren ska uppgifter om beställaren framgå 2. Avsändare 3. Momsregistreringsnummer om fakturan upptar moms 4. Uppgift om F-skattebevis (i förekommande fall) 5. Kommunens organisationsnummer 6. Fakturanummer 7. Fakturadatum, när fakturan framställdes 8. Namn och telefonnummer på personen som kan besvara frågor rörande fakturan 9. Fakturabelopp brutto och netto 10. Specifikation på vara och tjänst 11. Debiterad moms 12. Förfallodag, den dag fakturan senast ska vara betald Vid försenad betalning tillkommer kravavgift och lagstadgad dröjsmålsränta 2

5 På inbetalningskortet måste uppgifter finnas om: 13. Betalningsmottagare 14. Bankgironummer 15. Fakturanummer 16. Förfallodag 17. Belopp 2.3 Förfallodag Betalningsvillkor på fakturan bör vara 30 dagar netto om inget annat anges, vilket innebär att betalningen ska vara kommunen tillhanda senast på förfallodagen. Förfallodag ska tydligt anges med Oss tillhanda senast år - månad - dag. 2.4 Fel på fakturan Vid ett felaktigt belopp på fakturan kan fakturan makuleras och en ny faktura skickas ut. Alternativt kan fakturan delmakuleras. 2.5 Beloppsgräns Inom Nordmalings kommun finns en beloppsgräns på att påminnelsefakturor och fakturor som går vidare till inkasso måste uppgå till minst 50 kronor. 2.6 Påminnelse Påminnelse på obetald faktura skickas ut till kunden 7 dagar efter förfallodatumet på fakturan. Är fakturan inte betald inom 12 dagar efter påminnelsens utskriftsdatum sänds ärendet vidare till inkassoföretaget. Se avsnitt inkassokrav nedan. 3

6 3 Riktlinjer för kravhantering Kravhanteringen sköts av anlitat inkassoföretag. 3.1 Inkassokrav Har gäldenären inte betalat påminnelsen på den obetalda fakturan 12 dagar efter utskicket, överlämnas ärendet till inkassoföretaget. Inkassokravet skickas ut direkt från inkassoföretaget enligt deras rutiner, inkassokostnad och dröjsmålsränta tillkommer, se nedan. 3.2 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta uppkommer då gäldenären inte betalat en förfallen skuld på utsatt tid och den obetalda fakturan gått vidare till inkassoföretaget 12 dagar efter påminnelsens fakturadatum. Inkassoföretaget har enligt räntelagen rätt att debitera en lagstadgad dröjsmålsränta, referensräntan + 8 %-enheter eller ränta enligt avtal. Dröjsmålsränta debiteras av inkassoföretaget från förfallodatumet på den obetalda fakturan fram till dess att fakturan är betald. 3.3 Amorteringsplan/Avbetalningsplan En amorteringsplan är en skriftlig överenskommelse om avbetalning på en förfallen skuld och kan erbjudas om gäldenären har problem med sin ekonomi. En eventuell plan upprättas av inkassoföretaget tillsammans med gäldenären och i samråd med kommunen. Amorteringsplanen ska utgöra ett skäligt belopp per månad beroende på skuldens storlek. Inkassoföretaget kontaktar kommunen som i sin tur avgör vad som är ett skäligt belopp. Utgångspunkt är att skulden regleras skyndsamt. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen av anlitat inkassoföretag. Avgifter för upprättandet av amorteringsplanen och avgifter för varje delbetalning utgår enligt lag och debiteras av inkassoföretaget. 4 Anstånd Betalningsanstånd avseende en kortare tid kan beviljas av ekonomikontoret om kunden kontaktar kommunen senast tre (3) dagar efter förfallodatumet. Gäldenären bör få anstånd med betalning av fakturan om giltiga skäl finns. Anstånd bör inte medges om gäldenären har flera obetalda fakturor i kundreskontran. 5 Rättsliga åtgärder 5.1 Betalningsföreläggande Handläggs och sköts av det anlitade inkassoföretaget. 4

7 6 Rutiner avseende avstängning/avhysning Respektive förvaltning/ansvarig handläggare ansvarar för att denna rutin upprätthålls. 6.1 Barnomsorg När föräldern/föräldrarna finns i kundreskontran med två obetalda fakturor skall ett brev skickas ut av ansvarig handläggare till föräldern/föräldrarna där man påtalar att barnomsorgsavgiften inte är betald. Dessutom ska information ges i brevet att de kommer att förlora sin kommunala barnomsorgsplats om skulden inte betalas omgående. Bedöms det som lämpligare att kontakta föräldern/föräldrarna via telefon lämnas samma information som ovan. Om avgifterna inte betalats in efter 14 dagar trots brev eller samtal skall ett brev med uppsägning av platsen skickas ut omgående. I brevet skall det finnas uppgifter från vilket datum placeringen upphör att gälla. Återkommer föräldern/föräldrarna efter någon tid med önskemål om ny barnomsorgsplats skall den gamla skulden vara betald innan någon ny placering kan ske och man ställs då på nytt i kö för en plats. Barn i avgiftsfri allmän förskola (3-5 år) kan inte stängas av från verksamheten då man har rätt till 15 timmar i veckan. Inte heller barn med särskilda behov som beviljats placering enligt skollagen, även de har rätt till 15 timmar i veckan. Avgiftsfri allmän förskola gäller inte barn som är placerade i familjedaghem. Detta enligt 8 kap i Skollagen (2010:800). 6.2 Vatten När kunden finns med i kundreskontran med två obetalda fakturor och dessa inte betalats sänds ett brev/meddelande ut till kunden om permanentavstängning. Ansvarig för att detta brev skickas ut är ansvarig handläggare. I brevet informeras kunden att vattnet kommer att stängas av om inte betalningen gjorts inom 21 dagar och att en särskild påkopplingsavgift tillkommer för att kunden ska återfå vatten till fastigheten. Tappställe anges även i meddelandet för att kunden ska veta var färskt vatten kan hämtas. När det gäller vattenavgifter gäller Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 6.3 Bredband Om kunden har två obetalda fakturor i kundreskontran stängs bredbandet av. Detta kan ske utan förvarning och utan återbetalningsskyldighet. Påkoppling till bredbandet görs igen när samtliga fakturor är betalda till kommunen. Sker påkopplingen efter 3 månader tas en särskild avgift ut enligt debiteringsreglerna för bredband. Kunden är skyldig att betala månadsavgifterna under tiden man är frånkopplad fram till dess att bindningstiden på avtalet upphört, se allmänna villkor bastjänst. 5

8 6.4 Äldreomsorg och handikappsomsorg När det gäller avgifter enligt SoL och LSS kan inte någon avstängning ske utan ärendet lämnas över till anlitat inkassoföretag vid obetalda fakturor. 6.5 Övrig fakturering/diversedebitering När kommunen tillexempel hyr ut en lokal ska det kontrolleras att kunden inte har några obetalda fakturor innan uthyrning sker. Vid obetalda fakturor lämnas ärendet vidare till inkassoföretaget. 7 Nedskrivning/Avskrivning 7.1 Nedskrivning En nedskrivning av en fakturafordran ska göras så fort osäkerhet råder om fordran kommer att regleras eller inte, på grund av fakturans ålder eller andra omständigheter. Fodringar som förfallit till betalning betraktas efter 6 månader som osäkra kundfodringar. Nedskrivning sker i Nordmalings kommun två gånger per år i samband med boksluten och verkställs av ekonomiavdelningen. En nedskrivning innebär en minskning av kommunens tillgångar. Kommunens fordran enligt de utställda fakturorna kvarstår dock. 7.2 Avskrivning En avskrivning av fordringar innebär att Nordmalings kommun inte längre anser det möjligt att erhålla några medel från kunden. För att avskrivning ska kunna ske bör fordringsunderlaget helt sakna reellt värde tillexempel att en konkurs skett och någon utdelning inte kan påräknas. 6

9 8 Bevakning 8.1 Efterbevakning/Långtidsbevakning Efterbevakning sköts av inkassoföretaget för kommunens räkning. 8.2 Preskriptionsbevakning Sker genom inkassoföretagets långtidsbevakning. Konsument: Fordran preskriberas tre (3) år efter uppkomsten om inte preskriptionen dessförinnan avbryts. Näringsidkare: Fordran preskriberas tio (10) år efter uppkomsten om inte preskriptionen dessförinnan avbryts. Preskriptionsavbrott sker: 1 Gäldenären lovar betalning, betalar ränta eller gör delbetalning eller erkänner skulden på annat sätt gentemot inkassoföretaget/kommunen. 2. Gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftligt påminnelse om sin skuld till inkassoföretaget/kommunen. 3. Kommunen via inkassoföretaget väcker talan mot gäldenären vid domstol, hos kronofogdemyndighet, konkursansökan eller offentligt ackord. Dock måste gäldenären om det är en konsument delges eller på annat sätt bevisligen underrättas om kommunens begäran. Regler för preskription återfinns i Preskriptionslagen (1981:130). 9 Uppföljning Uppföljning av obetalda fakturor ska ske kontinuerligt av ansvarig handläggare enligt ovanstående riktlinjer. 7

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun.

Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun. Stadskontoret Ekonomiavdelningen 1(1) Datum 2006-01-27 Handläggare Avdelningschef Per-Mikael Svensson Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete.

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete. KREDIT-/KRAVPOLICY Tillämpningsanvisning Var.bergs Ml!1t!l'.il1M 1.1 INLEDNING I Varbergs kommun är de betalningsströmmar som flyter genom kommunens kassa många och stora. De rutiner som styr in- och utbetalningarna

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av barnomsorgsdebitering

Granskning av barnomsorgsdebitering Revisionsrapport* Granskning av barnomsorgsdebitering Finspångs kommun December 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Revisionsfråga och syfte...1 1.2 Revisionsmetod...1

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer