Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung"

Transkript

1 Datum Diarienr Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun kan komma att behandla känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung i strid med 7 lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Datainspektionen förutsätter att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun ger instruktioner gällande behandling av känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, så att dessa personuppgifter endast behandlas när de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten. Redogörelse för tillsynsärendet Bakgrund Regeringen har uppdragit åt Datainspektionen att genomföra tillsyn över hur personuppgiftslagen och aktuella registerförfattningar följs inom socialtjänsten och på bostadsmarknaden, med avseende på behandling av känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, i första hand med inriktning på uppgifter om romer och i andra hand med inriktning på uppgifter om annat etniskt ursprung. Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 Telefon: Webbplats: Telefax:

2 Datainspektionens uppdrag kompletterar det uppdrag som regeringen gett till kommissionen om åtgärder mot antiziganism. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Datainspektionen har inom ramen för regeringens uppdrag genomfört en inspektion hos Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (nämnden) den 5 juni Syftet med tillsynen var att granska hur personuppgiftslagen respektive lag och förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten följs med avseende på känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung. Tillsynen har i första hand inriktat sig på uppgifter om romer inom individ- och familjeomsorgen. Protokoll har upprättats och översänts till nämnden för synpunkter. Nämnden har vid inspektionen och den efterföljande skriftväxlingen uppgett bland annat följande. Individ- och familjeomsorgen använder ärendehanteringssystemet Procapita. Förutom personakter på papper finns inga manuella sammanställningar av personuppgifter, exempelvis i pärmar. Behandlingen av personuppgifter skiljer sig inte åt när det gäller romer, jämfört med personer med annat etniskt ursprung. Nämnden för inte några särskilda register eller sammanställningar över romer, eller personer med ett visst annat etniskt ursprung, varken elektroniskt eller i pappersform. Det förekommer ingen registrering av släktförhållanden, utöver att det av grundbilden i Procapita framgår om man har gemensamt hushåll. Mellan åren hade socialtjänsten en Romerenhet. Individ- och familjeomsorgen har idag inte organiserat sitt arbete utifrån de registrerades etniska ursprung. Det finns inte längre särskilda handläggare för ärenden som rör romer. Engagerade anställda som tidigare arbetat inom Romerenheten startade ett arbetsmarknadsprojekt, Romano Zor, med syfte att hjälpa romer att komma ut i arbete, utbildning och egenförsörjning, som avslutades år Därefter inleddes ett nytt arbetsmarknadsprojekt, Romané Bucá, som avslutades i somras. Nämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen inom ramen för projektet. Det förs inga anteckningar med anledning av projektet i Procapita. Det framgår dock i Procapita om personen har en insats som gör att han eller hon deltar i projektet. Personuppgiftsbehandlingen inom ramen för projektet uppges vara densamma som för all Sida 2 av 7

3 personuppgiftsbehandling som sker inom socialtjänstens område. Nämnden har inte närmare än så kunnat redogöra för behandlingen av personuppgifter inom ramen för projektet. Uppgift om etniskt ursprung, exempelvis att någon har romsk bakgrund, kan förekomma i löpande text i Procapita, exempelvis i journalanteckningar eller utredningar. Uppgiften kommer i så fall från personen själv. Handläggarna kan lägga in uppgift om språk exempelvis när det finns behov av tolk. Det är inte möjligt att använda uppgifter om språk eller etniskt ursprung som sökbegrepp vid sökning i Procapita. I Procapita kan handläggarna bara söka på namn, personnummer eller del av personnummer. Det är således inte möjligt att i Procapita söka fram och sammanställa uppgifter om romer eller personer med ett visst annat etniskt ursprung. Nämnden lämnar inte ut känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung och har en dokumenterad bevarande- och gallringsplan. På frågan om nämnden har skriftliga riktlinjer som rör behandling av känsliga personuppgifter har nämnden hänvisat till Socialstyrelsens publikation Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Det finns viss information på intranätet och möjlighet att kontakta personuppgiftsombudet för råd. Nyanställda får en introduktion och därefter hålls löpande utbildningar. Datainspektionens kontroller Datainspektionen har utfört kontroller i syfte att granska förekomsten av personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung. Datainspektionen har vid kontroller i Procapita genomfört sökningar på ett femtontal namn som är vanligt förekommande bland personer med romskt ursprung, varav omkring tio akter har granskats närmare i relevanta delar, exempelvis utredningar och journalanteckningar. Datainspektionen har även granskat två pappersakter gällande personer som enligt uppgifter i personakterna har romsk bakgrund. Vid kontrollerna i Procapita har Datainspektionen påträffat vissa uppgifter som avslöjar etniskt ursprung och språk. Exempelvis har noterats att en person är rom, pratar romani eller deltar i något av arbetsmarknadsprojekten som riktar sig till personer med romsk bakgrund. Sida 3 av 7

4 I ett ärende som rör en ansökan om byte av bostad år 2009 från en person med romskt ursprung finns antecknat under rubriken anledning till ansökan Hot och trakasserier från grannar och bostadsrättsföreningen på nuvarande bostadsområde. Inga uppgifter som avslöjar etniskt ursprung finns antecknat. I ett ärende om ekonomiskt bistånd från år 2010 som rör ansökan om försörjningsstöd finns under rubriken social bakgrund antecknat att Makarna är romer som är födda i Sverige och de är svenska medborgare. Under rubriken behov av tolk och språk finns antecknat att Familjens hemspråk är romani, men de talar en god svenska eftersom de är födda i Sverige och något tolkbehov finns inte. Under rubriken den enskildes bedömning finns antecknat att De vill handläggas av vanlig socialbidragsexpedition och de tycker att stöd via Romano Zor vore bra. Att makarna aktualiseras på Romano Zor anges som en förutsättning för bistånd. Uppgiften gällande vanlig socialbidragsexpedition har förklarats av nämnden på så sätt att det under en övergångsperiod på cirka två år efter det att Romerenheten upphörde år 2008, fanns en socialsekreterare med stor kompetens när det gäller romer, som blev handläggare för de romer som önskade det. Datainspektionen har i en av de granskade pappersakterna påträffat ett utdrag av en intern e-postkonversation från år 2010 med anledning av en ansökan om flytthjälp. I e-posten efterfrågas om det är något särskilt som man ska observera? Eller är det bara att boka in packning, transport och städning som socialbidragshandläggaren skulle göra för vanliga klienter icke romer. Svaret blir att Det finns inget särskilt att ta hänsyn till i övrigt. Frågeställaren avslutar med repliken jag nöjer mig med ditt svar som sakkunnig, alltså ingen skillnad. Skäl för beslutet Tillämplig lag I lag (2001:454) respektive förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns bestämmelser som ska tillämpas när personuppgifter behandlas inom socialtjänsten. Bestämmelserna gäller, enligt 1 lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, även för så kallade manuella register som är sökbara på endast ett kriterium. I den mån som behandlingen av personuppgifter inte särskilt regleras av lagen eller förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten gäller personuppgiftslagen. Sida 4 av 7

5 Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung får enligt 7 lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten endast behandlas om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller om de är nödvändiga för verksamheten. Enligt 15 förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten får en kommunal myndighet vid handläggning av ärenden bara använda uppgifter om namn eller uppgifter om person-, samordnings-, eller ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar. Det är således inte tillåtet att vid ärendehandläggningen använda till exempel uppgift om födelseland eller medborgarskap som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter i verksamhetssystemet. Enligt 9 personuppgiftslagen har den personuppgiftsansvarige (nämnden) ett ansvar att se till att personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Enligt 30 personuppgiftslagen får den som arbetar för nämnden bara behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från nämnden. Datainspektionens bedömning Även om en uppgift om etniskt ursprung inte är sökbar i ärendehanteringssystemet, måste det finnas ett rättsligt stöd för att socialtjänsten ska få behandla uppgiften. Enligt 7 lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns det ett krav på nödvändighet när socialtjänsten dokumenterar sådana uppgifter i ärendena. Detta innebär att en uppgift om att någon exempelvis har romsk bakgrund, måste vara av betydelse för det enskilda ärendet. Uppgiften i fråga får inte dokumenteras slentrianmässigt, utan endast efter att socialtjänsten har gjort en prövning av behovet i varje enskilt ärende. Uppgifter som avslöjar etniskt ursprung som den registrerade i ett ärende själv har lämnat i samtal med socialtjänsten, får således antecknas om det har betydelse för ärendet. Av nämndens egen beskrivning, framgår det inte klart om socialtjänsten gör en prövning så att uppgifter som anger etniskt ursprung endast dokumenteras om de behövs i det enskilda ärendet. Datainspektionen konstaterar att det förefaller finnas skillnader i handläggningen när det gäller behandling av uppgifter om etniskt ursprung. Nämnden har uppgett att handläggarna kan lägga in uppgift om språk exempelvis när det finns behov av tolk. I ett ärende om försörjningsstöd finns under rubriken behov av tolk och språk antecknat att familjens hemspråk är romani, men att något tolkbehov inte finns eftersom de är födda i Sverige och talar god svenska. Datainspektionen anser att en uppgift om hemspråk, i vart fall i kombination med andra uppgifter, Sida 5 av 7

6 kan avslöja etniskt ursprung. Det kan inte anses nödvändigt att behandla en uppgift om hemspråk för att konstatera att något tolkbehov inte finns. När det gäller behandlingen i e-postkonversationen ifrågasätter Datainspektionen om det kan anses nödvändigt och relevant att behandla känsliga personuppgifter om etniskt ursprung i samband med flytthjälp. Enligt 30 personuppgiftslagen får den som arbetar för nämnden bara behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från nämnden. Enligt 9 personuppgiftslagen har nämnden vidare ett ansvar att se till att personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Bestämmelserna innebär att nämnden ansvarar för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med instruktioner från nämnden och att instruktionerna är så tydliga att otillåten behandling inte sker om instruktionerna följs. Frånvaro av tydliga riktlinjer för behandlingen av känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung ökar risken för behandling av personuppgifter som inte är nödvändiga och relevanta. De oklarheter som framkommit i ärendet när det gäller socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung ger vid handen att socialtjänsten inte alltid gör en prövning av att sådana uppgifter endast behandlas om de är nödvändiga för verksamheten eller har lämnats i ett ärende. Datainspektionen konstaterar att nämnden därför riskerar att behandla känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung i strid med 7 lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Datainspektionen anser därför att det behövs tydligare instruktioner i verksamheten när det gäller förutsättningarna för att behandla känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung. Datainspektionen förutsätter att nämnden utformar så tydliga instruktioner gällande behandling av känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung att sådana personuppgifter endast behandlas när de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten. Övrigt Efter det att Datainspektionen har beslutat i samtliga tillsynsärenden som ingår i projektet kommer uppdraget att redovisas till Regeringskansliet. Datainspektionen kommer i samband därmed att i en skriftlig rapport redovisa sina iakttagelser och även lämna eventuella synpunkter och råd mot bakgrund av det som framkommit vid tillsynen. Nämnden kommer att få del av rapporten i fråga. Sida 6 av 7

7 Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från den dag beslutet meddelades för att kunna prövas. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Detta beslut har fattats av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö efter föredragning av juristen Katarina Högquist. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och enhetschefen Katarina Tullstedt deltagit. Kristina Svahn Starrsjö Katarina Högquist Sida 7 av 7

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder Datum Diarienr 2014-12-04 1228-2014 AB Svenska Bostäder Box 95 162 12 Vällingby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datum Diarienr 2014-06-09 1826-2013 Klarna AB Norra Stationsgatan 61 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester Datum Diarienr 2014-01-23 52-2013 Landstinget Gävleborg Landstingsstyrelsen 801 88 GÄVLE Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-06-04 1675-2011 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1614-2011 Svenska Handelsbanken AB Lars Lindgren 106 70 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2013-09-11 1613-2011 Danske Bank A/S Filial Sverige NN Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Danske

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1179-2013 Vattenfall Kundservice AB Box 1006 901 20 Umeå Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut Vattenfall

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2013-11-21 Dnr 3972-2012 Sid 1 (11) Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden Beslutet i korthet: Vid en

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer