Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar"

Transkript

1 Datum Diarienr PayEx Finance AB Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att PayEx Finance AB har brutit mot 5 inkassolagen genom att i inkassokrav inte lämna tydlig uppgift om det förhållande som fordringen grundar sig på och inte ange vad som fordras i ersättning för kostnader var för sig. Datainspektionen förutsätter att PayEx Finance AB åtgärdar dessa brister senast under Ärendet avslutas, men kommer att följas upp. Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har i sin verksamhet sett att flera inkassobolag använder en vitt hållen specifikation av grunden för fordran i inkassokraven när det gäller fordringar som härstammar från tele-, TV- och Internetoperatörer. Detta gör det svårt för gäldenärerna att utläsa vad fordran avser. Därför har vi genomfört ett tillsynsprojekt för att granska hur grunden för fordran avseende tele-, TV- och Internetfordringar anges i inkassokrav och om specifikationen uppfyller de krav på tydlighet som god inkassosed ställer. Inom ramen för projektet begärde vi att PayEx Finance AB (PayEx) skulle ge in kopior på inkassokrav för varje tele-, TV- och Internetoperatör som bolaget har som uppdragsgivare. Vi begärde också att bolaget skulle ge in kopior på de fakturor som inkassokraven hänförde sig till. Vi har därefter valt ut några inkassokrav för att använda dem som exempel i beslut mot respektive bolag. Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 Telefon: Webbplats: Telefax:

2 Skäl för beslutet Enligt 4 inkassolagen ska inkassoverksamhet bedrivas i enlighet med god inkassosed. Vad som är god inkassosed framgår av 5-11 inkassolagen, Datainspektionens allmänna råd Tillämpning av inkassolagen och Datainspektionens praxis i inkassofrågor. Enligt 5 inkassolagen ska krav mot en gäldenär innehålla tydlig uppgift om det förhållande som fordringen grundar sig på. I kravet ska vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta ska särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen. I Datainspektionens allmänna råd (s ) utvecklas bestämmelsen på följande sätt. Gäldenären ska på ett säkert sätt kunna identifiera fordran med ledning av samtliga uppgifter som har lämnats i inkassokravet. Kravet ska därför innehålla tydliga uppgifter om det förhållande som fordran eller fordringarna grundar sig på. Det krävs att gäldenären i själva inkassokravet eller i handling som bifogas får sådana uppgifter om grunden för fordran att han kan identifiera den fordran som avses. Är det fråga om köp av tjänst ska uppgift lämnas om detta och om datum för avtal eller för en tidigare utsänd faktura. Grunden för en fordran ska anges i klartext och inte enbart genom ett nummer eller annan kod. Grunden för fordran får inte anges enbart genom en hänvisning till tidigare överlämnad faktura, utan inkassokravet måste innehålla en uppgift om vad fakturan avser. Varje delpost ska ta upp kapital och dröjsmålsränta på sådant sätt att mottagaren kan kontrollera beräkningen. Sammanfattningsvis kräver alltså god inkassosed att grunden för fordran ska anges på ett sådant sätt att det för gäldenären i klartext framgår vad kapitalbeloppet i inkassokravet faktiskt avser. Därför bör man undvika sammanfattande begrepp som kan göra det otydligt för gäldenären vad fordran avser i det enskilda fallet. Därutöver ska krav på ersättning för inkassokostnad, kostnad för betalningspåminnelse, faktureringsavgift och andra administrativa avgifter anges var för sig. Inkassokrav avseende fakturanr Av det första exemplet på inkassokrav från PayEx framgår att fordran avser faktura avseende tjänster inom telecom genom [fordringsägaren]. Man har Sida 2 av 6

3 också angett ett visst fakturanummer och fakturadatum samt samma kundnummer som har angetts på fakturan. Av den faktura som inkassokravet hänför sig till går att utläsa att fordran avser fasta avgifter för mobiltelefoni. Datainspektionen anser att inkassokravet inte innehåller tillräckligt tydlig uppgift om det förhållande som fordran grundar sig på. Mobiltelefoni är visserligen en tjänst inom telecom. Begreppet tjänster inom telecom innefattar dock så mycket att det i praktiken blir omöjligt för gäldenären att identifiera fordran med ledning av den uppgiften. Att använda ett så vitt begrepp för att ange grunden för fordran är inte acceptabelt enligt god inkassosed. Att referera till fakturanummer, fakturadatum och kundnummer läker inte denna brist. Inkassokrav avseende fakturanr Av det andra exemplet på inkassokrav från PayEx framgår att fordran avser faktura avseende telefoni hos [ursprungliga fordringsägaren]. Man har också angett ett visst fakturanummer och fakturadatum samt samma kundnummer som har angetts på fakturan. Av den faktura, inkl. sammandrag, som inkassokravet hänför sig till går att utläsa att den avser avgifter för såväl fast telefoni som mobiltelefoni, produkter i form av telefoner, mobilt bredband och en fakturaavgift om 36,25 kr. Datainspektionen anser att inte heller detta inkassokrav innehåller tillräckligt tydlig uppgift om det förhållande som fordran grundar sig på och att det har brister vad gäller specifikationen av vad som fordras i ersättning för kostnader avseende fakturering. Enligt inkassokravet avser fordran telefoni. Rent tekniskt kan mobilt bredband numera anses falla in under begreppet telefoni. Det kan vidare diskuteras om produkter i form av telefoner omfattas av begreppet telefoni eller inte. När det gäller frågan om hur grunden för fordran ska anges i inkassokravet måste man dock se till hur fordringsägaren har valt att presentera sina tjänster och produkter gentemot kunderna. I detta exempel framgår det både av fordringsägarens faktura och av fordringsägarens webbplats att denne skiljer på sådana tjänster som avser telefoni Sida 3 av 6

4 och sådana tjänster som avser bredband, men att denne inom tjänster avseende mobiltelefoni erbjuder produkter i form av telefoner. Mot denna bakgrund anser Datainspektionen att också PayEx ska skilja på telefonitjänster och bredbandstjänster då man i inkassokravet anger grunden för fordran. Det har inte PayEx gjort i det nu aktuella inkassokravet. Fakturaavgiften omfattas inte heller av begreppet telefoni. Den avgiften nämns inte alls i inkassokravet, utan ingår i kapitalbeloppet/fakturabeloppet. Datainspektionen anser att en faktureringsavgift är en sådan kostnad som enligt 5 inkassolagen ska anges för sig i inkassokravet. Det räcker alltså inte att bara ange att fordran avser även kostnad för fakturering, utan det ska framgå vilken typ av kostnad som avses och vilket belopp som man kräver ersättning för redovisat per kostnad. Inkassokrav avseende fakturanr Av det tredje exemplet på inkassokrav från PayEx framgår att fordran avser faktura avseende telefoni hos [fordringsägaren]. Man har också angett ett visst fakturanummer och fakturadatum samt samma kundnummer som har angetts på fakturan. Av den faktura som inkassokravet hänför sig till går att utläsa att fordran avser telefoni och en administrationsavgift om 35 kr. Datainspektionen anser att detta inkassokrav har brister vad gäller specifikationen av vad som fordras i ersättning för kostnader avseende administration. Administrationsavgiften ingår i kapitalbeloppet/fakturabeloppet och nämns inte alls i inkassokravet. Datainspektionen anser att denna administrativa avgift är en sådan kostnad som enligt 5 inkassolagen ska anges för sig i inkassokravet. Det räcker alltså inte att bara ange att fordran avser även administrationsavgift, utan det ska framgå vilken typ av kostnad som avses och vilket belopp som man kräver ersättning för redovisat per kostnad. Datainspektionen anser att inkassokravet i övrigt innehåller tillräckligt tydlig uppgift om det förhållande som fordringen grundar sig på. Inkassokrav avseende fakturanr Av det fjärde exemplet på inkassokrav från PayEx framgår att fordran avser faktura avseende telefoni hos [fordringsägaren]. Man har också angett ett visst fakturanummer och fakturadatum samt samma kundnummer som har angetts på fakturan. Sida 4 av 6

5 Utöver kapitalbeloppet/fakturabeloppet redovisas dröjsmålsränta om 11 kr, påminnelseavgift om 50 kr och avgift för inkassokrav om 160 kr. Av den faktura, inkl. sammandrag, som inkassokravet hänför sig till går att utläsa att den avser olika former av telefoni samt en fakturaavgift om 19 kr och en påminnelseavgift om 50 kr med referens till ett annat fakturanummer. Datainspektionen anser att detta inkassokrav har brister vad gäller specifikationen av vad som fordras i ersättning för kostnader avseende fakturering och betalningspåminnelse. Såvitt Datainspektionen förstår är den påminnelseavgift om 50 kr som redovisas i inkassokravet hänförlig till det nu aktuella ärendet. Den påminnelseavgift som redovisas i fakturan och som är hänförlig till ett annat ärende nämns inte alls i inkassokravet, utan ingår i kapitalbeloppet/fakturabeloppet. Även fakturaavgiften ingår i kapitalbeloppet/fakturabeloppet och nämns inte i inkassokravet. Såväl påminnelseavgiften som fakturaavgiften utgör sådana kostnader som enligt 5 inkassolagen ska anges var för sig i inkassokravet. Det räcker alltså inte att bara ange att fordran avser även påminnelseavgift och fakturaavgift, utan det ska framgå vilken typ av kostnad som avses och vilket belopp som man kräver ersättning för redovisat per kostnad. Datainspektionen anser att inkassokravet i övrigt innehåller tillräckligt tydlig uppgift om det förhållande som fordran grundar sig på. Inkassokrav avseende fakturanr Av det femte exemplet på inkassokrav från PayEx framgår att fordran avser faktura avseende telefoni eller bredband hos [ursprungliga fordringsägaren]. Man har också angett ett visst fakturanummer och fakturadatum samt samma kundnummer som har angetts på fakturan. Av den faktura som inkassokravet hänför sig till går att utläsa att den avser bredband och en avgift för pappersfaktura om 39 kr. Datainspektionen anser att detta inkassokrav inte innehåller tillräckligt tydlig uppgift om det förhållande som fordran grundar sig på och att det har brister Sida 5 av 6

6 vad gäller specifikationen av vad som fordras i ersättning för kostnader avseende fakturering. Enligt fakturan avser fordran bredband. I inkassokravet har PayEx därutöver angett att den kan avse telefoni. Att lämna så oprecisa uppgifter om vad fordran avser är inte acceptabelt enligt god inkassosed. Att referera till fakturanummer, fakturadatum och kundnummer läker inte denna brist. Bristen vad gäller specifikationen av avgiften för pappersfaktura som har i beskrivits i det andra exemplet återfinns även i detta inkassokrav. Slutsats Datainspektionen kan konstatera att PayEx har angett för vitt hållna och för oprecisa uppgifter om grunden för fordran i sina inkassokrav att de inte kan anses innehålla tydlig uppgift om det förhållande som fordran grundar sig på. PayEx har dessutom brister i sina inkassokrav när det gäller att var för sig ange vad som fordras i ersättning för kostnader. PayEx har således brutit mot 5 inkassolagen. Datainspektionen förutsätter att PayEx åtgärdar dessa brister senast under Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Även Justitiekanslern får överklaga beslutet för att tillvarata allmänna intressen. Tiden för överklagande för Justitiekanslern räknas dock från den dag beslutet meddelades. Detta beslut har fattats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, teamledaren Catharina Fernquist, avdelningsdirektören Håkan Meurling och juristen Malin Fredholm, föredragande. Göran Gräslund Malin Fredholm Sida 6 av 6

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2013-09-11 1613-2011 Danske Bank A/S Filial Sverige NN Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Danske

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-05-03 653-2012 Max Matthiessen AB Att: N N Box 5908 114 89 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Max Matthiessen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datum Diarienr 2014-06-09 1826-2013 Klarna AB Norra Stationsgatan 61 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillämpning av inkassolagen

Tillämpning av inkassolagen Tillämpning av inkassolagen Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Bakgrund Inkassoverksamhet Rättslig reglering Några begrepp Inkassoåtgärder Inkassoverksamhet Långtidsbevakning Tillståndsplikt God

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester Datum Diarienr 2014-01-23 52-2013 Landstinget Gävleborg Landstingsstyrelsen 801 88 GÄVLE Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester Datainspektionens beslut

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2 Skuldsatta barn Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden Ordlista Borgenär En person eller ett företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären). Gäldenär Person

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer