Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran"

Transkript

1 Datum Diarienr Transcom Credit Management Services AB Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut Transcom Credit Management Services AB har brutit mot 5 inkassolagen genom att i inkassokrav kostnader var för sig. När det gäller u förutsätter Datainspektionen att Transcom Credit Management Services AB vidtar åtgärder för att säkerställa att inkassokraven alltid innehåller tydliga uppgifter om det. När det gäller specifikationen av kostnader meddelar Datainspektionen Transcom Credit Management Services AB följande föreskrift om hur inkassoverksamheten ska bedrivas. Transcom Credit Management Services AB ska i inkassokrav ange vad som fordras i ersättning för inkassokostnad, kostnad för betalningspåminnelse, faktureringsavgift och andra administrativa avgifter var för sig på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilken typ av kostnad som avses och vilket belopp som man kräver ersättning för redovisat per kostnad. Ärendet avslutas. Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 Telefon: Webbplats: Telefax:

2 Redogörelse för tillsynsärendet - - t som god inkassosed ställer. Inget av de bolag som ingick i projektet uppfyllde god inkassosed fullt ut. Därför gick Datainspektionen ut med information till inkassobranschen om vad som krävs när det gäller uppgift om grunden för fordran i inkassokrav samt förtydligade detta i de allmänna råden. Två år senare följde Datainspektionen upp det tidigare tillsynsprojektet. Då konstaterade Datainspektionen bland annat att Transcom Credit Management ange vad som fordras i ersättning för kostnader var för sig och förutsatte att bolaget skulle åtgärda bristerna senast den 31 mars 2013 (dnr ). Syftet med förevarande tillsyn är att kontrollera om Transcom har åtgärdat bristerna. På Datainspektionens begäran har Transcom gett in kopior på inkassokrav som bolaget har skickat ut under maj 2014, och de fakturor som inkassokraven hänför sig till. Skäl för beslutet Tillämpliga bestämmelser m.m. Enligt 4 inkassolagen ska inkassoverksamhet bedrivas i enlighet med god inkassosed. Vad som är god inkassosed framgår av 5-11 inkassolagen, Datainspektionens - tionen.. I kravet ska vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. följande sätt.. - era fordran med ledning av samtliga uppgifter som har lämnats i inkassokravet. Det krävs att Sida 2 av 6

3 gäldenären i själva inkassokravet eller i handling som bifogas kravet får sådana uppgifter om grunden för fordran att han eller hon kan identifiera den fordran som.. Grunden för fordran bör anges ett sådant sätt att det för gäldenären i klartext framgår vad kapitalbeloppet i inkassokravet faktiskt avser. Därför bör man undvika alltför vida eller sammanfattande begrepp som kan göra det otydligt för gäldenären vad fordran avser i det enskilda fallet. Man kan hämta ledning av hur den ursprunglige borg. man anger grunden för tjänster och produkter samma sätt som den ursprunglige borgenären har gjort. Grunden för en fordran bör inte anges enbart genom ett nummer eller annan kod. Den bör inte heller anges enbart genom en hänvisning till tidigare överlämnad faktura, utan inkassokravet måste innehålla en uppgift om vad fakturan avser. Om en fakturakopia bifogas inkassokravet är det dock tillräckligt att fakturanumret anges i kravet. När fordran rör en löpande tjänst är det än viktigare att grunden för skuld till samma borgenär. Krav ersättning för inkassokostnad, kostnad för betalningspåminnelse, faktureringsavgift och andra administrativa avgifter bör anges var för. avser till exempel kostnad för betalningspåminnelse, utan det bör framg kräver ersättning för redovisat per kostnad. Inkassokravet med ärendenummer som slutar på 43 I detta inkassokrav specificerar Transcom fordran i fyra poster. I första posten anges ett visst fakturanummer och fakturadatum samt att fordran om 459 kr M [ ]. I den andra posten anges samma fakturanummer och fakturadatum samt att fordran om 39 [ ]. Som en tredje post anges ett annat fakturanummer och fakturadatum samt att fordran om 415 M [ ]. I den fjärde posten anges samma fakturanummer och fakturadatum som i den Sida 3 av 6

4 tredje posten samt att fordran om 39 [ ]. Härutöv K 8. De fakturor och fakturaspecifikationer som inkassokravet hänför sig till avser fasta avgifter för en viss person, ett visst telefonnummer och en viss typ av abonnemang om ca 459 kr respektive 415 kr samt två tillägg för pappersfaktura om 39 kr. Datainspektionens bedömning. r anses uppfylla kraven på att i inkassokrav ange vilken typ av kostnad som avses och vilket belopp som man kräver ersättning för redovisat per kostnad. Datainspektionen rekommenderar dock att Transcom använder samma begrepp som fordringsägaren har gjort i fakturan - för att öka tydligheten för gäldenären. Det framgår dock inte av inkassokravet vad den tillkommande kostnaden om 180 kr avser. Datainspektionen noterar att beloppet stämmer överens med vad man enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. maximalt får debitera gäldenären för ett inkassokrav. För att uppfylla lagens krav måste det tydligt framgå för gäldenären vilken typ av kostnad som avses och vilket belopp som man kräver ersättning för redovisat per kostnad. Man kan inte förvänta sig att en gäldenär har den kunskap som krävs för att förstå vad de olika beloppen avser. Datainspektionen kan således konstatera att Transcoms inkassokrav inte fullt ut uppfyller kravet på att ange vilken typ av kostnad som avses och vilket belopp som man kräver ersättning för redovisat per kostnad. Inkassokravet med ärendenummer som slutar på 92 I detta inkassokrav specificerar Transcom fordran i tre poster: I den första posten anges ett visst fakturanummer och fakturadatum samt att fordran om 884 M. I den andra posten anges ett annat faktura- 6 7 M. I den tredje posten anges samma fakturanummer och fakturadatum som i den andra posten samt att fordran om 35. H K 8. Av den ena fakturan som inkassokravet hänför sig till framgår att fordran avser delbetalning av telefon, en överlåtelseavgift och två fasta månadsavgifter Sida 4 av 6

5 för en viss person, ett visst telefonnummer och en viss typ av abonnemang. Den andra fakturan avser trafikavgifter, innehålls- och betaltjänster, delbetalning av telefon, en fast månadsavgift och ett tillägg för pappersfaktura om 35 kr. Datainspektionens bedömning M telefoner och överlåtelseavgifter, utan syftar snarare på själva telefonerandet. Därmed kan Transcoms inkassokrav i detta fall inte anses innehålla tillräckligt tydlig uppgift om det förhållande som. Inte heller detta inkassokrav uppfyller fullt ut kravet på att ange vilken typ av kostnad som avses och vilket belopp som man kräver ersättning för redovisat per kostnad. När det gäller specifikationen av den tillkommande kostnaden om 180 kr har inkassokravet samma brist som redovisats ovan. Specifika- uppfylla lagens krav. (Se dock Datainspektionens rekommendation ovan.) Slutsats Ett av exemplen på. Båda exemplen på inkassokrav från Transcom har brister vad gäller specifikationen av vad som fordras i ersättning för kostnader. Datainspektionen konstaterar att Transcom visserligen har förbättrat specifikationen av kostnader i sina inkassokrav sedan tillsynen 2010 och 2012, men att Transcom alltjämt bryter mot 5 inkassolagen. Datainspektionen har alltså tidigare konstaterat liknande brister i Transcoms inkassokrav och då förutsatt att Transcom skulle åtgärda bristerna. Transcom har dock inte åtgärdat bristerna fullt ut. Mot den bakgrunden meddelar nu Datainspektionen, med stöd av 15 inkassolagen, Transcom en föreskrift om hur inkassoverksamheten ska bedrivas när det gäller specifikationen av vad som fordras i ersättning för kostnader i inkassokrav. När det gäller bristen i tydlighet i övrigt förutsätter Datainspektionen att Transcom vidtar åtgärder för att säkerställa att bolagets inkassokrav alltid innehåller tydlig uppgift om det förhållande som fordran grundar sig på. Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Sida 5 av 6

6 Inspektionen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Även Justitiekanslern får överklaga beslutet för att tillvarata allmänna intressen. Tiden för överklagande för Justitiekanslern räknas dock från den dag beslutet meddelades. Detta beslut har fattats av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö efter föredragning av juristen Malin Fredholm. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och enhetschefen Catharina Fernquist deltagit. Kristina Svahn Starrsjö Malin Fredholm Kopia till: Justitiekanslern Sida 6 av 6

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2013-09-11 1613-2011 Danske Bank A/S Filial Sverige NN Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Danske

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2014-03-07 BESLUT Theodor Invest AS FI Dnr 14-2240 Thale Invest AS c/o Erik Tronböl Slemdalsveien 58 0370 Oslo Norge Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2 Skuldsatta barn Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden Ordlista Borgenär En person eller ett företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären). Gäldenär Person

Läs mer